Służba Cywilna - Forum Pracowników
Korpus Służby Cywilnej - Niezależne Forum Pracowników KSC

ORDYNACJA PODATKOWA, KPA ... - Postępowanie dowodowe - orzecznictwo.

elsinore - 21 Styczeń 10, 13:48
Temat postu: Postępowanie dowodowe - orzecznictwo.
Zaniechanie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania biegłych w związku ze zgłaszanymi przez stronę wątpliwościami stanowi naruszenie przepisów procesowych, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy.
Skoro opinia biegłych stała się dla organów podatkowych podstawą do zajęcia stanowiska w kwestii kwalifikacji poniesionych przez stronę wydatków budowlanych, to wszelkie wątpliwości zgłaszane przez stronę w aspekcie tej opinii należało wyjaśnić przy udziale tych biegłych, jeżeli strona oto wnosiła. Należało przeprowadzić wnioskowany przez stronę dowód z przesłuchania biegłych.

(Wyrok WSA w Poznaniu z 19.11.2008 - I SA/Po 800/08)

wjawor - 8 Luty 10, 23:37

Zasady występowania przez organ podatkowy do sądu powszechnego z powództwem o ustalenie istnienia stosunku prawnego na podstawie art. 199a § 3 o.p. - wyrok NSA z 17 grudnia 2009 r., II FSK 1223/08

1) Przy ocenie czy podatnik jest uprawiony na podstawie art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. do potrącenia wydatków za wykonanie na jego rzecz usługi przez kontrahenta w kosztach uzyskania przychodów, nie jest istotne określenie kontrahenta podatnika jako podmiot istniejący lub nieistniejący - gdyż jest to spór o charakterze pojęciowym - ale istotne jest faktyczne wykonanie danej usługi na rzecz podatnika.
2) Organ podatkowy jest zobowiązany na podstawie art. 199a § 3 o.p. do wystąpienia z powództwem o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego do sądu powszechnego, jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego pozostały nie dające się usunąć wątpliwości, co do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym związane są skutki podatkowe.
3) Organ podatkowy nie może wystąpić z powództwem o ustalenie stanu faktycznego sprawy do sądu powszechnego na postawie art. 199a § 3 o.p., w tym o ustalenie, że miało miejsce obejście prawa podatkowego i o określenie konsekwencji wynikających z takiego stanu rzeczy, gdyż wskazany przepis dotyczy tylko i wyłącznie wystąpienia do sądu powszechnego w celu poczynienia ustaleń, co do stanu prawnego lub istnienia prawa.
4) W postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie można skutecznie podnosić zarzutu naruszenia przez organy podatkowe art. 188 o.p. poprzez nieprzesłuchanie określonych świadków w sytuacji, gdy podatnik nie zgłosił organom wniosku o ich przesłuchanie. W postępowaniu podatkowym bowiem także podatnikowi przysługuje inicjatywa dowodowa, a organy podatkowe nie mają nieograniczonego obowiązku poszukiwania dowodów na potwierdzenie danej okoliczności. Nie można zatem podnosić niekompletności postępowania dowodowego w zakresie nieprzesłuchania świadków, jeżeli strona nie przejawiała inicjatywy dowodowej.

elsinore - 9 Luty 10, 08:08

Podane przez Wjawora orzeczenie dostępne jest już w bazie .
elsinore - 10 Marzec 10, 10:17

Na organie podatkowym w trakcie przeprowadzanej kontroli nie ciąży nieograniczony obowiązek poszukiwania dowodów świadczących na korzyść podatnika. Aktywność podatnika nie może się ograniczać do składania oświadczeń, że nie posiada dokumentów źródłowych i nie wie, gdzie one się znajdują.

Wyrok z 4.9.2009 r., WSA w Krakowie, I SA/Kr 619/09

Orzeczenie TUTAJ

wjawor - 29 Marzec 10, 17:53

Zakres oceny materiału dowodowego dokonywany przez sąd administracyjny - wyrok NSA z 2 lutego 2010 r., II FSK 1464/08

...W myśl z art. 191 o.p. organ podatkowy ocenia na podstawie całego zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Przydane organom podatkowym uprawnienie do dokonywania swobodnej oceny dowodów oznacza, że ocena taka, o ile jest dokonana w zgodzie z zasadami logiki, wiedzy i doświadczenia życiowego, nie może być skutecznie kwestionowana w toku postępowania sądowoadministracyjnego. Sąd administracyjny nie dokonuje tym samym ponownej, weryfikującej oceny dowodów przeprowadzonych przez organy podatkowe, ale na podstawie art. 1 § 1 i 2 p.u.s.a. ocenia poprawność dokonania tej oceny przez organy podatkowe w oparciu o kryterium jej zgodności z prawem...

wyrok z uzasadnieniem

elsinore - 7 Kwiecień 10, 16:13

Wyrok z dnia 14 lipca 2009 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
I SA/Gd 274/09


W sytuacji, w której przeprowadzone dowody są ze sobą sprzeczne, organ podatkowy nie może ograniczyć się do wyboru jednego z nich, lecz musi wyczerpująco uzasadnić, dlaczego drugiemu dowodowi nie dał wiary. Brak przekonującej argumentacji w tym zakresie (zawartej w decyzji) spowoduje, że ustalenia organu zostaną uznane za dowolne i sprzeczne z zasadami określonymi w art. 121 § 1, art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 O.p.

Orzeczenie

elsinore - 13 Kwiecień 10, 14:51

Przez wyczerpujące rozpatrzenie całego materiału dowodowego należy zaś rozumieć ustosunkowanie się przez organ do każdego dowodu bądź grupy dowodów jednorodnych i dokonanie ich oceny we wzajemnym powiązaniu. Obowiązkiem organu nie jest tylko wskazanie, na podstawie jakich dowodów ustalono stan faktyczny sprawy, ale także odniesienie się do dowodów, którym odmówiono wiarygodności. Zebranie i w sposób wyczerpujący rozpatrzenie całego materiału dowodowego stanowi gwarancję, że dokonana na tej podstawie ocena dowodów nie przekształci się w ocenę dowolną, wbrew wynikającej art. 191 Ordynacji podatkowej zasadnie swobodnej oceny dowodów.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 4 września 2008 r.
I SA/Ke 226/2008

elsinore - 19 Maj 10, 08:37

Nie w każdym przypadku możliwe jest posłużenie się dla celów prowadzonego postępowania podatkowego dowodami zgromadzonymi w innych postępowaniach. Aby było to dopuszczalne, trzeba spełnić warunki.
Tak postanowił WSA w Gliwicach z 29 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Gl 355/10.

Orzeczenie dostępne jest TUTAJ

elsinore - 19 Maj 10, 11:25

Prawomocny wyrok wiąże nie tylko strony i sąd, który go wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej.
Dokonywanie przez organy podatkowe ustaleń wbrew wyrokowi sprzeciwia się treści art. 365 § 1 kodeksu postępowania cywilnego i stanowi niedopuszczalną ingerencję w prawomocnie ustalony stan prawny.

Tak stwierdził WSA w Białymstoku w wyroku z 1 lutego 2010 r. (I SA/Bk 508/09).

Orzeczenie dostępne jest TUTAJ

elsinore - 17 Czerwiec 10, 09:06
Temat postu: Odmowa udostępnienia dokumentów.
Odmowa udostępnienia dokumentów.
Organ podatkowy, wyłączając z akt sprawy dokument, powinien w aktach pozostawić jego kopię z trwale usuniętymi informacjami pozwalającymi zidentyfikować podmiot, którego dane były w nim zawarte.


Tak wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 27 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Rz 210/10.

Orzeczenie dostępne jest TUTAJ

Z uzasadnienia:

[...]Skoro uprawnienie organu podatkowego rozciąga się tak daleko, że może on wyłączyć z akt sprawy cały dokument, to zasadne wydaje się przyjęcie wniosku o możliwości pozbawienia dostępu strony tylko do części dokumentu. Wniosek ten wywieść można z rozumowania zwanego argumentum a fortiori (z silniejszego) w odmianie a maiori ad maius (z większego na mniejsze). Jeżeli bowiem ktoś jest uprawniony do czynienia czegoś więcej, uprawniony jest też do czynienia czegoś mniej. Owo czynienie czegoś więcej wiąże się w przedmiotowej sprawie ze zwiększonym ograniczeniem praw strony postępowania. Skoro zatem organ podatkowy może ograniczyć prawa strony w szerszym zakresie, może je ograniczyć także w mniejszym zakresie. Patrząc z perspektywy art. 31 ust. 3 Konstytucji RP działanie takie jest w zasadzie obligatoryjne, zaś granica nieodzownego ograniczenia prawa strony oscyluje wokół kryterium osiągnięcia celu w postaci ochrony interesu publicznego.

W ocenie Sądu w przedmiotowej sprawie organ podatkowy wyłączając z akt sprawy dokument winien w aktach sprawy pozostawić jego kopię z trwale usuniętymi informacjami pozwalającymi zidentyfikować podmiot, którego dane były w nim zawarte.

Należy tutaj zauważyć, iż przepis art. 179 § 1 Ordynacji podatkowej nie przewiduje możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie wyłączenia z akt sprawy dokumentów objętych ochroną tajemnicy państwowej oraz ze względu na waży interes publiczny. Dlatego gdy organ wyłączy z akt sprawy poszczególne dokumenty z powodu uchylenia ich jawności postanowienie w tym przedmiocie podlega kontroli poprzez możliwość jego zaskarżenia w odwołaniu od wydanej w sprawie decyzji (art. 237 Ordynacji podatkowej). Ponadto strona, której odmówiono umożliwienia zapoznania się z wyłączonymi dokumentami (sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania odpisów i kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisów) dysponuje prawem do złożenia zażalenia od postanowienia wydanego w tym zakresie w trybie art. 179 § 2 Ordynacji podatkowej. Zatem tylko w ramach tych środków strona ma możliwość kwestionowania zasadności wyłączenia dokumentów z akt sprawy.

Oznacza to, że w ramach postępowania dotyczącego odmowy umożliwienia zapoznania się z dokumentem podlega również badaniu prawidłowość wyłączenia tego dokumentu.[...]

elsinore - 22 Czerwiec 10, 11:40

Ocena sytuacji podatnika musi być oparta na faktach i dokumentach

Ustawa o restrukturyzacji jest adresowana tylko do tych przedsiębiorców, którzy mimo trudnej sytuacji ekonomicznej mają perspektywy rozwoju i są w stanie określić działania, jakie powinny być realizowane w celu ustabilizowania kondycji finansowej i dalszego rozwoju, a także stwarzają warunki na wzrost zatrudnienia. Ocena sytuacji podatnika nie może być oparta na jego intencjach i zamierzeniach, ale na faktach.


Wyrok WSA w Łodzi z 31 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Łd 340/10, niepublikowany.
Orzeczenie TUTAJ

elsinore - 28 Lipiec 10, 15:50
Temat postu: Wyciągi z rachnków bankowych świadków.
Przepisy Ordynacji podatkowej nie przewidują możliwości przeprowadzenia dowodu z wyciągów bankowych świadków. Dane zawarte na rachunkach bankowych objęte są tajemnicą bankową.

Wyrok WSA w Olsztynie z 8 lipca 2010 r., sygn. akt I SA/Ol 306/10, niepublikowany.

Orzeczenie dostępne TUTAJ

wjawor - 9 Sierpień 10, 21:49

Podatnik nie może czerpać korzyści procesowych z niekorzystania ze swoich uprawnień w zakresie postępowania dowodowego, które gwarantuje art. 123 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.). Bierność podatnika nie może odnieść skutków negatywnych, ale nie może też prowadzić do skutków pozytywnych, faworyzujących stanowisko podatnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym względem organu podatkowego, gdyż inaczej zostałaby naruszona zasada sprawiedliwości.

Wyrok NSA z 13.07.2010 II FSK 502/09

wjawor - 14 Czerwiec 12, 18:39

tym razem może nie tyle orzecznictwo co krótkie kompendium w wykonaniu Jacka Kulickiego

Dowody w postępowaniu podatkowym

wjawor - 14 Czerwiec 12, 18:45

i sądzę, że można to potraktować jako ciąg dalszy - również autorstwa Jacka Kulickiego


Uprawnienia organów skarbowych realizujących funkcję kontrolną

El Infiel - 14 Czerwiec 12, 19:48

Analiza_BAS_2012_77 Uprawnienia organów skarbowych realizujących funkcję kontrolną

http://orka.sejm.gov.pl/W...$file/1(68).pdf

elsinore - 27 Sierpień 12, 12:39

Organ podatkowy rozstrzygając czy podatnikowi przysługiwało prawo odliczenia opłaconych w Niemczech przez podatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne nie może domagać się od strony wskazania konkretnych przepisów prawa tego państwa, na podstawie których strona opiera swoje twierdzenia.


Wyrok WSA w Gdańsku z 3 lipca 2012 r., I SA/Gd 541/12

Orzeczenie dostępne w bazie ONSA


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group