Służba Cywilna - Forum Pracowników
Korpus Służby Cywilnej - Niezależne Forum Pracowników KSC

KONTROLA I CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE - tajemnica skarbowa

HOWARD - 10 Marzec 10, 15:33
Temat postu: tajemnica skarbowa
Witam serdecznie,

Chciałem zapytać czy przesłany dokument z UKS w podwójnej kopercie, opatrzonej na zewnętrznej pieczęcią 'Tajemnica Skarbowa" należy traktować jako informację z zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych?
Czy trzeba mieć dostęp do tajemnicy służbowej (POUFNE/ZASTRZEŻONE) by to odczytać??

Pozdrawiam.

PS.
Czytałem ordynację podatkową (zwłaszcza artykuły 82 par 4., artykuły: od 281 do 305), oraz art. 33 ustawy o kontroli skarbowej oraz ten dokument:

http://bip.kprm.gov.pl/g2/2009_09/1079_fileot.pdf

i powiem szczerze, że dalej nie wiem...

wjawor - 10 Marzec 10, 17:51

wystarczy uwzględnić reguły z OP

tu masz przykładowe zarządzenie z "innej" instytucji na temat otrzymywania i zajmowania się taką korespondencją

ZARZĄDZENIE NR OR.I-0152-15/07
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 16 stycznia 2007 roku
w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą �tajemnica skarbowa� w Urzędzie Miasta Opola.


Na podstawie § 5 ust. 7 Regulaminu organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OR.I-0152-94/06 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola (z późn. zmianami) – postanawiam, co następuje:


§ 1
Wprowadza się niniejszym zarządzeniem procedurę postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą �tajemnica skarbowa� w Urzędzie Miasta Opola, która uwzględnia uregulowania prawne określone w dziale VII �Tajemnica skarbowa� ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami).

§ 2
1. Korespondencja zawierająca tajemnicę skarbową wpływająca do Urzędu lub wychodząca z niego winna mieć postać przesyłki poleconej, opakowanej w dwóch nieprzeźroczystych kopertach, na których umieszcza się:
1) wewnętrznej:
a) klauzulę �tajemnica skarbowa� i ewentualne oznaczenie sprawy, np. numer,
b) imienne określenie adresata,
2) zewnętrznej:
a) nazwę jednostki organizacyjnej adresata,
b) adres siedziby adresata,
c) nazwę nadawcy.
2. Dokumenty (pisma) zawierające informacje o charakterze tajemnicy skarbowej oznaczone są klauzulą �tajemnica skarbowa� u góry pisma.

§ 3
1. Kancelaria ogólna Urzędu Miasta Opola przyjmuje, rejestruje, wysyła bądź przekazuje korespondencję zawierającą tajemnicę skarbową.
2. Jeżeli pracownik kancelarii po otwarciu przesyłki poleconej widzi, że znajduje się w niej druga koperta wewnętrzna z klauzulą �tajemnica skarbowa�, po zarejestro-waniu tej przesyłki jako poleconej – nie otwierając drugiej koperty przekazuje ją do adresata, a gdy ten nie jest oznaczony – Prezydentowi Miasta, który dekretuje pismo zgodnie z właściwością do załatwienia.
3. Sekretariat Prezydenta przekazuje zadekretowaną korespondencję właściwej osobie – za pokwitowaniem odbioru.

§ 4
1. Dokumenty oznaczone klauzulą �tajemnica skarbowa� przechowuje się na stanowiskach pracy w pomieszczeniach biurowych, zabezpieczonych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą �zastrzeżone�, tzn. w meblach biurowych, wyposażonych w zamki patentowe i zamykane na klucz – chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.
2. Dokumenty oznaczone klauzulą �tajemnica skarbowa� winny być przechowywane odrębnie od innych dokumentów, chyba że charakter sprawy wymaga, by stanowiły one integralną całość z innymi dokumentami.

§ 5
1. Dostęp do dokumentów oznaczonych klauzulą �tajemnica skarbowa� w Urzędzie Miasta Opola mogą mieć osoby, które złożyły na piśmie przyrzeczenie o przestrzeganiu tajemnicy skarbowej. Przyrzeczenia przechowywane są w aktac osobowych pracowników.
2. Treść przyrzeczenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązane są nie tylko osoby, które złożyły przyrzeczenie o przestrzeganiu tajemnicy skarbowej, ale także inne osoby którym udostępniono informacje objęte tajemnicą skarbową, chyba że na ich ujawnienie zezwala sam przepis prawa.
4. Zachowanie tajemnicy skarbowej obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia lub zakończeniu praktyki zawodowej.

§ 6
Zobowiązuje się naczelników (kierowników) wydziałów (samodzielnych referatów) do zapoznania z treścią przepisów wymienionych w § 1 oraz treścią niniejszego zarządzenia podległych pracowników, przestrzegania zawartej w nim procedury postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą �tajemnica skarbowa�, wyznaczenia pracowników, których stanowiska łączą się z dostępem do tych dokumentów i spowodowania, by złożyły one stosowne przyrzeczenie o przestrzeganiu tajemnicy skarbowej.

§ 7
Wykonanie zarządzania powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Opola.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

elsinore - 10 Marzec 10, 20:29

Wjawor, a co gdyby przyszła ze stemplami: "Tajemnica skarbowa" i "Poufne" :?: Wówczas chyba jednak wpadałoby to w tryb przeznaczony dla informacji niejawnych :?:
wjawor - 10 Marzec 10, 21:07

jak najbardziej podpadałoby pod rygory obu ustaw i wymogów zarówno "tajemnicy skarbowej" jak i "niejawnych"
przed przeczytaniem - spalić ;)

elsinore - 10 Marzec 10, 21:08

wjawor napisał/a:
jak najbardziej podpadałoby pod rygory obu ustaw i wymogów zarówno "tajemnicy skarbowej" jak i "niejawnych"
przed przeczytaniem - spalić ;)

to się nazywa w slangu operacyjnym poczuć pismo nosem...

oktan - 10 Marzec 10, 21:55

elsinore napisał/a:
Wjawor, a co gdyby przyszła ze stemplami: "Tajemnica skarbowa" i "Poufne" :?: Wówczas chyba jednak wpadałoby to w tryb przeznaczony dla informacji niejawnych :?:

Takich stempli równolegle nie uświadczysz :P chyba, że służby chcą sprawdzić czujność adresata 8-)

HOWARD - 11 Marzec 10, 08:23

Czyli jak rozumiem, jest to informacja niejawna??
wjawor - 11 Marzec 10, 15:03

nie, natomiast jest objęta rygorami innej formy ograniczeń - tajemnicą skarbową
GosiaP - 18 Marzec 10, 15:31

Mam pytanie dotyczące obowiązku zachowania tajemnicy skarbowej przed Sądem?? W kpk jest przepis mówiący o zwolnieniu z zachowania tajmnycy zawodowej (bo tak bym umiejscowiła tajmnicę skarbową w postępowaniu sądowym) ale w kpc nic nie ma na temat zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy skarbowej, a jedynie prawo odmowy na zadane pytania, jeżeli zeznanie mogłoby być połączone z pogwałceniem tajemnicy zawodowej??
Czy ktoś może zeznawał jako świadek w post. cywilnym ??? Czy został przez sąd zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy?

mozeanglia - 18 Marzec 10, 16:16

jeszcze wracając do poprzedniej sytuacji z pieczątką, to każda informacja dotycząca życia publicznego stanowi informację jawną, chyba, że jest opatrzona ww pieczątkami...
wjawor - 19 Grudzień 10, 09:42

Dane z bazy POLTAX wolno udostępnić w sprawie dyscyplinarnej

Zeznania podatkowe są objęte tajemnicą skarbową. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał jednak stanowisko WSA, że mogą być one wykorzystywane w postępowaniach dyscyplinarnych (sygnatura akt: I OSK 820/09)
:shock:


Dyrektor opolskiego UKS przekazał rzecznikowi dyscyplinarnemu wspólne rozliczenia podatkowe z sześciu lat byłej urzędniczki oraz jej męża, uzyskane z systemu Poltax. – Wyższa Komisja Dyscyplinarna oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie zakwestionowały legalności włączenia wydruku z Poltaxu do akt postępowania dyscyplinarnego – oświadczyła podczas rozprawy w NSA radca prawny UKS Maria Wąs.

Inne zdanie miał natomiast generalny inspektor ochrony danych osobowych stwierdzając, że naruszyło to przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Cytat:
Ordynacja podatkowa gwarantuje, że zeznania podatników gromadzone w systemie Poltax są objęte tajemnicą skarbową. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej jej organy są uprawnione do korzystania z informacji zbieranych przez organy celne i podatkowe – ale tylko w celu wypełniania ustawowych zadań. Dyrektor UKS mógł je więc udostępnić do celów kontroli skarbowej. Nie mógł natomiast przekazać ich na potrzeby postępowań wyjaśniającego i dyscyplinarnego, prowadzonych na podstawie ustaw o służbie cywilnej oraz o ograniczeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne.


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił jednak decyzje GIODO, a NSA oddalił skargi kasacyjne inspektora i byłej urzędniczki. Oba składy sędziowskie uznały za dopuszczalne przetwarzanie danych osobowych, w tym objętych tajemnicą skarbową, w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego. :evil:

elsinore - 21 Grudzień 10, 09:23

Czy ktoś dotarł może do orzeczenia zapodanego przez Wjawora i mógłby wrzucić linkę :?:
wjawor - 21 Grudzień 10, 17:59

elsinore napisał/a:
Czy ktoś dotarł może do orzeczenia zapodanego przez Wjawora i mógłby wrzucić linkę :?:

trochę szukałem, ale na razie nic :-(

może za świeże :?:

elsinore - 16 Luty 11, 13:06

Stan faktyczny:

1. W aktach postępowania podatkowego znajdują się między innymi:
a) ekspertyza prawna sporządzona przez podmiot X;
b) opinia biegłego Y
c) pismo podatnika wskazujące wątpliwości i niejasności opinii biegłego Y

Ekspertyza podmiotu X nie odnosi się w żaden sposób ani nie ma związku z opinią biegłego Y.

2. Organ podatkowy przekazuje biegłemu Y zarówno ekspertyzę podmiotu X jak również zastrzeżenia podatnika do jego opinii, celem cyt: "Analizy materiału dowodowego[...]".

3. Biegły odnosi się do pisma podatnika w zakresie wątpliwości co do treści sporządzonej przez siebie opinii, natomiast w odniesieniu do ekspertyzy stwierdza krótko, że jej ocena leży poza zakresem jego kompetencji a do oceny ekspertyzy uprawniony jest organ podatkowy[...]

Pytanie:
Czy organ podatkowy przekazując biegłemu Y do analizy ekspertyzę podmiotu X (nie dotyczącą żadnych czynności biegłego w tym postępowaniu), naruszył tajemnicę skarbową :?:

Podstawa prawna: art.293 § 2 pkt.3, art.294 § 1 pkt.1 OP :?:

wjawor - 16 Luty 11, 20:18

och, mam nadzieję Elsi, że to chyba typowy akademicki kazus :roll:
elsinore - 17 Luty 11, 07:38

Oczywiście... że nie :D
Właśnie się zastanawiam nad uprawnieniem z art.306 § 4 OP 8-)

wjawor - 17 Luty 11, 18:41

elsinore napisał/a:
Oczywiście... że nie :D
Właśnie się zastanawiam nad uprawnieniem z art.306 § 4 OP 8-)


ileż to już razy czytałem OP, ale jakoś nigdy tak daleko nie udało mi się dotrzeć ;)

wjawor - 17 Luty 11, 18:51

elsinore napisał/a:
Stan faktyczny:...

Pytanie:
Czy organ podatkowy przekazując biegłemu Y do analizy ekspertyzę podmiotu X (nie dotyczącą żadnych czynności biegłego w tym postępowaniu), naruszył tajemnicę skarbową :?:

Podstawa prawna: art.293 § 2 pkt.3, art.294 § 1 pkt.1 OP :?:


a poważniej, nie widzę naruszenia tajemnicy skarbowej

Art. 298.

Akta niezawierające informacji, o których mowa w art. 182, organy podatkowe udostępniają:
...

6) biegłym powołanym w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie określonym przez organ podatkowy;

oczywiście możesz mieć wątpliwości, czy zakres nie był zbyt szeroki, ale...

natomiast jednocześnie obowiązki dochowania tajemnicy skarbowej co do otrzymanych danych rozciągają się w tym momencie także na biegłego, więc nadal jest chroniona:

Art. 294.
...
§ 4. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązane są również inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tajemnicą skarbową, chyba że na ich ujawnienie zezwala przepis prawa.

elsinore - 21 Luty 11, 07:50

Dzięki Wjawor, Twój punkt widzenia oparty (jak zawsze prawnie) otwiera mi nowe pola eksploracji.
Tak jak pisałem - zgadzam się z faktem przekazania biegłemu pewnej części materiału, powiem więcej - zależało mi na tym, bowiem co do czynności biegłego sformułowałem określone zarzuty i trudno by organ wyjaśniał mi sam tok rozumowania biegłego, skoro mógł i powinien skorzystać z dobrodziejstwa art.190 § 2 OP.
Natomiast pewna część moim zdaniem nie powinna być mu przekazana, co z resztą dodatkowo sam biegły potwierdził odpowiadając organowi podatkowemu.
Dodam tylko, że dla mnie kluczowym jest cel, w jakim przekazano pewne materiały, tj. cyt.: "analiza materiału dowodowego". Tu zdaje się organ podatkowy myli role wciskając biegłemu kompetencje do oceny (analizy) zebranego w postępowaniu materiału dowodowego.
Moim zdaniem w tym zakresie art.298 pkt.6 nie stanowi legitymacji dla organu podatkowego do przekazania tej części materiałów. Wszak przepis ten nie zezwala na pełną swobodę (rozumianą jako dowolność) działania, zakres (przekazania) ma być określony przez organ podatkowy, ale ponadto musi być to działanie celowe i zgodne z prawem, tymczasem kryterium celowości odpada - zadaniem biegłego nie jest analiza materiału dowodowego (wiadomości specjalne jakie posiada biegły nie są podstawą do interpretacji przepisów opisanych w ekspertyzie), kryterium legalności również - art.197 OP - wiadomości specjalne - a nie interpretacja i stosowanie prawa (przekazana ekspertyza tego się właśnie tyczyła). Oprócz art.197 jeszcze art. 187 OP wskazujący, kto jest uprawniony i obowiązany do do wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego.
Pominę powołanie się na zasady ogólne postępowania podatkowego, bo mógłbym pisać długo, długo ;)

W każdym razie dzięki za podsunięcie art.298 pkt.6 - w korespondencji z organem odniosę się dodatkowo do jego treści i z uprzedzeniem wytrącę ten argument organowi :ok:

oktan - 26 Luty 11, 07:39

elsinore napisał/a:
Dzięki Wjawor, Twój punkt widzenia oparty (jak zawsze prawnie) otwiera mi nowe pola eksploracji.
Tak jak pisałem - zgadzam się z faktem przekazania biegłemu pewnej części materiału, powiem więcej - zależało mi na tym, bowiem co do czynności biegłego sformułowałem określone zarzuty i trudno by organ wyjaśniał mi sam tok rozumowania biegłego, skoro mógł i powinien skorzystać z dobrodziejstwa art.190 § 2 OP.
Natomiast pewna część moim zdaniem nie powinna być mu przekazana, co z resztą dodatkowo sam biegły potwierdził odpowiadając organowi podatkowemu.
Dodam tylko, że dla mnie kluczowym jest cel, w jakim przekazano pewne materiały, tj. cyt.: "analiza materiału dowodowego". Tu zdaje się organ podatkowy myli role wciskając biegłemu kompetencje do oceny (analizy) zebranego w postępowaniu materiału dowodowego.
Moim zdaniem w tym zakresie art.298 pkt.6 nie stanowi legitymacji dla organu podatkowego do przekazania tej części materiałów. Wszak przepis ten nie zezwala na pełną swobodę (rozumianą jako dowolność) działania, zakres (przekazania) ma być określony przez organ podatkowy, ale ponadto musi być to działanie celowe i zgodne z prawem, tymczasem kryterium celowości odpada - zadaniem biegłego nie jest analiza materiału dowodowego (wiadomości specjalne jakie posiada biegły nie są podstawą do interpretacji przepisów opisanych w ekspertyzie), kryterium legalności również - art.197 OP - wiadomości specjalne - a nie interpretacja i stosowanie prawa (przekazana ekspertyza tego się właśnie tyczyła). Oprócz art.197 jeszcze art. 187 OP wskazujący, kto jest uprawniony i obowiązany do do wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego.
Pominę powołanie się na zasady ogólne postępowania podatkowego, bo mógłbym pisać długo, długo ;)

W każdym razie dzięki za podsunięcie art.298 pkt.6 - w korespondencji z organem odniosę się dodatkowo do jego treści i z uprzedzeniem wytrącę ten argument organowi :ok:

Czyżbyś miał papiery doradcy? 8-)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group