Służba Cywilna - Forum Pracowników
Korpus Służby Cywilnej - Niezależne Forum Pracowników KSC

TEMATY BRANŻOWE - Konsolidacja inspekcji w urzędach wojewódzkich.

grayman - 3 Luty 10, 14:04

Nie wiem czy ktoś już to poruszył ale chyba nie będzie racjonalizacji zatrudnienia w pełnym zakresie. Teraz to rząd zajmuje się "konsolidacją jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb inspekcji i straży".
Na naradzie Wojewodów w dniu 28 stycznia 2010 r. przyjęto ustalenia, z których wynika, że konsolidacją zostaną objęte wszystkie jednostki rządowej administracji zespolonej w województwie za wyjątkiem Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. Polegać ma to na połączeniu podobnych jednostek, przekazaniu ich pod skrzydła wojewody oraz zmniejszenia obsługi czyli księgowości, informatyków itp. Obsługa ma być scentralizowana na poziomie województwa czyli np. cześć księgowości (w założeniach ma być to max 30%) zostanie przyjęta przez Urząd Wojewódzki. Tenże urząd ma zająć się obsługą podległych mu jednostek. Już to widzę jak księgowe ogarniają specyfikę różnych Inspekcji...
No to chyba czas szukać pracy :-/

dziadek - 3 Luty 10, 23:11

grayman napisał/a:
Nie wiem czy ktoś już to poruszył ale chyba nie będzie racjonalizacji zatrudnienia w pełnym zakresie. Teraz to rząd zajmuje się "konsolidacją jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb inspekcji i straży".
Na naradzie Wojewodów w dniu 28 stycznia 2010 r. przyjęto ustalenia, z których wynika, że konsolidacją zostaną objęte wszystkie jednostki rządowej administracji zespolonej w województwie za wyjątkiem Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. Polegać ma to na połączeniu podobnych jednostek, przekazaniu ich pod skrzydła wojewody oraz zmniejszenia obsługi czyli księgowości, informatyków itp. Obsługa ma być scentralizowana na poziomie województwa czyli np. cześć księgowości (w założeniach ma być to max 30%) zostanie przyjęta przez Urząd Wojewódzki. Tenże urząd ma zająć się obsługą podległych mu jednostek. Już to widzę jak księgowe ogarniają specyfikę różnych Inspekcji...
No to chyba czas szukać pracy :-/

znowu rozumki coś wymyśliły , tylko zapewne w praktyce to się nie uda

Rbit - 4 Luty 10, 06:58

Założenia może nie sa najgorsze, ale wykonanie:
Cytat:
Zakłada się, że Urząd Wojewódzki, jako jednostka macierzysta, w ramach której będzie funkcjonowała centralna komórka obsługowa (centrum usług wspólnych), przejmie wszystkich pracowników merytorycznych (co wynika z przyjętej podczas prognozowania zmiany zasady nieingerencji w zakres zadań merytorycznych administracji rządowej w terenie) oraz jedynie 30% pracowników obsługowych. Jest to zatem odpowiednio: 852 pracowników merytorycznych i 75 pracowników obsługowych (w sumie 927 pracowników). Oznacza to zmniejszenie obsady osobowej zadań obsługowych o 70%, czyli o 174 osób (etatów). Osobom tym należy wypłacić odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie leżących po stronie pracowników.

Te 174 osoby wyliczono na przykładzie Śląskiego UW. Czyli można się spodziewać redukcji w skali kraju ponad 2500 osób!!!

elsinore - 24 Marzec 10, 15:50
Temat postu: Konsolidacja inspekcji w urzędach wojewódzkich.
W temacie poświęconym inspekcji weterynaryjnej pojawiło się kilka postów dotyczących planowanej przez MSWiA reformie administracji rządowej polegającej m.in. na włączeniu istniejących dziś samodzielnie różnego rodzaju Inspekcji do struktur Urzędów Wojewódzkich.

Czas chyba zacząć dyskusję nad tymi planami, bowiem jak się okazuje projekt ustawy został rozesłany do zaopiniowania. Na forum możecie przeczytać m.in. stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii w tej sprawie.

Być może w niedługim czasie plany te ujrzą szersze światło dzienne i będziemy mogli się zapoznać z tym, co konkretnie szykuje MSWiA.

elsinore - 31 Marzec 10, 08:30
Temat postu: Założenia projektowanych zmian w zakresie konsolidacji.
projekt 22 lutego 2010 r.

Założenia do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej


I A. Aktualny stan prawny w dziedzinie, której dotyczy projekt ustawy.


Art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206) stanowi, że wojewoda jest zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie.
Na zwierzchnictwo wojewody nad administracją zespoloną należy również spojrzeć z punktu widzenia zarządzania finansami publicznymi, a w szczególności na rolę wojewody jako dysponenta części budżetowej.
W strukturze administracji występują jednostki (organy), które nie należą do administracji zespolonej w województwie, a powiązane są z budżetem wojewody poprzez ustanowienie ich odrębnymi dysponentami budżetowymi III stopnia i finansują swoje zadania bezpośrednio z budżetu wojewody. Równocześnie, w aktualnie funkcjonującym stanie prawnym, funkcjonują jednostki administracji zespolonej bezpośrednio podporządkowanymi wojewodzie, które albo w ogóle nie „wchodzą” do budżetu wojewody, albo nie mają statusu odrębnych dysponentów i nie posiadają swojego aparatu pomocniczego.
W chwili obecnej, w ujęciu podporządkowania hierarchicznego, w skład administracji zespolonej podległej wojewodzie wchodzą:
1. Urząd Wojewódzki jako bezpośredni aparat pomocniczy wojewody.
2. 14 organów rządowej administracji zespolonej realizujących zadania wojewody na podstawie upoważnień ustawowych:
1) Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;
2) Komendant Wojewódzki Policji;
3) Kurator Oświaty;
4) Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny;
5) Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej;
6) Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
7) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego;
8. Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
9) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;
10) Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego;
11) Wojewódzki Lekarz Weterynarii;
12) Wojewódzki Konserwator Zabytków;
13) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
14) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
3. Straż Rybacka jako wyodrębniona jednostka organizacyjna podległa bezpośrednio wojewodzie.

W odmienny sposób natomiast przedstawia się struktura zespolonej administracji rządowej w zakresie powiązania finansowego (tj. ustanowienia poszczególnych dysponentów) z budżetem wojewody.
Jednostki te tworzą:
1. Urząd Wojewódzki jako wyodrębniony dysponent III stopnia, w strukturach którego znajduje się także Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
2. Dwóch dysponentów II stopnia:
1) Wojewódzki Lekarz Weterynarii
2) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. Jedenastu dysponentów III stopnia ustanowionych bezpośrednio przez wojewodę:
1) Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;
2) Kurator Oświaty;
3) Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny;
4) Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej;
5) Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
6) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego;
7) Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
8. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;
9) Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego;
10) Wojewódzki Konserwator Zabytków;
11) Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej.
4. Powiatowi Lekarze Weterynarii ustanawiani dysponentami III stopnia przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
5. Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni ustanowieni dysponentami III stopnia przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - od 1 stycznia 2010 roku.
Powyższe zestawienie obrazuje jak ogromna jest to machina organizacyjna, szczególnie pod względem zarządzania zasobami ludzkimi i technicznymi, przez co staje się niezwykle trudna do efektywnego kierowania, zarówno w sferze zadań stricte merytorycznych, jak i finansowych.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej organy rządowej administracji zespolonej w województwie wykonują swoje zadania i kompetencje przy pomocy urzędu wojewódzkiego (chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej), a do obsługi zadań organów rządowej administracji zespolonej nie posiadających własnego aparatu pomocniczego tworzy się w urzędzie wojewódzkim wydzielone komórki organizacyjne.

IB. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy

Jak wynika z powyższych zestawień coś, co w świetle ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, powinno stanowić wyjątek, w rzeczywistości stanowi zasadę w funkcjonowaniu administracji. Jedynie bowiem Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nie posiada wyodrębnienia, w formie samodzielnej jednostki budżetowej. Wszystkie pozostałe organy administracji zespolonej posiadają własne aparaty pomocnicze, w postaci odrębnych jednostek budżetowych. Dodatkowo, w sposób bezpośredni powiązana z budżetem wojewody jako dysponenta części budżetowej jest Państwowa Staż Rybacka - jako wyodrębniona jednostka budżetowa oraz powiatowi lekarze weterynarii i państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni i obsługujące ich jednostki organizacyjne.
Dotychczasowe doświadczenia wyraźnie wskazują jak nieefektywny jest to system, szczególnie w kontekście zarządzania kosztami całej administracji zespolonej podległej wojewodzie.
Liczba stanowisk obsługowych do stanowisk merytorycznych w jednostkach administracji zespolonej wynosi ok. 24 %, przy czym im mniejsza jest to jednostka, tym większy jest udział tych stanowisk.
Sytuacja ta spowodowana jest między innymi występowaniem stanowisk, których utworzenia bezpośrednio wymagają przepisy prawa, np. stanowiska związane z prowadzeniem księgowości, bhp lub ochrony informacji niejawnych – w każdej jednostce osobno. Ponadto w jednostkach tych występują stanowiska, których utworzenie jest niezbędne dla prawidłowej działalności takiej jednostki, np. stanowiska związane z prowadzeniem spraw kadrowych, spraw informatycznych czy stanowiska związane z udzielaniem zamówień publicznych.
Funkcjonujące już rozwiązanie, polegające na tym, że Urząd Wojewódzki zapewnia pełną obsługę Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie kadrowym, finansowym i logistycznym sprawia, że Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego może się skupić tylko i wyłącznie na realizacji swoich zadań merytorycznych. Jest to również o tyle istotne, że mniejsze jednostki takie jak Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Państwowa Straż Rybacka czy też Wojewódzki Konserwator Zabytków dysponują niewielkimi środkami na wynagrodzenia. Konieczność zabezpieczenia środków na pensje dla osób realizujących zadania obsługowe ogranicza możliwość zatrudniania specjalistów. Specyfika zadań obsługowych natomiast powoduje, że nawet najmniejsza jednostka musi zatrudnić osobę, która będzie zajmowała się kadrami, finansami, zarządzaniem nieruchomościami, bhp i ppoż. oraz innymi zadaniami zapewniającymi sprawne funkcjonowanie jednostki. Dodatkowo szeroki zakres obowiązków takiej osoby sprawia, że zazwyczaj ma ona trudności z rzetelną i kompleksową analizą uregulowań prawnych dotyczących tak wielu dziedzin, co nie wpływa korzystnie na jakość jej pracy.
Opisane wyżej przykłady jednoznacznie wskazują, że sposób zorganizowania administracji w zakresie zatrudnienia nie należy do najbardziej efektywnych. Jest to zatem kolejna sfera, w której zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania, z wykorzystaniem dostępnych rozwiązań technicznych i rozwiązań funkcjonujących poza sektorem publicznym może doprowadzić do ograniczania kosztów jej funkcjonowania.
Konkludując na leży stwierdzić, że uchwalenie ustawy przyczyni się do pełniejszej realizacji woli ustawodawcy wyrażonej w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie w zakresie zespolenia administracji w jednym urzędzie, poprawy organizacji i jakości pracy inspekcji wojewódzkich oraz umożliwi skoncentrowanie się organów rządowej administracji zespolonej na wykonywaniu zadań merytorycznych do których zostały powołane.

IC. Możliwość podjęcia alternatywnych środków w stosunku do uchwalenia ustawy umożliwiających osiągnięcie celu

Jedyną alternatywą dla przedstawianej propozycji jest pozostawienie administracji zespolonej w obecnym kształcie, jako że nie istnieją konkurencyjne modele funkcjonowania tej administracji. Jednak nie dokonanie żadnych zmian w organizacji i funkcjonowaniu administracji zespolonej pociąga za sobą konsekwencję w postaci dalszego nieefektywnego jej działania w zakresie zadań obsługowych i ponoszenia zbędnych kosztów z tego tytułu.
W związku z tym, że kwestie organizacyjne dotyczące jednostek organizacyjnych zespolonych służb, inspekcji i straży uregulowane są w formie ustawowej wszelkie zmiany w tym zakresie również wymagają tej formy.

ID. Postulowana konsolidacja miałaby bezpośredni, istotny wpływ na organizację i funkcjonowanie:

 urzędu wojewódzkiego,
 jednostek administracji zespolonej:
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej,
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 Kuratorium Oświaty,
 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny,
 Urząd Ochrony Zabytków,
 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna,
 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego,
 Wojewódzki inspektorat Weterynarii;
 jednostek powiązanych z wojewodą organizacyjnie lub finansowo (np. Państwowa Straż Rybacka). Z uwagi na fakt, że Państwowa Straż Rybacka w każdym województwie jest jednostką niewielką, liczącą zaledwie kilka etatów, została ona pominięta w niniejszej analizie.
Należy zaznaczyć, że nie przewiduje się zmian w organizacji i funkcjonowaniu niezespolonej administracji rządowej w województwie. Konsolidacja nie obejmuje także dużych jednostek odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w województwie i ściśle podporządkowanym nadrzędnym jednostkom centralnym, a mianowicie:
 Komendy Wojewódzkiej Policji oraz
 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
Zatem, pomimo, że proponowane przekształcenia w istotny sposób zmieniłyby tryb funkcjonowania administracji powiązanej finansowo i organizacyjnie z wojewodą, to nie dotykają one problematyki bezpieczeństwa publicznego i nie niosą ze sobą nawet potencjalnego ryzyka w zakresie stabilności działania administracji rządowej w województwie. Zmiana, dotyczy jedynie wewnętrznych procesów operacyjnych w administracji rządowej w terenie, która dla obywateli byłaby dostrzegalna jedynie w postaci spodziewanej poprawy szybkości i jakości obsługi. W tym ostatnim zakresie należy zwrócić uwagę, że część uwolnionych środków, o których mowa w pkt IE. zostanie przeznaczone na poprawę funkcjonowania inspekcji, w tym m.in. na wzrost stanu zatrudnienia pracowników wykonujących merytoryczne zadania inspekcji, a ponadto kierownicy tych inspekcji będą mogli w większym stopniu skoncentrować się na tych zadaniach.
Proponowana zmiana wpłynęłaby pośrednio na wszystkie współpracujące z wojewodą jednostki administracji publicznej, tj.:
 jednostki obsługujące centralne i naczelne organy administracji rządowej;
 jednostki rządowej administracji niezespolonej w województwie;
 jednostki samorządu terytorialnego;
 pozostałe jednostki administracji publicznej posiadające struktury regionalne lub wykonujące zadania wymagające współpracy z zespoloną administracją rządową w województwie.
Trzeba mieć na uwadze, że wpływ na te jednostki byłby niewielki, gdyż proponowana zmiana w żaden sposób nie modyfikuje zadań merytorycznych administracji, a jedynie usprawnia wewnętrzną organizację ich wykonywania.

IE. Przewidywane skutki finansowe ustawy i źródła ich pokrycia.

W proponowanych do objęcia zmianą jednostkach zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty łącznie 20 077 pracowników. Na tą liczbę składa się 15 288 pracowników (etatów) wykonujących zadania merytoryczne oraz 4 789 pracowników (etatów) zapewniających obsługę tychże zadań. Przez pracowników obsługowych należy rozumieć w tym kontekście: kadry, księgowość, obsługę prawną, obsługę informatyczną, kierowców, sprzątaczki, konserwatorów, portierów, dozorców, palaczy, sekretarki. Kryterium podziału na zadania merytoryczne i obsługowe jest zatem to, czy dany pracownik wykonuje zadania administracji rządowej, wynikające z ustaw i aktów wykonawczych do ustaw, czy też treścią jego pracy są działania pozwalające innym pracownikom na wykonywanie tych działań.
Zakłada się, że urząd wojewódzki, jako jednostka macierzysta, w ramach której będzie funkcjonowała centralna komórka obsługowa (centrum usług wspólnych), przejmie wszystkich pracowników merytorycznych (co wynika z przyjętej podczas prognozowania zmiany zasady nieingerencji w zakres zadań merytorycznych administracji rządowej w terenie) oraz ok. 40% pracowników obsługowych. Jest to zatem: 15 288 pracowników (etatów) merytorycznych i 1 894 pracowników (etatów) obsługowych (w sumie 17 182 pracowników <etatów>). Oznacza to zmniejszenie obsady osobowej zadań obsługowych o 60%, czyli o 2895 osób (etatów). Osobom tym należy wypłacić odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie leżących po stronie pracowników.
Średnia płaca w omawianych jednostkach wynosi 2.856 zł. Respektując zasadę, że wysokość tego odszkodowania stanowi równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczeń pracowników, z którymi zostanie rozwiązana umowa, należy zabezpieczyć kwotę 24 804,3 tys. zł. Jednak zakładając, że kwota ta zostanie wypłacona na koniec I kwartału 2011 r. to w dwóch następnych kwartałach wygenerowana zostanie oszczędność stanowiąca niemal dwukrotność to jest 48 488 tys. zł.
Koszty związane z wprowadzeniem technologii umożliwiających konsolidację jednostek objętych proponowanymi zmianami.
Zapewnienie sprawnej obsługi działania kilkunastu jednostek administracji rządowej w województwie bez skomasowania ich w jednej lokalizacji i przy jednoczesnym zmniejszeniu obsady osobowej nie byłoby możliwe, gdy by nie istniały nowoczesne narzędzia informatyczne pozwalające na uproszczenie i ujednolicenie procesów obsługowych oraz na standaryzację i zmniejszenie dokumentacji związanej z tymi procesami.
Zatem w pierwszej fazie wprowadzania konsolidacji konieczne jest poniesienie znacznych wydatków na zakup aplikacji informatycznych niezbędnych do scentralizowania zadań obsługowych. Niezbędne będzie zakupienie i wdrożenie:
• aplikacji zapewniającej elektroniczny obieg dokumentów;
• programu kadrowo-finansowego klasy ERP;
• łącz o odpowiedniej przepustowości zapewniających elektroniczną łączność pomiędzy współpracującymi jednostkami.
Ogółem zatem koszty zakupu i wdrożenia technologii informatycznych wyniosą 107 720 tys. zł.
Bilans kosztów i korzyści finansowych proponowanej zmiany.
Jak wynika z powyższych wyliczeń, początkowe koszty konsolidacji wyniosą: 132 524 tys. zł.
Jednocześnie już w pierwszym roku prognozuje się poczynione oszczędności (koszty osobowe obsługi) w kwocie: 48 488 tys. zł.
W każdym kolejnym roku oszczędności te wynosiłyby (bez uwzględnienia związanego z inflacją wzrostu płac): 96 975 tys. zł.
Zatem, po 10 latach istnienia konsolidacji łączne oszczędności, po zbilansowaniu ich z początkowymi nakładami, wyniosłyby: 788 742 tys. zł, tj. 78 874 tys. zł rocznie.
Okazuje się, że chociaż postulowane rozwiązanie, jak każde duże przedsięwzięcie reformujące działanie administracji publicznej, wymaga znacznych nakładów finansowych, to w bardzo krótkim okresie czasu zacznie przynosić stałe oszczędności. Należy zwrócić uwagę, że nakłady te zwrócą się w ciągu dwóch lat.

WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
Jest oczywistym, że wymagane w pierwszym okresie nakłady inwestycyjne będą musiały być poniesione przynajmniej częściowo poprzez wyasygnowanie środków własnych zaangażowanych jednostek. Jednak możliwe jest sfinansowanie większej ich części z środków Unii Europejskiej pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych lub Priorytetu 7 Społeczeństwo Informacyjne – budowa elektronicznej administracji PO Innowacyjna Gospodarka.

II A. Zakres niezbędnych do opracowania projektu ustawy propozycji i rozstrzygnięć merytorycznych

I. Z dniem wejścia w życie ustawy likwiduje się urzędy obsługujące organy rządowej administracji zespolonej w województwie:
1) wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska,
2) wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej,
3) wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa,
4) kuratoria oświaty,
5) wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne,
6) urzędy ochrony zabytków,
7) wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
8. wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego,
9) wojewódzkie stacje sanitarno – epidemiologiczne,
10) wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego,
11) wojewódzkie inspektoraty weterynarii

II. W związku z tym, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie organy rządowej administracji zespolonej w województwie wykonują swoje zadania i kompetencje przy pomocy urzędu wojewódzkiego, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej najważniejszymi zmianami planowanymi do wprowadzenia w ww. projekcie ustawy będą uchylenie bądź zmiana następujących przepisów dotyczących poszczególnych inspektoratów w wyniku czego przestaną one funkcjonować jako odrębne jednostki organizacyjne.

1. Kuratoria oświaty
1.1. Art. 32 ust. 1-4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
Proponowane brzmienie przepisu:
• Uchyla się art. 32.
1.2. Art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 9g ust. 6 pkt 1, art. 17 ust. 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 91a pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),
Proponowane brzmienie przepisów:
• Art. 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach organów administracji rządowej,”
• Art. 9g. ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli mianowanych, o których mowa w art. 9e ust. 2, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje w przypadku nauczycieli zatrudnionych w:
1) urzędzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, urzędzie wojewódzkim, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;”
• Art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowisku kuratora oświaty oraz nauczyciele przechodzący do pracy w urzędach administracji rządowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych, specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi na stanowiska wymagające kwalifikacji pedagogicznych oraz nauczyciele, z którymi został nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru na okres pełnienia funkcji z wyboru, otrzymują urlop bezpłatny na czas zajmowania tych stanowisk lub pełnienia tych funkcji.”
• Art. 32. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach organów administracji rządowej przysługuje wynagrodzenie i inne świadczenia, określone dla członków korpusu służby cywilnej w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505).”
• Art. 91a ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym w:
1) urzędach organów administracji rządowej na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia wynikające z art. 9a-9i, art. 51, art. 58-60, art. 86, art. 88 i art. 90,”

2. Wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne
Art. 113 ust. 4 oraz art. 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.),

Proponowane brzmienie przepisów:
• W art. 113 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Główny Inspektor Farmaceutyczny może w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, jeżeli przemawia za tym interes służby, a w szczególności, jeżeli działalność inspektora:
1) zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji Farmaceutycznej,
2) narusza bezpieczeństwo wytwarzania produktów leczniczych lub jakości produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
3) narusza bezpieczeństwo obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
- odwołanie wymaga szczegółowego uzasadnienia na piśmie.

• W art. 116:
1) uchyla się ust. 1,
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W skład urzędu wojewódzkiego wchodzą, z zastrzeżeniem ust. 3, laboratoria kontroli jakości leków wykonujące zadania, określone w art. 65 ust. 8, badania kontrolne jakości leków recepturowych i aptecznych oraz próbek pobranych w trakcie kontroli.”

3. Wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej
3.1. Art. 8 ust. 3 - 6 oraz art. 30 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219),
Proponowane brzmienie przepisów:
• W art. 8 uchyla się ust. 3-6.
• W art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że produkt nie spełnia wymagań określonych w przepisach odrębnych lub w deklaracji, kontrolowany jest obowiązany do uiszczenia, na wskazany przez odpowiedni organ Inspekcji rachunek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo urzędu wojewódzkiego, kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań, którą następnie przekazuje się na rachunek dochodów budżetu państwa, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

3.2. Art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. Nr 116, poz. 975 z późn. zm.),
Proponowane brzmienie przepisu:
• W art. 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kary pieniężne, o których mowa w art. 24 i 25, stanowią dochód budżetu państwa i są wnoszone na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych albo urzędu wojewódzkiego.”

3.3. Art. 105 f ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),
Proponowane brzmienie przepisu:
• W art. 105f w ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) złożenie, za pokwitowaniem udzielonym kontrolowanemu, na przechowanie w pomieszczeniu Urzędu lub urzędu wojewódzkiego.”

4. Wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
4.1. Art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz.1577 z późn. zm.),
Proponowane brzmienie przepisu:
• W art. 20 uchyla się ust. 3 i 4.

4.2. Art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. Nr 116, poz. 975),
Proponowane brzmienie przepisu:
• W art. 26. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kary pieniężne, o których mowa w art. 24 i 25, stanowią dochód budżetu państwa i są wnoszone na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych albo urzędu wojewódzkiego.”
4.3 Art. 20 ust. 3 pkt 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego ( Dz.U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70)
Proponowane brzmienie przepisu:
• W art. 20 w ust. 3 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wyznacza urzędy wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jako ośrodki certyfikacji, w przypadku certyfikacji chmielu w gospodarstwie;”
• W art. 23 w ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1) ośrodkach certyfikacji albo wyznaczonych jako ośrodki certyfikacji urzędach wojewódzkich i nadanych im numerach identyfikacyjnych;

5. Wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
Art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
Proponowane brzmienie przepisu:
• W art. 87 uchyla się ust. 3 i 4.

6. Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa.
6.1. Art. 24 ust. 4 pkt 2, art. 88 ust. 3 i 4, art. 89 ust. 1, art. 93 ust. 4, art. 106 oraz art. 108 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 z późn. zm.)
Proponowane brzmienie przepisów:

• W art. 24 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pomieszczeniach urzędów wojewódzkich.”
Uchyla się art. 88.
• W art. 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Główny Inspektorat jest jednostką budżetową.”
• W art. 93 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W szczególnych przypadkach Główny Inspektor może przeprowadzać czynności kontrolne przy pomocy państwowych inspektorów bez względu na obszar działania urzędu wojewódzkiego, w których ci inspektorzy są zatrudnieni.”
• Art. 106 otrzymuje brzmienie:
„Art. 106. Minister właściwy do spraw rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej pracowników Inspekcji, a także tryb jej wydawania i wymiany, uwzględniając zakres zadań Inspekcji i sposób ich realizacji.
• Art. 108 otrzymuje brzmienie:
„Art. 108. 1. Kto:
1) sprzedaje środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu - wycofuje je z obrotu na własny koszt oraz wnosi na rachunek urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na swoją siedzibę albo miejsce zamieszkania opłatę sankcyjną w wysokości stanowiącej 200 % kwoty wartości sprzedanych środków ochrony roślin według ceny ich sprzedaży, zgodnie z wystawionym dokumentem sprzedaży;
2) prowadzi obrót lub konfekcjonowanie środkami ochrony roślin bez wpisu do rejestru - wnosi na rachunek urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na swoją siedzibę albo miejsce zamieszkania opłatę sankcyjną w wysokości 2.270 zł;
3) wprowadza lub przemieszcza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe, bez wpisu do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 - wnosi na rachunek urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na swoją siedzibę albo miejsce zamieszkania opłatę sankcyjną w wysokości 2.270 zł.
3. Opłata sankcyjna stanowi dochód budżetu państwa i jest uiszczana na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja określająca tę opłatę stała się ostateczna.

6.2. Art. 41 ust.1, art. 42 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 43 ust. 1 oraz art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271)
Proponowane brzmienie przepisów:

• W art. 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Oceny polowej materiału siewnego dokonują upoważnieni przez wojewódzkiego inspektora pracownicy urzędu wojewódzkiego, zwani dalej "urzędowymi kwalifikatorami".
• W art. 42 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Próby materiału siewnego do oceny laboratoryjnej, na wniosek prowadzącego obrót - właściciela materiału, pobierają:
1) upoważnieni przez wojewódzkiego inspektora pracownicy urzędu wojewódzkiego, zwani dalej "urzędowymi próbobiorcami";
2. Próby materiału siewnego z partii, dla których wystawia się świadectwo Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (ISTA), pobierają urzędowi próbobiorcy posiadający upoważnienie do pobierania tych prób wydane przez kierownika laboratorium urzędu wojewódzkiego posiadającego akredytację ISTA.”
• W art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Oceny laboratoryjnej materiału siewnego dokonują laboratoria urzędów wojewódzkich (urzędowe laboratoria).”
• W art. 61 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zniszczenie etykiet, o których mowa w ust. 4, następuje w obecności upoważnionego pracownika urzędu wojewódzkiego.”

7. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.
Art. 5 ust. 3, 5 i 6 oraz art. 36 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.)
Proponowane brzmienie przepisów:
• Uchyla się art. 5.
• Art. 36 otrzymuje brzmienie:
„Art. 36. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jest jednostką budżetową.”

8. Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków.
Art. 38 ust. 1, art. 92 ust. 1-7 oraz art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)
Proponowane brzmienie przepisów:
• W art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
”1. Wojewódzki konserwator zabytków lub działający z jego upoważnienia pracownicy urzędu wojewódzkiego prowadzą kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
• Uchyla się art. 92.
• W art. 99 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Obsługę administracyjną i finansową Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków zapewnia urząd wojewódzki.”

10. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego
Art. 51 ust. 4, art. 52 ust. 3 i 4 oraz art. 69 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr125, poz. 874 z późn. zm.)
Proponowane brzmienie przepisów:
• W art. 51 uchyla się ust. 4.
• W art. 52 uchyla się ust. 3 i 4.
• W art. 69 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Głównemu Inspektorowi, wojewódzkiemu inspektorowi, ich zastępcom, inspektorom oraz pracownikom urzędów wojewódzkich wykonujących zadania z zakresu nadzoru i kontroli pracy inspektorów przysługuje umundurowanie służbowe.”

11. Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
Art. 5 ust.1 pkt. 2, art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 2 i 5, art. 23 ust. 3 pkt 1 oraz art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 z późn. zm.)
Proponowane brzmienie przepisów:

• W art. 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego lekarza weterynarii jako kierownika wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie”
• W art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Główny Lekarz Weterynarii może zawiesić w wykonywaniu obowiązków wojewódzkiego, powiatowego lub granicznego lekarza weterynarii lub jego zastępcę, jeżeli jego działalność może zagrozić prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji, a zwłaszcza naruszyć bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne na obszarze właściwości tych organów. Podejmując decyzję o zawieszeniu, Główny Lekarz Weterynarii wyznacza osobę pełniącą obowiązki zawieszonego organu.”
• Uchyla się art. 11
• W art. 12:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Powiatowe i graniczne inspektoraty weterynarii są państwowymi jednostkami budżetowymi.”,
2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez urzędy wojewódzkie na:”
• W art. 23 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zakłady higieny weterynaryjnej wchodzące w skład urzędów wojewódzkich, które są regionalnymi laboratoriami weterynaryjnymi w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej;
• Art. 36 otrzymuje brzmienie:
„3. Koszty związane z bieżącą eksploatacją systemów informatycznych są pokrywane z budżetów właściwych urzędów wojewódzkich.”

12. Wojewódzkie stacje sanitarno epidemiologiczne
Art. 10 ust. 1 pkt2, ust. 4 i 4 a, art. 15 ust. 1, 2 pkt 1 i 2, art. 15 a ust. 1 - 3 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)
Proponowane brzmienie przepisów:

• W art. 10:
1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wojewoda wykonujący zadania przy pomocy państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego jako kierownika wojewódzkiej państwowej inspekcji sanitarnej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie”,
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Państwowy powiatowy i państwowy graniczny inspektor sanitarny kierują działalnością odpowiednio powiatowej i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej, będących zakładami opieki zdrowotnej.
3) uchyla się ust. 4a.
• W art. 15:
1) uchyla się ust.1,
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) kwalifikacje wymagane na poszczególne stanowiska pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, uwzględniając kwalifikacje zawodowe, wykształcenie, specjalizacje, szkolenia oraz wymagany staż pracy;
2) wzór legitymacji służbowej pracownika Państwowej Inspekcji Sanitarnej.”
• Art. 15 a otrzymuje brzmienie:
„Art. 15a. 1. Urzędy wojewódzkie i stacje sanitarno-epidemiologiczne określone w wykazach, o których mowa w ust. 2, wykonują badania laboratoryjne w zakresie nadzoru sanitarnego, działając w zintegrowanym systemie badań laboratoryjnych i pomiarów. Przez zintegrowany system badań laboratoryjnych i pomiarów rozumie się jednolity sposób wykonywania badań laboratoryjnych i pomiarów.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykazy stacji sanitarno-epidemiologicznych i urzędów wojewódzkich wykonujących badania laboratoryjne i pomiary ze wskazaniem obszaru, dla którego dana stacja wykonuje nieodpłatnie badania laboratoryjne i pomiary, mając na względzie zapewnienie dostępności badań laboratoryjnych i pomiarów przez stacje sanitarno-epidemiologiczne wykonujące nadzór sanitarny.
3. Wojewoda i państwowy inspektor sanitarny kierujący stacją sanitarno-epidemiologiczną wykonującą badania laboratoryjne i pomiary w zintegrowanym systemie badań laboratoryjnych i pomiarów nie może odmówić wykonania badań na rzecz innej stacji sanitarno-epidemiologicznej działającej na tym samym obszarze określonym w przepisach, o których mowa w ust. 2.”
• W art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wojewoda, państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny może upoważnić odpowiednio pracowników urzędu wojewódzkiego, podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznych lub pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania w jego imieniu określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji na zasadach i w trybie określonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia. Rozporządzenie w szczególności ustali zakres uprawnień oraz rodzaj czynności kontrolnych, do wykonywania których został dany pracownik upoważniony.”

13. Państwowa Straż Rybacka
Art. 22 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471)

Proponowane brzmienie przepisu:
• W art. 22 uchyla się ust. 3 i 7.

14. W związku z przejęciem przez urzędy wojewódzkie jednostek organizacyjnych zespolonych służb inspekcji i straży, z których niektóre obok posiadania delegatur, które wejdą w skład delegatur urzędów wojewódzkich posiadają oddziały terenowe lub samodzielne stanowiska pracy należy umożliwić wojewodom tworzenie oddziałów terenowych komórek organizacyjnych urzędów wojewódzkich zapewniających obsługę kierowników zespolonych służb inspekcji i straży. Wymaga to zmiany art. 54 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206).
Proponowane brzmienie przepisu:
• Art. 54 otrzymuje brzmienie:
„Art. 54. W celu usprawnienia działania organów rządowej administracji zespolonej w województwie wojewoda może tworzyć samodzielne stanowiska pracy i oddziały komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego obsługujących te organy zlokalizowane poza siedzibą urzędu wojewódzkiego.”

II B. Upoważnienia do wydawania aktów wykonawczych

Ustawa nie przewiduje nowych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych. Jednocześnie przewiduje uchylenie, bądź zmianę delegacji do wydania 7 aktów wykonawczych zawartych w:
• art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
• art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej,
• art. 106 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin,
• art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska,
• art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
• art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
• art. 15 ust. 2, art. 15 a ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Proponowane brzmienie przepisów dotyczących upoważnień do wydawania aktów wykonawczych zawarte są w pkt IIA.

IIC. Sprawy dotyczące wpływu projektowanej ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy albo ustaw dotychczasowych oraz przepisy przejściowe

1. Należności i zobowiązania likwidowanych urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie staną się należnościami i zobowiązaniami urzędu wojewódzkiego. Urząd wojewódzki przejmuje mienie likwidowanych inspektoratów z zastrzeżeniem przepisów o gospodarce nieruchomościami i przepisów o finansach publicznych.
2.1. Pracownicy likwidowanych urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie stają się z dniem 1 stycznia 2011 r. pracownikami urzędu wojewódzkiego.
2.2. Stosunki pracy z pracownikami likwidowanych urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie wygasną po upływie trzech miesięcy od dnia przejścia do urzędu wojewódzkiego, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.
2.3. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem może nastąpić za wypowiedzeniem.
2.4. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w 3.2., lub wypowiedzenia, o którym mowa w pkt. 3.3. , pracownikom przysługują odpowiednie świadczenia przewidziane dla pracowników, z którymi stosunek pracy rozwiązuje się z powodu likwidacji zakładu pracy.
2.5. Do okresu pracy, od którego zależą świadczenia, o których mowa w pkt. 3.3., wlicza się okres pracy w urzędzie wojewódzkim.
2.6. Pkt 3.2 i 3.3 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
2.7. W odniesieniu do pracowników wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych propozycja nowych warunków pracy lub płacy, o której mowa w pkt 2.2., może obejmować nawiązanie stosunku pracy na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505).
2.8.1. Delegatury urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie wchodzą w skład delegatur urzędów wojewódzkich zastrzeżeniem pkt 2.8.2.
2.8.2 Położone w miastach, w których nie funkcjonują delegatury urzędów wojewódzkich delegatury urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie stają się oddziałami komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego obsługujących zadania wykonywane przez te organy.
2.8.3. Położone poza siedzibą urzędu wojewódzkiego samodzielne stanowiska pracy, oddziały, wydziały i inne komórki organizacyjne urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie stają się odpowiednio samodzielnymi stanowiskami pracy i oddziałami komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego obsługujących te organy, o których mowa w art. 54 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

3. Osoby zajmujące w dniu likwidacji inspektoratów stanowiska kierowników urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie i ich zastępców pozostają na swoich stanowiskach do czasu ich odwołania w trybie przewidzianym odrębnymi ustawami.

II.D. Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2011 r.

Ocena skutków regulacji


1 Wpływ projektowanej ustawy na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Skutki finansowe projektu ustawy oszacowane zostały w oparciu o analizy przeprowadzone w poszczególnych urzędach wojewódzkich.
Jak wynika z powyższych wyliczeń, początkowe koszty konsolidacji wyniosą: 132 524 tys. zł. Składają się na nie:
1. Odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie leżących po stronie pracowników w wysokości 24 804,3 tys. zł.
2. Koszty zakupu i wdrożenia:
• aplikacji zapewniającej elektroniczny obieg dokumentów;
• programu kadrowo-finansowego klasy ERP;
• łącz o odpowiedniej przepustowości zapewniających elektroniczną łączność pomiędzy współpracującymi jednostkami
w wysokości 107 720 tys. zł.
Jednocześnie już w pierwszym roku prognozuje się poczynione oszczędności (koszty osobowe obsługi) w kwocie: 48 488 tys. zł.
W każdym kolejnym roku oszczędności te wynosiłyby (bez uwzględnienia związanego z inflacją wzrostu płac): 96 975 tys. zł.
Zatem, po 10 latach istnienia konsolidacji łączne oszczędności, po zbilansowaniu ich z początkowymi nakładami, wyniosłyby: 788 742 tys. zł, tj. 78 874 tys. zł rocznie.
Oznacza to, że średnioroczne zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji zespolonej wyniosłoby ok. 80 mln. zł, co stanowi istotną oszczędność w skali budżetu państwa.
Projektowana regulacja nie ma wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego.

2. Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy.

W skali całego kraju można spodziewać się konieczności rozwiązania umów o pracę z 2895 osobami. Jakkolwiek może to wpłynąć na wzrost bezrobocia, to jednak drugą stroną medalu jest zwiększenie efektywności działania administracji rządowej i poprawa wizerunku tej administracji, odnośnie której znaczna część opinii publicznej od wielu lat formułuje oczekiwania zmniejszenia biurokracji i właśnie redukcji stanu osobowego, przy zachowaniu (co najmniej) standardu obsługi obywateli.
Należy też zaznaczyć, że część uwolnionych środków zostanie przeznaczone na poprawę funkcjonowania inspekcji, z którą będzie się wiązań dodatkowe zatrudnienie pracowników merytorycznych co złagodzi skutki związane z ewentualnym wzrostem bezrobocia. Ponadto w ramach wdrażania ustawy wojewodowie zostaną zobowiązani do podjęcia działań osłonowych polegających na pomocy zwalnianym pracownikom w znalezieniu nowych miejsc pracy w jednostkach sektora publicznego w tym w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego.

3. Wpływ projektowanej regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowana ustawa nie ma bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

3. Wpływ projektowanej regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Projektowana ustawa nie ma bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

4. Konsultacje społeczne

Projekt założeń będzie przedmiotem konsultacji społecznych z NSZZ Solidarność, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych. Zostanie one także zaopiniowany przez wojewodów oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego Projekt oraz przedstawiony pod obrady Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.


źródło

Rbit - 31 Marzec 10, 09:42

rbit napisał/a:
Czyli można się spodziewać redukcji w skali kraju ponad 2500 osób!!!

elsinore napisał/a:
Oznacza to zmniejszenie obsady osobowej zadań obsługowych o 60%, czyli o 2895 osób (etatów).

Dużo się nie pomyliłem :(

Rbit - 1 Kwiecień 10, 09:04

Sekcja Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” Protestuje
Cytat:
W związku z otrzymanymi (z tzw. „przecieków”) założeniami do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej Sekcja Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje wobec zamierzonych działań dotyczących inspekcji sanitarnej.

Założenia do projektu powyższej ustawy naszym zdaniem są niezgodne z obowiązującymi przepisami. Zapisy są niespójne, napisane w sposób niezrozumiały.

Ponadto:

Projekt przewiduje zwolnienia 60-70-% pracowników administracji .

Naruszenie przepisów prawa pracy i wprowadzanie pracowników w błąd (wszyscy pracownicy otrzymają wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i propozycję nowych, czy wszyscy otrzymają propozycję zatrudnienia u nowego pracodawcy?, czy pracownicy merytoryczni będą pracownikami służby cywilnej?).

Włączenie wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych w struktury urzędu wojewódzkiego oznacza dla nas likwidację wojewódzkich stacji.

Brak podstaw prawnych do przejęcia przez wojewodę laboratorium (może będą prywatyzowane?).

Wskazane w założeniach do projektu oszczędności są oszczędnościami pozornymi, ponieważ nie uwzględniają wszystkich kosztów, które trzeba będzie ponieść.

Realizacja projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej doprowadzi do zwolnienia kilku tysięcy pracowników, a w niedalekiej przyszłości likwidacji inspekcji sanitarnej szczebla wojewódzkiego i powiatowego.

Podjęte przez NSZZ „Solidarność” i FZZPOZiOS działania:

W dniu 10 marca 2010 r. Sekretariat Ochrony Zdrowia i Sekcja Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o spotkanie w dniu 12 kwietnia 2010 r. z przedstawicielami reprezentatywnych Związków Zawodowych. Prosiliśmy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 25 marca br – brak takiej informacji do dnia dzisiejszego.

W dniu 23 marca 2010 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” i Rady Branżowej FZZPOZiPS z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Główny Inspektor Sanitarny nie zajmuje stanowiska w sprawie założeń do projektu ….., ponieważ nikt tego nie wymaga!!!

Na zgłoszoną przez Związki Zawodowe propozycję zorganizowania spotkania z Inspekcją Weterynaryjną i Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ewentualnego połączenia inspekcji sanitarnej i weterynarii (struktura pionowa) - Główny Inspektor Sanitarny poinformował stronę społeczną by to Związki Zawodowe doprowadziły do takiego spotkania i zaprosiły przedstawicieli Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Z ostatniej chwili:

W dniu 26 marca 2010 roku odbyło się spotkanie państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych, którzy wypracowali swoje negatywne stanowisko odnośnie proponowanych zmian w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przewodnicząca Sekcji Krajowej
Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
NSZZ „Solidarność”
Elżbieta Pisarczyk

Rbit - 1 Kwiecień 10, 09:05

Stanowisko Krajowej Rady PIIB do projektu założeń do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw
Cytat:
Stanowisko Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do projektu założeń do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej przyjęte przez Krajową Radę PIIB w dniu 17.03.2010 r.

Krajowa Rada PIIB z zaniepokojeniem przyjmuje inicjatywę reorganizacji służb i inspekcji działających w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie, w tym zwłaszcza inspekcji nadzoru budowlanego. Inicjatywa ta, stanowiąca w swojej istocie zaprzeczenie założeń reformy administracyjnej z 1999 r., posługując się argumentami finansowymi, grozi faktyczną likwidacją samodzielnego nadzoru budowlanego, poprzez jego włączenie w struktury urzędów wojewódzkich.

Tworzona z ogromnym wysiłkiem od 1999 r. inspekcja nadzoru budowlanego, na przestrzeni ostatnich lat okrzepła i stała się istotnym elementem organizacji i kontroli procesu budowlanego oraz nadzoru rynku wyrobów budowlanych. Doświadczenia 10 lat wskazują, że wydzielony, samodzielny organizacyjnie, funkcjonujący pod zwierzchnictwem wojewody nadzór budowlany jest znacznie sprawniejszy i skuteczniejszy w działaniu, w tym kontrolnym i prewencyjnym, niż - jak poprzednio - funkcjonujący w ramach urzędów wojewódzkich.

W ocenie Krajowej Rady, przedstawione w Założeniach, ewentualne oszczędności finansowe (niezbyt pewne i w dość odległej perspektywie czasowej), sprowadzające się tak naprawdę do możliwości zwolnienia ok. 30 – 40 etatów obsługowych w skali kraju, nie powinny przeważyć nad merytorycznie uzasadnioną potrzebą istnienia samodzielnego i sprawnego nadzoru budowlanego.

Mając powyższe na uwadze Krajowa Rada PIIB wnosi o zaniechanie działań zmierzających do reorganizacji, a faktycznie likwidacji, wojewódzkich struktur nadzoru budowlanego.

elsinore - 1 Kwiecień 10, 09:06

Rbit, chyba zaczyna się gotować w konsolidowanych jednostkach...
Rbit - 1 Kwiecień 10, 09:11

elsinore napisał/a:
Rbit, chyba zaczyna się gotować w konsolidowanych jednostkach...

Wokół wroga (czyt. projektu ustawy) można najszybciej zintegrować środowisko.

Sprawa konsolidacji miała być wczoraj przedmiotem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ciekw jestem efektów.

elsinore - 1 Kwiecień 10, 09:12

Dzięki za wyszukanie tych newsów.
Czyli na chwilę obecną mamy opinie dot. weterynarii, sanepidu i nadzoru budowlanego...
Może Kondzi będzie miał jakieś info co w IH...

kondzi24 - 2 Kwiecień 10, 18:40

elsinore napisał/a:
Dzięki za wyszukanie tych newsów.
Czyli na chwilę obecną mamy opinie dot. weterynarii, sanepidu i nadzoru budowlanego...
Może Kondzi będzie miał jakieś info co w IH...


Z tego co słyszałem u mnie w firmie to raczej ten projekt przejdzie, przynajmniej takie info krąży po inspektoracie. Uokik nie zamierza o nas walczyć, ale jak już wcześniej napisałem są to informacje nie oficjalne usłyszane że tak napisze na luźnych rozmowach.

elsinore - 6 Kwiecień 10, 10:48

Ciekawe, czy UOKiK zajmie oficjalne stanowisko w sprawie założeń do ustawy i czy opublikuje to na swojej stronie :?:
wjawor - 26 Kwiecień 10, 22:22

...Trwają konsultacje w sprawie zasad przejęć inspekcji, m.in. handlowej, ochrony środowiska, przez urzędy wojewódzkie, a także redukcji zatrudnienia. Rozmowy partne..rów społecznych w Komisji Trójstronnej mają się odbyć 5 maja. Związki już teraz otrzymały do konsultacji założenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej...

Rzeczpospolita 26.04.2010

wjawor - 2 Maj 10, 07:19

zabrał głos także Główny Lekarz Weterynarii
wjawor - 8 Maj 10, 01:16

z kilkoma uwagami na temat tego pomysłu można zapoznać się TUTAJ
elsinore - 14 Maj 10, 10:14

wjawor napisał/a:
z kilkoma uwagami na temat tego pomysłu można zapoznać się TUTAJ


Wreszcie coś ruszyło w temacie i na stronie MSWiA...

elsinore - 17 Maj 10, 09:17

Uwagi zgłoszone przez: Szefa Służby Cywilnej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Edukacji Narodowej przeczytacie TUTAJ
elsinore - 17 Maj 10, 09:24

Uwagi zgłoszone przez:
Wojewodę Opolskiego,
Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego,
Opolskiego Kuratora Oświaty,
Ministra Zdrowia,
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ministra Infrastruktury,
Wojewodę Łodzkiego,
Wojewodę Zachodniopomorskiego,
Wojewodę Mazowieckiego

przeczytacie TUTAJ

elsinore - 17 Maj 10, 09:30

Uwagi zgłoszone przez:
Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny,
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu,
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu,
Wojewódzki Inspektorat ochrony Środowiska w Poznaniu,
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu,
Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną

przeczytacie TUTAJ

elsinore - 17 Maj 10, 10:15

Uwagi zgłoszone przez:
Wojewodę Lubelskiego,
Ministra Obrony Narodowej,
Ministra Środowiska

przeczytacie TUTAJ

elsinore - 17 Maj 10, 10:19

Uwagi zgłoszone przez:
Wojewodę Małopolskiego,
Wojewodę Podlaskiego,
Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu,
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

przeczytacie TUTAJ

elsinore - 17 Maj 10, 10:25

Uwagi zgłoszone przez:
Rządowe Centrum Legislacji,
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego,
Wojewodę Wielkopolskiego,
Ministra Finansów,
Wojewodę Dolnośląskiego

przeczytacie TUTAJ

elsinore - 17 Maj 10, 10:29

Uwagi zgłoszone przez:
Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
Wojewodę Świętokrzyskiego,
Wojewodę Małopolskiego,
Głównego Inspektora Sanitarnego,
Wojewodę Lubuskiego

przeczytacie TUTAJ

Robulator - 2 Czerwiec 10, 14:17

Witam wszystkich użytkowników.

Mam pytanie o Inspekcje Bezpieczeństwa Żywności, bo jak doszły mnie wieści że taka instytucja miałaby być wydzielona z tego projektu MSWiA i że zajął się tym minister Boni, czy ma ktos może wiedze na ten temat. Prawda czy fałsz?

wjawor - 2 Czerwiec 10, 20:26

być może ktoś Boniego przekonał do wizji:

Pionizacja Inspekcji Weterynaryjnej lepszym rozwiązaniem od planowanej
konsolidacji administracji zespolonej


więcej: http://www.vetpol.org.pl/...onsolidacji.pdf

...Przedstawione argumenty przemawiają za wyłączeniem Inspekcji Weterynaryjnej z projektu konsolidacji administracji zespolonej przedstawionego przez wojewodę śląskiego. Ze względu na specyfikę zadań Inspekcja Weterynaryjna powinna być spionizowana, żeby sprawniej mogła realizować swoje liczne powinności przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i ludzi, jak: wścieklizna, gruźlica, bruceloza, grypa ptaków, pryszczyca, pomór klasyczny świń i wielu innych nowo pojawiających się chorób zwierząt.
Dlatego warto przedstawić przygotowany już projekt powołania Urzędu Zdrowia
Publicznego, którego ważnym elementem byłaby Inspekcja Weterynaryjna
...

andrzej1948 - 9 Czerwiec 10, 11:15

UOKiK dopiero teraz wysłał zapytania do Woj. Inspektoratów IH o stanowisko w sprawie konsolidacji. Ale jak nam wiadomo ten urzad nie jest tym zainteresowany bo po co mu nowy problem.
elsinore - 9 Czerwiec 10, 11:18

Rzeczywiście z lekkim poślizgiem...
Jak będziesz wiedzieć więcej na temat stanowiska inspektorów wojewódzkich, to daj znać.

wjawor - 14 Czerwiec 10, 20:05

Cytat:
...Rząd pracuje także nad projektem zmierzającym do likwidacji niezależnych inspekcji i włączeniem ich do struktur urzędów wojewódzkich. Co sądzi pan o tych pomysłach?

Jestem przewodniczącym zespołu doraźnego do spraw pracowników samorządowych oraz służby cywilnej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Ten projekt został mocno oprotestowany przez związkowców z „Solidarności”. Wydaje się jednak, że jego zamysł jest racjonalny, bo wprowadzenie wspólnych centrów obsługi tych instytucji przyniesie oszczędności. Te oszczędności, w myśl uzasadnienia do tych przepisów, mają pozwolić na np. zwiększenie liczby inspektorów. Z drugiej jednak strony niepokojące jest to, że w wyniku tej modernizacji pracę straci do 3 tys. pracowników obsługi. Projekt zaś nie przewiduje np. rozwiązań osłonowych dla tych osób. Ten pomysł wymaga więc pogłębionej analizy...


z wywiadu udzielonego Rzepie przez Szefa Służby Cywilnej

elsinore - 15 Czerwiec 10, 06:14

wjawor napisał/a:
Cytat:
...Rząd pracuje także nad projektem zmierzającym do likwidacji niezależnych inspekcji i włączeniem ich do struktur urzędów wojewódzkich. Co sądzi pan o tych pomysłach?

Jestem przewodniczącym zespołu doraźnego do spraw pracowników samorządowych oraz służby cywilnej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Ten projekt został mocno oprotestowany przez związkowców z „Solidarności”. Wydaje się jednak, że jego zamysł jest racjonalny, bo wprowadzenie wspólnych centrów obsługi tych instytucji przyniesie oszczędności. Te oszczędności, w myśl uzasadnienia do tych przepisów, mają pozwolić na np. zwiększenie liczby inspektorów. Z drugiej jednak strony niepokojące jest to, że w wyniku tej modernizacji pracę straci do 3 tys. pracowników obsługi. Projekt zaś nie przewiduje np. rozwiązań osłonowych dla tych osób. Ten pomysł wymaga więc pogłębionej analizy...


z wywiadu udzielonego Rzepie przez Szefa Służby Cywilnej


Byle tylko się nie okazało, że efektem oszczędności będzie totalny paraliż konsolidowanych służb.

elsinore - 15 Czerwiec 10, 08:35

Związek Powiatów Polskich przygotowuje projekt ustawy przewidującej konsolidację obsługi zespolonej administracji rządowej na szczeblu powiatu.
W tym celu zebrał m.in. informacje dotyczące obsady etatowej i średnich wynagrodzeń w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego, powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz – dla celów porównawczych – w powiatowych inspektoratach weterynarii, które w obecnym stanie prawnym są administracją niezespoloną.

# Badania sondażowe przeprowadzone na reprezentatywnej próbie powiatów wykazały, że: średnia obsada etatowa powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego wynosi 5,84 etatu, w tym 0,84 etatu obsługi (12,76% wszystkich etatów). Najmniejszy inspektorat liczył 3,25 etatu, zaś największy – 16,5. Przeciętne wynagrodzenie wynosi 3.161 zł 75 gr;

# średnia obsada etatowa powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej wynosi 31,74 etatu, w tym 5,70 etatu obsługi (17,94% wszystkich etatów). Największa stacja sanepidu liczyła 93 etaty, najmniejsza – 16. Przeciętne wynagrodzenie wynosi 2.546 zł 23 gr;

# średnia obsada powiatowego inspektoratu weterynarii wynosi 8,74 etatu, w tym 2,33 etatu obsługi (26,66% wszystkich etatów). Najmniejszy inspektorat liczył 7 etatów, największy – 24. Przeciętne wynagrodzenie wynosi 3.158 zł 99 gr.


źródło: zpp.pl (str.2)

wjawor - 15 Czerwiec 10, 16:33

czy ktoś nad tymi pomysłami panuje :?: :mur:
andrzej1948 - 17 Czerwiec 10, 09:57

Analizując wszystkie propozycje zmian w administracji zespolonej proponowane przez kolejne rządy SLD, Pis i obecnie PO wyłania mi się jedno rozwiązanie które zadowoli tych którzy chcą oszczędzać na administracji jak i wzmocni efektywność kontroli, a nie spowoduje paraliżu jednostek kontrolnych. Moja propozycja (nie wiem czy ktoś z decydentów będzie to czytał ale może się uda):
• Utworzyć Urząd Zdrowia Publicznego, który powstanie po połączeniu Inspekcji Weterynaryjnej i Sanitarnej – nie będzie sporu o próg sklepu, kto odpowiada przed, a kto za progiem,
• Utworzyć Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności, która powstanie po połączeniu Inspekcji Jakości Handlowej, części Inspekcji Handlowej i Ochrony Roślin i Nasiennictwa – pozwoli bardzo sprawnie i skutecznie kontrolować jakość od rolnika do półki sklepowej,
• Utworzyć Urząd Nadzoru Rynku, który powstałby na bazie pozostałości Inspekcji Handlowej – pozwoli na pełne sprawdzanie bezpieczeństwa produktu, jakości paliw i przestrzegania przez importerów i producentów wszystkich dyrektyw unijnych.
Takie rozwiązanie pozwoli zmniejszyć ilość inspekcji z pięciu do trzech, a przy tym oszczędności na obsłudze administracyjnej (sekretarki, sprzątaczki kierowcy itd. Co jest głównym celem projektu konsolidacji administracji).

wjawor - 19 Czerwiec 10, 20:40

bardzo interesująca i konkretna propozycja, szkoda, że narazie nie wywołała szerszej dyskusji :-(
elsinore - 28 Lipiec 10, 16:43

Wracając do projektu ustawy konsolidacyjnej - na stronie MSWiA opublikowano kolejne uwagi do projektu, zgłoszone przez:
Ministra Michała Boniego,
Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP (Sekcja Pracowników Ochrony Roślin i Nasiennictwa),
Sekcję Krajową Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ "S"

przeczytacie TUTAJ

Swoją drogą - sprawa projektu nieco ucichła, nie sądzicie :?:

kondzi24 - 28 Lipiec 10, 19:28

andrzej1948 napisał/a:
Analizując wszystkie propozycje zmian w administracji zespolonej proponowane przez kolejne rządy SLD, Pis i obecnie PO wyłania mi się jedno rozwiązanie które zadowoli tych którzy chcą oszczędzać na administracji jak i wzmocni efektywność kontroli, a nie spowoduje paraliżu jednostek kontrolnych. Moja propozycja (nie wiem czy ktoś z decydentów będzie to czytał ale może się uda):
• Utworzyć Urząd Zdrowia Publicznego, który powstanie po połączeniu Inspekcji Weterynaryjnej i Sanitarnej – nie będzie sporu o próg sklepu, kto odpowiada przed, a kto za progiem,
• Utworzyć Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności, która powstanie po połączeniu Inspekcji Jakości Handlowej, części Inspekcji Handlowej i Ochrony Roślin i Nasiennictwa – pozwoli bardzo sprawnie i skutecznie kontrolować jakość od rolnika do półki sklepowej,
• Utworzyć Urząd Nadzoru Rynku, który powstałby na bazie pozostałości Inspekcji Handlowej – pozwoli na pełne sprawdzanie bezpieczeństwa produktu, jakości paliw i przestrzegania przez importerów i producentów wszystkich dyrektyw unijnych.
Takie rozwiązanie pozwoli zmniejszyć ilość inspekcji z pięciu do trzech, a przy tym oszczędności na obsłudze administracyjnej (sekretarki, sprzątaczki kierowcy itd. Co jest głównym celem projektu konsolidacji administracji).Świetny pomysł, takie rozwiązanie moim zdaniem jest optymalne.
Odnośnie konsolidacji to dzisiaj się dowiedziałem , oczywiście nie oficjalnie że projekt ten upadnie, ile w tym prawdy to czas pokaże

andrzej1948 - 30 Lipiec 10, 10:03

Utworzenie Ministerstwa Administarcji w skład którego weszłyby wszystkie Główne Inspektoraty Inspekcji zespolonych przy Urzędzie Wojewódzkim.
andrzej1948 - 18 Sierpień 10, 09:57

Na stronach ministerstwa rolnictwa jest dostepny bardzo ciekawy projekt utworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2012. Można poczytać ciekawe uzasadnienie bardzo dobrze opracowane pod adresem:
http://bip.minrol.gov.pl/...PositionId=2098

elsinore - 18 Sierpień 10, 10:10

Fakt, założenia bardzo szczegółowe i obszerne, ale droga do uchwalenia zapewne daleka, biorąc pod uwagę chociażby kwestie konsultacji społecznych (114 organizacji).
arabeska1125 - 19 Sierpień 10, 07:33

widać, że Minister Rolnictwa nie jest zbytnio zainteresowany kontrolą obrotu, żywienia - co oznacza, że podział kompetencji w ramach urzędowych kontroli żywności nadal nie zostanie zlikwidowany - chore...
elsinore - 16 Wrzesień 10, 09:49

kondzi24 napisał/a:
[...]
Odnośnie konsolidacji to dzisiaj się dowiedziałem , oczywiście nie oficjalnie że projekt ten upadnie, ile w tym prawdy to czas pokaże


Czy możemy zatem już uznać sprawę za niebyłą i zamknąć temat :?:

zofia kalita - 20 Wrzesień 10, 18:57

Konsolidacja się przyczaiła (ale nie umarła) bo jest kosztowna, teraz mamy racjonalizację zatrudnienia (stare wraca), jesteśmy skołowani i ....o to chodzi. ;-)
andrzej1948 - 21 Wrzesień 10, 07:00

Konsolidacja ma nowy projekt z 15 wrzesnia br. ustawy uwzględniajacy większość uwag i będzie przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów. Link do projektu http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/200/19067/
elsinore - 21 Wrzesień 10, 07:01

Dzięki Andrzeju za infa :ok:
zofia kalita - 21 Wrzesień 10, 17:37

Andrzej dziękuję, że oświeciłeś mnie, bo jak padła wieść o 10% redukcji, to u nas poszła wiedomość, że koniec z konsolidacją, a to tylko zagrywka. Pozdrawiam
elsinore - 5 Październik 10, 11:29

Związek Powiatów Polskich przygotowuje projekt ustawy w sprawie organizacji zespolonej administracji rządowej w powiecie. Celem propozycji jest racjonalizacja wydatków w administracji obsługującej powiatowe służby, inspekcje i straże. Ma to zostać osiągnięte dzięki konsolidacji jednostek organizacyjnych obsługujących kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży poprzez włączenie ich aparatów pomocniczych w struktury starostw powiatowych.

Według ZPP rozwiązanie takie sprawi, że powiatowi inspektorzy będą mogli skupić się na realizacji swoich zadań merytorycznych – bez troski o codzienną obsługę. Co więcej dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu środków finansowych możliwe będzie zwiększenie zatrudnienia specjalistów. Tym bardziej, że zgodnie z założeniami dotyczącymi szczebla wojewódzkiego efektem konsolidacji będzie redukcja etatów obsługi o 60 proc. W odniesieniu do szczebla powiatowego oznacza to zmniejszenie zapotrzebowania o 2,8 tys. etatów obsługi. Przyjmując średnią płacę w wysokości 2.856 zł (taką jak w administracji zespolonej na szczeblu województwa) - zdaniem - ZPP można w efekcie oszczędność 82 mln zł.


źródło: publiczni.pl

andrzej1948 - 15 Październik 10, 11:39

Choć rząd zapowiadał, że w każdym urzędzie pracę straci 10 proc. kadry, wiadomo już, że tak nie będzie. Oprócz pracowników kancelarii Sejmu, Senatu i prezydenta ochronę przed zwolnieniem mają zagwarantowaną także m.in. kierownicy, audytorzy, a nawet księgowi. Po konsultacjach społecznych do listy tej dołączą również działacze związkowi. Ale to nie koniec.

Michał Boni nie godzi się na wyłączenie ze zwolnień urzędników mianowanych, ale zrobił wyjątki dla innych. Łagodne traktowanie obiecał tym urzędom, które zajmą się obsługą prezydencji Polski w UE. Ponadto zwolnieniami, co zakłada pierwotny projekt ustawy, nie zostaną też objęci m.in. główni księgowi, kierownicy, audytorzy pracownicy służb bhp i pełnomocnicy do spraw informacji niejawnej.

Zwolnień nie muszą się też obawiać pracownicy zatrudnieni w urzędach zatrudniających do 20 pracowników oraz pracownicy Kancelarii Sejmu, Senatu, Prezydenta, Najwyższej Izby Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.

Szefowie urzędów w swych uwagach do projektu krytykują te wyłączenia. Jednak wyłączone urzędy wskazują, że rządowe zwolnienia byłyby niekonstytucyjne.

Zmiany w ustawie po konsultacjach

Projekt z sierpnia 2010 r.
do 1 lipca 2011 roku musi zostać zakończona w urzędach redukcja zatrudnienia,
można zwalniać działaczy związkowych,
poza nielicznymi wyjątkami wszystkie urzędy miały zwalniać 10 proc. kadry.


Projekt z października – po konsultacjach
do 31 grudnia 2011 roku zakończona zostanie redukcja zatrudnienia,
nie będzie można zwalniać działaczy,
urzędy, które już zwalniały wcześniej, nie będą objęte redukcją.

xysiek - 8 Grudzień 10, 08:16

No, ustawa dot. racjonalizacji przeszła, to teraz wojewodowie wracają do tematu o konsolidacji. Czas akcji: początek stycznia 2011 r., źródło: pismo dyrektora generalnego. Myślicie, że im mniejsza inspekcja tym większe zagrożenie uszczuplenia?
andrzej1948 - 16 Grudzień 10, 10:15

Z ostatnich informacji z UOKiK konsolidacja wraca, obecnie pracuję w zespołach międzyresortowych nad ostateczną wersją projektu ustawy.
elsinore - 20 Grudzień 10, 13:27

Andrzeju, masz jakiś dostęp do tego projektu :?:
wjawor - 20 Grudzień 10, 18:42

elsinore napisał/a:
Andrzeju, masz jakiś dostęp do tego projektu :?:

toż dopiero nad nią pracuje :lol:

elsinore - 21 Grudzień 10, 07:08

wjawor napisał/a:
elsinore napisał/a:
Andrzeju, masz jakiś dostęp do tego projektu :?:

toż dopiero nad nią pracuje :lol:


toż jeno pytam :D

andrzej1948 - 21 Grudzień 10, 09:19

Pod tym adresem można zobaczyć projekt z 4 listopada:
http://bip.mswia.gov.pl/p...l?search=309655

elsinore - 21 Grudzień 10, 09:27

Dzięki Andrzeju :ok:
elsinore - 3 Styczeń 11, 12:19

Zdaje się że mamy kolejny projekt - tym razem z 15 grudnia... :P

p r o j e k t

elsinore - 4 Styczeń 11, 12:23
Temat postu: Elektroniczna Platforma Pracy Śląskiej Adm. Zespolonej.
Elektroniczna Platforma Pracy Śląskiej Administracji Zespolonej

Do końca 2012 roku powstanie nowoczesny system informatyczny na potrzeby zespolonej administracji rządowej, a więc 14 jednostek podległych wojewodzie śląskiemu. Dziś podpisano porozumienie o dofinansowaniu projektu „Elektroniczna Platforma Pracy Śląskiej Administracji Zespolonej” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

System usprawni pracę administracji zespolonej, która - podobnie jak Śląski Urząd Wojewódzki - będzie świadczyła dla obywateli usługi drogą elektroniczną. System informatyczny ułatwi mieszkańcom województwa śląskiego korzystanie z usług administracji rządowej realizowanych drogą elektroniczną. Jego wdrożenie zmniejszy koszty działalności administracji zespolonej w województwie i zapewni wykonywanie zadań przez jednostki podległe wojewodzie w sposób przejrzysty, uporządkowany, zgodnie z przyjętymi procedurami oraz z zachowaniem wysokich standardów jakości.

Umowę między Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, a Wojewodą Śląskim o dofinansowaniu projektu Elektronicznej Platformy Pracy Śląskiej Administracji Zespolonej podpisali: wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz i wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

Wartość projektu wynosi blisko 8 mln złotych. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z dwóch źródeł: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 6 378 710,02 zł stanowią 80,31 proc. kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny beneficjenta to 1 563 899,90 zł, co stanowi 19,69 proc. kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Realizacja projektu zakończy się w IV kwartale 2012 roku.

Platforma systemu zbudowana zostanie z dwóch komponentów: Podsystemu Monitoringu i Kontroli Przepływu Pracy, wraz ze wspomagającym bieżącą obsługę spraw modułem komunikacji z platformą ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz z Centralnego Podsystemu Wspomagania Realizacji Zadań Obsługowych z kompleksową obsługą zarządzania jednostek budżetowych w następujących obszarach: księgowość, płace, kadry, planowanie budżetu, rejestracja czasu pracy pracowników, obsługa środków trwałych.


źródło: katowice.uw.gov.pl

Administracja Zespolona Województwa Śląskiego z o b a c z

andrzej1948 - 5 Styczeń 11, 18:56

Mam pomysł dla pomysłodawców ze Śląska, kupmy im kartkę w karatkę, liczydło i ołówek kopiowy, aby mogli dobrze liczyć tony wegla i miału. Powodzenia wracamy do króla ćwieczka. :P
elsinore - 16 Luty 11, 09:27

Najwyraźniej temat konsolidacji zamarzł (może i dobrze).
Andrzeju, masz jakieś informacje co w sprawie :?:

andrzej1948 - 1 Marzec 11, 09:49

Konsolidacja na dziś jest tylko kolejnym nietrafionym pomysłem rządzących na zmniejszenie liczby urzędników. Zobaczymy po wyborach. Najważniejszy chłop z min. rol. pracuje nad połączeniem swoich trzech inspekcji (IW, WIORiN i WIJHARS) w jedną Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.
El Infiel - 15 Maj 12, 19:09

Państwo do konsolidacji
15 maja 2012
S. Kosieliński
Obywatele uważają administrację publiczną za jeden organizm.
W rzeczywistości jest to kilka tysięcy oddzielnych struktur, obrosłych biurokratycznymi naroślami. Czy można zracjonalizować działanie państwa? Jak w tym może pomóc informatyka?
Wspólne zamówienie publiczne
Zgodnie z ustawowym zapisem (art. 16 ust. 1 ustawy Prawa Zamówień Publicznych) wspólne prowadzenie postępowania (zamówienie wspólne) polega na wyznaczeniu przez zainteresowanych zamawiających spośród własnego grona, zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. Wyznaczenie ma następować w drodze zgodnego i dobrowolnego porozumienia zainteresowanych stron - najczęściej dokonywane będzie w drodze dwu- lub wielostronnej (zależnie od liczby zainteresowanych podmiotów) umowy cywilnoprawnej. Może to być również jednostronna czynność prawna, czyli pełnomocnictwo upoważniające dany podmiot do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających.
Oczywiście, nie w każdej sytuacji możliwe będzie wspólne przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Do zamówień szczególnie nadających się, ze względu na swój uniwersalny charakter, można zaliczyć m.in.: dostawy paliw, energii elektrycznej czy też sprzętu komputerowego; usługi telekomunikacyjne, opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych, strategii, sporządzanie analiz; roboty budowlane, takie jak budowa infrastruktury telekomunikacyjnej.
To jeden z największych absurdów Polski resortowej. Na mocy poszczególnych ustaw działa w naszym kraju 15 różnych wojewódzkich inspekcji i komend. Określa się je mianem zespolonej administracji rządowej. Jej organami są na przykład Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Komendant Wojewódzki Policji czy Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Formalnym zwierzchnikiem jest dla nich wojewoda. Ale to tylko pozorna konsolidacja. Każda z tych instytucji - z chlubnym wyjątkiem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - utrzymuje własny aparat pomocniczy do obsługi. Każda zatrudnia własnych księgowych, kadrowców, informatyków, specjalistów od zamówień publicznych, BHP i od ochrony informacji niejawnych, kierowców, sprzątaczki, konserwatorów, portierów, dozorców, palaczy i sekretarki.
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Przedmiotem działalności rządowego CUW są m.in.: usługi realizowane na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, prowadzenie wspólnych lub centralnych zamówień publicznych, usługi poligraficzne dla instytucji rządowych oraz jakichkolwiek przedsiębiorstw, kompleksowe usługi motoryzacyjne w zakresie serwisowania samochodów różnych marek, a także organizowanie szkoleń, konferencji, imprez integracyjnych oraz wypoczynku indywidualnego.
CUW zdobył uznanie przetargami na łączność komórkową w skali całej administracji publicznej, przynosząc wielomilionowe oszczędności skarbowi państwa. Ma także za sobą przetargi, m.in. na papier kserograficzny. Szykuje się zaś do przetargu na scentralizowane zakupy biletów lotniczych.
"Wartość zamówień centralnych w ramach 26 typów dostaw i usług prowadzonych przez Centrum Usług Wspólnych to ponad 400 mln zł rocznie. Celem jest uzyskanie w ramach przeprowadzonych postępowań oszczędności na poziomie 10-20% (40-80 mln zł) przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego standardu zamawianych dostaw i usług" - wyjaśnia Mateusz Matejewski, dyrektor Centrum Usług Wspólnych. Przykładowo w przetargu
z roku 2011 na usługi telefonii komórkowej, które objęło ponad 600 jednostek administracji państwowej, wartość szacunkowa zamówienia mówiła o 50,3 mln zł. Okazało się, że Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci T-Mobile, zaproponował najkorzystniejszą ofertę w wysokości 18,9 mln zł netto. W ten sposób uzyskano ponad 60% oszczędności.
Jeden na całą instytucję
W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, który wspiera proponowaną reformę rządowej administracji zespolonej, jest łącznie 1120 etatów (merytorycznych i pracowników obsługowych). Jeśli w innych urzędach podległych wojewodzie obsługą zajmuje się teraz 260 osób, to tylko 130 z nich, po wprowadzeniu konsolidacji, otrzyma etaty w urzędzie wojewódzkim. W urzędzie tym na 150 pracowników merytorycznych przypada jedna osoba do obsługi kadrowej. Utrzymanie tych proporcji w przypadku konsolidacji oznaczałoby, że do obsługi kilku mniejszych jednostek administracji zespolonej (np. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków czy Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego) wystarczyłaby jedna osoba.
Centrum Usług Samorządowych
Samorządowcy, ośmieleni przykładem rządowego Centrum Usług Wspólnych, zgodnie z duchem Prawa Zamówień Publicznych, tworzą także podobne centra u siebie. Na razie skupiają się na prowadzeniu wspólnych zamówień.
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej sp. z o.o. prowadzi Centrum Usług Samorządowych. Z jego usług korzysta 28 gmin, udziałowców spółki. Na mocy Prawa Zamówień Publicznych Agencja stała się tzw. Wspólnym Zamawiającym, uprawnionym do wszczynania procedury zakupowej dla zainteresowanych Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Zakupy grupowe to pojęcie doskonale znane na rynku. Ich istota polega na porozumieniu się stosunkowo dużej liczby osób czy podmiotów, chcących w podobnym czasie zakupić te same towary i usługi. Pomysł bazuje na zasadzie "im większe zamówienie, tym większy rabat", a o wielkości zamówienia decyduje w tym przypadku liczba potencjalnych nabywców. O coraz większym zainteresowaniu takim modelem dokonywania indywidualnych zakupów świadczy rosnąca popularność internetowych portali typu Groupon, Gruper, FastDeal, MyDeal. Rynek zakupów grupowych to jeden z najszybciej rozwijających się obecnie segmentów handlu - również w Polsce. Nic dziwnego, że samorządy nie chcą pozostawać z boku.
http://www.computerworld....rld%20%28txt%29


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group