Służba Cywilna - Forum Pracowników
Korpus Służby Cywilnej - Niezależne Forum Pracowników KSC

Praca w służbie cywilnej - Wolne stanowiska w policji.

elsinore - 24 Maj 10, 10:33
Temat postu: Wolne stanowiska w policji.
Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw prowadzenia składnicy akt w Zespole Prezydialnym ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Koszalin
Koszalin 75-009 ul. Słowackiego 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie i opracowywanie dokumentacji spraw ostatecznie załatwionych w celu właściwego przechowywania dokumentacji;
* udostępnianie oraz wypożyczanie akt w celu realizacji zadań służbowych;
* prowadzenie rejestrów spisów akt przekazanych w celu właściwego dokumentowania stanu zasobów składnicy;
* dbanie o prawidłowe zabezpieczenie przechowywanych dokumentów archiwalnych dla zachowania ich w należytym stanie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w archiwum
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów o obsłudze kancelaryjnej.

wymagania dodatkowe

* ukończony kurs archiwisty i doświadczenie w tym zawodzie
* znajomość przepisów regulujących pracę Policji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu zostaną poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak informacji będzie oznaczał rezygnację z oferty.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-04

pod adres:

Komenda Miejska Policji
Słowackiego 11
75-009 Koszalin

elsinore - 24 Maj 10, 10:40

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Radom
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 - go Listopada 37/59, 26-600 Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacja zadań inwestycyjno – remontowych,
* przygotowywanie dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich do organizacji przetargów na projekty techniczne i realizacje robót,
* sprawdzanie merytorycznie i analityczne ofert przetargowych oraz sprawdzanie poprawności sporządzenia dokumentacji technicznej,
* przygotowywanie dokumentów do przeprowadzania procedur przetargowych,
* przeprowadzanie przeglądów technicznych obiektów służbowych oraz przewidywanych dla potrzeb Policji,
* uczestniczenie w sporządzaniu projektów planów inwestycyjnych i remontowych oraz w sporządzaniu analiz i rozliczeń z realizacji zadań inwestycyjno – remontowych,
* przygotowywanie i konsultowanie rozwiązań funkcjonalno – użytkowych i koncepcji projektowych zadań inwestycyjno – remontowych,
* prowadzenie nadzoru nad działalnością w podległych jednostkach Policji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie budowlane
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
o przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
o znajomość ogólnych procedur przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
o znajomość obowiązujących przepisów budowlanych,
o znajomość obsługi OFFICE,
o znajomość oprogramowania do kosztorysowania.

wymagania dodatkowe

* 5 lat pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
* wykształcenie wyższe budowlane, architektoniczne, inżynieria środowiska,
* uprawnienia do prowadzenia robót na obiektach zabytkowych,
* znajomość zasad prowadzenia nadzoru robót budowlano – montażowych,
* umiejętność pracy w zespole,
* umiejętność negocjacji,
* odporność na stres,
* komunikatywność,
* samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
* kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu,
* dokument potwierdzający przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
* kopia uprawnień,
* kopie ukończonych kursów,

Inne informacje:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:/048/ 345-20-04, /048/ 345-20-63.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15

pod adres:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
Sekcja do spraw Doboru, Wydział Kadr i Szkolenia
ul. 11 – go Listopada 37/59 , 26-600 Radom
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 18”.

elsinore - 24 Maj 10, 11:57

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Utrzymania Systemów Teletransmisyjnych Biura Łączności i Informatyki KGP

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* administrowanie infrastrukturą punktu styku sieci Policji z sieciami podmiotów zewnętrznych przy wykorzystaniu bramy dostępowej Systemu Mobilnego Dostępu do Baz Danych i Redundantnej Bramy Dostępowej,
* administrowanie aktywną infrastrukturą sieciową systemu Europol,
* analizowanie i rozwiązywanie problemów technicznych zgłaszanych przez użytkowników systemów teleinformatycznych Policji i podmioty zewnętrzne,
* tworzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji systemowej eksploatowanych w wydziale systemów teleinformatycznych oraz współpracowanie z pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie ewidencji pomocniczej w wydziale,
* udział w przedsięwzięciach wdrożeniowych i modernizacji istniejących systemów sieciowych eksploatowanych w Policji,
* analizowanie i definiowanie wymagań oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie właściwości merytorycznej wydziału oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowych dla realizowanych przez BŁiI KGP przedsięwzięć teleinformatycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe techniczne, o profilu informatycznym, telekomunikacyjnym lub pokrewnym technicznym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy z zakresu systemów teleinformatycznych,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, pozwalającym na podstawową komunikację oraz czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej,
o umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
o zdolności analityczne i prognozowania,
o kreatywność w tworzeniu nowych procedur, zasad, rozwiązań, określaniu sposobów ich realizacji oraz planowaniu zasad ich wdrażania,
o bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność,
o operatywność, inicjatywa i zaangażowanie,
o bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu systemów teleinformatycznych (infrastruktura, dokumentacja techniczna),
o obsługa specjalistycznych programów komputerowych,
o umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* w przypadku posiadania, kopie certyfikatów oraz dokumentów potwierdzające spełnianie wskazanych w ogłoszeniu wymagań.

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31

pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „St. specjalista9/BŁiI-WUST/BKGP 10/10”

elsinore - 24 Maj 10, 11:58

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Utrzymania Systemów Teletransmisyjnych Biura Łączności i Informatyki KGP

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* administrowanie infrastrukturą punktu styku sieci Policji z sieciami podmiotów zewnętrznych przy wykorzystaniu bramy dostępowej Systemu Mobilnego Dostępu do Baz Danych (SMDB) i Redundantnej Bramy Dostępowej (RBD),
* administrowanie aktywną infrastrukturą sieciową systemu Europol,
* analizowanie i rozwiązywanie problemów technicznych zgłaszanych przez użytkowników systemów teleinformatycznych Policji i podmioty zewnętrzne,
* przygotowywanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie technologii sieciowych wykorzystywanych w eksploatowanych systemach,
* udział w przedsięwzięciach wdrożeniowych i modernizacji istniejących systemów sieciowych eksploatowanych w Policji,
* analizowanie i definiowanie wymagań oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie właściwości merytorycznej wydziału oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowych dla realizowanych przez BŁiI KGP przedsięwzięć teleinformatycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe techniczne, o profilu informatycznym, telekomunikacyjnym lub pokrewnym technicznym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy z zakresu systemów teleinformatycznych,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, pozwalającym na podstawową komunikację oraz czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej,
o umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
o zdolności analityczne i prognozowania,
o kreatywność w tworzeniu nowych procedur, zasad, rozwiązań, określaniu sposobów ich realizacji oraz planowaniu zasad ich wdrażania,
o bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność,
o operatywność, inicjatywa i zaangażowanie,
o bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu systemów teleinformatycznych (infrastruktura, dokumentacja techniczna),
o obsługa specjalistycznych programów komputerowych,
o umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* w przypadku posiadania, kopie certyfikatów oraz dokumentów potwierdzające spełnianie wskazanych w ogłoszeniu wymagań.

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31


pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „St. specjalista8/BŁiI-WUST/BKGP 10/10”.

elsinore - 24 Maj 10, 11:59

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Utrzymania Systemów Teletransmisyjnych Biura Łączności i Informatyki KGP

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* administrowanie infrastrukturą punktu styku sieci Policji z sieciami podmiotów zewnętrznych przy wykorzystaniu bramy dostępowej Systemu Mobilnego Dostępu do Baz Danych (SMDB) i Redundantnej Bramy Dostępowej (RBD),
* uczestniczenie w przedsięwzięciach wdrożeniowych i modernizacji istniejących systemów sieciowych eksploatowanych w Policji w zakresie opiniodawczo-doradczym,
* administrowanie aktywną infrastrukturą sieciową systemu Europol,
* tworzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji systemowej eksploatowanych w wydziale systemów teleinformatycznych oraz współpracowanie z pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie ewidencji pomocniczej,
* analizowanie i definiowanie wymagań oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie właściwości merytorycznej wydziału oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowych dla realizowanych przez BŁiI KGP przedsięwzięć teleinformatycznych oraz uczestniczenie w zespołach doradczych,
* wspomaganie innych pracowników w zakresie administrowania pozostałymi systemami sieciowymi eksploatowanymi przez wydział,
* przygotowywanie nowych oraz analizowanie i poprawianie istniejących procedur,
* przygotowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie budowy i topologii eksploatowanych systemów teleinformatycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe techniczne, o profilu informatycznym, telekomunikacyjnym lub pokrewnym technicznym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy z zakresu administrowania teleinformatyczną infrastrukturą sieciową,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, pozwalającym na podstawową komunikację w mowie i piśmie oraz czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej,
o umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
o zdolności analityczne i prognozowania,
o kreatywność w tworzeniu nowych procedur, zasad, rozwiązań, określaniu sposobów ich realizacji oraz planowaniu zasad ich wdrażania,
o bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność,
o operatywność, inicjatywa i zaangażowanie,
o bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu systemów teleinformatycznych (infrastruktura, dokumentacja techniczna),
o obsługa specjalistycznych programów komputerowych,
o umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* szkolenia, kursy z zakresu sieci i systemów teleinformatycznych,
* uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* w przypadku posiadania, kopie certyfikatów oraz dokumentów potwierdzające spełnianie wskazanych w ogłoszeniu wymagań.

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31

pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „Gł. specjalista3/BŁiI-WUST/ BKGP 10/10”

elsinore - 24 Maj 10, 12:00

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Utrzymania Systemów Teletransmisyjnych Biura Łączności i Informatyki KGP

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analizowanie i definiowanie wymagań oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie właściwości merytorycznej wydziału oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowych dla realizowanych przez BŁiI KGP przedsięwzięć teleinformatycznych oraz uczestniczenie w zespołach doradczych,
* administrowanie infrastrukturą sieciową Centralnego Węzła Polskiego Komponentu SIS oraz SIS II i VIS,
* współpracowanie z pracownikami CSIS oraz SOC Team po stronie UE, innymi komórkami organizacyjnymi Policji oraz przedstawicielami Użytkowników Instytucjonalnych i innymi podmiotami zewnętrznymi po stronie polskiej,
* administrowanie sieciową infrastrukturą aktywną Centralnego Węzła Internetowego,
* wspomaganie innych pracowników w zakresie administrowania pozostałymi systemami sieciowymi eksploatowanymi przez wydział,
* udział w przedsięwzięciach wdrożeniowych i modernizacji systemów sieciowych eksploatowanych w Policji,
* analizowanie i rozwiązywanie problemów technicznych zgłaszanych przez użytkowników systemów teleinformatycznych Policji i podmiotów zewnętrznych,
* przygotowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie technologii sieciowych wykorzystywanych w eksploatowanych systemach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe techniczne, o profilu informatycznym, telekomunikacyjnym lub pokrewnym technicznym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy z zakresu administrowania teleinformatyczną infrastrukturą sieciową,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, pozwalającym na podstawową komunikację w mowie i piśmie oraz czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej,
o umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
o zdolności analityczne i prognozowania,
o kreatywność w tworzeniu nowych procedur, zasad, rozwiązań, określaniu sposobów ich realizacji oraz planowaniu zasad ich wdrażania,
o bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność,
o operatywność, inicjatywa i zaangażowanie,
o bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu systemów teleinformatycznych (infrastruktura, dokumentacja techniczna),
o obsługa specjalistycznych programów komputerowych,
o umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* szkolenia, kursy z zakresu sieci i systemów teleinformatycznych,
* uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* w przypadku posiadania, kopie certyfikatów oraz dokumentów potwierdzające spełnianie wskazanych w ogłoszeniu wymagań,

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31

pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „Gł. specjalista2/BŁiI-WUST/BKGP 10/10”

elsinore - 24 Maj 10, 12:06

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw funduszy europejskich w Zespole ds. Funduszy Europejskich

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bydgoszcz
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wlkp. 7
85 – 090 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* monitorowanie informacji dotyczących funkcjonowania funduszy pomocowych,
* opracowywanie dokumentów aplikacyjnych przedsięwzięć Policji w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych,
* opracowywanie wniosków o płatność i sprawozdań z realizacji projektów dofinansowywanych ze środków pozabudżetowych,
* prowadzenie obsługi administracyjnej realizowanych projektów,
* prowadzenie dokumentacji realizowanych projektów,
* dostarczanie informacji na temat projektów realizowanych przez podmioty zewnętrzne,
* poszukiwanie partnerów do realizacji wspólnych projektów,
* opracowywanie informacji o realizowanych projektach ze środków pomocowych na stronę internetową KWP w Bydgoszczy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane w zakresu administracji publicznej lub europeistyki
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w procesie projektowania, realizacji lub rozliczania projektów finansowych ze środków pozabudżetowych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o przeszkolenie z zakresu pozyskiwania środków unijnych,
o znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
o bardzo dobra znajomość zagadnień funduszy pomocowych,
o komunikatywność,
o dobra organizacja pracy własnej,
o kreatywność,
o umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub niemieckiego na poziomie A2,
* roczne doświadczenie w opracowywaniu projektów dofinansowanych ze środków pozabudżetowych,
* umiejętność analitycznego myślenia,
* kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* wskazane jest aby osoby niepełnosprawne złożyły kopie orzeczenia o niepełnosprawności.

Inne informacje:

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, Wydział). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Osoby niepełnosprawne również mogą ubiegać się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz
Z dopiskiem „ Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej” ogłoszenie nr 123582

elsinore - 24 Maj 10, 12:11

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw Sekcji Uzbrojenia i Techniki Specjalnej w Wydziale Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bydgoszcz
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 – 090 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie ewidencji głównej sprzętu pomiarowego techniki policyjnej,
* opracowanie dokumentacji przetargowej,
* organizowanie zaopatrzenia jednostek Policji woj. kuj-pom. w sprzęt pomiarowy techniki policyjnej,
* nadzór nad legalizacją i naprawami sprzętu pomiarowego techniki policyjnej, dokumentacją i dowozem przyrządów,
* opracowanie rocznych planów finansowo-materiałowych na sprzęt pomiarowy techniki policyjnej,
* organizowanie przeklasyfikowanie i wybrakowanie sprzętu pomiarowego techniki policyjnej,
* opracowywanie norm należności sprzętu techniki policyjnej,
* wystawianie dokumentacji przychodowo-rozchodowej na sprzęt techniki policyjnej, współprowadzenie dokumentacji finansowej techniki policyjnej,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa,
o komunikatywność,

wymagania dodatkowe

* wykształcenie średnie techniczne,
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa oznaczonego klauzulą „poufne”,
* posiadanie prawa jazdy kat. B,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* wskazane jest, aby osoby niepełnosprawne złożyły kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Inne informacje:

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-27

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz
z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr 123513

elsinore - 24 Maj 10, 12:21

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw obsługi sekretarsko - biurowej w Wydziale Kryminalnym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Białystok
Komenda Miejska Policji w Białymstoku
ul. Bema 4
15-369 BiałystokZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej
* prowadzenie rejestrów, dzienników korespondencyjnych, sporządzanie innych dokumentów
* przygotowywanie, przechowywanie a następnie przekazywanie do archiwum akt spraw zakończonych
* przyjmowanie, rejestrowanie i aktualizacja przepisów prawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów regulujących pracę kancelaryjną
o umiejętność obsługi komputera
o komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
* kopie dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie, odbyte praktyki i staże

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (85)6703312,
(85)6702661


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31


pod adres:

Komenda Miejska Policji
ul. Bema 4
15-369 Białystok

elsinore - 24 Maj 10, 12:22

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw rejestracji kryminalnych i procesowych oraz postępowań administracyjnych w Wydziale Kryminalnym Komisariatu Policji II w Białymstoku

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Białystok
Komenda Miejska Policji w Białymstoku
ul. Bema 4
15-369 Białystok


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* rejestracja kryminalna i procesowa osób i postępowań, przestępstw i wykroczeń poprzez wprowadzanie danych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji
* wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie określonym w ustawie Prawo o ruchu drogowym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie

wymagania dodatkowe

* znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym
* umiejętność obsługi komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie, odbyte praktyki i staże
* kopie posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (85)6703312, (85)6702661

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31


pod adres:

Komenda Miejska Policji
ul. Bema 4
15-369 Białystok

elsinore - 24 Maj 10, 12:46

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw ubezpieczeń społecznych w Wydziale Kadr i Szkolenia

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Łódź
ul. Lutomierska 108/112


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* koordynowanie zadań w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób zatrudnionych w jednostkach powiatowych i miejskich Policji województwa łódzkiego,
* realizowanie obsługi w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób zatrudnionych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi,
* sporządzanie skierowań na badania profilaktyczne, okresowe, kontrolne i szczepienia okresowe w celu zapewnienia terminowej profilaktyki zdrowotnej,
* współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie programu ,, Płatnik
* prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostkach powiatowych i miejskich Policji województwa łódzkiego,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze,
o znajomość przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego oraz medycyny pracy,
o obsługa komputera - programy, korespondencja drogą elektroniczną, internet

wymagania dodatkowe

* pozytywne podejście do klienta,
* umiejętność pracy w zespole,
* rzetelność i terminowość,
* komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kserokopie świadectw pracy,
* kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie.

Inne informacje:

- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- spełnianie warunków formalnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do dalszego etapu rekrutacji,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
z dopiskiem " oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 123644"

elsinore - 24 Maj 10, 13:06

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw pozyskiwania funduszy pomocowych w Sekcji Prezydialnej KWP w Gdańsku

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gdańsk
80-180 Gdańsk, ul. Okopowa 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analiza potrzeb pod kątem możliwości ich zaspokojenia z funduszy pomocowych UE;
* opracowywanie wniosków aplikacyjnych wraz z koniecznymi załącznikami;
* nadzór nad realizacją projektu, w tym przygotowywanie sprawozdań oraz promocja projektu;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub od 1.5 roku na podobnym stanowisku
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność opracowywania wniosków aplikacyjnych o dofinansowywanie ze środków pomocowych;

wymagania dodatkowe

* preferowane wykształcenie wyższe o kierunku: integracja europejska, ekonomia, zarządzanie, prawo
* szkolenia lub studia podyplomowe z zakresu rozliczania finansowego projektów realizowanych przy wsparciu środków pomocowych
* wiedza i doświadczenie w zakresie opracowania wniosków aplikacyjnych, zarządzania projektami realizowanymi przy wsparciu środków pomocowych,
* umiejętność transferowania pomysłów na koncepcje projektowe,
* znajomość języka obcego (preferowany niemiecki),
* komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
* kreatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy, lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe oraz umiejętności,
* mile widziany krótki opis zrealizowanych projektów

Inne informacje:Proponowane wynagrodzenie: ok. 2 500 zł brutto

W liście motywacyjnym proszę również o podanie numeru ogłoszenia !!!

Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis !!!!!

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od.8.00 do 15.00 w KWP
w Gdańsku, Wydział Kadr pok. nr 13

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(058) 321-53-27

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-30


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Okopowa 15
80-819 Gdańsk

elsinore - 24 Maj 10, 13:09

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Szczecinie ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie, udostępnianie i wysyłanie dokumentów niejawnych stanowiących tajemnicę państwową i służbową,
* dokonywanie adnotacji i skreśleń dotyczących zmiany, zniesienia klauzuli tajności na dokumentach niejawnych lub przedłużania, skrócenia okresu ochrony dokumentów niejawnych,
* rozliczanie pracowników z materiałów niejawnych pobranych z kancelarii tajnej lub jej oddziału, pokwitowanych w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych,
* powielanie dokumentacji niejawnej, potwierdzanie jej za zgodność i ewidencjonowanie sporządzonych kopii w odpowiednich rejestrach,
* udział w corocznej kontroli zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym materiałów niejawnych,
* prowadzenie i aktualizacja dziennika przepisów, w którym są ewidencjonowane niejawne akty prawne, a także ich wydawanie i udostępnianie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno-biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 05.10.2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, zamieszczania na nich klauzul tajności oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,
o znajomość przepisów archiwizacyjnych m.in. zarządzenia nr 920 KGP z dn. 11.09.2008 r. w spr. metod i form wykonywania zadań w zakresie działalości archiwalnej w Policji oraz zarządzenia nr 1579 KGP z dn. 30.12.2005 r. w spr. szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych w jednostkach i komórkach org. Policji.
o umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych,
* poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne",
* umiejętność pracy w zespole,
* komunikatywność,
* terminowość,
* umiejętność analizowania dokumentacji i interpretacji przepisów,
* dokładność, skrupulatność i rzetelność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dowodu osobistego,
* kopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (091)82-11-261, 82-11-235 lub 82-11-575.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-30


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Małopolska 47/p. 2
70-515 Szczecin
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 19/2010"

elsinore - 24 Maj 10, 13:20

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Szczecinie

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie, udostępnianie i wysyłanie dokumentów niejawnych stanowiących tajemnicę państwową i służbową,
* ewidencjonowanie akt postępowań sprawdzających,
* prowadzenie kontroli problemowych, doraźnych, sprawdzających i kompleksowych w zakresie ewidencjonowania, sprawności i efektywności działania, postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów w kancelariach tajnych jednostek i komórek organizacyjnych Policji,
* dokonywanie adnotacji i skreśleń dotyczących zmiany, zniesienia klazuli tajności na dokumentach niejawnych lub przedłużania, skrócenia okresu ochrony dokumentów niejawnych,
* rozliczanie pracowników z materiałów niejawnych, pobranych z kancelarii tajnej lub jej oddziału, pokwitowanych w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych,
* powielanie dokumentacji niejawnej, potwierdzanie jej za zgodność i ewidencjonowanie sporządzonych kopii w odpowiednich rejestrach,
* udział w corocznej kontroli zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym materiałów niejawnych,
* prowadzenie i aktualizacja dziennika przepisów, w którym są ewidencjonowane niejawne akty prawne, a także ich wydawanie i udostępnianie, prowadzenie szkoleń dotyczących funkcjonowania kancelarii tajnej, obiegu dokumentów niejawnych, archiwizowanie akt spraw zakończonych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie
* doświadczenie: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno-biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 05.10.2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, zamieszczania na nich klauzul tajności oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,
o znajomość przepisów z zakresu archiwizacji m. in. zarządzenia nr 920 KGP z dn. 11.09.2008 r. w spr. metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji oraz zarządzenia nr 1579 KGP z dn. 30.12.2005 r. w spr. szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych w jednostkach i komórkach Policji
o umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych,
* poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą "ściśle tajne",
* umiejętność pracy w zespole,
* komunikatywność,
* terminowość,
* umiejętność analizowania dokumentacji i interpretacji przepisów,
* dokładność, skrupulatność i rzetelność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dowodu osobistego,
* kopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (091) 82-11-261, 82-11-235 lub 82-11-575.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-30

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Małopolska 47/p. 2
70-515 Szczecin
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 18/2010"

elsinore - 24 Maj 10, 13:27

Komenda Miejska Policji w Łodzi

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej w Wydziale Kontroli

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Łódź
ul. Sienkiewicza 28/30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej oraz przestrzegania bezpieczeństwa pożarowego,
* prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony ppoż.,
* opracowywanie projektów szczegółowych instrukcji ppoż. oraz regulaminu ochrony przeciwpożarowej,
* udział w dochodzeniach pożarowych, analizowanie przyczyn powstania pożarów oraz opracowywanie zaleceń w celu przeciwdziałania tym wypadkom,
* opracowywanie planów i zapotrzebowań materiałowo - technicznych w zakresie sprzętu i urządzeń gaśniczych. Ustalanie rodzajów i ilości sprzętu gaśniczego w obiektach. Nadzór nad konserwacją i naprawami sprzętu gaśniczego oraz innych urządzeń związanych z ochroną przeciwpożarową;
* prowadzenie dokumentacji dotyczącej zaistniałych pożarów, sporządzanie meldunków i opracowywanie stosownych sprawozdań i analiz;
* wdrażanie postanowień i wytycznych o ochronie przeciwpożarowej, w tym również czuwanie nad stosowaniem przewidzianych w nich środkach zapobiegawczych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony ppoż. lub tytuł zawodowy technika pożarnictwa
* pozostałe wymagania niezbędne:
o komunikatywność,
o systematyczność,
o dyspozycyjność,
o umiejętność interpretacji i stosowania przepisów ppoż.,
o umiejętność oceniania występowania zagrożeń w zakresie ppoż.

wymagania dodatkowe

* umiejętność rozwiązywania problemów i egzekwowania poleceń,
* umiejętność obsługi komputera.
* mile widziane doświadczenie w obszarze związanym z ochroną ppoż. - 5 lat.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31

pod adres:

Komenda Miejska Policji
Sienkiewicza 28/30
90 - 114 Łódź

elsinore - 25 Maj 10, 12:40

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw Sekcji ds. Szkód i Odszkodowań w Wydziale Finansów ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bydgoszcz
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wlkp. 7
85 – 090 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* ewidencjonowanie powstałych należności budżetowych,
* wystawianie not obciążeniowych dla podmiotów zewnętrznych za wykonane pilotaże,
* wystawianie wezwań do zapłaty należności,
* naliczanie odsetek od należności wymagalnych,
* wystawianie tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych,
* przedstawianie propozycji wniosków w prowadzonych sprawach,
* archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze windykacji należności,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
o umiejętność pracy w zespole,
o obsługa komputera,

wymagania dodatkowe

* 6 miesięczne doświadczenie w pracy w administracji państwowej,
* preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne,
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa oznaczonego klauzulą „poufne”,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* wskazane jest aby osoby niepełnosprawne złożyły kopie orzeczenia o niepełnosprawności.

Inne informacje:

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, Wydział). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Osoby niepełnosprawne również mogą ubiegać się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-30


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz
Z dopiskiem „ Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej” ogłoszenie nr 123768

elsinore - 25 Maj 10, 12:41

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw Sekcji Wydatków Osobowych w Wydziale Finansów

Wymiar etatu: 0.75

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bydgoszcz
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wlkp. 7
85 – 090 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sporządzanie list do wypłaty, wydruków potrąceń i ich weryfikacja w zakresie zgodności z kartoteką wynagrodzeń,
* realizacja decyzji administracyjnych, tj. komunikatów i postanowień aktualizujących wysokość wynagrodzenia,
* dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia zgodnie z tytułami wykonawczymi, decyzjami organów i dobrowolnymi dyspozycjami,
* obliczanie i nanoszenie na kartoteki podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
* wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
* załatwianie wszelkiej korespondencji związanej z obsługą jednostek w terminach ustalonych przepisami,
* przygotowanie transferu na potrzeby „Bankowości elektronicznej” w zakresie należności przekazywanych na konta osobiste,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z naliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
o umiejętność analizowania,
o organizacja pracy własnej,
o obsługa komputera,
o znajomość przepisów z zakresu prawa pracy,

wymagania dodatkowe

* preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne,
* roczne doświadczenie na podobnym stanowisku w sektorze finansów publicznych,
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa oznaczonego klauzulą „poufne”,
* znajomość przepisów z zakresu służby cywilnej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* wskazane jest aby osoby niepełnosprawne złożyły kopie orzeczenia o niepełnosprawności.

Inne informacje:

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, Wydział). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Osoby niepełnosprawne również mogą ubiegać się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-04

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz
Z dopiskiem „ Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej” ogłoszenie nr 123758

elsinore - 25 Maj 10, 12:42

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw Sekcji księgowości w Wydziale Finansów ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bydgoszcz
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wlkp. 7
85 – 090 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym, rozliczanie, dekretowanie oraz uzgadnianie danych dotyczących akredytywy,
* nanoszenie operacji księgowych do zbioru mikrokomputera oraz dokonywanie aktualizacji tych zbiorów,
* ewidencjonowanie i uzgadnianie należności za pobyt w Policyjnej Izbie Zatrzymań,
* terminowe sporządzanie informacji celem egzekucji powyższych należności,
* przygotowywanie informacji o należnościach i zaległościach dla celów sprawozdawczych,
* uzgadnianie kont syntetycznych z analitycznymi,
* archiwizowanie i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu rachunkowości,
o umiejętność dokonywania analiz,
o komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespole,
o obsługa komputera,

wymagania dodatkowe

* preferowane wykształcenie średnie ekonomiczne,
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa oznaczonego klauzulą „poufne”,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* wskazane jest aby osoby niepełnosprawne złożyły kopie orzeczenia o niepełnosprawności.

Inne informacje:

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, Wydział). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Osoby niepełnosprawne również mogą ubiegać się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-30


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz
Z dopiskiem „ Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej” ogłoszenie nr 123777

elsinore - 26 Maj 10, 12:51

Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: sekretarz kierownika jednostki w Zespole Prezydialnym Kadr i Szkolenia

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Pruszków
Komenda Powiatowa Policji
ul. Kraszewskiego 8
05-800 Pruszków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie sekretariatu komendanta i jego zastępców,
* rejestrowanie korespondencji wchodzącej i wychodzącej,
* przygotowanie poczty w celu przekazania do kancelarii jwanej,
* przyjmowanie i przechowywanie spraw ostatecznie załatwionych przez okres wymagany przepisami,
* przekazywanie spraw ostatecznie załatwionych do składnicy akt,
* sporządzanie kwartalnych oraz rocznych wykazów spraw nie załatwionych,
* prowadzenie skorowidza imienno - rzeczowego,
* rozliczanie osób przenoszonych i zwalnianych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 5 lat doświadczenia zawodowego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność obsługi komputera,
o umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
o wysoka kultura osobista,
o zdolność logicznego i analitycznego myślenia,
o umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
o staranność,
o niekaralność,
o odporność na stres,
o dobra organizacja pracy,
o dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie na podobnym stanowisku,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 1911,32 zł. brutto.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-05

pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
Kraszewskiego 8
05-800 Pruszków

elsinore - 26 Maj 10, 13:01

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw obsługi Poczty Specjalnej Wydział Łączności i Informatyki KMP w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Zielona Góra
Komenda Miejska Policji
ul. Partyzantów 40
65-332 Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie, przygotowanie do wysyłki oraz dystrybucja jawnych i niejawnych przesyłek resortowych i cywilnych Poczty Polskiej od/do uprawnionych odbiorców,
* ręczny transport na terenie placówki P.S. pakietów przygotowanych do wysyłki o wadze do 20 kg,
* wykonywanie zestawień obrotów i innej dokumentacji wewnętrznej,
* archiwizacja dokumentów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność obsługi komputera ( w szczególności aplikacji biurowych) oraz innych standartowych urządzeń biurowych.
o prawo jazdy kat. B,

wymagania dodatkowe

* certyfikat dostępu do informacji niejawnych na poziomie TAJNE,
* komunikatywność,
* pozytywne podejście do klienta
* umiejętność pracy w zespole,
* samodzielność,
* wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy,
* kopie odbytych kursów i przeszkoleń
* kopia dowodu osobistego

Inne informacje:

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Zakwalifikowani kandydaci o terminie rozmowy wstępnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z nie zakwalifikowaniem kandydata.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07

pod adres:


Komenda Miejska Policji
Zespół Kadr i Szkolenia
ul. Partyzantów 40
65-332 Zielona Góra
Oferta pracy nr 123813

elsinore - 26 Maj 10, 13:01

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw obsługi kancelaryjno- administracyjnej Wydział Prewencji KMP w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Zielona Góra
Komenda Miejska Policji
ul. Partyzantów 40
65-332 Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa sekretariatu,
* zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów,
* prowadzenie ewidencji i rejestrów obiegu korespondencji
* wykonywanie maszynopisów,
* archiwizacja spraw ostatecznie załatwionych
* prowadzenie ewidencji urlopów, nieobecności w pracy, list obecności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie średnie profilowane administracyjne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego : w obszarze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność obsługi komputera ( w szczególności aplikacji biurowych) oraz innych standartowych urządzeń biurowych

wymagania dodatkowe

* komunikatywność,
* umiejętność pracy w zespole
* samodzielność,
* wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy,
* kopie odbytych kursów i przeszkoleń,
* kopia dowodu osobistego.

Inne informacje:

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z nie zakwalifikowaniem kandydata.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07

pod adres:

Komenda Miejska Policji
Zespół Kadr i Szkolenia
ul. Partyzantów 40
65-332 Zielona Góra
Oferta pracy nr 123823

elsinore - 27 Maj 10, 13:39

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw finansowych Zespół Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Ostrowiec Świętokrzyski
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Aleja 3-go Maja 9
27-400 Ostrowiec Św.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie obsługi kasowej funkcjonariuszy i pracowników jednostki
* prowadzenie gospodarki kasowej w ramach przyznanych środków finansowych
* naliczanie należności z tytułu dojazdów, dla osób uprawnionych do pobierania równoważnika pieniężnego za wyżywienie psów słuzbowych
* prowadzenie ewidencji w celu realizacji należnych świadczeń
* przyjmowanie środków finansowych do kasy, terminowe ich odprowadzanie oraz sporządzanie comiesięcznych raportów kasowych
* prowadzenie książki ewidencji sprzętu będącego w użytkowaniu Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. i podległych jednostek
* prowadzenie gospodarki finansowej, w zakresie zleconym przez specjalistę Zespołu Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia celem realizacji budżetu przeznaczonego dla jednostki
* sporządzanie przelewów płatności dla kontrahentów komendy w celu ich realizacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego praca w komórkach finansowych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o niekaralność i brak przeciwskazań do otrzymania poświadczenia bezpieczeństwa
o znajomośc przepisów finansowych i o rachunkowości
o umiejętność organizacji pracy własnej
o dobra znajomość obsługi komputera, znajomość programów kalkulacyjnych
o wysoka kultura osobista

wymagania dodatkowe

* aktualne poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych
* obsługa urządzeń biurowych
* umiejętność pracy w zespole
* dyspozycyjność
* miejsce zamieszkania- miasto Ostrowiec Św.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy i zaświadczeń o ukończonych kursach i posiadanych uprawnieniach

Inne informacje:

Praca na zastępstwo. Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach z dopiskiem " Konkurs- Zespół Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia- praca na zastępstwo". Przy ofertach przesyłanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego. Oferty nie spełniające wymogów formalnych lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Osoby zakwalifikowane do procedury doboru zostaną powiadomione telefonicznie o terminie jej przeprowadzenia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ( 41) 2671 250-260.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-02

pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
Aleja 3-go Maja 9
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

elsinore - 27 Maj 10, 13:41

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw mandatowych w Zespole Wspomagającym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Rzeszów
35-025 Rzeszów,ul. Jagiellońska 13

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa informatycznego systemu "E-Mandaty"
* wydawanie pobranych z PUW bloczków MK funkcjonariuszom oraz przyjmowanie wykorzystanych bloczków
* rozliczanie nałożonych grzywien i ich terminowe składanie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność formułowania pism

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe
* samodzielność, treminowość
* umiejętność obsługi komputera
* umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne informacje:

Wszystkie dokumenty, oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą i podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 17 858-34-63.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-06

pod adres:

Komenda Miejska Policji
Jagiellońska 13
35-025 Rzeszów

elsinore - 31 Maj 10, 07:05

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Wydziale Prewencji

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Ostrów Mazowiecka
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej
ul. K. Piłata 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Rozliczanie książek pracy sprzętu transportowego oraz sporządzanie sprawozdań dotyczących sprzętu transportowego, matriałów pędnych i smarów, kilometrów.
* Prowadzenie gospodarki mandatowej, w tym ewidencja, wydawanie i rozrliczanie bloczków mandatowych oraz przyjmowanie odcinków mandatów karnych kredytowanych.
* Kierowanie na badania kierowców oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.
* Aktualizowanie na bieżąco dowodów technicznych pojazdów służbowych oraz sporządzanie protokołów zdawczo - odbiorczych pojazdów
* Prowadzenie ewidencji magazynowej materiałów pędnych i smarów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność nawiazywania kontaktów interpersonalnych

wymagania dodatkowe

* doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji pokój nr 16 lub przesłać pocztą na wskazany adres

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-10


pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
K. Piłata 12
07-300 Ostrów Mazowiecka

elsinore - 31 Maj 10, 07:10

Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Komendant poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Wydziale Ruchu Drogowego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kutno
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
ul. Toruńska 14
99-300 Kutno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa urządzenia typu fotorapid
* dokonywanie sprawdzeń i ustaleń w systemach informatycznych
* prowadzenie rejestru ujawnionych wykroczeń urządzeniem fotoradar
* prowadzenie sprawozdawczości dot. efektów pracy uzyskanych przy użyciu fotoradaru
* archiwizacja dokumentów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o biegła obsługa komputera
o obsługa urządzeń biurowych
o znajomość programów MC Office
o znajomośc podstawowych zasad archiwizacji
o uregulowany stosunek do służby wojskowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzające ukończenie kursów lub szkoleń
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Spełnienie warunków formalnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dalszego etapu rekrutacji. Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie wybrani kandydaci spośród listy osób spełniających wymagania formalne. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy. Oferty, które spełniły wymagania, lecz nie zostały wybrane do dalszego etapu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadamiani). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 024 – 253/22/08 (godz. 08-15).

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-02

pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
TORUŃSKA 14
99-300 KUTNO

elsinore - 31 Maj 10, 11:53

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw administrowania nieruchomościami w Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* kierowanie i organizowanie pracy zespołu ds. obsługi i eksploatacji nieruchomości,
* koordynowanie realizacji zadań związanych ze sprawowanym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie zarządem nieruchomościami Skarbu Państwa,
* zarządzanie kosztami generowanymi przez jednostki organizacyjne Policji garnizonu zachodniopomorskiego i lokale służbowe w zakresie zawartych umów,
* opracowywanie procedur przetargowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
* współpraca z użytkownikami nieruchomości w obszarze spraw wchodzących w zakres odpowiedzialności ( w tym dokonywanie wizji lokalnych i kontroli obiektów),
* sprawowanie merytorycznej kontroli nad rozliczaniem usług związanych m. in. z dostarczeniem mediów i opału do podległych jednostek Policji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, techniczne lub pokrewne
* doświadczenie: 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z administrowaniem/zarządzaniem nieruchomościami
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość aktów prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych, gospodarki finansowej jednostek budżetowych, postępowania administracyjnego, finansów publicznych i rachunkowości oraz prawa energetycznego,
o znajomość ustawy o Policji i przepisów oraz procedur z zakresu zarządzania nieruchomościami.

wymagania dodatkowe

* umiejętność analizy i syntezy informacji oraz podejmowania decyzji,
* umiejętność skutecznego komunikowania się,
* umiejętność realizowania zadań w warunkach stresu,
* dyspozycyjność,
* umiejętność organizacji pracy osobistej i zespołu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dowodu osobistego,
* kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.

Inne informacje:


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego)oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (091) 82-11-261, 82-11-235, 82-11-425.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Małopolska 47/p. 2
70-515 Szczecin
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 20/2010"

elsinore - 31 Maj 10, 11:56

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw wspólpracy międzynarodowej i pozyskiwania funduszy pomocowych w Wydziale Prezydialnym ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Katowice
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowuje i organizuje przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z funduszy pomocowych,
* sporządza zgodnie z wytycznymi sprawozdania z realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz nadzoruje opracowywanie i obieg sprawozdań przesyłanych z jednostek organizacyjnych Policji województwa śląskiego związanych z wykorzystywaniem funduszy pomocowych,
* gromadzi informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów, uregulowań i wytycznych w zakresie wykorzystania funduszy pomocowych oraz udziela przedstawicielom jednostek organizacyjnych KWP w Katowicach porad w tym zakresie,
* organizuje i przygotowuje szkolenia z zakresu wykorzystania funduszy pomocowych w KWP w Katowicach i jednostkach terenowych województwa śląskiego oraz upowszechniania doświadczenia zagranicznych partnerów w celu poszerzania wiedzy na temat możliwości wykorzystania środków unijnych przez śląską Policję,
* organizuje dokumentację bezpośrednio związaną z przyjmowaniem delegacji zagranicznych, jak również wyjazdami zagranicznymi funkcjonariuszy i pracowników garnizony śląskiego,
* przygotowywanie materiałów na konferencje, szkolenia, prezentacje dotyczące przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane wyższe ekonomiczne, zarządzanie projektami finansowymi ze środków pomocowych,
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w sektorze finansowym administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość co najmniej jednego języka nowożytnego na poziomie bardzo dobrym,
o terminowość realizacji zadań,
o komunikatywność,
o umiejętność organizacji pracy własnej,
o umiejętność obsługi komputera i znajomość podstawowych programów pakietu Office.

wymagania dodatkowe

* posiadanie kwalifikacji z zakresu zarządzania funduszami europejskimi lub o podobnym profilu,
* 3-letnie doświadczenie instytucji wdrażającej programy operacyjne lub zarządzające funduszami, w administracji publicznej bezpośrednio związanej z sektorem funduszy pomocowych,
* znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym,
* znajomość języka niemieckiego w stopniu bardzo dobrym,
* znajomość sektora finansów,
* posiadanie prawa jazdy kat. B
* umiejętność szybkiego uczenia się,
* umiejętność podejmowania decyzji,
* umiejętność oceny i negocjacji,
* umiejętność koordynowania i prognozowania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe bądź innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy.

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 2 464,10 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data złożenia w Komendzie Wojewódzkiej Policji lub w urzędzie pocztowym).
Życiorys w formie cv.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(0-32)200 17 42 lub 200 17 06.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-09

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Lompy 19
40-038 Katowice

elsinore - 31 Maj 10, 12:03

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw księgowości w Wydziale Finansów ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kraków
Komenda Wojewódzka Policji, Mogilska 109, 31-571


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* dekretowanie dokumentów księgowych,
* prowadzenie ewidencji księgowej systemem komputerowym w programie KONTO,
* prowadzenie i uzgadnianie zapisów na kontach księgowych,
* rozliczanie operacji finansowo- gospodarczych z instytucjami biorącymi udział w finansowaniu Policji,
* udział w sporządzaniu sprawozdań finansowo-gospodarczych: miesięcznych i kwartalnych z wykonania planu wydatków budżetu KWP.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i podatków,
o skrupulatność i rzetelność,
o umiejętność rozwiązywania problemów.

wymagania dodatkowe

* poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie świadectw pracy,
* zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu,
* kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych.

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 2248,61 zł brutto +dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 123 976. O terminowości oferty decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną o postępowaniu rekrutacyjnym (proszę o podanie aktualnych adresów e-mailowych). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje: (012) 615-40-68.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-10


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji, Wydział Kadr i Szkolenia - Sekcja ds. Doboru, Mogilska 109, 31-571 Kraków

elsinore - 1 Czerwiec 10, 12:45

Komenda Miejska Policji w Gdyni

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Kadr i Szkolenia

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gdynia
Komenda Miejska Policji w Gdyni
ul. Portowa 15
81-350 Gdynia


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* mianowanie na stopnie
* prowadzenie spraw kadrowych funkcjonariuszy;
* prowadzenie zagadnień związanych z przyjmowaniem do służby w Policji, a także spraw związanych ze stosunkiem służbowym, a w szczególności przygotowywanie projektów rozkazów personalnych w zakresie nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku służbowego z funkcjonariuszami Policji, powierzania obowiązków służbowych na stanowiskach służbowych i innych;
* analizowanie wniosków przełożonych o zmianę strktur etatowych pod kątem efektywności funkcjonowania Komendy w obowiązującej strukturze organizacyjnej, badanie możliwości wprowadzenia zmian i przygotowanie propozycji zmian organizacyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o doświadczenie zawodowe 1,5-3 lata w administracji lub do 1 roku doświadczenia w danym obszarze
o znajomość Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego z późn. zm.
o znajomość Ustawy o Policji z dnia 06.04.1990r. z późn. zm.

wymagania dodatkowe

* obsługa komputera i innych urządzeń biurowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze 2061,22 zł brutoo oraz dodatek za wysługę lat. W ofercie należy podać stanowisko i komórkę organizacyjną jekiej oferta dotyczy. Na oferty rozpatrzone negatywnie i przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą udzielane odpowiedzi. Kandydacii zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy. Uczestnikom rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie informacja o zwycięzcy konkursu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dokumenty aplikacyjne można odbierać w Wydziale Kadr i Szkolenia przez okres 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 58 6-21-314

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11

pod adres:

Komenda Miejska Policji
Portowa 15
81-350 Gdynia

elsinore - 1 Czerwiec 10, 13:51

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Zespole do walki z Przestępczością Narkotykową Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie, na podstawie danych statystycznych okresowych analiz efektywności pracy Policji w zakresie zwalczania przestępstw narkotykowych oraz ocen podjętych działań w zakresie pracy procesowej i operacyjnej,
* organizowanie, przygotowywanie i opracowywanie spotkań szkoleniowych i instruktażowych oraz materiałów informacyjnych dotyczących przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości narkotykowej,
* koordynowanie współpracą jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej, szczególnie w aspekcie przestępczości narkotykowej,
* monitorowanie spraw prowadzonych przez komórki organizacyjne Policji jednostek organizacyjnych Policji dotyczących przestępstw narkotykowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym o znacznym stopniu skomplikowania lub mogących budzić zainteresowanie środków masowego przekazu,
* współuczestniczenie w wypracowywaniu modeli zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej oraz określanie nowych obszarów zagrożonych tego typu przestępczością, zwłaszcza w kontekście pojawiania się na rynku nowych środków odurzających lub mających podobne działanie substancji syntetycznych oraz półproduktów wykorzystywanych do ich produkcji,
* opiniowanie i analizowanie projektów aktów prawnych związanych z zakresem zadań powierzonych do realizacji na stanowisku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub psychologiczne albo ukończona Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie i tytuł magistra
* pozostałe wymagania niezbędne:
o minimum 1 rok pracy w obszarze przeciwdziałania lub zapobiegania przestępczości narkotykowej albo nielegalnego obrotu środkami farmaceutycznymi, albo przeciwdziałania patologiom społecznym,
o znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
o znajomość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o obrocie lekami i środkami farmakologicznymi,
o komunikatywność, z uwzględnieniem jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi i treści pisanych,
o kreatywność, dyspozycyjność,
o samodzielność, umiejętność pracy w warunkach stresu,
o umiejętność obsługi komputera, sprzętu biurowego.

wymagania dodatkowe

* minimum 2 lata w pracy administracji publicznej,
* znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym lub znajomość innego języka obcego w stopniu komunikatywnym,
* znajomość regulacji Unii Europejskiej w zakresie problematyki narkomanii i przestępczości z nią związanej,
* wysokie zdolności interpersonalne,
* posiadane poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub też informacja o uprzednim posiadaniu tego poświadczenia,
* umiejętność analitycznego myślenia z uwzględnieniem zdolności prezentowania wniosków z analiz,
* kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność,
* gotowość do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
* umiejętność pracy w zespole,
* łatwość nawiązywania kontaktów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11

pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „St. specjalista/BKr-WK/BKGP 11/10”

elsinore - 2 Czerwiec 10, 11:47

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw nadzoru ogólnobudowlanego w branży sanitarnej w Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Szczecin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawnymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
* sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
* komisyjne dokonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektów przydzielonych do nadzoru, sporządzanie wniosków remontowych oraz przedkładanie ich do akceptacji,
* weryfikowanie dokumentacji i jej sprawdzanie pod względem zgodności z założeniami technicznymi,
* przygotowywanie projektów zleceń robót zgodnie z ustawą
* sprawowanie nadzoru technicznego w zakresie robót sanitarnych, rozliczanie materiałów pochodzących z odzysku lub dostawy inwestorskiej,
* sprawdzanie rachunków pod względem formalnym i merytorycznym, dokonywanie odbiorów i przekazywanie użytkownikom obiektów do eksploatacji,
* opracowywanie niektórych kosztorysów inwestorskich i ślepych na wykonywanie robót inwestycyjnych i remontowych a także opracowywanie specyfikacji, wniosków o wydanie warunków zabudowy dla zamierzeń inwestycyjnych i remontowych, projektów umów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie lub wyższe, specjalność: instalacje sanitarne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o znajomość obsługi programów komputerowych: pakiet Ms Office, program kosztorysowy Norma, program kosztorysowy do obliczania wartości kosztowej inwestycji wg wskaźników cenowych WKI.

wymagania dodatkowe

* znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
* zdolność analitycznego myślenia, staranność, rzetelność, obowiązkowość,
* umiejętność organizacji pracy, samodzielność w działaniu, kreatywność, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dowodu osobistego,
* kopie świadectw pracy i posiadanych uprawnień.

Inne informacje:


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego)oraz rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (091) 82-11-425, 82-11-261, 82-11-235.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-12

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Małopolska 47/p. 2
70-515 Szczecin

z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 21/2010"

elsinore - 2 Czerwiec 10, 11:47

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw obsługi umów najmu, dzierżawy i użyczenia. w Wydziale Inwestycji i Remontów.

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Poznań
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługuje umowy najmu, dzierżawy, użyczenia udostępniające nieruchomości lub ich części pozostające w posiadaniu KWP w Poznaniu kontrahentom zewnętrznym,
* obsługuje umowy najmu, dzierżawy i użyczenia zabezpieczające obiekty na cele służbowe KWP w Poznaniu i jednostek podległych,
* prowadzenie rejestrów nieruchomości oraz umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości i ich części.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa cywilnego - zobowiązań.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wiedza w zakresie prawa cywilnego,
o znajomość programów Word, Excel,
o umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
o komunikatywność,
o odporność na stres,
o zdolność prowadzenia negocjacji i przekonywania,
o rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków.

wymagania dodatkowe

* wiedza w zakresie funkcjonowania administracji rządowej,
* doświadczenie zawodowe 2 lata na stanowisku związanym z gospodarką nieruchomościami,
* przeszkolenie z OIN,
* uprawnienia do informacji o klauzuli „ POUFNE”,
* znajomość programu Lex,
* umiejętność pracy w zespole
* dyspozycyjność,
* samodzielność,
* operatywność,
* kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* list motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podaną w ogłoszeniu,
* życiorys powinien zawierać nr pesel.

Inne informacje:

- wysokość mnożnika 1,4 kwoty bazowej,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 061 84-124-50,
- zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia osobistego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań

elsinore - 2 Czerwiec 10, 11:53

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw koordynowania i nadzorowania stanowiskami pracy Zespołu Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Remontów.

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Poznań
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* planowanie i koordynacja pracy Zespołu Inwestycji,
* nadzorowanie i realizacja czynności wynikających z obowiązku inwestora i określonych w ustawie prawo budowlane oraz przepisach związanych,
* sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przedsięwzięć inwestycyjnych, zadań remontowych w trybie zleconym lub siłami własnymi, w tym przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
* nadzorowanie opracowań programów funkcjonalno - użytkowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową dla obiektów,
* nadzorowanie opracowań programów inwestycyjnych lub remontowych,
* nadzorowanie opracowań wytycznych do projektowania i kosztorysowania robót budowlanych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie budowlane
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o doświadczenie zawodowe w nadzorze budowlanym lub administracji architektoniczno-budowlanej,
o uprawnienia budowlane do kierowania robotami,
o dobra znajomość przepisów z dziedziny prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych,
o szczegółowa znajomość zasad kosztorysowania,
o umiejętność pracy w zespole,
o dyspozycyjność,
o samodzielność,
o operatywność,
o kreatywność.

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie z OIN,
* dostęp do klauzuli „ POUFNE”,
* uprawnienia do obsługi urządzeń pomiarowych ( niwelator),
* wiedza w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* list motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podaną w ogłoszeniu,
* życiorys powinien zawierać nr pesel.

Inne informacje:

- wysokość mnożnika 1,6 kwoty bazowej,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 061 84-124-50,
- zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia osobistego
udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań

elsinore - 2 Czerwiec 10, 11:56

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw organizacji łączności i informatyki w Wydziale Łączności i Informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gdańsk
ul. Okopowa 15


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* koordynowanie rozległych projektów sieciowych;
* przygotowywanie oraz raportowanie przedsięwzięć prowadzonych w ramach programu modernizacji Policji oraz inwestycji własnych;
* nadzór i koordynacja uzgodnień zakresu robót budowlanych w ramach prowadzonych inwestycji;
* planowanie niezbędnych doposażeń systemów teletransmisyjnych województwa w zależności od zwiększającego się obciążenia sieci (analiza ruchu w sieci);
* prowadzenie dokumentacji technicznej eksploatowanych systemów łączności;
* projektowanie systemów alarmowych, monitoringu i kontroli dostępu w obiektach Policji;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
* pozostałe wymagania niezbędne:
o doświadczenie w projektowaniu sieci komputerowych oraz systemów: nagłaśniających, kontroli dostępu, SAWIN, PPOŻ, CciTV;
o doświadczenie w zakresie zarządzania systemami PDH, SDH, routingu sieciowego;
o doświadczenie w zakresie zarządzania systemami komutacyjnymi DGT, NEXPAN;
o doświadczenie w zakresie diagnozowania uszkodzeń w sieciach telekomunikacyjnych;
o znajomość ustawy Prawo o zamówieniach publicznych;
o umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Microsoft, OpenOffice);
o prawo jazdy kat. B;
o dyspozycyjność;

wymagania dodatkowe

* autoryzacja TECHOM w zakresie projektowania instalacji alarmowych klasy SA 4;
* doświadczenie w obsłudze przedsięwzięć finansowych przy udziale funduszy UE;
* umiejętność opracowywania założeń, przygotowywania oraz nadzorowania prowadzonych przedsięwzięć teleinformatycznych;
* doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim;
* znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (słownictwo techniczne);
* preferowane wykształcenie techniczne;
* poświadczenie bezpieczeństwa

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy, lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe oraz umiejętności,

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie: ok. 2 990 zł brutto

W liście motywacyjnym proszę również o podanie numeru ogłoszenia !!!

Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis !!!!!

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od.8.00 do 15.00 w KWP
w Gdańsku, Wydział Kadr pok. nr 13

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(058) 321-53-27

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-12

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Okopowa 15
80-819 Gdańsk

elsinore - 2 Czerwiec 10, 11:57

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw mobilnych systemów łączności radiotelefonicznej w Wydziale Teleinformatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Katowice
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analizowanie i rozliczanie finansowe użytkowania służbowych telefonów komórkowych w celu racjonalizacji gospodarki posiadanymi środkami,
* analizowanie stanu technicznego urządzeń łączności radiotelefonicznej oraz samodzielne dokonywanie niezbędnych napraw w celu przywrócenia ich sprawności,
* uczestniczenie w procedurach o zamówienia publiczne na zakup usług telekomunikacyjnych oraz sprzętu łączności,
* planowanie, wdrażanie i dostosowywanie usług z oferty operatorów sieci telefonii komórkowej zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem celem unowocześniania obecnie funkcjonujących rozwiązań technicznych,
* kwalifikowanie urządzeń łączności radiotelefonicznej do napraw w firmach serwisowych,
* programowanie radiotelefonów UKF celem dostosowania ich parametrów technicznych do bieżących potrzeb jednostek garnizony śląskiego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe elektroniczne.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego (technicznego) na poziomie komunikatywnym,
o umiejętność rozumienia dokumentacji technicznej eksploatowanych urządzeń w języku angielskim,
o znajomość zasad działania urządzeń radiokomunikacyjnych oraz propagacji fal radiowych,
o umiejętność posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi i bazami danych.

wymagania dodatkowe

* roczne doświadczenie w zakresie elektroniki i radiokomunikacji,
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”,
* umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
* umiejętność komunikacji,
* samodzielność w działaniu,
* umiejętności analityczne,
* znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
* posiadanie prawa jazdy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
* kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe bądź innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 2 464,10 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Życiorys w formie cv.
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data ich osobistego złożenia w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach lub w urzędzie pocztowym).
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(0-32) 200 17 42 oraz 200 17 06.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-14

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Lompy 19
40-038 Katowice

elsinore - 2 Czerwiec 10, 12:02

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz w Sekcji Ekspedycji Wydziału Poczty Specjalnej Biura Łączności i Informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* kompleksowe przygotowywanie do wysłania ładunków poczty specjalnej,
* weryfikacja przesyłek pod kątem właściwego zabezpieczenia oraz zgodności adresów, w celu przekazania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
* sporządzanie wykazów przesyłek (w tym niejawnych), umożliwiających dalsze przekazanie korespondencji jednostkom organizacyjnym Policji,
* wydawanie i przyjmowanie korespondencji,
* obsługa międzyresortowego punktu wymiany korespondencji, umożliwiającego przepływ korespondencji pomiędzy MSWiA a innymi przedstawicielami administracji rządowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
o odpowiedzialność,
o komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność obsługi komputera, w tym programów biurowych.

wymagania dodatkowe

* min. roczne doświadczenie zawodowe w pracy biurowej,
* umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
* samodzielność,
* bardzo dobra organizacja pracy,
* operatywność, inicjatywa i zaangażowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),

Inne informacje:

Doraźna praca fizyczna związana z przemieszczaniem, rozpakowywaniem i pakowaniem pojemników o wadze do 30 kg.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-17


pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „Podreferendarz12/BŁiI-WPS-SE/BKGP 11/10”

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:20

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy informatyk do spraw informatyki Sekcji Informatyki Wydziału Łączności i Informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* monitorowanie, kontrolowanie, usuwanie awarii i konfigurowanie serwerów dostępowych w KWP i jednostkach podległych, przystosowanych do korzystania z policyjnych systemów bazodanowych
* prowadzenie i koordynowanie prac konfiguracyjnych serwerowych systemów informatycznych współdziałając z przedstawicielami komórek merytorycznych KGP, KWP oraz inspektorami w terenie
* administrowanie, zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników w sieci PSTD oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad jej konfiguracją
* sprawdzanie, kontrolowanie i konfigurowanie sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych będących na wyposażeniu komórek organizacyjnych KWP i jednostek podległych
* zarządzanie, administrowanie systemem Wspomagania Obsługi Policji i terminali graficznych oraz bezpośrednio nadzorowanie prac tych serwerów
* konfigurowanie, modyfikowanie, wdrażanie i utrzymywanie aplikacji serwerowych i bazodanowych
* usuwanie awarii sprzętu informatycznego oraz zlecanie napraw niemożliwych do realizacji we własnym zakresie po uprzednim zdiagnozowaniu awarii i zabezpieczeniu środków
* wykonywanie prac związanych z rozbudową i modernizacją sieci i urządzeń aktywnych w budynkach policji woj. świętokrzyskiego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe informatyczne lub teleinformatyczne
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku informatyka lub teleinformatyka
* pozostałe wymagania niezbędne:
o doświadczenie w zarządzaniu serwerami i systemami operacyjnymi Windows Serwer 2003/2008 i Linux oraz MS SQL Serwer
o umiejętność programowania w PHP oraz MySQL
o znajomość pakietu oprogramowania Lotus Software
o znajomość przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
o samodzielność
o komunikatywność

wymagania dodatkowe

* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „tajne
* znajomość sprzętu teleinformatycznego
* 6 miesięcy doświadczenia zawodowego jako administrator systemów serwerowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie, w szczególności kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresu obowiązków.

Inne informacje:

Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (0-41) 349-28-81.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Seminaryjska 12
25-372 Kielce

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:53

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw Zespołu Kadr i Szkolenia

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Będzin
Komenda Powiatowa Policji w Będzinie
ul. Bema 1
42-500 Będzin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, zmianą, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników i funkcjonariuszy
* ewidencjonowanie czasu pracy, urlopów oraz absencji policjantów i pracowników,
* przygotowanie dokumentacji związanej z prowadzeniem naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej,
* archiwizowanie dokumentów wraz z aktami osobowymi zwolnionych policjantów w celu przekazania ich do archiwum,
* przygotowywanie i opracowanie dokumentów dot. mianowania na stanowisko oraz przenoszenia ze stanowisk pracowników Policji, delegowania oraz innych zmian dot. pracowników Policji,
* prowadzenie ewidencji etatowej i kadrowej w systemie “KADRA” pracowników Policji i policjantów Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, prowadzenie akt osobowych i kart ewidencji pracowników Policji,
* rejstrowanie w Dzienniku korespondencyjnym korespondencji wpływającej i wysyłanej z Zespołu Kadr i Szkolenia,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, praca na stanowiskach w komórkach ds. kadrowych i szkoleniowych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wiedza z zakresu obiegu dokumentów jawnych i niejawnych oraz ich archiwizacji,
o biegła znajomość obsługi komputera,
o umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

wymagania dodatkowe

* znajomość ustawy o Policji
* znajomość Kodeksu Pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
* oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
* kopia dowodu osobistego

Inne informacje:


Oferty niepodpisane, niekopletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje pod nr tel. (032) 36 80 219.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-14

pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
Bema 1
42500 Będzin

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:59

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw nadzoru ogólnobudowlanego w branży sanitarnej w Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Szczecin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawnymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
* sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
* komisyjne dokonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektów przydzielonych do nadzoru, sporządzanie wniosków remontowych oraz przedkładanie ich do akceptacji,
* weryfikowanie dokumentacji i jej sprawdzanie pod względem zgodności z założeniami technicznymi,
* przygotowywanie projektów zleceń robót zgodnie z ustawą
* sprawowanie nadzoru technicznego w zakresie robót sanitarnych, rozliczanie materiałów pochodzących z odzysku lub dostawy inwestorskiej,
* sprawdzanie rachunków pod względem formalnym i merytorycznym, dokonywanie odbiorów i przekazywanie użytkownikom obiektów do eksploatacji,
* opracowywanie niektórych kosztorysów inwestorskich i ślepych na wykonywanie robót inwestycyjnych i remontowych a także opracowywanie specyfikacji, wniosków o wydanie warunków zabudowy dla zamierzeń inwestycyjnych i remontowych, projektów umów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie lub wyższe, specjalność: instalacje sanitarne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o znajomość obsługi programów komputerowych: pakiet Ms Office, program kosztorysowy Norma, program kosztorysowy do obliczania wartości kosztowej inwestycji wg wskaźników cenowych WKI.

wymagania dodatkowe

* znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
* zdolność analitycznego myślenia, staranność, rzetelność, obowiązkowość,
* umiejętność organizacji pracy, samodzielność w działaniu, kreatywność, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dowodu osobistego,
* kopie świadectw pracy i posiadanych uprawnień.

Inne informacje:


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego)oraz rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (091) 82-11-425, 82-11-261, 82-11-235.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-12

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Małopolska 47/p. 2
70-515 Szczecin

z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 21/2010"

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:59

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw obsługi umów najmu, dzierżawy i użyczenia. w Wydziale Inwestycji i Remontów.

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Poznań
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługuje umowy najmu, dzierżawy, użyczenia udostępniające nieruchomości lub ich części pozostające w posiadaniu KWP w Poznaniu kontrahentom zewnętrznym,
* obsługuje umowy najmu, dzierżawy i użyczenia zabezpieczające obiekty na cele służbowe KWP w Poznaniu i jednostek podległych,
* prowadzenie rejestrów nieruchomości oraz umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości i ich części.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa cywilnego - zobowiązań.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wiedza w zakresie prawa cywilnego,
o znajomość programów Word, Excel,
o umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
o komunikatywność,
o odporność na stres,
o zdolność prowadzenia negocjacji i przekonywania,
o rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków.

wymagania dodatkowe

* wiedza w zakresie funkcjonowania administracji rządowej,
* doświadczenie zawodowe 2 lata na stanowisku związanym z gospodarką nieruchomościami,
* przeszkolenie z OIN,
* uprawnienia do informacji o klauzuli „ POUFNE”,
* znajomość programu Lex,
* umiejętność pracy w zespole
* dyspozycyjność,
* samodzielność,
* operatywność,
* kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* list motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podaną w ogłoszeniu,
* życiorys powinien zawierać nr pesel.

Inne informacje:

- wysokość mnożnika 1,4 kwoty bazowej,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 061 84-124-50,
- zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia osobistego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań

elsinore - 9 Czerwiec 10, 11:23

Komenda Powiatowa Policji w Działdowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Wydziale Kryminalnym ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Działdowo
Komenda Powiatowa Policji, ul. Grunwaldzka 8, 13-200 Działdowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa kancelaryjno-biurowa sekretariatu ,
* prowadzenie niezbędnej ewidencji do rejestracji wpływających i wychodzących dokumentów
* prowadzenie dokumentacji związanej z tworzeniem i obiegiem dokumentów ,
* dbanie o prawidłowość opisywania i pakowania dokumentów ,
* prowadzenie rejestru poczty specjalnej i przesyłek poleconych ,
* okresowe rozliczanie pracowników z dokumentów,
* doręczanie korespondencji funkcjonariuszom zgodnie z dekretacją ,
* archiwizacja dokumentów znajdujących się w sekretariacie ,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 8 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o teoretyczna i praktyczna znajomość zasad pracy w sekretariacie,
o biegła umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietów biurowychMSOffice,OpenOffice)
o umiejętność sporządzania dokumentów,
o praktyczna znajomość zasad archiwizacji dokumentów,
o bardzo dobra organizacja czasu pracy,
o samodzielność, odpowiedzialność,
o umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
o sumienność, dokładność,
o niekaralność,

wymagania dodatkowe

* skrupulatność, rzetelność,
* systematyczność,
* łatwość nawiązywania kontaktów,
* umiejętność pracy w zespole,
* doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
* 8 miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy
* kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa

Inne informacje:

Umowa na czas określony w celu zastępstwa. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu). Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie zostaną o tym powiadomieni telefonicznie ani pisemnie. W przedkładanej ofercie prosimy o podanie kontaktowego nr. telefonu oraz określenie jakiego dotyczy stanowiska. Dodatkowe informacje są udzielane pod nr telefonu (0-23) 698-02-25


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-14

pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
Grunwaldzka 8
13-200 Działdowo

elsinore - 9 Czerwiec 10, 12:13

Komenda Powiatowa Policji w Żninie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor Zespołu ds. Informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Żnin
Komenda Powiatowa Policji w Żninie
ul. Plac Wolności 4
88-400 Żnin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wprowadzanie i aktualizacja danych ewidencyjnych w resortowych aplikacjach informatycznych;
* obsługa poczty elektronicznej;
* redagowanie strony podmiotowej BIP, lokalnej strony informacyjnej jednostki;
* prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie preferowane informatyczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość obsługi systemów informatycznych;
o komunikatywność,
o samodzielność,
o staranność i precyzja w wykonywaniu zadań.

wymagania dodatkowe

* poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych na poziomie POUFNE,
* umiejętność pracy w zespole,
* dyspozycyjność,
* miejsce zamieszkania na terenie powiatu żnińskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i przeszkoleń

Inne informacje:

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Zakwalifikowani kandydaci o terminie rozmowy wstępnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z nie zakwalifikowaniem kandydata.
Oferty nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: (0-52) 30-33-204.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21

pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
Plac Wolności 4
88-400 Żnin

elsinore - 10 Czerwiec 10, 12:13

Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Wydziale Kadr i Doskonalenia Zawodowego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gdańsk
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 27
80-803 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie akt osobowych policjantów,
* współpraca z Wydziałem ds.OIN KWP w Gdańsku w sprawie archiwizacji akt osobowych zwolnionych policjantów,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
o umiejętność pracy w zespole
o komunikatywność, dyspozycyjność

wymagania dodatkowe

* certyfikaty: poświadczenie bezpieczeństwa

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie ok. 1900 zł. brutto.
Dodatkowe informacje (58) 321-62-54


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15


pod adres:

Komenda Miejska Policji
Nowe ogrody 27
80-803 Gdańsk

elsinore - 10 Czerwiec 10, 12:29

Komenda Powiatowa Policji w Nakle n. Notecią

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Zespole Wspomagającym ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Szubin
Komisariat Policji w Szubinie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* ewidencja pism wpływających i wychodzących z Komisariatu Policji w Szubinie;
* kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu;
* archiwizowanie i przekazywanie akt spraw do archiwum, sporządzanie wykazu spraw niezałatwionych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dyspozycyjność;
o obsługa sprzętu biurowego;
o komunikacja interpersonalna.

wymagania dodatkowe

* znajomość przepisów dot. pracy kancelaryjno-biurowej i archiwizacji dokumentów;
* posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą „ściśle tajne”;
* 3 miesięczne doświadczenie w pracy biurowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* wskazane jest, aby osoby niepełnosprawne złożyły kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Inne informacje:

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15

pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
Pocztowa 11
89-100 Nakło nad Notecią

elsinore - 14 Czerwiec 10, 06:58

Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw obsługi kasowej i finansowej w Zespole Finansów i Zaopatrzenia ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gliwice
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
ul. Powstańców Warszawy 12
44-100 Gliwice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* podejmowanie gotówki z banku oraz odprowadzanie wpłat i niepobranych należności w celu ich rozliczenia,
* wypłacanie gotówki i przyjmowanie wpłat funkcjonariuszy, pracowników, wystawiając odpowiednie dokumenty (KP,KW) oraz dokonywanie bieżących wpłat do kasy KWP w Katowicach w celu rozliczenia posiadanych środków,
* opracowywanie zapotrzebowania na środki w ramach akredytywy w celu zapewnienia realizacji bieżących wydatów,
* comiesięczne rozliczanie się w Wydziale Finansów KWP Katowice z dokonanych wydatków przyznanych w ramach udzielonej akredytywy w celu potwierdzenia prawidłowości przeprowadzonych operacji gospodarczych oraz ujęcia w księgach rachunkowych,
* uzgadnianie stanu gotówki z dokumentami źródłowymi w celu kontroli przeprowadzonych operacji kasowych,
* prowadzenie rejestrów dokumentów stanowiących podstawę wpłat i wypłat, w celu prawidłowego ich rozliczenia,
* sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur,rachunków,not księgowych z zakresu parkowania i holowania pojazdów,których dysponentem jest Wydział Transportu KWP w Katowicach oraz prowadzenie rejestru w tym zakresie w celu przekazania dokumentów do dalszej realizacji,
* sporządzanie protokołów szkód powstałych w majątku KWP w Katowicach (bez szkód transportowych ) oraz analizowanie postępowań szkodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu ich terminowego przesłania do KWP w Katowicach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w komórkach ds. finansów
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność komunikowania się,
o umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
o umiejętność obsługi komputera oraz drukarki i kserokopiarki,
o rzetelność, dokładność.

wymagania dodatkowe

* poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne
* albo gotowość przystąpienia do postępowania sprawdzającego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia w pracy w komórkach ds. finansowych,
* wyżej wymienione oświadczenia należy opatrzyć aktualną datą.

Inne informacje:


Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data ich osobistego złożenia w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach lub w urzędzie pocztowym).

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie.

Kwota wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku pracy: 1823,25 zł. (brutto) + dodatek z tytułu wysługi lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (032) 336-93-43 lub (032) 336-93-95

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-16


pod adres:

Komenda Miejska Policji
Powstańców Warszawy 12
44-100 Gliwice

Zespół Kadr i Szkolenia

elsinore - 14 Czerwiec 10, 07:15

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw umów najmu, użyczenia i dzierżawy w Wydziale Inwestycji i Remontów

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kraków
Komenda Wojewódzka Policji, Mogilska 109, 31-571
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* samodzielne opracowywanie projektów umów najmu, użyczenia oraz dzierżawy,
* samodzielne przygotowywanie i kompletowanie dokumentów związanych z zawieranymi umowami najmu, użyczenia oraz dzierżawy,
* samodzielny nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z administracjami zleconymi budynków mieszkalnych oraz nad administracjami własnymi budynków i lokali mieszkalnych,
* opracowywanie faktur i innych rachunków,
* rozliczanie kontrahentów zewnętrznych,
* samodzielne sporządzanie analiz w zakresie stanu ilościowego i prawnego użytkowanych nieruchomości,
* samodzielne prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości zbędnych do Agencji Mienia Wojskowego oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji, korespondencji i sprawozdawczości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wiedza w zakresie księgowo-finansowym oraz gospodarki nieruchomościami,
o obsługa komputera

wymagania dodatkowe

* 3 lata pracy przy opracowywaniu dokumentów księgowo-finansowych,
* wykształcenie ekonomiczne lub techniczne,
* poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji poufnych.
* komunikatywność,
* umiejętność pracy w zespole,
* umiejętność organizacji pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie świadectw pracy,
* zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu,
* kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych.

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 2263,60 zł brutto +dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 124 399. O terminowości oferty decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną o postępowaniu rekrutacyjnym (proszę o podanie aktualnych adresów e-mailowych). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje: (012) 615-40-68.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji, Wydział Kadr i Szkolenia - Sekcja ds. Doboru, Mogilska 109, 31-571 Kraków

elsinore - 14 Czerwiec 10, 07:15

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw Systemu Informacji Operacyjnej w Zespole ds. Analizy Kryminalnej Wydziału Wywiadu Kryminalnego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kraków
Komenda Wojewódzka Policji, Mogilska 109, 31-571


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* administrowanie na szczeblu lokalnym (wojewódzkim) Systemem Meldunku Informacyjnego oraz organizowanie i koordynowanie prac operatorów systemu,
* wprowadzanie danych z dokumentów tekstowych, nośników elektronicznych, urządzeń peryferyjnych oraz zapytań,
* tworzenie rekordów analitycznych na podstawie danych z meldunków informacyjnych, zapytań oraz innych dokumentów,
* współpraca z Administratorem Centralnym i Administratorem ds. Informatyki Systemu Meldunku Informacyjnego oraz informowanie ich o nieprawidłowościach technicznych i operacyjnych w funkcjonowaniu systemu,
* przygotowywanie okresowych informacji dot. funkcjonowania SMI,
* prowadzenie szkoleń operatorów systemu oraz operatorów Modułów Wprowadzania Danych,
* wyszukiwanie i analizowanie informacji z policyjnych i poza policyjnych bez danych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
o umiejętność pracy w zespole,
o komunikatywność,
o umiejętność interpretowania przepisów,
o umiejętność rozwiązywania problemów.

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego przez ABW,
* poświadczenie bezpieczeństwa osobowego,
* znajomość programów komputerowych: Crime Work Banch, Analysts Notebook, MWD Cleint,
* znajomość oraz umiejętność interpretowania i stosowania przepisów bezpieczeństwa oraz procedur bezpiecznej eksploatacji SMI,
* 2 lata pracy z policyjnymi i poza policyjnymi bazami danych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie świadectw pracy,
* zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu
* kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych.

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 1960,04 zł brutto +dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 124 397. O terminowości oferty decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną o postępowaniu rekrutacyjnym (proszę o podanie aktualnych adresów e-mailowych). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje: (012) 615-40-68.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji, Wydział Kadr i Szkolenia - Sekcja ds. Doboru, Mogilska 109, 31-571 Kraków

elsinore - 14 Czerwiec 10, 11:47

Komenda Miejska Policji w Łodzi

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw przyjmowania zgłoszeń z telefonów alarmowych i obsługa monitoringu w Wydziale Sztab Policji ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Łódź
ul. Sienkiewicza 28/30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie, kwalifikowanie i rejestrowanie zgłoszeń z telefonów alarmowych 997 i 112,
* obsługa kamer monitoringu Stanowiska Kierowania KMP w Łodzi w celu ujawnienia sprawców przestępstw i wykroczeń,
* udzielanie informacji obywatelom w zakresie swoich kompetencji co do sposobu załatwienia spraw zgłaszanych na telefony alarmowe 997 i 112.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętnośc obsługi komputera,
o umiejętność argumentowania,
o sumienność.

wymagania dodatkowe

* wysoka kultura osobista,
* dyspozycyjność,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-19

pod adres:

Komenda Miejska Policji
Sienkiewicza 28/30
90114 Łódź

elsinore - 15 Czerwiec 10, 14:48

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: audytor wewnętrzny w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* ocena systemów zarządzania i kontroli w zachodniopomorskiej Policji,
* realizacja czynności doradczych, ukierunkowanych na usprawnianie funkcjonowania jednostki,
* weryfikacja systemu kontroli zarządczej w jednostce,
* sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i podległych jednostkach organizacyjnych Policji,
* prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z zatwierdzonym planem,
* sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych, a także sprawozdania rocznego z wykonania planu audytu wewnętrznego,
* dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów, w tym przestrzegania procedur zarządzania ryzykiem,
* dokonywanie oceny przestrzegania zasad celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków w budżecie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, standardów audytu wewnętrznego, standardów kontroli finansowej, w jednostkach sektora finansów publicznych oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej,
o posiadanie jednego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
o złożenie w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
o posiadanie uprawnienia biegłego rewidenta

wymagania dodatkowe

* doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierownicznych lub wykonawczych w komórkach finansowych jednostek sektora finansów publicznych,
* znajomość ustawy o Policji i przepisów pokrewnych,
* umiejętność sprawnej organizacji pracy,
* zdolność analitycznego myślenia i argumentowania,
* obowiązkowość i dyspozycyjność,
* odporność na stres,
* umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności, doświadczenia zawodowego,
* kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Inne informacje:


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (091) 82-11-261, 82-11-235.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Małopolska 47/pok. 2
70-515 Szczecin
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 22/2010"

elsinore - 15 Czerwiec 10, 15:05

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw obsługi sekretariatu w Wydziale Kryminalnym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kraków
Komenda Wojewódzka Policji, Mogilska 109, 31-571

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie sekretariatu Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie,
* bieżące rejestrowanie poczty jawnej wytworzonej w Wydziale Kryminalnym, rejestracja jawnej poczty wchodzącej oraz ekspediowanie poczty wychodzącej,
* przekazywanie na bieżąco funkcjonariuszom Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie zadziennikowanych dokumentów,
* kompletowanie jawnych spraw ostatecznie załatwionych, wyrejestrowywanie z dzienników korespondencyjnych i przekazywanie ich do archiwum KWP w Krakowie,
* ewidencja zwolnień lekarskich, badań okresowych i urlopów funkcjonariuszy Wydziału oraz wydawanie skierowań na badania okresowe,
* w czasie nieobecności pracownika kancelarii tajnej prowadzenie kancelarii w tym odbieranie i ekspediowanie poczty niejawnej, rejestrowanie korespondencji niejawnej, przekazywanie za pokwitowaniem funkcjonariuszom Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie dokumentów niejawnych,
* sporządzanie zamówień i pobieranie z magazynów KWP materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wydziału Kryminalnego
* prowadzenie rejestru przepisów wpływających do Wydziału, pobieranie list płac oraz należności z kasy KWP i wypłacanie tych należności funkcjonariuszom Wydziału Kryminalnego i rozliczanie tych wypłat z kasą główną KWP w Krakowie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów i procedur obowiązujących na stanowisku pracy,
o umiejętność organizacji pracy,
o umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe,
* 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w prowadzeniu sekretariatu,
* umiejętność pracy w zespole,
* samodzielność,
* poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie świadectw pracy,
* zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu,
* kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych.

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 1967,53 zł brutto +dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 124 479. O terminowości oferty decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną o postępowaniu rekrutacyjnym (proszę o podanie aktualnych adresów e-mailowych). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje: (012) 615-40-68.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-25

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji, Wydział Kadr i Szkolenia - Sekcja ds. Doboru, Mogilska 109, 31-571 Kraków

elsinore - 15 Czerwiec 10, 15:12

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw wydatków rzeczowych w Wydziale Finansów ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Wrocław
Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sprawdzanie i naliczanie należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych, przejazdów do szkół, ryczałtu z tytułu przeniesienia służbowego
* sprawdzanie i naliczanie należności z tytułu kosztów stawiennictwa świadka
* rozliczanie jednostek terenowych z wydatków finansowych realizowanych w ramach przyznanej akredytywy budżetowej
* sprawdzanie naliczonych należności przysługujących funkcjonariuszom z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do służby
* sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich zgodności z klasyfikacją budżetową
* sporządzanie przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej
* sprawdzanie raportów kasowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w służbach finansowych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność stosowania w praktyce przepisów ustawy o rachunkowości, rozporządzeń w sprawie rozliczania kosztów podróży służbowych, należności dla świadków
o umiejętność posługiwania się programem finansowo-księgowym oraz programem bankowości elektronicznej
o umiejętność organizacji pracy własnej
o komunikatywność i wysoka kultura osobista

wymagania dodatkowe

* 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub przedsiębiorstwie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających wymagany staż, kwalifikacje itp.

Inne informacje:

Kandydaci, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o terminie postępowania rekrutacyjnego. Aplikacje niekompletne lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Złożone/nadesłane aplikacje nie będą zwracane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (071) 340 40 64 .
KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Wydział Kadr Sekcja Doboru
Podwale 31-33
50-040 Wrocław

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:00

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw Zespołu Obsługi Kancelaryjnej w Wydziale Prezydialnym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bydgoszcz
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 – 090 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* organizowanie i nadzorowanie pracy Zespołu Obsługi Kancelaryjnej Wydziału Prezydialnego,
* nadzorowanie opracowywania i realizacji zasad obiegu dokumentów jawnych w jednostkach Policji woj. kujawsko-pomorskiego,
* udzielanie wsparcia merytorycznego oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników sekretariatów z obszaru realizacji zasad obiegu dokumentów jawnych w KWP w Bydgoszczy i jednostkach Policji woj. kujawsko-pomorskiego,
* organizowanie i przewodniczenie komisjom zdawczo-odbiorczym,
* uczestniczenie w kontrolach prowadzonych w zakresie realizacji zasad obiegu dokumentów jawnych w KWP w Bydgoszczy i jednostkach Policji woj. kujawsko-pomorskiego,
* prowadzenie zbioru i dystrybuowanie do komórek organizacyjnych KWP w Bydgoszczy i jednostek podległych przepisów Komendanta Głównego Policji,
* nadzorowanie pod względem formalnym projektów decyzji przygotowywanych przez komórki organizacyjne KWP w Bydgoszczy i OPP,
* przygotowywanie projektów decyzji, zarządzeń i rozkazów Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze pracy kancelaryjno-biurowej.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o przeszkolenie w zakresie tworzenia instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów,
o umiejętności: kierowania pracą zespołu, stosowania prawa w praktyce, komunikowania się, współpracy, organizacji pracy własnej, znajomości komputerowych programów biurowych, interpretacji przepisów, redakcyjne, szybkiego działania,

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe humanistyczne,
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa oznaczonego klauzulą „poufne”,
* zdolności pedagogiczne (samodzielne opracowywanie materiałów dydaktycznych i prowadzenie szkoleń),

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* wskazane jest, aby osoby niepełnosprawne złożyły kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Inne informacje:

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-26


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz
z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr 124511

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:07

Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw wykroczeń w Zespole ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji KMP w Tarnowie ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Tarnów
Komenda Miejska Policji w Tarnowie,
ul. Traugutta 4,
33-101 Tarnów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie rejestrów i ewidencji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,
* wypełnianie druków i pism dotyczących osób poszukiwanych, celem rejestracji lub odwołania poszukiwań, przygotowanie całej dokumentacji do archiwizacji,
* prowadzenie depozytu dowodów rzeczowych oraz przedmiotów zajętych w sprawach o wykroczenia,
* dokonywanie sprawdzeń policyjnych w zbiorach danych celem rejestracji procesowej i aktualizacji danych o osobach i przedmiotach znajdujących się w służbowym zainteresowaniu Policji,
* sporządzanie okresowych zestawień statystycznych celem dokonywania oceny pracy,
* prowadzenie Rejestru Wokand, Teczek Wokand, celem rozdzielenia uczestnictwa w rozprawach między policjantami- oskarżycielami publicznymi oraz uzupełniania dokumentacji wykroczeniowej,
* sporządzanie i przesyłanie do pokrzywdzonych w sprawach o wykroczenia zawiadomień, celem powiadomienia ich o przesłaniu wniosku do Sądu,
* prowadzenie korespondencji z sądami orzekającymi w sprawach o wykroczenia.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ogólnokształcące, administracyjne
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zagadnień prawnych, w tym prawa wykroczeń,
o obsługa komputera i oprogramowania biurowego,
o komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe,
* poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. nr 196 poz. 1631 ze zmianami,
* kserokopie świadectw pracy,
* kserokopia dowodu osobistego,
* kserokopia książeczki wojskowej,
* kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych (dodatkowych),
* ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany stopień niepełnosprawności.

Inne informacje:

Planowane rozpoczęcie pracy: początek lipca 2010 r.

Planowane zakończenie pracy: pierwsza połowa stycznia 2011 r.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

O terminowości oferty decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów:
14 628 12 30, 14 628 1434.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21


pod adres:

Komenda Miejska Policji
Traugutta 4
33-101 Tarnów
pokój 213

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:21

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw organizacji i prowadzenia procesu napraw służbowego sprzętu transportowego w Wydziale Transportu

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kraków
Komenda Wojewódzka Policji, Mogilska 109, 31-571


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* współuczestniczy w organizowaniu i koordynacji procesu obsług i napraw w Stacji Obsługi Pojazdów garnizonu małopolskiego,
* przydziela pracę oraz nadzoruje jej wykonanie przez poszczególnych pracowników, nadzoruje właściwe wykorzystanie mocy produkcyjnej zapleczy obsługowo- naprawczych oraz nadzoruje opracowywanie miesięcznych, a także rocznych planów pracy i sprawozdań z działalności Stacji Obsługi Samochodów,
* opracowuje analizy jakościowe stosowanych części zamiennych, przygotowuje opisy warunków taktyczno - technicznych części i podzespołów oraz kwalifikuje dostawców,
* nadzoruje stan techniczny sprzętu obsługowo- naprawczego, p.poż oraz pozostałego wyposażenia Stacji Obsługi Samochodów,
* przewodniczy pracom komisji dokonujących oceny technicznej pojazdów oraz przygotowuje wnioski,
* prowadzi szkolenia stanowiskowe oraz uczestniczy w przygotowywaniu ocen szkodliwych warunków pracy na stanowiskach w Stacji Obsługi Pojazdów,
* uczestniczy w procesie oceny i premiowania pracowników, których pracę koordynuje.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z praktyczną realizacją napraw i obsług sprzętu transportowego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o praktyczna znajomość współczesnych rozwiązań technicznych stosowanych w budowie pojazdów samochodowych oraz dobra znajomość technologii napraw,
o bardzo dobra znajomość rynku usług motoryzacyjnych, części zamiennych oraz udzielania zamówień publicznych,
o znajomość przepisów z zakresu warunków technicznych, badań technicznych pojazdów oraz prawa o zamówieniach publicznych,
o bardzo dobra znajomość obsługi komputera i korzystania z zasobów internetu.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie średnie techniczne o profilu budowa i eksploatacja pojazdów,
* posiadanie certyfikatów potwierdzających odbycie przeszkoleń uprawniających do wykonywania obsług i napraw poszczególnych marek samochodów,
* poświadczenie bezpieczeństwa osobowego,
* minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w procesie udzielania zamówień publicznych na zakup części zamiennych do pojazdów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.).
* kopie świadectw pracy,
* zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu,
* kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 2820,13 zł brutto +dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 124 531. O terminowości oferty decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną o postępowaniu rekrutacyjnym (proszę o podanie aktualnych adresów e-mailowych). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje: (012) 615-40-68.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-26

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji, Wydział Kadr i Szkolenia - Sekcja ds. Doboru, Mogilska 109, 31-571 Kraków

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:24

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Wydziale Prezydialnym Gabinetu Komendanta Głównego Policji

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* koordynacja doskonalenia zawodowego dla pracowników Biura, rozpoznanie potrzeb szkoleniowych oraz opracowywanie planów doskonalenia zawodowego i preliminarze szkoleń, sporządzanie sprawozdania z przebiegu doskonalenia zawodowego pracowników Gabinetu KGP,
* opracowywanie materiałów informacyjnych oraz korespondencji okolicznościowej związanej z przedsięwzięciami z udziałem kierownictwa KGP, przygotowywanie wystąpień okolicznościowych,
* prowadzenie harmonogramu spotkań, uroczystości i wyjazdów z udziałem kierownictwa KGP,
* protokołowanie posiedzeń i narad organizowanych przez kierownictwo KGP.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane humanistyczne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administarcji publicznej,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),
o dobra znajomość organizacji i zasad funkcjonowania urzędów administracji państwowej,
o kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

wymagania dodatkowe

* znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
* dyspozycyjność,
* znajomość protokołu dyplomatycznego,
* zdolności organizacyjne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.).

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-26


pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „Referendarz/GKGP-WP/BKGP 12/10”

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:25

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz w Wydziale Prezydialnym Gabinetu Komendanta Głównego Policji

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* koordynowanie procesu archiwizacji,
* przygotowywanie dokumentów do przekazania do archiwum,
* inwentaryzowanie dokumentacji biura,
* brakowanie dokumentacji biura zakwalifikowanej jako niearchiwalna.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość obsługi urządzeń biurowych,
o dobra znajomość organizacji i zasad funkcjonowania archiwów,
o kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

wymagania dodatkowe

* znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
* dyspozycyjność,
* obsługa komputera (pakiet MS Office),
* rzetelność i skrupulatność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.).

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-26


pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „Podreferendarz2/GKGP-WP/BKGP 12/10”

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:25

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz w Wydziale Prezydialnym Gabinetu Komendanta Głównego Policji

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa kierownictwa biura,
* prowadzenie terminarza czynności i spotkań dyrektora biura,
* obsługa recepcyjno-organizacyjna interesantów i gości dyrektora biura,
* prowadzenie funduszu reprezentacyjnego i dokonywanie zakupów,
* przyjmowanie i rejestracja dokumentów wpływających do kierownictwa biura,
* przygotowywanie korespondencji okolicznościowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość obsługi urządzeń biurowych,
o dobra znajomość organizacji i zasad funkcjonowania urzędów administracji państwowej,
o obsługa komputera (pakiet MS Office),
o kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

wymagania dodatkowe

* znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
* dyspozycyjność,
* znajomość protokołu dyplomatycznego,
* zdolności organizacyjne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.).

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-26


pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „Podreferendarz1/GKGP-WP/BKGP 12/10”

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:32

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Organizacji Systemów Teleinformatycznych Biura Łączności i Informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opracowywanie koncepcji i rozwiązań teleinformatycznych w Policji,
* opiniowanie programów organizacyjno - użytkowych, założeń i koncepcji budowy nowych oraz modernizacji eksploatowanych w Policji systemów teleinformatycznych,
* opracowywanie projektów wytycznych, zarządzeń oraz przygotowywanie instrukcji i standardów rozwiązań organizacyjnych w zakresie teleinformatyki,
* udział w pracach zespołów projektowych systemów teleinformatycznych w zakresie właściwości merytorycznej biura,
* udział w komisjach i zespołach przetargowych dotyczących projektów teleinformatycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe techniczne o profilu informatycznym, telekomunikacyjnym lub pokrewnym technicznym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w zakresie: tworzenia systemów i rozwiązań teleinformatycznych lub w zakresie utrzymania systemów i rozwiązań teleinformatycznych lub w zakresie architektury rozległych systemów teleinformatycznych,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
o doświadczenie w tworzeniu dokumentacji projektowej systemów teleinformatycznych.

wymagania dodatkowe

* upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
* zdolności analityczne i umiejętność planowania,
* umiejętność projektowania,
* umiejętność oceniania,
* umiejętność opiniowania,
* umiejętność analizowania,
* zdolności redakcyjne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30

pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „Specjalista2/3/BŁiI-WOST/BKGP 12/10”

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:33

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Utrzymania Systemów Informatycznych Biura Łączności i Informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* administrowanie systemem VIS (m.in. monitorowanie sprawności działania sprzętu oraz oprogramowania, optymalizowanie procesu przetwarzania danych, modernizowanie zastosowanych rozwiązań niezbędnych w procesie rozwoju systemu),
* rozwiązywanie problemów z implementacją i funkcjonowaniem systemów Użytkowników Instytucjonalnych oraz aplikacji WWW VIS związanych z komunikacją między systemem centralnym a krajowym SISII,
* udział w projektowaniu, przygotowaniu do eksploatacji i wdrażaniu SIS II i VIS (w tym udział w pracach grup eksperckich krajowych i międzynarodowych, testowaniu, przyjęciu, modyfikacjach),
* analizowanie i definiowanie wymagań, opracowywanie specyfikacji wymagań oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia związanych z rozbudową VIS,
* dbanie o aktualność oraz w razie konieczności modyfikowanie istniejącej dokumentacji działania administratora oraz planowanie sposobu implementacji poprawek i „łatek” do systemu VIS,
* opracowywanie dokumentacji planistycznych i organizacyjnych dla wdrażanych i eksploatowanych systemów informatycznych w szczególności w zakresie VIS,
* współpraca z upoważnionymi organami administracji publicznej w szczególności w zakresie VIS,
* uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, komitetów sterujących, zespołów i grup eksperckich w związku z realizowanymi przedsięwzięciami informatycznymi, w tym również na spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w branży informatycznej,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
o upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
o znajomość rozwiązań do monitorowania systemów,
o znajomość zasad bezpieczeństwa systemów serwerowych,
o umiejętność pisania skryptów w Shell,
o znajomość zagadnień wydajnościowych i optymalizacyjnych baz danych,
o znajomość konfiguracji serwerów TCP/IP,
o znajomość SQL, PL/SQL,
o operatywność, inicjatywa i zaangażowanie,
o znajomość zagadnień z zakresu systemów informatycznych (infrastruktura, dokumentacja techniczna).

wymagania dodatkowe

* 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku administratora systemów informatycznych,
* znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym (B2),
* szkolenia specjalistyczne z zakresu administracji systemami operacyjnymi, bazami danych i serwerami aplikacyjnymi,
* umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
* zdolności analityczne i prognozowania,
* kreatywność, samodzielność,
* bardzo dobra organizacja pracy,
* umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
* zdolności komunikacyjne i interpersonalne w tym nawiązywania kontaktów,
* znajomość technik negocjacyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30


pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „St. specjalista5/BŁiI-WUSI/BKGP 12/10”

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:34

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Utrzymania Systemów Informatycznych Biura Łączności i Informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* administrowanie systemem SISII (m.in. monitorowanie sprawności działania sprzętu oraz oprogramowania, optymalizowanie procesu przetwarzania danych, modernizowanie zastosowanych rozwiązań niezbędnych w procesie rozwoju systemu),
* rozwiązywanie problemów z implementacją i funkcjonowaniem systemów Użytkowników Instytucjonalnych oraz aplikacji WWW SIS związanych z komunikacją między systemem centralnym a krajowym SISII,
* udział w projektowaniu, przygotowaniu do eksploatacji i wdrażaniu SIS II i VIS (w tym udział w pracach grup eksperckich krajowych i międzynarodowych, testowaniu, przyjęciu, modyfikacjach),
* analizowanie i definiowanie wymagań, opracowywanie specyfikacji wymagań oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia związanych z rozbudową SISII,
* dbanie o aktualność oraz w razie konieczności modyfikowanie istniejącej dokumentacji działania administratora oraz planowanie sposobu implementacji poprawek i „łatek” do systemu SISII,
* opracowywanie dokumentacji planistycznych i organizacyjnych dla wdrażanych i eksploatowanych systemów informatycznych w szczególności w zakresie SISII,
* współpraca z upoważnionymi organami administracji publicznej w szczególności w zakresie SISII,
* uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, komitetów sterujących, zespołów i grup eksperckich w związku z realizowanymi przedsięwzięciami informatycznymi, w tym również na spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w branży informatycznej,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
o upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
o znajomość rozwiązań do monitorowania systemów,
o znajomość zasad bezpieczeństwa systemów serwerowych,
o umiejętność pisania skryptów w Shell,
o znajomość zagadnień wydajnościowych i optymalizacyjnych baz danych,
o znajomość konfiguracji serwerów TCP/IP,
o znajomość SQL, PL/SQL,
o operatywność, inicjatywa i zaangażowanie,
o znajomość zagadnień z zakresu systemów informatycznych (infrastruktura, dokumentacja techniczna).

wymagania dodatkowe

* 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku administratora systemów informatycznych,
* umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
* zdolności analityczne i prognozowania,
* kreatywność,
* samodzielność,
* bardzo dobra organizacja pracy,
* umiejętność pracy w zespole,
* zdolności komunikacyjne i interpersonalne w tym nawiązywania kontaktów,
* znajomość technik negocjacyjnych,
* dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. . Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30


pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „St. specjalista1/BŁiI-WUSI/BKGP 12/10”

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:35

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz w Wydziale II Zarządu Operacji Specjalnych Centralnego Biura Śledczego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie, ewidencjonowanie i wysyłanie dokumentów jawnych,
* prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników i funkcjonariuszy,
* prowadzenie terminarza oraz przygotowywanie i obsługa spotkań kierownika komórki organizacyjnej z interesantami i gośćmi,
* redagowanie pism na polecenie przełożonego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
o umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
o umiejętność pracy w zespole,
o komunikatywność,
o dbałość o estetykę własną i otoczenia.

wymagania dodatkowe

* 2 letnie doświadczenie w pracy w administracji państwowej lub publicznej na stanowisku sekretarki, asystentki lub pracownika kancelarii,
* kurs w zakresie obsługi sekretarskiej,
* dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30


pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „Podreferendarz/CBŚ-Wydział II/BKGP 12/10”

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:43

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Kontroli Finansowo-Gospodarczej Biura Kontroli

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowanie, prowadzenie i dokumentowania kontroli oraz czynności sprawdzająco-wyjaśniających,
* opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych oraz zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych i prokuratur, a także innych wystąpień związanych z wnioskami kontroli,
* nadzorowanie i ocenianie realizacji wniosków pokontrolnych,
* rozpatrywanie zastrzeżeń kierowników podmiotów kontrolowanych i opracowywanie projektu stanowiska o ich odrzuceniu lub nieuwzględnieniu,
* sporządzanie informacji zbiorczych, analiz oraz dokumentów sprawozdawczych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub o profilu budowlanym
* pozostałe wymagania niezbędne:
o staż pracy (służby) – 7 lat w komórkach logistycznych służb mundurowych, albo w budownictwie w zakresie wykonastwa i projektowania,
o bardzo dobra znajomość przepisów ze sfery finansowo-gospodarczej oraz umiejętność ich stosowania,
o zdolność analitycznego myślenia, a także syntezy informacji,
o umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
o posiadanie predyspozycji do pracy zespołowej i współpracy oraz skutecznego komunikowania się,
o umiejętność samodzielnego działania, szybkiego uczenia się oraz organizowania pracy własnej i zespołów pracowników,
o dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

* posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie lub uprawnienia głównego księgowego,
* poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwowąoznaczonych klauzulą – „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
* studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania lub prawa,
* 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w komórkach logistycznych służb mundurowych lub komórkach ds. kontroli finansowo-gospodarczej albo audytu lub w inwestorskim nadzorze budowlanym,
* ukończone kursy z zakresu kontroli oraz audytu w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

Wyjazdy służbowe na kontrole (cały kraj).
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-17

pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „Gł. specjalista2/BKo-WKFG/BKGP 12/10”

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:44

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Kontroli Finansowo-Gospodarczej Biura Kontroli

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowanie, prowadzenie i dokumentowania kontroli oraz czynności sprawdzająco-wyjaśniających,
* opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych oraz zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych i prokuratur, a także innych wystąpień związanych z wnioskami kontroli,
* nadzorowanie i ocenianie realizacji wniosków pokontrolnych,
* rozpatrywanie zastrzeżeń kierowników podmiotów kontrolowanych i opracowywanie projektu stanowiska o ich odrzuceniu lub nieuwzględnieniu,
* sporządzanie informacji zbiorczych, analiz oraz dokumentów sprawozdawczych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne lub magisterskie pokrewne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o staż pracy (służby) – 7 lat w komórkach logistycznych służb mundurowych, albo w komórce finansowo-gospodarczej jednostki sektora finansów publicznych,
o bardzo dobra znajomość przepisów ze sfery finansowo-gospodarczej oraz umiejętność ich stosowania,
o zdolność analitycznego myślenia, a także syntezy informacji,
o umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
o posiadanie predyspozycji do pracy zespołowej i współpracy oraz skutecznego komunikowania się,
o umiejętność samodzielnego działania, szybkiego uczenia się oraz organizowania pracy własnej i zespołów pracowników,
o dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

* spełnianie wymogów określonych dla stanowiska głównego księgowego, wynikających z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
* poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwowąoznaczonych klauzulą – „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
* studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania lub prawa,
* 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w komórkach logistycznych służb mundurowych lub komórkach ds. kontroli finansowo-gospodarczej albo audytu,
* ukończone kursy z zakresu kontroli oraz audytu w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

Wyjazdy służbowe na kontrole (cały kraj).
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-17

pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „Gł. specjalista1/BKo-WKFG/BKGP 12/10”

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:44

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Funduszy Pomocowych Biura Finansów ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* uczestniczenie w opracowywaniu projektu planu finansowego Komendy Głównej Policji na projekty realizowane z udziałem funduszy UE oraz innych źródeł zagranicznych,
* informowanie biur KGP o obowiązującej procedurze zapewniania i uruchamiania środków rezerwy celowej budżetu państwa na finansowanie projektów realizowanych przez KGP z udziałem funduszy UE oraz innych źródeł zagranicznych, a także udzielanie wyjaśnień w przedmiotowym zakresie,
* inicjowanie i prowadzenie działań związanych z uzyskiwaniem decyzji / korekt decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa projektów realizowanych przez KGP z udziałem funduszy UE oraz innych źródeł zagranicznych,
* prowadzenie bieżącej współpracy z komórkami organizacyjnymi KGP i jednostek Policji, w zakresie zapewnienia sprawnego obiegu dokumentów finansowych dotyczących projektów realizowanych z udziałem funduszy UE i innych źródeł zagranicznych,
* analizowanie wpływających do wydziału dokumentów do dokonania płatności, monitorowanie stanu realizacji płatności dla poszczególnych projektów realizowanych z udziałem funduszy UE oraz innych źródeł zagranicznych oraz prowadzenie ewidencji wydatków,
* opracowywanie informacje na temat wydatków planowanych i zrealizowanych na zadania finansowane z udziałem funduszy UE i innych źródeł zagranicznych,
* opracowywanie wniosków o płatność w zakresie właściwości wydziału,
* upowszechnianie w Policji wiedzy o zasadach finansowania przedsięwzięć realizowanych z udziałem funduszy pomocowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zapewnienia finansowania na realizację projektów z udziałem środków pochodzącychz funduszy pomocowych lub 1 rok doświadczenia w zarządzaniu projektami,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o język angielski na poziomie komunikatywnym,
o znajomość problematyki instrumentów finansowych Unii Europejskiej,
o dobra znajomość zasad działania administracji publicznej, zadań i organizacji Policji,
o dobra znajomość przepisów z zakresu polityki finansowej państwa oraz zasad finansowania Policji,
o umiejętność wypowiedzi oraz formułowania myśli na piśmie,
o umiejętność pracy w zespole i koordynowania pracy innych,
o dobra organizacja pracy i dokładność,
o umiejętność obsługi komputera,
o umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

wymagania dodatkowe

* 1 rok doświadczenia w zakresie realizacji i monitorowania projektów z udziałem środków pomocowych
* znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Umowa w zastępstwie – na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-27


pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „St. specjalista/BF-WFP/BKGP 12/10”.

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:53

Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw obsługi sekretarsko - biurowej w Wydziale Ruchu Drogowego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kłobuck
ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5
42 - 100 KłobuckZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji Naczelnikowi Wydziału, Komendantowi Powiatowemu Policji w Kłobucku, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
* Prowadzenie dzienników korespondencyjnych pism i dokumentów wpływających i wychodzących z sekretariatu, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w wydziale
* przyjmowanie i wysyłanie poczty zwykłej i specjalnej jawnej, w celu zapewnienia właściwego obiegu korespondencji w wydziale
* obsługiwanie programów komputerowych, poczty elektronicznej, systemu faksowo - mailowego oraz wprowadzanie kart PRD-2, w celu uzyskania i dostarczenia informacji w toku bieżącej pracy
* zaopatrywanie wszystkich pracowników wydziału w materiały biurowe, w celu wsparcia bieżącej pracy
* wprowadzanie do systemu KSIP kart informacyjnych i odpisów prawomocnych wyroków i orzeczeń dotyczących wykroczeń podlegających rejestracji nadesłanych z sądów na terenie kraju, w celu uzupełnienia rozstrzygnięć sądowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy administracyjno - biurowej

wymagania dodatkowe

* wykształcenie średnie administracyjne
* doświadzcenie zawodowe w pracy w sekretariacie
* biegła znajomość obsługi komputera
* dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
* samodzielność, komunikatywność
* umiejętność organizacji pracy
* umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających zdobyte doświadczenie

Inne informacje:

Umowa o pracę na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej (przewidywany okres zatrudnienia do 30.04.2011r.)

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 1560,91 brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy od 5 do 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-23

pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5
42-100 Kłobuck

elsinore - 21 Czerwiec 10, 08:45

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw Zespołu ds. Socjalnych w Wydziale Kadr i Szkolenia ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bydgoszcz
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wlkp. 7
85 – 090 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* weryfikacja wniosków w sprawach socjalnych, kompletowanie dokumentów do ich rozpatrzenia przez Komisję;
* sporządzanie rocznych planów finansowych z podziałem środków z ZFŚS, FSEiR MSWiA oraz sporządzanie wykazów dodatkowych należności pieniężnych;
* w ramach ZFŚS obliczanie dopłat do wczasów turystycznych, kolonii i obozów, organizacja wycieczek, pikników;
* prowadzenie spraw związanych z: zakupem biletów na imprezy kulturalne, zakupem bonów towarowych, zakupem paczek świątecznych dla dzieci pracowników, rencistów i emerytów;
* przygotowywanie specyfikacji do przetargów, zakup bonów towarowych dla pracowników Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
* weryfikacja dokumentów dot. spraw socjalnych wpływających z jednostek Policji oraz udział w pracach Komisji Socjalnej;
* współpraca z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach w zakresie realizacji ustawowych zadań Funduszu;
* prowadzenie rejestracji wydatków i konfrontowanie ich z danymi Wydziału Finansów;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne lub w zakresie pracy socjalnej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o przeszkolenie w zakresie obsługi ZFŚS;
o umiejętności stosowania prawa w praktyce,
o komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność rozwiązywania problemów.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe profilowe w zakresie pracy socjalnej,
* znajomość: przepisów KPA,
* znajomość prawa pracy,
* znajomość prawa cywilnego,
* znajomość prawa zamówień publicznych,
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa oznaczonego klauzulą „poufne”,
* 1 rok doświadczenia w obszarze pracy socjalnej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* wskazane jest, aby osoby niepełnosprawne złożyły kopię orzeczenia o niepełnosprawności;

Inne informacje:

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, nr ogłoszenia). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Osoby niepełnosprawne również mogą ubiegać się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-23


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz
Z dopiskiem „ Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej” ogłoszenie nr 124637

elsinore - 22 Czerwiec 10, 14:21

Komenda Miejska Policji w Lublinie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Wydziale Techniki Kryminalistycznej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Lublin
Komenda Miejska Policji w Lublinie
ul. Północna 3
20-064 Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych z zakresu dokumentacji jawnej (przyjmowanie, rejestrowanie w obowiązujących dziennikach i rejestrach, wysyłanie za pośrednictwem poczty specjalnej, przedkładanie do dekretacji) zgodnie z obowiązującymi procedurami;
* prowadzenie, aktualizacja zbioru przepisów prawnych komórki organizacyjnej;
* przygotowywanie projektów pism na polecenie Naczelnika Wydziału;
* prowadzenie rejestrów urlopów wypoczynkowych, badań profilaktycznych, zwolnień lekarskich policjantów i pracowników cywilnych;
* prowadzenie rejestrów pieczęci, stempli, referentek, kluczy;
* przygotowywanie dokumentów do archiwizacji i złożenie ich w składnicy akt KMP w Lublinie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno-biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość pracy kancelaryjno-biurowej;
o umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
o umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
o umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, terminowość.

wymagania dodatkowe

* co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w pracy kancelaryjno-biurowej w strukturach Policji;
* poświadczenie bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne".

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ''poufne'', zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych lub załączenie aktualnego poświadczenia.

Inne informacje:

Oferty nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz otrzymane po terminie nie zostaną rozpatrzone (liczy się data wpływu do kancelarii ogólnej KMP w Lublinie). Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy wstępnej zostaną powiadomieni o jej terminie. Odpowiadamy tylko na oferty kandydatów zaproszonych na rozmowy wstępne. Pozostałe oferty zostaną komisyjnie zniszczone. KMP w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach o podobnym charakterze.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-02

pod adres:

Komenda Miejska Policji
Północna 3
20-064 Lublin
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia-inspektor WTK"

elsinore - 22 Czerwiec 10, 14:33

Komenda Powiatowa Policji w Turku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw finansów i zaopatrzenia w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia, Finansów i Zaopatrzenia KPP w Turku

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Turek
Komenda Powiatowa Policji w Turku 62-700 Turek, ul. Legionów Polskich 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej: zgłaszanie potrzeb na materiały, sprzęt techniki policyjnej, sprzęt kwaterunkowo-gospodarczy wyposażenia specjalnego, usługi, druki; prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu technicznego, sprzętu transportowego i materiałów.
* Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką transportową jednostki; zgłaszanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia i napraw sprzętu transportowego w celu nadzoru nad eksploatacją i stanem technicznym użytkowanych pojazdów.
* Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach szkód majątku jednostki; sporządzanie informacji o wypadkach powodujących szkody.
* Kontrola pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów finansowych w celu stwierdzenia dokonania zleconych usług.
* Prowadzenie ewidencji holowań zabezpieczonych pojazdów oraz ewidencji parkowanych pojazdów zabezpieczonych w celach dochodzeniowo-śledczych.
* Opracowywanie wniosków związanych z przyjmowaniem darowizn.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w finansach lub zaopatrzeniu
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność pracy w zespole,
o komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe ekonomiczne,
* doświadczenie: praca w administracji publicznej,
* umiejętność stosowania prawa w praktyce,
* umiejętność analizy i syntezy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0632898326.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia osobistego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-05


pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
Legionów Polskich 3
62-700 Turek

elsinore - 28 Czerwiec 10, 07:32

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Wydziale Kryminalnym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Świdnica
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
ul.Jagiellońska 23
58-100 Świdnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie rejestru spraw poszukiwawczych,
* udzielanie odpowiedzi do podmiotów na zapytanie o stanie poszukiwań, rejestracja i wyrejstrowanie osób poszukiwanych,
* bieżąca praca z dokumentami dotyczącymi osób poszukiwanych,
* analiza danych dotyczących osób poszukiwanych w aplikacji systemu KSIP,
* sprawdzanie danych w bazie PESEL i innych bazach,
* wydawanie i odbieranie korespondencji Wydziału Kryminalnego,
* wprowadzanie danych w systemach policyjnych,
* analiza danych statystycznych postępowań przygotowawczych;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie lub wyższe (pożądane techniczne lub ekonomiczne)
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość oprogramowania Microsoft Office (Excel,Access)

wymagania dodatkowe

* niekaralność,
* wysoka kultura osobista,
* odporność na stres,
* sumienność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

Inne informacje:

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-03

pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
Jagiellońska 23
58-100 Świdnica
Konkurs ,, Inspektor Wydziału Kryminalnego''

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:23

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Radom
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 - go Listopada 37/59, 26-600 Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wspomaganie nadzoru technicznego przy realizacji zadań inwestycyjno- remontowych,
* przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich do organizacji przetargów na projekty techniczne i realizację robót,
* sprawdzanie merytoryczne i analityczne ofert przetargowych oraz poprawności dokumentacji technicznej,
* przygotowywanie dokumentów do przeprowadzania procedur przetargowych,
* wspomaganie inspektorów w sprawdzaniu przeglądów technicznych obiektów służbowych,
* uczestniczenie w sporządzaniu projektów planów inwestycyjnych i remontowych,
* przygotowywanie i konsultowanie rozwiązań funkcjonalno – użytkowych i koncepcji projektowych,
* prowadzenie nadzoru nad działalnością remontową w podległych jednostkach Policji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie budowlane
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w budownictwie w zakresie instalacji sanitarnych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych,
o przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
o znajomość ogólnych procedur przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w specjalności sanitarnej,
o znajomość obowiązujących przepisów budowlanych.
o umiejętność obsługi pakietu OFFICE ,
o znajomość obsługi oprogramowania do kosztorysowania.

wymagania dodatkowe

* 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy w budownictwie w zakresie instalacji sanitarnych,
* wykształcenie wyższe budowlane, inżynieria środowiska,
* znajomość zasad prowadzenia nadzoru w branży sanitarnej,
* umiejętność pracy w zespole,
* umiejętność negocjacji,
* odporność na stres,
* samodzielność,
* komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
* kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* kopia dokumentu potwierdzającego przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
* kopie uprawnień,
* kopie ukończonych kursów.

Inne informacje:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania ofert pracy zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:/048/ 345-20-63, /048/ 345-20-04.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-20


pod adres:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
Sekcja do spraw Doboru
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. 11 – go Listopada 37/59
26-600 Radom
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 23”.

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:23

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Radom
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11- go Listopada 37/59, 26-600 Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacja zadań inwestycyjno – remontowych,
* przygotowywanie dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich do organizacji przetargów na projekty techniczne i realizacje robót,
* sprawdzanie merytorycznie i analityczne ofert przetargowych oraz sprawdzanie poprawności sporządzenia dokumentacji technicznej,
* przygotowywanie dokumentów do przeprowadzania procedur przetargowych,
* przeprowadzanie przeglądów technicznych obiektów służbowych oraz przewidywanych dla potrzeb Policji,
* uczestniczenie w sporządzaniu projektów planów inwestycyjnych i remontowych oraz w sporządzaniu analiz i rozliczeń z realizacji zadań inwestycyjno – remontowych,
* przygotowywanie i konsultowanie rozwiązań funkcjonalno – użytkowych i koncepcji projektowych zadań inwestycyjno – remontowych,
* prowadzenie nadzoru nad działalnością remontową podległych jednostkach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie budowlane
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
o przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
o znajomość ogólnych procedur przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
o znajomość obowiązujących przepisów budowlanych,
o znajomość obsługi pakietu OFFICE,
o znajomość oprogramowania do kosztorysowania.

wymagania dodatkowe

* 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
* wykształcenie wyższe budowlane, architektoniczne, inżynieria środowiska,
* uprawnienia do prowadzenia robót na obiektach zabytkowych,
* znajomość zasad prowadzenia nadzoru robót budowlano – montażowych,
* umiejętność pracy w zespole,
* umiejętność negocjacji,
* odporność na stres,
* komunikatywność,
* samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
* kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
* w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu,
* dokument potwierdzający przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
* kopia uprawnień,
* kopie ukończonych kursów

Inne informacje:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:/048/ 345-20-04, /048/ 345-20-63.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-20


pod adres:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
Sekcja do spraw Doboru
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. 11 – go Listopada 37/59
26-600 Radom
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 22”.

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:23

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Radom
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11- go Listopada 37/59, 26-600 Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją zadań inwestycyjno – remontowych,
* przygotowywanie dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich do organizacji przetargów na projekty techniczne i realizacje robót,
* sprawdzanie merytoryczne i analityczne ofert przetargowych oraz sprawdzanie poprawności sporządzenia dokumentacji technicznej,
* przygotowywanie dokumentów do przeprowadzania procedur przetargowych,
* przeprowadzanie przeglądów technicznych obiektów służbowych oraz przewidywanych dla potrzeb Policji,
* uczestniczenie w sporządzaniu projektów planów inwestycyjnych i remontowych oraz w sporządzaniu analiz i rozliczeń z realizacji zadań inwestycyjno – remontowych,
* przygotowywanie i konsultowanie rozwiązań funkcjonalno – użytkowych i koncepcji projektowych zadań inwestycyjno – remontowych,
* prowadzenie nadzoru nad działalnością w podległych jednostkach Policji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie elektro - energetyczne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci, instalacji elektrycznych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności elektro- energetycznej,
o uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji,
o przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
o znajomość ogólnych procedur przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w specjalności elektroenergetycznej,
o znajomość obowiązujących przepisów budowlanych,
o znajomość obsługi pakietu OFFICE,
o znajomość oprogramowania do kosztorysowania.

wymagania dodatkowe

* 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci, instalacji elektrycznych,
* wykształcenie wyższe o kierunku elektrotechnika, automatyka i robotyka,
* szkolenie z zakresu obsługi urządzeń elektro – energetycznych,
* uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru,
* znajomość zasad prowadzenia nadzoru robót w branży elektroenergetycznej,
* nadzór nad wykonywaniem instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych,
* umiejętność pracy w zespole,
* umiejętność negocjacji,
* odporność na stres,
* samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
* kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu,
* dokument potwierdzający przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
* kopia uprawnień,
* kopie ukończonych kursów

Inne informacje:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:/048/ 345-20-04, /048/ 345-20-63.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-20


pod adres:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
Sekcja do spraw Doboru
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. 11 – go Listopada 37/59
26-600 Radom
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 21”.

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:25

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Radom
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacja zadań inwestycyjno – remontowych,
* przygotowywanie dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich do organizacji przetargów na projekty techniczne i realizacje robót,
* sprawdzanie merytoryczne i analityczne ofert przetargowych oraz sprawdzanie poprawności sporządzenia dokumentacji technicznej,
* przygotowywanie dokumentów do przeprowadzania procedur przetargowych,
* przeprowadzanie przeglądów technicznych obiektów służbowych oraz przewidywanych dla potrzeb Policji,
* uczestniczenie w sporządzaniu projektów planów inwestycyjnych i remontowych oraz w sporządzaniu analiz i rozliczeń z realizacji zadań inwestycyjno – remontowych,
* przygotowywanie i konsultowanie rozwiązań funkcjonalno – użytkowych i koncepcji projektowych zadań inwestycyjno – remontowych,
* prowadzenie nadzoru nad działalnością remontową w podległych jednostkach Policji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie techniczne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w budownictwie (nadzór i wykonawstwo) w zakresie robót sanitarnych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności sanitarnej,
o przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
o znajomość ogólnych procedur przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w specjalności sanitarnej,
o znajomość obowiązujących przepisów budowlanych,
o znajomość obsługi pakietu OFFICE,
o znajomość oprogramowania do kosztorysowania.

wymagania dodatkowe

* 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych,
* wykształcenie wyższe techniczne,
* znajomość prowadzenia nadzoru w branży sanitarnej,
* umiejętność pracy w zespole,
* umiejętność negocjacji,
* odporność na stres,
* komunikatywność,
* samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
* kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu,
* dokument potwierdzający przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
* kopia uprawnień,
* kopie ukończonych kursów,

Inne informacje:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:/048/ 345-20-04, /048/ 345-20-63.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-20


pod adres:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
Sekcja do spraw Doboru
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. 11 – go Listopada 37/59
26-600 Radom
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 20”.

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:28

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Radom
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 - go Listopada 37/59, 26-600 Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją zadań inwestycyjno – remontowych,
* przygotowywanie dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich do organizacji przetargów na projekty techniczne i realizacje robót,
* sprawdzanie merytorycznie i analityczne ofert przetargowych oraz sprawdzanie poprawności sporządzenia dokumentacji technicznej,
* przygotowywanie dokumentów do przeprowadzania procedur przetargowych,
* przeprowadzanie przeglądów technicznych obiektów służbowych
* uczestniczenie w sporządzaniu projektów planów inwestycyjnych i remontowych oraz w sporządzaniu analiz i rozliczeń z realizacji zadań inwestycyjno – remontowych,
* przygotowywanie i konsultowanie rozwiązań funkcjonalno – użytkowych i koncepcji projektowych zadań inwestycyjno – remontowych,
* prowadzenie nadzoru nad działalnością remontową w podległych jednostkach Policji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych bez ograniczeń,
o przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
o znajomość ogólnych procedur przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w specjalności sanitarnej,
o znajomość obowiązujących przepisów budowlanych,
o znajomość obsługi pakietu OFFICE,
o znajomość oprogramowania do kosztorysowania.

wymagania dodatkowe

* 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych,
* wykształcenie wyższe – inżynieria środowiska, budownictwo lub energetyka,
* uprawnienia do prowadzenia robót na obiektach zabytkowych,
* znajomość zasad prowadzenia nadzoru robót budowlano – montażowych w branży sanitarnej,
* umiejętność pracy w zespole,
* umiejętność negocjacji,
* odporność na stres,
* komunikatywność,
* samodzielność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
* kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu,
* dokument potwierdzający przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
* kopia uprawnień,
* kopie ukończonych kursów,

Inne informacje:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:/048/ 345-20-04, /048/ 345-20-63.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-20

pod adres:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
Sekcja do spraw Doboru
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. 11 – go Listopada 37/59
26-600 Radom
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 19”.

elsinore - 29 Czerwiec 10, 09:10

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Wydziale Kryminalnym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Nowe Miasto Lubawskie
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Grunwaldzka 6
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie rejestru śledztw i dochodzeń
* prowadzenie rejestru czynności sprawdzających
* wprowadzanie statystyki policyjnej dotyczącej śledztw i dochodzeń
* wprowadzanie danych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji i Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji
* prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość oprogramowania Microsoft Office

wymagania dodatkowe

* umiejętność pracy w zespole
* komunikatywność
* samodzielność
* wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* wskazane jest, aby osoby niepełnosprawne złożyły kopię orzeczenia o niepełnosprawności

Inne informacje:

Kandydaci, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o terminie postępowania rekrutacyjnego. Aplikacje niekompletne lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Złożone/nadesłane aplikacje nie będą zwracane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (056) 4744225

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-05

pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
Grunwaldzka 6
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

elsinore - 29 Czerwiec 10, 14:14

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw technicznej obsługi urządzeń, sieci i systemów teleinformatycznych w Zespole Łączności i Informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Rzeszów
Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* techniczna obsługa urządzeń, systemów i sieci teleinformatycznych
* naprawa i konserwacja urządzeń teletechnicznych
* prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie informatyczne lub elektroniczne
* doświadczenie: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
* pozostałe wymagania niezbędne:
o upoważnienie do pracy z urządzeniami elektrycznymi do 1 kv
o dopuszczenie do pracy na wysokości
o umiejętność obsługi urządzeń łączności radiowej UKF

wymagania dodatkowe

* znajomość podstaw budowy okablowania strukturalnego
* podstawowa znajomość systemów telefonii komórkowej GSM
* podstawowa znajomość technik internetowych
* znajomość prac montażowych przy miedzianych kablach telefonicznych
* umiejętność prowadzenia prac warsztatowo-serwisowych w zakresie sprzętu łączności przewodowej i radiowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
* kopie wymaganych w ogłoszeniu zaświadczeń, upoważnień, dopuszenia do pracy na wysokości

Inne informacje:

Wszystkie dokumenty, oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą i podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 17 858-32-01 i 858-34-63.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-09


pod adres:

Komenda Miejska Policji
Jagiellońska 13
35-025 Rzeszów(pok. 218)

elsinore - 29 Czerwiec 10, 14:17

Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Wydziale do Walki z Przestępczością Ubezpieczeniową ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gdańsk
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 27
80-803 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie dzienników korespondencyjnych, książki doręczeń, skorowidzów i innych rejestrów pomocniczych,
* przyjmowanie i wysyłanie korespondencji jawnej
* rejestracja przepisów prawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanow3isku
o umiejętność pracy w zespole
o komunikatywność, dyspozycyjność

wymagania dodatkowe

* posiadanie poswiadczenia bezpieczeństwa

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 1.900 zł.
Dodatkowe informacje: (58) 321-62-54

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-04


pod adres:

Komenda Miejska Policji
Nowe ogrody 27
80-803 Gdańsk

elsinore - 30 Czerwiec 10, 12:20

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw DO SPRAW OBSŁUGI KANCELARII TAJNEJ W ZESPOLE WSPOMAGAJĄCYM I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
WARSZAWA , UL. ŻEROMSKIEGO 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów tajnych;
* prowadzenie stosownych rejestrów i ewidencji dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne;
* prowadzenie i aktualizowanie wykazów osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych posiadających stosowne poświadczenie bezpieczeństwa oraz wykazów osób upoważnionych do przechowywania dokuemntów niejawnych poza kancelarią tajną;
* udostepnianie i wydawanie dokumentów osobom posiadającycm stosowne poświadczenie bezpieczeństwa i upoważnienia do przechowywania dokumentów poza kancelarią tajną oraz egzekwowanie ich zwrotu;
* odnotowywanie zmiany, zniesienia klauzuli tajności lub przedłużenie bądź skrócenie okresu ochrony dokumentów niejawnych we właściwych rejestrach;
* zwracanie wykonawcom merytorycznym dokuemntów przeznaczonych do zaewidencjonowania lub wysłania celem ich uzupełnienia w przypadkach, gdy nie spełniają określonych wymogów oraz udzielanie instruktażu w tym zakresie;
* prowadzenie i aktualizowanie ewidencji aktów prawnych zawierających informacje niejawne, a także udostępnianie tych przepisów lub ich wydawanie osobom uprawnionym;
* archiwizowanie dokumentów niejawnych znajdujących się w kancelarii.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie preferowanie wyższe administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętnośc organizowania pracy własnej;
o znajomośc pracy administracyjno-biurowej;
o znajomość obiegu dokumentacji w jednostkach organizacyjnych Policji;
o umiejętnośc analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

wymagania dodatkowe

* sumienność i rzetelność;
* samodzielność;
* doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dostępu do informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy

Inne informacje:

Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowanie kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi oznacza niezakwalifikowanie kandydata.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-14

pod adres:

Komenda Rejonowa Policji
Żeromskiego 7
01-827 Warszawa

elsinore - 30 Czerwiec 10, 12:24

Komenda Powiatowa Policji w Iławie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Zespole do spraw Administracyjno Gospodarczych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Iława
14-200 Iława, ul. Wiejska 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego
* prowadzenie gospodarki mieszkaniowej poprzez sporządzanie list i przygotowywanie decyzji dot. świadczeń za brak mieszkania, malowanie i jednorazowych dopłat za zakup mieszkania
* naliczanie równoważników: za przejazd z pobliskiej miejscowości, posiłki profilaktyczne oraz należności z tytułu umów zlecenia
* rozliczanie prywatnych rozmów telefonicznych z telefonów służbowych na podstawie bilingów miesięcznych
* zgłaszanie oraz wyrejestrowywanie funkcjonariuszy i pracowników do ZUS
* sporządzanie decyzji dot. równoważnika za remonot lub brak lokalu mieszkalnego oraz dot. pomocy finansowej na nabycie lub budowę lokalu mieszkalnego
* wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla funkcjonariuszy i pracowników

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe administracyjne lub z zakresu finansów publicznych
* doświadcznie pracy w administracji publicznej lub finansów publicznych co najmniej 2 lata
* umiejętność logicznego formułowania myśli na piśmie i w mowie
* umiejętność organizacji pracy
* umiejętność oceniania i analizowania
* łatwość komunikacji
* umiejętność interpretacji przepisów
* umiejętność obsługi komputera i edycji tekstów
* znajomość ustawy o: Policji, służbie cywilnej, Finansach Publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopia nowego dowodu osobistego
* kopie zaświadczeń potwierdzających posiadane kwalifikacje
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu lub w data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Złożone dokumenty nie będą zwracane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu.

Dodatkowe informacje tel. (89) 640 72 62

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-10

pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
Wiejska 4
14-200 Iława

z dopiskiem "starszy referent Zespołu do spraw Administracyjno - Gospodarczych"

elsinore - 5 Lipiec 10, 07:57

Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw Prezydialnych w Referacie Wspomagania ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadajace obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Pruszcz Gdański
Komenda Powiatowa Policji
Wita Stwosza 4
83-000 Pruszcz Gdański

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wykonywanie pracy kancelaryjno-biurowej
* ewidencjonowanie zgłoszeń o spotkaniach i wizytach
* organizowanie odpraw i narad kierownictwa
* powielanie i rozsyłanie dokumentów zgodnie z dyspozycją
* archiwizowanie dokumentacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ogólnych zasad pracy kancelaryjno-biurowej oraz zasad i procedur obowiązujących w Policji
o umiejętność sprawnej obsługi urządzeń biurowych /w tym komputera/
o umiejętność organizacji pracy
o dokładność, terminowość
o poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych

wymagania dodatkowe

* samodzielność i komunikatywność
* odpowiedzialność, skrupulatność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dowodu osobistego

Inne informacje:

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-07

pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
Witastwosza 4/1
83-000 Pruszcz Gdański

elsinore - 5 Lipiec 10, 08:04

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw nadzoru ogólnobudowlanego w branży sanitarnej w Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawnymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
* sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
* komisyjne dokonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektów przydzielonych do nadzoru, sporządzanie wniosków remontowych oraz przedkładanie ich do akceptacji,
* weryfikowanie dokumentacji i jej sprawdzanie pod względem zgodności z założeniami technicznymi,
* przygotowywanie projektów zleceń robót zgodnie z ustawą
* sprawowanie nadzoru technicznego w zakresie robót sanitarnych, rozliczanie materiałów pochodzących z odzysku lub dostawy inwestorskiej,
* sprawdzanie rachunków pod względem formalnym i merytorycznym, dokonywanie odbiorów i przekazywanie użytkownikom obiektów do eksploatacji,
* opracowywanie niektórych kosztorysów inwestorskich i ślepych na wykonywanie robót inwestycyjnych i remontowych a także opracowywanie specyfikacji, wniosków o wydanie warunków zabudowy dla zamierzeń inwestycyjnych i remontowych, projektów umów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie lub wyższe, specjalność: instalacje sanitarne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o znajomość obsługi programów komputerowych: pakiet Ms Office, program kosztorysowy Norma, program kosztorysowy do obliczania wartości kosztowej inwestycji wg wskaźników cenowych WKI.

wymagania dodatkowe

* znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
* zdolność analitycznego myślenia, staranność, rzetelność, obowiązkowość,
* umiejętność organizacji pracy, samodzielność w działaniu, kreatywność, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dowodu osobistego,
* kopie świadectw pracy i posiadanych uprawnień.

Inne informacje:


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego)oraz rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (091) 82-11-425, 82-11-261, 82-11-235.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-15


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Małopolska 47/p. 2
70-515 Szczecin

z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 23/2010"

elsinore - 5 Lipiec 10, 08:25

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw funduszy pomocowych w Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Wrocław
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opracowywanie projektów przedsięwzięć Policji dolnośląskiej współfinansowanych ze środków pomocowych kierując zespołem zadaniowym, w celu uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na ich realizację
* wdrażanie projektów Policji dolnośląskiej, które uzyskały współfinansowanie z funduszy strukturalnych UE
* prowadzenie monitoringu, sprawozdawczości i rozliczanie projektów Policji dolnośląskiej, które uzyskały współfinansowanie z funduszy strukturalnych UE, w celu wypełnienia postanowień umowy o współfinansowanie
* zarządzanie współfinansowanymi projektami w celu utrzymania wskaźników produktu i rezultatu projektu w okresie realizacji projektu
* zapewnienie by proces pozyskiwania środków pomocowych był realizowany w oparciu o przepisy regulujące problematykę pozyskiwania środków oraz zapewniał standardy kontroli finansowej, poprzez diagnozowanie obszarów wrażliwych i obszarów ryzyka
* analizowanie dokumentów programowych UE i krajowych z zakresu funduszy strukturalnych, w celu ustalenia potencjalnych źródeł współfinansowania przedsięwzięć Policji dolnośląskiej
* weryfikacja i koordynacja planów i działań jednostek i komórek Policji dolnośląskiej w zakresie pozyskiwania środków pomocowych, w celu wyselekcjonowania przedsięwzięć mających największe znaczenie dla realizacji strategii Policji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy pomocowych, zarządzania projektem
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego na poziomie B-2
o umiejętność pracy w zespole
o wiedza z zakresu funduszy europejskich
o umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych oraz umiejętność rozwiązywania problemów
o umiejętność analitycznego myślenia oraz syntezy informacji
o umiejętność argumentowania i komunikatywność

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe prawnicze, politologiczne
* przeszkolenie z zakresu funduszy pomocowych
* znajomość języka niemieckiego na poziomie B-2

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających wymagany staż, kwalifikacje itp.

Inne informacje:

Kandydaci, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o terminie postępowania rekrutacyjnego. Aplikacje niekompletne lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Złożone/nadesłane aplikacje nie będą zwracane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (071) 340 40 64 .
KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-07

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Wydział Kadr Sekcja Doboru
Podwale 31-33
50-040 Wrocław

elsinore - 5 Lipiec 10, 08:25

Urząd Skarbowy w Żninie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Referacie Egzekucji

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 3

Miejsce wykonywania pracy:

* Żnin
Urząd Skarbowy w Żninie,
ul.Kl.Janickiego l8

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych i sprawozdawczości w sytemie EGAPOLTAX
* weryfikacja tytułów wykonawczych wpływających z zewnątrz oraz przekazywanie w podsystemie POLTAX 2B
* migrowanie tytułów wykonawczych obcych wierzycieli,
* przydział i odbiór służb od poborcóqw skarbowych,
* załatwianie spraw związanych z tytułami wykonawczymui wierzycieli, takich jak udzielanie odpowiedzi na monity, kontrola stanu zaległości itp.
* prowadzenie spraw związanych ze zbiegiem egzekucji administracyjnej z sądami,
* dokonywanie obciążeń wierzycieli kosztami egzekucyjnymi i opłatą komorniczą,
* dokonywanie zwrotów tytułów wykonawczych z protokołami o stanie majątkowym sporządzonym przez poborcę

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe administracja,prawo lub zarządzanie,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych, a także ordynacji podatkowej i kodeksu postępowania administracyjnego,
o umiejętność obsługi komputera,
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o umiejętność pracy w zepole,

wymagania dodatkowe

* posiadanie prawa jazdy kat. B
* dyspozycyjność,
* staż pracy w organach administracji podatkowej lub skarbowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopie świadectw pracy,

Inne informacje:

Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (052) 303-04-53


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-15

pod adres:

Urząd Skarbowy
Kl. Janickiego 18
88-400 Żnin

elsinore - 5 Lipiec 10, 08:26

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw Sekcji Daktyloskopii w Laboratorium Kryminalistycznym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bydgoszcz
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wlkp. 7
85 – 090 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* identyfikacja osób oraz zwłok na podstawie śladów linii papilarnych (zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami);
* ujawnianie i zabezpieczanie śladów linii papilarnych;
* ustalanie sprawców przestępstw na podstawie śladów linii papilarnych z miejsc zdarzeń przy wykorzystaniu systemu AFIS;
* sprawdzanie jakości wykonanych kart daktyloskopijnych przesłanych do rejestracji;
* bezpośredni udział w oględzinach i innych czynnościach procesowych, dotyczących najpoważniejszych przestępstw na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe z tytułem magistra
* pozostałe wymagania niezbędne:
o osoba, która będzie ubiegała się o uzyskanie uprawnień eksperta kryminalistyki (zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji Nr 294 z 28 marca 2007r. w sprawie uprawnień do samodzielnego wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych),
o dobra znajomość języka angielskiego (poziom A1);
o umiejętność współpracy w grupie;
o wysoka kultura osobista;

wymagania dodatkowe

* znajomość języka angielskiego na poziomie C1, języka niemieckiego na poziomie A1;
* posiadanie prawa jazdy (min. kat. B) oraz doświadczenie w prowadzeniu pojazdu;
* posiadanie uprawnień audytora (znajomość systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN EN ISO/IEC 17025);
* umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych;
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa oznaczonego klauzulą „poufne”;
* 2 letnie doświadczenia w obszarze związanym z kryminalistyką;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* wskazane jest, aby osoby niepełnosprawne złożyły kopię orzeczenia o niepełnosprawności;

Inne informacje:

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, nr ogłoszenia). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej oraz wstępnego testu wiedzy i umiejętności. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Osoby niepełnosprawne również mogą ubiegać się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz
Z dopiskiem „ Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej” ogłoszenie nr 125041

elsinore - 5 Lipiec 10, 12:22

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Opolski Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw kancelaryjnych w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Opole
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie sekretariatu i magazynów dowodów rzeczowych,
* przyjmowanie, rejestracja, przekazywanie i wysyłanie przychodzącej i wychodzącej korespondencji oraz przesyłek,
* prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji związanej z obiegiem korespondencji,
* prowadzenie rejestrów i skorowidzów związanych z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi,
* ewidencjonowanie i przechowywanie przepisów prawnych,
* przygotowywanie i składanie materiałów do archiwum,
* sporządzanie dokumentów jawnych i niejawnych,
* przyjmowanie, ewidencjonowanie i wydawanie przedmiotów do magazynów dowodów rzeczowych – odpowiedzialność materialna,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w instytucjach administracji państwowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość organizacji pracy biurowo-kancelaryjnej,
o znajomość pracy z komputerem, w tym w szczególności w zakresie aplikacji biurowych Office oraz biegłej obsługi urządzeń biurowych,
o znajomość przepisów ustawy z dnia 06.04.1990r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. nr 43, poz. 277 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2008r. nr 227, poz. 1505 z późn. zmianami),

wymagania dodatkowe

* poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „tajne”,
* komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
* umiejętność organizacji i planowania pracy własnej,
* umiejętność szybkiego uczenia się,
* znajomość Zarządzenia Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1 lipca 2008 Nr 9 poz. 42 ).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w administracji rządowej.

Inne informacje:

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów formalnych oraz nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje 077-422-22-02.
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz www.dsc.kprm.gov.pl i www.opolska.policja.gov.pl

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Korfantego 2
45-077 Opole

z dopiskiem na kopercie "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 13 - BIP KPRM" i z adresem nadawcy na kopercie.

elsinore - 6 Lipiec 10, 14:31

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw licencji w Wydziale Postępowań Administracyjnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Łódź
ul. Sienkiewicza 26

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* zapewnienie sprawnej obsługi obywateli zgłaszających się do WPA KWP w Łodzi w sprawach licencji,
* dokonywanie sprawdzeń w systemach informatycznych KSIP do postępowania administracyjnego w celu aktualizacji orzeczeń lekarskich i opinii pracowników ochrony,
* prowadzenie postępowań w celu cofnięcia lub wygaśnięnia uprawnień z powodu braku zatrudnienia lub badań,
* przygotowywanie dokumentacji w zakresie prawidłowego przebiegu egzaminu na pracownika ochrony,
* pomoc w prawidłowym przebiegu egzaminu na pracownika ochrony,
* współpraca w zakresie wymiany informacji w sprawach licencji w ramach pomocy prawnej na rzecz innych jednostek Policji w całym kraju,
* aktualizowanie aplikacji "BROŃ i LICENCJE'' w zakresie realizowanych postępowań administracyjnych,
* prowadzenie rejestrów, wykazów, ksiąg i innej dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość kpa,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność nawiązywania kontaktu z uczestnikami prowadzonych postępowań administracyjnych,
o umiejętność obsługi komputera,
o znajomość pracy kancelaryjnej,
o umiejętność organizacji pracy własnej,
o umiejętność rozwiązywania problemów,
o umiejętność szybkiego działania,
o umiejętność szybkiego uczenia się,
o umiejętność interpretacji przepisów,

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe na kierunku prawa lub administracji,
* doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub pracy biurowej minimum 6 miesięcy
* stosowanie kpa w praktyce,
* obsługa specjalistycznych programów komputerowych,
* asertywność,
* umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy,
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności,

Inne informacje:

- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- spełnianie warunków formalnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do dalszego etapu rekrutacji,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-16

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 125132".

elsinore - 8 Lipiec 10, 13:17

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw zaopatrzenia w Wydziale Gospodarki Materiałowo- Technicznej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kraków
Kraków, Komenda Wojewódzka Policji, Mogilska 109, 31-571

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* bieżąca realizacja zakupów, sporządzanie umów oraz rozliczanie i koordynowanie prac - w zakresie sprzętu kwaterunkowo - biurowego, gospodarczego materiałów konserwacyjno - eksploatacyjnych, wyposażenia apteczek pierwszej pomocy,
* opracowywanie dokumentacji związanej z kompleksowym wyposażeniem obiektów, pomieszczeń (wykonywanie kosztorysów),
* sporządzanie dokumentacji przychodowo - rozchodowej w wyrazie ilościowo - wartościowym w zakresie zakupów i dysponowania materiałami i sprzętem w systemie ewidencji magazynowej MANKO,
* współpraca z pracownikami magazynu kwaterunkowo - biurowego w zakresie właściwego przechowywania składników majątkowych stanowiących zapasy magazynowe oraz stała analiza tych zasobów,
* sporządzanie zestawień, sprawozdań i wyceny zapasów magazynowych,
* udział w pracach komisji do przeprowadzania: inwentaryzacji oraz oceny stanu przydatności składników majątku ruchomego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno - biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność w zakresie stosowania przepisów Prawo zamówień publicznych,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o kreatywność, komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność negocjacji.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe,
* przeszkolenie w zakresie programu magazynowego
* poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie świadectw pracy,
* zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu,
* kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 1941,30-2061,22 zł brutto + dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 125 232. O terminowości oferty decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną o postępowaniu rekrutacyjnym (proszę o podanie aktualnych adresów e-mailowych). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje: (012) 615-40-68.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-18

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji, Wydział Kadr i Szkolenia - Sekcja ds. Doboru, Mogilska 109, 31-571 Kraków

elsinore - 8 Lipiec 10, 13:17

Komenda Miejska Policji w Krakowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw obsługi telefonu alarmowego Sztab Policji

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych z numeru alarmowego,
* Wprowadzanie przyjętych zgłoszeń do aplikacji komputerowej Stanowiska Wspomagania Dowodzenia KMP w Krakowie ( w przypadku awarii systemu wprowadzenie odręcznego rejestru interwencji ,
* Bieżąca aktualizacja i uzupełnianie wszelkich informacji o przyjetych zgłoszeniach .
* Dokumentowanie wykonanych czynności, podjętych decyzji i otrzymanych poleceń w aplikacji SWD.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
o umiejętność obsługi komputera i szybkiego pisania na klawiaturze komputerowej
o dyspozycyjność
o umiejetnosć pracy w zespole, szybkiego działania,
o umiejetność analitycznego myślenia
o umiejętność komunikowania się i rozwiązywania problemów

wymagania dodatkowe

* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostepu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne
* znajomość jezyka angielskiego na poziomie komunikatywnym
* znajomość przepisów ustawy o Policji w zakresie podstawowych zadań i uprawnień Policji
* zarządzenia nr 1173 KGP z dnia 10.11.2004r. w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji.
* 1 rok doświadczenia w obsłudze policyjnych baz danych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie dokumantów potwierdzających wymagane doswiadczenie zawodowe( świadectwa pracy, zaswiadczenia o zatrudnieniu)

Inne informacje:


W liście motywacyjnym należy podać stanowisko, komórkę organizacyjną oraz numer ogłoszenia. Aplikacje nie spełniające wymagań, jak również złożone po terminie( tj. po 23.07.2010 roku,- decyduje data stempla pocztowego widniejącego na ofercie) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w postępowaniu selekcyjnym zostają telefonicznie poinformowani o jego terminie. Odpowiadamy tylko na oferty kandydatów zaproszonych do udziału w w/w postępowaniu, natomiast na pozostałe aplikacje nie udzielamy odpowiedzi zwrotnych ( telefonicznych ani pisemnych). Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom i zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod nr telefonu : 012-615-25-66, 012-615-25-16, 012-615-25-54


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-23

pod adres:

Komenda Miejska Policji
Siemiradzkiego 24
31-137 Kraków

pok. 223, II piętro
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

elsinore - 8 Lipiec 10, 13:29

Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw do spraw Nieletnich i Patologii Wydział Prewencji

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Pułtusk
Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie spotkań profilaktycznych z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i pedagogami,prowadzenie rozmów profilaktycznych z nieletnimi,prowadzenie dokumentacji związanej z nieletnimi, prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej dotyczącej wykroczeń, sporządzanie sprawozdań dotyczących nieletnich,redagowanie, publikowanie, aktualizowanie oraz odpowiadanie za merytoryczną informacjie BIP

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętności: pracy w zespole, komunikatywność, organizowania, obsługi komputera

wymagania dodatkowe

* posiadanie prawa jazdy kat.B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-18


pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
RYNEK 23
06-100 PUŁTUSK

elsinore - 8 Lipiec 10, 13:32

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Wywiadu Kryminalnego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Radom
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 - go Listopada 37/59, 26-600 Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* kierowanie zapytań do Biura Wywiadu Kryminalnego KGP,
* kierowanie zapytań do zagranicznych oficerów łącznikowych,
* zlecanie jednostkom Policji garnizonu mazowieckiego sprawdzeń i ustaleń przekazywanych przez BWK KGP,
* koordynowanie i nadzorowanie obiegu informacji między Biurem Wywiadu Kryminalnego KGP, zagranicznymi oficerami łącznikowymi oraz jednostkami Policji garnizonu mazowieckiego,
* realizowanie zadań w zakresie dokonywania wpisów do Systemu Informacyjnego Schengen oraz aktualizowanie, usuwanie i wyszukiwanie danych w tym systemie,
* prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie szkoleń na temat przepisów i procedur obowiązujących w Unii Europejskiej dla jednostek garnizonu mazowieckiego,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność pracy w zespole,
o bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
o komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* znajomość przepisów regulujących międzynarodową wymianę informacji kryminalnych,
* znajomość obsługi Systemu Informacyjnego Schengen,
* poświadczenie bezpieczeństwa do informacji o klauzuli „poufne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
* kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
* kopie ukończonych kursów.

Inne informacje:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-20-04, /048/ 345-20-63.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-19


pod adres:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
Wydział Kadr i Szkolenia,
Sekcja d/s Doboru
ul. 11 – go Listopada 37/59
26-600 Radom
z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr „25”.

elsinore - 12 Lipiec 10, 08:33

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw wsparcia technicznego w Sekcji Wsparcia Technicznego Wydziału Łączności i Informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kraków
Komenda Wojewódzka Policji, Mogilska 109, 31-571

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* diagnozowanie, rozwiązywanie i usuwanie problemów związanych z eksploatacją sprzętu komputerowego, urządzeń teleinformatycznych oraz sieci komputerowych,
* instalowanie, konfigurowanie i testowanie oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego,
* wykonywanie, testowanie i ewidencjonowanie podłączeń sprzętu do sieci teleinformatycznych,
* współpraca, pomoc merytoryczna i techniczna w zakresie teleinformatycznym dla jednostek i komórek organizacyjnych KWP/KMP/KPP woj.małopolskiego,
* udział w komisjach przetargowych oraz wykonywanie procedur związanych z zakupami sprzętu teleinformatycznego i podzespołów niezbędnych do zapewnienia ciągłości pracy systemów teleinformatycznych jednostek Policji woj.małopolskiego,
* dokonywanie ekspertyz sprzętu teleinformatycznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w dziedzinie teleinformatyki
* pozostałe wymagania niezbędne:
o prawo jazdy kat. B,
o umiejętność diagnozy i naprawy sprzętu komputerowego i teleinformatycznego,
o podstawowe pomiary parametrów sieci logicznej, lokalizacja uszkodzeń i naprawa,
o podstawowa umiejętność konfiguracji i administracji systemami MS Windows Server 2003, Unix/Linux, desktopowymi systemami operacyjnymi Windows 98, 2000, XP, Vista,
o znajomość technologii sieci komputerowych i urządzeń sieciowych,
o rozumienie dokumentacji technicznej w języku angielskim,
o umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie średnie o profilu informatycznym lub pokrewnym z elementami teleinformatyki,
* ukończone kursy teleinformatyczne,
* poświadczenie bezpieczeństwa osobowego,
* znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
* znajomość zagadnień i procedur związanych z serwisowaniem sprzętu komputerowego,
* dokładność i rzetelność,
* zdolność analitycznego myślenia,
* dobra organizacja pracy własnej,
* umiejętność rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych.
* samodzielność, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie świadectw pracy,
* zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu,
* kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 2154, 92 zł brutto + dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 125 256. O terminowości oferty decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną o postępowaniu rekrutacyjnym (proszę o podanie aktualnych adresów e-mailowych). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje: (012) 615-40-68.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-19


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji, Wydział Kadr i Szkolenia - Sekcja ds. Doboru, Mogilska 109, 31-571 Kraków

elsinore - 12 Lipiec 10, 08:51

Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent Wydziale Prewencji Komisariatu VIII Policji ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gdańsk
Komisariat Policji VIII w Gdańsku
ul. Kartuska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie dzienników korespondencyjnych, książki doręczeń, skorowidzów i innych rejestrów pomocniczych,
* archiwizacja spraw ostatecznie załatwionych
* przyjmowanie i wysyłanie korespondencji jawnej
* prowadzenie rejestru zatrzymanych praw jazdy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
*udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanow3isku
* umiejętność pracy w zespole
* komunikatywność, dyspozycyjność

wymagania dodatkowe

* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: (058) 321-62-54

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-14


pod adres:

Komenda Miejska Policji
Nowe ogrody 27
80-803 Gdańsk

elsinore - 12 Lipiec 10, 08:52

Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw Prezydialnych w Referacie Wspomagającym Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Pruszcz Gdański
Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim
ul. Wita Stwosza 4
83-000 Pruszcz Gdański

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wykonywanie pracy kancelaryjno - biurowej,
* ewidencjonowanie przychodzącej i wychodzącej korespondencji,
* przyjmowanie zgłoszeń o spotkaniach i wizytach,
* organizowanie odpraw i narad kierownictwa,
* powielanie i rozsyłanie dokumentów zgodnie z dyspozycją,
* archiwizowanie dokumentacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
* znajomość ogólnych zasad pracy kancelaryjno - biurowej oraz zasad i procedur obowiązujących w Policji,
* umiejętność sprawnej obsługi urządzeń biurowych /w tym komputera/
* umiejętność organizacji pracy,
* dokładność, terminowość,
* poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych.

wymagania dodatkowe

* samodzielność i komunikatywność,
* odpowiedzialność, skrupulatność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.).

Inne informacje:


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-15

pod adres:

Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim
ul. Wita Stwosza 4
83-000 Pruszcz Gdański

elsinore - 12 Lipiec 10, 08:53

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej w Wydziale Finansów KWP w Gdańsku

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gdańsk
Gdańsk, ul. Biskupia 23

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* organizacja pracy sekretariatu;
* nadzór w zakresie prawidłowej obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału;
* rejestrowanie dokumentów i przesyłek wpływających oraz wychodzących z Wydziału;
* prowadzenie ewidencji przepisów oraz podawanie do wiadomości pracowników Wydziału;
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma;
* przekazywanie akt spraw ostatecznie załatwionych do składnicy akt zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność dobrej organizacji pracy;
o umiejętność obsługi komputera (Word, Excel);

wymagania dodatkowe

* co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej;
* samodzielność;
* dyspozycyjność;
* poświadczenie bezpieczeństwa;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy, lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe oraz umiejętności,

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie: ok. 1 780 zł brutto
W liście motywacyjnym proszę również o podanie numeru ogłoszenia !!!
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis !!!!!
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od.8.00 do 15.00 w KWP w Gdańsku, Wydział Kadr pok. nr 13

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(058) 321-53-27

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-19

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Okopowa 15
80-819 Gdańsk

elsinore - 12 Lipiec 10, 08:55

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Wydziale Kadr KWP w Gdańsku ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gdańsk
Gdańsk, ul. Okopowa 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie kartotek ewidencyjnych funkcjonariuszy województwa pomorskiego;
* sporządzanie bieżących i okresowych informacji i sprawozdań dot.: - stanu etatowego i zatrudnienia; - zmian w strukturach jednostek garnizonu pomorskiego na potrzeby KGP oraz kierownictwa KWP w Gdańsku; - zmian kadrowych dot. kierownictwa woj. pomorskiego;
* przekazywanie niezbędnych danych osobowo-kadrowych podmiotom wewnętrznym i zewnętrznym;
* prowadzenie ewidencji i gospodarki składników majątku będących w użytkowaniu Wydziału Kadr;
* obsługa kancelaryjno-biurowa wydziału;
* realizacja zadań związanych z obiegiem dokumentacji jawnej w Wydziale Kadr;
* obsługa interesantów w zakresie przyjmowania i wydawania dokumentacji oraz udzielanie informacji dot. Wydziału Kadr;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

wymagania dodatkowe

* dokładność i staranność;
* umiejętność organizacji pracy;
* umiejętność pracy w zespole;
* dyspozycyjność;
* wysoka kultura osobista;
* komunikatywność;
* poświadczenie bezpieczeństwa;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy, lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe oraz umiejętności,

Inne informacje:

Praca na zastępstwo
Proponowane wynagrodzenie: ok. 1 780 zł brutto
W liście motywacyjnym proszę również o podanie numeru ogłoszenia !!!
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis !!!!!
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od.8.00 do 15.00 w KWP w Gdańsku, Wydział Kadr pok. nr 13

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(058) 321-53-27

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-14

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Okopowa 15
80-819 Gdańsk

elsinore - 12 Lipiec 10, 09:04

Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw prewencji kryminalnej w Zespole ds. Prewencji Kryminalnej oraz Nieletnich i Patologii WPiRD

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kołobrzeg
Komenda Powiatowa Policji
w Kołobrzegu
ul. Kilińskiego 20
78-100 Kołobrzeg

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań dot. przestepczości nieletnich, zagrożeń wynikających ze zdemoralizowania, alkoholizmu, narkomanii i innych zjawisk patologicznych;
* opracowywanie projektów i materiałów profilaktycznych oraz programów prewencyjno-profilaktycznych skierownych do dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją;
* utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z pedagogami szkół;
* nawiązywanie współpracy z kuratorami Sadu rejonowego w Kołobrzegu w celu wymiany informacji na temat rodzin patologicznych i demoralizacji nieletnich;
* utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z instytucjami samorządowymi, celem wypracowania międzyinstytucjonalnej współpracy na rzecz tworzenia programów prewencyjnych;
* udział w spotkaniach organizowanych na terenie szkół i innych placówkach wychowawczych na terenie powiatu;
* utrzymywanie we współpracy z oficerem prasowym stałego kontaktu z mediami, celem propagowania pożądanych zachowań i upowszechniania wdrażanych programów prewencyjno-profilaktycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
* umiejętność obsługi komputera
* znajomość pakietów biurowych MS Office, Open Office

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe profilowe tj. resocjalizacja lub pedagogika
* doświadczenie w administracji
* znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
* umiejętność pracy w zespole
* dyspozycyjność, samodzielność
* umiejętność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie świadectw pracy lub zaświadczenia o odbyciu praktyki

Inne informacje:


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-21

pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
Kilińskiego 20
78-100 Kołobrzeg

z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej"

elsinore - 12 Lipiec 10, 14:54

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Kontroli Komendy Stołecznej Policji, Sekcja Kontroli Finansowo-Gospodarczej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przeprowadza kontrole kompleksowe, problemowe, sprawdzające, doraźne i w trybie uproszczonym w jednostkach i komórkach organizacyjnych KSP,
* opracowuje dokumentację przedkontrolną,
* opracowuje dokumentację pokontrolną, sporządzając protokół kontroli oraz wystąpienie pokontrolne w imieniu Komendanta Stołecznego Policji,
* prowadzi czynności wyjaśniające w sprawach szkód i strat powstałych w majątku Komendy Stołecznej Policji,
* nadzoruje i koordynuje stopień realizacji wniosków z kontroli przeprowadzonych w KSP i podległych jej jednostkach Policji przez podmioty zewnętrzne i wewnętrzne,
* opracowuje projekty pism w zakresie realizowanych zadań,
* archiwizuje dokumentację pokontrolną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zagadnień finansowo-księgowych w jednostkach administracji publicznej lub doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli w jednostkach administracji publicznej.
* pozostałe wymagania niezbędne:
* znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości,
* umiejętność obsługi programów komputerowych, a w szczególności pakietu Ms Office oraz urządzeń biurowych,
* umiejętność analitycznego myślenia,
* dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
* komunikatywność, a w szczególności łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie - (wyższe) preferowane ekonomiczne,
* umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy zespołowej,
* poświadczenie bezpieczeństwa: "tajne".

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe,
* ewentualne kopie świadectw/ zaświadczeń/ dyplomów ukończonych kursów/ szkoleń.

Inne informacje:

Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-22

pod adres:

Komenda Stołeczna Policji
Aleja Solidarności 126
01-195 Warszawa z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym "Oferta pracy WK-1/VII/10".

elsinore - 12 Lipiec 10, 14:55

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz w Wydziale Administracyjnym Biura Administracyjno-Finansowego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie ewidencji składników majątkowych ministerstwa,
* koordynowanie pracy pracowników skierowanych do obsługi gospodarczej sekretariatów komórek organizacyjnych ministerstwa,
* rozpoznawanie dostępnej oferty rynkowej i dokonywanie zakupów bieżących na potrzeby ministerstwa,
* prowadzenie spraw związanych z zakupami materiałów, wyposażenia i usług,
* nadzorowanie prawidłowości realizacji umów i prowadzenie w tym zakresie dokumentacji,
* prowadzenie ewidencji dowodów księgowych,
* sporządzanie planów rzeczowo-finansowych, dokonywanie rozliczeń finansowych,
* znakowanie elementów majątku ruchomego ministerstwa, udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej i sporządzanie dokumentacji w tym zakresie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków,
* pozostałe wymagania niezbędne:
* znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości,
* sprawne posługiwanie się komputerem (MS Word, Excel, Outlook, Lex, Internet),
* komunikatywność i wysoka kultura osobista,
* odpowiedzialność i rzetelność,
* umiejętność pracy w zespole oraz planowania i organizacji pracy własnej.

wymagania dodatkowe

* umiejętność wyszukiwania i analizy informacji,
* doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
* doświadczenie w prowadzeniu prac inwentaryzacyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
* kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność posługiwania się komputerem,

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0 - 22) 52 12 305.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-17


pod adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Administracyjno-Finansowe
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia.

elsinore - 12 Lipiec 10, 14:56

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Wydziale Kartotek Nieletnich i Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
ul. Czerniakowska 100,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wydawanie zaświadczeń w odpowiedzi na wnioski i zapytania o udzielenie informacji o osobie pochodzące od uprawnionych podmiotów,
* tworzenie informatycznej oraz kartotekowej bazy danych osób podległych rejestracji w Krajowym Rejestrze Karnym,
* dokonywanie zatarć skazań i orzeczeń.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe (preferowane administracyjne lub pedagogiczne w zakresie resocjalizacji),
* pozostałe wymagania niezbędne:
* umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania prawa,
* biegła znajomość obsługi komputera,
* umiejętność organizacji pracy własnej,
* umiejętność pracy w zespole,
* umiejętność szybkiego przyswajania nowych informacji.

wymagania dodatkowe

* roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
* przeszkolenie w zakresie stosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność posługiwania się komputerem,
* kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie stosowania ustawy o ochronie danych osobowych,
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 39-76-212.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-17

pod adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
ul. Czerniakowska 100,
00 - 454 Warszawa

elsinore - 12 Lipiec 10, 15:03

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw administrowania nieruchomościami w Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Szczecin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* kierowanie i organizowanie pracy zespołu ds. obsługi i eksploatacji nieruchomości,
* koordynowanie realizacji zadań związanych ze sprawowanym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie zarządem nieruchomościami Skarbu Państwa,
* zarządzanie kosztami generowanymi przez jednostki organizacyjne Policji garnizonu zachodniopomorskiego i lokale służbowe w zakresie zawartych umów,
* opracowywanie procedur przetargowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
* współpraca z użytkownikami nieruchomości w obszarze spraw wchodzących w zakres odpowiedzialności ( w tym dokonywanie wizji lokalnych i kontroli obiektów),
* sprawowanie merytorycznej kontroli nad rozliczaniem usług związanych m. in. z dostarczeniem mediów i opału do podległych jednostek Policji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, techniczne lub pokrewne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z kompleksową obsługą nieruchomości
* pozostałe wymagania niezbędne:
* znajomość aktów prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych, gospodarki finansowej jednostek budżetowych, postępowania administracyjnego, finansów publicznych i rachunkowości oraz prawa energetycznego w odniesieniu do określonych głównych obowiązków,
* znajomość ustawy o Policji i przepisów oraz procedur z zakresu zarządzania nieruchomościami w odniesieniu do określonych głównych obowiązków.

wymagania dodatkowe

* umiejętność analizy i syntezy informacji oraz podejmowania decyzji,
* umiejętność skutecznego komunikowania się,
* umiejętność realizowania zadań w warunkach stresu,
* dyspozycyjność,
* umiejętność organizacji pracy osobistej i zespołu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dowodu osobistego,
* kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.

Inne informacje:


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego)oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (091) 82-11-261, 82-11-235, 82-11-425.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-23


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Małopolska 47/pok. 2
70-515 Szczecin
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 24/2010"

elsinore - 13 Lipiec 10, 12:07

Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw ochrony informacji niejawnych w Zespole ds. OIN

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Sępólno Krajeńskie
Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 8
89-400 Sępólno Krajeńskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie w kancelarii tajnej wynikających z przepisów rejestrów, dzienników, książek itp.
* dokonywanie sprawdzeń i rejestracji w policyjnych bazach danych
* prowadzenie archiwum Komendy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego - w pracy biurowej

wymagania dodatkowe

* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w KPP w Sępólnie Krajeńskim do dnia 21 lipca 2010 roku.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-23

pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
T. Kościuszki 8
89-400 Sępólno Krajeńskie

elsinore - 13 Lipiec 10, 12:33

Komenda Miejska Policji w Radomiu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Zespole Finansów i Zaopatrzenia Wydziału Wspomagającego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Radom
Komenda Miejska Policji w Radomiu
Zespół Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego
Ul. 11 Listopada 37/59
26-600 Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie gospodarki mandatowej
* dokonywanie rozliczeń mandatów karnych z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim,
* prowadzenie gospodarki magazynowej
* rozliczanie faktur za materiały biurowe, leki, środki czystości, pranie i wyżywienie osób zatrzymanych
* prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych materiałów biurowych i środków czystości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
- biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel)
- znajomość ustawy o Policji oraz aktów wykonawczych

wymagania dodatkowe

* samodzielność, komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających poprzednie okresy zatrudnienia

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Informacje telefoniczne 48-345-31-16

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-18

pod adres:

Komenda Miejska Policji
11 Listopada 37/59
26-600 Radom

elsinore - 14 Lipiec 10, 15:24

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: kierownik sekcji I w Wydziale Transportu

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Wrocław
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* planowanie, nadzorowanie i kontrola realizacji zadań rzeczowych z zakresu gospodarki materiałami pędnymi i smarami w garnizonie dolnośląskim oraz z kolumny transportowej KWP we Wrocławiu
* zapewnienie sprawnego funkcjonowania kolumny transportowej KWP we Wrocławiu pod kątem realizacji zadań nałożonych na Wydział Transportu KWP we Wrocławiu
* organizacja i nadzór zaopatrzenia KWP, KMP, KPP w materiały pędne i smary poprzez planowanie rzeczowo-finansowe, ustalanie limitów finansowych oraz ich korekt a także przygotowywanie dokumentacji przetargowej, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych i innych powoływanych decyzją kierownika jednostki
* monitorowanie, analiza i kontrola bieżącego zużycia materiałów pędnych i smarów przez wszystkie jednostki Policji garnizonu dolnośląskiego w świetle zasad racjonalizacji, celowości i gospodarności
* planowanie, prowadzenie i analiza efektów pracy w ramach nadzoru instancyjnego w zakresie gospodarki MPiS przez komórki i jednostki podległe KWP we Wrocławiu
* nadzorowanie gospodarki magazynowej oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad prawidłowością zabezpieczeń technicznych obiektu stacji paliw, magazynów MPiS, w tym zapewnieni właściwego zabezpieczenia p.poż i warunków BHP
* planowanie, organizowanie i zapewnienie właściwego przygotowania inwentaryzacji i wybrakowań MPiS, składników majątkowych kolumny transportowej, prowadzenie gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez stacje paliw, stacje obsługi samochodów oraz nadzór w tym zakresie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania zespołem ludzkim i składnikami majątkowymi
* pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość zagadnień z zakresu gospodarowania materiałami pędnymi i smarami
- dyspozycyjność, kreatywność
- umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe techniczne
* znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych
* znajomość przepisów szczególnych regulujących pracę kierowców

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających wymagany staż, kwalifikacje itp.

Inne informacje:

Kandydaci, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o terminie postępowania rekrutacyjnego. Aplikacje niekompletne lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Złożone/nadesłane aplikacje nie będą zwracane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (071) 340 40 64 .
KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-24


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Wydział Kadr Sekcja Doboru
Podwale 31-33
50-040 Wrocław

elsinore - 14 Lipiec 10, 15:25

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw zarządzania jakością w Wydziale Postępowań Administracyjnych i Prezydialnym ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Wrocław
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie dokumentacji dotyczącej wdrożonego i funkcjonującego w dolnośląskiej Policji systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001
* prowadzenie szkoleń i prezentacji dotyczących problematyki zarządzania jakością w jednostkach Policji woj. Dolnośląskiego i komórkach organizacyjnych KWP we Wrocławiu
* planowanie i prowadzenie auditów wewnętrznych zdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001
* przygotowywanie i prowadzenie badań ankietowych dotyczących wdrażanego systemu zarządzania jakością oraz analiza uzyskanych rezultatów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
- pół roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
- umiejętności analityczne, wyciągania wniosków
- umiejętność pracy w zespole i obsługi komputera
- dobra znajomość struktury organizacyjnej urzędu i specyfiki jego działania
- asertywność, kreatywność, samodzielność, wysoka kultura osobista

wymagania dodatkowe

* studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania lub zarządzania jakością
* uprawnienia audytora wewnętrznego systemów zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2001

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających wymagany staż, kwalifikacje itp.

Inne informacje:

Kandydaci, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o terminie postępowania rekrutacyjnego. Aplikacje niekompletne lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Złożone/nadesłane aplikacje nie będą zwracane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (071) 340 40 64 .
KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-19

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Wydział Kadr Sekcja Doboru
Podwale 31-33
50-040 Wrocław

elsinore - 14 Lipiec 10, 15:31

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw kadrowych pracowników cywilnych w Wydziale Kadr i Szkolenia ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Łódź
ul. Lutomierska 108/112

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa kadrowa pracowników cywilnych urzędu. Prace w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, w celu przekazywania dokumentów pracownikom oraz komórce realizującej wypłaty świadczeń finansowych,
* realizacja prac związanych z procesem naboru, rekrutacji i selekcji pracowników cywilnych KWP w Łodzi,
* współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie staży dla bezrobotnych. Monitorowanie procesu realizacji umów i zasad odbywania staży w urzędzie,
* ewidencjonowanie i analiza czasu pracy i absencji pracowników pod kątem wykorzystanych urlopów i dni wolnych oraz monitorowanie zwolnień lekarskich celem oceny i sporządzania stosownej dokumentacji,
* sporządzanie dokumentacji w zakresie rent, emerytur i świadczeń rehabilitacyjnych. Współpraca w tym zakresie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
* zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych w celu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
* monitorowanie i przygotowywanie sprawozdawczości w aspektach zatrudnienia pracowników cywilnych garnizonu łódzkiego w celu przekazywania danych Komendzie Głównej Policji, PFRON-owi, Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu,
* prace związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych - realizacja porozumień i umów zawartych z PFRON-em.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
- znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych,
- umiejętność stosowania prawa pracy w praktyce.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie do roku na stanowisku kadrowym lub 1,5 do 3 lat w administracji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności,
* kopie świadectw pracy.

Inne informacje:


- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- spełnianie warunków formalnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do dalszego etapu rekrutacji,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeniu jedynie kandydaci wybrani pośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-19

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 125413"

elsinore - 14 Lipiec 10, 15:32

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw zamówień publicznych w Zespole d/s Zamówień Publicznych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Łódź
ul. Kopernika 29/31

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych finansowanych z budżetu i środków unijnych w celu zgodnego z prawem wydatkowania środków publicznych w jednostce,
* opiniowanie wniosków rozpoczynających postępowania o udzielenie zamówień publicznych w celu zastosowania prawidłowego trybu,
* sprawdzanie dokumentacji z zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, pod względem jej kompletności, prowadzonych przez Wydział Transportu i Finansów w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych, dla których nie jest wymagana komisja,
* prowadzenie ewidencji sprzętu biurowego oraz informatyki i łączności Zespołu w celu wykazywania stanu środków trwałych i pozostałych środków trwałych do inwentaryzacji,
* przyjmowanie i prowadzenie dla dokumentacji jawnej dziennika podawczego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe administracyjne, prawne lub ekonomiczne
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego przy udzielaniu zamówień publicznych jako zamawiający
* pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
- umiejętność korzystania z narzędzi elektronicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy,
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności.

Inne informacje:


- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- spełnianie warunków formalnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do dalszego etapu rekrutacji,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-24


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 125389"

elsinore - 14 Lipiec 10, 15:51

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor w Zespole ds. Inwentaryzacji i Windykacji Należności Budżetowych w Wydziale Finansów KWP w Olsztynie

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Olsztyn
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Partyzantów 6/8
10-959 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań w trybie egzekucji administracyjnej cywilnej wobec dłużników,
* opracowywanie dokumentacji związanej z odroczeniem, umorzeniem lub rozłożeniem na raty spłaty należności,
* prowadzenie korespondencji z dłużnikami i organami egzekucyjnymi w celu udzielenia wyjaśnień w prowadzonych sprawach,
* koordynacja pracy Zespołu ds. Inwentaryzacji i Windykacji Należności Budżetowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansowo-księgowym
* pozostałe wymagania niezbędne:
- poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne, bądź gotowość przystąpienia do postępowania sprawdzającego. Przyjęcie na stanowisko uzależnione jest od pozytywnego zakończenia postępowania sprawdzającego skutkującego wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli poufne
- znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, KPA, i postępowania egzekucyjnego w administracji
- znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych
- komunikatywność, własna inicjatywa, systematyczność, umiejętność interpretacji przepisów prawa, umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w zakresie windykacji należności dochodów budżetowych – 2 lata,
* wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia – w przypadku posiadania
* kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym wymaganej praktyki w księgowości
* kopie zaświadczeń o ukończonych kursach
* kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie

Inne informacje:


- oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane,
- oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,
- złożone dokumenty nie będą zwracane,
- zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu,
- wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP KWP w Olsztynie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0 89 522 53 84 lub 0 89 522 53 50

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-26

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Wydział Kadr i Szkolenia
Partyzantów 6/8
10-959 Olsztyn

elsinore - 19 Lipiec 10, 07:20

Komenda Miejska Policji w Legnicy

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw BHP w Wydziale Wspomagającym KMP Legnica

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Legnica
59-220 Legnica ul.Asnyka 3-5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przeprowadzanie postępowań dotyczących wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji oraz w związku z pracą,
* przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad BHP w komórkach organizacyjnych KMP,
* przeprowadzanie w ramach szkolenia wstępnego instruktażu ogólnego dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy/służby nowoprzyjętych funkcjonariuszy i pracowników Policji,
* analizowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach oraz proponowanie wniosków zmierzających do usunięcia tych zagrożeń,
* udział w przedsięwzięciach związanych z modernizacją i rozwojem jednostki,
* przeprowadzanie i aktualizowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy/służby w KMP w Legnicy,
* opracowywanie instrukcji i regulaminów dotyczących BHP dla komórek organizacyjnych KMP w Legnicy,
* sporządzanie okresowych analiz z zakresu BHP i P.POŻ.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe w obszarze BHP
* pozostałe wymagania niezbędne:
- ukończone szkolenie okresowe dla służby BHP
- umiejętność interpretacji niezbędnych przepisów i analizowania danych
- komunikatywność
- terminowość
- umiejętność obsługi komputera
- umiejętność organizowania pracy własnej
- umiejętność współpracy w zespole

wymagania dodatkowe

* samodzielność, dyspozycyjność, kreatywność, zdolności analityczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* Kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Kandydaci, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego. Aplikacje niekompletne lub złożone/nadesłanie po terminie nie będą rozpatrywane. Złożone/nadesłane aplikacje nie będą zwracane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (076) 876 1509.
KMP w Legnicy nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-13


pod adres:

Komenda Miejska Policji
Asnyka 3-5
59-220 Legnica

Wydział Wspomagający
Zespół Kadr, Szkolenia i Finansów
pokój 203, godz: 7:45 - 15:00

elsinore - 19 Lipiec 10, 07:54

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Wydziale Finansów

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Radom
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 - go Listopada 37/59, 26-600 Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie rejestru wezwań do zapłaty za PIZ, depozyt broni i naruszenia przepisów o transporcie drogowym,
* weryfikacja dokonanych wpłat z otrzymanymi wezwaniami i decyzjami,
* wystawianie upomnień oraz sporządzanie ewidencji wystawionych upomnień za PIZ i naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym,
* wystawianie do właściwych Urzędów Skarbowych tytułów wykonawczych,
* sporządzanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu spłaty należności,
* sporządzanie kwartalnych wykazów w/w należności,
* sprawdzanie pod względem merytorycznym zawiadomień o obciążeniu kosztami egzekucyjnymi wierzyciela,
* prowadzenie korespondencji z podległymi KPP/KMP garnizonu mazowieckiego oraz właściwymi Urzędami Skarbowymi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość Ustawy o Policji, o Finansach Publicznych i przepisów wykonawczych,
- umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym,
- łatwość interpretacji przepisów prawa,
- umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* umiejętność biegłej obsługi komputera (znajomość programów Pakiet MS Office – Word, Excel).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
* kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
* kopie ukończonych kursów.

Inne informacje:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-20-04, /048/ 345-20-63.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-26

pod adres:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
Wydział Kadr i Szkolenia,
Sekcja d/s Doboru
ul. 11 – go Listopada 37/59
26-600 Radom z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr „26”.

elsinore - 19 Lipiec 10, 09:16

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw informatyki w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bydgoszcz
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy
ul. Iławska 24, 85-720 Bydgoszcz
oraz teren działania KMP w Bydgoszczy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* zapewnienie technicznej obsługi eksploatowanych systemów informatycznych oraz rozbudowywanie sieci teleinformatycznych w celu zapewnienia właściwej jakości usług Policyjnej Sieci Transmisji Danych na terenie działania KMP w Bydgoszczy,
* przeprowadzanie bieżących napraw sprzętu komputerowego,
* aktualizowanie oprogramowania systemowego oraz antywirusowego na bieżąco, zgodnie z pojawiającymi się biuletynami bezpieczeństwa dostawców oprogramowania,
* instalowanie okablowania strukturalnego w budynkach KMP w Bydgoszczy,
* instalowanie sprzętu informatycznego, nadzór nad właściwym jego wykorzystaniem oraz kontrola stanu technicznego,
* uzupełnianie dowodów urządzeń sprzętu informatycznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie informatyczne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego , praca przy urządzeniach teleinformatycznych
* pozostałe wymagania niezbędne:
- doskonała znajomość budowy i działania komputerów klasy PC
- umiejętność organizowania pracy własnej oraz pracy w zespole,
- samodzielność, dokładność oraz terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w administrowaniu sieciami LAN, MAN,
* umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
* znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
* poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferta powinna zawierać tylko dokumenty wymagane, proszę nie załączać oryginałów. Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym, którego ogłoszenia dotyczy oferta (nr, stanowisko). Dokumenty, które nie spełniają wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 525 56 38.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-26

pod adres:

Komenda Miejska Policji
Wojska Polskiego 4f
85-171 Bydgoszcz
z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 125530"

elsinore - 19 Lipiec 10, 09:52

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Księgowości Biura Finansów

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* dekretowanie dokumentacji finansowo – księgowej,
* opracowanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych,
* sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki oraz dodatkowych informacji na polecenie jednostek nadrzędnych,
* prowadzenie ewidencji kont rozrachunkowych – rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,
* monitorowanie przestrzegania zasad realizacji polityki rachunkowości w KGP,
* kontrolowanie prawidłowości wprowadzania dekretów do systemu „ KONTO”.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w komórkach finansowo-księgowych,
* pozostałe wymagania niezbędne:
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność obsługiwania programów komputerowych: finansowo-księgowych,
- umiejętność stosowania prawa w praktyce,
- komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.).

Inne informacje:

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-26


pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
Ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „ Gł. specjalista/BF-WK/BKGP 14/10”

elsinore - 19 Lipiec 10, 09:53

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Zespole Funduszy Szkoleniowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* koordynacja udziału polskich ekspertów w programach pomocowych skierowanych do nowo przyjętych krajów członkowskich oraz krajów spoza Unii Europejskiej, w tym zapewnienie wsparcia logistycznego podczas misji eksperckich i wizyt studyjnych,
* analiza fiszek projektów pomocowych dla nowo przyjętych krajów członkowskich oraz krajów spoza Unii Europejskiej pod kątem ewentualnej możliwości realizacji projektów przez polską Policję oraz prowadzenie ich usystematyzowanego wykazu,
* przygotowywanie realizacji projektów skierowanych do krajów trzecich finansowanych z Funduszy Pomocowych UE, MSZ i organizacji międzynarodowych,
* wsparcie jednostek /komórek organizacyjnych/ Policji w prawidłowej koordynacji projektów,
* dystrybucja otrzymanych fiszek projektów do właściwych komórek KGP, szkół policji lub jednostek terenowych,
* prowadzenie szkoleń z zakresu funduszy pomocowych dla jednostek/komórek organizacyjnych/ Policji, w tym organizacja wizyt studyjnych dla ekspertów zagranicznych w Polsce.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
- wiedza z zakresu współpracy w ramach Unii Europejskiej,
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- komunikatywność,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
- biegła obsługa komputera ( pakiet MS Office),
- zdolności organizacyjne.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub z zakresu stosunków międzynarodowych,
* co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w pracy w administracji państwowej,
* przeszkolenie z zakresu zarządzania projektami,
* dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,
* znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym ( B2),
* znajomość języka niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego na poziomie bardzo dobrym (B2).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-26

pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „Specjalista4/BMWP-ZFS/BKGP 14/10”

elsinore - 19 Lipiec 10, 09:54

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Zespole Współpracy Bilateralnej i Szkoleniowej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sporządzanie dokumentów w zakresie dwustronnej współpracy polskiej Policji z partnerami zagranicznymi określonych rynków geograficznych,
* współpraca z komórkami organizacyjnymi BMWP KGP, innymi Biurami KGP, szkołami policji i jednostkami terenowymi policji oraz MSWiA,
* pozyskiwanie w ramach kontaktów roboczych z podmiotami krajowymi i zagranicznymi (np. oficerowie łącznikowi), zaangażowanymi w policyjną współpracę międzynarodową informacji na temat stosowanych rozwiązań dot. funkcjonowania policji,
* uczestniczenie, zgodnie z dyspozycją przełożonego w wizytach studyjnych, szkoleniach, konferencjach krajowych i zagranicznych,
* wykonywanie tłumaczenia z języka angielskiego na polski i odwrotnie oraz pełnienie roli opiekuna podczas wizyt zagranicznych szefów polskiej Policji,
* gromadzenie i analiza informacji z różnych źródeł (prasa, Internet, itp.), dotyczących sytuacji i współpracy międzynarodowej wymiany informacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe pożądane magisterskie
* pozostałe wymagania niezbędne:
- co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji państwowej,
- znajomość języka rosyjskiego – poziom B2,
- znajomość języka ukraińskiego – poziom komunikatywny,
- umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
- umiejętność obsługi komputera,
- zdolność analitycznego myślenia,
- umiejętność skutecznej komunikacji werbalnej i pisemnej,
- samodzielność i inicjatywa.

wymagania dodatkowe

* szkolenia z zakresu współpracy międzynarodowej (protokół dyplomatyczny),
* wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych;
* wiedza z zakresu protokołu dyplomatycznego;
* roczne doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy międzynarodowej,
* znajomość języka angielskiego – poziom komunikatywny,
* dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-26


pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „Specjalista3/BMWP-ZWBiS/BKGP 14/10”

elsinore - 19 Lipiec 10, 09:55

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* koordynacja wymiany informacji kryminalnych o charakterze operacyjnym w ramach realizowanej przez policję współpracy międzynarodowej na potrzeby podmiotów krajowych i zagranicznych,
* realizacja wniosków otrzymanych od uprawnionych podmiotów,
* uczestnictwo w procesie unifikacji procedur wynikających z Konwencji Wykonawczej Schengen, Decyzji Ramowej Rady 2006/960/JHA oraz standardów MOPK Interpol,
* udzielanie konsultacji krajowym organom ścigania w sprawach międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe pożądane prawnicze lub pokrewne
* pozostałe wymagania niezbędne:
- co najmniej roczne doświadczenie w obszarze administracji publicznej,
- znajomość języka angielskiego, hiszpańskiego lub francuskiego w stopniu komunikatywnym,
- umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
- dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie z zakresu obsługi baz danych,
* znajomość drugiego języka w stopniu komunikatywnym,
* dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

Umowa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-21


pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „Specjalista2/BMWP-WKMWI/BKGP 14/10”

elsinore - 19 Lipiec 10, 09:56

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* koordynacja wymiany informacji w zakresie prowadzenia poszukiwań międzynarodowych osób,
* analiza, weryfikacja i zatwierdzanie wpisów wprowadzonych do SIS, przez właściwe organy krajowe na podstawie art. 95 KWS,
* koordynacja wymiany informacji pomiędzy KGP, a partnerami zagranicznymi oraz krajowym organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
* weryfikacja poprawności sporządzonych i przesłanych przez uprawnione podmioty, formularzy zgłoszenia zatrzymania osoby, na podstawie sprawdzenia w systemie Informacji Schengen,
* analiza spraw poszukiwawczych i weryfikacja zgromadzonych w nich materiałów pod kątem występujących w nich związków przyczynowo skutkowych, wskazywanie krajowym jednostkom policji oraz partnerom zagranicznym kierunki dalszego rozwoju spraw,
* uczestniczenie w prowadzeniu szkoleń dla uprawnionych podmiotów krajowych w celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu poszukiwań międzynarodowych oraz prawidłowej realizacji procedur, związanych z wykorzystaniem Systemu Informacyjnego Schengen.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
- co najmniej roczne doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej,
- znajomość języka angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego w stopniu komunikatywnym,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- komunikatywność,
- umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
- wiedza z zakresu praca krajowego i międzynarodowego.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe z zakresu współpracy międzynarodowej,
* co najmniej 2– letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
* dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,
* znajomość drugiego języka w stopniu komunikatywnym,
* umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresogennych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

Umowa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-21

pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „Specjalista1/BMWP-WKPM/BKGP 14/10”

elsinore - 19 Lipiec 10, 09:58

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw obsługi kadrowej policjantów KGP w Wydziale Spraw Osobowych Biura Kadr i Szkolenia

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie dokumentacji związanej z obsługą kadrową policjantów w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji w sprawach osobowych określonych w odrębnych przepisach,
* prowadzenie akt osobowych i dokumentacji kadrowej w celu udokumentowania przebiegu służby policjantów,
* opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta Głównego Policji w postępowaniach zwykłych i nadzwyczajnych,
* opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw osobowych policjantów,
* opiniowanie raportów, podań, wniosków, odwołań, skarg i zażaleń oraz pism kierowanych do Komendanta Głównego Policji lub Dyrektora Biura oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi,
* sporządzanie dokumentacji dotyczącej odznaczania oraz awansowania na stopnie policyjne policjantów KGP,
* sporządzanie analiz i ocen oraz badań określonych zjawisk i problemów dotyczących stosunku służbowego policjanta,
* przygotowywanie i przekazywanie organom emerytalnym dokumentów stanowiących podstawę wydania decyzji emerytalno-rentowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie: prawo lub administracja
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w pionie kadrowym lub na stanowisku związanym z obsługą kadrową,
* pozostałe wymagania niezbędne:
- bardzo dobra znajomość ustawy o Policji oraz przepisów dotyczących stosunku służbowego policjantów,
- bardzo dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
- umiejętności interpersonalne,
- umiejętności argumentowania.

wymagania dodatkowe

* roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
* poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą „poufne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-31


pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „St. specjalista/BKiS-WSO/BKGP 14/10”

elsinore - 21 Lipiec 10, 06:23

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz do spraw zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Finansów

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z procedurami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
* prowadzenie postęp. o udzielenie zamówienia na dostawy i usługi, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp lub zamówień objętych tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa, albo zamówień objętych tajemnicą służbową, jeżeli wymaga tego istotny interes publiczny lub istotny interes państwa,
* przygotowanie i sprawowanie nadzoru nad całością dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami,
* w ramach prac komisji przetargowej koordynowanie prac związanych z negocjacjami, a także czynny udział w negocjacjach z wykonawcami, celem osiągnięcia najkorzystniejszych dla Komendy Głównej Policji warunków umów,
* w przypadku zapytań podmiotów zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi stosowanej procedury (w tym zagranicznych), przygotowanie projektów odpowiedzi,
* uczestniczenie w postępowaniach odwoławczych prowadzonych w Urzędzie Zamówień Publicznych, ewentualnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie,
* występowanie przed organami kontrolnymi i audytowymi,
* sporządzanie cyklicznych i doraźnych informacji dotyczących prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, celem ich przekazania organom nadzorującym, kontrolującym, a także na potrzeby kierownictwa jednostki i biura.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
* pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość procedur udzielania zamówień publicznych określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet),
- znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe o specjalności: prawo lub administracja lub ekonomia,
* komunikatywność, dyspozycyjność,
* umiejętność organizacji pracy własnej,
* dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

Inne informacje:

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-31

pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „Referendarz/BF-WZP/BKGP 14/10”

elsinore - 21 Lipiec 10, 06:32

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Finansów

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie poleceń przelewów w wersji elektronicznej
* uaktualnianie numerów kont bankowych oraz prowadzenie ewidencji przelewów
* przygotowywanie dokumentacji księgowej do archiwizacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
- doświadczenie w pracy biurowej
- biegła znajomość obsługi komputera
- znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości
- umiejętność analitycznego myślenia
- dokładność, umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

* staż pracy w administracji publicznej
* znajomość zasad archiwizacji dokumentów jawnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy biurowej

Inne informacje:

W liście motywacyjnym należy powołać się na numer ogłoszenia. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Proponowane wynagrodzenie brutto: 1.750zł. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (O17) 858 2666.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-30


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów

Wydział Kadr i Szkolenia
pokój 203

elsinore - 21 Lipiec 10, 06:36

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Zespole Zamówień Publicznych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Katowice
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wyznaczanie zadań członkom Komisji przetargowej, koordynowanie oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wyznaczone zadania nałożone Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji i przepisami prawa,
* realizowanie procedury zamówień publicznych w zakresie rozpatrywania protestów na czynności lub zaniechania czynności przez zamawiającego, przedstawianie propozycji konkretnego merytorycznego rozstrzygnięcia, w przypadkach wniesienia odwołania opracowywanie stanowiska Zamawiającego i reprezentowanie Skarbu Państwa – Komendanta Wojewódzkiego Policji przed Krajową Izbą Odwoławczą,
* przygotowywanie ogłoszeń związanych z wszczęciem, prowadzeniem i zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz MSWiA,
* wykonywanie, ocenianie i kompletowanie dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu umożliwienia Komendzie zakupu potrzebnych towarów, usług oraz robót budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych,
* analizowanie i ocenianie złożonych ofert i innych dokumentów przedstawionych przez wykonawców oraz tworzenie i gromadzenie dokumentacji związanej z badaniem i oceną ofert w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, ustalanie ofert ważnych i przygotowywanie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty,
* udzielanie informacji podmiotom zewnętrznym (wykonawcom),
* przygotowywanie umów odpłatnych na dostawy, usługi lub roboty budowlane zawieranych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji,
* sprawdzanie i ocenianie postępowań o udzielanie zamówienia publicznego prowadzonych przez jednostki terenowe Policji województwa śląskiego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze lub studia podyplomowe w zakresie prawa lub zamówień publicznych.
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych oraz doświadczenie w kierowaniu pracami komisji przetargowej.
* pozostałe wymagania niezbędne:
- bardzo dobra znajomość prawa zamówień publicznych,
- umiejętność stosowania prawa w praktyce i jego interpretacji,
- umiejętność rozwiązywania problemów,
- dobra umiejętność obsługi edytora tekstu,
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, organizowania prac komisji,
- samodzielność, kreatywność,
- umiejętność negocjacji i argumentowania.

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie z zakresu Zamówień Publicznych,
* poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą co najmniej „poufne” albo gotowość przystąpienia do postępowania sprawdzającego,
* komunikatywność,
* rzetelność,
* dokładność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
* kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe bądź innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 2 868,85 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Życiorys w formie cv.
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie (decyduje data ich osobistego złożenia w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach lub w urzędzie pocztowym) nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(0-32) 200 17 42 lub (0-32) 200 17 06.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-30

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Lompy 19
40-038 Katowice

elsinore - 22 Lipiec 10, 07:51

Komenda Miejska Policji w Radomiu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Zespole Prezydialnym Wydziału Wspomagającego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Radom
Komenda Miejska Policji w Radomiu
11 Listopada 37/59
26-600 Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* zapewnienie obsługi sekretariatu
* prowadzenie dzienników korespondencyjnych, podawczych
* zapewnienie sprawnego obiegu dokumentacji służbowej
* archiwizowanie wytworzonej dokumentacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w pracy biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
- biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel)

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
* dyspozycyjność
* komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających poprzednie okresy zatrudnienia

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-26


pod adres:

Komenda Miejska Policji
11 Listopada 37/59
26-600 Radom

elsinore - 22 Lipiec 10, 07:56

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw technicznej obsługi urządzeń, sieci i systemów teleinformatycznych w Zespole Łączności i Informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Rzeszów
Komenda Miejska Policji
Rzeszów,ul. Jagiellońska 13

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* techniczna obsługa urządzeń, systemów i sieci teleinformatycznych
* naprawa i konserwacja urządzeń teletechnicznych
* prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie informatyczne lub elektroniczne
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
* pozostałe wymagania niezbędne:
- upoważnienie do pracy z urządzeniami elektrycznymi do 1 kV
- dopuszczenie do pracy na wysokości
- prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

* znajomość podstaw budowy okablowania strukturalnego
* podstawowa znajomość systemów telefonii komórkowej GSM
* podstawowa znajomość technik internetowych
* znajomość prac montażowych przy miedzianych kablach telefonicznych
* umiejętność prowadzenia prac warsztatowo-serwisowych w zakresie sprzętu łączności przewodowej i radiowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie na podobnym stanowisku
* kopia prawa jazdy
* kopie zaświadczeń, upoważnień,dopuszczenia do pracy na wysokości

Inne informacje:

Wszystkie dokumenty, oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą i podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 17 858-32-01

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-31

pod adres:

Komenda Miejska Policji
Jagiellońska 13
35-025 Rzeszów
pok. 218

kaplica - 30 Lipiec 10, 09:43

A ja mam pytanie: Dlaczego nie chcą podawać mnożników, kedy się telefonuje do Pań z doboru? Czy to aż taka tajemnica? Przecież nie złożysz podania tam, gdze Ci mnej zapłacą. To logiczne. A jeszcze Ci zadadzą pytanie na rozmowie wstępnej, ile to byś chciał (a) zarabiać. Pewnie, że jest kryzys i każdy by chciał jak najmniej zapłacić, ale to już lekka przesada...
elsinore - 17 Sierpień 10, 13:55

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Wydziale Komunikacji Społecznej

Wymiar etatu: 0.75

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* ewidencja pism wpływających i wychodzących w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w KWP
* prowadzenie rejestrów z zakresu obsługi i przyjmowania interesantów Kierownictwa KWP
* opracowywanie pism okolicznościowych
* archiwizowanie i przekazywanie akt spraw zakończonych do archiwum KWP
* przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych kierownikom komórek organizacyjnych w celu zapewnienia właściwego obiegu informacji w Komendzie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
- doświadczenie zawodowe w pracy kancelaryjno-biurowej w jednostkach administracyjnych
- znajomość prawa z zakresu działalności Policji
- biegła umiejętność pracy na komputerze (środowisko Windows)
- znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania stron internetowych
- podstawowa znajomość języka HTML
- umiejętność organizacji pracy biura i pracy własnej
- umiejętność komunikacji interpersonalnych
- wysoka kultura osobista

wymagania dodatkowe

* zdolności redakcyjne, koncepcyjne i organizacyjne
* dyspozycyjność
* motywacja do pracy i samokształcenia
* łatwość nawiązywania i utrzymania kontaktów oraz współpracy w zespole
* łatwość formułowania myśli
* znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe w pracy kancelaryjno-biurowej w jednostkach administracyjnych

Inne informacje:

W liście motywacyjnym należy powołać się na numer ogłoszenia. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (017) 858 2672


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-19


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów
Wydział Kadr i Szkolenia
pokój 203

elsinore - 17 Sierpień 10, 14:02

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw doboru w Wydziale Kadr i Szkolenia

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Łódź
ul. Lutomierska 108/112

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie, analizowanie i weryfikacja dokumentów składanych przez kandydatów do służby pod kątem spełnienia wymagań formalnych określonych w przepisach o naborze do służby w Policji,
* inicjowanie i organizowanie kolejnych etapów procedury doboru kandydatów do służby w Policji w szczególności poprzez wydawanie skierowań, wyznaczanie terminów oraz występowanie do Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Łodzi o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
* rejestracja na bieżąco kandydatów do służby w Policji w elektronicznej bazie danych (CRDK - centralny rejestr doboru kandydatów). Aktualizacja i uzupełnianie zgromadzonych w formie elektronicznej danych w zależności od kolejnych etapów postępowania i wpływu dokumentów w formie papierowej,
* sporządzanie w oparciu o zgromadzone dane sprawozdań z zakresu doboru kandydatów do służby w jednostkach organizacyjnych Policji województwa łódzkiego,
* udział w akcjach promujących dobór do służby w Policji na terenie województwa łódzkiego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość aktów prawnych dotyczących doboru do służby w Policji,
- umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie - rok w obszarze.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy,
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności.

Inne informacje:

- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- spełnianie warunków formalnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do dalszego etapu rekrutacji,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-21

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
z dopiskiem " oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 126230"

elsinore - 17 Sierpień 10, 14:30

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw nadzoru inwestorskiego nad obiektami policji w specjalności instalacje sanitarne w Wydziale Inwestycji i Remontów

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Katowice
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Koszarowa 17
40-068 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* planowanie w horyzoncie czasowym przekraczającym jeden rok i nadzorowanie w ramach posiadanych uprawnień realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w specjalności instalacje sanitarne w obiektach KWP w Katowicach i jednostkach terenowych,
* rozliczanie techniczne – rzeczowe – finansowe i prawne prowadzonych zadań remontowych i inwestycyjnych,
* ocenianie stanu technicznego obiektów policji, w celu przedstawienia konkretnych propozycji do uwzględnienia w ramach remontów inwestycji lub dotyczących przejęcia obiektów w użytkowanie,
* opracowywanie dokumentacji formalno – prawnej w celu realizacji zadań remontowych, inwestycyjnych lub naprawczych w komórkach organizacyjnych KWP i jednostkach terenowych,
* sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją całości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych lub inwestycyjnych w specjalności instalacje sanitarne, w celu udzielenia zamówienia publicznego – w trybie z wolnej ręki oraz poza ustawą,
* opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej oraz uczestniczenie w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe techniczne w specjalności instalacje sanitarne
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu nadzoru budowlanego w specjalności instalacji sanitarnych
* pozostałe wymagania niezbędne:
- uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- znajomość procedur remontowych i inwestycyjnych,
- sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
- umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
- komunikatywność,
- umiejętność negocjacji i argumentowania,
- umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
* znajomość Ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego,
* poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli
* odporność na stres,
* umiejętność działania pod presją czasu i wyników,
* prawo jazdy kat. „B”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
* kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe bądź innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 3 018,76 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data ich złożenia w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach lub w urzędzie pocztowym).
Życiorys w formie cv.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(0-32) 200 17 42 oraz 200 17 06.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-23

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Lompy 19
40-038 Katowice

elsinore - 17 Sierpień 10, 14:33

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw nadzoru inwestorskiego nad obiektami policji w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w Wydziale Inwestycji i Remontów

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Katowice
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Koszarowa 17
40-068 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* nadzorowanie w ramach posiadanych uprawnień realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w jednostkach KWP w Katowicach i jednostkach terenowych w celu zapewnienia sprawności technicznej budynków policji,
* rozliczanie techniczno-rzeczowo-finansowych i prawnych aspektów prowadzonych zadań remontowych i inwestycyjnych w celu ochrony interesów inwestora – KWP w Katowicach na budowie,
* ocenianie stanu technicznego obiektów policji w celu przedstawienia konkretnych propozycji do uwzględnienia w ramach remontów, inwestycji lub dotyczących przejęcia obiektów w użytkowanie,
* opracowywanie dokumentacji technicznej i formalno-prawnej w celu realizacji zadań remontowych, inwestycyjnych lub naprawczych w komórkach organizacyjnych KWP i jednostkach terenowych,
* sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją całości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych lub inwestycyjnych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym w celu udzielenie zamówienia publicznego – w trybie z wolnej ręki oraz poza ustawą,
* opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej oraz uczestniczenie w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie techniczne, preferowane wyższe techniczne w zakresie budownictwa
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
* pozostałe wymagania niezbędne:
- uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- znajomość procedur remontowych i inwestycyjnych,
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
- sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków
- komunikatywność,
- umiejętność negocjacji.

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie lub znajomość Ustawy Prawo Budowlane i przepisów wykonawczych, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego,
* co najmniej 3-letnie doświadczenie – pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
* poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „poufne” albo gotowość przystąpienia do postępowania sprawdzającego,
* umiejętność działania pod presją czasu i wyników,
* odporność na stres,
* prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
* kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe bądź innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 2 717,07 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data ich złożenia w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach lub w urzędzie pocztowym).
Życiorys w formie cv.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(0-32) 200 17 42 oraz 200 17 06.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-23

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Lompy 19
40-038 Katowice

elsinore - 17 Sierpień 10, 15:32

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Zespole Dyżurnych Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bydgoszcz
Komisariat Policji Bydgoszcz-Wyżyny
Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy
ul. Ogrody 19A
85-870 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wprowadzanie i przetwarzanie informacji o wydarzeniach, osobach i rzeczach w policyjnych systemach informacyjnych
* przyjmowanie oraz dokumentowanie telefonicznych zgłoszeń o wydarzeniach wymagających podjęcia działań przez Policję i służby ratownicze
* zapewnienie właściwego obiegu informacji o wydarzeniach zaistniałych na podległym terenie
* obsługa interesantów w celu nadania prawidłowego i sprawnego realizowania zgłaszanych zdarzeń w komisariacie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
- umiejętność właściwego planowania i organizowania pracy własnej
- dobra znajomość w zakresie obsługi komputera
- komunikatywność i kreatywność
- dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
- umiejętność pracy w zespole
- umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu
- umiejętność pozytywnego reagowania na stres

wymagania dodatkowe

* co najmniej roczny staż pracy w sektorze administracji publicznej
* praktyczna znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
* poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),

Inne informacje:

Praca na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika- zastępstwo. Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym, którego ogłoszenia dotyczy oferta (nr, stanowisko). Dokumenty, które nie spełniają wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Praca w równoważnym systemie czasu pracy. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 525 56 38.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-17

pod adres:

Komenda Miejska Policji
Wojska Polskiego 4f
85-171 Bydgoszcz
z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 126304"

elsinore - 17 Sierpień 10, 15:59

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej w Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Rzeszów
Komenda Miejska Policji w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 13

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa sekretariatu Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą
* prowadzenie dokumentacji:aktów prawnych,przepisów resortowych
* gromadzenie, przygotowanie informacji dot. sprawozdawczości, korespondencji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w sekretariacie
* pozostałe wymagania niezbędne:
- obsługa komputera, urządzeń biurowych
- samodzielność, zdyscyplinowanie

wymagania dodatkowe

* znajomość ustawy o służbie cywilnej
* znajomość zasad obiegu dokumentacji jawnej i niejawnej
* znajomość przepisów k.p.a.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w administracji publicznej w sekretariacie

Inne informacje:

Wszystkie dokumenty, oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą i podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 17 858-34-63.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-22

pod adres:

Komenda Miejska Policji
Jagiellońska 13
35-025 Rzeszów
pok.218

elsinore - 17 Sierpień 10, 16:07

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw magazynowania materiału i sprzętu teleinformatycznego w Wydziale Teleinformatyki ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Katowice
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynowej w zakresie materiałów eksploatacyjnych oraz sprzętu teleinformatyki w celu zapewnienia płynności dostaw dla użytkowników oraz bezzwłocznego reagowania na zmiany typów technologii urządzeń peryferyjnych, w oparciu o specjalistyczny program komputerowy
* kontrolowanie w zakresie ilościowo-wartościowo-jakościowym dostarczany asortyment przyjmowany na stan magazynowy celem uzgodnienia z treścią dokumentu przychodowego oraz sporządzanie stosownych protokołów
* weryfikowanie asortymentu oraz wydawanie z magazynu sprzętu i materiałów eksploatacyjnych teleinformatyki, według wcześniej przygotowanych rozdzielników oraz harmonogramów w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników
* koordynowanie procesu znakowania sprzętu i materiałów wyposażenia teleinformatyki zakupionego lub pozyskanego od podmiotów zewnętrznych oraz sporządzanie dowodów urządzenia z wyszczególnieniem elementów składowych, dla potrzeb identyfikacji i sprawnej inwentaryzacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie preferowane wyższe informatyczne lub ekonomiczne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku magazyniera, doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji magazynowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość zasad gospodarki magazynowej zgodnie z Ustawą o rachunkowości

wymagania dodatkowe

* znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa klauzuli „zastrzeżone”
* komunikatywność
* umiejętność pracy w zespole
* odpowiedzialność
* dyspozycyjność
* odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy
* kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe bądź innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 2 117,44 zł brutto+ dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Zatrudnienie w zastępstwie nieobecnego członka korpusu służby cywilnej możliwe jest nie dłużej niż do 05 lutego 2011 roku.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie (decyduje data ich złożenia w KWP w Katowicach lub w urzędzie pocztowym) nie będą rozpatrywane.
Życiorys w formie cv.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (0-32) 200 17-06 lub (0-32) 200 17 42.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-18

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Lompy 19
40-038 Katowice

elsinore - 17 Sierpień 10, 16:09

Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Wydziale Kryminalnym ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 16, 41-100 Siemianowice Śląskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji wpływającej do Wydziału.
* Odręczna lub komputerowa ewidencji pism, dokumentów i przesyłek wpływających i wychodzących z Wydziału.
* Archiwizowanie dokumentów wytworzonych przez pracowników Wydziału.
* Obsługiwanie poczty elektronicznej i systemu faksowo-mailowego.
* Przygotowanie korespondencji do wysyłki.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność działania w sytuacjach stresowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Oferty pracy nie podpisane nie kompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane do naboru zostaną powiadomione telefonicznie. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 32 3596219

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-18

pod adres:

Komenda Miejska Policji
Jana Pawła II 16
41-100 Siemianowice Śląskie

elsinore - 18 Sierpień 10, 14:50

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw budżetu i analiz w Sekcji Budżetu Wydziału Finansów KWP we Wrocławiu

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Wrocław
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sporządzanie projektu planu wydatków budżetowych
* sporządzanie planu wydatków budżetowych
* dokonywanie zmian w planie wydatków budżetowych
* okresowa analiza wydatków
* terminowe sporządzanie sprawozdań i informacji na potrzeby Komendy Głównej Policji
* prowadzenie korespondencji urzędowej
* archiwizowanie dokumentów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarki finansowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o służbie cywilnej
- szczegółowa znajomość klasyfikacji budżetowej
- umiejętność interpretacji przepisów
- umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
- umiejętność samodzielnego sporządzania analiz ekonomicznych
- umiejętność pracy w zespole
- dobra organizacja pracy własnej
- biegła znajomość obsługi komputera (Excel, Word, Outlook Express)
- umiejętność sporządzania pism urzędowych
- dyspozycyjność, komunikatywność, odporność na stres

wymagania dodatkowe

* praktyka, staż lub doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych
* umiejętność obsługi programu TREZOR
* rzetelność, staranność, dokładność
* znajomość zasad archiwizacji dokumentów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających wymagany staż, kwalifikacje itp.

Inne informacje:

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-24

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Wydział Kadr Sekcja Doboru
Podwale 31-33
50-040 Wrocław

elsinore - 18 Sierpień 10, 15:24

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Wydziale Kryminalnym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie korespondencji z instytucjami i organizacjami poza policyjnymi
* kompletowanie dokumentów w celu weryfikacji i porządkowania informacji
* kompletowanie dokumentów jawnych ostatecznie załatwionych
* współpraca z archiwami jednostek Policji
* przeprowadzanie analiz zarchiwizowanych postępowań karnych pod kątem ustalania możliwości kontynuowania procesu wykrywczego
* korzystanie z dostępnych policyjnych informatycznych baz danych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
- minimum 1,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji- praca w jednostkach Policji
- dyspozycyjność, samodzielność
- komunikatywność
- umiejętność rozwiązywania problemów

wymagania dodatkowe

* wykształcenie resortowe
* kurs specjalistyczny operacyjno-rozpoznawczy lub dochodzeniowo-śledczy
* praca w wydziałach operacyjnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentu potwierdzającego wymagane doświadczenie zawodowe

Inne informacje:

W liście motywacyjnym należy powołać się na numer ogłoszenia. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną o terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (017) 858 2672.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-23

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów
Wydział Kadr i Szkolenia
pokój 203

elsinore - 18 Sierpień 10, 15:33

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw medycyny pracy w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Poznań
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie dokumentacji związanej z wydatkowaniem środków finansowych,
* sporządzanie umów cywilno - prawnych oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją w zakresie zarządzanych pozycji budżetowych,
* sporządzanie skierowań i wniosków na badania lekarskie oraz prowadzenie bazy danych w tym zakresie,
* opracowywanie wniosków pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym o skierowanie na komisje lekarskie,
* identyfikowanie potrzeb oraz weryfikowanie wydatków finansowych w zakresie medycyny pracy,
* sporządzanie i przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z rachunkowością budżetową
* pozostałe wymagania niezbędne:
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność obsługi komputera - system office,
- komunikatywność,
- samodzielność,
- odpowiedzialność,
- znajomość ustawy: Prawo zamówień publicznych, O finansach publicznych,
- umiejętność interpretacji przepisów.

wymagania dodatkowe

* dyspozycyjność,
* kreatywność,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* list motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podaną w ogłoszeniu,
* życiorys powinien zawierać nr pesel.
* oświadczenia kandydat sporządza osobiście

Inne informacje:

- wysokość mnożnika 1,4 kwoty bazowej,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 061 84-128-47, 061-84-122-58
- zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia osobistego
udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-23

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań

elsinore - 19 Sierpień 10, 12:34

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Utrzymania Systemów Informatycznych Biura Łączności i Informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* administrowanie systemem VIS (m.in. monitorowanie sprawności działania sprzętu oraz oprogramowania, optymalizowanie procesu przetwarzania danych, modernizowanie zastosowanych rozwiązań niezbędnych w procesie rozwoju systemu),
* rozwiązywanie problemów z implementacją i funkcjonowaniem systemów Użytkowników Instytucjonalnych oraz aplikacji WWW VIS związanych z komunikacją między systemem centralnym a krajowym SISII,
* udział w projektowaniu, przygotowaniu do eksploatacji i wdrażaniu SIS II i VIS (w tym udział w pracach grup eksperckich krajowych i międzynarodowych, testowaniu, przyjęciu, modyfikacjach),
* analizowanie i definiowanie wymagań, opracowywanie specyfikacji wymagań oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia związanych z rozbudową VIS,
* dbanie o aktualność oraz w razie konieczności modyfikowanie istniejącej dokumentacji działania administratora oraz planowanie sposobu implementacji poprawek i „łatek” do systemu VIS,
* opracowywanie dokumentacji planistycznych i organizacyjnych dla wdrażanych i eksploatowanych systemów informatycznych w szczególności w zakresie VIS,
* współpraca z upoważnionymi organami administracji publicznej w szczególności w zakresie VIS,
* uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, komitetów sterujących, zespołów i grup eksperckich w związku z realizowanymi przedsięwzięciami informatycznymi, w tym również na spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w branży informatycznej,
* pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
- upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
- znajomość rozwiązań do monitorowania systemów,
- znajomość zasad bezpieczeństwa systemów serwerowych,
- umiejętność pisania skryptów w Shell,
- znajomość zagadnień wydajnościowych i optymalizacyjnych baz danych,
- znajomość konfiguracji serwerów TCP/IP,
- znajomość SQL, PL/SQL,
- operatywność, inicjatywa i zaangażowanie,
- znajomość zagadnień z zakresu systemów informatycznych (infrastruktura, dokumentacja techniczna).

wymagania dodatkowe

* 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku administratora systemów informatycznych,
* znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym (B2),
* szkolenia specjalistyczne z zakresu administracji systemami operacyjnymi, bazami danych i serwerami aplikacyjnymi,
* umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
* zdolności analityczne i prognozowania,
* kreatywność, samodzielność,
* bardzo dobra organizacja pracy,
* umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
* zdolności komunikacyjne i interpersonalne w tym nawiązywania kontaktów,
* znajomość technik negocjacyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-31


pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „St. specjalista5/BŁiI-WUSI/BKGP 16/10”

elsinore - 19 Sierpień 10, 12:35

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Utrzymania Systemów Informatycznych Biura Łączności i Informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* administrowanie systemem SISII (m.in. monitorowanie sprawności działania sprzętu oraz oprogramowania, optymalizowanie procesu przetwarzania danych, modernizowanie zastosowanych rozwiązań niezbędnych w procesie rozwoju systemu),
* rozwiązywanie problemów z implementacją i funkcjonowaniem systemów Użytkowników Instytucjonalnych oraz aplikacji WWW SIS związanych z komunikacją między systemem centralnym a krajowym SISII,
* udział w projektowaniu, przygotowaniu do eksploatacji i wdrażaniu SIS II i VIS (w tym udział w pracach grup eksperckich krajowych i międzynarodowych, testowaniu, przyjęciu, modyfikacjach),
* analizowanie i definiowanie wymagań, opracowywanie specyfikacji wymagań oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia związanych z rozbudową SISII,
* dbanie o aktualność oraz w razie konieczności modyfikowanie istniejącej dokumentacji działania administratora oraz planowanie sposobu implementacji poprawek i „łatek” do systemu SISII,
* opracowywanie dokumentacji planistycznych i organizacyjnych dla wdrażanych i eksploatowanych systemów informatycznych w szczególności w zakresie SISII,
* współpraca z upoważnionymi organami administracji publicznej w szczególności w zakresie SISII,
* uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, komitetów sterujących, zespołów i grup eksperckich w związku z realizowanymi przedsięwzięciami informatycznymi, w tym również na spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w branży informatycznej,
* pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
- upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
- znajomość rozwiązań do monitorowania systemów,
- znajomość zasad bezpieczeństwa systemów serwerowych,
- umiejętność pisania skryptów w Shell,
- znajomość zagadnień wydajnościowych i optymalizacyjnych baz danych,
- znajomość konfiguracji serwerów TCP/IP,
- znajomość SQL, PL/SQL,
- operatywność, inicjatywa i zaangażowanie,
- znajomość zagadnień z zakresu systemów informatycznych (infrastruktura, dokumentacja techniczna).

wymagania dodatkowe

* 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku administratora systemów informatycznych,
* umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
* zdolności analityczne i prognozowania,
* kreatywność,
* samodzielność,
* bardzo dobra organizacja pracy,
* umiejętność pracy w zespole,
* zdolności komunikacyjne i interpersonalne w tym nawiązywania kontaktów,
* znajomość technik negocjacyjnych,
* dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. . Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-31

pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „St. specjalista1/BŁiI-WUSI/BKGP 16/10”

elsinore - 19 Sierpień 10, 12:35

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Organizacji Systemów Teleinformatycznych Biura Łączności i Informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opracowywanie koncepcji i rozwiązań teleinformatycznych w Policji,
* opiniowanie programów organizacyjno - użytkowych, założeń i koncepcji budowy nowych oraz modernizacji eksploatowanych w Policji systemów teleinformatycznych,
* opracowywanie projektów wytycznych, zarządzeń oraz przygotowywanie instrukcji i standardów rozwiązań organizacyjnych w zakresie teleinformatyki,
* udział w pracach zespołów projektowych systemów teleinformatycznych w zakresie właściwości merytorycznej biura,
* udział w komisjach i zespołach przetargowych dotyczących projektów teleinformatycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe techniczne o profilu informatycznym, telekomunikacyjnym lub pokrewnym technicznym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w zakresie: tworzenia systemów i rozwiązań teleinformatycznych lub w zakresie utrzymania systemów i rozwiązań teleinformatycznych lub w zakresie architektury rozległych systemów teleinformatycznych,
* pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
- doświadczenie w tworzeniu dokumentacji projektowej systemów teleinformatycznych.

wymagania dodatkowe

* upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
* zdolności analityczne i umiejętność planowania,
* umiejętność projektowania,
* umiejętność oceniania,
* umiejętność opiniowania,
* umiejętność analizowania,
* zdolności redakcyjne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-31

pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „Specjalista/BŁiI-WOST/BKGP 16/10”

elsinore - 19 Sierpień 10, 12:36

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Wydziale Organizacji i Postępu Naukowego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie, ewidencjonowanie dokumentów i korespondencji,
* organizowanie czynności związanych z archiwizacją dokumentów,
* przyjmowanie i nadawanie telegramów i telefonogramów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
- komunikatywność,
- rzetelność,
- umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* skrupulatność,
* asertywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-26


pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „St. referent/CLK-WOiPN/BKGP 16/10”

elsinore - 19 Sierpień 10, 12:37

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Sekcji ds. Legalności Pobytu Cudzoziemców w Wydziale Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie wymiany informacji pomiędzy uprawnionymi podmiotami krajowymi, a odpowiednimi organami zagranicznymi, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa granic w strefie,
* prowadzenie konsultacji i wymiana informacji uzupełniających, z innymi Biurami SIRENE oraz uprawnionymi podmiotami krajowymi w celu stwierdzenia czy istnieją wystarczające powody do cofnięcia bądź wydania tytułu pobytowego dla cudzoziemca,
* wymiana informacji, konsultacje pomiędzy uprawnionymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie dotyczącym danych osobowych obywateli UE i członków ich rodzin wpisanych do SIS,
* wymiana informacji pomiędzy uprawnionymi podmiotami krajowymi, a innymi Biurami SIRENE, w celu ustalenia tożsamości osoby i weryfikacji uzyskanych danych z informacjami zawartymi w SIS,
* weryfikacja poprawności sporządzonych i przesłanych przez uprawnione podmioty, formularzy zgłoszenia zatrzymania osoby na podstawie sprawdzenia w SIS, w celu stwierdzenia poprawności danych zawartych w tym dokumencie zgodnie z obowiązującymi przepisami, i podjęcia dalszych czynności zmierzających do identyfikacji osoby oraz ustalenie jej legalności pobytu w obszarze strefy Schengen,
* uczestnictwo w prowadzeniu szkoleń dla uprawnionych podmiotów krajowych w celu prawidłowej realizacji zadań w obszarze wspólnej europejskiej polityki azylowej, migracyjnej i wizowej, oraz objaśnia procedury postępowania, związane z wykorzystywaniem SIS.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość języka angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego w stopniu komunikatywnym,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- komunikatywność,
- umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
- wiedza z zakresu prawa krajowego i międzynarodowego.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe z zakresu współpracy międzynarodowej,
* co najmniej roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
* poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą „tajną”,
* znajomość drugiego języka w stopniu komunikatywnym,
* umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresogennych,
* umiejętność negocjacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-26


pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „Referendarz/BMWP-WKPM-SLPC/BKGP 16/10”

elsinore - 19 Sierpień 10, 12:38

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Zespole Normatywno-Finansowym Biura Finansów

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* koordynacja działalności Zespołu Normatywno-Finansowego,
* opracowywanie projektów aktów prawnych dot. uprawnień ze stosunku służbowego policjantów oraz niektórych form dodatkowego finansowania Policji,
* opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach ze stosunku służbowego, odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu, oraz szkód poniesionych w przedmiotach osobistego użytku przez policjantów Komendy Głównej Policji,
* opiniowanie projektów aktów prawnych pod względem merytorycznym,
* monitorowanie problematyki uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów organizacyjnych w pokrywaniu kosztów funkcjonowania Policji w aspekcie prawnym,
* udzielanie konsultacji komórkom organizacyjnym KGP.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* doświadczenie: 5 lat doświadczenia zawodowego w komórkach organizacyjnych realizujących zadania analogiczne lub podobne do objętych zakresem działania Zespołu Normatywno-Finansowego,
* pozostałe wymagania niezbędne:
- umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
- wnikliwość i dociekliwość pod względem merytorycznym i stylistycznym formułowanie myśli w mowie i piśmie,
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
- kreatywność,
- znajomość zasad techniki prawodawczej.

wymagania dodatkowe

* 2 letnie doświadczenie w pracy w aparacie finansowym jednostek budżetowych,
* umiejętność prowadzenia negocjacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-26


pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
Ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „Gł. specjalista/BF-ZNF/BKGG 16/10”

elsinore - 19 Sierpień 10, 12:38

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Finansów

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z procedurami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
* prowadzenie postęp. o udzielenie zamówienia na dostawy i usługi, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp lub zamówień objętych tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa, albo zamówień objętych tajemnicą służbową, jeżeli wymaga tego istotny interes publiczny lub istotny interes państwa,
* przygotowanie i sprawowanie nadzoru nad całością dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami,
* w ramach prac komisji przetargowej koordynowanie prac związanych z negocjacjami, a także czynny udział w negocjacjach z wykonawcami, celem osiągnięcia najkorzystniejszych dla Komendy Głównej Policji warunków umów,
* w przypadku zapytań podmiotów zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi stosowanej procedury (w tym zagranicznych), przygotowanie projektów odpowiedzi,
* uczestniczenie w postępowaniach odwoławczych prowadzonych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, ewentualnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie,
* występowanie przed organami kontrolnymi i audytowymi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obsłudze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
* pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość procedur udzielania zamówień publicznych określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet),
- znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe o specjalności: prawo lub administracja,
* komunikatywność, dyspozycyjność,
* umiejętność organizacji pracy własnej,
* dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-26

pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „Specjalista/BF-WZP/BKGP 16/10”

elsinore - 19 Sierpień 10, 12:47

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: audytor wewnętrzny w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* ocena systemów zarządzania i kontroli w zachodniopomorskiej Policji,
* realizacja czynności doradczych, ukierunkowanych na usprawnianie funkcjonowania jednostki,
* weryfikacja systemu kontroli zarządczej w jednostce,
* sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i podległych jednostkach organizacyjnych Policji,
* prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z zatwierdzonym planem,
* sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych, a także sprawozdania rocznego z wykonania planu audytu wewnętrznego,
* dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów, w tym przestrzegania procedur zarządzania ryzykiem,
* dokonywanie oceny przestrzegania zasad celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków w budżecie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
- bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, standardów audytu wewnętrznego, standardów kontroli finansowej, w jednostkach sektora finansów publicznych oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej,
- posiadanie jednego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
- złożenie w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
- posiadanie uprawnienia biegłego rewidenta

wymagania dodatkowe

* doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierownicznych lub wykonawczych w komórkach finansowych jednostek sektora finansów publicznych,
* znajomość ustawy o Policji i przepisów pokrewnych,
* umiejętność sprawnej organizacji pracy,
* zdolność analitycznego myślenia i argumentowania,
* obowiązkowość i dyspozycyjność,
* odporność na stres,
* umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności, doświadczenia zawodowego,
* kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Inne informacje:


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (091) 82-11-261, 82-11-235.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-31

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Małopolska 47/pok. 2
70-515 Szczecin
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 27/2010"

elsinore - 19 Sierpień 10, 12:48

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw nadzoru ogólnobudowlanego w branży sanitarnej w Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawnymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
* sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
* komisyjne dokonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektów przydzielonych do nadzoru, sporządzanie wniosków remontowych oraz przedkładanie ich do akceptacji,
* weryfikowanie dokumentacji i jej sprawdzanie pod względem zgodności z założeniami technicznymi,
* przygotowywanie projektów zleceń robót zgodnie z ustawą
* sprawowanie nadzoru technicznego w zakresie robót sanitarnych, rozliczanie materiałów pochodzących z odzysku lub dostawy inwestorskiej,
* sprawdzanie rachunków pod względem formalnym i merytorycznym, dokonywanie odbiorów i przekazywanie użytkownikom obiektów do eksploatacji,
* opracowywanie niektórych kosztorysów inwestorskich i ślepych na wykonywanie robót inwestycyjnych i remontowych a także opracowywanie specyfikacji, wniosków o wydanie warunków zabudowy dla zamierzeń inwestycyjnych i remontowych, projektów umów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie lub wyższe, specjalność: instalacje sanitarne
* pozostałe wymagania niezbędne:
- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- znajomość obsługi programów komputerowych: pakiet Ms Office, program kosztorysowy Norma, program kosztorysowy do obliczania wartości kosztowej inwestycji wg wskaźników cenowych WKI.

wymagania dodatkowe

* znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
* zdolność analitycznego myślenia, staranność, rzetelność, obowiązkowość,
* umiejętność organizacji pracy, samodzielność w działaniu, kreatywność, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dowodu osobistego,
* kopie świadectw pracy i posiadanych uprawnień.

Inne informacje:


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego)oraz rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (091) 82-11-425, 82-11-261, 82-11-235.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-31


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Małopolska 47/pok. 2
70-515 Szczecin

z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 26/2010"

elsinore - 19 Sierpień 10, 12:49

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw nadzoru ogólnobudowlanego w branży sanitarnej w Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawnymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
* sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
* komisyjne dokonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektów przydzielonych do nadzoru, sporządzanie wniosków remontowych oraz przedkładanie ich do akceptacji,
* weryfikowanie dokumentacji i jej sprawdzanie pod względem zgodności z założeniami technicznymi,
* przygotowywanie projektów zleceń robót zgodnie z ustawą
* sprawowanie nadzoru technicznego w zakresie robót sanitarnych, rozliczanie materiałów pochodzących z odzysku lub dostawy inwestorskiej,
* sprawdzanie rachunków pod względem formalnym i merytorycznym, dokonywanie odbiorów i przekazywanie użytkownikom obiektów do eksploatacji,
* opracowywanie niektórych kosztorysów inwestorskich i ślepych na wykonywanie robót inwestycyjnych i remontowych a także opracowywanie specyfikacji, wniosków o wydanie warunków zabudowy dla zamierzeń inwestycyjnych i remontowych, projektów umów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie lub wyższe, specjalność: instalacje sanitarne
* pozostałe wymagania niezbędne:
- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- znajomość obsługi programów komputerowych: pakiet Ms Office, program kosztorysowy Norma, program kosztorysowy do obliczania wartości kosztowej inwestycji wg wskaźników cenowych WKI.

wymagania dodatkowe

* znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
* zdolność analitycznego myślenia, staranność, rzetelność, obowiązkowość,
* umiejętność organizacji pracy, samodzielność w działaniu, kreatywność, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dowodu osobistego,
* kopie świadectw pracy i posiadanych uprawnień.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego)oraz rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (091) 82-11-425, 82-11-261, 82-11-235.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-31

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Małopolska 47/pok. 2
70-515 Szczecin

z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 25/2010"

elsinore - 19 Sierpień 10, 12:53

Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw kadr i szkolenia Zespole Kadr i Szkolenia

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Złotoryja
Komenda Powiatowa Policji
ul. Kościuszki 5
59-500 Złotoryja


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa kadrowa policjantów i pracowników komendy
* organizacja i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników
* realizowanie zadań z zakresu zarządzania jakością
* przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów aplikacyjnych kandydatów do służby w Policji
* nadzór nad wykonywaniem staży i praktyk w komendzie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe administracja, prawnicze, zarządzanie kadrami
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
- dyspozycyjność
- niekaralność
- umiejętność korzystania z przepisów prawa i ich stosowania w praktyce
- biegła znajomość obsługi komputera - Word i Excel
- umiejętność pracy w zespole
- nieposzlakowana opinia

wymagania dodatkowe

* ukończone kursy lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania kadrami

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* świadectw pracy
* opinii z zakładów pracy

Inne informacje:

Na kopercie proszę dopisać "konkurs na stanowisko starszego referenta ds. kadr i szkolenia"

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-27

pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
ul. T. Kościuszki 5
59-500 Złotoryja

elsinore - 19 Sierpień 10, 13:00

Komenda Miejska Policji w Płocku

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej w Zespole Kontroli ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Płock
Płock ul. Słowackiego 4/1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* nadzór nad całokształtem zadań związanych z BHP i p.poż w KMP w Płocku i jednostkach podległych,
* prowadzenie szkoleń z zakresu BHP i p.poż,
* kierowanie na badania profilaktyczne,
* prowadzenie postępowań powypadkowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe kierunkowe lub ukończone studia podyplomowe o kierunku BHP
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku,
* pozostałe wymagania niezbędne:
- ukończone szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
- dobra znajomość przepisów BHP i p.poż,
- znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera,
- nie karany.

wymagania dodatkowe

* komunikatywność,
* kreatywność,
* dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* kopia dowodu osobistego,
* podanie kierowane do Komendanta Miejskiego Policji w Płocku,
* kopie ukończonych kursów.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-27

pod adres:

Komenda Miejska Policji
Słowackiego 4/1
09-400 Płock

elsinore - 19 Sierpień 10, 13:05

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale ds. Zabezpieczenia Prewencyjnego Biura Prewencji

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* pozyskiwanie i przekazywanie informacji z/do policji innych państw dotyczące funkcjonowania służby,
* pozyskiwanie informacji na temat możliwości finansowania przedsięwzięć szkoleniowych (konferencje, seminaria, wizyty studyjne, itp.),
* realizacja przedsięwzięć zmierzających do sporządzania wniosków aplikacyjnych finansowanych ze środków unijnych w ramach programów pomocowych,
* tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku angielskim oraz prowadzenie konsultacji telefonicznych w tym języku,
* opracowywanie, po konsultacji z merytorycznymi pracownikami, projektów stanowiska Wydziału dotyczące unijnych projektów aktów prawa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane stosunki międzynarodowe
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w komórkach ds. współpracy międzynarodowej w administracji publicznej,
* pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość języka angielskiego na poziomie B-2,
- posiadanie wiedzy specjalistycznej z zakresu wykonywanych zadań i umiejętność jej wykorzystania,
- posiadanie predyspozycji do pracy w zespole i współpracy oraz skutecznego komunikowania się,
- rzetelność i terminowość,
- dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

* znajomość programów pomocowych,
* doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej i korzystania z programów pomocowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentów potwierdzających znajomość języka na wymaganym poziomie,
* kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

Wyjazdy służbowe – krajowe i zagraniczne.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-31


pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „ Specjalista/BPrew-WZP/BKGP 16/10”

elsinore - 23 Sierpień 10, 15:40

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Lubuski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: psycholog w Zespole Psychologów

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gorzów Wlkp.
Komenda Wojewódzka Policji
w Gorzowie Wlkp.
ul. Kwiatowa 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przeprowadzanie w ramach doboru zewnętrznego badań psychologicznych kandydatów do służby w Policji w celu określenia ich predyspozycji intelektualnych i osobowościowych,
* przeprowadzanie w ramach doboru wewnętrznego badań psychologicznych kandydatów na określone stanowiska służbowe w Policji w celu określenia ich predyspozycji intelektualnych i osobowościowych,
* prowadzenie szkoleń z obszaru psychologii zarządzania zasobami ludzkimi w celu doskonalenia umiejętności policjantów i pracowników Policji w tym zakresie,
* uczestniczenie w diagnozowaniu problemów występujących w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w Policji w celu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom związanym ze środowiskiem pracy,
* współpraca w zakresie budowania i wykorzystywania narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w celu wspierania kadry kierowniczej w procesie kierowania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe o kierunku psychologia.
* pozostałe wymagania niezbędne:
- umiejętność komunikowania się,
- podejmowania decyzji,
- analizy i syntezy,
- rozwiązywania problemów,
- pracy zespołowej
- współpracy,
- radzenia sobie w sytuacjach stresujących,
- obsługi komputera,
- organizacji pracy własnej.

wymagania dodatkowe

* specjalizacja kierunkowa,
* studia podyplomowe z zakresu merytorycznego (psychologia pracy, psychologia zarządzania zasobami ludzkimi),
* umiejętność kreatywnego myślenia,
* inicjatywy własnej,
* szybkiego działania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* kopie świadectw prac.

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 3.560,30 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 30.09.2010 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-31


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wlkp.

elsinore - 23 Sierpień 10, 15:42

Komenda Powiatowa Policji w Miechowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw Kadr i Szkolenia Zespół ds. Kadr i Szkolenia

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Miechów
Komenda Powiatowa Policji w Miechowie, ul. Bolesława Prusa 3, 32-200 Miechów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Prowadzenie ewidencji urlopów, czasu pracy i absencji chorobowej policjantów i pracowników.
* Sporządzenie i przekazywanie do Wydziału Kadr i Szkolenia dokumentów ubezpieczeniowych policjantów i pracowników celem dostarczenia do ZUS- obsługa systemu PŁATNIK.
* Prowadzenie ewidencji wydanych dokumentów służbowych i pracowniczych, np. legitymacji, oznak identyfikacyjnych.
* Przygotowanie i wydawanie skierowań policjantom i pracownikom na badania i szczepienia z zakresu medycyny pracy oraz prowadzenie rejestru wykonanych badań i szczepień i opracowanie z tego zakresu planu przydziału środków budżetowych.
* Prowadzenie biblioteki KPP w Miechowie.
* Przygotowanie list obecności, aktualizacja zapisów związanych z kierowaniem policjantów na urlopy, szkolenia, z pobytem policjantów na zwolnieniach lekarskich itp.
* Przygotowywanie informacji na temat zmian w zatrudnieniu oraz imiennych wykazów czasu pracy i przesyłanie ich do KWP w Krakowie.
* Zakładanie i prowadzenie teczek osobowych policjantów i pracowników.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego
* pozostałe wymagania niezbędne:
- umiejętność pracy zespołowej
- obsługa komputera
- doświadczenie w pracy na stanowisku w administracji państwowej

wymagania dodatkowe

* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
* znajomość programu „Płatnik”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kserokopie świadectw pracy
* kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów przydatnych do pracy na opisanym stanowisku.

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony.
Oferty składane po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. Wyklucza się przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Nieotrzymanie zaproszenia do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej w ciągu 3 tygodni od ukazania się ogłoszenia jest równoznaczne z negatywnym rozpatrzeniem oferty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-41)382-22-18.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-30


pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
B.Prusa 3
32-200 Miechów

elsinore - 23 Sierpień 10, 15:50

Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Zespole Administracyjno-Gospodarczym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Pruszków
Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
ul. Kraszewskiego 8
05-800 Pruszków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie manualnej oraz komputerowej kartoteki policjantów,
* sporządzanie list wypłat za remont i brak lokalu,
* przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe,
* rozliczanie policjantów zwalnianych ze służby lub przeniesionych do innych jednostek w zakresie uprawnień mieszkaniowych,
* prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniem mandatów karnych, kredytowych i gotówkowych,
* przyjmowanie oświadczeń mieszkaniowych, ustalanie uprawnieńdo naliczania równoważnika pieniężnego za remont lokalu lub jego brak.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego
* pozostałe wymagania niezbędne:
- umiejętność obsługi komputera,
- zdolność logicznego i analitycznego myślenia,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność,
- staranność,
- niekaralność,
- dobra organizacja pracy,
- dyspozycyjność

wymagania dodatkowe

* staż lub praca w resorcie spraw wewnętrznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wynagrodzenie zasadnicze: 1873,84 zł. brutto

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-28

pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
Kraszewskiego 8
05-800 Pruszków

elsinore - 23 Sierpień 10, 15:56

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw księgowości w Wydziale Finansów KWP w Gdańsku

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Gdańsk
ul. Biskupia 23

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* dekretowanie dokumentów księgowych;
* wprowadzanie danych księgowych do zbioru informatycznego;
* uzgadnianie wydatków z dysponentami środków;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość przepisów ustawy o rachunkowości;
- znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;
- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel);

wymagania dodatkowe

* samodzielność;
* dyspozycyjność;
* wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy, lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe oraz umiejętności,

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie: ok. 1 780zł brutto
W liście motywacyjnym proszę również o podanie numeru ogłoszenia.
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od.8.00 do 15.00 w KWP w Gdańsku, Wydział Kadr pok. nr 13

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(058) 321-53-27

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-28


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Okopowa 15
80-819 Gdańsk

elsinore - 23 Sierpień 10, 15:59

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Wydziale Zaopatrzenia

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Katowice
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Wydział Zaopatrzenia
ul. Koszarowa 17
40-068 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu Naczelnikowi i Zastępcy Naczelnika oraz ich rozdzielanie w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
* odręczne ewidencjonowanie pism i dokumentów wpływających i wychodzących z Wydziału,
* prowadzenie terminarza spotkań oraz informowanie o terminach załatwienia spraw, w celu wsparcia w bieżącej pracy Naczelnika i pracowników Wydziału,
* obsługiwanie komputera, poczty elektronicznej i systemu faksowo-mailowego, w celu uzyskania i dostarczenia informacji powstałych w toku bieżącej pracy,
* sporządzanie pism na polecenie Naczelnika Wydziału,
* obsługiwanie centrali telefonicznej celem łączenia rozmów i umawiania terminów spotkań zgodnie z poleceniem Naczelnika Wydziału i Zastępcy Naczelnika Wydziału,
* prowadzenie ewidencji obecności pracowników i policjantów oraz sporządzanie wykazów dodatkowych należności pieniężnych w celu dostarczenia aktualnych informacji Naczelnikowi i przekazywania wykazów do Wydziału Finansów,
* archiwizowanie i przekazywanie dokumentów sekretariatu do archiwum.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie , preferowane średnie o kierunku administracyjno-biurowym
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
- umiejętność organizowania pracy własnej,
- umiejętność rozwiązywania problemów,
- umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* umiejętność obsługi komputera i systemu faksowo-mailowego,
* poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub gotowość do przystąpienia do postępowania sprawdzającego,
* sumienność,
* rzetelność,
* komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* list motywacyjny oraz curriculum vitae
* kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy bądź innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
* kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 1 995,64 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie (decyduje data ich złożenia w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach lub w urzędzie pocztowym) nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(0-32) 200 17 42 lub (0-32) 200 17 06.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-30


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Lompy 19
40-038 Katowice

elsinore - 24 Sierpień 10, 11:36

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw zamówień publicznych w Zespole ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kraków
Kraków, Komenda Wojewódzka Policji, Mogilska 109, 31-571

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powoływanych w KWP w Krakowie, w charakterze przewodniczącego lub członka, przygotowując i przeprowadzając postępowanie przetargowe,
* współpracowanie z przedstawicielami komórek i jednostek organizacyjnych KWP w Krakowie oraz komend powiatowych / miejskich Policji woj. małopolskiego
* koordynowanie realizacji zakupów ze środków przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji w ramach zawierania porozumień,
* kompletowanie dokumentów dotyczących realizowanych zamówień publicznych,
* monitorowanie wniesionych zabezpieczeń należytego wykonania umów oraz zabezpieczeń roszczeń z tytułu gwarancji jakości - by były wnoszone, przechowywane i zwracane w sposób zgodny z przepisami prawa i zawartymi umowami,
* monitorowanie i analizowanie obowiązujących aktów prawnych związanych z problematyką zamówień publicznych,
* prowadzenie rejestrów obowiązujących w Zespole ds. Zamówień Publicznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z realizacją zamówień publicznych
* pozostałe wymagania niezbędne:
- biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz Internetu,
- zdolności organizacyjne,
- samodzielność, kreatywność, inicjatywa,
- umiejętność pracy w zespole.
- znajomość i interpretacja przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,
* ukończony kurs zawodowy z zakresu zamówień publicznych,
* dostęp do informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie świadectw pracy,
* zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu,
* kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 2998,4 zł brutto + dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 126514. O terminowości oferty decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną o postępowaniu rekrutacyjnym (proszę o podanie aktualnych adresów e-mailowych). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje: (012) 615-40-68.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-29


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji, Wydział Kadr i Szkolenia - Sekcja ds. Doboru, Mogilska 109, 31-571 Kraków

elsinore - 24 Sierpień 10, 11:45

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

Komendant poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw dowodów rzeczowych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie dowodów rzeczowych do magazynu oraz wydawanie ich uprawnionym podmiotom,
* prowadzenie ksiąg dowodów rzeczowych,
* przyjmowanie wykazów dowodów rzeczowych,
* sporządzanie dokumentów przyjęcia, wydania lub przekazania dowodów rzeczowych,
* uczestniczenie w pracach komisji przeprowadzającej inwentaryzację dowodów rzeczowych,
* sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych i protokołów okresowych inwentaryzacji dowodów rzeczowych,
* realizacja postanowień i orzeczeń organów prowadzących postępowania karne w przedmiocie dowodów rzeczowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
- obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office,
- umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
- rzetelność i terminowość.

wymagania dodatkowe

* znajomość struktur organizacyjnych jednostek Policji oraz ogólnego obiegu dokumentów,
* posiadanie predyspozycji do pracy w zespole,
* komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe

Inne informacje:

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o terminie kolejnego etapu.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-29

pod adres:

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Grenadierów 73/75
04-007 Warszawa

elsinore - 9 Styczeń 11, 20:08
Temat postu: 130760
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw mieszkaniowych w Wydziale Inwestycji i Remontów

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kraków
Komenda Wojewódzka Policji, Mogilska 109

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* samodzielne przygotowanie oraz faktyczna odpowiedzialność za przygotowanie decyzji w sprawie przyznania równoważników pieniężnych za brak i remont lokalu mieszkalnego dla policjantów KWP w Krakowie i w II instancji podpisywanych przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,
* samodzielne przygotowanie oraz faktyczna odpowiedzialność za przygotowanie decyzji w sprawie przyznania do pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego dla policjantów KWP w Krakowie i w II instancji podpisanych przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,
* samodzielne przygotowanie oraz faktyczna odpowiedzialność za przygotowanie decyzji w sprawie przydziału i opróżnienia lokalu mieszkalnego dla policjantów KWP w Krakowie i w II instancji podpisywanych przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,
* samodzielne przygotowanie oraz faktyczna odpowiedzialność za przygotowanie decyzji list należności w zakresie równoważników pieniężnych,
* planowanie budżetu w zakresie gospodarki mieszkaniowej dla policjantów KWP w Krakowie i KMP/KPP województwa małopolskiego,
* samodzielne przygotowanie oraz faktyczna odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji i korespondencji w sprawach mieszkaniowych policjantów KWP w Krakowie oraz opracowanie dokumentów,
* prowadzenie bieżącej współpracy z ogniwami i zespołami ds. mieszkaniowych KMP i KPP województwa małopolskiego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego praca w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość interpretacji przepisów resortowych i analizy dokumentów dot. spraw mieszkaniowych,
- asertywność,
- umiejętności interpersonalne.

wymagania dodatkowe

* poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
* umiejętność pracy w zespole,
* umiejętność pracy własnej,
* doświadczenie w zakresie opracowywania decyzji administracyjnych wynikających z prawa do lokalu mieszkalnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie świadectw pracy,
* zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu,
* kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze:od 2248,61 do 2392,89 zł brutto + dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 130760. O terminowości oferty decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną o postępowaniu rekrutacyjnym (proszę o podanie aktualnych adresów e-mailowych). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje: (012) 615-40-68.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2011-01-15

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji, Wydział Kadr i Szkolenia- Zespół ds. Doboru, Mogilska 109, 31-571
Kraków

elsinore - 9 Styczeń 11, 20:09
Temat postu: 130742
Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: referent Zespole Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Tarnów
Komenda Miejska Policji
w Tarnowie
ul. Traugutta 4
33-100 Tarnów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* kierowanie funkcjonariuszy do szkół i ośrodków szkolenia Policji na podstawowe poziomy edukacyjne
* sporządzanie planów dot. zapotrzebowania na przeszkolenia resortowe funkcjonariuszy oraz sprawozdań w tym zakresie
* opracowywanie rocznych planów doskonalenia zawodowego
* opieka nad Policyjną Izbą Tradycji
* prowadzenie biblioteki zawodowej KMP

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ogólne, administracyjne
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego
- umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

* dyspozycyjność, skrupulatność
* wysoka kultura osobista
* odpowiedzialność
* zamieszkanie na terenie miasta Tarnowa lub powiatu tarnowskiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 14-6281434 lub 14-6281230.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2011-01-10

pod adres:

Komenda Miejska Policji
Sekretariat Wydziału Wspomagającego, pok. nr 213
Traugutta 4
33-101 Tarnów

elsinore - 10 Styczeń 11, 11:59
Temat postu: 130788
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Kadr i Szkolenia

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gdańsk
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* rozpoznawanie i analizowanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników cywilnych Policji woj. pomorskiego;
* organizowanie i sprawowanie nadzoru w zakresie realizacji szkoleń zawodowych podstawowych,dla absolwentów szkół wyższych (oficerskich),podyplomowych oraz kursów doskonalenia zawodowego-kursy specjalistyczne realizowane przez szkoły Policji;
* sprawozdawczość z zakresu problematyki realizowanej w Zespole Szkolenia;
* realizacja i nadzór nad wydatkami w zakresie grupa 8 "szkolenie i wychowanie";
* opracowanie i wstępna weryfikacja umów dot. wynajęcia obiektów sportowych;
* realizacja szkoleń i kursów poza resortowych w tym obsługa finansowa;
* prowadzenie głównej Ewidencji sprzętu sportowego będącego w użytkowaniu przez jednostki i komórki organizacyjne woj. pomorskiego;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 1,5 roku na podobnym stanowisku
* pozostałe wymagania niezbędne:
- umiejętność obsługi programów komputerowych w zakresie pakietów biurowych;
- obsługa urządzeń biurowych;
- umiejętność organizowania pracy własnej,samodzielność,inicjatywa;
- dokładność,systematyczność;
- szybkość działania,podzielność uwagi i koncentracji;

wymagania dodatkowe

* wykształcenie ekonomiczne;
* szkolenia organizowane przez organy administracji rządowej dot. służby cywilnej;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy, lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe oraz umiejętności,

Inne informacje:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

Proponowane wynagrodzenie: ok. 2 300zł brutto

W liście motywacyjnym proszę również o podanie numeru ogłoszenia !!!

Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis !!!!!

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od.8.00 do 15.00 w KWP
w Gdańsku, Wydział Kadr i Szkolenia pok. nr 13

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(058) 321-53-27

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2011-01-15

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Okopowa 15
80-819 Gdańsk

elsinore - 19 Wrzesień 12, 11:24

Komenda Główna Policji w Warszawie
stanowisko: sekretarz
miejsce pracy: Warszawa
źródło: publiczni.pl

elsinore - 25 Wrzesień 12, 20:09

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
stanowisko: starszy specjalista
miejsce pracy: Lublin
źródło: publiczni.pl

elsinore - 25 Wrzesień 12, 20:28

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie
stanowisko: starszy referent
miejsce pracy: Namysłów
źródło: publiczni.pl

elsinore - 26 Wrzesień 12, 11:48

Komenda Powiatowa Policji w Żarach
stanowisko: starszy referent
miejsce pracy: Żary
źródło: publiczni.pl

elsinore - 26 Wrzesień 12, 11:49

Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
stanowisko: kierownik kancelarii tajnej
miejsce pracy: Kutno
źródło: publiczni.pl

elsinore - 26 Wrzesień 12, 11:57

Komenda Miejska Policji w Sopocie
stanowisko: informatyk
miejsce pracy: Sopot
źródło: publiczni.pl


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group