Służba Cywilna - Forum Pracowników
Korpus Służby Cywilnej - Niezależne Forum Pracowników KSC

Praca w służbie cywilnej - Wolne stanowiska - administracja skarbowa.

elsinore - 24 Maj 10, 10:37
Temat postu: Wolne stanowiska - administracja skarbowa.
Izba Skarbowa w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Oddziale Podatku Dochodowego Z Nieujawnionych -ródeł i Podatków Majątkowych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Poznań
Izba Skarbowa
Pl. Cyryla Ratajskiego 5
61-726 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analiza materiału dowodowego zebranego w sprawie oraz prowadzenie postępowań podatkowych, w celu opracowania rozstrzygnięć zgodnych z przepisami prawa,
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do WSA, w celu obrony rozstrzygnięć organów podatkowych,
* prowadzenie postępowania podatkowego w trybach nadzwyczajnych, w celu wyeliminowania z obrotu prawnego ostatecznych wadliwych rozstrzygnięć organów podatkowych,
* analiza orzeczeń WSA pod kątem zasadności wniesienia skargi kasacyjnej oraz przygotowywanie projektu skargi kasacyjnej w celu jej wniesienia do NSA,
* przygotowywanie projektów treści wystąpień do Ministra Finansów w sprawach dotyczących przepisów podatkowych o propozycji ich zmian, a także weryfikacja interpretacji wydawanych przez naczelników urzędów skarbowych, w celu zapewnienia jednolitości i poprawności względem stosowanego prawa podatkowego,
* bieżące zapoznawanie się z przepisami prawa podatkowego i innymi gałęziami prawa, w celu zapewnienia prawidłowego zinterpretowania przepisu prawa oraz opracowanie projektu właściwego rozstrzygnięcia,
* przedstawianie projektu odpowiedzi na zapytania prawne urzędów skarbowych oraz opracowywanie kompleksowych problemów prawa podatkowego do wykorzystania w szkoleniu wewnętrznym lub naradzie z urzędami skarbowymi, w celu instruktażu i ujednolicenia orzecznictwa,
* współpraca z komórkami organizacyjnymi realizującymi kontrole i kontrole kompleksowe w urzędach skarbowych, w celu zapewnienia właściwego wykonywania zadań w ramach sprawowanego nadzoru instancyjnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu prawa podatkowego.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa i umiejętność ich stosowania w praktyce,
o dobra organizacja pracy,
o komunikatywność w mowie i w piśmie,
o umiejętność pracy w zespole,
o samodzielność i inicjatywa,
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* znajomość jednego z języków roboczych Unii Europejskiej,
* znajomość programów: Word, Open Office
* znajomość przepisów zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania,
* znajomość przepisów z innych gałęzi prawa, tj. prawa cywilnego, prawa pracy, prawa karnego i procedur obowiązujących w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia sprawy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących kwalifikacji, uprawnień i umiejętności kandydata.

Inne informacje:

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31

pod adres:

Izba Skarbowa
Referat Kadr i Szkolenia
Pl. Cyryla Ratajskiego 5
60-967 Poznań
z dopiskiem “oferta pracy PBM”

elsinore - 24 Maj 10, 10:39

Urząd Skarbowy w Pajęcznie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy do spraw rachunkowości podatkowej w Referacie Rachunkowości Podatkowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Pajęczno
Urząd Skarbowy w Pajęcznie
ul. 1 Maja 9
98-330 Pajęczno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* księgowanie wpłat na poczet należności bieżących i zaległych zobowiązań podatkowch,
* księgowanie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów,
* kontrolowanie terminowości wpłat oraz wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
* gromadzenie i analizowanie informacji o majątku dłużników oraz sporządzanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej,
* realizowanie zajęć wierzytelności organu egzekucyjnego, komorników sądowych i izb celnych,
* sporządzanie i wystawianie postanowień o zaliczeniu wpłat na poczet zobowiązań podatkowch,
* zawiadamianie organu egzekucyjnego o zmianie stanu zaległości,
* analizowanie kont podatników.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych,
o znajomość Ordynacji podatkowej i ustaw podatkowych,
o umiejętność stosowania prawa w praktyce,
o umiejętność organizacji pracy własnej,
o komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* preferowane wykształcenie wyższe,
* obsługa systemu POLTAX-P2B
* staż pracy w rachunkowości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 34 3113965 wew. 109


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-04

pod adres:

Urząd Skarbowy
1 Maja 9
98-330 Pajęczno

elsinore - 24 Maj 10, 10:39

Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Dziale Ewidencji i Identyfikacji ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
ul. Kujawska 1 00-793 Warszawa
Kadry, Pok. 201

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* weryfikowanie i wprowadzanie do bazy danych zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych NIP3 w celu aktualizacji bazy danych,
* wzywanie podatników- pisemne i telefoniczne, w celu wyjaśnienia niezgodności zawartych w zgłoszeniach.
* sporządzanie informacji o podatnikach dla innych urzędów w celu aktualizacji danych
* prowadzenie biblioteki akt w zakresie działania komórki celem bieżącego ewidencjonowania prowadzonych spraw,.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego - doświadczenie zawodowe – 1 lata w pracy biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów dotyczących NIP, ustawy Ordynacja podatkowa,
o komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespołem
o podstawy obsługi komputera
o doświadczenie zawodowe – 1 lata w pracy biurowej

wymagania dodatkowe

* wykształcenie średnie administracyjne lub wyższe
* obsługa systemu POLTAX,
* doświadczenie zawodowe 1 rok w administracji skarbowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Ofert odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu (022) 849-76-41


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-29

pod adres:

Urząd Skarbowy
Kujawska 1
00-793 Warszawa
Urząd Skarbowy
Kujawska 1
00-793 Warszawa

pok.201

elsinore - 24 Maj 10, 10:50

Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w Dziale Ewidencji i Identyfikacji Podatników.

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Katowice
40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 32b

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Udzielanie informacji oraz wydawanie stosownych druków klientom Urzędu w celu zapewnienia poprawności wypełnienia dokumentów składanych przez podatników.
* Przyjmowanie oraz wstępna weryfikacja formalna dokumentów rejestracyjnych lub aktualizacyjnych NIP w celu zewidencjonowania podatników.
* Przyjmowanie oraz wstępna weryfikacja formalna dokumentów rejestracyjnych VAT w celu rejestracji podatników w zakresie podatku VAT oraz dla potrzeb handlu w UE.
* Przyjmowanie wniosków o potwierdzenie nadania NIP oraz wniosków o potwierdzenie zidentyfikowania podmiotu z terytorium państw członkowskich UE.
* Przyjmowanie wniosków o wydanie duplikatu decyzji w sprawie nadania NIP.
* Przyjmowanie oraz wstępna weryfikacja dokumentów dotyczących wydania zaświadczenia ZAS-E dla potrzeb przekazywania deklaracji, zeznań lub innych dokumentów do Urzędu.
* Obsługa podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w związku z wezwaniem do zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacyjnego – NIP-3.
* Wprowadzanie do systemu POLTAX danych ze zgłoszeń aktualizacyjnych NIP-3.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego Doświadczenie w instytucjach związanych z administracją publiczną lub potwierdzenie zatrudnienia wymagającego stałego kontaktu z klientem
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Znajomość ustaw: o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, o podatku od towarów i usług, Ordynacja podatkowa, o swobodzie działalności gospodarczej.
o Znajomość organów rejestrujących i zasad rejestracji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
o Znajomość obsługi oprogramowania biurowego (Word, Exel)
o Umiejętność przekazywania informacji, otwarty stosunek do klienta.
o Komunikatywność.
o Samodzielność.
o Umiejętność organizacji pracy.

wymagania dodatkowe

* Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w instytucjach związanych z administracją publiczną lub potwierdzających zatrudnienie wymagające stałego kontaktu z klientem – minimum 1 rok.

Inne informacje:

Oferty nadesłane z opóźnieniem (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające wymagań formalnych oraz opisanych w niniejszym ogłoszeniu jako konieczne – zostaną odrzucone. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone komisyjnie.
Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w trzech etapach: I – ocena złożonych dokumentów, II – pisemny test z znajomości ustaw: o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, o podatku od towarów i usług, Ordynacja podatkowa, o swobodzie działalności gospodarczej. III – rozmowa z komisją – około pięciu kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów z testu jednak nie mniej niż 60%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (032) 358-17-22 lub (032) 358-16-79

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07

pod adres:

Drugi Urząd Skarbowy
PADEREWSKIEGO 32B
40-282 KATOWICE

elsinore - 24 Maj 10, 11:26

Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Oddziale organizacyjno – gospodarczym w Wydziale ogólnym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Katowice
Izba Skarbowa
ul. Damrota 25
40-022 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie procedur wydatkowania środków finansowych oraz procedur przetargowych,
* rozliczanie wydatkowania środków na realizację postępowań zgodnie z Prawem zamówień publicznych oraz środków wydatkowanych poza ustawą,
* nadzorowanie terminowości i jakości realizacji dostaw materiałów, urządzeń lub usług oraz ich zgodności z zawartymi umowami,
* opracowywanie miesięcznych i rocznych planów wydatków stałych Izby Skarbowej oraz wydatków realizowanych przez Wydział ogólny,
* przygotowywanie dokumentów dla Zespołu ds. wydatkowania środków publicznych,
* zabezpieczanie serwisu technicznego urządzeń, sieci telefonicznych i środków transportu
* wykonywanie zestawień i analiz finansowych na potrzeby Izby Skarbowej i jednostek podległych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe techniczne, ekonomiczne, administracyjne lub inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w wyżej wymienionych zakresach
* pozostałe wymagania niezbędne:
o zdolności analityczne i syntetyczne,
o bardzo dobra umiejętność organizacji pracy oraz długoterminowego planowania,
o bardzo dobra umiejętność pracy w zespole,
o komunikatywność,
o dokładność i sumienność,
o dobra znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel, poczta elektroniczna).

wymagania dodatkowe

* znajomość zagadnień związanych z finansami publicznymi,
* znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
* znajomość zasad funkcjonowania oraz specyfiki pracy sektora finansów publicznych oraz struktury resortu podległego Ministerstwu Finansów,
* znajomość specyfiki pracy komórek organizacyjnych jednostki,
* znajomość struktury organizacyjnej Izby Skarbowej w Katowicach oraz zakresów tematycznych, którymi zajmują się poszczególne komórki organizacyjne,
* umiejętność obsługi programu Rejestry Pism i Spraw,
* dyspozycyjność,
* łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
* prawo jazdy kat.B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia prawa jazdy (dotyczy osób, które posiadają wyżej wymieniony dokument),
* kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.
Oferty niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 32/788-61-08.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-25

pod adres:

Izba Skarbowa
Damrota 25
40-022 Katowice

elsinore - 24 Maj 10, 12:02

Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw kadr w Dziale Spraw Ogólnych Kadr i Szkolenia

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Katowice
Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach, 40-282 Katowice ul. Paderewskiego 32B,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
* Ustalanie uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych i innych świadczeń oraz przygotowanie decyzji w tych sprawach.
* Ustalanie wymiaru czasu pracy, stażu pracy, w tym wymiaru urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych.
* Opracowywanie sprawozdawczości z zakresu spraw kadrowo – płacowych.
* Ustalanie zaangażowanego funduszu płac, funduszu nagród, planu wykonania dodatków kontrolerskich.
* Prowadzenie akt osobowych pracowników
* Rejestracja w systemach informatycznych danych dotyczących zatrudnienia, czasu pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane: ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze.
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w kadrach minimum 2 lata
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, Kodeks pracy, o systemie ubezpieczeń społecznych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
o Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
o Umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów.
o Komunikatywność.
o Umiejętności organizacyjne.

wymagania dodatkowe

* Doświadczenie na stanowisku kadrowym w służbie cywilnej.
* Dobra umiejętność komunikacji interpersonalnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* Kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy w kadrach minimum 2 lata.

Inne informacje:

Oferty nadesłane z opóźnieniem (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające wymagań formalnych oraz opisanych w niniejszym ogłoszeniu jako konieczne – zostaną odrzucone. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone komisyjnie.
Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w trzech etapach: I – ocena złożonych dokumentów, II – pisemny test z znajomości ustaw: o służbie cywilnej, Kodeks pracy, o systemie ubezpieczeń społecznych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, III – rozmowa z komisją – około pięciu kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów z testu jednak nie mniej niż 60%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (032) 358-17-22 lub (032) 358-16-79.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28

pod adres:

Drugi Urząd Skarbowy
PADEREWSKIEGO 32B
40-282 KATOWICE

elsinore - 24 Maj 10, 12:22

Urząd Skarbowy w Piasecznie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Dziale Obsługi Podatników

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Piaseczno
ul. Czajewicza 2/4
05-500 Piaseczno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wprowadzanie zeznań i deklaracji do systemu Polatx
* otwieranie korespondencji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy w zespole
o znajomość obsługi komputera

wymagania dodatkowe

* umiejętność organizacji pracy własnej
* komunikatywność
* doświadczenie pracy w administracji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zatrudnienie: umowa na czas określony. Kandydat zakwalifikowany zostanie powiadomiony o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną znisczone komisyjnie. Dodatkowe informacje pod nr tel 22 750-19-31 w.307

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28


pod adres:

Urząd Skarbowy
Czajewicza 2/4
05-500 Piaseczno

elsinore - 24 Maj 10, 12:27

Urząd Skarbowy w Końskich

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw ewidencji, identyfikacji podatników i wprowadzania danych w Referacie ewidencji, identyfikacji podatników, przechowywania akt i wprowadzania danych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Końskie
ul. Marszałka Piłsudskiego 156 b
26-200 Końskie


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa interesantów w zakresie przyjmowania wniosków o wydanie zaświadczeń oraz zgłoszeń identyfikacyjnych podatników prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej
* wprowadzanie do systemu danych zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjno-rejestracyjnych, oraz aktualizacja danych podatnika w bazie POLTAX
* obsługa dokumentacji stanowiącej podstawę rejestracji podatnika
* odnotowywanie w bazie POLTAX obowiązków podatkowych podatników

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość systemu POLTAX
o znajomość ustawy o zasadach ewidencji i identyfikcji podatników i płatników, oraz ustawy Ordynacja Podatkowa
o komunikatywność z umiejętnością argumentowania

wymagania dodatkowe

* zdolność analitycznego myślenia
* umiejętność organizacji pracy własnej, oraz umiejętność pracy w zespole
* systematyczność, samodzielność, odpowiedzialność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w administracji skarbowej

Inne informacje:

- kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
- odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone
- otrzymanych ofert nie odsyłamy
- dodatkowe informacje pod numerem telefonu 41/3725771 lub osobiście w sekretariacie urzędu

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28

pod adres:

Urząd Skarbowy
Marszałka Piłsudskiego 156 b
26-200 Końskie
lub osobiście w sekretariacie urzędu - pok. 102

elsinore - 24 Maj 10, 12:28

Urząd Skarbowy we Włoszczowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Referacie podatków dochodowych i spraw karnych skarbowych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Włoszczowa
Urząd Skarbowy
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie pod nadzorem postępowań podatkowych oraz opracowywanie projektów decyzji i postanowień,
* prowadzenie czynności sprawdzających z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
* wprowadzanie danych z dokumentów źródłowych do systemu POLTAX,
* udzielanie informacji podatnikom z zakresu podatku dochodowego,
* analiza i kontrola oświadczeń majątkowych,
* opracowywanie i przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność obsługi programów komputerowych,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespole,
o sumienność i dokładność

wymagania dodatkowe

* 6 miesięcy doświadczenia w pracy biurowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie (liczy się data wpływu do tut. Urzędu) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani będą powiadomieni o terminie przeprowadzenia dalszej części postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (41)3941062 w.11

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28

pod adres:

Urząd Skarbowy
Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa
pok. 22

elsinore - 24 Maj 10, 12:28

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw wprowadzania i weryfikacji dokumentów podatkowych w Samodzielnym Referacie Masowego Wprowadzania i Weryfikacji Danych

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gliwice
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach
ul. Góry chełmskiej 15
44-100 Gliwice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* rzetelne i poprawne wprowadzanie i zatwierdzanie danych z deklaracji podatkowych, zeznań rocznych oraz innych dokumentów obsługiwanych przez aplikację POLTAX oraz system, SP*ED, VIES
* kontrola formalna i rachunkowa dokumentów, kontrola merytoryczna przy wyjaśnianiu błędów,
* obsługa korekt deklaracji i zeznań,
* analiza błędnych deklaracji i dokonywanie wezwań podatników w celu wyjaśnienia rozbieżności
* wystawianie wniosków o ukaranie za nieterminowe składanie deklaracji i zeznań
* przesyłanie zgodnie z właściwością miejscową deklaracji i zeznań do innych US

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość obowiązujących przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
o bardzo dobra obsługa komputera,
o umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
o dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, rzetelność i dokładność,
o zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres,

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe
* doświadczenie zdobyte w pracy w aparacie skarbowym (staż lub praktyka),
* znajomość aplikacji POLTAX, SP*ED, VIES
* znajomość obsługi programu Word, Excel,
* dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dowodu osobistego,
* kopie świadectw pracy oraz zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

Inne informacje:

Umowa na czas określony - 12 m-cy
O terminie ważności oferty decyduje data stempla pocztowego, oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby składające oferty zostaną powiadomione, czy zostały zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie i procedurze dalszego etapu naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 032 33-96-790.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28

pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

elsinore - 24 Maj 10, 12:36

Urząd Skarbowy Warszawa-Praga

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Dziale Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Nie Prowadzących Działalności Gospodarczej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy Warszawa Praga
ul. Jagiellońska 15
03-719 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie czynności sprawdzających zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzenie postępowań podatkowych w tym zakresie
* przygotowanie i opracowywanie projektów zapytań i odpowiedzi do innych organów podatkowych oraz podatników

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego i orzecznictwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
o umiejętność stosowania prawa w prakytce
o umiejętność analitycznego myślenia
o rozwiązania problemów znajomość obsługi komputera

wymagania dodatkowe

* praktyka lub staż w Urzędzie Skarbowym
* umiejętność pracy w zespole
* komunikatywność
* dyspozycyjność
* samodzielność
* dobra organizacja pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy
* aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu
* kopia zaświadczenia o odbytym stażu

Inne informacje:

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Do pierwszego etapu selekcji nie będziemy zapraszać wszystkich kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne podane w ogłoszeniu. Urząd skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na danym stanowisku. Brak kontaktu jest równoważny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 509-18-09.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-29

pod adres:

Urząd Skarbowy
Jagiellońska 15
03-719 Warszawa
Kancelaria Ogólna

elsinore - 24 Maj 10, 12:38

Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Dziale Podatku od Towarów i Usług

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Warszawa
Urząd Skarbpowy Warszawa-Wawer
04-379 Warszawa,
ul.Mycielskiego 21


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa deklaracji oczekiwanych, prowadzenie czynności sprawdzających, wzywanie podatników,
* wydawanie wszelkich zaświadczeń z zakresu Działu Podatku od Towarów i Usług,
* prowadzenie postępowań podatkowych i orzecznictwo w wyżej wymienionym zakresie,
* wprowadzanie danych dotyczących prowadzonych spraw do systemu Poltax i Ewidencje,
* wprowadzanie danych z deklaracji VAT do systemu Poltax,
* bezpośrednia obsługa podatników na Sali Obsługi Klienta.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wiedza ogólna w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
o wiedza szczegółowa w zakresie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku od towarów i usług,
o umiejętność obsługi komputera ( środowisko Windows ) oraz znajomość edytora tekstu Word,
o umiejętność analitycznego myślenia, organizacji pracy własnej, działania w sytuacjach stresowych, pracy w zespole, systematyczność, komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym, prawniczym bądź ekonomicznym lub inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w powyższym zakresie,
* znajomość systemów informatycznych administracji podatkowej- Poltax, Ewidencje, BA.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i staż pracy.

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22)5094202


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-29

pod adres:

Urząd SkarbowyWarszawa Wawer
Mycielskiego 21
04-379 Warszawa
Kadry pok. 202
Ogłoszenie nr 123624

elsinore - 24 Maj 10, 12:38

Urząd Skarbowy Warszawa-Praga

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Dziale Ogólnym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy Warszawa Praga
ul.Jagiellońska 15
03-719 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* otwieranie, stemplowanie, segregowanie korespondencji wpływającej do Urzędu
* informowanie interesantów o sposobie załatwienia spraw w Urzędzie, wysokości opłat skarbowym od podań, załączników, zaświadczeń i innych czynności Urzędowych
* wprowadzenie do aplikacji Biblioteka Akt składanych przez podatników pism, pełnomocnictwa wniosków, skarg, zażaleń itp.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność obsługi komputera
o umiejętność obsługi urządzeń biurowych: kserokopiarka, faks

wymagania dodatkowe

* umiejętność pracy w zespole
* odporność na stres
* wysoka kultura osobista
* komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy
* aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu
* kopia zaświadczenia o odbytym stażu

Inne informacje:


Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Do pierwszego etapu selekcji nie będziemy zapraszać wszystkich kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne podane w ogłoszeniu. Urząd skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na danym stanowisku. Brak kontaktu jest równoważny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 509-18-09.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-29

pod adres:

Urząd Skarbowy
Jagiellońska 15
03-719 Warszawa
Kancelaria Ogólna Urzędu

elsinore - 24 Maj 10, 12:39

Urząd Skarbowy w Zakopanem

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: oskarżyciel skarbowy w Wieloosobowym Stanowisku Pracy Spraw Karnych Skarbowych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Zakopane

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sporządza i wnosi akty oskarżenia do sądu w celu realizacji funkcji oskarżyciela publicznego;
* prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe w celu wykrycia ich sprawców oraz ustalenia odpowiedzialności;
* występuje w charakterze pełnomocnika przed sądami w celu reprezentowania i obrony interesów Skarbu Państwa;
* obsługuje przepływ informacji z Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych ( KCIK ) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu;
* prowadzi rejestry w celu ewidencjonowania czynności podejmowanych na stanowisku;
* prowadzi postępowanie mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe w celu pociagnięcia do odpowiedzialności sprawców;
* negocjuje warunki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w celu wniesienia do sądu wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* doświadczenie: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze prawa karnego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość kodeksu postępowania karnego;
o znajomość kodeksu karnego skarbowego;
o umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach nieprzewidywalnych;
o łatwośc komunikowania;
o umiejętność dobrej organizacji pracy oraz rozwiązywania problemów;
o umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
o umiejętność ustalania hierarchii celów;
o rzetelność, odpowiedzialność i dokładność w działaniu;
o umiejętność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe

* znajomość przepisów prawa podatkowego;
* 1 rok doświadczenia pracy w administracji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ( 0-18) 20-21-532. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające stopień niepełnosprawności. Kandydaci wybrani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego lub ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumentów nie odsyłamy. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31

pod adres:

Urząd Skarbowy
Szymony 14
34-500 Zakopane

elsinore - 24 Maj 10, 12:40

Izba Skarbowa w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Biurze Wymiany Informacji Podatkowych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Konin
Biuro Wymiany Informacji Podatkowych
ul. Poznańska 46
62-510 Konin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* komputerowa ewidencja pism wpływających i wychodzących w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów w Biurze. Obsługa Biura w zakresie powielania dokumentów.
* archiwizowanie i przekazywanie akt do archiwum w celu prawidłowego obiegu dokumentów w Biurze
* obsługa aplikacji „Nowe środki transportu” oraz „Transakcje trójstronne” w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Biura
* prowadzenie spraw z zakresu tajemnicy skarbowej w celu realizacji zadań nałożonych na komórkę organizacyjną
* prowadzenie spraw związanych z ZFŚS i prowadzenie ewidencji podróży służbowych w celu realizacji zadań nałożonych na komórkę organizacyjną
* prowadzenie dokumentacji dotyczącej składników majątkowych Biura, w tym księgi inwentarzowej w celu realizacji zadań nałożonych na komórkę organizacyjną
* obsługa transportowa w celu realizacji zadań nałożonych na komórkę organizacyjną
* przygotowanie zaplecza organizacyjnego spotkań z przedstawicielami krajowej i zagranicznej administracji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie o profilu administracja lub ekonomia
* pozostałe wymagania niezbędne:
o język angielski w stopniu komunikatywnym
o umiejętność posługiwania się komputerem (środowisko Windows: Word, Power Point, Excel) oraz korzystania z internetu
o umiejętność pracy w zespole
o umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
o umiejętność pracy pod presją czasu
o umiejętność konsultacji kwestii drażliwych i spornych
o umiejętność przekonywania innych
o umiejętność podejmowania decyzji
o umiejętność jasnego i zrozumiałego przekazywania informacji
o asertywność

wymagania dodatkowe

* znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej w kraju i UE
* studia wyższe z zakresu podatków lub UE
* język niemiecki w stopniu komunikatywnym
* doświadczenie w pracy biurowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* w przypadku posiadania kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego,
* kopie świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących kwalifikacji, uprawnień i umiejętności kandydata

Inne informacje:


Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-29

pod adres:

Biuro Wymiany Informacji Podatkowych
ul. Poznańska 46
62-510 Konin
z dopiskiem: Oferta WPK

elsinore - 24 Maj 10, 12:41

Izba Skarbowa w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Biurze Wymiany Informacji Podatkowych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Konin
Biuro Wymiany Informacji Podatkowych
ul. Poznańska 46
62-510 Konin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Wymiana informacji o podatkach pośrednich (tłumaczenie spraw) realizowana w celu monitorowania i weryfikowania obowiązków podatkowych, gromadzenia informacji i materiałów (dowodów) do wykorzystania przez administrację podatkową, zapobiegania unikaniu opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom w handlu wewnątrzwspólnotowym;
* Obsługa prawno-proceduralna w zakresie współpracy administracyjnej i wymiany informacji o podatkach pośrednich w celu opracowywania i zgłaszania propozycji rozwiązań problemów występujących w związku z wymianą informacji podatkowych oraz zapewnienia sprawnej i efektywnej wymiany informacji;
* Bieżąca współpraca z krajową oraz zagranicznymi administracjami podatkowymi oraz organizacjami międzynarodowymi w celu realizacji wymiany informacji o podatkach pośrednich. Prowadzenie szkoleń oraz instruktaży z zakresu wymiany informacji o podatkach pośrednich dla pracowników administracji podatkowej. Współpraca z osobami kontaktowymi z IS, UKS i US w ramach roboczych kontaktów.
* Inicjowania i projektowanie rozwiązań organizacyjnych w celu usprawnienia współpracy z zagranicznymi administracjami podatkowymi w dziedzinie wymiany informacji o podatkach pośrednich w większości krótkookresowej perspektywie czasu;
* Analiza wykorzystywanych procedur pod kątem ich funkcjonalności oraz zgłaszanie uwag mających na celu ich poprawienie i usprawnienie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub ekonomiczne lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego
o znajomość zagadnień z zakresu prawa podatkowego i systemu podatkowego oraz zasad funkcjonowania polskiej administracji podatkowej
o znajomość międzynarodowego prawa podatkowego i zasad międzynarodowej współpracy w sprawach podatkowych
o umiejętność posługiwania się komputerem (środowisko Windows: Word, Power Point, Excel) oraz korzystania z Internetu
o umiejętność dobrej organizacji pracy,
o umiejętność pracy pod presją czasu, dokładność
o dyspozycyjność
o umiejętność podejmowania decyzji
o umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i spiętrzenia zadań
o umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania

wymagania dodatkowe

* znajomość drugiego języka obcego (niemiecki lub francuski)
* ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania, podatków, prawa Unii Europejskiej,
* przeszkolenie z zakresu funkcjonowania podatków pośrednich i bezpośrednich, funkcjonowania polskiej administracji podatkowej,
* znajomość międzynarodowego prawa podatkowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* w przypadku posiadania kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego,
* kopie świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących kwalifikacji, uprawnień i umiejętności kandydata.

Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-29

pod adres:

Biuro Wymiany Informacji Podatkowych
ul. Poznańska 46
62-510 Konin
z dopiskiem: Oferta WPP

elsinore - 24 Maj 10, 12:41

Izba Skarbowa w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Biurze Wymiany Informacji Podatkowych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Konin
Biuro Wymiany Informacji Podatkowych
ul. Poznańska 46
62-510 Konin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Wymiana informacji o podatkach bezpośrednich (tj. analiza oraz weryfikacja formalnej i merytorycznej poprawności przekazywanych informacji oraz tłumaczenie spraw) realizowana w celu monitorowania i weryfikowania obowiązków podatkowych podatników, gromadzenia informacji i materiałów (dowodów) do wykorzystania przez administrację podatkową, zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu.
* Obsługa prawno-proceduralna w zakresie współpracy administracyjnej i wymiany informacji o podatkach bezpośrednich w celu opracowywania lub zgłaszania propozycji rozwiązań problemów występujących w związku z wymianą informacji podatkowych oraz zapewnienia sprawnej i efektywnej wymiany informacji.
* Bieżąca współpraca z krajową oraz zagranicznymi administracjami podatkowymi oraz organizacjami międzynarodowymi w celu realizacji wymiany informacji o podatkach bezpośrednich. Prowadzenie szkoleń oraz instruktaży z zakresu wymiany informacji o podatkach bezpośrednich dla pracowników administracji podatkowej oraz udział i organizacja spotkań międzynarodowych.
* Inicjowanie i projektowanie propozycji rozwiązań organizacyjnych oraz opracowywanie projektów procedur dla administracji podatkowej w celu usprawnienia współpracy z zagranicznymi administracjami podatkowymi w dziedzinie wymiany informacji o podatkach bezpośrednich, w większości w krótkookresowej perspektywie czasu.
* Prowadzenie sprawozdawczości i statystyk w celu sporządzania informacji dla innych instytucji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne lub prawnicze lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego
o znajomość problematyki Unii Europejskiej
o umiejętność posługiwania się komputerem (środowisko Windows: Word, Power Point oraz Excel) oraz korzystania z internetu
o umiejętność pracy w zespole
o umiejętność pracy pod presją czasu
o umiejętność dobrej organizacji pracy
o umiejętności analityczne
o gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
o komunikatywność
o dokładność

wymagania dodatkowe

* dodatkowa znajomość drugiego języka obcego (niemiecki lub francuski)
* studia podyplomowe z zakresu podatków, Unii Europejskiej
* przeszkolenie z zakresu prawa podatkowego i systemu podatkowego, zasad funkcjonowania polskiej administracji podatkowej, funkcjonowania podatków bezpośrednich
* znajomość międzynarodowego prawa podatkowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* w przypadku posiadania, kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego.
* kopie świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących kwalifikacji, uprawnień i umiejętności kandydata.

Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-29

pod adres:

Biuro Wymiany Informacji Podatkowych
ul. Poznańska 46
62-510 Konin
z dopiskiem: Oferta WPB

elsinore - 24 Maj 10, 12:51

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Dziale Egzekucji Administracyjnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Pierszy Urząd Skarbowy
Warszawa - Śródmieście
ul. Lindleya 14
02-013 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie rejonu egzekucyjnego
* przydzielanie i rozliczanie służby poborcom skarbowym
* czynności zgodne z wydanymi uprawnieniami wynikającymi z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji / w tym orzecznictwo w sprawach egzekucyjnych/
* rozliczanie pobranych wpłat
* czynności zmierzające do wyjawieniamajątku z organami zewnętrznymi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie poparte 2-letnim doświadczeniem w administracji skarbowej lub wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o ogólna znajomość zagadnień z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji i KPA
o biegła umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (Word, Excel)
o umiejętność współpracy w zespole

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w organach administracji podatkowej
* komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy
* kopia dowodu osobistego

Inne informacje:

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31


pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
Lindleya 14
02-013 Warszawa

pok. 108

elsinore - 24 Maj 10, 13:00

Izba Skarbowa w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w I Oddziale Podatku od Towarów i Usług

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w postępowaniach odwoławczych i zażaleniowych dotyczących decyzji i postanowień naczelników urzędów skarbowych i dyrektora urzędu kontroli skarbowej,
* przygotowywanie projektów decyzji w pierwszej i drugiej instancji dotyczących uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych, stwierdzenia ich nieważności oraz wznowienia postępowania,
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na spory kompetencyjne między naczelnikami urzędów skarbowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane: prawnicze lub ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego zakresu podatku od towarów i usług,
o znajomość przepisów Ordynacji podatkowej,
o umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego,
o umiejętność zwięzłego i jasnego formułowania wniosków na piśmie,
o znajomość języka angielskiego.

wymagania dodatkowe

* staż pracy w organach podatkowych,
* dobra organizacja pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: 022 56 18 204

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-04


pod adres:

Izba Skarbowa
Felińskiego 2B
01-513 Warszawa

elsinore - 24 Maj 10, 13:07

Urząd Skarbowy w Kościerzynie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw Ewidencji i Identyfikacji Podatników w Wieloosobowym Stanowisku ds. Ewidencji i Identyfikacji Podatników

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kościerzyna
Urząd Skarbowy w Kościerzynie
ul. Staszica 6
83-400


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa klienta w zakresie zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych NIP
* udzielanie pisemnych odpowiedzi podmiotom uprawnionym
* obsługa baz danych w zakresie ewidencji i identyfikacji podatników

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o obsługa komputera, komunikatywność
o znajomość ustawy Ordynacja podatkowa (j.t.:DZ.U z 2005r. Nr8,poz 60 ze zm.)
o znajomość ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (j.t.: Dz.U.z 2004 Nr 269, poz.2681 ze zm.)

wymagania dodatkowe

* znajomość programu Poltax

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Oferty niespełniające wymagań formalnych, niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Po dokonaniu analizy złożonych aplikacji, wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani w indywidualnym trybie o teście sprawdzającym, rozmowie kwalifikacyjnej. Składane oświadczenia należy opatrzeć datą i odręcznym podpisem. Dodatkowe informacje pod numerem: 58 680 89 36

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31

pod adres:

Urząd Skarbowy
Staszica 6
83-400 Kościerzyna

elsinore - 24 Maj 10, 13:10

Urząd Skarbowy w Gryfinie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: oskarżyciel skarbowy do spraw karnych skarbowych w Wieloosobowym stanowisku ds karnych skarbowych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gryfino
Urząd Skarbowy
ul. Szczecińska 24
74-100 Gryfino

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
* prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe,
* przekazywanie informacji do KCIK oraz udzielanie odpowiedzi na zapytanie,
* reprezentowanie Urzędu Skarbowego w toku postępowań przed sądami powszechnymi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku ds. karnych skarbowych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów Kodeksu karnego skarbowego,
o znajomość przepisów Kodeksu postępowania karnego,
o znajomość przepisów podatkowych,
o znajomość ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i patników,
o znajomość ustawy o rachunkowości,
o znajomość przepisów o przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

wymagania dodatkowe

* umiejętność pracy pod presją czasu,
* odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91-416-37-42

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31


pod adres:

Sala Obsługi Podatnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie lub listownie na adres:
Urząd Skarbowy
Szczecińska 24
74-100 Gryfino

elsinore - 24 Maj 10, 13:11

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Samodzielnym Referacie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Jędrzejów
Urząd Skarbowy
ul. 11 Listopada 33
28-300 Jędrzejów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* dokonywanie czynności sprawdzających oraz analiz ekonomicznych podatników-osób prowadzących działalność gospodarczą,
* prowadzenie postępowań w zakrsie obsługi wniosków VZM,
* terminowe i zgodne z przepisami załatwianie podań i wniosków z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
* zakładanie i prowadzenie akt podatkowych w zakresie przydzielonych spraw,
* przygotowywanie projektów decyzji z zakresu prowadzonych spraw,
* wprowadzanie do systemu komputerowego danych z dokumentów podatkowych składanych przez podatników,
* obsługa podatników,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie preferowane ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dobra znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
o znajomość przepisów prawa podatkowego,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność obsługi komputera,
o komunikatywność,
o umiejętność argumentowania,
o odporność na stres,

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w urzędzie skarbowym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

Inne informacje:

- umowa na czas określony do 31.12.2010r
- oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania poinformujemy telefonicznie, prosimy o umieszczenie w listach motywacyjnych numeru telefonu kontaktowego
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 386 33 57 wew.12; informacji udzielają Renata Pietralik, Nina Hajduk


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31

pod adres:

Urząd Skarbowy
11 Listopada 33
28-300 Jędrzejów

elsinore - 24 Maj 10, 13:16

Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw podatkowych w Referacie Podatków Pośrednich

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Środa Śląska
Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej
ul. Oławska 5A
55-300 Środa Śląska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa deklaracji dla podatku od towarów i usług;
* prowadzenie spraw w zakresie podatku od towarów i usług;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej;
o umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
o umiejętność obsługi komputera;
o rzetelność dokładność;

wymagania dodatkowe

* pożądane wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne;
* znajomość obsługi programu POLTAX
* staż pracy w administracji skarbowej;
* umiejętność pracy pod presją czasu;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony 12 m-cy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia (art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz.U. nr 227, poz. 1505);
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru;
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywanr (decyduje data wpływu do urzędu);
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone bez podawania przyczyny niezakwalifikowania się kandydata;
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 31 72 545 wew 250

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31

pod adres:

Urząd Skarbowy
Oławska 5A
55-300 Środa Śląska

Kancelaria

elsinore - 24 Maj 10, 13:17

Urząd Skarbowy w Radziejowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw przetwarzania deklaracji podatkowych w Referacie Informatyki, Ewidencji i Identyfikacji Podatników

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Radziejów
Urząd Skarbowy
ul. Rolnicza 6
88-200 Radziejów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wprowadzanie do systemu komputerowego danych z deklaracji podatkowych,
* wyjaśnianie niezgodności danych przy współpracy z komórkami merytorycznymi Urzędu,
* tworzenie rejestrów przypisów/odpisów na podstawie wprowadzonych dokumentów wraz z kontrolą ich kompletności,
* analiza nieprawidłowości wprowadzonych danych w oparciu o istniejące raporty kontroli międzyformularzowej oraz dostarczane wydruki,
* przeprowadzanie czynności sprawdzających,
* archiwizowanie dokumentów w ramach działania komórki.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne lub ogólnokształcące
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
o umiejętność biegłej obsługi komputera,
o dokładność,
o skrupulatność,
o rzetelność,

wymagania dodatkowe

* znajomośc programu komputerowego POLTAX,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kserokopia dowodu osobistego,

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem poczty o uznaniu oferty za złożoną w terminie decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-01

pod adres:

Urząd Skarbowy
Rolnicza 6
88-200 Radziejów

elsinore - 24 Maj 10, 13:17

Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Wymiar etatu: 0.4

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Wrocław
Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna
Ul. Ostrowskiego 5
53-238 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* ustalanie okoliczności przyczyn wypadku przy pracy oraz opracowywanie stosownych wniosków
* dokonywanie oceny ryzyka zawodowego w urzędzie
* opiniowanie i sporządzanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy
* przeprowadzanie szkoleń ogólnych i okresowych pracowników
* przeprowadzanie kontroli warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
* doświadczenie: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca na stanowisku BHP
* pozostałe wymagania niezbędne:
o uprawnienia inspektora BHP i PPOŻ

wymagania dodatkowe

* znajomość przepisów prawa pracy, branżowych, ppoż.
* uprzejmość, grzeczność, komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie i ustalonym sposobie selekcji. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po 2 tygodniach od zakończenia procedury rekrutacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-71) 79-77-113.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31

pod adres:

Urząd Skarbowy
Ostrowskiego 5
53-238 Wrocław
pok. 113 (kadry)

elsinore - 24 Maj 10, 13:22

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor w I Dziale Orzecznictwa Podatkowego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Stawki 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań podatkowych,
* opracowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism w toku postępowania podatkowego,
* rozpatrywanie środków odwoławczych i skarg, opracowywanie stanowiska organu zawierającego analizę i ocenę zarzutów,
* obsługa dokumentów w systemie POLTAX,
* wykonywanie innych zadań należących do zakresu działania komórki organizacyjnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej,
o umiejętność obsługi komputera,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o umiejętność samokształcenia.

wymagania dodatkowe

* 0,5 roku doświadczenia w orzecznictwie
* znajomość edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego,
* umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych, np. LEX, POLTAX,
* znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* dodatkowo: kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. List motywacyjny oraz każde z wymaganych oświadczeń powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
Dodatkowe informacje: tel. 22-860-71-12

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31

pod adres:

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy
Stawki 2
00-193 Warszawa
KADRY, p. XV pokój 1517

elsinore - 24 Maj 10, 13:26

Urząd Skarbowy w Żninie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw w referacie Podatków Pośrednich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Żnin
URZĄD SKARBOWY W ŻNINIE
88-400 Żnin
ul. Kl.Janickiego l8

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa deklaracji w zakresie podatku VAT (przypisywanie, analiza, kontrola)
* obsługa interesantów - podatników w zakresie weryfikacji i poprawności danych zawartych w składanych deklaracji
* prowadzenie ewidencji kas rejestracyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie rozpoczete studia - ekonomia, prawo, administracja
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego staż pracy w urzędach skarbowych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o kopia dokumentu tożsamości
o kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
o kopie świadectw pracy
o oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa umyślne i przestępstwa skarbowe
o oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
o życiorys i list motywacyjny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty nie spełniające wymagań i niezakwalifikowane zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telef. (052 )3030453. W ramach postępowania kwalifikacyjnego bedzie prowadzona rozmowa z kandydatami.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28

pod adres:

Urząd Skarbowy
Kl. Janickiego 18
88-400 Żnin

elsinore - 25 Maj 10, 12:29

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw prowadzenia postępowań podatkowych w Dziale Płatników ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Mazowiecka 9

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w szczególności przygotowywanie projektów pism, wezwań, postanowień, decyzji itp;
* prowadzenie czynności sprawdzających złożonych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, przedsiębiorstwa państwowe oraz jednoosobowe spółki skarbu państwa deklaracji (zeznań) oraz korekt tych deklaracji;
* analiza wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
* przygotowywanie projektów stanowisk dotyczących odwołań i zażaleń;
* przygotowywanie korespondencji dotyczącej bieżącego załatwiania przydzielonych spraw;
* wprowadzanie do systemu POLTAX postanowień, decyzji i innych dokumentów związanych z właściwością komórki;
* prowadzenie niezbędnej ewidencji umożliwiającej sprawną i prawidłową realizację zadań;
* przygotowywanie akt do archiwizacji;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane: ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość prawa podatkowego, w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ordynacji podatkowej oraz umiejętność ich stosowania w praktyce;
o znajomość obsługi komputera;
o umiejętność pracy w zespole;
o odpowiedzialność;
o odporność na stres.

wymagania dodatkowe

* staż pracy w organach podatkowych lub innych organach administracji publicznej;
* znajomość systemu POLTAX;
* znajomość języka obcego (np. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski itd.);
* umiejętność pracy pod presją czasu;
* dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub przesyłać pocztą. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane . Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0-22 3433515

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-30


pod adres:

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy
Mazowiecka 9/101
00-052 Warszawa

elsinore - 25 Maj 10, 12:31

Urząd Skarbowy w Węgrowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Dziale Podatku Dochodowego i Podatku od Towarów i Usług

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Węgrów
Urząd Skarbowy
ul. Kościelna 4
07-100 Węgrów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie oraz dokonywanie wstępnej kontroli składanych przez podatników deklaracji celem wprowadzenia danych z deklaracji do systemu POLTAX
* tworzenie i zatwierdzanie rejestrów z danych wprowadzanych do systemu POLTAX celem przekazania do Samodzielnego Referatu Rachunkowości Podatkowej i Budżetowej
* przygotowywanie zaświadczeń celem realizacji wniosków podatników

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów w zakresie podatku dochodowego, podatków pośrednich i ordynacji podatkowej
o rzetelność
o odpowiedzialność
o odporność na stres
o komunikatywność

wymagania dodatkowe

* wykształcenie średnie ekonomiczne
* obsługa programów komputerowych Poltax, Biblioteka Akt

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminach sprawdzianu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydatów którzy nie zostali wybrani podlegają komisyjnemu zniszczeniu.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-04

pod adres:

Urząd Skarbowy
Kościelna 4
07-100 Węgrów
Urząd Skarbowy
Kościelna 4
07-100 Węgrów
Kancelaria, pokój nr 2

elsinore - 25 Maj 10, 12:32

Urząd Skarbowy w Wołominie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: oskarżyciel skarbowy w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Karnych Skarbowych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Wołomin
Urząd Skarbowy
05-200 Wołomin
ul. Przejazd 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
* prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe
* prowadzenie negocjacji w trybie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
* przygotowanie wniosków o udzielenie zgody na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
* wnoszenie i obrona aktów oskarżenia
* reprezentowanie urzędu skarbowego przed sądami wszelkich instancji w sprawach z kodeksu karnego skarbowego
* współpraca z organami postępowań przygotowawczych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze magisterskie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dobra znajomość Kodeksu Karnego Skarbowego i Kodeksu Postępowania Karnego
o odpowiedzialność
o rzetelność
o samodzielność
o komunikatywność
o kreatywność
o wysoka kultura osobista
o umiejętność biegłej obsługi komputera

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w stosowaniu prawa karnego
* dobra znajomość przepisów prawa podatkowego
* umiejętność pracy pod presją czasu
* odporność na stres
* znajomość technik negocjacji
* gotowość do stałego samokształcenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe tzn. kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Dodatkowe informacje: (22) 787 75 82 wew. 143

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-04


pod adres:

Urząd Skarbowy
Przejazd 2
05-200 Wołomin

elsinore - 25 Maj 10, 12:34

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor Samodzielnym Referacie Spraw Ogólnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Pierwszy Urząd Skarbowy
Warszawa - Śródmieście
ul. Lindleya 14
02-013 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* realizowanie całości spraw związanych z zamówieniami publicznymi
* opracowywanie procedur przetargowych
* klasyfikowanie i potwierdzanie zakupów i usług dokonywanych przez inne działy Urzędu
* prowadzenie ewidencji wpływających faktur i rachunków za usługi i zakupy związane z działalnością Urzędu
* analiza wykorzystanych środków na poszczególne rodzaje dostaw i usług
* prowadzenie ewidencji zawartych umów
* opracowywanie planów wydatków na rok
* pełneinie zastępstwa kierowcy w okresie jego nieobecności

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie poparte 2-letnim doświadczeniem w administracji skarbowej lub wyższe ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość prawa zamówień publicznych
o biegła znajomość obsługi komputera
o prawo jazdy kat.B

wymagania dodatkowe

* zaświadczenia o udziale w szkoleniach z zakresu zamówień publicznych z ostatnuch 2 lat
* umiejętność współpracy w zespole
* umiejętność pracy pod presją czasu
* dyspozycyjność
* dobry stan zdrowia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy
* kopia dowodu osobistego

Inne informacje:


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07


pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
Lindleya 14
02-013 Warszawa

pok.108

elsinore - 26 Maj 10, 12:48

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Dziale Podatków Pośrednich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bielsko-Biała
Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Sixta 17

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie z kancelarii urzedu deklaracji podatkowych i grupowanie w paczki wg zwrotów, wpłat, kwot wykazanych do przeniesienia,
* weryfikacja błędów poprzez wzywanie podatników do złożenia wyjaśnień,
* analiza składanych korekt deklaracji oraz przyczyn dokonywania korekt,
* dokonywanie czynności sprawdzających dotyczących zasadności nadpłaty, zwrotów w terminach skróconych (z 60 na 25 dni i ze 180 na 60 dni),
* typowanie podatników do kontroli,
* udzielanie informacji podatnikom z zakresu podatku od towarów i usług;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego szczególnie w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej,
o umiejętność rozwiązywania problemów,
o komunikatywność,
o umiejętność obsługi komputera,
o odporność na stres,
o zdolność analitycznego myślenia,

wymagania dodatkowe

* umiejętność sprawnej organizacji pracy,
* umiejętność pracy pod presją czasu,
* dokładność,
* rzetelność,
* odpowiedzialność,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci, którzy sie zakwalifikują zostaną powiadomieni o terminie egzaminu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (33) 499-82-05.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31

pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała
Kadry pok.309

elsinore - 26 Maj 10, 12:49

Urząd Skarbowy w Będzinie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw przeprowadzania kontroli podatkowej w Dziale Kontroli Podatkowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Będzin
Urząd Skarbowy w Będzinie
42-500 Będzin
ul. I Armii Wojska Polskiego 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie kontroli źródłowych u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych,
* przeprowadzanie czynności sprawdzających własnych i zleconych przez inne organy,
* rozpatrywanie złożonych przez podatników zastrzeżeń i wyjasnień oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi,
* analizowanie protokołów kontroli oraz zebranego materiału dowodowego,
* przygotowywanie wniosków o ukaranie na podstawie kodeksu karnego skarbowego,
* przygotowywanie informacji o stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowościach, stanowiących naruszenie przepisów prawa,
* obsługa aplikacji wykorzystywanych w pracy komórki.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe profilowe: ekonomiczne, administracyjne, prawnicze lub wyższe bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe /z zakresu rachunkowości lub podatków/
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej w szczególności w działach podatków pośrednich oraz podatku dochodowego lub praca w komórkach finansowo-księgowych.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego,
o umiejętność pracy w zespole,
o odporność na stres,
o komunikatywność, umiejętność argumentacji,
o umiejętność rozwiązywania konfliktów,
o zdolność analitycznego myślenia,
o otwarty stosunek do otoczenia,
o umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy
* kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Inne informacje:

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów:test wiedzy oraz rozmowy z komisją. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie. Oferty nie spełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 762 77 81 , 762 77 82.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07

pod adres:

Urząd Skarbowy
I Armii Wojska Polskiego 1
42-500 Będzin
Kadry
z dopiskiem "Oferta pracy-KP"
(decyduje data stempla pocztowego)

elsinore - 26 Maj 10, 12:50

Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Samodzielnym Referacie Podatków Majątkowych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Mińsk Mazowiecki
Urząd Skarbowy
w Mińsku Mazowieckim
ul. Szczecińska 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych,
* prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych,
* obsługa systemu informatycznego,
* realizowanie kompleksowej i bezpośredniej obsługi podatników w sprawach wynikających w podatku od spadków i darowizn oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego w szczególności podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,
o umiejętność obsługi komputera,
o umiejętność prawidłowego redagowania pism,
o umiejętność pracy w zespole,
o obowiązkowość, rzetelność,
o odporność na stres,
o terminowość i skuteczność,
o samodzielność w realizacji zadań,
o zdolność analitycznego myślenia,
o wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy.

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony - zastępstwo. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Odrzucone oferty zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 025 759 5158, 025 759 5132.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31


pod adres:

Urząd Skarbowy
ul. Szczecińska 2
05-300 Mińsk Mazowiecki
z dopiskiem "oferta pracy - referent"

elsinore - 26 Maj 10, 12:52

Urząd Skarbowy w Wołominie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: radca prawny

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Wołomin
Urząd Skarbowy
05-200 Wołomin
ul. Przejazd 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa związanych z działalnością urzędu skarbowego w celu przedstawienia aktualnego stanu prawnego zleconych spraw;
* opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów aktów normatywnych wydawanych przez Naczelnika Urzędu oraz projektów umów zawieranych przez Urząd Skarbowy w celu zapewnienia ich zgodności z prawem;
* reprezentowanie Naczelnika przed sądami i innymi organami orzekającymi oraz urzędami w celu ochrony prawnych interesów Urzędu;
* opracowywanie pism procesowych związanych z postępowaniami w sprawach dotyczących działalności Urzędu
* informowanie kierownictwa Urzędu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz o występujących uchybieniach w działalności Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i o skutkach tych uchybień;
* przygotowywanie pism procesowych w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych
* informowanie o zmianach w obowiązujących przepisach związanych z zakresem działania Urzędu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o doświadczenie: 1 rok doświadczenia na stanowisku radcy prawnego w organach podatkowych
o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez okręgową izbę radców prawnych,
o dobra znajomość prawa administracyjnego, podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, cywilnego, gospodarczego oraz z zakresu zamówień publicznych, umiejętność obsługi komputera,
o kandydat nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek w zakresie kolidującym z wykonywanymi obowiązkami, pracować w kancelarii prawnej oraz pozostawać w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym urzędem administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe na stanowisku radcy prawnego w organach podatkowych,
* kopia wpisu na listę radców prawnych.

Inne informacje:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub przesyłać pocztą. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane . Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0-22 787 75 82 wew. 143

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07

pod adres:

Urząd Skarbowy
Przejazd 2
05-200 Wołomin

elsinore - 26 Maj 10, 12:59

Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Samodzielnym Referacie Pomocy Publicznej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Trzeci Urząd Skarbowy
Warszawa - Śródmieście
ul. Lindleya 14
02-013 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* orzecznictwo w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań lub zaległości podatkowych poprzez rozkładanie należności i zaległości na raty, odraczanie zapłaty należności lub terminów płatności, umarzanie zaległości, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej;
* wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
* rozpatrywanie środków odwoławczych i skarg, opracowywanie stanowiska organu zawierającego ocenę i analizę zarzutów;
* sporządzanie zestawień i sprawozdań w zakresie prowadzonych przez komórkę organizacyjną spraw.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego w szczególności ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
o umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole;
o odpowiedzialność;
o odporność na stres;
o otwartość na podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
o umiejętność samodzielnego kształcenia się.

wymagania dodatkowe

* dobra znajomość obsługi komputera (MS World, poczta elektroniczna, internet);
* wykształcenie wyższe.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy.

Inne informacje:

Oferty otrzymane nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rekrutacji. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-05


pod adres:

Trzeci Urząd Skarbowy
Lindleya 14
02-013 Warszawa
pok. 313

elsinore - 26 Maj 10, 12:59

Urząd Skarbowy w Kutnie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Referacie Informatyki, Ewidencji i Identyfikacji Podatników

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kutno
Urząd Skarbowy w Kutnie
99-300 Kutno
ul. Troczewskiego 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej,
* gromadzenie i przechowywanie akt rejestracyjnych,
* wprowadzanie danych ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych do systemu komputerowego oraz weryfikacja danych,
* wymiana informacji w sprawach rejestracyjnych z organami podatkowymi i innymi instytucjami,
* prowadzenie rejestru podatników podatku od towarów i usług oraz podatników VAT UE,
* wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń związanych z prowadzonymi rejestrami,
* obsługa podatników.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego w zakresie wynikającym z głównych obowiązków,
o biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
o znajomość systemu POLTAX - moduł REJESTRACJA,
o odpowiedzialność i obowiązkowość,
o komunikatywność oraz umiejętność logicznego myślenia.

wymagania dodatkowe

* wysoka kultura osobista,
* umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy,
* kopie dokumentów potwierdzających znajomość systemu POLTAX w zakresie modułu REJESTRACJA.

Inne informacje:

Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: (24) 355-61-11.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07

pod adres:

Urząd Skarbowy w Kutnie
ul. Troczewskiego 12
99-300 KUTNO

elsinore - 26 Maj 10, 13:00

Urząd Skarbowy w Kutnie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy kontroler rozliczeń w Wieloosobowym Stanowisku ds. Księgowości Budżetowej

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kutno
Urząd Skarbowy w Kutnie
99-300 Kutno
ul. Troczewskiego 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* księgowanie na kontach analitycznych dokumentów księgowych dotyczących wydatków budżetowych jednostki zgodnie z zasadami rachunkowości,
* planowanie dochodów i wydatków budżetowych jednostki oraz sporządzanie miesięcznych analiz wykonania budżetu,
* sporządzanie sprawozdań budżetowych i wprowadzanie ich do systemów informatycznych MrDos i Trezor,
* zastępstwo pracowników komórki w zakresie sporządzania list wypłat wynagrodzeń pracowników i prowizji oraz dokonywania rozliczenia urzędu, jako płatnika, z ZUS, PFRON i urzędem skarbowym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości budżetowej.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o rachunkowości oraz mechanizmów funkcjonowania urządzeń księgowych,
o znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
o znajomość ustawy o finansach publicznych,
o biegła znajomość obsługi komputera,
o umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* umiejętność obsługi programów: FK, Płatnik, Płace,
* znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
* umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie z zakresu księgowości budżetowej

Inne informacje:

Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: (24) 355-61-11.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07


pod adres:

Urząd Skarbowy w Kutnie
ul. Troczewskiego 12
99-300 KUTNO

elsinore - 26 Maj 10, 13:02

Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Dziale podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gorzów Wlkp.

ul. Jagiellończyka 10Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań podatkowych wszczętych przez Urząd Skarbowy lub na wniosek podatnika
* opracowywanie projektów postanowień i decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego
* wprowadzanie dokumentów do specjalistycznego programu
* kompleksowa obsługa i nadzór podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą m.in. kontrola formalna i merytoryczna deklaracji i zeznań
* pozyskiwanie i udzielanie informacji innym komórkom organizacyjnym urzędu, organom administracji państwowej oraz innym instytucjom dot. nadzorowanych podmiotów
* kompletowanie i archiwizowanie akt podatkowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o odporność na stres
o wnikliwość i rzetelność
o obsługa komputera
o komunikatywność
o podstawowa znajomość przepisów ordynacji podatkowej i podatku dochodowego
o doświadczenie zawodowe w administracji lub pracy biurowej min. 6 miesięcy

wymagania dodatkowe

* wykształcenie średnie ekonomiczne, administracyjne
* szkolenie w zakresie obsługi programów specjalistycznych ( POLTAX, POLTAX2B, BA)
* samodzielność i odpowiedzialnośc
* obsługa specjalistycznych programów komputerowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kserokopie świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Wszystkie dokumenty winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (095) 7115 -655.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-02

pod adres:

Urząd Skarbowy
Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.

elsinore - 26 Maj 10, 13:05

Urząd Skarbowy w Łukowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: informatyk do spraw obsługi informatycznej Urzędu w Referacie ds. Ogólnych, Kadr, Szkolenia, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Łuków
ul. Międzyrzecka 72A
21-400 Łuków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* pełnienie obowiązków administratora systemu teleinformatycznego Urzędu
* wdrażanie, instalowanie, aktualizowanie, archiwizowanie i prowadzenie stałego monitoringu systemów i aplikacji wykorzystywanych w Urzędzie
* prowadzenie instruktażu pracowników Urzędu w zakresie eksploatacji systemów informatycznych oraz obsługi urządzeń komputerowych
* opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie mechanizmów ochrony systemów i sieci komputerowych
* diagnozowanie i usuwanie awarii systemów informatycznych, aplikacji i sprzętu komputerowego
* nadzorowanie pracy urządzeń związanych z zainstalowanymi systemami komputerowymi
* wydawanie opinii i ekspertyzy w zakresie eksploatowanego i kupowanego sprzętu i oprogramowania
* uczestniczenie w procedurze likwidacji sprzętu informatycznego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe techniczne
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemami informatycznymi
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
o umiejętność działania w sytuacjach stresowych
o umiejętność pracy w zespole
o komunikatywność
o dobra organizacja pracy

wymagania dodatkowe

* preferowane wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
* przeszkolenie z zakresu administracji systemami: Microsoft Windows Server, Unixware
* przeszkolenie z zakresu obsługi systemu POLTAX, EGAPOLTAX, KONTROLA, Poltax2b
* znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do czytania dokumentacji technicznej
* umiejętność przekazywania informacji
* łatwość reagowania w trudnych sytuacjach
* dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (025) 7982921 wew. 41.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-09


pod adres:

Urząd Skarbowy
Międzyrzecka 72A
21-400 Łuków

elsinore - 26 Maj 10, 13:05

Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy do spraw analizy kont szczegółowych podatników w Dziale Rachunkowości Podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Wrocław
Urząd Skarbowy
Wrocław-Fabryczna
ul. Ostrowskiego 5
53-238 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* księgowanie wpłat w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej podatnikom, Izbie Skarbowej, Ministerstwu Finansów
* sporządzanie projektów postanowień o zaliczeniu wpłaty/nadpłaty/zwrotu podatku w celu poinformowania podatników o sposobie zaliczania wpłat dokonywanych po terminie lub też o sposobie rozliczeń nadpłat/zwrotów na wniosek podatnika lub z urzędu
* analiza kart kontowych, wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych oraz ich aktualizacja w celu ściągnięcia zaległości w trybie egzekucji administracyjnej
* obsługiwanie i przekazywanie podatnikom zwrotów i nadpłat podatków wg zasad określonych w obowiązujących przepisach i procedurach w celu likwidacji sald
* sporządzanie i opracowywanie wykazów zaległości i nadpłat na kontach szczegółowych podatników co celów bieżącej analizy i sprawozdawczości
* kompleksowe i terminowe załatwianie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, analiza zaległości podatkowych objętych tytułami wykonawczymi w rekwizycji, zasięganie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego, wyst. kart analitycznych na stare zaległości w celu poz. informacji dot. przedawnień
* kontrola terminowości dokonywania przez podatników wpłat na poczet zobowiązań podatkowych objętych układem ratalnym w celu podjęcia czynności zmierzających do wyegzekwowania należności wymagalnych
* informowanie innych komórek organiz. o zapisach na kartach kontowych podatników w celu podjęcia przez te komórki odpowiednich działań, w tym przyjmowanie i przekazywanie kart kontowych podatników w związku ze zmianą właściwości miejscowej w celu wymiany danych o stanie rozliczeń pod. między urzędami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w rachunkowości
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dokładność
o skrupulatność
o komunikatywność
o umiejętność organizaji pracy własnej

wymagania dodatkowe

* umiejętność obsługi komputera - pakiet biurowy oraz aplikacje specjalistyczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie i ustalonym sposobie selekcji. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po 2 tygodniach od zakończenia procedury rekrutacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-71) 79-77-113.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31

pod adres:

Urząd Skarbowy
Ostrowskiego 5
53-238 Wrocław
pok. 113 (kadry)

elsinore - 26 Maj 10, 13:06

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Wieloosobowym stanowisku pracy ds. Administracyjnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bydgoszcz
Bydgoszcz ul. Grunwaldzka50

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie Kancelarii Urzędu,
* prowadzenie Archiwum Urzędu,
* obsługa urządzeń biurowych,
* obsługa poczty elektronicznej,
* przyjmowanie korespondencji do Urzędu i jej wysyłanie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie
* doświadczenie: 3 miesiące doświadczenia zawodowego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o praktyczna znajomość zagadnień związanych z obsługą kancelaryjną,
o biegła znajomość obsługi komputera,
o dobra organizacja pracy,
o wysoka kultura osobista,
o komunikatywność,
o odporność na stres,
o dokładność w wykonywaniu obowiązków.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących kwalifikacji, uprawnień i umiejętności kandydata.

Inne informacje:

Oferty nie spełniające wymagań formalnych, a także przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostana odrzucone nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: (52) 58-38-487.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-05

pod adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy
GRUNWALDZKA 50
85-236 BYDGOSZCZ

elsinore - 26 Maj 10, 13:08

Urząd Skarbowy w Jaworze

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw podatków pośrednich w Referacie Podatków Pośrednich

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Jawor
Urząd Skarbowy
59-400 Jawor
ul. Gagarina 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przeprowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających w zakresie podatków pośrednich
* orzecznictwo w sprawach podatków pośrednich
* prowadzenie rejestrów z zakresu działania komórki podatków pośrednich
* przygotowywanie infprmacji dotyczących sporządzania sprawozdań statystycznych
* wymiana informacji o podatku Vat z państwami Unii Europejskiej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w aparacie skarbowym
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów w zakresie podatku od towarów i usług
o znajomość przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa
o znajomosć obsługi programów : POLTAX, Biblioteka Akt, KONTROLA

wymagania dodatkowe

* umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
* umiejętnośc współdziałania w zespole
* umiejętność sprawnej organizacji pracy na stanowisku
* sumienność, odpowiedzialność, uczciwość
* komunikatywnoość

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kontaktowy numer telefonu

Inne informacje:


Informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie lub nadesłanie w terminie (liczy się data stempla pocztowego) wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostana telefonicznie powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru. Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom, po upływie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty proszę składać w pokoju Nr 4 . Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 76 8717-203

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07

pod adres:

Urząd Skarbowy
GAGARINA 5
59-400 JAWOR

elsinore - 27 Maj 10, 13:37

Urząd Skarbowy w Kętrzynie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw wprowadzania danych w Referacie wprowadzania danych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kętrzyn
Urząd Skarbowy w Kętrzynie
ul. Powstańców Warszawy 13
11-400 Kętrzyn


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wprowadzanie do systemu Poltax danych z dokumentów podatkowych wpływających do urzędu,
* wprowadzanie do systemu Poltax danych z dokumentów wydawanych przez organy podatkowe (decyzji, postanowień),
* analiza, weryfikacja i zatwierdzanie poprawnie wprowadzonych zeznań rocznych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz informacji, na podstawie których sporządza się zeznania roczne,
* wstępna analiza pod względem rachunkowym i formalnym oddawanych błędnych deklaracji oraz analiza sposobu wprowadzenia deklaracji i decyzji do systemu Poltax,
* kompleksowa obsługa wprowadzonych dokumentów poprzez ich numerowanie, tworzenie raportów wprowadzonych paczek i sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych oraz ilości dokumentów z ilością wprowadzonych do systemu Poltax,
* zatwierdzanie poprawnie wprowadzonych dokumentów podatkowych do systemu Poltax oraz tworzenie rejestrów p/o oraz przypisywanie do nich dokumentów podlegających księgowaniu w systemie Poltax.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie informatyczne bądź ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów podatkowych,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętności manualne w posługiwaniu się klawiaturą komputera.

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie z programu Poltax,
* 0,5 roku ogólnego doświadczenia zawodowego w obszarze administracji skarbowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty niespełniające wymagań formalnych lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i sposobie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: 89-751-32-04 wew. 136.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-01

pod adres:

Urząd Skarbowy
Powstańców Warszawy 13/-
11-400 Kętrzyn

elsinore - 27 Maj 10, 13:38

Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale konsultantów w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bielsko-Biała
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej
ul. Traugutta 2a
43-300 Bielsko-Biała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* udzielanie informacji telefonicznych w zakresie obowiązującego systemu podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług,
* przygotowywanie informacji podatkowych,
* czuwanie nad aktualnością przygotowywanych informacji podatkowych,
* raportowanie w zakresie tematyki przeprowadzonych rozmów telefonicznych,
* stałe doskonalenie w zakresie wiedzy merytorycznej oraz umiejętności komunikowania się.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub wyższe oraz studia podyplomowe w zakresie prawa, ekonomii lub administracji,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz ordynacji podatkowej,
o komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
o dobra znajomość obsługi komputera,

wymagania dodatkowe

* umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,
* umiejętność pracy pod presją czasu,
* rzetelność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy, zaświadczenia dotyczące ewentualnych staży.

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz przeprowadzenia rozmowy telefonicznej. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.
Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 819-84-60.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-01


pod adres:

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej
ul. Traugutta 2a
43-300 BIELSKO-BIAŁA z dopiskiem „oferta pracy – wydział konsultantów”

elsinore - 27 Maj 10, 13:38

Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale konsultantów w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bielsko-Biała
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej
ul. Traugutta 2a
43-300 Bielsko-Biała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* udzielanie informacji telefonicznych w zakresie obowiązującego systemu podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług,
* przygotowywanie informacji podatkowych,
* czuwanie nad aktualnością przygotowywanych informacji podatkowych,
* raportowanie w zakresie tematyki przeprowadzonych rozmów telefonicznych,
* stałe doskonalenie w zakresie wiedzy merytorycznej oraz umiejętności komunikowania się.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub wyższe oraz studia podyplomowe w zakresie prawa, ekonomii lub administracji,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz ordynacji podatkowej,
o komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
o dobra znajomość obsługi komputera,

wymagania dodatkowe

* umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,
* umiejętność pracy pod presją czasu,
* rzetelność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy, zaświadczenia dotyczące ewentualnych staży.

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz przeprowadzenia rozmowy telefonicznej. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.
Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 819-84-60.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-01

pod adres:

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej
ul. Traugutta 2a
43-300 BIELSKO-BIAŁA z dopiskiem „oferta pracy – wydział konsultantów”

elsinore - 27 Maj 10, 13:40

Urząd Skarbowy w Kartuzach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Dziale Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Kartuzy
Urząd Skarbowy w Kartuzach
ul. Kościerska 13
83-300 Kartuzy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
* orzecznictwo w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych
* obsługa interesantów
* praca w systemach informatycznych Urzędu Skarbowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie z udokumentowaną kontynuacją nauki
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej
o umiejętność pracy w zespole
o umiejętność obsługi komputera
o odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

- dokumenty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
- kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-09


pod adres:

Urząd Skarbowy
Kościerska 13
83-300 Kartuzy

elsinore - 27 Maj 10, 13:40

Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: kontroler rozliczeń w Dziale Rachunkowości Podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Pruszcz Gdański
Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim
ul. Łukasiewicza 2
83-000 Pruszcz Gdański

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie kont podatkowych oraz innych urządzeń służących do ewidencji księgowej
* obsługa dokumentów płatności tj. wyciągów bankowych, dowodów wpłat
* zatwierdzanie rejestrów przypisów/odpisów po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentów żródłowych
* przygotowywanie postanowień w sprawie zaliczenia na poczet zaleglości podatkowych wpłat dokonywanych przez podatników, płatników
* bieżąca analiza zaległości i nadpłat na poszczegółnych kontach podatkowych
* sporządzanie sprawozdań z realizacji dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorailnego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie preferowane wyższe ekonomiczne, administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomośc obsługi i użytkowania programów Word, Excel, Open Officw
o samodzielność i komunikatywność
o dobra organizacja pracy

wymagania dodatkowe

* umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świdectw pracy
* kopie ukończonych kursów lub szkoleń

Inne informacje:


Dodatkowe informacje można będzie uzyskać pod nr telefonu 58/773-16-25

w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia
o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-02


pod adres:

Urząd Skarbowy
Łukasiewicza 2
83-000 Pruszcz Gdański

elsinore - 27 Maj 10, 13:41

Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych w Dziale Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gdańsk
Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku
ul.Żaglowa 2
80-560 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* bieżąca analiza pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym prawidłowości rozliczania się podatników na podstawie składanych przez nich deklaracji,
* wprowadzanie danych z deklaracji podatników do bazy komputerowej Urzędu,
* prowadzenie powierzonych spraw w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
* wykonywanie czynności sprawdzających,
* przygotowywanie pism do innych instytucji,
* obsługa interesantów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
o znajomość ustawy Ordynacja podatkowa,
o umiejętność biegłej obsługi komputera,
o znajomość aplikacji POLTAX,
o staż pracy w urzędzie skarbowym lub odbyty staż w urzędzie skarbowym,
o samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, terminowość, dokładność.

wymagania dodatkowe

* znajomość aplikacji Biblioteka Akt

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy,
* kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia.

Inne informacje:

Umowa na czas określony- zastępstwo.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Urząd skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na oferowanym stanowisku. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje:
58 712-9-150 lub 58 712-9-147.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-02


pod adres:

Trzeci Urząd Skarbowy
Żaglowa 2
80-560 Gdańsk
kancelaria- parter

elsinore - 27 Maj 10, 13:43

Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Dziale podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Białystok
Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
ul.Plażowa 17
15-502 Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie deklaracji podatkowych ,dokonywanie w systemie informatycznym obsługi wymiarowej dokumentów podatkowych wpływających na stanowisko , tworzenie i zatwierdzanie związanych z tymi czynnościami rejestrów przypisów i odpisów zatwierdzonych w wymiarze zeznań , nanoszenie przerwy w naliczaniu odsetek oraz rejestracja decyzji wymiarowych i odsetkowych w systemie POLTAX ,
* przeprowadzanie kontroli formalnej, rachunkowej i merytorycznej złożonych zeznań rocznych na podatek dochodowy od osób fizycznych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby osiągające dochody z działów specjalnych produkcji rolnej,a także uzyskujące dochody z najmu,podnanajmu,dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,kontrolowanie i wyjaśnianie dokumentów błędnych
* przeprowadzanie czynności sprawdzających,dotyczących złożonych dokumentów,polegających na konfrontacji zeznań z dowodami źródłowymi,
* prowadzenie postępowań podatkowych oraz przygotowywanie projektów decyzji w zakresie określenia prawidłowej wysokości w podatku od osób fizycznych,ustalenia zaliczek osobom prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej,w zakresie stwierdzenia nadpłaty oraz w sprawie zabezpieczeń wykonania zobowiązań podatkowych ,
* ustalanie podatników ,którzy nie wywiązali sie z obowiązku złożenia zeznań podatkowych ,
* przyjmowanie klientów oraz udzielanie informacji telefonicznej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ,
* przygotowywanie projektów zaświadczeń o wysokości dochodu i podatku należnego,o prowadzeniu działalności gospodarczej , o prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej oraz projektów pism dotyczących informacji zawartych w aktach podatkowych .

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów dotyczących podatków bezpośrednich ,
o umiejetność interpretacji i stosowania prawa w zakresie podatków bezpośrednich i Ordynacji podatkowej ,
o wnikliwość i rzetelność,
o komunikatywność .

wymagania dodatkowe

* wykszałcenie wyższe ekonomiczne ,prawnicze, administarcyjne,
* znajomość zasad rachunkowości ,
* znajomość obsługi aplikacji POLTAX,
* obsługa arkusza kalkulacyjnego EXCEL,
* odporność na stres ,
* 6 miesięcy pracy w administracji skarbowej .

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy .

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o termnie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego .Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone .Nadesłanych ofert nie odsyłamy .Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel.: /85/ 878-5160


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07


pod adres:

Drugi Urząd Skarbowy
Plażowa 17
15-502 Białystok
Kancelaria Urzędu pok.nr 5
z dopiskiem "oferta pracy"

elsinore - 27 Maj 10, 13:45

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor Dziale Kontroli Podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Pierwszy Urząd Skarbpwy Warszawa - Śródmieście
ul. Lindleya 14
02-013 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie kontroli źródłowych oraz czynności sprawdzających u kontrahentów kontrolowanych podmiotów
* sporządzanie protokołów z kontroli oraz czynności sprawdzających
* opracowywanie materiałów pokontrolnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie poparte doświadczeniem w administracji skarbowej lub służbach finansowo-księgowych lub wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego
o orientacja w specjalizacjach pokrewnych
o co najmniej 2 lata w administracji skarbowej lub służbach finansowo-księgowych w przypadku osób z wykształceniem średnim

wymagania dodatkowe

* staż pracy w komórce kontroli
* znajomośc systemu Poltax i podsystemu Kontrola

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie śiwadectw pracy
* kopia dowodu osobistego

Inne informacje:


UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-01

pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
Lindleya 14
02-013 Warszawa
Pierwszy Urząd Skarbowy
Lindleya 14
02-013 Warszawa

pok. 108

elsinore - 27 Maj 10, 13:47

Urząd Skarbowy w Krapkowicach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w wieloosobowym stanowisku ds. egzekucji administracyjnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Krapkowice
Opolska 96a
47-300 Krapkowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* dokonywanie zajęć wynagrodzeń, rachunków bankowych, wierzytelności i innych praw majątkowych,
* przydzielanie i odbieranie służby poborcom skarbowym oraz kontrola merytoryczna wykonania służby,
* rozliczanie przelewów do zrealizowanych zajęć,
* pozyskiwanie informacji o źródłach majątku i źródłach przychodu zobowiązanych wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne,
* obsługa klientów w zakresie prowadzonego postępowania egzekucyjnego,
* przygotowanie wniosków do sądu o wpis dłużników w Krajowym Rejestrze Sądowym,
* przygotowanie projektów pism oraz postanowień w zakresie prowadzonych spraw egzekucyjnych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dobra znajomość przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej i postępowania administracyjnego,
o komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespole,
o biegła obsługa komputera

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe,
* doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy,
* odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności

Inne informacje:


UMOWA NA CZAS OKREŚLONY
Postępowanie rekrutacyjne będzie składać się z części pisemnej (test) i ustnej.
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty niekompletne lub przesłane po terminie (liczy się data wpływu) nie będą brane pod uwagę.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(077) 446-77-28

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-09

pod adres:

Urząd Skarbowy w Krapkowicach
Opolska 96a
47-300 Krapkowice
lub złożyć w siedzibie Urzędu Skarbowego w pokoju nr 11

elsinore - 27 Maj 10, 13:50

Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: komisarz skarbowy w Wydziale analizy ryzyka

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
02-677 Warszawa,
ul. Cybernetyki 19B

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wdrażanie, modyfikowanie oraz aktualizowanie systemów informatycznych w celu wykorzystania ich do sporządzania analiz, zestawień i sprawozdań;
* monitorowanie dostępnych baz danych, opracowywanie programów, systemów przetwarzających te dane;
* wykonywanie przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych czynności analitycznych i prognostycznych, w celu określania obszarów ryzyka, pod kątem typowania podmiotów do kontroli.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe informatyczne, matematyczne, ekonomiczne lub inne z elementami informatycznymi w zakresie ekonometrii i statystyki, obejmujące na poziomie dobrym znajomość specjalistycznych programów komputerowych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość obsługi komputera w zakresie specjalistycznych programów komputerowych oraz arkuszy biurowych i kalkulacyjnych,
o zdolność analitycznego myślenia;
o doświadczenie w pracy z bazami danych, z pakietem Office (Excel i Access), pakietem biurowym (Word, Open Office);
o znajomość podstaw programowania Java, SQI, PHP.

wymagania dodatkowe

* znajomość programów (np. SPSS, Clementine, Statistica);
* znajomość przepisów prawa podatkowego i finansowego;
* doświadczenie w zakresie praktyki w organach administracji podatkowej i skarbowej;
* umiejętność pracy w zespole i komunikacji pisemnej;
* odporność na stres i działanie pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Prosimy o wpisanie w liście motywacyjnym nr ogłoszenia.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru. Brak kontaktu jest równoważny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.
Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022-2079548, 022-2079547.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-06

pod adres:

Urząd Kontroli Skarbowej Warszawie
ul. Cybernetyki 19B
02-677 Warszawa

elsinore - 27 Maj 10, 13:51

Urząd Skarbowy w Pułtusku

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw obsługi kancelarii i sekretariatu w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ogólnych, BHP, Kadr i Szkolenia

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Pułtusk
Urząd Skarbowy w Pułtusku
06-100 Pułtusk
ul.Żwirki i Wigury 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Urzędu drogą pocztową, faksową. mailową lub wniesioną osobiście oraz przedkładanie jej do dekretacji Naczelnikowi Urzędu.
* Wprowadzanie do programu komputerowego Biblioteka Akt zadekretowanej korespondencji i przekazywanie jej kierownikom i koordynatorom właściwych komórek organizacyjnych.
* Przygotowywanie korespondencji do wysyłki poprzez prowadzenie w programie Biblioteka Akt ewidencji pism wychodzących oraz drukowanie pocztowej książki nadawczej.
* Prowadzenie magazynu materiałów biurowych.
* Obsługa sekretariatu Urzędu (przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych, obsługa posiadanych urządzeń biurowych itp.).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ustawy o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1267 ze zm.), Zarządzenia Nr 13 Ministra Finansów w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz.Urz.MF z 2006r. Nr 7, poz.55 ze zm.),

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie z obsługi programu Biblioteka Akt,
* biegła obsługa aplikacji i urządzeń biurowych,
* umiejętność organizacji pracy własnej,
* obowiązkowość, sumienność,
* dokładność, komunikatywność,
* znajomość instrukcji kancelaryjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy,
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Inne informacje:

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje : tel. 23 692-11-02 wew. 204

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07


pod adres:

Urząd Skarbowy
Żwirki i Wigury 7
06-100 Pułtusk

elsinore - 27 Maj 10, 13:52

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw Karnych Skarbowych w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy d/s Karnych Skarbowych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Pierwszy Urząd Skarbowy
Warszawa-Śródmieście
02-013 Warszawa
ul. Lindleya 14

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* gromadzenie materiału dochodzenia w celu przeprowadzenia postępowania karnego
* uzgadnianie i wymierzanie kar w postępowaniu mandatowym
* uzgadnianie kar i sporządzanie wniosków o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
* sporządzanie aktów oskarżenia
* reprezentacja Urzędu przed wszystkimi sądami powszechnymi
* dokonywanie czynności w ramach pomocy prawnej
* współpraca z prokuraturą, komisariatem policji, urzędami skarbowymi, celnymi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie średnie preferowane wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w przypadku osób z wykształceniem średnim
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość prawa karnego i karnego skarbowego i umiejętnośc stosowania go w praktyce
o wysoka kultura osobista
o umiejętność pracy w zespole
o umiejętność pracy pod presją czsu i odporność na stres

wymagania dodatkowe

* zatrudnienie w administracji skarbowej -1 rok w przypadku osób z wykształceniem wyższym
* znajomośc prawa podatkowego
* dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07

pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
Lindleya 14
02-013 Warszawa

pok. 108

elsinore - 27 Maj 10, 13:52

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor w Dziale Podatków Pośrednich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Pierwszy Urząd Skarbowy
Warszawa - Śródmieście
ul. Lindleya 14
02-013 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie czynności sprawdzających w trynie art. 274C Ordynacja Podatkowa
* przekazywanie zgodnie z właściwością miejscową błędnie skierowanych wniosków innych organów skarbowych
* sporządzanie raportów w celu sporządzenia sprawozdań
* archiwizacja dokumentów
* wzywanie podatników do złożenia brakujących deklaracji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w administracji skarbowej w przypadku kandydatów z wykształceniem średnim
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętnoścć obsługi komputera

wymagania dodatkowe

* do 1 roku stażu pracy w organach podatkowych w komórce podatku VAT
* znajomość systemu Poltax

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kipie świadectw pracy

Inne informacje:


UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-01

pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
Lindleya 14
02-013 Warszawa

pok. 108

elsinore - 27 Maj 10, 13:53

Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent W Dziale Rachunkowości Podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie rachunkowości należności budżetowych przydzielonej grupie podatników tzn. księgowanie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów, przeksięgowywanie podatków w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej,
* analizowanie terminowości wpłat, zwrotów, przypisów, odpisów z tytułu podatkowych i nie podatkowych należności budżetowych oraz zaliczek na poczet podatków w celu uzyskania prawidłowych zapisów na kartach kontowych,
* wysyłanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych w celu terminowego podejmowania czynności zmierzających do ściągania należności budżetowych,
* sporządzanie postanowień o zarachowaniu wpłat na poczet należności głównej i odsetek za zwłokę oraz nadpłat na inną zaległość w celu uzyskania prawidłowego stanu rozliczeń,
* potwierdzanie stanu należności na wnioskach podatników o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty w celu prawidłowego rozpatrzenia wniosku przez odpowiednią komórkę,
* wyjaśnianie wysokości zaległości i nadpłat z podatnikami w celu likwidacji nadpłat i zaległości,
* prowadzenie korespondencji z innymi Urzędami w celu uzyskania dokładnej i aktualnej informacji finansowej o zobowiązaniach podatników,
* zastępowanie osoby wystawiającej podatnikom w kasie dowodów wpłat i wypłat w celu zapewnienia sprawnej obsługi kasowej podatników.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o odporność na stres,
o systematyczność,
o dokładność,
o terminowość,
o dobra organizacja pracy,
o odpowiedzialność,
o umiejętność pracy w zespole
o komunikatywność,
o wysoka kultura osobista.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie średnie ekonomiczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.22 849-76-41
Prosimy o umieszczanie Nr .ogłoszenia w składanych aplikacjach

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-04

pod adres:

Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów
ul. Kujawska 1
00-793 Warszawa
Kadry, pokój 201

elsinore - 27 Maj 10, 13:57

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Dziale Bieżącej Obsługi Podatników ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bydgoszcz
Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 50

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie i opracowywanie postanowień dotyczących dokonania zwrotu w podatku od towarów i usług oraz zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym,
* obsługa deklaracji, zeznań i informacji podatkowych,
* udzielanie ustnych informacji z zakresu stosowania prawa podatkowego,
* przygotowywanie projektów zaświadczeń,
* prowadzenie podatkowych akt wymiarowych,
* sprawdzanie prawidłowości obliczania podatków.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne
* doświadczenie: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz Ordynacji podatkowej,
o umiejętność obsługi komputera - pakietu MS Office,
o umiejętność pracy w zespole,
o wysoka kultura osobista,
o komunikatywność,
o odporność na stres.

wymagania dodatkowe

* ukończone szkolenia o tematyce podatkowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących kwalifikacji, uprawnień i umiejętności kandydata.

Inne informacje:

Oferty nie spełniające wymagań formalnych, a także przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: (52) 58-38-487.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-01


pod adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy
GRUNWALDZKA 50
85-236 BYDGOSZCZ

elsinore - 31 Maj 10, 06:55

Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Dziale obsługi deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych i podatków pośrednich
ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Szczecin
Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie
ul. Drzymały 5
70-217 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa, czynności sprawdzające, weryfikacja deklaracji podatkowych składanych przez podatników,
* monitorowanie ciągłości i terminowości składania deklaracji,
* weryfikacja, kompletowanie zgłoszeń kas rejestrujących; prowadzenie ewidencji kas rejestrujących,
* prowadzenie czynności sprawdzających w oparciu o dokumenty źródłowe,
* rozpatrywanie wniosków o stwierdzeniu nadpłaty,
* rozpatrywanie zawiadomień o popełnieniu czynu zabronionego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajmość przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, Ordynacji podatkowej,
o umiejętność planowania i organizacji własnej pracy,
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o umiejętność biegłej obsługi komputera,
o systematyczność, dokładność, komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
* odporność na stres,
* samodzielność w pracy oraz inicjatywa,
* zdolność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Umowa na zastępstwo,
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomienie o terminie części pisemnej i ustnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : (091) 81 30 581,
Zapraszamy do składania ofert osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-02

pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
Drzymały 5
70-217 Szczecin

elsinore - 31 Maj 10, 06:55

Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Dziale Informacji podatkowej i dokumentacji ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Szczecin
Pierwszy Urząd Skarbowy
ul. Drzymały 5
70-217 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wprowadzanie danych z dokumentów źródłowych do systemu POLTAX, BA,
* analiza błędnych dokumentów,
* informacja ogólna w zakresie podatku dochodowego, zryczałtowanego podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
* udzielanie odpowiedzi na pisma przychodzące do urzędu,
* wykonywanie prac pomocniczych przy obsłudze bibioteki,
* sporządzanie okresowych sprawozdań dla potrzeb Urzędu, Izby Skarbowej lub innych organów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne,administracyjne lub prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność biegłej obsługi komputera,
o podstawowa znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
o znajomość ustaw podatkowych,
o dokładność,rzetelność i odpowiedzialność,
o dyspozycyjność,
o umiejętność sprawnej organizacji pracy,
o wysoka kultura osobista.

wymagania dodatkowe

* odporność na stres,
* komunikatywność,
* umiejętność pracy pod presją czasu,
* umiejętność pracy w zespole,
* mile widziane doświadczenie w organach skarbowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Umowa na zastępstwo,
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomienie o terminie części pisemnej i ustnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : (091) 81 30 581,
Zapraszamy do składania ofert osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-02


pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
Drzymały 5
70-217 Szczecin

elsinore - 31 Maj 10, 06:58

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług w Referacie Podatków Pośrednich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Poznań
Poznań, ul. Chłapowskiego17/18
Swarzędz, ul. Dworcowa 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* weryfikacja formalna i merytoryczna zasadności zwrotu podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującą procedurą
* analizowanie deklaracji podatku od towarów i usług
* przeprowadzanie czynności sprawdzających na zlecenie innych organów podatkowych
* wprowadzanie do systemu POLTAX decyzji podatkowych
* załatwianie wniosków i pism składanych przez podatników w indywidualnej sprawie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność pracy w zespole
o umiejętności analityczne
o komunikatywność
o umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne
* umiejętność obsługi programów POLTAX, Biblioteka Akt
* znajomość przepisów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ogólnego prawa podatkowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kwestionariusz osobowy kandydata dostępny na stronie www.pus.poznan.pl lub Biurze Podawczym i Kadrach Urzędu
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje kandydata

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony-ZASTĘPSTWO.
Zapraszamy do składania ofert osoby posiadające orzeczony stopień o niepełnosprawności.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mail.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-04

pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
CHŁAPOWSKIEGO 17/18
60-965 POZNAŃ

elsinore - 31 Maj 10, 07:02

Urząd Skarbowy w Stalowej Woli

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw d/s prowadzenia egzekucji administracyjnej w siedzibie organu egzekucyjnego w Dziale Egzekucji ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Stalowa Wola

Urząd Skarbowy
ul. Metalowców 6
37-450 Stalowa Wola


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przydzielanie służb poborcom skarbowym i rozliczanie ich z dokonanych czynności egzekucyjnych oraz kontrola pracy poborców w terenie,
* prowadzenie egzekucji z wierzytelności i praw majątkowych,
* prowadzenie spraw związanych z egzekucją z ruchomości i nieruchomości,
* prowadzenie spraw związanych z postępowaniem zabezpieczającym,
* prowadzenie orzecznictwa w sprawach wynikających ze stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
* poszukiwanie majątku i źródeł dochodu dłużników.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
o umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego rozwiązywania problemów,
o umiejętność obsługi komputera,
o umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
o komunikatywność, umiejętność argumentowania i przekonywania,
o umiejętność redagowania pism.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
* doświadczenie w pracy w organach egzekucyjnych,
* umiejętność pracy w systemie EGAPOLTAX.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (ukończone kursy, studia podyplomowe),
* kopie świadectw pracy zaświadczeń.

Inne informacje:


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 15 8777 108 lub 15 8777 115.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-04


pod adres:

Urząd Skarbowy
Metalowców 6
37-450 Stalowa Wola

elsinore - 31 Maj 10, 07:02

Urząd Skarbowy w Suwałkach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Referacie Ogólnym, Kadr i Szkoleń

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Suwałki
16-400 Suwałki, ul. 1 Maja 2a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie całości spraw dotyczących zamówień publicznych i wymaganej dokumentacji,
* prowadzenie archiwum zakładowego
* prowadzenie spraw związanych z ochroną obiektu, osób i mienia, sprzątania oraz konserwacji systemów monitorująco-alarmowych
* prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych, eksploatacyjnych, remontowych oraz inwestycyjnych,
* prowadzenie zagadnień dotyczących obrony cywilnej i współpraca w tym zakresie z innymi jednostkami
* sporządzanie sprawozdań oraz informacji i analiz z zakresu prowadzonych i zleconych spraw
* obsługa kserokopiarek, dbanie o ich sprawność i konserwację
* zaopatrzenie Urzędu i stanowisk pracy w niezbędny sprzęt, wyposażenie i materiały biurowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze lub wyższe inne uzupełnione studiami podyplomowymi z w/w zakresu.
* doświadczenie: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji rządowej lub samorządowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych
o bardzo dobra znajomość przepisów regulujących zamówienia publiczne, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny

wymagania dodatkowe

* preferowane: studia podyplomowe w zakresach: zamówienia publiczne, eksploatacji i remontów obiektów budowlanych, infrastruktury sanitarnej, archiwistyki
* ukończone kursy, przeszkolenia dla archiwistów
* komunikatywność
* dobra umiejętność obsługi komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* świadectw pracy,
* prawo jazdy,
* zaświadczenie o ukończeniu kursu (uzyskaniu wykształcenia) dla archiwistów
* referencje/zaświadczenie potwierdzające pracę na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych

Inne informacje:


Dokumenty aplikacyjne (oferty) należy składać osobiście w sekretariacie urzędu (Suwałki, ul.
1 Maja 2a, p.151) lub za pośrednictwem poczty do dnia wskazanego w ogłoszeniu. Do oceny, czy oferta została złożona w terminie uznaje się, w przypadku kandydatów korzystających z operatora pocztowego, datę stempla pocztowego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub za pomocą strony internetowej urzędu www.urzadskarbowy.suwalki.com.pl (uzależnione od ilości ofert).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /87/5666983 / do 85 / wew. 149.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07

pod adres:

Urząd Skarbowy
1 Maja 2A
16-400 Suwałki

elsinore - 31 Maj 10, 07:04

Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy księgowy do spraw wprowadzania dokumentów księgowych i wymiarowych do systemu Poltax, POLTAX2B w Referacie Wstępnej Obsługi Dokumentów, Dystrybucji i Sprawozdawczości ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadajace obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Radom
26-600 Radom ul. Toruńska 3


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* weryfikacja, zatwierdzanie dokumentów wymiarowych do systemu Poltax i Poltax2B
* wprowadzanie przelewów bankowych
* obsługa likwidatury

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości i in.
o znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych aplikacji biurowych
o komunikatywność, dokładność
o umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe
* umiejętność obsługiwania programu komputerowego Poltax, Poltax 2B
* doświadczenie zawodowe 1 rok w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Z wybranymi kandydatami/kami zostanie zawarta umowa o pracę w celu zastępstwa nieobecnych pracowników. W przypadku ofert przesyłanych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Składane oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego. Przekazane oferty nie będą zwracane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 048 360-30-61 w. 403


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-02

pod adres:

Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu
ul. Toruńska 3
26-600 Radom
sala obsługi podatników stanowisko 1 - 6

elsinore - 31 Maj 10, 07:08

Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw Dochodów z Nieujawnionych -ródeł w Dziale Podatku Dochodowego Od Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów
ul. Wynalazek 3
02-677 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Podejmowanie działań w celu ujawniania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w trybie art. 20 updof,
* Prowadzenie ewidencji i rejestrów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działaności gospodarczej oraz ewidencji informacji na podstawie aplikacji DWP,
* Kontrola wstępna dokumentów złożonych przez podatnika,
* Kierowanie spraw do kontroli,
* Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego z udziałem strony w przypadku stwierdzenia: niezgodności w złożonych dokumentach podatkowych, niezgodności zeznania podatkowego z materiałami źródłowymi, niedopełnienia obowiązków przez podatnika,
* Właściwe wykorzystanie materiałów z przeprowadzonych kontroli, dochodzeń oraz informacji podatkowych,
* Udzielanie i pozyskiwanie niezbędnych informacji przy współpracy z innymi Działami Urzędu,
* Wprowadzanie danych do systemu POLTAX

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ; wyższe administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość prawa podatkowego, umiejętność stosowania prawa w praktyce, umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, komunikatywność, rzetelność i obowiązkowość, odpornosć na stres.

wymagania dodatkowe

* Pożądane doświadczenie minimum 1 rok pracy w administracji skarbowej w obszarze prawa podatkowego
* Umiejętność obsługiwania programów komputerowych w tym systemu POLTAX.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 54-86-809

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07

pod adres:

Urząd Skarbowy
Warszawa-Ursynów
Wynalazek 3
02-677 Warszawa

elsinore - 1 Czerwiec 10, 12:38

Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent Dziale Egzekucyjnym ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Ostrów Wielkopolski
Urząd Skarbowy
ul. Chłapowskiego 45
63-400 Ostrów Wielkopolski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym,
* przydział i odbiór służby oraz kontrola poborcy skarbowego w celu właściwej realizacji zadań,
* przygotowywanie sprzedaży zajętych ruchomości,
* rozliczanie wyegzekwowanych należności,
* opracowywanie spraw z zakresu orzecznictwa wynikających ze stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu administracyjnego postępowania egzekucyjnego,
o umiejętność interpretacji przepisów,
o umiejętność biegłej obsługi komputera,
o zdolność analitycznego myślenia,
o umiejętność pracy w stresie.

wymagania dodatkowe

* znajomość podsystemu EGAPOLTAX,
* samodzielność,
* komunikatywność i konsekwencja w działaniu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony-zastępstwo.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru, oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wyniki naboru będa zamieszczone w Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu (parter).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod.nr. tel.(0-62) 7388-109

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-06

pod adres:

Urząd Skarbowy
ul. Chłapowskiego 45
63-400 Ostrów Wielkopolski
Kadry, pok.109 I p.
z dpopiskiem na kopercie "oferta pracy"

elsinore - 1 Czerwiec 10, 12:38

Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Dziale Podatków Majątkowych i Opłat ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Poznań
Urząd Skarbowy Poznań - Nowe Miasto
ul.Warszawska 183/185
61-055 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analiza składanych deklaracji i zeznań podatkowych pod względem formalnym i merytorycznym,
* orzecznictwo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn ,
* przygotowywanie projektów decyzji , postanowień,
* prowadzenie czynności sprawdzających ,postanowień podatkowych i odwoławczych,
* sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn,
* wprowadzanie danych z zeznań podatkowych do systemu komputerowego,
* obsługa klientów na sali obsługi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane prawnicze lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość prawa cywilnego , prawa podatkowego
o umiejętność redagowania pism urzędowych,
o biegła obsługa komputera,
o zdolność analitycznego i logicznego myślenia,
o umiejętność pracy w zespole,
o rzetelność, odpowiedzialność i sumienność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony- zastępstwo.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie
nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: (61) 8730-513.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-06


pod adres:

Urząd Skarbowy Poznań - Nowe Miasto
Warszawska 183/185
61-055 Poznań

elsinore - 1 Czerwiec 10, 12:39

Urząd Skarbowy w Złotowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor w Referacie Podatków Pośrednich oraz Ulg i Umorzeń ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Złotów
Urząd Skarbowy w Złotowie Aleja Piasta 25, 77 – 400 Złotów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

*  prowadzenie postępowań podatkowych oraz czynności sprawdzających w zakresie podatku od towarów i usług w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póź. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.),
*  prowadzenie postęp. podatk. oraz czynności sprawdzających w zakresie zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budow. mieszkan. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.08.2005 r. o zwrocie osobom fizy. niektórych wydatków związanych z budow. mieszkan. ( Dz. U. Nr. 177, poz. 1468 z póź. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego  doświadczenie 1,5 – 3 lat pracy w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o  znajomość przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku VAT, ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym ( Dz. U. Nr. 177, poz. 1468 z póź. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.)

wymagania dodatkowe

*  komunikatywność,
*  umiejętność pracy w zespole
*  znajomość obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w urzędach skarbowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
*  kopia dowodu osobistego
*  kopie świadectw pracy
*  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień

Inne informacje:

Zatrudnienie w ramach zastępstwa na czas określony.
Za datę nadesłania oferty uważa się datę wpływu do urzędu.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-67) 263 54 20 wew. 55.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-09


pod adres:

Urząd Skarbowy
Aleja Piasta 25
77-400 Złotów
z dopiskiem "Zastępstwo"

elsinore - 1 Czerwiec 10, 12:40

Urząd Skarbowy w Starachowicach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy w Referacie Rachunkowości Podatkowej ds. Wstępnej Obsługi Dokumentów i Rozrachunków z Podatnikami

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Starachowice
Starachowice
ul. Składowa 33
27-200 Starachowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej.
* prowadzenie ewidencji podatkowej w systemie informatycznym
* wydawanie postanowień o zaliczeniu wpłat oraz nadpłat na zaległości podatkowe,
* dokonywanie zwrotów,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
o znajomość obsługi sprzętu komputerowego,
o umiejętność pracy w zespole,
o odporność na stres,

wymagania dodatkowe

* staż, praktyka lub praca w organach administracji państwowej,
* zdolność analitycznego myślenia,
* wykształcenie średnie ekonomiczne,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzajacych przebieg pracy zawodowej,

Inne informacje:

1. Dokumenty należy składać z dopiskiem: "Oferta pracy na stanowisko księgowy w Referacie Rachunkowości Podatkowej ds. Wstępnej Obsługi Dokumentów i Rozrachunków z Podatnikami".
2. Zatrudnienie zgodnie z art. 35 ustawy o służbie cywilnej.
3. Oferty otrzymane przed dniem opublikowania ogłoszenia, jak również po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
4. Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i procedurze naboru.
5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 / 276 21 10.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11


pod adres:

Urząd Skarbowy
Składowa 33
27-200 Starachowice

- Kancelaria Urzędu

elsinore - 1 Czerwiec 10, 12:42

Urząd Skarbowy w Chorzowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: poborca skarbowy do spraw Egzekucji Administracyjnej w Dziale Egzekucji

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Chorzów
Urząd Skarbowy w Chorzowie
Armii Krajowej 5
41-506 Chorzów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Pobór środków pieniężnych w terenie u zobowiązanych oraz stosowanie innych środków, w celu wyegzekwowania należności,
* przyjęcie i zdanie służby, w celu rozliczania się z przydzielonych tytułów wykonawczych,
* dokonywanie wpłaty wyegzekwowanej gotówki, w celu przekazania należności wierzycielom,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej,
o kompetencje psychologiczne, poparte asertywnością w kontaktach z dłużnikami,
o umiejętność sprawnej organizacji pracy,
o umiejętność pracy pod presją czasu.
o umiejętność pracy w zespole,
o odporność na stres,
o komunikatywność,
o posiadanie prawa jazdy i samochodu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: (0-32) 349-73-00


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15


pod adres:

Urząd Skarbowy w Chorzowie
Armii Krajowej 5
41-506 Chorzów
Kadry pok. 102

elsinore - 1 Czerwiec 10, 12:43

Urząd Skarbowy w Chorzowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw Obsługi Deklaracji Podatkowych i Zwrotów Podatku VAT w Dziale Podatków Pośrednich

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Chorzów
Urząd Skarbowy w Chorzowie
Armii Krajowej 5
41-506 Chorzów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym deklaracji oraz korekty deklaracji,
* tworzenie rejestrów odpisów i przypisów deklaracji i korekt deklaracji,
* przygotowywanie „karty oceny zasadności zwrotu”,
* prowadzenie czynności sprawdzających w stosunku do podatników, którzy zaprzestali składania deklaracji podatku od towarów i usług.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ustawy podatku od towarów i usług,
o znajomość ustawy ordynacja podatkowa,
o zdolność analitycznego myślenia,
o umiejętność sprawnej organizacji pracy,
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* odporność na stres,
* zdolność analitycznego myślenia,
* umiejętność pracy w zespole,
* dokładność, rzetelność, sumienność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: (0-32) 349-73-00

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15

pod adres:

Urząd Skarbowy w Chorzowie
Armii Krajowej 5
41-506 Chorzów
Kadry pok. 102

elsinore - 1 Czerwiec 10, 12:44

Urząd Skarbowy w Chorzowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw orzecznictwa w zakresie podatku dochodowego w Dziale Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych nie Prowadzących Działalności Gospodarczej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Chorzów
Urząd Skarbowy w Chorzowie
Armii Krajowej 5
41-506 Chorzów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Gromadzenie materiałów dowodowych i prowadzenie postępowań podatkowych w celu przygotowania projektów decyzji w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
* prowadzenie czynności sprawdzających i postępowań podatkowych w zakresie prawidłowości dokonywanych przez podatników rozliczeń rocznych oraz korzystania przez podatników z ulg i odliczeń podatkowych
* udzielanie informacji podatnikom z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
* obsługa zeznań rocznych, deklaracji podatkowych i informacji podatkowych w systemie komputerowym, zatwierdzanie, tworzenie rejestrów przypisów/odpisów,
* współuczestniczenie w przygotowaniu sprawozdań, analiz w ramach właściwości rzeczowej komórki w celu dostarczenia aktualnych informacji organom nadzorującym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
o znajomość przepisów ordynacja podatkowa,
o umiejętność obsługi komputera,
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o umiejętność sprawnej organizacji pracy.

wymagania dodatkowe

* Zdolność analitycznego myślenia,
* dokładność, rzetelność, sumienność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: (0-32) 349-73-00


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15

pod adres:

Urząd Skarbowy w Chorzowie
Armii Krajowej 5
41-506 Chorzów
Kadry pok. 102

elsinore - 1 Czerwiec 10, 13:36

Urząd Skarbowy w Siemiatyczach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: informatyk do spraw obsługi informatycznej Urzędu w wieloosobowym stanowisku pracy ds. informatyki

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Siemiatycze
Siemiatycze
ul. Pałacowa 18
17-300 Siemiatycze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* administrowanie systemami informatycznymi i aplikacjami w celu zapewnienia bezawaryjnego, sprawnego działania systemów informatycznych,
* administrowanie sprzętem i siecią informatyczną w celu zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania sieci sprzętu komputerowego,
* wspomaganie i szkolenie użytkowników w celu efektywnego wykorzystania systemu komputerowego,
* przekazywanie danych z baz Urzędu uprawnionym podmiotom w celu ich wykorzystania do realizacji swoich zadań,
* przygotowywanie raportów z danych, z baz Urzędów w celu udostępnienia ich pracownikom,
* planowanie zakupów sprzętu i oprogramowania, planowanie wdrożenia aplikacji i innych systemów informatycznych w skali powyżej roku w celu usprawnienia pracy Urzędu.
* koordynacja wprowadzenia nowych aplikacji i systemów informatycznych we współpracy z pracownikami i kierownikami innych komórek merytorycznych Urzędu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne.
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z informatyką.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość systemów operacyjnych klasy Unix, Windows (serwer, klient),
o znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi, a w szczególności sieci opartych na protokole TCP/IP,
o znajomość zagadnień relacyjnych baz danych,
o znajomość języka zapytań SQL,
o umiejętność konfigurowania sprzętu komputerowego i sieciowego,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność argumentacji,

wymagania dodatkowe

* kreatywność,
* zdolność analitycznego myślenia,
* umiejętność organizacji pracy,
* umiejętnośc podejmowania decyzji pod presją czasu i w stresie,
* rzetelność,
* komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy,

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data stępla wpływu Urzędu./
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (85) 656-13-90 wew.132.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18


pod adres:

Urząd Skarbowy
PAŁACOWA 18
17-300 SIEMIATYCZE
sekretariat Urzędu Skarbowego,
pokój 103 lub 108 (I piętro budynku)

elsinore - 1 Czerwiec 10, 14:05

Urząd Skarbowy w Przasnyszu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw egzekucji w Referacie Egzekucji Administracyjnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Przasnysz
06-300 Przasnysz
ul. Świerkowa 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań egzekucyjnych i dokonywanie czynności egzekucyjnych w celu przymusowego ściągnięcia należności podlegających egzekucji administracyjnej,
* ewidencja i weryfikacja danych wprowadzanych z dokumentów do podsystemu informatycznego Egapoltax,
* obsługa poborców skarbowych w zakresie przydziału, odbioru i rozliczania służb wykonywanych w terenie,
* dokonywanie podziału i rozliczenia sum uzyskanych w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, znajdujących się na koncie depozytowym organu egzekucyjnego,
* przygotowywanie i opracowywanie orzeczeń z zakresu administracyjnego postępowania egzekucyjnego
* prowadzenie postępowań zabezpieczających należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
* współpraca z wierzycielami, na rzecz których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz innymi instytucjami tj. instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, sądami, organami policji, kancelariami komorniczymi,
* współpraca z komórkami wymiarowymi i księgowymi urzędu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie preferowane wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pokrewnych instytucjach
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów i procedur egzekucji administracyjnej
o umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność
o umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
o dobra organizacja pracy własnej,
o umiejętność biegłej obsługi komputera (WORD, EXCEL),

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w zakresie pracy biurowej,
* dobra znajomość prawa administracyjnego i podatkowego
* znajomość systemu Egapoltax,
* znajomość języków obcych,
* umiejętność analitycznego myślenia
* kreatywność, inicjatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego ) i niekompletne nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można będzie uzyskać pod nr telefonu (29) 752-26-62 wew. 318 lub 305


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11

pod adres:

Urząd Skarbowy
Świerkowa 3
06-300 Przasnysz


z dopiskiem "Oferta pracy "

elsinore - 1 Czerwiec 10, 15:24

Urząd Skarbowy w Kłodzku

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw podatków pośrednich w Dziale Podatków Pośrednich

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kłodzko
Urząd Skarbowy w Kłodzku
ul. Walasiewiczówny 1
57-300 Kłodzko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* realizacja zadań wynikajacych z ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
* prowadzenie postępowań podatkowych,
* prowadzenie czynności sprawdzających,
* analiza urządzeń księgowych, ewidencji i innych dokumentów podmiotów gospodarczych,
* przygotowywanie projektów decyzji, postanowień,pism i innych dokumentów,
* obsługa podatników i płatników na sali obsługi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego, w szczególności ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, Ordynacji podatkowej i prawa cywilnego,
o umiejętność stosowania prawa w praktyce,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) oraz znajomość edytora tekstu Word,
o umiejętność pracy w zespole,
o komunikatywność,
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o otwarty stosunek do klienta,
o umiejętność przekonywania,
o asertywność

wymagania dodatkowe

* dokładność,
* obowiązkowość,
* samodzielność,
* dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:


Uprzejmie informujemy , że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie lub nadesłanie w terminie (liczy się data stempla pocztowego) wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń.
Kandydaci spełniajacy wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru telefonicznie lub za pomocą ogłoszenia za stronie internetowej Urzędu www.usklodzko.pl (uzależnione od ilości ofert).
Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej.
Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom; po upływie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74/ 647-43-75

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11


pod adres:

Urząd Skarbowy
Walasiewiczówny 1
57-300 Kłodzko

elsinore - 2 Czerwiec 10, 11:50

Izba Skarbowa w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Oddziele Orzecznictwa Egzekucyjnego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 4

Miejsce wykonywania pracy:

* Poznań
Izba Skarbowa w Poznaniu
Pl. C. Ratajskiego 5
61-726 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sporządzanie projektów postanowień i decyzji w celu weryfikacji rozstrzygnięć pierwszoinstancyjnych
* sporządzanie projektów postanowień w celu rozstrzygnięcia zasadności wnoszonych skarg i wniosków
* sporządzanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA i NSA oraz zażalenia kierowane do Ministra Finansów w celu przedstawienia zasadności podjętego rozstrzygnięcia
* prowadzenie korespondencji z urzędami skarbowymi w celu pozyskiwania informacji dotyczących zobowiązanych oraz przekazywania interpretacji w zakresie stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
* przeprowadzanie szkoleń i instruktaży z zakresu egzekucji administracyjnej oraz Ordynacji podatkowej w części dotyczącej wpisu hipoteki przymusowej oraz zastawu skarbowego a także udzielanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa w celu poprawy jakości pracy oraz zabezpieczenia należności wierzycieli

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej
o umiejętność prawidłowego odczytywania i stosowania prawa w praktyce
o umiejętność rozwiązywania problemów
o komunikatywność
o asertywność
o umiejętność pracy pod presją czasu.

wymagania dodatkowe

* umiejętność obsługiwania systemów informacji prawnej (np. Lex),
* umiejętność dogłębnej analizy dokumentów i wyciągania wniosków

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących kwalifikacji, uprawnień i umiejętności kandydata

Inne informacje:


Kandydaci zakwalifikowani do postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowani o jego terminie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (61) 8586250.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15


pod adres:

Izba Skarbowa
Referat Kadr i Szkolenia
Pl. Cyryla Ratajskiego 5
60-967 Poznań
z dopiskiem "oferta pracy AEGZ"

elsinore - 2 Czerwiec 10, 11:55

Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: poborca skarbowy w Dziale Egzekucji

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Dąbrowa Górnicza
Urząd Skarbowy
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Krasińskiego 33a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wykonywanie czynności egzekucyjnych w terenie na podstawie przydzielonych do załatwienia tytułów wykonawczych
* dokonywanie zajęć ruchomości, zwózek i sprzedaży licytacyjnej
* przyjmowanie należności pieniężnych, terminowe i rzetelne rozliczanie pobranych kwot
* obsługa interesantów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ustawy egzekucyjnej w administracji, kodeksu cywilnego i postępowania administracyjnego
o umiejętnosć sprawnej organizacji pracy
o odporność na stres
o samodzielność
o umiejętność pracy pod presją czasu
o umiejśtność obsługi komputera
o prawo jazdy
o zdyscyplinowanie, sumienność, dokładność

wymagania dodatkowe

* posiadanie samochodu
* doświadczenie na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Postępowanie kwalifikacyjne składać sie będzie z testu sprawdzajacego wiedzę oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu konkursu. Oferty nadesłane po terminie ( liczy się data stempla pocztowego) zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe inf 32-29-59-065

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-14


pod adres:

Urząd Skarbowy
Krasińskiego 33a
41-300 Dąbrowa Górnicza

elsinore - 2 Czerwiec 10, 11:56

Urząd Skarbowy w Będzinie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw orzecznictwa podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą w Dziale podatku dochodowego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Będzin
Urząd Skarbowy w Będzinie
42-500 Będzin
ul. I Armii Wojska Polskiego 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* współudział w weryfikacji protokołów kontroli, gromadzenia materiałów dowodowych oraz w prowadzeniu postępowań podatkowych,
* przyjmowanie, rejestrowanie, weryfikowanie pod względem formalnym zeznań rocznych,
* prowadzenie czynności sprawdzających deklaracji podatkowych,
* udzielanie informacji podatnikom z zakresu podatku dochodowego,
* wprowadzanie do systemu POLTAX decyzji i postanowień wydanych w toku prowadzonych postępowań oraz korekt deklaracji składanych w związku z przeprowadzoną kontrolą.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne.
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego,
o komunikatywność,
o odporność na stres,
o umiejętność pracy w zespole,
o dokładność
o umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywności i argumentacji,
o umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy,
* kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Inne informacje:

Postępowanie składa się z dwóch etapów: test wiedzy oraz rozmowy z komisją. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie. Oferty nie spełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 762 77 81 , 762 77 82.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-14


pod adres:

Urząd Skarbowy
I Armii Wojska Polskiego 1
42-500 Będzin
kadry - pokój 81 lub 82
(decyduje data stempla pocztowego)

elsinore - 2 Czerwiec 10, 11:57

Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy księgowy ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Białystok
Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
ul. Plażowa 17
15-502 Białystok


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* księgowanie w systemie Poltax 2B kwot przypisów/odpisów wynikających z deklaracji , korekt deklaracji,zeznań rocznych i decyzji pokontrolnych oraz wpłat dokonanych przez podatnika z tytułu podatków lub niepodatkowych należności budżetowych po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu rejestrów przypisów /odpisów ,
* kontrolowanie terminowości wpłat podatnika , przygotowywanie postanowień ,
* dokonywanie bieżącej analizy kart kontowych pod kątem zaległości podatkowych , kierowanie zapytań do Wydziału Ewidencji Ludności odnośnie adresu zamieszkania podatnika , wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych , aktualizowanie ich ,
* dokonywanie analizy nadpłat na kartach kontowych podatnika ,
* wyjaśnianie nieprzypisanych wpłat i uzgadnianie z podatnikiem formy zwrotu nadpłaty podatku , wystawianie zawiadomienia o przekazaniu mylnej wpłaty .

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w księgowości
* pozostałe wymagania niezbędne:
o ogólna znajomość przepisów z zakresu rachunkowości
o ogólna znajomość przepisów ordynacja podatkowa,
o dokładność, rzetelność, wnikliwość.

wymagania dodatkowe

* wykszałcenie średnie ekonomiczne ,
* przeszkolenie z systemu Poltax, Poltax 2B,
* systematyczność, terminowość,
* umiejętność pracy w zespole ,
* odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony -zastępstwo.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego .Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie
zniszczone .Nadesłanych ofert nie odsyłamy .Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(85)878-5160 .

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-09


pod adres:

Drugi Urząd Skarbowy
Plażowa 17
15-502 Białystok
Kancelaria Urzędu pok.nr 5

elsinore - 2 Czerwiec 10, 12:05

Urząd Skarbowy w Zakopanem

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy w Dziale Rachunkowości Podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Zakopane

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* księgowanie operacji finansowych na kartach kontowych;
* dokonywanie zwrotu nadpłat podatków;
* kontrolowanie terminowości wpłat należności;
* analizowanie kart kontowych;
* wystawianie postanowień, upomnień i tytułów wykonawczych;
* sporządzanie odpisów kont szczegółowych podatników;
* prowadzenie korespondencji z podatnikami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w księgowości
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zasad rachunkowości i rozporządzeń wykonawczych;
o umiejętność analitycznego myślenia;
o umiejętność biegłej obsługi komputera;
o umiejętność pracy w zespole;
o odporność na stres.

wymagania dodatkowe

* samodzielność i inicjatywa w działaniu;
* znajomość systemu POLTAX-2B;
* komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-18) 20-21-532
Kandydaci wybrani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego lub ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumentów nie odsyłamy. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-08


pod adres:

Urząd Skarbowy
Szymony 14
34-500 Zakopane

elsinore - 2 Czerwiec 10, 12:06

Urząd Skarbowy w Sochaczewie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Samodzielnym Referacie Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej oraz Podatków Majątkowych. ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Sochaczew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Prowadzenie postępowań w celu przygotowywania projektu decyzji w sprawie ustalenia podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych.
* Gromadzenie zeznań i deklaracji o nabyciu rzeczy i praw majątkowych w celu ustalenia ich wartości rynkowych oraz bieżące rozpatrywanie informacji i deklaracji, w tym weryfikowanie zadeklarowanych wartości przedmiotów opodatkowania w celu prawidłowego ustalenia zobowiązania.
* Ewidencjonowanie wpływających informacji i zeznań podatkowych a także wydawanych przez Naczelnika decyzji w celu usystematyzowania załatwionych spraw w systemie komputerowym CZM.
* Przygotowywanie oraz wydawanie zaświadczeń z zakresu działania komórki
* Obsługiwanie klientów oraz udzielanie informacji w zakresie podatków majątkowych.
* Opracowywanie informacji w formie papierowej do innych komórek Urzędu i innych organów podatkowych i kontrolnych w celu wykorzystania do opodatkowania podatkiem dochodowym.
* Udzielanie informacji o wartościach rynkowych innym organom podatkowym, kontrolnym, samorządowym, biegłym sądowym w celu prawidłowego ustalenia zobowiązań podatkowych
* Obsługa dokumentów wymiarowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Praktyczna znajomość obsługi komputera,
o Znajomość Ordynacji Podatkowej, ustawy od spadków i darowizn,ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
o Umiejętność organizacji pracy,
o Komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* Znajomość systemu POLTAX- CZM.
* Umiejętność pracy w zespole
* Odporność na stres.
* Wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy
* kopie zaświadczeń , uprawnień itp.

Inne informacje:


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-09


pod adres:

Urząd Skarbowy
Świerczewskiego 4
96-500 Sochaczew
sekretariat

elsinore - 2 Czerwiec 10, 12:06

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw wprowadzania danych W Dziale Informatyki i Wprowadzania Danych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Łódź
Łódź, ul. Zachodnia 47

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Wprowadzanie do systemów komputerowych danych szczegółowych z różnorodnych dokumentów podatkowych (zeznań, deklaracji, informacji, aktów notarialnych) w celu zapewnienia kompletnej i aktualnej bazy danych oraz dostarczania pozostałym komórkom urzędu informacji do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci.
* Segregowanie błędnych dokumentów ze względu na specyfikację błędu (błąd wyliczeń, błędy lub brak danych rejestracyjnych, błędna właściwość miejscowa) w celu przekazania komórkom wymiarowym do dalszej analizy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość obsługi komputera, szybka praca na klawiaturze,
o znajomość formularzy podatkowych typu informacje, deklaracje i zeznania jakie wpływają do urzędu,
o wiedza ogólna nt. zasad rejestracji podatników i zasad księgowania,
o umiejętność pracy w warunkach stresu, pod presją czasu,
o dokładność,
o zdolność analitycznego myślenia,
o dobra koncentracja,
o dobra organizacja pracy,
o umiejętność pracy w zespole,
o niekaralność.

wymagania dodatkowe

* obsługi aplikacji POLTAX, Vies, CZM.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Umowa na czas określony – zastępstwo.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
(42) 25-35-610 lub 25-35-611.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07


pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź - Bałuty
ul. Zachodnia 47, pok.217
91-066 Łódź

elsinore - 2 Czerwiec 10, 12:08

Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw rozliczania dochodów uzyskiwanych przez osoby nieprowadzące działalności w Referacie podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadzacych działalności gospodarczej, do spraw płatników i przychodów ze źródeł nie ujawnionych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bydgoszcz
ul. Tadeusza Rejtana 5
85-032 BydgoszczZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wstępna meytoryczna i formalna ocena dokumentów i deklaracji oraz wniosków o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, wprowadzanie ich do systemu informatycznego oraz prowadzenie czynności sprawdzających w celu prawidłowego rozliczenia podatników,
* obsługa interesantów zgodnie ze standardami obsługi klienta poprzez udzielanie informacji ustnych w celu wyjaśnienia podstawowych przepisów prawa podatkowego i wyeliminowania nieprawidłowości,
* prowadzenie postępowań (pod nadzorem przełożonego) w zakresie ulg podatkowych i przygotowywanie projektów decyzji w celu podjęcia przez przełożonych właściwych decyzji w tym zakresie,
* przygotowywanie projektów zaświadczeń na podstawie posiadanych dokumentów i materiałów z zakresu działania referatu w celu terminowej realizacji żądań podatników w tym zakresie (akceptacja przełożonnego).
* prowadzenie rejestrów spraw lub akt podatkowych w celu dostarczenia aktualnej informacji o podmiotach i sprawach,
* przygotowywanie prostych projektów pism/odpowiedzi w ramach przyjetych procedur w celu wymiany informacji,
* obsługa aplikacji wykorzystywanych w pracy referatu zgodnie z przyznanymi uprawnieniami w celu utworzenia bazy danych zapewnienia jej kompletności i aktualności,
* sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów podatkowych w celu wdrożenia postepowania zmierzającego do nałożenia kary na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ordynacji podatkowej i przepisów prawa podatkowego,
o umiejętność obsługi klienta, w tym klienta trudnego,
o umiejętność argumentowania uzasadnień decyzji,
o umiejętność pracy w zespole, dokładność.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe,
* umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność,
* umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych używanych w organach podatkowych,
* umiejetność działania w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* Kopie świadectw pracy.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52-339-74-86. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07

pod adres:

Trzeci Urząd Skarbowy
Tadeusz Rejtana 5
85-032 Bydgoszcz

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:16

Urząd Skarbowy w Ełku

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw obsługi osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz postępowań podatkowych w tym zakresie w Dziale Podatku Dochodowego od Osób Prawnych i Fizycznych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Ełk
Urząd Skarbowy w Ełku
ul. Wojska Polskiego 67
19-300 Ełk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Prowadzenie spraw związanych z opodatkowaniem dochodów osiąganych przez osoby fizyczne poza granicami kraju, dokonywanie czynności sprawdzających w tym zakresie
* Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zeznań rocznych, dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie poprawności złożonych zeznań
* Prowadzenie czynności formalno-rachunkowych poprawności złożonych zeznań podatkowych, walidowanie i zatwierdzanie deklaracji
* Sporządzanie wniosków o zastosowanie sankcji karnych z kodeksu karnego skarbowego
* Przygotowywanie wniosków w sprawie odwołań od decyzji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa
o Komunikatywność

wymagania dodatkowe

* Dobra organizacja pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* Kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną zaproszeni do udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje można będzie uzyskać pod nr tel. 87/610-41-00 wew. 217.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-14

pod adres:

Urząd Skarbowy
Wojska Polskiego 67
19-300 Ełk

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:19

Urząd Skarbowy w Koninie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent Referat Ewidencji i Identyfikacji Podatników

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Konin
URZĄD SKARBOWY W KONINIE
UL. ZAKŁADOWA 7A
62-510 KONIN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* rejestracja zgłoszeń NIP i nadawanie numerów identyfikacji podatkowej,
* kompletowanie akt ewidencyjnych podatników,
* przygotowywanie odpowiedzi za zapytania do innych organów podatkowych oraz zaświadczeń potwierdzających dane ewidencyjne,
* weryfikowanie danych adresowych,
* udzielanie informacji w zakresie ewidencji podatników i płatników.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników oraz Ordynacji podatkowej,
o umiejętności interpersonalne,
o umiejętność pracy w zespole,

wymagania dodatkowe

* znajomość obsługiwania systemu komputerowego Poltax.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy.
* kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Inne informacje:

Po dokonaniu analizy złożonych aplikacji kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (063) 245-68-77

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21


pod adres:

Urząd Skarbowy
Zakładowa 7A
62-510 Konin

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:22

Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Dziale Kadr, Szkolenia, Ochrony Informacji Niejawnych oraz Spraw Ogólnych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gliwice
Drugi Urząd Skarbowy
ul. Młodego Hutnika 2
44-100 Gliwice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Obsługa stanowiska kancelaryjnego: tworzenie i rejestracja paczek zgodnie z instrukcją dot. „Obiegu dokumentów w systemie komputerowym w Drugim Urzędzie Skarbowym w Gliwicach”.
* Podział deklaracji wg ich rodzaju.
* Tworzenie dziennych rejestrów paczek oraz kart obiegu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dokładność
o grzeczność
o uprzejmość

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących kwalifikacji, uprawnień i umiejętności kandydata

Inne informacje:

Oferty złożone lub nadesłane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej (w ofercie należy podać nr tel. kontaktowego). Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-32) 33-99-915.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-13

pod adres:

Drugi Urząd Skarbowy
ul. Młodego Hutnika 2
44-100 Gliwice
z dopiskiem: „oferta pracy na stanowisko referenta – w Dziale Kadr, Szkolenia, Ochrony Informacji Niejawnych oraz Spraw Ogólnych”

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:23

Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw obsługi kancelaryjnej w Kancelarii w Dziale Spraw Ogólnych, Kadr i Szkolenia ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Katowice
40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 32b

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Przyjmowanie korespondencji z poczty, Izby Skarbowej, na stanowisku obsługi podatnika w celu obsługi podatników.
* Kontrola korespondencji przychodzącej z punktu widzenia właściwości skierowania, kompletności, spełnienia wymogów formalnych.
* Sprawdzenie zgodności doręczonych przesyłek z rejestrem kontrolnym „R”.
* Rejestracja przychodzącej korespondencji w aplikacji „Biblioteka Akt”.
* Kontrola korespondencji wychodzącej pod względem spełnienia wymogów formalnych i kompletności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Znajomość zasad obiegu dokumentów i funkcjonowania urzędu.
o Asertywność.
o Dokładność.
o Komunikatywność.
o Zdolności organizacyjne.

wymagania dodatkowe

* Przeszkolenie z obsługi programu do rejestracji korespondencji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* Kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy w pracy biurowej minimum 3 miesiące

Inne informacje:

Oferty nadesłane z opóźnieniem (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające wymagań formalnych oraz opisanych w niniejszym ogłoszeniu jako konieczne – zostaną odrzucone. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone komisyjnie.
Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w czterech etapach: I – ocena złożonych dokumentów, II – pisemny test z znajomości zasad obiegu dokumentów i funkcjonowania urzędu, III – test ze umiejętności pisania na komputerze. IV – rozmowa z komisją – około pięciu kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów z II i III etapu, jednak nie mniej niż 60%.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-14

pod adres:

Drugi Urząd Skarbowy
PADEREWSKIEGO 32B
40-282 KATOWICE

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:25

Urząd Skarbowy w Przemyślu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw wydawania zaświadczeń w Dziale Podatku Dochodowego Od Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Przemyśl
Urząd Skarbowy w Przemyślu
ul. Lwowska 9a
37-700 Przemyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie wniosków, opracowywanie i wydawanie zaświadczeń o przychodach, dochodach, podatku należnym, o rodzaju działalności gospodarczej itp.,
* prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
* przygotowywanie do archiwum kopii wydanych zaświadczeń.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane : administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego i ordynacji podatkowej,
o komunikatywność,
o odporność na stres,
o dokładność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(016) centrala - 6752600 wew. 308 oraz na stronie internetowej urzędu : http://www.bip.is.rzeszow.pl/przemysl/index.html

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-14

pod adres:

Urząd Skarbowy
Lwowska 9a
37-700 Przemyśl

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:27

Urząd Skarbowy w Namysłowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: poborca skarbowy w Referacie do spraw egzekucyjnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Namysłów
Urząd Skarbowy w Namysłowie, plac Wolności 1, 46-100 Namysłów


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* ustalenie majątku dłużników oraz źródeł ich dochodów w celu zabezpieczenia wykonania należności pieniężnych oraz w celu zastosowania środków egzekucyjnych,
* wykonywanie czynności egzekucyjnych na podstawie przydzielonych tytułów wykonawczych, w tym egzekwowanie należności pieniężnych,
* prowadzenie dokumentacji czynności egzekucyjnych oraz rzetelne i terminowe rozliczanie pobranych kwot,
* wprowadzanie do systemu EGAPOLTAX danych z dokumentów źródłowych w celu zapewnienia kompletności i aktualizacji bazy danych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy Ordynacja podatkowa,
o umiejętność obsługi komputera,
o umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
o komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespole,
o samodzielność i dyspozycyjność,
o prawo jazdy kategorii B.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w egzekucji należności pieniężnych - 6 miesięcy,
* rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych,
* zdolność analitycznego myślenia,
* umiejętność obsługi programu komputerowego EGAPOLTAX,
* umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentu potwierdzającego prawo jazdy kategorii B,
* kopie świadectw pracy,
* kopie innych dokumentów potwierdzającym posiadane kwalifikacje.

Inne informacje:

-umowa na czas określony,
-zakwalifikowani kandydaci zostaną
powiadomieni o terminach postępowania
rekrutacyjnego,
-oferty odrzucone po terminie (liczy się data
stempla pocztowego widniejącego na
kopercie) nie będą rozpatrywane. Oferty
odrzucone, nieodebrane osobiście do dnia
31.07.2010r., zostaną komisyjnie zniszczone,
-dodatkowe informacje można uzyskać pod nr
tel. 774190980.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18

pod adres:

Urząd Skarbowy
plac Wolności 1
46-100 Namysłów

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:34

Urząd Skarbowy w Poddębicach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Referacie ds. podatków pośrednich

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Poddębice
Urząd Skarbowy w Poddębicach
ul. Narutowicza 12
99-200 Poddębice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analiza składanych deklaracji pod względem formalnym i merytorycznym,
* prowadzenie czynności sprawdzających,
* wprowadzanie danych oraz ich przetwarzanie w systemach infromatycznych,
* obsługa interesantów oraz udzielanie informacji podatkowych,
* przygotowywanie oraz prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń z zakresu właściwości rzeczowej referatu,
* prowadzenie postępowań podatkowych wszczętych na wniosek lub z urzędu,
* przygotowywanie akt spraw podatkowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa,
o umiejętność obsługi komputera,
o komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespole,
o odporność na stres.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w obszarze prawa podatkowego,
* ukończone kursy komputerowe.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy.

Inne informacje:

Zatrudnienie na czes określony. Oferty otrzymane po terminie, niekompletne lub nie spełniające wymogów formalnych nie bedą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. W ramach postępowania rekrutacyjnego zostanie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę z zakresu znajomości przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i uysług oraz ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18

pod adres:

Urząd Skarbowy
Narutowicza 12
99-200 Poddębice

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:35

Urząd Skarbowy w Żarach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista dział rachunkowości podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Żary
ul. Osadników Wojskowych nr 4
68-200 Żary

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analiza akt podatników z zaległościami biorąc pod uwagę czynniki powodujące zawieszenie bądź przerwanie biegu terminu przedawnienia w celu określenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
* monitorowanie zmiany w stanie zaległości podatników, które w najbliższej przyszłości mogą ulec przedawnieniu oraz występowanie z wnioskiem o ustalenie etapu realizacji postępowania egzekucyjnego i zastosowania środka egzekucyjnego w celu przerwania biegu terminu przedawnienia
* wnioskowanie o odpisanie przedawnionego zobowiązania podatkowego z uwzględnieniem zawieszenia biegu terminu przedawnienia , daty przerwania biegu terminu przedawnienia i zdarzenia , które je spowodowały oraz daty przedawnienia w celu aktualizacji danych na kartotekach księgowych
* kontrolowanie korzystania z instytucji hipoteki przymusowej oraz wnioskowanie o przeniesienie odpowiedzialności na osoby trzecie i następców prawnych w celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych na majątku dłużnika prowadzenia egzekucji wobec osób trzecich i następców prawnych
* współpracuje z innymi referatami urzędu w celu zgromadzenia informacji koniecznych do ustalenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze podatkowym
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość rachunkowości, przepisów formalnego i materialnego prawa podatkowego oraz prawa egzekucyjnego
o umiejętność stosowania prawa w praktyce
o umiejętność pracy w zespole
o umiejętność analitycznego myślenia
o umiejętności koncepcyjne, komunikacyjne, gospodarowanie czasem

wymagania dodatkowe

* umiejętność posługiwania się programami komputerowymi stosowanymi w urzędach skarbowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* świadectwa pracy

Inne informacje:

dodatkowe informacje pod numetrem telefonu 68 4560510
zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie pisemnego sprawdzianu wiedzy merytorycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15

pod adres:

Urząd Skarbowy
Osadników Wojskowych 4
68-200 Żary

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:36

Urząd Skarbowy w Poddębicach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Referacie podatku dochodowego oraz podatków majątkowych i opłat

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Poddębice
Urząd Skarbowy
ul. Narutowicza 12
99-200 Poddębice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań podatkowych,
* prowadzenie czynności sprawdzających dotyczących zeznań, deklaracji, informacji i oświadczeń składanych przez podatników,
* obsługa dokumentów wymiarowych w systemie POLTAX.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (opodatkowanie osób duchowych),
o znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej),
o znajomość ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
o umiejętność stosowania prawa w praktyce,
o umiejętność anlitycznego myślenia,
o umiejętność rozwiązywania problemów.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w administracji rządowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy.

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony.
Oferty otrzymane po terminie, niekompletne lub nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
W ramach postępowania rekrutacyjnego zostanie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę z zakresu znajomości ww. przepisów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18


pod adres:

Urząd Skarbowy
Narutowicza 12
99-200 Poddębice

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:37

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw obsługi administracyjnej oraz archiwum zakładowego w Dziale spraw ogólnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Lublin
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
20-027 Lublin
ul.Sądowa 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie spraw administracyjnych, w tym zakresie inwestycji, gospodarki materiałowej, transportu, łączności oraz ochrony mienia
* prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu,
* realizowanie spraw w zakresie wydatkowania przez Urząd srodków publicznych na zakup towarów, usług i robót budowlanych
* prowadzenie rejestrów, ewidencji i zbiorów organizacyjno-administracyjnych
* przygotowywanie projektów pism z zakresu spraw załatwianych przez Dział

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w administracji podatkowej na stanowisku związanym z obsługą kancelaryjną,prowadzeniem archiwum lub logistyką
* pozostałe wymagania niezbędne:
o prawo jazdy kat.B
o biegła obsługa komputera (przede wszystkim oprogramowanie biurowe tj.edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,poczta elektroniczna
o znajomość przepisów kancelaryjnych, z zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt,
o znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych

wymagania dodatkowe

* poświadczenie bezpieczeństwa
* przeszkolenie w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kserokopia prawa jazdy
* kserokopia dowodu osobistego

Inne informacje:


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18

pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
Sądowa 5
20-027 Lublin

pok.218 II piętro

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:37

Urząd Skarbowy w Świebodzinie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw wprowadzania danych do systemu informatycznego w Referacie informatyki, wprowadzania danych, ewidencji i identyfikacji podatników

Wymiar etatu: 0.75

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Świebodzin
ul. Sobieskiego 6
66-200 Świebodzin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa deklaracji, zeznań i rozliczeń rocznych oraz informacji o uzyskanych dochodach poprzez wprowadzenie danych szczegółowych do aplikacji POLTAX
* tworzenie paczek/rejestrów z wprowadzonych dokumentów źródłowych oraz zaopatrywanie je w raporty z przetworzonych dokumentów,
* współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie obsługi dokumentów źródłowych
* prowadzenie ewidencji dokumentów błędnych przekazywanych do komórek merytorycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dokładność i systematyczność
o podstawowa umiejętność obsługi komputera osobistego, umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
o umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku
o wnikliwość i rzetelność, sumienność
o komunikatywność,
o znajomość podstaw przepisów podatkowych
o znajomość ustawy o służbie cywilnej
o umiejętność pracy samodzielnej i w zespole

wymagania dodatkowe

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia w pracy w administracji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających 6 miesięczne doświadczenie w pracy w administracji

Inne informacje:

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych lub wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie pisemnego sprawdzianu wiedzy merytorycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej. List motywacyjny i składane oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18

pod adres:

Urząd Skarbowy
ul. Sobieskiego 6
66-200 Świebodzin
z dopiskiem „Oferta pracy”

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:38

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw ewidencji i identyfikacji podatników w Dziale ds Ulg Podatkowych i Identyfikacji Podatników

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bydgoszcz
ul.Fordońska 77Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* weryfikacja wpływających zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych NIP-3 i wyjaśnianie rozbiezności z nimi związanych,
* wprowadzanie do systemu Poltax danych ze zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych,
* wydawanie decyzji NIP-4 o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej po uprzedniej weryfikacji w centralnej bazie danych,
* obsługa podatników w punkcie informacyjnym urzędu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
o znajomość Ordynacji podatkowej,
o bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* znajomość programu Poltax,
* doświadczenie w pracy w organach skarbowych,
* umiejętność pracy w zespole,
* umiejętność pracy pod presją czasu,
* odpowiedzialność, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Wybrani kandydaci zostana powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Po zakończonym procesie rekrutacji odrzucone oferty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje pod nr tel.52 345-25-51.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18

pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
Fordońska 77
85-950 BYDGOSZCZ

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:38

Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent Referacie ds. ogólnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Lublin
Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
20-016 Lublin
ul. Narutowicza 56

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie korespondencji wpływającej do urzędu drogą pocztową oraz od podmiotów uprawnionych,
* otwieranie poczty przychodzącej, podział na poszczególne komórki organizacyjne,
* rejestracja poczty przychodzącej w systemie informatycznym,
* rejestracja zwrotnych potwierdzeń odbioru oraz zwrotów listów w systemie informatycznym,
* miesięczne uzgadnianie ilości listów otrzymanych, nadanych oraz ich zwrotów,
* przygotowywanie poczty wychodzącej, tworzenie książek nadawczych,
* przygotowywanie projektów pism związanych z pracą na stanowisku,
* prowadzenie rejestru tajemnicy skarbowej,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych
o znajomość Zarządzenia Nr 13 Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów,
o znajomość przepisów Ordynacji Podatkowej (Dział I, Dział II Rozdział 1, Rozdział 2, Dział IV Rozdział IV, V, VI, VII, Dział VII)
o umiejętność biegłej obsługi komputera (OpenOffice Writer, Calc)
o umiejętność dobrej organizacji pracy, obowiązkowość, samodzielność,
o umiejętność pracy w zespole,
o komunikatywność, asertywność, odporność na stres,

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe,
* 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórkach administracyjnych organów administracji publicznej,
* najomość instrukcji kancelaryjnej,
* znajomość aplikacji Biblioteka Akt,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie testu sprawdzającego wiedzę i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 535-04-92.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18


pod adres:

Trzeci Urząd Skarbowy
Narutowicza 56
20-016 Lublin
Trzeci Urząd Skarbowy
Narutowicza 56
20-016 Lublin
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. kadr i szkolenia
z dopiskiem „Oferta pracy – N-10 ”

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:40

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw podatków pośrednich w Drugim Dziale Podatków Pośrednich

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bydgoszcz
ul.Fordońska 77

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* weryfiakcja deklaracji podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług,
* prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie przedmiotowego podatku,
* wprowadzanie do systemu Poltax deklaracji podatkowych oraz dokumentów z nimi związanych,
* obsługa podatników w punkcie informacyjnym urzędu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane prawnicze lub ekonomiczne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o ogólna znajomość prawa podatkowego (w tym ustawy o podatku od towarów i usług),
o znajomość Ordynacji podatkowej,
o dobra obsługa komputera.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w organach skarbowych,
* umiejętność pracy w zespole,
* komunikatywność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Po zakończonym procesie rekrutacji odrzucone oferty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 52 345-25-51.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18

pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
Fordońska 77
85-950 BYDGOSZCZ

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:53

Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Dziale Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
ul. Kujawska 1 00-793 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Wprowadzanie deklaracji, korekt deklaracji i innych dokumentów do systemu POLTAX
* Obróbka wstępna dokumentów -segregowanie, paczkowanie, sprawdzanie zgodności z obowiązującymi przepisami w celu zapewnienia prawidłowego, sprawnego i zgodnego z procedurami wprowadzenia deklaracji dot.podatku dochodowego od osób prawnych do systemu POLTAX
* Sporządzanie korekt z urzędu oraz wezwań do podatników o dokonanie korekty lub złożenia wyjaśnień w celu usunięcia z obiegu prawnego błędnie sporządzonych przez podatnika dokumentów,
* Przekazywanie korespondencji zgodnie z właściwością miejscową oraz udzielanie odpowiedzi na pisma innych organów i instytucji w celu realizacji przepisów o właściwości miejscowej oraz pełnienia funkcji informacyjnej organu podatkowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego - praca w organach administracji – 1 rok
* pozostałe wymagania niezbędne:
o zdolność analitycznego myślenia
o umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub ekonomiczne
* znajomość podsystemu POLTAX, BA
* dokładność
* rzetelność i obowiązkowość,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Ofert odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu (022) 849-76-41
Prosimy o wpisywanie Nr. ogłoszenia

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15

pod adres:

Urząd Skarbowy
Kujawska 1
00-793 Warszawa
pok.201

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:54

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: oskarżyciel skarbowy w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Karnych Skarbowych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kraków
Kraków, Urząd Skarbowy Kraków – Śródmieście, ul. Krowoderskich Zuchów 2, 31-272 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe wraz z przygotowaniem aktów oskarżenia, wniosków o warunkowe umorzenie, postanowień o umorzeniu dochodzenia, zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,
* prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe,
* prowadzenie rejestrów w celu ewidencjonowania czynności podejmowanych na stanowisku,
* rejestrowanie w systemie KCIK danych o popełnionych przestępstwach i ukaranych osobach fizycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego, w szczególności ustaw kodeks karny skarbowy, a także ustawy kodeks postępowania karnego,

wymagania dodatkowe

* systematyczność, samodzielność,
* odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
* kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
* w przypadku osób niepełnosprawnych – kopia orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności.

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie składać się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
Oferty kandydatów bez kompletu w /w dokumentów lub nie spełniające wymagań formalnych albo przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Lista osób spełniających wymogi formalne zostanie zamieszona w BIP i na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (012) 66-56-404.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15


pod adres:

Urząd Skarbowy Kraków - Śródmieście
Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:55

Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Samodzielnym Referacie Pomocy Publicznej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy Warszawa -Mokotów
ul. Kujawska 1
00-793 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie ewidencji wpływu wniosków oraz sposobu rozstrzygnięcia sprawy, rejestrów odwołań, wysyłanie korespondencji do podatnika i innych organów
* zbieranie materiałów dowodowych do wniosków zakresie informacji o podatniku , udzielonej pomocy publicznej oraz wystawienie wezwań , zawiadomień w trakcie postępowania oraz sporządzenie informacji o wnioskodawcy w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu gminy
* udzielanie informacji petentom o sposobie załatwiania spraw i o obowiązujących przepisach z zakresu prawa podatkowego i pomocy publicznej
* przygotowanie akt w celu zapoznania podatnika z zebranym materiałem dowodowym., przygotowanie projektu postanowienia w trybie art. 200 ustawy-Ordynacja podatkowa
* przygotowanie akt odwoławczych i przesyłanie ich do jednostki nadrzędnej , oraz podpisywanie zawiadomień do podatnika.
* współpraca z innymi działami w zakresie wzajemnego przekazywania informacji o wnioskach i sposobie ich załatwienia

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o  umiejętność obsługi komputera
o  umiejętność pracy w zespole,
o komunikatywność
o  umiejętność analitycznego myślenia
o  umiejętność organizacji pracy własnej
o  znajomość przepisów podatkowych w szczególności ustawy – Ordynacja podatkowa , przepisów krajowych i unijnych dotyczących pomocy publicznej

wymagania dodatkowe

*  wykształcenie wyższe
*  obsługa systemu Poltax

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Oferty otrzymane /data wpływu do urzędu/ po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 849-76-41
Prosimy o wpisywanie nr.ogłoszenia na aplikacjach

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15

pod adres:

Urząd Skarbowy
Kujawska 1
00-793 Warszawa
pok.201

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:55

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Referacie Opodatkowania Osób Prawnych, Jednostek Organizacyjnych nie mających Osobowości Prawnej oraz Osób Fizycznych w ramach Działu Podatków Pośrednich

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kraków
Urząd Skarbowy Kraków – Śródmieście, ul. Krowoderskich Zuchów 2, 31-272 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań podatkowych,
* dokonywanie czynności sprawdzających w celu ustalenia stanu faktycznego;
* weryfikacja i analiza informacji w zakresie zasadności zwrotów i nadpłat,
* przygotowywanie zaświadczeń,
* wprowadzanie danych do systemów informatycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego w szczególności ustaw w zakresie podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa,
o umiejętność dobrej organizacji pracy,
o rzetelność, odpowiedzialność i dokładność,
o komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* systematyczność, samodzielność,
* odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
* kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
* w przypadku osób niepełnosprawnych – kopia orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności.

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie składać się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
Oferty kandydatów bez kompletu w /w dokumentów lub nie spełniające wymagań formalnych albo przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Lista osób spełniających wymogi formalne zostanie zamieszona w BIP i na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (012) 66-56-404.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15


pod adres:

Urząd Skarbowy Kraków - Śródmieście
Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:56

Urząd Skarbowy w Inowrocławiu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Referacie Podatków Majątkowych i Opłat

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Inowrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* dokonywanie czynności sprawdzających w celu stwierdzenia terminowości złożenia deklaracji i ich formalnej poprawności
* dokonywanie czynności sprawdzających i prowadzenie postępowań podatkowych w celu wydania decyzji wymiarowej w zakresie podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych
* wprowadzanie do systemu POLTAX dokumentów wymiarowych dotyczącyh prowadzonych spraw
* obsługa aplikacji Czynności Majątkowe
* obsługa bezpośrednia podatników, udzielanie informacji w sprawach podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego i cywilnego do realizacji zadań wymaganych na zajmowanym stanowisku
o komunikatywność
o dobra organizacja pracy
o odpowiedzialność, dokładność
o umiejętność biegłej obsługi komputera
o umiejętność interpretowania przepisów prawa podatkowego i cywilnego

wymagania dodatkowe

* umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
* zdolność koncepcyjnego i analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.Brak odpowiedzi jest równoznaczny z nie zakwalifikowaniem kandydata.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-52) 567-23-07

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18

pod adres:

Urząd Skarbowy
Najświętszej Marii Panny 23
88-100 Inowrocław

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:56

Izba Skarbowa we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: komisarz skarbowy do spraw orzecznictwa w Oddziale Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Wrocław
Izba Skarbowa we Wrocławiu,
ul. Pretficza 9/11
50-983 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań podatkowych
* dokonywanie analiz i merytorycznej oceny stanowisk stron
* analiza orzeczeń sądów administracyjnych I instancji
* prowadzenie kontroli w urzędach skarbowych
* bieżące rejestrowanie pism i obsługa biurowo kancelaryjna
* współdziałanie w rozwiązywaniu problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego, udzielanie wyjaśnień pracownikom urzędów skarbowych oraz udzielanie wyjaśnień podatnikom

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe (preferowane: prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne)
* doświadczenie: 4 lata doświadczenia zawodowego w zakresie stosowania prawa podatkowego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego oraz umiejętność jego praktycznego zastosowania
o umiejętność analizy i syntezy informacji
o komunikatywność
o umiejętność pracy w zespole
o umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

* 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wpłat z zysku

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie innych dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie spotkania. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego widniejącego na kopercie). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 360 63 53; 71 361 88 30.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21


pod adres:

Izba Skarbowa
Pretficza 9/11
50-983 Wrocław
kancelaria, pok. 307

elsinore - 9 Czerwiec 10, 11:25

Izba Skarbowa w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Oddziale Orzecznictwa ds. Ulg w Spłacie Zobowiązań Podatkowych oraz Odpowiedzialności Osób Trzecich

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 3

Miejsce wykonywania pracy:

* Poznań
Izba Skarbowa
Pl. C. Ratajskiego 5
61-726 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa programu kancelaryjnego oraz poczty e-mail,
* prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących orzekania o odpowiedzialności osób trzecich mających na celu ustalenie stanu faktycznego danej sprawy oraz zgromadzenie materiału dowodowego pozwalającego na ocenę zarzutów zawartych w środku odwoławczym,
* przygotowanie projektów decyzji, postanowień i pism w celu wydania prawidłowego rozstrzygnięcia odwołania, zażalenia od orzeczenia pierwszoinstancyjnego,
* przygotowanie projektów odpowiedzi na skargi do WSA, NSA oraz skarg do NSA mających na celu ustosunkowanie się do zarzutów skarżącego,
* reprezentowanie organu podatkowego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym celem udzielania wyjaśnień na rozprawach,
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na wątpliwości interpretacyjne urzędów skarbowych w celu zagwarantowania właściwego zastosowania obowiązujących przepisów prawa,
* przeprowadzanie analizy udostępnionych spraw z zakresu orzekania o odpowiedzialności osób trzecich pod kątem prawidłowości wydanego rozstrzygnięcia przez urząd skarbowy,
* przygotowywanie projektów pism adresowanych do Ministerstwa Finansów zawierających odpowiedzi na skierowane do Izby pytania dotyczące prowadzonych postępowań lub poszczególnych podatników.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o praktyczna znajomość ustawy Ordynacja podatkowa oraz prawa podatkowego

wymagania dodatkowe

* umiejętność interpretacji przepisów prawa podatkowego,
* zdolność analitycznego myślenia oraz formułowania ocen i wniosków,
* umiejętność tworzenia,
* znajomość obsługi komputera,
* umiejętność pracy w zespole,
* kreatywność,
* komunikatywność,
* sumienność,
* odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących kwalifikacji, uprawnień.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowani o jego terminie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (61) 8586131

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-19

pod adres:

Izba Skarbowa
Referat Kadr i Szkolenia
Pl. Cyryla Ratajskiego 5
61-726 Poznań
z dopiskiem „oferta pracy DU/ODP”

elsinore - 9 Czerwiec 10, 11:25

Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor Referacie Egzekucyjnym o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadajace obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Nowy Tomyśl
Urząd Skarbowy
w Nowym Tomyślu
ul. Kolejowa 38
64 – 300 Nowy Tomyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* ściaganie należności pieniężnych w celu likwidacji zaległości,
* zabezpieczanie należnosci podatkowych w celu zaspokojenia przyszłych zaległości,
* dokonywanie wpisów hipotek przymusowych w celu zabezpieczenia zaległości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku lub o podobnym charakterze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dobra znajomość przepisów prawa, dotyczących postępowania egzekucyjnego,
o praktyczna obsługa komputera,
o dobra organizacja pracy własnej,
o umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o komunikatywność,
o umiejętność działania w sytuacjach stresowych,

wymagania dodatkowe

* umiejętność obsługi podsystemu EGAPOLTAX.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* Kopie świadectw pracy.

Inne informacje:

Liczy się data stempla pocztowego.
Osoby składające oferty pracy zostaną powiadomione na piśmie, czy zostały zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie i procedurze dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Przewidywany termin zatrudnienia – 01.08.2010r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 44 23 166 wew. 151.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-19

pod adres:

Urząd Skarbowy
Kolejowa 38
64-300 Nowy Tomyśl

elsinore - 9 Czerwiec 10, 11:26

Urząd Skarbowy w Czarnkowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw kancelaryjnych w Referacie Ogólnym ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Czarnków
Urząd Skarbowy
Pocztowa 4
64-700 Czarnków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie poczty przychodzącej i przygotowanie jej do dekretacji Kierownictwu Urzędu,
* wprowadzanie poczty do Biblioteki Akt w celu zachowania właściwego obiegu dokumentów,
* wprowadzanie potwierdzeń odbioru dotyczących wysłanej korespondencji
* ewidencjonowanie listów niedoręczonych,
* przygotowywanie korespondencji do wysyłki,
* ewidencjonowanie korespondencji niejawnej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Urzędzie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjne
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność organizacji pracy własnej,
o rzetelność,
o dokładność,
o odpowiedzialność,
o umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: tel (67) 2539507.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15


pod adres:

Urząd Skarbowy
Pocztowa 4
64-700 Czarnków

elsinore - 9 Czerwiec 10, 11:29

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Dziale Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych nie prowadzących Działalności Gospodarczej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gdynia
ul. Władysława IV 2/4
81-353 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań podatkowych i czynności sprawdzających w podatku dochodowym od osób fizycznych;
* rozpracowywanie wniosków, odwołań, zażaleń i skarg;
* wprowadzanie dokumentów, deklaracji podatkowych do systemu POLTAX oraz Biblioteka Akt;
* udzielanie informacji podatnikom w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze
* doświadczenie: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa w szczególności: Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Konstytucji RP,
o znajomość systemu podatkowego,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o odporność na stres,
o umiejętność pracy w zespole oraz w bezpośrednim kontakcie z klientami,
o biegła obsługa komputera,

wymagania dodatkowe

* odbycie studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego,
* znajomość systemu POLTAX oraz Biblioteka Akt.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zdobyte doświadczenie,
* kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów oraz o podanie nr ogłoszenia, którego dotyczą składana przez Państwa dokumenty.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: (58) 690-23-06

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-19


pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
Władysława IV 2/4
81-353 Gdynia

elsinore - 9 Czerwiec 10, 11:30

Urząd Skarbowy w Sopocie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw płac w Referacie Rachunkowości Budżetowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Sopot
Urząd Skarbowy w Sopocie
ul. 23 Marca 9/11
81-808 Sopot

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* naliczanie pracownikom wynagrodzeń oraz komputerowe sporządzanie list płac wynagrodzeń osobowych, dodatków kontrolerskich, zasiłków ZUS, środków prowizyjnych, wypłat z bezosobowego funduszu płac i innych wypłat,
* obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i wychowawczych,
* prowadzenie kartotek zarobkowych i zasiłkowych oraz przekazywanie wymaganej dokumentacji pracownikom i odpowiednim organom,
* opracowywanie i sporządzanie przelewów dotyczących poszczególnych potrąceń z listy wynagrodzeń,
* naliczanie i terminowe sporządzanie deklaracji ZUS oraz odprowadzanie należności ZUS, PZU i innych wierzycieli,
* naliczanie, potrącanie i odprowadzanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń i świadczeń oraz ubezpieczeń obowiązkowych,
* sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zakresu funduszu wynagrodzeń,
* prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, Izby Skarbowej, poleceniami Naczelnika Urzędu oraz Głównego Księgowego,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* doświadczenie: 15 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o komunikatywność
o umiejętność organizacji pracy
o odporność na stres
o biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty niespełniające wymagań lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów oraz podanie w liście motywacyjnym numeru niniejszego ogłoszenia.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procesu naboru.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-17

pod adres:

Urząd Skarbowy
23 Marca 9/11
81-808 Sopot
W KANCELARII NA SALI OBSŁUGI KLIENTA

elsinore - 9 Czerwiec 10, 11:30

Urząd Skarbowy w Kościerzynie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw orzecznictwa w zakresie podatku dochodowego osób fizycznych - dochody zagraniczne oraz w zakresie udzielania ulg podatkowych w Referacie Podatku Dochodowego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kościerzyna
Urząd Skarbowy w Kościerzynie
ul. Staszica 6
83-400 Kościerzyna

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* orzecznictwo w pierwszej instancji w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
* orzecznictwo w pierwszej instancji w sprawach zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
* obsługa baz danych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego staż pracy w organach podatkowych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o obsługa komputera,
o komunikatywność,
o znajomosć ustawy Ordynacja podatkowa ( j.t. DZ.U.z 205r, Nr 8, poz.60 ze zm.),
o znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym ( Dz.U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.),

wymagania dodatkowe

* znajomośc programu POLTAX

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwiedzajające pracę w organach podatkowych

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony. Umowa na zastępstwo. Oferty niespełniające wymagań formalnych, niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Po dokonaniu analizy złożonych aplikacji wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani w indywidualnym trybie o teście sprawdzającym lub rozmowie kwalifikacyjnej. Składane oświadczenia należy opatrzeć datą i odręcznym podpisem. Dodatkowe informacje pod numerem 58 680 89 36

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-14

pod adres:

Urząd Skarbowy
Staszica 6
83-400 Kościerzyna

elsinore - 9 Czerwiec 10, 11:33

Urząd Skarbowy w Szydłowcu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw ogólnych, kadr i szkolenia, bezpieczeństwa i higieny pracy

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Szydłowiec
Urząd Skarbowy w Szydłowcu, ul. Widok 6, 26-500 Szydłowiec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy – prowadzenie akt osobowych. Nabór kandydatów do pracy w urzędzie zgodnie z obowiązującymi procedurami,
* Prowadzenie szkoleń i spraw związanych z realizacją zadań dotyczących zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
* Prowadzenie całości spraw dotyczących zamówień publicznych i zamawianie towarów i usług zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Prowadzenie postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych
* Prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją
* Obsługa administracyjno-kancelaryjna, w tym w zakresie materiałów zastrzeżonych
* Prowadzenie spraw socjalnych
* Dbałość o sprawne funkcjonowanie urzędu (przeglądy okresowe budynku, kontrole roczne
* Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne, techniczne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa pracy, służby cywilnej i ubezpieczeń społecznych
o znajomość przepisów bhp
o znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
o umiejętność biegłej obsługi komputera

wymagania dodatkowe

* komunikatywność
* umiejętność pracy w zespole
* rzetelność, odpowiedzialność i dokładność
* umiejętność dobrej organizacji pracy
* umiejętność redagowania pism urzędowych
* wykształcenie wyższe o specjalności bhp, tytuł technika bhp lub ukończone studia podyplomowe
* ukończone szkolenie w dziedzinie bhp dla pracowników służby bhp

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy,
* kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie lub niekompletne podlegają odrzuceniu.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można będzie uzyskać pod nr telefonu /048/ 617-00-81 wew. 126, 136


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-19

pod adres:

Urząd Skarbowy
Widok 6
26-500 Szydłowiec
Urząd Skarbowy w Szydłowcu
Widok 6
26-500 Szydłowiec

elsinore - 9 Czerwiec 10, 11:34

Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Dziale Rachunkowości

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Kujawska 1 ,00-793 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie rachunkowości należności budżetowych przydzielonej grupy podatników
* analizowanie terminowości wpłat, zwrotów, przypisów, odpisów z tytułu podatkowych i
* wysyłanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych,
* sporządzanie postanowienia o zarachowaniu nadpłat na inną zaległość,
* potwierdzanie stanu należności na wnioskach podatników o umorzenie, odroczenie lub
* wyjaśnianie wysokości zaległości i nadpłat z podatnikami,
* prowadzenie korespondencji z innymi Urzędami w celu uzyskania dodatkowej i aktualnej
* zastępowanie osoby wystawiającej podatnikom w kasie dowodów wpłat i wypłat w celu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o odporność na stres, systematyczność, dokładność,
o terminowość, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność,
o umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
o wysoka kultura osobista

wymagania dodatkowe

* wykształcenie średnie ekonomiczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane /data wpływu do urzędu/ po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022 -849-76-41
Prosimy umieszczać nr.ogłoszenia w aplikacjach.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-19

pod adres:

Urząd Skarbowy
Kujawska 1
00-793 Warszawa
pok.201

elsinore - 9 Czerwiec 10, 11:35

Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Oddziale Spraw Administracyjno - Gospodarczych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 19B

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi,
* prace związane z przygotowywaniem umów cywilno- prawnych,
* wykonywanie czynności związnych z obsługą komisji przetargowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, techniczne lub prawnicze
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, prawa budowlanego,
o umiejętność obsługi aplikacji biurowych oraz organizowania pracy własnej,
o samodzielność i operatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Prosimy o wpisanie w liście motywacyjnym nr ogłoszenia.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru. Brak kontaktu jest równoważny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.
Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022-2079548, 022-2079547.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-19

pod adres:

Urząd Kontroli Skarbowej
Cybernetyki 19B
02-677 Warszawa

elsinore - 9 Czerwiec 10, 12:06

Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Referacie Kadr, Szkolenia Zawodowego i Spraw Socjalnych. ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 19B


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* czynności związane z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
* planowanie i realizacja szkoleń oraz udział w procesie doskonalenia zawodowego pracowników
* udział w przeprowadzaniu pracowniczych ocen okresowych,
* prowadzenie korespondencji w sprawach objętych zakresem działania komórki
* prowadzenie spraw związanych z realizacją przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
o komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespole,
o odporność na stres,
o systematyczność i obowiązkowość,
o dobra organizacja pracy własnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Prosimy o wpisanie w liście motywacyjnym nr ogłoszenia.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru. Brak kontaktu jest równoważny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.
Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022-2079548, 022-2079547.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-14

pod adres:

Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie
Cybernetyki 19B
02-677 Warszawa

elsinore - 9 Czerwiec 10, 12:09

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: kontroler rozliczeń w Referacie Rachunkowości Podatku Dochodowego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Tomaszów Mazowiecki
Urząd Skarbowy
w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Mireckiego 37
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań i informacji do jednostek samorzadu terytorialnego,
* dokonywanie dystrybucji należnych jednostkom samorządu terytorialnego udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, dystrybucji wpływów do Ministerstwa Finansów oraz wpływów z tytułu zrealizowanych kosztów upomnień,
* bieżąca analiza danych sprawozdawczych na podstawie raportów udostępnionych na stronie WHTAX i w programie Oracle Discoverer,
* dokonywanie importu przelewów do programu VideoTel z programu Poltax2B oraz drukowanie wtórników otrzymanych i wysłanych zleceń płatniczych do wybranych rachunków bankowych,
* wprowadzanie i zatwierdzanie dokumentów załączonych do wyciągów bankowych subkonta 222-1
* księgowanie otrzymanych dokumentów dotyczących przypisów/odpisów oraz wpłat na kontach szczegółowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych,
* analiza stanu na kartach kontowych podatników/płatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz analiza pod kątem przedawnienia.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
o umiejętność biegłej obsługi komputera
o dokładność, rzetelność i odpowiedzialność
o umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

* min. 3 lata pracy w księgowości

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadany staż pracy

Inne informacje:

Ofery złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wyniki naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.usc.gov.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim www.ustomaszowmaz.pl Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 0-44 725-60-46.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-14

pod adres:

Urząd Skarbowy
Mireckiego 37
97-200 Tomaszów Mazowiecki

elsinore - 9 Czerwiec 10, 12:11

Urząd Skarbowy w Rypinie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw podatków pośrednich w Wieloosobowym Stanowisku Pracy d/s Podatków Pośrednich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Rypin
Urząd Skarbowy
87-500 Rypin
ul. Dojazdowa 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wykonywanie czynności sprawdzających dotyczących deklaracji z zakresu przedmiotowego stanowiska,
* obsługa deklaracji, w tym również wprowadzanie danych z deklaracji do systemu POLTAX zgodnie i w terminach określonych odrębnymi przepisami,
* przyjmowanie wniosków i wydawanie zaświadczeń z zakresu podatku od towarów i usług,
* prowadzenie postępowań podatkowych w celu określenia zobowiązania podatkowego, kwoty zwrotu albo stwierdzenia nadpłaty oraz orzecznictwa w sprawach z zakresu właściwości stanowiska, prowadzenie rejestru przypisów i odpisów,
* prowadzenie rejestru podatników stosujących kasy rejestrujące oraz obsługa dokumentów w tym zakresie,
* wprowadzanie danych z dokumentów podatkowych do systemu POLTAX oraz ich kontrola i rejestracja,
* wnioskowanie o ukaranie na podstawie Kodeksu karnego skarbowego w stosunku do sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych ujawnionych w toku postępowania podatkowego, kontrolnego lub czynności sprawdzających.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa
o umiejętność biegłej obsługi komputera
o umiejętność dobrej organizacji pracy
o umiejętność redagowania pism
o umiejętność pracy w zespole
o samodzielność, systematyczność i komunikatywność
o umiejętność taktownej i kulturalnej obsługi klienta

wymagania dodatkowe

* odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
* doświadczenie w pracy biurowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:


Zatrudnienie na czas określony - umowa na zastępstwo.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozwoy wstępnej.
Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do rozmowy.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-14

pod adres:

Urząd Skarbowy
Dojazdowa 10
87-500 Rypin

elsinore - 9 Czerwiec 10, 12:11

Urząd Skarbowy w Żninie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent W Referacie Spraw Ogólnych Kadr i Szkolenia, Ewidencji i Identyfikacji Podatników oraz BHP

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Żnin
Urząd Skarbowy w Żninie
88-400 Żnin,
ul. Kl.Janickiego l8

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i identyfikacji podatników,
* Obsługa systemu POLTAX w zakresie rejestracji podmiotów,
* Kontrola i analiza kompletności i prawidłowości wpływających dokumentów rejestracyjnych,
* Prowadzenie postępowan w sprawie nadania NIP i przygotowanie decyzji
* Wysyłanie informacji o zmianie właściwości miejscowej i innych informacji z zakresu ewidencji podatników,
* Udzielanie podatnikom i płatnikom informacji o podstawowych zasadach dokonywania zgłoszenia indentyfikacyjnego i aktualizacyjnego
* Dokonywanie analizy złożonych dokumentów podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą oraz zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towaru i usług,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze,
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego staż pracy w urzedach skarbowych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy ordynacja podatkowa
o znajomość przepisów z zakresu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
o znajomość przepisów z zakresu ustaw: o podatku dochodowym, podatku od towarów i usług (VAT)
o znajomość przepisów o opłacie skarbowej i swobodzie działalności gospodarczej
o umiejętność czytania, analizaowania i stosowania przepisów,
o umiejetność obsługi komputera,
o dobra organizacja pracy własnej oraz umiejetność pracy w zespole,
o umiejętność pracy pod presją czasu, samodzielność,odpowiedzialność, rzetelność oraz wysoka kultura osobista

wymagania dodatkowe

* dyspozycyjność
* gotowość do samokształcenia,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, przeszkolenia i umiejętności.

Inne informacje:

Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstepnej. Oferty odrzucone niespełniające wymogów formalnych zostana komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (052) 303-04-53

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-24

pod adres:

Urząd Skarbowy
Kl. Janickiego 18
88-400 Żnin

elsinore - 9 Czerwiec 10, 12:12

Izba Skarbowa w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: informatyk w Oddziale Informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bydgoszcz
Izba Skarbowa
ul. Dr. E. Warmińskiego 18
85-950 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* udzielanie wyjaśnień i pomocy w zakresie standardowej obsługi aplikacji, rozwiązywanie zgłaszanych problemów i prowadzenie konsultacji merytorycznych dla użytkowników systemów informatycznych w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji narzędzi komputerowych wykorzystywanych w Izbie Skarbowej i podległych urzędach skarbowych,
* przygotowywanie materiałów szkoleniowych i prowadzenie szkoleń dla pracowników Izby Skarbowej i podległych jej urzędów skarbowych w zakresie wdrażanych i eksploatowanych systemów informatycznych w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania narzędzi komputerowych,
* prowadzenie prac projektowo-programistycznych i testów na rzecz informatyzacji resortu oraz doskonalenie umiejętności i śledzenie zmian w tym zakresie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne (matematyka, fizyka, telekomunikacja, elektronika, elektrotechnika)
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
o umiejętność analizy problemów informatycznych i znajdowania optymalnych rozwiązań,
o umiejętność analitycznego myślenia oraz poznawania i przyswajania nowych technologii,
o dokładność i odpowiedzialność,
o znajomość języków programowania

wymagania dodatkowe

* znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych ORACLE,
* zdolności dydaktyczne,
* komunikatywność,
* umiejętność pracy w zespole,
* półroczne doświadczenie w pracy jako informatyk

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21


pod adres:

Izba Skarbowa
Dr. E. Warmińskiego 18
85-950 Bydgoszcz
z dopiskiem "oferta pracy SI"

elsinore - 9 Czerwiec 10, 12:13

Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy do spraw analizy kont szczegółowych podatników w Dziale Rachunkowości Podatkowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Wrocław
Urząd Skarbowy
Wrocław-Fabryczna
ul. Ostrowskiego 5
53-238 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* księgowanie wpłat w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej podatnikom, Izbie Skarbowej, Ministerstwu Finansów
* sporządzanie projektów postanowień o zaliczeniu wpłaty/nadpłaty/zwrotu podatku w celu poinformowania podatników o sposobie zaliczania wpłat dokonywanych po terminie lub też o sposobie rozliczeń nadpłat/zwrotów na wniosek podatnika lub z urzędu
* analiza kart kontowych, wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych oraz ich aktualizacja w celu ściągnięcia zaległości w trybie egzekucji administracyjnej
* obsługiwanie i przekazywanie podatnikom zwrotów i nadpłat podatków wg zasad określonych w obowiązujących przepisach i procedurach w celu likwidacji sald
* sporządzanie i opracowywanie wykazów zaległości i nadpłat na kontach szczegółowych podatników co celów bieżącej analizy i sprawozdawczości
* kompleksowe i terminowe załatwianie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, analiza zaległości podatkowych objętych tytułami wykonawczymi w rekwizycji, zasięganie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego, wyst. kart analitycznych na stare zaległości w celu poz. informacji dot. przedawnień
* • kontrola terminowości dokonywania przez podatników wpłat na poczet zobowiązań podatkowych objętych układem ratalnym w celu podjęcia czynności zmierzających do wyegzekwowania należności wymagalnych
* informowanie innych komórek organiz. o zapisach na kartach kontowych podatników w celu podjęcia przez te komórki odpowiednich działań, w tym przyjmowanie i przekazywanie kart kontowych podatników w związku ze zmianą właściwości miejscowej w celu wymiany danych o stanie rozliczeń pod. między urzędami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w rachunkowości
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dokładność
o skrupulatność
o komunikatywność
o umiejętność organizaji pracy własnej

wymagania dodatkowe

* umiejętność obsługi komputera - pakiet biurowy oraz aplikacje specjalistyczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie i ustalonym sposobie selekcji. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po 2 tygodniach od zakończenia procedury rekrutacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-71) 79-77-113.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-19


pod adres:

Urząd Skarbowy
Ostrowskiego 5
53-238 Wrocław
pok. 113 /kadry/

elsinore - 10 Czerwiec 10, 12:08

Urząd Skarbowy w Lesznie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Dziale Podatków Pośrednich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Leszno
Urząd Skarbowy w Lesznie
ul. Adama Mickiewicza 7
64-100 Leszno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* dokonywanie wstępnej kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej składanych deklaracji podatkowych w zakresie podatków pośrednich
* przeprowadzanie czynności analitycznych i sporządzanie kart oceny zasadności zwrotu
* prowadzenie podatkowych akt wymiarowych
* wprowadzanie danych do systemu POLTAX
* obsługa stanowiska informacyjnego na sali obsługi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów podatkowych, w szczególności ustawy o podatku od towarów i usług oraz ordynacji podtakowej
o umiejętność analitycznego myślenia
o umiejętność pracy w zespole
o samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań
o umiejętność pracy pod presją czasu

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy w organach administracji skarbowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony - zastępstwo.
Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani powiadomieni zostaną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 65 525 83 29

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15

pod adres:

Urząd Skarbowy
Mickiewicza 7
64-100 Leszno
z dopiskiem "oferta pracy"

elsinore - 10 Czerwiec 10, 12:09

Urząd Skarbowy w Kościanie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw zamówień publicznych i szkoleń w Referacie Spraw Ogólnych, Kadr i Szkolenia ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kościan
Urząd Skarbowy w Kościanie
ul. Młyńska 5
64-000 Kościan

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie całości spraw związanych z realizacją zamówień publicznych w tym; opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, opracowywanie procedur przetargowych i postępowań,
* prowadzenie spraw związanych z obsługą szkoleń i doskonaleniem zawodowym, w tym między innymi: przygotowywanie skierowań, prowadzenie rejestrów,
* prowadzenie spraw zaopatrzeniowych w zakresie zaopatrzenia Urzędu w druki i formularze, materiały biurowe i wyposażenie w tym, dokonywanie zakupów,
* prowadzenie magazynu materiałów biurowych,
* prowadzenie Biblioteki akt podatkowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane ekonomiczne lub prawnicze
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej ( nie mniej niż 6 m-cy).
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy prawo zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych,
o znajomość przepisów prawa pracy i ustawy o służbie cywilnej,
o umiejętność biegłej obsługi komputera w tym dobra znajomość programu Open Office,
o bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej,
o komunikatywność,
o odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

Osoby składające oferty zostaną powiadomione o terminie i procedurze dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane ( liczy się data wpływu do Urzędu lub nadania przesyłki w urzędzie pocztowym).Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 655122844 wew. 316.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-17


pod adres:

Urząd Skarbowy
Młyńska 5
64-000 Kościan

elsinore - 10 Czerwiec 10, 12:11

Urząd Skarbowy w Bytomiu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Dziale Podatków Pośrednich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bytom
Urząd Skarbowy
ul. Wrocławska 92
41-902 Bytom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań podatkowych
* sprawdzanie pod względem merytorycznym deklaracji VAT i informacji podsumowujących VAT-UE
* obsługa programów komputerowych w zakresie działalności komórki organizacyjnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość obowiązujących przepisów prawa i umiejętność ich praktycznego stosowania,
o umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wypowiedzi,
o umiejętność organizacji pracy własnej,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy w organach skarbowych,
* komunikatywność,
* znajomość systemu POLTAX, VIES

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu komputerowego,
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie ( liczy się data wpływu do Urzędu ) nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (032) 281-00-81 do 8 wew. 310 lub 358.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18


pod adres:

Urząd Skarbowy
ul. Wrocławska 92
41-902 Bytom

elsinore - 10 Czerwiec 10, 12:12

Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw analizy kart kontowych podatników / płatników w Dziale rachunkowości podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Sosnowiec
Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Braci Mieroszewskich 97

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sporządzanie zestawień zaległości i nadpłat w celu szczegółowej analizy slad figurujących na kontach podatników
* analiza zaległości podatkowych poszczególnych podatników / płatników w celu wystawienia upomnienia a następnie tytułu wykonawczego
* analiza sald nadpłat w celu sporządzenia wezwania o ich wyjaśnienie
* analiza kart kontowych podatników / płatników w celu terminowego i rzetelnego wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości
* monitorowanie zaległości rozłożonych na raty, z odroczonym terminem płatności, objętych wstrzymaniem wykonania decyzji w celu przekazania stosownych informacji dla potrzeb innych działów Urzędu,
* prowadzenie bieżącej analizy zaległości podatkowych w cleu monitorowania zaległości przedawnionych oraz zaległości dla których zbliża się termin przedawnienia
* sporządzanie wniosków dla stanowiska ds. karnych skarbowych w celu prowadzenia sprawy karnej
* prowadzenie korespondencji z podatnikami i instytucjami państwowymi w cleu udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących rozliczeń podatkowych z Urzędem

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej lub pracy biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o biegła znajomość obsługi komputera
o wiedza z zakresu rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego

wymagania dodatkowe

* umiejętność obsługi programu POLTAX 2B
* dobra organizacja pracy
* dyspozycyjność
* samodzielność
* komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokunemtów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Inne informacje:

Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest spełnienie wymogów określonych w ogłoszeniu, złożenie lub nadesłanie w terminie wszystkich w/w dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej. Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom, a po upływie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 032/786-11-52 do 3.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15


pod adres:

Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Braci Mieroszewskich 97

elsinore - 10 Czerwiec 10, 12:12

Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Referacie Podatku Dochodowego Od Osób Fizycznych Prowadzacych Działalność Gospodarczą ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Pruszcz Gdański
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Łukasiewicza 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie czynności sprawdzających w celu weryfikacji merytorycznej i formalnej poprawności złożonych deklaracji podatkowych
* prowadzenie postepowań podatkowych oraz przygotowywanie decyzji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
* udzielanie informacji podatnikom z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
* sporządzanie rejestrów przypisów/odpisów z deklaracji
* analiza odwołań i zażaleń wnoszonych przez podatników
* przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu wykroczenia lub przestepstwa skarbowego
* ewidencja spraw w rejestrach prowadzonych w komórce organizacyjnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ogólne lub ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego
o komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
o odporność na stres
o umiejętność analitycznego myślenia

wymagania dodatkowe

* preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze
* znajomość obsługi systemu POLTAX, POLTAX 2B, Biblioteka Akt

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Każde oświadczenie kandydata, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji powinno być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-58) 773-16-25

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15


pod adres:

Urząd Skarbowy
Łukasiewicza 2
83-000 Pruszcz Gdański

elsinore - 10 Czerwiec 10, 12:14

Urząd Skarbowy w Kartuzach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Referacie d/s Ewidencji i Identyfikacji Podatników ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kartuzy
Urząd Skarbowy w Kartuzach
ul. Kościerska 13
83-300 Kartuzy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie i wstępna kontrola zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych
* zakładanie akt rejestracyjnych podatników
* wprowadzanie zmian do systemu POLTAX na podstawie zgłoszeń złożonych przez podatników
* sporządzanie odpowiedzi na wnioski, pisma, podania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie z udokumentowaną kontynuacją nauki
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ustawy o Zasadach Ewidencji i Identyfikacji Podatników i Płatników
o znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
o umiejętność obsługi komputera
o umiejętność pracy w zespole
o komunikatywność, operatywność, odpowiedzialność
o zdolność analitycznego myślenia
o umiejętność planowania i organizacji własnej pracy
o odporność na stres

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

- kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
- dokumenty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15

pod adres:

Urząd Skarbowy
Kościerska 13
83-300 Kartuzy

elsinore - 10 Czerwiec 10, 12:15

Urząd Skarbowy w Suwałkach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Dziale Rachunkowości Podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Suwałki
ul. 1 Maja 2a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie w księgach rachunkowych przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczania nadpłat z tytułu podatków
* ewidencjonowanie wpływów zgromadzonych przez urząd skarbowy z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w celu terminowej i właściwej dystrybucji na rachunki budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego
* sporządzanie sprawozdawczości budżetowej z realizacji wpływów stanowiących dochody budżetu państwa oraz poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego
* współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych i przekazywanych wpływów
* przygotowywanie projektów postanowień w sprawie zaliczenia wpłat, nadpłat i zwrotów podatków na bieżące zobowiązania podatkowe w celu dokonania rozliczeń podatników
* analizowanie zaksięgowanych operacji na kontach Planu Kont w celu sprawdzenia ich poprawności pod kątem sprawozdawczości i dystrybucji
* rozliczanie kasowo poborców skarbowych w celu sprawdzenia poprawności inkasowania i terminowości wpłacania na rachunki wierzycieli pobranej gotówki
* prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze lub inne uzupełnione o studia podyplomowe w zakresie ekonomii
* doświadczenie: 2 lata 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej
o znajomość przepisów dotyczących zasad sporządzania sprawozdawczości i wykonywania budżetu
o znajomość pakietu MS Office
o wnikliwość, odpowiedzialność

wymagania dodatkowe

* znajomość obsługi aplikacji POLTAX 2B, VIDEOTEL, TREZOR
* doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
* odporność na stres
* komunikatywność
* dobra umiejętność obsługi komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:


Dokumenty aplikacyjne (oferty) należy składać osobiście w sekretariacie urzędu (Suwałki, ul.
1 Maja 2a, p.151) lub za pośrednictwem poczty do dnia wskazanego w ogłoszeniu. Do oceny, czy oferta została złożona w terminie uznaje się, w przypadku kandydatów korzystających z operatora pocztowego, datę stempla pocztowego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub za pomocą strony internetowej urzędu www.urzadskarbowy.suwalki.com.pl (uzależnione od ilości ofert).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /87/5666983 / do 85 / wew. 148.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15

pod adres:

Urząd Skarbowy
1 Maja 2A
16-400 Suwałki

elsinore - 10 Czerwiec 10, 12:16

Urząd Skarbowy w Suwałkach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Dziale Podatku Dochodowego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Suwałki
ul. 1 Maja 2a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Terminowe wprowadzanie do systemu informatycznego Poltax i dokonywanie obsługi wymiarowej zeznań rocznych i innych dokumentów składanych przez podatników oraz dokumentów wytworzonych przez Dział zgodnie z wymogami obsługi systemu „POLTAX”, przy uwzględnieniu ustalonych zasad obiegu dokumentów w Urzędzie
* Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przyjmowaniem, analizą, weryfikacją i obsługą wymiarową składanych przez podatników zeznań rocznych i innych dokumentów podatkowych wymaganych do prawidłowego i terminowego rozliczenia podatników,
* Przygotowywanie zaświadczeń o dochodach (stratach) i przychodach, w tym postanowień o odmowie wydania zaświadczenia oraz potwierdzających inne dane wynikające ze złożonych przez podatników i płatników deklaracji i zeznań podatkowych w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
* Przygotowywanie zapytań do innych urzędów skarbowych o dochody podatników, którzy złożyli wniosek o wydanie zaświadczenia a zeznania za lata ubiegłe złożyli w innym urzędzie skarbowym oraz prowadzenie rejestru wystosowanych zapytań i udzielonych odpowiedzi,
* Udzielanie informacji na wniosek uprawnionych organów a także innych instytucji (typu komornicy, sądy, prokuratury, MOPS-y) o przychodach, dochodach oraz innych danych wynikających ze złożonych przez podatników zeznań deklaracji i informacji podatkowych,
* Bezpośrednia obsługa podatników na Sali Obsługi Podatników w zakresie podatku dochodowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze poboru podatków
* pozostałe wymagania niezbędne:
o komunikatywność
o odporność na stres,
o znajomość przepisów prawa podatkowego
o dobra organizacja pracy

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe profilowane: prawnicze, administracyjne, ekonomiczne,
* znajomość obsługi aplikacji Poltax.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne (oferty) należy składać osobiście w sekretariacie urzędu (Suwałki, ul.
1 Maja 2a, p.151) lub za pośrednictwem poczty do dnia wskazanego w ogłoszeniu. Do oceny, czy oferta została złożona w terminie uznaje się, w przypadku kandydatów korzystających z operatora pocztowego, datę stempla pocztowego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub za pomocą strony internetowej urzędu www.urzadskarbowy.suwalki.com.pl (uzależnione od ilości ofert).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /87/5666983 / do 85 / wew. 148.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15

pod adres:

Urząd Skarbowy
1 Maja 2A
16-400 Suwałki

elsinore - 10 Czerwiec 10, 12:18

Izba Skarbowa w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w II Oddziale Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w postępowaniu odwoławczym od decyzji i postanowień Naczelników Urzędów Skarbowych i Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej,
* przygotowywanie projektów decyzji w pierwszej i drugiej instancji dotyczących uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych, stwierdzenia nieważności oraz wznowienia postępowania,
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do WSA,
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na spory kompetencyjne między urzędami skarbowymi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane prawnicze lub ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
o znajomość przepisów Ordynacji podatkowej,
o umiejętność obsługi komputera,
o umiejętność zwięzłego i jasnego formułowania wniosków na piśmie.

wymagania dodatkowe

* staż pracy w organach podatkowych,
* dobra organizacja pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: (0-22) 56-18-262


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-23

pod adres:

Izba Skarbowa
Felińskiego 2B
01-513 Warszawa

elsinore - 10 Czerwiec 10, 12:19

Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent Dział Przenoszenia Odpowiedzialności Ulg Podatkowych oraz Funkcji Wierzyciela

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy Warszawa- Bemowo
ul. Białobrzeska 53 A
02-325 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie ewidencji wpływu wniosków oraz sposobu rozstrzygnięcia sprawy, rejestrów odwołań, wysyłanie korespondencji do płatnika i innych organów,
* zbieranie materiałów dowodowych do wniosków w zakresie informacji o podatniku, udzielonej pomocy publicznej oraz wystawianie wezwań, zawiadomień w trakcie postępowania oraz sporządzanie informacji o wnioskodawcy w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu gminy,
* udzielanie informacji petentom o sposobie załatwienia spraw i o obowiązujących przepisach w zakresie prawa podatkowego i pomocy publicznej, przygotowywanie akt w celu zapoznania podatnika z zebranym materiałem dowodowym oraz przygotowanie projektu postanowienia w trybie art. 200 ustawy - Ordynacja podatkowa, przygotowanie decyzji w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
* przygotowanie akt odwoławczych i przesłanie ich do jednostki nadrzędnej oraz podpisywanie zawiadomień do podatnika, współpraca z innymi działaniami w zakresie wzajemnego przekazywania informacji o wnioskach i sposobie ich załatwienia, obsługa systemu POLTAX, przygotowanie pism w zakresie współpracy z innymi organami skarbowymi oraz organami samorządu terytorialnego,
* sporządzanie raportów, analiz i sprawozdań z zakresu pomocy publicznej, prowadzenie rejestru hipotek i zastawów skarbowych,
* przygotowanie informacji dla instytucji zewnętrznych, w szczególności komorników sądowych, ZUS oraz urzędów skarbowych, prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatników i płatników
* gromadzenie informacji o majątku podatników mogących być przedmiotem zastawu lub hipoteki, monitorowanie działań windykacyjnych prowadzonych przez inne organy egzekucyjne oraz przygotowywanie pism procesowych kierowanych do tych organów,
* monitorowanie zaległości podatkowych, pod kątem zagrożenia przedawnieniem, prowadzenie akt podatkowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie preferowane wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne lub studia w toku na jednym z w/w kierunków.
* doświadczenie: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów podatkowych w szczególności ustawy- Ordynacja podatkowa, przepisów krajowych i unijnych dotyczących pomocy publicznej,
o odporność na stres,
o komunikatywność,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność organizacji pracy własnej,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* obsługa systemu POLTAX,
* gotowość do samokształcenia,
* doświadczenie w pracy biurowej 0,5 - 1,5 roku

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Do pierwszego etapu selekcji nie będziemy zapraszać wszystkich kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne podane w ogłoszeniu. Urząd skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na danym stanowisku. Brak kontaktu jest równoważny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 570-89-01.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-20

pod adres:

Urząd Skarbowy
Białobrzeska 53 a
02-325 Warszawa

elsinore - 10 Czerwiec 10, 12:21

Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor w Samodzielnym Referacie Rejestracji ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Trzeci Urząd Skarbowy
Warszawa - Śródmieście
ul. Lindleya 14
02-013 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* uaktualnianie danych podatników i płatników w związku z zakończeniem działalności gospodarczej;
* obsługa interesantów;
* typowanie podmiotów i przekazywanie kserokopii dokumentów rejestracyjnych do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych;
* uzupełnianie danych w bazie Poltax na podstawie składanych przez podatników i płatników dokumentów;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie administracyjne lub ekonomiczne
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
o komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
o odporność na stres;
o umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe;
* przeszkolenie z systemu Poltax i biblioteki akt;
* znajomość prawa podatkowego i procedur administracyjnych oraz umiejętność stosowania ich w praktyce.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy biurowej.

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rekrutacji. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-16

pod adres:

Trzeci Urząd Skarbowy
Lindleya 14
02-013 Warszawa
pok. 313

elsinore - 10 Czerwiec 10, 12:22

Urząd Skarbowy w Mławie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw obsługi podatników podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Podatków Majątkowych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Mława
Urząd Skarbowy w Mławie
ul. G. Narutowicza 19/7
06-500 Mława

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* całokształt i obsługa podatników podatku od czynności cywilnoprawnych,
* udział w obsłudze podatników podatku od spadku i darowizn.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,
o umiejętność stosowania prawa podatkowego w praktyce,
o umiejętność obsługi komputera,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o obowiązkowość i punktualność.

wymagania dodatkowe

* staż pracy - 6 miesięcy,
* umiejętność analitycznego myślenia,
* wysoka kultura osobista,
* komunikatywność,
* inicjatywa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy,
* kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
* pisemna zgoda kandydata na przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1997 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.).

Inne informacje:

Umowa o pracę na czas określony.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty niekompletne lub przesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (23) 654-34-98 wew. 307.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-01


pod adres:

Urząd Skarbowy
G. Narutowicza 19/7
06-500 Mława
Z dopiskiem "Oferta pracy"

elsinore - 10 Czerwiec 10, 12:25

Urząd Skarbowy w Sieradzu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: radca prawny w Jednoosobowym Stanowisku Obsługi Prawnej

Wymiar etatu: 0.25

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Sieradz
Urząd Skarbowy
ul. Spółdzielcza 3
98-200 Sieradz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opracowywanie opinii prawnych
* udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa
* opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów normatywnych wydawanych przez naczelnika
* opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów zawieranych przez urząd
* opracowywanie pism procesowych związanych z postępowaniami w sprawach dotyczących działalności urzędu
* reprezentowanie urzędu skarbowego przed sądami i innymi organami orzekającymi oraz urzędami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wpis na listę radców prawnych
o doświadczenie zawodowe w administracji skarbowej
o znajomość przepisów prawa podatkowego, administracyjnego, cywilnego, gospodarczego
o znajomość przepisów prawa pracy
o znajomość przepisów prawa zamówień publicznych

wymagania dodatkowe

* sumienność, komunikatywność, umiejętność współpracy
* odpowiedzialność
* odporność na stres
* dobra organizacji pracy własnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.(0-43) 826 56 81.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-25


pod adres:

Urząd Skarbowy
Spółdzielcza 3
98-200 Sieradz

elsinore - 14 Czerwiec 10, 06:58

Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy księgowy do spraw księgowości podatkowej w Referacie rachunkowym podatków pośrednich, podatku dochodowego od osób prawnych oraz rachunkowości budżetowej.

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kielce
ul. Sandomierska 105Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Bieżące księgowanie wpłat i zwrotów oraz przypisów i odpisów na kartach podatkowych podatników i płatników.
* Kontrolowanie terminowości wpłacania podatków w celu naliczania odsetek, wystawiania upomnień oraz tytułów wykonawczych.
* Analiza stanu zaległości i nadpłat na kartach kontowych podatników i płatników.
* Dystrybucja dochodów budżetowych.
* Wystawianie postanowień o zarachowaniu wpłat, nadpłat i zwrotu dla podatnika.
* Dostarczanie informacji innym komórkom urzędu o aktualnym stanie kont podatników.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów podatkowych, Ordynacji podatkowej oraz zasad rachunkowości,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie o profilu ekonomicznym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie bądź nie będące odpowiedzią na zamieszczone ogłoszenie nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i będą komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-22

pod adres:

Świętokrzyski Urząd Skarbowy ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
pok.812 Sekretariat Urzędu

elsinore - 14 Czerwiec 10, 06:59

Urząd Skarbowy w Mysłowicach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Referacie Podatków Pośrednich

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Mysłowice
Urząd Skarbowy w Mysłowicach
ul.Mickiewicza 4
41-400 Mysłowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie spraw w zakresie podatku od towarów i usług w celu realizacji zadań w obszarze wymiaru i poboru tego podatku, a w szczególności:
* wykonywanie czynności sprawdzających w stosunku do składanych deklaracji w celu sprawdzenia ich poprawności formalnej i merytorycznej,
* prowadzenie postępowań podatkowych celem dokonania wymiaru podatku w drodze decyzji,
* analiza zasadności zwrotów oraz wniosków o stwierdzenie nadpłaty nie wymagających prowadzenia złożonych czynności weryfikacji celem stwierdzenia ich zasadności,
* udzielanie informacji podatnikom o sposobie załatwienia sprawy i obowiązujących przepisach z zakresu podatku VAT, przyjmowanie i weryfikacja wniosków składanych przez podatników z zakresu podatku od towarów i usług,
* prowadzenie wewnętrznej i zewnętrznej korespondencji celem przekazania lub uzyskania informacji,
* sporządzanie informacji o naruszeniach przepisów prawa podatkowego celem wszczęcia postępowania karnego skarbowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego w zakresie podatków pośrednich oraz procedury podatkowej,
o rzetelność, odpowiedzialność, sumienność,
o umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
o umiejętność obsługi komputera,
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o komunikatywność i asertywność,

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy w administracji skarbowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Inne informacje:

Składane dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
Postępowanie rekrutacyjne będzie składać się z dwóch części: pisemnej (z testu sprawdzającego wiedzę) oraz ustnej (rozmowy kwalifikacyjnej).
Oferty kandydatów bez kompletu ww. dokumentów lub nie spełniające wymagań formalnych albo przesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie o terminie tego postępowania.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 32/ 317-23-25.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-23

pod adres:

Urząd Skarbowy
Mickiewicza 4, pokój 25
41-400 Mysłowice

elsinore - 14 Czerwiec 10, 06:59

Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor w Dziale Egzekucyjnym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gdynia
81-061 Gdynia
ul. Hutnicza 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* orzecznictwo w sprawach egzekucyjnych,
* prowadzenie spraw związanych z realizacją wierzytelności Skarbu Państwa w postępowaniach cywilnych,
* wykonywanie orzeczeń o przepadku mienia na rzecz Skarbu Państwa,
* prowadzenie spraw związanych z egzekucją nieruchomości,
* obsługa bieżącej korespondencji,
* prowadzenie spraw związanych z hipotekami przymusowymi,
* prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem spisu inwentarza po zmarłym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* staż pracy w organach skarbowych pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ustaw: Kodeks Postępowania Administracyjnego, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Ordynacja Podatkowa.
o umiejętność interpretacji przepisów i zdolność analitycznego myślenia,
o umiejętność organizacji pracy,
o umiejetność obsługi komputera,
o dokładność systematyczność.

wymagania dodatkowe

* znajomość systemu Egapoltax.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

W podaniu należy podać nr ogłoszenia. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: 58 69 02 160

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21


pod adres:

Drugi Urząd Skarbowy
Hutnicza 25
81-061 Gdynia

elsinore - 14 Czerwiec 10, 07:00

Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Referacie Monitorowania Pomocy Publicznej oraz Sprawozdawczości ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bielsko-Biała
Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
ul. gen. St.Maczka 73
43-300 Bielsko-Biała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie mało skomplikowanych postępowań w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w celu wydania stosownego rozstrzygnięcia
* obliczanie wartości udzielonej pomocy publicznej,wydawanie zaświadczeń oraz monitorowanie pomocy publicznej w celu zbadania czy przestrzegane są przez beneficjentów warunki w/w pomocy
* sporządzanie i przesyłanie sprawozdań z zakresu działania komórki oraz sprawozdań zbiorczych z działalności urzędu w celu dostarczenia informacji właściwym organom
* wspólpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu,innymi organami podatkowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzonych postępowań w celu ich właściwego i sprawnego załatwienia
* przygotowywanie i wprowadzanie danych do funkcjonujących w urzędzie systemów komputerowych w celu dostarczenia informacji o prowadzonych postępowaniach
* udzielanie informacji petentom o sposobie załatwiania spraw i o obowiązujących przepisach z zakresu właściwości rzeczowej komórki w celu dostarczenia informacji i sprawnego przeprowadzenia postępowania
* przygotowywanie akt do biblioteki akt czynnych lub archiwum w celu przechowywania ich zgodnie z obowiązującymi procedurami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze,ekonomiczne lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego
o znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
o znajomość przepisów krajowych i unijnych dotyczących pomocy publicznej

wymagania dodatkowe

* umiejętność oceny zdarzeń oraz analitycznego myślenia
* umiejętność pracy w zespole
* komunikatywność
* odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.Brak powiadomienia jest jednoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.Oferty odrzucone zostana komisyjnie zniszczone w terminie 14 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21


pod adres:

Drugi Urząd Skarbowy
GEN.ST.MACZKA 73
43-300 BIELSKO-BIAŁA

Sekretariat,pokój 124

elsinore - 14 Czerwiec 10, 07:00

Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw płac w Referacie Księgowości

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 19B


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie spraw związanych z obliczaniem pracownikom Urzędu wypłat wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i sporządzanie list płac,
* sporządzanie deklaracji, raportów i zestawień wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność obsługi programu płacowo-kadrowego,
o znajomość przepisów z zakresu płac, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Prosimy o wpisanie w liście motywacyjnym nr ogłoszenia.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru. Brak kontaktu jest równoważny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.
Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022-2079548, 022-2079547Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21


pod adres:

Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie
Cybernetyki 19B
02-677 Warszawa

elsinore - 14 Czerwiec 10, 07:02

Urząd Skarbowy w Mielcu
Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Referacie administracji i ochrony informacji niejawnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Mielec
39-300 Mielec
ul. Żeromskiego 13


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych
* prowadzenie spraw bezpieczeństwa (ochrona osób i mienia), higieny pracy i przeciwpożarowych oraz spraw gospodarczo-magazynowych, w tym związanych z zaopatrzeniem w druki, formularze podatkowe, prowadzenie druków ścisłego zarachowania,
* prowadzenie niezbędnych rejestrów, ewidencji i ksiąg dotyczących składników majątkowych Urzędu Skarbowego,
* prowadzenie spraw eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych,
* prowadzenie archiwum Urzędu,
* administrowanie systemem sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),
* wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych,
* zastępstwo w sprawach kadrowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe mgr ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu ustawy prawo zamównień publicznych, prawa administracyjnego i prawa pracy,
o umiejętność zastosowania prawa w praktyce,
o umiejętności negocjacyjne,
o umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet, MS Outlook,
o komunikatywność,
o dyspozycyjność,
o zdolności organizacyjne.

wymagania dodatkowe

* 1 rok doświadczenia w pracy w administracji skarbowej,
* przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych,
* sumienność,
* odpowiedzialność,
* praktyka w zawieraniu umów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Dokumenty nie opatrzone własnoręcznym podpisem na każdej stronie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych.
Oferty niespełniające wymagań formalnych, niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 7800015.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21

pod adres:

Urząd Skarbowy
Żeromskiego 13
39-300 Mielec
pok. nr 35

elsinore - 14 Czerwiec 10, 07:02

Urząd Skarbowy w Brzesku

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Samodzielnym referacie podatków pośrednich

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Brzesko
Urząd Skarbowy
ul. Królowej Jadwigi 16
32-800 Brzesko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analizowanie pod względem formalnym i merytorycznym deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz ich korekt,
* przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie deklaracji dla podatku od towarów i usług, a także składanych wniosków,
* tworzenie rejestrów przypisów i odpisów,
* obsługa dokumentów w aplikacji Biblioteka Akt i Poltax,
* przygotowywanie projektów pism wychodzących z komórki organizacyjnej,
* przygotowywanie akt spraw w celu ich przekazania do archiwum zakładowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne lub wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie prawa lub administracji lub ekonomii
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy Ordynacja podatkowa oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
o ogólna znajomość pozostałego prawa podatkowego,
o umiejętność korzystania z innych gałęzi prawa,
o umiejętność stosowania prawa w praktyce,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o komunikatywność,
o asertywność i umiejętność przekonywania,
o umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.

wymagania dodatkowe

* 1 rok pracy administracji w obszarze stosowania prawa podatkowego,
* umiejętność obsługi aplikacji POLTAX, BIBLIOTEKA AKT,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia

Inne informacje:

Oferty niekompletne, niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14-66-320-55, wew. 318.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21

pod adres:

Urząd Skarbowy
ul. Królowej Jadwigi 16
32-800 Brzesko

elsinore - 14 Czerwiec 10, 07:05

Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy księgowy w Referacie Rachunkowości Podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Zduńska Wola
Urząd Skarbowy
ul. Zielona 15
98-220 Zduńska Wola

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wprowadzanie dokumentów źródłowych z wyciągów bankowych do POLTAX 2B,
* uzgadnianie wyciągów bankowych i sporządzanie raportów z wprowadzonych dokumentów z podziałem na stanowiska,
* prowadzenie ewidencji i wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz postanowień o odmowie wydania zaświadczenia,
* uzgadnianie obrotów i sald na kontach syntetycznych i analitycznych,
* sporządzanie na koniec roku obrotowego bilansu obrotów z kont analitycznych, zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub 1 rok pracy biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność biegłej obsługi komputera,
o znajomość księgowości,
o doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

wymagania dodatkowe

* umiejętność pracy w zespole,
* samodzielność i dobra organizacja pracy,
* staż pracy w administracji skarbowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* świadectw pracy,

Inne informacje:

Umowa na czas określony – zastępstwo. Oferty otrzymane po terminie ( liczy się data stempla pocztowego na kopercie ) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje pod nr. telefonu 43 824-19-30.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-16


pod adres:

Urząd Skarbowy
Zielona 15
98-220 Zduńska Wola

elsinore - 14 Czerwiec 10, 07:17

Urząd Skarbowy w Kraśniku

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw egzekucji administracyjnej Dziale egzekucyjnym ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kraśnik
Urząd Skarbowy w Kraśniku
ul. Tadeusza Kościuszki 5
23-200 Kraśnik

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie obsługi biurowej inspektorów prowadzących postępowania egzekucyjne;
* prowadzenie obsługi wpływających tytułów wykonawczych;
* poszukiwanie majątku zobowiązanych;
* przygotowywanie projektów orzeczeń, odpowiedzi i informacji w zakresie postępowania egzekucyjnego;
* wnioskowanie o wpis hipoteki przymusowej oraz wyjawienie majątku zobowiązanych;
* archiwizowanie dokumentacji znajdującej się w dziale egzekucyjnym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne.
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, staże, przygotowania zawodowe dla bezrobotnych, praktyki studenckie)
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
o znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
o znajomość ustawy Ordynacja podatkowa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie.

Inne informacje:

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz otrzymane po terminie będą odrzucone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-81) 884 30 37 wew. 103

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-16

pod adres:

Urząd Skarbowy
Tadeusza Kościuszki 5
23-200 Kraśnik

elsinore - 14 Czerwiec 10, 07:17

Urząd Skarbowy w Lubartowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Referacie kontroli podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Lubartów
Urząd Skarbowy w Lubartowie
ul. A. Mickiewicza 6
21-100 Lubartów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie źródłowych kontroli podatkowych właściwych i doraźnych oraz dokumentowanie ich przebiegu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
* opracowywanie materiałów zebranych w trakcie kontroli,
* przeprowadzanie czynności sprawdzających w trybie art. 274C Ordynacji podatkowej,
* wprowadzanie danych zebranych w trakcie kontroli i ustaleń pokontrolnych do podsystemu KONTROLA i programu Biblioteka Akt,
* sporządzanie informacji do oskarżyciela skarbowego o naruszeniu przepisów podatkowych,
* sporządzanie informacji do innych komórek organizacyjnych oraz innych organów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi na kierunkach związanych z prawem, administracją, ekonomią
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność obsługi komputera,
o znajomość prawa podatkowego,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o obiektywizm i bezstronność,
o odpowiedzialność,
o dobra komunikacja werbalna i pisemna,
o umiejętność pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych,
o komunikatywność,
o samodzielność,
o kultura osobista.

wymagania dodatkowe

* obsługa programu komputerowego: KONTROLA, POLTAX, Biblioteka Akt

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających kwalifikacje

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony (zastępstwo).
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie testu. Złożone oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 081 854 13 49.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21


pod adres:

Urząd Skarbowy
Legionów 55
21-100 Lubartów
(pok. Nr 1)

elsinore - 14 Czerwiec 10, 11:39

Urząd Skarbowy w Krapkowicach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw obsługi podatnika w zakresie podatków pośrednich i wydawania zaświadczeń referacie podatków pośrednich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Krapkowice
Urząd Skarbowy
Ul. Opolska 96a
47-300 Krapkowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* dokonywanie wstępnej kontroli finansowej i rachunkowej złożonych deklaracji podatkowych, tworzenie paczek dokumentów z etykietami, przetwarzanie danych w systemie informatycznym (POLTAX, Biblioteka Akt), przygotowywanie dokumentów w celu ich archiwizacji,
* prowadzenie postępowań wyjaśniających, czynności analitycznych i sprawdzających w zakresie sprawdzenia zasadności zwrotu VAT na podstawie deklaracji podatkowych,
* przygotowywanie wezwań do podatników w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami,
* wydawanie zaświadczeń w sprawie podatku od towarów i usług w związku ze sprowadzaniem pojazdów
* obsługa interesantów oraz udzielanie informacji,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dobra znajomość przepisów podatkowych, w szczególności dobra znajomość przepisów ustawy od podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa,
o zdolność analitycznego myślenia,
o komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespole,
o odporność na stres,
o biegła obsługa komputera,
o dyspozycyjność,
o samodzielność,

wymagania dodatkowe

* doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności

Inne informacje:


UMOWA NA CZAS OKREŚLONY - ZASTĘPSTWO
Postępowanie rekrutacyjne będzie składać się z części pisemnej (test) i ustnej.
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty niekompletne lub przesłane po terminie (liczy się data wpływu) nie będą brane pod uwagę.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(077) 446-77-28

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21

pod adres:

Urząd Skarbowy
Ul. Opolska 96a
47-300 Krapkowice
lub złożyć w siedzibie Urzędu Skarbowego w pokoju nr 11

elsinore - 14 Czerwiec 10, 11:41

Urząd Skarbowy w Wejherowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw podatku dochodowego w Dziale Podatków Dochodowych ds Działalności Gospodarczej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Wejherowo
Wejherowo, ul. Sobieskiego 346

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie czynności sprawdzajacych w celu stwierdzenia terminowości złożenia deklaracji, ich formalnej, rachunkowej i merytorycznej poprawności,
* prowadzenie akt podatkowych,
* sporządzanie i analiza informacji, wzywanie podatników do złożenia wyjaśnień, obsługa klientów ( podatników, płatników),
* wprowadzanie do systemów informatycznych dokumentów wymiarowych dot. prowadzonych spraw.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność biegłe obsługi komputera,
o umiejętność pracy w zespole,
o wnikliwość i dokładność,
o otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny,
o komunikatywność i wysoka kultura osobista,
o odporność na stres,
o znajomość prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz ustawy Ordynacja podatkowa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. W tym celu prosimy o podanie nr telefonu i adresu internetowego. Oferty odrzucone zostana komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-58) 736 38 30.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-28

pod adres:

Urząd Skarbowy
Sobieskiego 346
84-200 Wejherowo

elsinore - 14 Czerwiec 10, 11:49

Urząd Skarbowy w Bełchatowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Referacie ds. Ogólnych, Kadr, Szkolenia i Bhp

Wymiar etatu: 0.25

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bełchatów
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
ul. Piłsudskiego 18
97-400 Bełchatów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
* udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą
* udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków
* prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
* przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę
* bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
* sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy
* przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie - zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie bhp
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność obsługi komputera
o komunikatywność
o dyspozycyjność

wymagania dodatkowe

* rzetelność, odpowiedzialność i dokładność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje i doświadczenie

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie naboru (należy podać nr telefonu do kontaktu).
Oferty niespełniające wymagań, niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 44 632 49 86, wew. 248.
Dokumenty złożone nie będą zwracane.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-24


pod adres:

Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Piłsudskiego 18
97-400 Bełchatów

elsinore - 15 Czerwiec 10, 14:51

Urząd Skarbowy w Szczecinku

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: kontroler rozliczeń w dziale rachunkowości podatkowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Szczecinek
Urząd Skarbowy
ul. Mickiewicza 13-14
78-400 Szczecinek

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowanie i wprowadzanie dokumentów bankowych do POLTAX 2B
* podział dowodów wpłaty na poszczególne rejony PIT, CIT, VAT
* dostarczanie informacji innym komórkom urzędu o aktualnym stanie kont podatników
* udzielanie podatnikom informacji o stanie rozliczeń podatników z Urzędem Skarbowym
* księgowanie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów oraz decyzji na kartach kontowych podatników i uzgadnianie zaksięgowanych operacji na kartach z dokumentami źródłowymi
* wyjaśnianie wpłat przekazanych z innych urzędów skarbowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
* pozostałe wymagania niezbędne:
o podstawowa znajomość zasad księgowości
o umiejętność obsługi komputera
o umiejętność analitycznego myślenia
o umiejętność pracy pod presją czasu
o umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

* samodzielność
* komunikatywność
* umiejętność sprawnej organizacji pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 094 37 14 654

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-25

pod adres:

Urząd Skarbowy
Mickiewicza 13/14
78-400 Szczecinek

elsinore - 15 Czerwiec 10, 14:58

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw orzecznictwa w Samodzielnym Referacie Podatku od Towarów i Usług ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.75

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Grodzisk Mazowiecki
ul. Daleka 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analiza materiału zebranego w toku kontroli podatkowej, prowadzenie postępowań podatkowych, przygotowywanie projektów decyzji wymiarowych z zakresu podatku od towarów i usług, rozpatrywanie środków odwoławczych,
* kompletowanie, weryfikacja dokumentów dotyczących kas rejestrujących oraz dokonywanie innych czynności z zakresu kas rejestrujących przewidzianych przepisami prawa podatkowego,
* weryfikacja deklaracji podatkowych ze zwrotami podatku VAT, dokonywanie czynności analitycznych lub czynności sprawdzających oraz typowanie podmiotów do kontroli przed dokonaniem zwrotu podatnikowi na rachunek bankowy,
* prowadzenie innych postępowań podatkowych pozostających we właściwości rzeczowej komórki, analizowanie materiału dowodowego w celu wydania decyzji w danej sprawie, włącznie z rozpatrywaniem środków odwoławczych, oceną zarzutów i przygotowaniem arkusza odwoławczego do Izby Skarbowej, m.in. w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności osób trzecich i następców prawnych,
* weryfikacja korekt deklaracji VAT-7, VAT-7K i wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług, dokonywanie czynności sprawdzających lub typowanie podmiotów do kontroli,
* monitorowanie obowiązku składania deklaracji podatkowych przez zarejestrowanych podatników podatku od towarów i usług oraz wykreślania podatników z rejestru,
* sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów prawa podatkowego przez podatników i przekazywanie do stanowiska pracy ds karnych skarbowych,
* analiza zeznań rocznych składanych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne w celu sprawdzenia obowiązku rejestracji w podatku VAT.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
o odporność na stres związany z obsługą podatników,
o odpowiedzialność i umiejętność organizacji pracy własnej.

wymagania dodatkowe

* znajomość przepisów prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów w zakresie podatku od towarów i usług.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można będzie uzyskać pod nr tel. 22 755 73 00.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-22

pod adres:

Urząd Skarbowy
Daleka 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki

elsinore - 15 Czerwiec 10, 15:02

Urząd Skarbowy w Legionowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw podatków w Referacie Kontroli Podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Legionowo
Urząd Skarbowy
ul.Piłsudskiego 43C
05-120 Legionowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie kontroli źródłowej u podatnika
* analizowanie i dokonywanie oceny prawnej zebranego w toku kontroli materiału dowodowego
* przygotowywanie dokumentacji z kontroli celem przekazania jej innym komórkom lub organom do wykorzystania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość prawa podatkowego i cywilnego
o umiejętność obslugi komputera
o umiejętność interpretacji przepisów
o umiejętność formułowania pisemnych wypowiedzi

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
* samodzielność
* komunikatywność
* umiejętność organizacji pracy własnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie bedą rozpatrywane. Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i procedurze dalszego postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. /22/ 768-66-10 lub 768-66-12

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21


pod adres:

Urząd Skarbowy
Piłsudskiego 43C
05-120 Legionowo

elsinore - 15 Czerwiec 10, 15:07

Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy w Wieloosobowym stanowisku ds. rachunkowości budżetowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Aleksandrów Kuj.
Urząd Skarbowy
ul. Kościelna 18
87-700 Aleksandrów Kujawski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych tj:
* sprawdzanie i opisywanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
* dekretowanie dokumentów i księgowanie w systemie komputerowym;
* przygotowywanie przelewów w systemie komputerowym;
* przygotowywanie danych do sporządzenia sprawozdań z wykonania budżetu;
* prowadzenie ewidencji mandatów i wystawianie tytułów wykonawczych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane ekonomiczne, administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dobra znajomość przepisów ustawy z dna 29 września 1994r. o rachunkowości ( DZ.U. z 2009r. , Nr 152, poz. 1223),
o znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zm);
o znajomość rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sparwie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz.U. z 2006r., Nr 142, poz. 1020 ze zm.);
o znajomość rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.U. Nr 38, poz. 207).
o biegła obsługa komputera;
o doświadczenie w pracy w księgowości w urzędzie skarbowym.

wymagania dodatkowe

* komunikatywność i samodzielność;
* dobra organizacji włanej pracy ;
* wysoka kultura osobista;
* odporność stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy/zaświadczeń o odbytym stażu/przygotowaniu zawodowym

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas zastępstwa. Oferty otrzymane po terminie lub nikompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstepnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe infomacje ( 054) 282-46-14 wew. 316.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-20


pod adres:

Urząd Skarbowy
Kościelna 18
87-700 Aleksandrów Kujawski
z dopiskiem " Oferta pracy - rachunkowość budżetowa"

elsinore - 15 Czerwiec 10, 15:07

Urząd Skarbowy Łódź-Widzew

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw rachunkowości podatkowej w Dziale Rachunkowości Podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Łódź
Urząd Skarbowy
Łódź-Bałuty
92-312 Łódź
ul. Papiernicza 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* księgowanie i rozliczanie rachunkowe przypisów, odpisów, zwrotów i wpłat oraz analiza kart kontowych
* wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, monitorowanie zaległości i współpraca z organem prowazącym postępowanie egzekucyjne;
* bieżąca obsługa podatników, rozpatrywanie i realizacja wniosków podatników;
* sprawdzanie stanu zaległości i nadpłat w związku z wnioskami o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dobra organizacja pracy i otwarty stosunek do klienta
o komunikatywność
o umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu oraz odporność na stres
o samodzielność i inicjatywa

wymagania dodatkowe

* podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego
* znajomość systemów POLTAX i POLTAX -2B
* doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i sposobie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje tel.: 42 27 50 970

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-20

pod adres:

Urząd Skarbowy
Papiernicza 7
92-312 Łódź-Widzew
pokój 203

elsinore - 15 Czerwiec 10, 15:08

Urząd Skarbowy w Rykach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Referacie Podatków Pośrednich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Ryki
Urząd Skarbowy w Rykach
08-500 Ryki
ul. L. Wyczółkowskiego 10a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* orzecznictwo w sprawach podatku od towarów i usług,
* weryfikacja pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz korekt tych deklaracji,
* wprowadzanie do systemu POLTAX deklaracji oraz innych dokumentów, zatwierdzanie i sporządzanie rejestrów,
* prowadzenie czynności sprawdzających,
* przygotowywanie informacji do zaświadczeń z zakresu działania referatu oraz wydawanie zaświadczeń VAT-25 o statusie podatnika i innych w celu terminowego załatwienia wniosku podatnika,
* prowadzenie korespondencji z innymi organami podatkowymi oraz innymi instytucjami podatkowymi,
* obsługa podatników (klientów) w siedzibie urzędu, prowadzenie niezbędnej korespondencji z podatnikami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe dministracyjne, prawnicze lub ekonomiczne
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w skarbowości
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność pracy w zespole,
o dokładność, rzetelność, obowiązkowość.

wymagania dodatkowe

* samodzielność i inicjatywa,
* odporność na stres,
* komunikatywność,
* umiejętność rozwiązywania problemów,
* zdolność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 8656382 wew. 312

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21


pod adres:

Urząd Skarbowy w Rykach
Wyczółkowskiego 10A
08-500 Ryki

elsinore - 15 Czerwiec 10, 15:08

Urząd Skarbowy w Rykach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Referacie Podatku Dochodowego Od Osób Fizycznych i Prawnych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Ryki
Urząd Skarbowy w Rykach
08-500 Ryki
ul. L.Wyczółkowskiego 10a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie czynności sprawdzających w celu weryfikacji merytorycznej i formalnej poprawności złożonych deklaracji podatkowych,
* prowadzenie postępowań podatkowych oraz przygotowywanie pism, postanowień, decyzji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
* udzielanie informacji podatnikom z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych
* sporządzanie rejestrów przypisów/odpisów z deklaracji,
* analiza odwołań i zażaleń wnoszonych przez podatników,
* przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu wykroczenia lub przestepstwa skarbowego,
* ewidencja spraw w rejestrach prowadzonych w komórce organizacyjnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe wyższe lub średnie ekonomiczne
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w skarbowości
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego,
o biegła obsługa komputera,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
o odporność na stres.

wymagania dodatkowe

* preferowane wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne,
* znajomość obsługi systemu POLTAX, POLTAX 2B, Biblioteka Akt.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifokowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 8656382 wew. 312

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21


pod adres:

Urząd Skarbowy w Rykach
Wyczółkowskiego 10A
08-500 Ryki

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:03

Urząd Skarbowy w Żarach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: komisarz skarbowy dział podatków pośrednich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Żary
ul. Osadników Wojskowych nr 3
68-200 Żary

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, w tym opracowywanie projektów wymaganych aktów administracyjnych w celu dokonania wymiaru lub rozstrzygnięcia sprawy
* przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z realizacją obowiązków podatkowych
* obsługa interesantów w celu zapewnienia informacji
* prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym celem dokonania zwrotu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze podatkowym
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i formalnego oraz elementów prawa karnego skarbowego, gospodarczego i rachunkowości
o umiejętność stosowania prawa w praktyce
o umiejętność pracy w zespole
o umiejętności koncepcyjne, komunikacyjne,gospodarowanie czasem

wymagania dodatkowe

* umiejętność posługiwania się programami komputerowymi stosowanymi w urzędach skarbowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* świadectwa pracy

Inne informacje:


-dodatkowe informacje pod numerem telefonu 68 4560510
- zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie pisemnego sprawdzianu wiedzy merytorycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-26

pod adres:

Urząd Skarbowy
Osadników Wojskowych 4
68-200 Żary

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:26

Urząd Skarbowy w Grójcu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy w Dziale Rachunkowości Podatkowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Grójec
Urząd Skarbowy w Grójcu
ul. Ks. Piotra Skargi 35
05-600 Grójec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* zakładanie kart kontowych oraz księgowanie dokumentów przekazanych z komórek wymiarowych dotyczących przypisów i odpisów oraz dowodów wpływów,
* przygotowywanie postanowień o rozksięgowaniu wpłat/nadpłat na zaległości podatkowe,
* okresowe uzgadnianie zaksięgowanych pozycji z komórkami wymiarowymi oraz stanowiskiem obsługi wyciągów bankowych,
* archiwizowanie dokumentów oraz przekazywanie ich do archiwum zakładowego.
* sprawdzanie danych z rejestrów przypisów i odpisów z załączonymi dokumentami oraz sprawowanie kontroli wewnętrznej dokumentów,
* prowadzenie biblioteki akt w zakresie działania komórki.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w rachunkowości
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość obsługi komputera,
o znajomość zasad księgowości i rachunkowości,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejetność pracy pod presją czasu,
o umiejętność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe,
* znajomość programów komputerowych, np. POLTAX 2B, POLTAX, BIBLIOTEKA AKT,
* ogólna znajomość przepisów prawa podatkowego,
* doświadczenie w pracy w administracji skarbowej, ok. 1 rok.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony. Oferty należy składać w formie papierowej. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-26

pod adres:

Urząd Skarbowy w Grójcu
ul. Ks. Piotra Skargi 35
05-600 Grójec

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:28

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Dziale Orzecznictwa - Nieujawnione -ródła Dochodu i Wydatki Związane z Budownictwem Mieszkaniowym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Pierwszy Urząd Skarbowy
Warszawa - Śródmieście
ul. Lindleya 14
02-013 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie ewidencji wpływu informacji o transakcjach oraz oświadczeń majątkowych
* sporządzanie projektów decyzji i postanowień w toku prowadzonego postępowania w zakresie opodatkowania dochodów ze źródeł nieujawnionych
* sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz z zakresu opodatkowania dochodów ze źródeł nieujawnionych
* obsługa podatników

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie poparte 2 letnim doświadczeniem w administracji skarbowej lub wyższe preferowane ekonomiczna, administracyjne, prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o kultura osobista
o umiejętność stosowania prawa w praktyce
o zdolność analitycznego myślenia
o umiejętność pracy w zespole
o umiejętność pracy w sytuacjach stresowych

wymagania dodatkowe

* znajomość przepisów podatkowych
* umiejętność obsługi komputera w tym programu Poltax
* gotowość stałego samokształcenia
* umiejętność szybkiego działania

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dowodu osobistego
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-28

pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
Lindleya 14
02-013 Warszawa

pok. 108

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:35

Urząd Skarbowy Warszawa-Praga

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw orzecznictwa z zakresu podatku od spadków i darowizn w Dziale Podatków Majątkowych i Od Czynności Cywilnoprawnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy
Warszawa Praga
ul.Jagiellońska 15
03-719 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań podatkowych z zakresu podatku od spadków i darowizn
* rozpatrywanie skarg i wniosków odwoławczych
* ewidencjonowanie informacji wynikających z zeznań podatkowych o nieodpłatnym nabyciu rzeczy i praw majątkowych tytułem spadku, zachowku, zapisu na wypadek śmierci do programu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 93 poz.768) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.)
o biegła znajomość obsługi komputera

wymagania dodatkowe

* praktyka lub staż w Urzędzie Skarbowym
* komunikatywność
* dyspozycyjność
* samodzielność
* dobra organizacja pracy
* umiejętność pracy w zespole
* wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy
* aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu
* kopia zaświadczenia o odbytym stażu

Inne informacje:

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Do pierwszego etapu selekcji nie będziemy zapraszać wszystkich kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne podane w ogłoszeniu. Urząd skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na danym stanowisku. Brak kontaktu jest równoważny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 509-18-09.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-26


pod adres:

Urząd Skarbowy
Jagiellońska 15
03-719 Warszawa
Kancelaria Ogólna

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:38

Urząd Skarbowy w Kartuzach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Referacie Podatków Pośrednich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kartuzy
Urząd Skarbowy w Kartuzach
ul. Kościerska 13
83-300 Kartuzy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* dokonywanie kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej dokumentów i deklaracji wpływających do referatu,
* orzecznictwo w sprawach podatku od towarów i usług,
* rozpatrywanie wniosków, odwołań i zażaleń z zakresu podatku od towarów i usług,
* prowadzenie czynności sprawdzających,
* przygotowywanie danych do sprawozdawczości i dokonywanie analiz z zakresu podatku od towarów i usług

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie z udokumentowaną kontynuacją nauki
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej,
o umiejętność obsługi komputera,
o zdolność analitycznego myślenia,
o umiejętność pracy w zespole,
o odporność na stres,
o komunikatywność

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

- kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- dokumenty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21

pod adres:

Urząd Skarbowy
Kościerska 13
83-300 Kartuzy

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:44

Urząd Skarbowy w Piszu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w referacie ewidencji i identyfikacji podatników oraz podatków majątkowych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Pisz
Urząd Skarbowy w Piszu
ul. Okopowa 2
12-200 Pisz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* ewidencjonowanie w aplikacji informatycznej zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podatników
* ewidencjonowanie w aplikacji informatycznej zgłoszeń i aktów notarialnych dotyczących podatku od spadków
* obsługa podatników
* prowadzenie czynności sprawdzających i postępowań podatkowych w zakresie podatku od spadków i

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub biurze podatkowym
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ustaw: ordynacja podatkowa, o podatku od spadków i darowizn, o zasadach ewidencji i
o umiejętność pracy pod presją czasu
o komunikatywność i asertywność, odporność na stres
o umiejętność stosowania prawa w praktyce, wnikliwość i rzetelność

wymagania dodatkowe

* znajomość przepisów ustawy: prawo działalności gospodarczej, o swobodzie działalności gospodarczej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe

Inne informacje:

Oferta dotyczy zatrudnienia na zastępstwo.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.
(087) 423 35 16 wew.346

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-22


pod adres:

Urząd Skarbowy
Okopowa 2
12-200 Pisz

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:45

Urząd Skarbowy w Lesznie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Referacie Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą i Osób Prawnych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Leszno
Urząd Skarbowy w Lesznie
ul. Adama Mickiewicza 7
64-100 Leszno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie wszelkiej dokumentacji podatkowej podatników podatku dochodowego od osób prawnych
* przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w prowadzonych sprawach
* prowadzenie czynności sprawdzających dokumentów składanych przez osoby prawne
* weryfikacj składanych dokumentów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o biegła znajomość przepisów prawa podatkowego, ordynacji podatkowej
o umiejętność analitycznego myślenia
o umiejętność pracy w zespole
o samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań
o umiejętność pracy pod presją czasu

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy w organach administracji skarbowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy
* kopie dokumentów potwierdzjaących posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony-zastępstwo.
Kandydaci zakwalifikowani powiadomieni zostaną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 65 525 83 29.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21


pod adres:

Urząd Skarbowy
Mickiewicza 7
64-100 Leszno
z dopiskiem "oferta pracy"

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:45

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w Referacie Ulg w Spłacie Zobowiązań Podatkowych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Poznań
Poznań, ul. Chłapowskiego 17/18
Poznań, ul. Zamenhofa 138
Swarzędz, ul. Dworcowa 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opracowywanie spraw wszczętych na wnioski podatników dot. udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych; współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu, przedstawianie propozycji ropzatrzenia wniosków, pisanie projektów decyzji
* przygotowywanie zaświadczeń o udzielolnej pomocy publicznej "de minimis" na wnioski podatników
* wprowadzanie do systemu Poltax i Poltax 2B informacji o zmianach powstalych na skutek wydania decyzji w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
* sporządzanie pism i przekazywanie zebranych informacji o majątku podatnika do innych komórek organizacyjnych urzędu
* sporządzanie pism do komórek wymiarowych urzędu,
* sporządzanie sprawozdań o udzieleniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i udzielonej pomocy publicznej
* gromadzenie materiału o stanie majątkowym podatników posiadających zaległości podatkowe, sporządzanie wniosków do sądu o ustanoweienie hipoteki na nieruchomości, przygotowywanie wniosków o wykreślenie z hipoteki
* współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu, przygotowywanie pism, odpowiedzi na zapytania zobowiązanych, apelacje, odpowiedzi na apelacje, skargi i zażalenia na postanowienia sądów w zakresie składanych wnioskow o wpis hipoteki

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność obsługi pakietów biurowych
o znajomość przepisów podatkowych
o zdolność analitycznego myślenia
o komunikatywność
o asertywność
o umiejętność przekonywania
o umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze
* umiejętność pisania decyzji
* łatwość formułowania zdań i odpierania zarzutów
* łatwość argumentowania

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifkacje kandydata
* kwestionariusz osobowy kandydata dostępny na stronie www.puz.poznan.pl, kadrach i biurze podawczym urzędu

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony-ZASTĘPSTWO.
Zapraszamy do składania ofert osoby posiadające orzeczony stopień o niepełnosprawności.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mail.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21


pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
CHŁAPOWSKIEGO 17/18
60-965 POZNAŃ

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:47

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy do spraw kompleksowej obsługi kart kontowych w podatkach w Dziale Rachunkowości Podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Poznań
Poznań, ul. Chłapowskiego 17/18
Swarzędz, ul. Dworcowa 7
Poznań, ul. Zamenhofa 138

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* bieżąca analiza zeznań rocznych, deklaracji miesięcznych, deklaracji rocznych, decyzji, korekt deklaracji
* wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i wezwań
* opracowywanie wniosków o niezaleganiu oraz kart informacyjnych z poszczególnych działów
* analiza i opracowywanie pism otrzymywanych od podatników, z innych komórek organizacyjnych urzędu oraz z innych urzędów i instytucji
* obsługa podatników
* dokonywanie bieżącej analizy zestawień podatników uporczywie uchylających się od obowiązku podatkowego
* analiza i przygotowywanie kart kontowych przesyłanych do i otrzymywanych z innych urzędów skarbowych
* zapoznawanie się z bieżącymi zmianami w przepisach podatkowych i ze zmianami w aplikacji księgowej Poltax

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji podatkowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów Ordynacji Podatkowej
o zdolność analitycznego myślenia
o komunikatywność
o nastawienie na współpracę i wymianę informacji w zespole
o otwarty stosunek do podatnika
o odporność na stres
o wysoka kultura osobista

wymagania dodatkowe

* średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne
* znajomość programów komputerowych Poltax i Poltax 2B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i inne kwalikikacje kandydata
* kwestionariusz osobowy dostępny w kadrach urzędu, biurze podawczym lub na strnie www.pus.poznan.pl

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony.
Zapraszamy do składania ofert osoby posiadające orzeczony stopień o niepełnosprawności.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mail.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21


pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
CHŁAPOWSKIEGO 17/18
60-965 POZNAŃ

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:30

Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent Referacie Podatku Dochodowego od Osób Prowadzących Działalność Gospodarczą ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Ząbkowice Śląskie
ul. Waryńskiego 2A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie, analiza i weryfikacja zeznań podatkowych pod względem formalnym, rachunkowym i przetwarzanie danych w systemie POLTAX i innych systemach informatycznych,
* prowadzenie czynności sprawdzających z udziałem podatnika z zeznań podatkowych oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, z badaniem urządzeń księgowych,
* prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie określania zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych o niskim stopniu złożoności spraw,
* udzielanie informacji, odpowiedzi na zapytania jednostek zewnętrznych w sprawie podatku dochodowego
* udzielanie informacji podatnikom na stanowisku pracy i udział w dyżurach informacyjnych,
* bieżące prowadzenie ewidencji i rejestrów przypisów i odpisów,
* sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów prawa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego, w szczególności: ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
o umiejętność redagowania pism urzędowych,
o umiejętność obsługi komputera,
o zdolność analitycznego myślenia,
o rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (np. zatrudnienie, staż pracy),
* znajomość aplikacji POLTAX,
* umiejętność sprawnej organizacji pracy,
* wysoka kultura osobista,
* umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia(e) świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy – jeżeli dotyczy kandydata.

Inne informacje:

Oferty, które nie zawierają wymaganych dokumentów i oświadczeń kandydata podlegają odrzuceniu i nie są brane pod uwagę w dalszym etapie procesu naboru.
Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie przeprowadzania kolejnego etapu naboru.
Osoby nie spełniające wymogów formalnych oraz osoby nie wytypowane do kolejnego etapu – nie będą powiadamiane.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.us.zabkowice.pl (BIP urzędu), oraz na terenie Urzędu Skarbowego oraz w BIP KPRM.
Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Naczelnik zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru z przyczyn od Niego niezależnych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 074-8151382, wew. 220 lub 217.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-25

pod adres:

Urząd Skarbowy
Waryńskiego 2a
57-200 Ząbkowice Śląskie

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:31

Urząd Skarbowy w Golubiu-Dobrzyniu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy do spraw rachunkowości podatkowej w Wieloosobowym stanowisku pracy d/s rachunkowości podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Golub-Dobrzyń
Urząd Skarbowy ul.Dr.J.G.Koppa 1A 87-400 Golub-Dobrzyń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie podatników podatku dochodowego od osób prawnych, podatników i płatników rozliczających się z organem podatkowym z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych z tytułu karty podatkowej, spadków i darowizn, opłaty od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
* księgowanie przypisów , odpisów, wpłat przerachowań i zwrotu podatku,
* wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych w celu rozpoczynania postępowania zmierzającego do przymusowego ściągania należności budżetowych
* dokonywanie bieżącej analizy zaległości i nadpłat w podatkach,
* prowadzenie spraw dotyczących zajęć wierzytelności i praw oraz wezwań do złożenia wykazu zaległości podatkowych komornika sądowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego i zasad rachunkowości,
o dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,
o zdolność analitycznego myślenia,
o inicjatywa, operatywność i samodzielność,
o duża odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
o umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych

wymagania dodatkowe

* umiejętności pracy pod presją czasu
* doświadczenie w pracy w księgowości
* umiejętność obsługi programów POLTAX

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy
* kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności i uprawnienia

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony – zastępstwo.
Planowany czas rozpoczęcia pracy lipiec 2010 roku.
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające stopień niepełnosprawności.
Dodatkowe informacje pod numerem : (056) 683- 55-90

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-24


pod adres:

Urząd Skarbowy ul. Dr.G.G.Koppa 1A
87-400 Golub-Dobrzyń
z dopiskiem "oferta pracy"

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:32

Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy księgowy do spraw rachunkowości budżetowej w Wieloosobowym stanowisku pracy ds. rachunkowości budżetowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Lublin
Lubelski Urząd Skarbowy
ul. Chmielna 4
20-079 Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wprowadzanie do systemu zadekretowanych dowodów księgowych w zakresie dochodów i wydatków w celu dostosowania danych do analizy ich realizacji
* przygotowanie do realizacji delegacji po odbytych przez pracowników podróżach służbowych i ustalenie należności do wypłaty
* przygotowanie dokumentów księgowych, ich segregowanie i opisywanie w celu przekazania do archiwum

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość podstawowych zasad rachunkowości
o odpowiedzialność, dokładność, terminowość i umiejętność pracy w zespole
o biegła obsługa komputera

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81-5318851, pokój 208

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-22


pod adres:

Lubelski Urząd Skarbowy
Chmielna 4
20-079 Lublin

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:32

Urząd Skarbowy Łódź-Widzew

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw Podatków Pośrednich w Dziale Podatków Pośrednich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Łódź
Urząd Skarbowy
Łódź-Widzew
92-312 Łódź
ul.Papiernicza 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wstępna kontrola prawidłowości sporządzania deklaracji podatkowych;
* przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie stosowania ulg i obniżeń w podatku VAT;
* przeprowadzanie kontroli podatkowych i opracowywanie wniosków pokontrolnych;
* udzielanie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ordynacji podatkowej;
o znajomość przpisów ustawy o podatku od towarów i usług;
o umiejętność interpretowania przepisów prawa;
o umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;

wymagania dodatkowe

* komunikatywność i systematyczność;
* umiejętność obsługi systemu POLTAX;
* doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i sposobie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje tel.: 42 27 50 970

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-22


pod adres:

Urząd Skarbowy
Papiernicza 7
92-312 Łódź-Widzew
pokój 10 lub pokój 203

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:34

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw do spraw zamówień publicznych, majątku urzędu oraz zaopatrzenia w materiały i sprzęt biurowy w Dziale Ogólnym, Kadr, Szkolenia i BHP ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Łódź
Łódź, ul. Zachodnia 47

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Przygotowywanie i ewidencjonowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
* Przydzielanie odzieży roboczej oraz prowadzenie kart wyposażenia pracownika w otrzymaną odzież roboczą.
* Wprowadzanie zmian w ewidencji stanu majątku urzędu na podstawie rachunków, protokołów przyjęcia/przekazania i likwidacji wraz z oznaczaniem zaewidencjonowanego majątku urzędu oraz wprowadzaniem zmian na kartach wyposażenia pokoju i kartach wyposażenia pracownika.
* Prowadzenie spraw związanych z gospodarką i zaopatrzeniem urzędu w materiały biurowe i inne artykuły zakupione na potrzeby urzędu, a następnie ich rozdysponowywanie dla wszystkich komórek organizacyjnych urzędu, zaopatrywanie komórek organizacyjnych urzędu w niezbędne towary i usługi.
* Przyjmowanie faktur i rachunków, wraz z ich sprawdzeniem i opisywaniem pod względem ustawy prawo zamówień publicznych oraz systematycznym przekazywaniem do zapłaty.
* Prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i służbowych oraz ich zamawianie, wykonywanie i likwidacja w celu szybkiej identyfikacji użytkownika oraz sprawowaniem kontroli nad ich obiegiem.
* Przyjmowanie podań o wydanie uwierzytelnionych kopii zeznań i deklaracji oraz wydawanie uwierzytelnionych kopii zeznań i deklaracji.
* Przygotowywanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych i nieinformatycznych w celu udokumentowania zakresu upoważnień do tych systemów nadanych pracownikom urzędu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność pracy w zespole
o umiejętność organizacji pracy własnej
o umiejętności organizacyjne
o zdolności do analitycznego myślenia
o systematyczność
o komunikatywność
o niekaralność

wymagania dodatkowe

* znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
* znajomość instrukcji kancelaryjnej
* co najmniej półtoraroczna praktyka w administracji lub pracy biurowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających staż pracy w administracji lub pracy biurowej

Inne informacje:

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
(0 42) 25 35 610 lub 25 35 611.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-22


pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź - Bałuty
ul. Zachodnia 47, pok. 217
91-066 Łódź

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:35

Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent Samodzielnym Referacie d/s Ogólnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kraków-Krowodrza
31-272 Kraków ul. Krowoderskich Zuchów 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa korespondencji wychodzącej w systemie Biblioteka Akt ( przygotowywanie książek nadawczych )
* obsługa korespondencji przychodzącej do Urzędu w zakresie znakowania otrzymanych przesyłek datownikiem z datę wpływu korespondencji
* dokonywanie wstępnego podziału otrzymanej korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne Urzędu
* kierowanie do właściwego urzędu pocztowego reklamacji dotyczących przesyłek niedoręczonych lub braku potwierdzeń odbioru
* obsługa dziennika podawczego Urzędu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji podatkowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o komunikatywność
o odporność na stres
o umiejętność biegłej obsługi komputera

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy w administracji publicznej
* dobra organizacja pracy
* umiejętność udzielania zwięzłych i rzeczowych informacji podatnikom
* rzetelność oraz systematyczność
* umiejętność pracy w zespole
* dyspozycyjność
* uregulowany stosunek do służby wojskowej ( dotyczy mężczyzn )

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
* kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności , w przypadku jego posiadania

Inne informacje:


Zatrudnienie na czas określony.
Oferty otrzymane po terminie ( liczy się data stempla pocztowego ) nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.
Na kopercie prosimy o umieszczenie napisu: NABÓR.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-28

pod adres:

Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
ul. Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków

Dziennik Podawczy pokój Nr 021

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:35

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Dziale Spraw Ogólnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kraków
Kraków, Urząd Skarbowy Kraków - Śródmieście, ul. Krowoderskich Zuchów 2, 31-272 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie, rozliczanie i nadzór nad realizacją umów związanych z eksploatacją budynku,
* zapewnienie sprawnej eksploatacji pomieszczeń,
* planowanie, zamawianie i nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi,
* zadnia związane z realizacją przepisów budowlanych, przeciwpożarowych i porządkowych,
* administrowanie składnikami majątkowymi,
* prowadzenie dokumentacji budynku (w tym Książki Obiektu Budowlanego),
* przygotowywanie i nadzór nad przeglądami okresowymi budynku i urządzeń.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe techniczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów: a) prawa budowlanego – ustawa prawo budowlane, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, b) zamówień publicznych, c) podatku od towarów i usług – dot. sprzedaży i wystawiania faktur,
o obsługa komputera – programy biurowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
o umiejętność dobrej organizacji pracy,
o rzetelność, odpowiedzialność i dokładność,
o komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* systematyczność, samodzielność,
* wykształcenie kierunkowe lub podyplomowe w zakresie gospodarki nieruchomościami,
* kursy z zakresu zamówień publicznych, ochrony przeciwpożarowej,
* licencja zarządcy nieruchomościami,
* prawo jazdy kategorii „B”,
* umiejętność kosztorysowania,
* odporność na stres,
* doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami – min. 1 rok.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
* kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
* w przypadku osób niepełnosprawnych – kopia orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności.

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie składać się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
Oferty kandydatów bez kompletu w /w dokumentów lub nie spełniające wymagań formalnych albo przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Lista osób spełniających wymogi formalne zostanie zamieszona w BIP i na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (12) 66-56-404.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-28

pod adres:

Urząd Skarbowy Kraków - Śródmieście
Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:40

Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw kontroli podatkowej w Dziale Kontroli Podatkowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Warszawa, ul. Jagiellońska 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Przeprowadzanie kontroli (żródłowej) w celu stwierdzenia istnienia obowiązku podatkowego oraz ustalenia zobowiązań z tytułu podatków pośrednich i należności budżetowych.
* Wprowadzanie zgromadzonych w trakcie kontroli danych do podsystemu ”Kontrola” w celu tworzenia bazy danych, zapewnienia ich kompletności i aktualności.
* Sporządzanie protokołów z czynności kontrolnych w celu udokumentowania przebiegu kontroli, rozpatrywanie złożonych wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołów kontroli oraz udzielanie na nie odpowiedzi.
* Wnioskowanie o ukaranie na podstawie Kodeksu karnego karbowego, w stosunku do sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych, ujawnionych w toku kontroli podatkowej ( sporządzanie stosownych zawiadomień do komórki karnej skarbowej) w celu ich ukarania.
* Występowanie z wnioskami o przeprowadzenie czynności sprawdzających przez inne urzędy lub wykonywanie ich we własnym zakresie u kontrahentów kontrolowanego podatnika w celu sprawdzenia prawidłowości i rzetelności dokumentów i transakcji.
* Ujawnianie w toku kontroli przestępstw i wykroczeń skarbowych, dewizowych i celnych oraz zawiadamianie o nich właściwych organów w celu poddania ich analizie
* Zabezpieczanie w toku kontroli dostępnych dokumentów w celu zebrania kompletnego materiału dowodowego.
* Wnioskowanie do komórki egzekucyjnej o dokonanie zabezpieczeń zobowiązań podatkowych na majątku podatnika w celu zabezpieczenia należności budżetowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dobra znajomość prawa podatkowego oraz obowiązujących procedur administracyjnych,
o umiejętność stosowania prawa w praktyce,
o umiejętność rozwiązywania problemów,
o umiejętność samodzielnej pracy w warunkach stresowych,
o umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania i wypowiadania się,
o umiejętności redakcyjne,
o komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
o zdolności organizacyjne

wymagania dodatkowe

* miejętność obsługiwania specjalistycznych programów komputerowych: Poltax, Podsystem Kontrola,
* udokumentowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu pozwalającym na komunikację,
* ykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu prawa lub ekonomii,
* 2 lata stażu pracy w administracji skarbowej lub na stanowiskach księgowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o terminie rozmowy wstępnej.
Składane dokumenty (list motywacyjny, C.V., wymagane oświadczenia) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Proszę nie dołączać dokumentów spoza ww. listy dokumentów wymaganych.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-27

pod adres:

Drugi Urząd Skarbowy
Jagiellońska 15
03-719 Warszawa
KANCELARIA

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:42

Urząd Skarbowy w Grójcu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy w Dziale Rachunkowości Podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Grójec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* zakładanie kart kontowych oraz księgowanie dokumentów przekazanych z komórek wymiarowych dotyczących przypisów i odpisów oraz dowodów wpływów,
* sprawdzanie danych z rejestrów przypisów / odpisów z załączonymi dokumentami oraz sprawowanie kontroli wewnetrznej dokumentów,
* przygotowywanie postanowień o rozksiegowaniu wpłat / nadpłat na zaległości podatkowe,
* okresowe uzgadnianie zaksiegowanych pozycji z komórkami wymiarowymi oraz stanowiskiem obsługi wyciągów bankowych,
* archiwizowanie dokumentów oraz ich przekazywanie do archiwum zakładowego,
* prowadzenie biblioteki akt w zakresie działania komórki.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w rachunkowości
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zasad ksiegowości i rachunkowości,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o umiejetność analitycznego myślenia,
o umiejetność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe,
* znajomość programów komputerowych np. POLTAX2B, BIBLIOTEKA AKT, POLTAX,
* ogólna znajomość przepisów prawa podatkowego,
* doświadczenie w administracji skarbowej ok. 1 roku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony (zastępstwo). Oferty należy składać w formie papierowej. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-22


pod adres:

Urząd Skarbowy w Grójcu
ul. Ks. Piotra Skargi 35
05-600 Grójec
pok. 101
z dopiskiem "zastępstwo".

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:55

Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw podatku dochodowego od osób fizycznych w Dziale Podatków Bezpośrednich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kamień Pomorski
Urząd Skarbowy
ul. Szpitalna 13
7-400 Kamień Pomorski


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* dokonywanie czynności sprawdzających z zakresu podatku dochodowego,
* rozpatrywanie wniosków o zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
* prowadzenie postępowań z zakresu podatku dochodowego,
* przygotowanie projektów decyzji, postanowień i innych pism,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie preferowane ekonomiczne, prawnicze, administracyjne
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
o zdolność analitycznego myślenia,
o umiejętność obsługi komputera,
o praca pod presją,
o umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
o komunikatywność

wymagania dodatkowe

* umiejętność stosowania prawa w praktyce,
* umiejętnści negocjacyjne,
* umiejętność pracy w zespole,
* obsługa systemów informatycznych (POLTAX, Ewidencje)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy, ukończonych kursów i szkoleń

Inne informacje:

Oferty niekompletne lub złożone po terminie ( liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną powiadomione telefonicznie.
Brak zaproszenia do wzięcia udziału w rozmowach kwalifikacyjnych lub kolejnych etapach procedury rekrutacyjnej w ciągu 2 tygodni od ukazania się ogłoszenia - równoznaczne jest z negatywnym rozpatrzeniem oferty.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 38 20 054.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-24

pod adres:

Urząd Skarbowy
Jedności Narodowej 5
72-400 Kamień Pomorski
Referat Ogólny, Kadr i Szkolenia
z dopiskiem " Oferta pracy"

elsinore - 21 Czerwiec 10, 08:43

Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy do spraw analizy i sprawozdawczości oraz księgowania na kontach analitycznych i syntetycznych Dział Rachunkowości Podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Ząbkowice Śląskie
ul. Waryńskiego 2A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analiza kont podatników i ustalanie kwot nadpłat do zwrotu z zeznań rocznych, informacji, deklaracji, decyzji;
* analiza i sprawdzanie poprawności zaksięgowanych transakcji na kontach podatników i płatników, sporządzanie poleceń księgowania;
* analiza zaległości i sporządzania upomnień i tytułów wykonawczych;
* udzielanie odpowiedzi na wnioski podatników i płatników oraz komorników i organów podatkowych;
* udzielanie odpowiedzi podatnikom o stanie ich kont oraz ustalanie zobowiązań podatkowych celem wydania zaświadczenia;
* sporządzanie sprawozdawczości i innych zestawień;
* sporządzanie wniosków o wygaszenie rat, umorzenie zaległości podatkowych, przeniesienie odpowiedzialności na osoby trzecie oraz o ukaranie za uporczywe niepłacenie podatku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego, w szczególności: ustawy ordynacja podatkowa,
o umiejętność redagowania pism urzędowych,
o umiejętność obsługi komputera,
o zdolność analitycznego myślenia,
o rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min 1 do 3 lat (np. zatrudnienie, staż pracy),
* znajomość aplikacji POLTAX,
* umiejętność sprawnej organizacji pracy,
* wysoka kultura osobista,
* umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia(e) świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy – jeżeli dotyczy kandydata.

Inne informacje:

Oferty, które nie zawierają wymaganych dokumentów i oświadczeń kandydata podlegają odrzuceniu i nie są brane pod uwagę w dalszym etapie procesu naboru.
Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie przeprowadzania kolejnego etapu naboru.
Osoby nie spełniające wymogów formalnych oraz osoby nie wytypowane do kolejnego etapu – nie będą powiadamiane.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.us.zabkowice.pl (BIP urzędu), oraz na terenie Urzędu Skarbowego oraz w BIP KPRM.
Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Naczelnik zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru z przyczyn od Niego niezależnych.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-25


pod adres:

Urząd Skarbowy
Waryńskiego 2a
57-200 Ząbkowice Śląskie

elsinore - 21 Czerwiec 10, 08:44

Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent Referat Podatków Pośrednich, Ewidencji i Identyfikacji Podatników i Płatników

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Lwówek Śląski
Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim
ul. Budowlanych 1
59-600 Lwówek Śląski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podatników i płatników
* przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych w zakresie podatku VAT, otwarcie obowiązku podatkowego, sporządzenie potwierdzenia dla podatnika
* sporządzanie wezwań do złożenia wyjaśnień oraz usunięcia braków w zakresie ewidencyjno-rejestracyjnym
* przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wystawienie zaświadczeń objętych merytorycznym zakresem komórki
* sporządznie decyzji dotyczących nadania numeru NIP
* otwieranie obowiązków podatkowych podatnikom i płatnikom na wniosek komórek organizacyjnych Urzędu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego staż lub zatrudnienie w administracji publicznej lub pracy biurowej

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe
* przeszkolenie z obsługi programów komputerowych
* dyspozycyjniość
* odporność na stres
* dobra organizacja pracy
* umiejętność biegłej obsługi komputera
* umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie innych dokumentów potwierdzjących kwalifikacje
* kopie świadectw pracy lub zaświadczenia odbytego stażu

Inne informacje:

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną powiadomieni o terminie II etapie naboru, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty otrzymane po terminie, niekompletne lub nie spełniajace wymogów nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 75 / 782-02-73

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-28


pod adres:

Urząd Skarbowy
Budowlanych 1
59-600 Lwówek Śląski

elsinore - 21 Czerwiec 10, 08:45

Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw egzekucji administracyjnej w Dziale Egzekucyjnym ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Lublin
Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie
20-601 Lublin
ul. Zana 38

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wykonywanie egzekucji administracyjnej poprzez stosowanie środków przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
* bieżące rejestrowanie czynności w bazie komputerowej,
* prowadzenie niezbędnej korespondencji z wierzycielami, dłużnikami zajętych wierzytelności oraz innymi podmiotami,
* zabezpieczanie zobowiązań podatkowych,
* wykonywanie orzeczeń sądów powszechnych w zakresie likwidacji ruchomości, do których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa
* przydzielanie służby poborcy skarbowemu oraz sprawdzanie służby pod względem merytorycznym po jej wykonaniu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze, administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów kodeksu karnego wykonawczego, kodeksu karnego skarbowego i kodeksu postępowania karnego z zakresu majątkowej represji karnej,
o umiejętność biegłej obsługi komputera

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy w komórce ezgekucyjnej,
* komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
* samodzielność, uczciwość, odpowiedzialność,
* zdolność analitycznego myślenia,
* odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
* kopie zaświadczeń o odbyciu stażu, przygotowania zawodowego, praktyki

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu lub rozmowy rekrutacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (81) 528-02-37

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-23

pod adres:

Drugi Urząd Skarbowy
Zana 38
20-601 Lublin

elsinore - 21 Czerwiec 10, 08:46

Urząd Skarbowy w Radomsku

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w Dziale Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Radomsko
Urząd Skarbowy w Radomsku
ul. Mickiewicza 4
97-500 Radomsko


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wprowadzanie do systemu POLTAX deklaracji PIT (w tym zeznań podatkowych), weryfikacja i zatwierdzanie w celu stwierdzenia zgodności pod względem formalnym i rachunkowym oraz potwierdzenie faktu, że obowiazek ich złożenia został spełniony,
* sporządzanie rejestrów przypisów i odpisów z zeznań rocznych oraz ich korekt, sprawdzanie ich z dokumentami źródłowymi oraz przekazanie do Referatu Rachunkowości Podatków Dochodowych celem odnotowania kwot podatku do zapłaty i nadpłat na kontach podatników,
* wzywanie podatników w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wprowadzonych deklaracjach w celu złozenia korekty, bądź złozenia stosownych wyjaśnień,
* obsługa wniosków o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od maja 2004 r. (VZM).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność pracy w zespole,
o zdolność do niekonfliktowej współpracy z ludźmi (odporność na stres),
o znajomość przepisów Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

wymagania dodatkowe

* umiejętnośc obsługiwania systemu POLTAX,
* doswiadczenie w pracy biurowej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Inne informacje:

Umowa o pracę z wybranym kandydatem zostanie zawarta na czas określony.
Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Osoby, których dokumenty spełniają wymogi formalne o terminie następnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 44 685 49 23.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-29

pod adres:

Urząd Skarbowy
Mickiewicza 4
97-500 Radomsko
pokój 110 (I piętro)

elsinore - 21 Czerwiec 10, 08:47

Urząd Skarbowy w Bełchatowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Dziale Ewidencji, Identyfikacji Podatników i Wprowadzania Danych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bełchatów
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
ul. Piłsudskiego 18
97-400 Bełchatów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* dokonywanie wstępnej weryfikacji deklaracji, zeznań rocznych i informacji wprowadzanych do systemu POLTAX
* wprowadzanie do systemu POLTAX danych z dokumentów podatkowych, tj. zeznań podatkowych i deklaracji
* kontrola poprawności wprowadzanych danych
* tworzenie raportów i rejestrów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu ordynacji podatkowej i podatków do poboru których właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego
o biegła obsługa komputera
o umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

* dobra organizacja pracy
* komunikatywność
* samodzielność, dokładność i odpowiedzialność
* odporność na stres i dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie naboru (należy podać nr telefonu do kontaktu).
Oferty niespełniające wymagań, niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 44 632 49 86, wew. 242.
Dokumenty złożone nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-28


pod adres:

Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Piłsudskiego 18
97-400 Bełchatów

elsinore - 21 Czerwiec 10, 08:47

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw ds. bieżącej obsługi podatnika podatku VAT w Dziale Podatków Pośrednich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kraków
Urząd Skarbowy Kraków – Stare Miasto
31-001 Kraków
ul. .Grodzka 65

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wstępna merytoryczna, formalna i rachunkowa weryfikacja dokumentów i deklaracji składanych przez podatników
* rejestracja spraw w Bibliotece Akt
* wprowadzanie danych do systemu komputerowego
* przygotowanie akt podatkowych podatników podatku VAT do archiwizacji
* przeprowadzanie czynności sprawdzających
* podejmowanie działań zmierzających do wyegzekwowania obowiązków podatkowych nałożonych na podatników w zakresie podatku od towarów i usług, w tym czuwanie nad terminowością składania przez podatników VAT deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego
* orzecznictwo

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o samodzielność
o rzetelność, odpowiedzialność, dokładność,
o komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

* staż pracy w organach skarbowych, preferowany w komórce zajmującej się obsługą podatników podatku VAT
* umiejętność obsługi komputera / znajomość systemu POLTAX
* znajomość przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i przepisów wykonawczych do niej.
* umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
* umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające stopień niepełnosprawności.
Po dokonaniu analizy złożonych aplikacji, z listy osób spełniających wymagania formalne wybrani kandydaci w indywidualnym trybie zostaną poinformowani o terminach rozmowy kwalifikacyjnej
Oferty niespełniające wymagań formalnych , niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumentów nie odsyłamy.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje pod numerem : 0122938212

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-23

pod adres:

Urząd Skarbowy
Grodzka 65
31-001 Kraków

elsinore - 21 Czerwiec 10, 08:48

Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Dziale Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Nieprowadzacych Działalności Gospodarczej

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy Warszawa Targówek
ul. Dąbrowszczaków 14
03-482 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie zeznań rocznych składanych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej,
* przekazywanie wyczerpujących materiałów z czynności sprawdzajżcych do Samodzielnego Referatu Orzecznictwa w przypadkach dających podstawę do wszczęcia postępowania podatkowego,
* obsługa zeznań w systemie POLTAX,
* sporządzanie wezwań kierowanych do stron,
* prowadzenie rejestrów i ewidencji oraz tworzenie i zatwierdzanie rejestrów paczek w POLTAX dot. zeznań rocznych i korekt oraz przekazywanie ich do Działu Rachunkowości Podatkowej,
* przygotowywanie danych niezbędnych do opracowywania sprawozdań z pracy Działu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wykształcenie co najmniej średnie,
o co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w Urzędzie Skarbowym,
o znajomość przepisów prawa podatkowego właściwych do realizacji zadań na powyższym stanowisku,
o umiejetność obsługi systemu POLTAX,
o umiejetność obsługi komputera,
o umiejętność czytania przepisów i pisania pism,
o samodzielność, kreatywność, dokładność, dyspozycyjność

wymagania dodatkowe

* bardzo dobra organizacja pracy,
* wysoka kultura osobista,
* odpornośc na stres,
* umiejetność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne informacje:

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY (12 m-cy)
Oferty niekompletne i dodtarczone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje pod nr. tel. (22) 33-91-263

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-28


pod adres:

Urząd Skarbowy Warszawa Targówek
ul. Dąbrowszczaków 14
03-482 Warszawa
z dopiskiem na kopercie "OFERTA PRACY"
lub osobiście w siedzibie Urzędu
KANCELARIA pok.12

elsinore - 21 Czerwiec 10, 08:48

Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Dziale Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy Warszawa Targówek
ul. Dąbrowszczaków 14
03-482 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opracowywanie zaświadczeń o danych wynikających z akt podatkowych na wniosek podatnika,
* opracowywanie certyfikatów rezydencji podatkowej,
* kierowanie zapytań do innych organów podatkowych w celu uzyskania informacji dla potrzeb wydania zaświadczenia,
* przesyłanie złożonych wniosków o wydanie zaświadczenia zgodnie z właściwością miejscową,
* uwierzytelnianie kopii akt podatkowych,
* prowadzenie ewidencji złożonych wniosków,
* przygotowywanie danych niezbędnych do opracowywania sprawozdań z pracy Działu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wykształcenie co najmniej średnie,
o znajomość przepisów prawa podatkowego właściwych do realizacji zadań wymaganych na powyższym stanowisku,
o doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
o umiejętność czytania przepisów,
o umiejętność obsługi komputera,
o umiejętność pisania pism,
o samodzielność, dokładność, odpiwiedzialność

wymagania dodatkowe

* znajomość programu POLTAX,
* umiejetność szybkiego przyswajania wiedzy,
* dobra organizacja pracy,
* wysoka kultura osobista,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREśLONY (12 m-cy).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (liczy sie data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie . Dodatkowe informacje pod nr. tel. (22) 33-91-263

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-28


pod adres:

Urząd Skarbowy Warszawa Tragówek
ul. Dąbrowszczaków 14
03-482 Warszawa
z dopiskiem na kopercie "OFERTA PRACY"
lub osobiście w siedzibie Urzędu
KANCELARIA pok. 12

elsinore - 21 Czerwiec 10, 08:52

Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, analizy kart kontowych oraz przygotowywania zaświadczeń w Referacie rachunkowości podatkowej i budżetowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Białystok
Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku
ul.Młynowa 21A
15-404 Białystok


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie kont podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych, przygotowywanie w tym zakresie postanowień, wyjaśnianie nadpłat,
* przygotowywanie zaświadczeń w sprawie wysokości zaległości podatkowych podatnika, wysokości zobowiązań podatkowych zbywającego, zalegania bądź niezalegania z uiszczaniem podatków lub innych należności niepodatkowych wydawanym osobom krajowym, przedstawicielstwom dyplomatycznym i urzędom konsularnym,
* analizowanie zaległości podatkowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych: wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
* analizowanie kart kontowych z zakresie terminowości wpłat uiszczonych przez podatników, wystawianie informacji o naruszeniu przepisów prawa podatkowego, przygotowywanie informacji o braku wpłaconych zaliczek na podatek,
* przygotowywanie informacji oraz przesyłanie odpisów kart kontowych w przypadku zmiany dla podatnika właściwości urzędu skarbowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca w administracji
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów Ordynacji podatkowej, rachunkowości, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym , KPA,
o znajomość przepisów ustawy o dochodach Budżetu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność pracy w zespole,komunikatywność, wysoka kultura osobista,
o dobra znajomość obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe profilowane: ekonomiczne lub administracyjne,
* znajomość aplikacji POLTAX 2B, POLTAX,
* wnikliwość, rzetelność, asertywność,
* odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Informacje o naborze zamieszczone zostaną na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Skarbowego www.pus.biaman.pl.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (85) 878 8737

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-23


pod adres:

Podlaski Urząd Skarbowy
Młynowa 21A
15-404 Białystok

elsinore - 21 Czerwiec 10, 08:54

Urząd Skarbowy w Suwałkach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds Karnych Skarbowych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Suwałki
ul. 1 Maja 2a
16-400 Suwałki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* realizowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa z ustawy o rachunkowości;
* prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenie skarbowe;
* analiza zawiadomień o popełnieniu przestępstw i wykroczeń skarbowych pod kątem wszczęcia lub odstąpienia od wszczęcia postępowań karnych skarbowych;
* występowanie przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego;
* rozpatrywanie spraw w ramach procedury „czynnego żalu” ;
* ewidencjonowanie zawiadomień oraz informacji o prowadzonych postępowaniach w programach MANDATY, BIBLOTEKA AKT;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wnikliwość
o bardzo dobra znajomość przepisów kk, kks, kpk
o komunikatywność
o umiejętność interpretacji przepisów prawnych

wymagania dodatkowe

* Studia podyplomowa w zakresie prawnokarnej ochrony interesów Skarbu Państwa;
* Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową lub Państwową;
* Umiejętność negocjacji, asertywności, stanowczości, taktyki przesłuchań;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne (oferty) należy składać osobiście w sekretariacie urzędu (Suwałki, ul.
1 Maja 2a, p.151) lub za pośrednictwem poczty do dnia wskazanego w ogłoszeniu. Do oceny, czy oferta została złożona w terminie uznaje się, w przypadku kandydatów korzystających z operatora pocztowego, datę stempla pocztowego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub za pomocą strony internetowej urzędu www.urzadskarbowy.suwalki.com.pl (uzależnione od ilości ofert).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /87/5666983 / do 85 / wew. 148 lub 101.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-28

pod adres:

Urząd Skarbowy
1 Maja 2A
16-400 Suwałki

elsinore - 21 Czerwiec 10, 08:54

Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw bieżacej obsługi podatników i płatników Dziale Bieżącej Obsługi Podatników i Płatników ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gdańsk
80-749 Gdańsk, ul Żytnia 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* bieżąca obsługa deklaracji podatkowych, ich analiza pod względem formalnym i rachunkowym oraz merytorycznym,
* przeprowadzanie czynności sprawdzających danych zawartych w deklaracjach podatkowych w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami,
* przygotowywanie projektów decyzji i postanowień,
* sporządzanie wniosków o przeprowadzenie kontroli u podatników oraz wniosków o ukaranie podatników z Kodeksu karnego skarbowego za ujawnione wykroczenia podatkowe i prowadzenie stosownej w tym zakresie dokumentacji,
* przyjmowanie i ewidencjonowanie zawiadomień podatników dotyczących opłacania zaliczek za podatek dochodowy w okresie kwartalnym oraz wyboru rozliczeń różnic kursowych zgodnie z przepisami o rachunkowości,
* przygotowywanie zaświadczeń z zakresu działania komórki organizacyjnej,
* wprowadzanie informacji o czynnościach majątkowych do systemu CZM,
* prowadzenie ewidencji i rejestrów wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, VAT i Ordynacji podatkowej,
o komunikatywność,
o odporność na stres.

wymagania dodatkowe

* znajomość programu Poltax, SPED,
* umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy.

Inne informacje:

Zainteresowani proszeni są o podawanie swojego adresu e-mail w celu komunikacji.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie i formie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty niekompletne oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 6905962.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-24

pod adres:

Pomorski Urząd Skarbowy
Żytnia 4/6
80-749 Gdańsk

elsinore - 21 Czerwiec 10, 08:55

Urząd Skarbowy w Sosnowcu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw operator podsystemu KONTROLA, POLTAX, BIBLIOTEKA AKT w Dziale kontroli podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Sosnowiec
Urząd Skarbowy w Sosnowcu
ul. 3 Maja 20
41-200 Sosnowiec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wprowadzanie danych do podsystemów informatycznych KONTROLA, POLTAX, BIBLIOTEKA AKT,
* przygotowanie korespondencji wewnętrznej, prostych pism wychodzących,
* obsługa administracyjna działu,
* opracowanie danych do sprawozdań z zakresu działania działu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
o biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu "Office",
o uregulowany stosunek do służby wojskowej ( dot. mężczyzn )

wymagania dodatkowe

* obsługa specalistycznych programów komputerowych Podsystemu Kontrola, Biblioteka Akt, Poltax,
* samodzielność,
* dokładność,
* systematyczność,
* kreatywność,
* komunikatywność,
* dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Postępowanie składa się z dwóch etapów: część pisemna i część ustna. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie części pisemnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 3688680.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-24


pod adres:

Urząd Skarbowy
3 Maja 20
41-200 Sosnowiec
pokój 411

elsinore - 21 Czerwiec 10, 08:57

Urząd Skarbowy w Olsztynie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Referacie Ulg Podatkowych i Pomocy Publicznej (US.XX)

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Olsztyn
Urząd Skarbowy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* zbieranie materiałów dotyczących sytuacji majątkowej podatników oraz ich analiza w celu postawienia stosownego wniosku co do sposobu załatwienia podania o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i opracowania projektu decyzji uznaniowej,
* zbieranie materiałów dotyczących sytuacji majątkowej przedsiębiorców oraz ich analiza w celu postawienia stosownego wniosku co do sposobu załatwienia podania o udzielenie pomocy publicznej i opracowania projektu decyzji,
* gromadzenie i analiza dokumentów w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie należności pieniężnych orzeczonych przez Sąd,
* opracowywanie wniosków odwoławczych i kompletowanie akt w celu przekazania do organu II instancji,
* przygotowanie danych do wprowadzenia do systemu POLTAX,
* prowadzenie rejestrów załatwianych na stanowisku spraw.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o łatwość komunikacji.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
* przeszkolenie z programu POLTAX, CZM, RATY,
* znajomość przepisów prawa podatkowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 089 539-25-81, 089 539-24-34

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-02


pod adres:

URZĄD SKARBOWY
ALEJA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 59
10-950 OLSZTYN

elsinore - 21 Czerwiec 10, 15:37

Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy komisarz skarbowy w referacie podatku od towarów i usług ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Zielona Góra
Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
ul. Dr. Pieniężnego 24
65-054 Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Gromadzenie materiałów dowodowych i prowadzenie postępowań podatkowych, przygotowywanie projektów sprawozdań do odwołań od decyzji
* Prowadzenie czynności sprawdzających, typowanie podmiotów wykazujących zwroty do kontroli podatkowej
* Koordynowanie pracami związanymi z wypełnianiem i przesyłaniem wniosków SCAC
* Udzielanie informacji podatnikom z zakresu podatku od towarów i usług
* Sporządzanie zawiadomień o naruszeniu przepisów prawa podatkowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Znajomość języka niemieckiego, angielskiego lub francuskiego w stopniu komunikatywnym
o Obsługa programu WORD lub OPEN OFFICE
o Samodzielność i dobra organizacja pracy.
o Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny , precyzyjny i zwięzły.
o Umiejętność pracy w zespole oraz działania w sytuacjach stresowych , komunikatywność, wysoka kultura osobista.

wymagania dodatkowe

* Studia wyższe ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze
* Umiejętność obsługi programu komputerowego POLTAX, podsystemu KONTROLA
* Znajomość przepisów prawa w zakresie podatku VAT i postępowania podatkowego i umiejętność stosowania go w praktyce.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie

Inne informacje:

Oferty, które:
nie spełniają wymagań formalnych, wpłyną po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane
Kandydaci wybrani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni o tym telefonicznie
Dodatkowe informacje 068 456-01-28

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-26


pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
Dr. Pieniężnego 24
65-054 Zielona Góra
Pierwszy Urząd Skarbowy
Dr. Pieniężnego 24
65-054 Zielona Góra

elsinore - 21 Czerwiec 10, 15:41

Izba Skarbowa w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: komisarz skarbowy I Wydziale Podatku od Towarów i Usług

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w postępowaniach odwoławczych i zażaleniowych dotyczących decyzji i postanowień naczelników urzędów skarbowych i dyrektora urzędu kontroli skarbowej,
* przygotowywanie projektów decyzji w pierwszej i drugiej instancji dotyczących uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych, stwierdzenia ich nieważności oraz wznowienia postępowania,
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na spory kompetencyjne między naczelnikami urzędów skarbowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane: prawnicze lub ekonomiczne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w organach podatkowych na stanowiskach związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług..
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego zakresu podatku od towarów i usług,
o znajomość przepisów Ordynacji podatkowej,
o umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego,
o umiejętność zwięzłego i jasnego formułowania wniosków na piśmie,
o znajomość języka angielskiego,

wymagania dodatkowe

* staż pracy w organach podatkowych,
* dobra organizacja pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego.
Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wszystkie składane dokumenty powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: 022 56 18 073

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-02

pod adres:

Izba Skarbowa
Felińskiego 2B
01-513 Warszawa

elsinore - 21 Czerwiec 10, 15:41

Izba Skarbowa w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor I Wydziale Podatku od Towarów i Usług

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w postępowaniach odwoławczych i zażaleniowych dotyczących decyzji i postanowień naczelników urzędów skarbowych i dyrektora urzędu kontroli skarbowej,
* przygotowywanie projektów decyzji w pierwszej i drugiej instancji dotyczących uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych, stwierdzenia ich nieważności oraz wznowienia postępowania,
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na spory kompetencyjne między naczelnikami urzędów skarbowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane: prawnicze lub ekonomiczne
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w organach podatkowych.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego zakresu podatku od towarów i usług,
o znajomość przepisów Ordynacji podatkowej,
o umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego,
o umiejętność zwięzłego i jasnego formułowania wniosków na piśmie,
o znajomość języka angielskiego,

wymagania dodatkowe

* staż pracy w organach podatkowych,
* dobra organizacja pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego.
Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wszystkie składane dokumenty powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: 022 56 18 073

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-02

pod adres:

Izba Skarbowa
Felińskiego 2B
01-513 Warszawa

elsinore - 21 Czerwiec 10, 15:42

Izba Skarbowa w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w I Wydziale Podatku od Towarów i Usług

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w postępowaniach odwoławczych i zażaleniowych dotyczących decyzji i postanowień naczelników urzędów skarbowych i dyrektora urzędu kontroli skarbowej,
* przygotowywanie projektów decyzji w pierwszej i drugiej instancji dotyczących uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych, stwierdzenia ich nieważności oraz wznowienia postępowania,
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na spory kompetencyjne między naczelnikami urzędów skarbowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane: prawnicze lub ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego zakresu podatku od towarów i usług,
o znajomość przepisów Ordynacji podatkowej,
o umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego,
o umiejętność zwięzłego i jasnego formułowania wniosków na piśmie,
o znajomość języka angielskiego.

wymagania dodatkowe

* staż pracy w organach podatkowych,
* dobra organizacja pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego.
Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wszystkie składane dokumenty powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: 022 56 18 073

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-02


pod adres:

Izba Skarbowa
Felińskiego 2B
01-513 Warszawa

elsinore - 22 Czerwiec 10, 14:24

Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw podatku VAT w Dziale Podatku od Towarów i Usług i PCC

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Warszawa, ul. Jagiellońska 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań podatkowych w celu przygotowania projektów decyzji w sprawach podatku VAT
* dokonywanie analizy formalnej i merytorycznej wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT
* prawdzanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym deklaracji dla podatku VAT w celu stwierdzenia poprawności złożonych wniosków i wytypowania podmiotów do kontroli
* gromadzenie i analiza informacji związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi w celu potwierdzenia rzetelności transakcji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność pracy w warunkach stresu,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność wnioskowania i wypowiadania się, komunikatywność,
o umiejętność obsługi komputera
o umiejętność pracy zespołowej, łatwość nawiązywania kontaktów

wymagania dodatkowe

* wykształcenie ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,
* znajomość systemu Poltax i Biblioteki akt,
* doświadczenie w pracy w skarbowości,
* znajomośc przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
* znajomość przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług,
* udokumentowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego.

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie (data stempla pocztowego) oraz przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o terminie rozmowy wstępnej.
Składane dokumenty (list motywacyjny, C.V., wymagane oświadczenia) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Proszę nie dołączać dokumentów spoza ww. listy dokumentów wymaganych.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-02

pod adres:

Drugi Urząd Skarbowy
Jagiellońska 15
03-719 Warszawa
KANCELARIA

elsinore - 22 Czerwiec 10, 14:24

Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Dziale Zwrotu VAT Uprawnionym Podmiotom Zagranicznym i Jednostkom Sił Zbrojnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Warszawa, ul. Jagiellońska 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analiza formalna i merytoryczna zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w celu ustalenia zasadności zwrotu podatku,
* opracowywanie projektów decyzji
* opracowywanie korespondencji związanej z realizacją wniosków

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność samodzielnej pracy w warunkach stresu,
o umiejętność pracy zespołowej, łatwość nawiązywania kontaktów,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność wnioskowania i wypowiadania się oraz komunikatywność,
o umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet),
o zdolności organizacyjne
o udokumentowana znajomość języka obcego kraju unijnego na poziomie komunikatywnym
o dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

* znajomość prawa podatkowego oraz procedur administracyjnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* dokument potwierdzający znajomość języka obcego

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o terminie rozmowy wstępnej.
Składane dokumenty (list motywacyjny, C.V., wymagane oświadczenia) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Proszę nie dołączać dokumentów spoza ww. listy dokumentów wymaganych.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-02


pod adres:

Drugi Urząd Skarbowy
Jagiellońska 15
03-719 Warszawa
KANCELARIA

elsinore - 22 Czerwiec 10, 14:25

Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw rejestracji podatników w Dziale Ewidencji i Identyfikacji Podatników, Informatyki i Wprowadzania Danych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Warszawa, ul. Jagiellońska 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* weryfikowanie, przyjmowanie i wprowadzanie do bazy danych: zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych podatników, informacji z urzędów miast i gmin oraz z komórek Urzędu w celu aktualizowania bazy danych;
* prowadzenie postepowań w celu przygotowania decyzji w sprawie nadania lub odmowy nadania numeru NIP oraz potwierdzeń rejestracji VAT;
* przygotowywanie potwierdzeń zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT oraz VAT-UE;
* przeprowadzanie weryfikacji numerów rachunków bankowych podmiotów gospodarczych, na które przeka
* przygotowywanie odpowiedzi na zapytania podmiotów zewnętrznych celem udzielenia informacji na temat danych podatników, będących w dyspozycji Urzędu;
* przygotowywanie duplikatów decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej, duplikatów potwierdzeń VAT-5, NIP-5 na podstawie dokumentów zgromadzonych w archiwum Urzędu;
* przyjmowanie interesantów oraz udzielanie informacji w celu zapewnienia poprawności wypełniania dokumentów składanych przez podatników;
* weryfikowanie danych podatników podczas centralnej weryfikacji (zlecanej przez MF) w celu usunięcia powstałych nieprawidłowości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów dotyczących NIP, VAT, ustawy Ordynacja podatkowa,
o umiejętność dobrej organizacji pracy,
o komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
o samodzielność i inicjatywa, umiejętność myślenia analitycznego,
o umiejętność pracy w warunkach stresowych,
o umiejętność biegłej obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* 3 lata stażu pracy w administracji skarbowej,
* znajomość systemu informatycznego użytkowanego w US
* znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego w stopniu podstawowym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentu poświadczającego znajomość języka obcego (fakultatywnie)

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o terminie rozmowy wstępnej.
Składane dokumenty (list motywacyjny, C.V., wymagane oświadczenia) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Proszę nie dołączać dokumentów spoza ww. listy dokumentów wymaganych.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-27

pod adres:

Drugi Urząd Skarbowy
Jagiellońska 15
03-719 Warszawa
KANCELARIA

elsinore - 22 Czerwiec 10, 14:26

Urząd Skarbowy w Kartuzach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Referacie Podatków Majątkowych i Opłat ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kartuzy
Urząd Skarbowy w Kartuzach
ul. Kościerska 13
83-300 Kartuzy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* kontrola merytoryczna i formalna w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn
* prowadzenie postępowań podatkowych
* orzecznictwo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn
* obsługa interesantów
* obsługa programów komputerowych
* załatwianie odwołań i wniosków składanych przez podatników

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie z udokumentowaną kontynuacją nauki
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego w zakresie podatków majątkowych oraz Ordynacji podatkowej
o umiejętność obsługi komputera
o umiejętność pracy w zespole
o wysoka kultura osobista
o odpowiedzialność i obowiązkowość
o komunikatywność

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

- dokumenty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
- kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-02


pod adres:

Urząd Skarbowy
Kościerska 13
83-300 Kartuzy

elsinore - 22 Czerwiec 10, 14:29

Urząd Skarbowy w Piszu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w dziale podatków dochodowych, spraw karnych skarbowych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Pisz
12-200 Pisz, ul. Okopowa 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analiza wpływających deklaracji pod względem formalnym i merytorycznym
* prowadzenie czynności sprawdzających
* ewidencjonowanie danych oraz ich przetwarzanie w systemach informatycznych
* obsługa interesantów oraz udzielanie informacji podatkowych
* prowadzenie postępowań podatkowych wszczętych na wniosek i z urzędu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 51, poz. 307 z późń.zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8, poz.60 z późn.zm.)
o umiejętność obsługi komputera
o komunikatywność
o umiejętność pracy w zespole
o odporność na stres

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w obszarze prawa podatkowego
* ukończone kursy komputerowe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe

Inne informacje:

Oferta dotyczy zatrudnienia na zastępstwo.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.
(087) 425 20 00 wew.346

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-28


pod adres:

Urząd Skarbowy
Okopowa 2
12-200 Pisz

elsinore - 22 Czerwiec 10, 14:30

Urząd Skarbowy w Giżycku

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Referacie ds. Ewidencji i Identyfikacji Podatników i Wprowadzania Danych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Giżycko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa wniosków dotyczących wydawanych zaświadczeń,
* udzielanie odpowiedzi na pisma,
* wprowadzanie danych do systemu POLTAX,
* obsługa systemu POLTAX moduł Wymiar
* obsługa korespondencji do podatników i innych urzędów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego, w szczególności ustawy Ordynacja Podatkowa,
o biegła obsługa komputera,
o rzetelność, odpowiedzialność i dokładność,
o komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* odporność na stres,
* samodzielność,
* staż w administracji skarbowej,
* systematyczność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy
* kopie dokumentów potwierdzających odbycie stażu.

Inne informacje:

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstepnej.Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Dodatkowe informacje:(0-87)4299361 lub 4299300

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-28

pod adres:

Urząd Skarbowy
I Dyw.im.T.Kościuszki 15
11-500 Giżycko

elsinore - 22 Czerwiec 10, 14:31

Urząd Skarbowy w Giżycku

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Referacie ds. Ewidencji i Identyfikacji Podatników i Wprowadzania Danych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Giżycko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wprowadzanie danych z deklaracji podatkowych do systemu POLTAX,
* obsługa aplikacji Poltax w zakresie rejestracji,
* obsługa podatników nieprowadzących działalności gospodarczej,
* obsługa zgłoszeń aktualizacyjnych i identyfikacyjnych NIP-3,
* obsługa korespondencji do podatników i innych urzędów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego, w szczególności ustawy Ordynacja Podatkowa,
o biegła obsługa komputera,
o rzetelność, odpowiedzialność i dokładność,
o komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* odporność na stres,
* samodzielność,
* staż w administracji skarbowej,
* systematyczność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy
* kopie dokumentów potwierdzających odbycie stażu.

Inne informacje:

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstepnej.Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Dodatkowe informacje:(0-87)4299361 lub 4299300

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-28

pod adres:

Urząd Skarbowy
I Dyw.im.T.Kościuszki 15
11-500 Giżycko

elsinore - 28 Czerwiec 10, 07:31

Urząd Skarbowy w Bolesławcu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: radca prawny do spraw obsługi prawnej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bolesławiec
Urząd Skarbowy
ul.Garncarska 10
59-700 Bolesławiec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa związanych z działalnością urzędu skarbowego w celu przedstawienia aktualnego stanu prawnego zleconych spraw,
* Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów normatywnych wydawanych przez Naczelnika Urzędu oraz projektów umów zawieranych przez Urzędu Skarbowy w celu zapewnienia ich zgodności z prawem,
* Wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania Urzędu w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
* Informowanie kadry kierowniczej Urzędu o zmianach w obowiązujących aktach prawnych w zakresie działania Urzędu w celu zapewnienia bieżącej aktualizacji stanu prawnego,
* Przygotowywanie pism procesowych w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez okręgową izbę radców prawnych,
o dobra znajomość prawa administracyjnego, podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, cywilnego, gospodarczego oraz z zakresu zamówień publicznych,
o umiejętność obsługi komputera,
o asertywność, umiejętność podejmowania decyzji, przekonywania i konsultowania kwestii drażliwych,
o rzetelność, odpowiedzialność, sumienność,
o kandydat nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek, pracować w kancelarii prawnej oraz pozostawać w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym urzędem administracji państwowej,

wymagania dodatkowe

* ukończone kursy podwyższające kwalifikacje zawodowe
* umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia wpisu na listę radców prawnych.
* kopia dowodu osobistego ,

Inne informacje:

Informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie lub nadesłanie w terminie (liczy się data stempla pocztowego) wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej. Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom, po upływie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (75) 6465 264


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-05


pod adres:

Urząd Skarbowy
Garncarska 10
59-700 Bolesławiec

elsinore - 28 Czerwiec 10, 07:33

Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw orzecznictwa w Referacie orzecznictwa

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Lublin
Lubelski Urząd Skarbowy
ul. Chmielna 4
20-079 Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie czynności sprawdzających w celu wyeliminowania nieprawidłowości w składanych przez podatnika deklaracjach zarówno formalnych, jak i merytorycznych
* prowadzenie postępowań podatkowych oraz przygotowywanie projektów roztrzygnięć rozliczeń podatkowych podatników i płatników
* analizowanie deklaracji, dokumentów źródłowych oraz sporządzanie wniosków o przeprowadzanie kontroli u podatnika i wniosków o ukaranie z zakresu kodeksu karnego skarbowego
* wprowadzanie dokumentów w zakresie wymiaru podatków do systemu POLTAX
* przygotowywanie sprawozdań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość prawa podatkowego, podstawowych zasad rachunkowości
o biegła obsługa komputera
o komunikatywność, asertywność, umiejętności analityczne, umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe: prawo, ekonomia lub administracja albo inne uzupełnione kierunkowymi studiami podyplomowymi

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kserokopie świadectw pracy

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postepowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 81- 5318851, pokój 208


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-03

pod adres:

Lubelski Urząd Skarbowy
Chmielna 4
20-079 Lublin

elsinore - 28 Czerwiec 10, 07:33

Urząd Skarbowy w Łęcznej

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw obsługi podatników w zakresie podatku od towarów i usług w Referacie podatków pośrednich oraz ewidencji i identyfikacji podatników ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Łęczna
Urząd Skarbowy w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* weryfikacja wniosków VZM-1,
* prowadzenie postępowań podatkowych w celu wydania decyzji w zakresie podatku VAT oraz w zakresie udzielania ulg podatkowych,
* prowadzenie czynności sprawdzających,
* wprowadzanie dokumentów do programu komputerowego i sporządzanie rejestrów,
* udzielanie informacji celem prawidłowego stosowania prawa podatkowego,
* przygotowywanie projektów decyzji dotyczących nadania numeru ewidencyjnego kasom fiskalnym oraz sporządzanie protokołów z odczytów pamięci fiskalnej,
* przekazywanie informacji o naruszeniu przepisów podatkowych celem zastosowania sankcji z KKS,
* typowanie podmiotów celem przeprowadzenia kontroli.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
o znajomość ustawy Ordynacja podatkowa,
o najomość ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
o odporność na stres,
o zdolność logicznego myślenia,
o komunikatywność,
o umiejętność interpretacji przepisów.

wymagania dodatkowe

* znajomość aplikacji POLTAX.
* umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (081) 752-36-13.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-29

pod adres:

Urząd Skarbowy
Al. Jana Pawła II 95
21-010 ŁĘCZNA

elsinore - 28 Czerwiec 10, 07:37

Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: kontroler rozliczeń w Dziale Rachunkowości Podatkowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy Warszawa Targówek
ul. Dąbrowszczaków 14
03-482 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie kont podatkowych, terminowe księgowanie przypisów, odpisów i wpłat,
* terminowe sporządzanie postanowień, upomnień oraz tytułów wykonawczych,
* kontrolowanie terminowej realizacji zobowiązań podatkowych,
* terminowe dokonywanie zwrotów,
* dokonywanie anlizy kart kontowych podatnika

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,
o minimum 1 rok pracy na podobnym stanowisku w komórce księgowo-finansowej,
o umiejętność obsługi komputera,
o samodzielność i zdolość anlitycznego myślenia,
o odporność na stres

wymagania dodatkowe

* umiejetność obsługi programu POLTAX 2B,
* staż pracy w organach skarbowych,
* umiejętność dobrej organizacji pracy własnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne informacje:

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY - 12 mcy.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty niekompletne lub nadesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje pod nr. tel. (22) 33-91-263.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-03

pod adres:

Urząd Skarbowy Warszawa Targówek
ul. Dabrowszczaków 14
03-482 Warszawa
z dopiskiem na kopercie " OFERTA PRACY"
lub osobiście w siedzibie Urzędu
KANCELARIA pok.12

elsinore - 28 Czerwiec 10, 07:38

Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Dziale Wprowadzania Danych i Bezpośredniej Obsługi Podatników

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy Warszawa Targówek
ul. Dąbrowszczaków 14
03-482 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wprowadzanie do systemu POLTAX informacji podatkowych oraz zeznań rocznych,
* kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów w celu zapewnienia poprawności informacji wprowadzanych do bazy danych,
* drukowanie raportów o wprowadzonych dokumentach wymiarowych,
* oznakowywanie dokumentów unikatowym numerem nadanym przez system,
* archiwizacja wprowadzonych do systemu POLTAX informacji podatkowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wykształcenie co najmniej średnie,
o umiejetność biegłej obsługi komputera,
o bardzo dobra znajomość klawiatury,
o dokładność, spostrzegawczość, systematyczność,

wymagania dodatkowe

* staż pracy w organach administarcji skarbowej,
* znjomość programu POLTAX,
* znajomość przepisów prawa podatkowego,
* bezwzrokowa obsługa klawiatury

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY - 12 mcy.
Oferty niekompletne i nadesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie. Dodatkowe informacje pod nr tel. (22) 33-91-263


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-03


pod adres:

Urząd Skarbowy Warszawa Targówek
ul. Dąbrowszczaków 14
03-482 Warszawa
z dopiskiem na kopercie "OFERTA PRACY"
lub w siedzibie Urzędu
KANCELARIA pok.12

elsinore - 28 Czerwiec 10, 07:40

Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Dziale Ewidencji i Identyfikacji Podatników i Płatników

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy Warszawa Targówek
ul. Dąbrowszczaków 14
03-482 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wprowadzanie pełnomocnictw do systemów: POLTAX i APLIKACJA URZĘDNIKA,
* wprowadzanie i aktualizacja danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym/aktualizacyjnym do bazy POLTAX na podstawie wniosków EDG-1 oraz zgłoszeń NIP-1 i NIP-3,
* nadawanie numerów identyfikacji podatkowej,
* udzielanie podatnikom informacji o zasadach dokonywania zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych,
* aktualizacja danych w systemie POLTAX na podstawie przekazywanych przez inne US w związku ze zmianą ałaściwości miejscowej,
* przygotowywanie informacji celem przekazania ich do innych Urzędów Skarbowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wykształcenie co najmniej średnie,
o znajomość przepisów prawa podatkowego właściwa do realizacji zadań wymaganych na powyższym stanowisku,
o umiejetność obsługi komputera,
o samodzielność, dokładność, odpowiedzialność,

wymagania dodatkowe

* praca lub staż w Urzędzie Skarbowym na podobnym stanowisku
* znajomość programu POLTAX,
* znajomośc programu APLIKACJA URZĘDNIKA,
* wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY - 12 mcy.
Oferty niekompletne i nadesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego ) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje pod nr. tel. (22) 33-91-263

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-03

pod adres:

Urząd Skarbowy Warszawa Targówek
ul. Dąbrowszczaków 14
03-482 Warszawa
z dopiskiem na kopercie
"OFERTA PRACY"
lub osobiście w siedzibie Urzędu
KANCELARIA pok.12

elsinore - 28 Czerwiec 10, 07:42

Urząd Skarbowy Warszawa-Praga

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w Dziale Czynności Sprawdzających-Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych i Prawnych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy Warszawa Praga
ul.Jagiellońska 15
03-719 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa zeznań podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
* przeprowadzanie czynności sprawdzających i wyjaśniających
* rozpatrywanie wniosków
* opracowywanie projektów pism, zaświadczeń, postanowień
* obsługa dokementów w systemach komputerowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
o znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
o umiejętność redagowania pism i obsługi komputera
o komunikatywaność i zdolność analitycznego myślenia
o umiejętność wykonywania pracy pod presją czasu

wymagania dodatkowe

* umiejętność pracy w zespole
* systematyczność, dokładność, inicjatywa

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy
* aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu

Inne informacje:

Umowa na zastępstwo do dnia 31.07.2011 r.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Do pierwszego etapu selekcji nie będziemy zapraszać wszystkich kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne podane w ogłoszeniu. Urząd skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na danym stanowisku. Brak kontaktu jest równoważny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 509-18-09.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-28


pod adres:

Urząd Skarbowy
Jagiellońska 15
03-719 Warszawa
Kancelaria Ogólna

elsinore - 28 Czerwiec 10, 07:44

Urząd Skarbowy w Ciechanowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent Referat Planowania Kontroli i Analiz ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Ciechanów
Urzad Skarbowy w Ciechanowie
ul. Warszawska 58

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Identyfikowanie i analizowanie negatywnych zjawisk w zakresie podatku dochodwego od osób fizycznych
* Azaliza oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia na podstawie odrębnych ustaw

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze , ekonomiczne lub administracyjne /magisterskie/
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dobra znajomość prawa podatkowego
o znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych

wymagania dodatkowe

* doświadczenia zawodowe w służbach skarbowych
* zdolność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* świadectw pracy
* zaświadczeń o ukończeniu kursów, szkoleń

Inne informacje:


Oferty kandydatów niekompletne, niespełniające wymagań formalnych lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty odrzucone będą komisyjnie niszczone. Dodatkowe informacje mozna uzyskać pod nr 23/672-44-30 w. 202

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-29


pod adres:

Urząd Skarbowy
Warszawska 58
06-400 Ciechanów

elsinore - 28 Czerwiec 10, 07:49

Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy do spraw rozrachunków z podatnikami w Dziale Rachunkowości Podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Częstochowa
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
42-200 Częstochowa
ul.Rolnicza 33

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji przypisów i odpisów, wpłat,zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków,
* bieżąca analiza i podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (upomnienia i tytuły egzekucyjne)
* kontrola prawidłowości potrąceń dokonywanych przez płatników i inkasentów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie - ekonomiczne,administracyjne, prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zasad księgowości i rachunkowości,
o umiejętność biegłej obsługi komputera,
o zdolność analitycznego myślenia

wymagania dodatkowe

* staż lub doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
* umiejętność pracy w zespole,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (34)329 04 07

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-28

pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
Rolnicza 33
42-200 Częstochowa

elsinore - 28 Czerwiec 10, 07:49

Urząd Skarbowy w Opatowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy do spraw rachunkowości budżetowej w Wieloosobowym stanowisku pracy ds. rachunkowości budżetowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Opatów
Urząd Skarbowy w Opatowie
ul. Kilińskiego 9
27-500 Opatów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli kont syntetycznych, analitycznych, szczegółowych i innych urządzeń księgowych rachunkowości budżetowej,
* dokonywanie obsługi kasowej urzędu poprzez sprawdzanie dowodów księgowych, pod względem formalno-rachunkowym, uzupełnianie niekompletnych dowodów oraz zamieszczanie wymaganych klauzul, sporządzanie not księgowych,
* przygotowywanie dyspozycji finansowych (przelewy: za usługi, roboty, dostawy, w zakresie rozliczeń ZUS, urzędem skarbowym, wynagrodzeń, potrąceń z list płac i innych rozliczeń, dochodów na centralny rachunek budżetu państwa)
* prowadzenie ewidencji księgowej mandatów karnych kredytowych oraz wystawianie tytułów wykonawczych,
* prowadzenie kart analitycznych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz kartoteki wyposażenia,
* prowadzenie konta sum depozytowych,
* sporządzanie listy płac, naliczanie zasiłków chorobowych i macierzyńskich, sporządzanie deklaracji i raportów ZUS,
* rozliczanie kosztów podróży służbowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zasad rachunkowości i przepisów o ubezpieczeniach społecznych
o umiejętność obsługi komputera
o zdolność analitycznego myślenia
o samodzielność
o obowiązkowość
o dokładność
o terminowość

wymagania dodatkowe

* doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
* przeszkolenie z zakresu rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie testu
i rozmowy wstępnej.
Osoby nie spełniające wymogów formalnych oraz osoby niewytypowane do kolejnego etapu nie będą powiadamiane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel.( 015) 868-50-69, 868-50-64.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-06


pod adres:

Urząd Skarbowy
Kilińskiego 9
27-500 Opatów
pokój nr 102.

elsinore - 28 Czerwiec 10, 07:53

Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy w Dziale rachunkowości podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Szczecin
Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie
ul. Drzymały 5
70-217 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* zatwierdzanie rejestrów dokumentów dotyczących przypisów/odpisów
* księgowanie zatwierdzonych dokumentów na kontach szczegółowych
* terminowe księgowanie wpłat, naliczanie odsetek za zwłokę oraz wystawianie postanowień dla wpłat po terminie
* likwidacja nadpłat i dokonywanie ich zwrotów
* dokonywanie przerachowań nadpłat podatków na istniejące zaległości
* wystawianie dokumentów dotyczących przerachowań
* opracowywanie danych do sprawozdań i analiz

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zagadnień dotyczących prawa podatkowego
o znajomość zagadnień rachunkowości
o umiejętność obsługi komputera
o umiejętność sprawnej organizacji pracy
o umiejętność pracy w zespole
o komunikatywność, samodzielność, rzetelność, systematyczność, odpowiedzialność
o obiektywizm, kultura osobista

wymagania dodatkowe

* znajomość systemu POLTAX i podsystemu POLTAX2B
* odpornosć na stres, umiejętność pracy pod presją czasu i podatnika, rozmowy z trudnym klientem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Umowa na zastępstwo,
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomienie o terminie części pisemnej i ustnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : (091) 81 30 581,
Zapraszamy do składania ofert osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-28


pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
Drzymały 5
70-217 Szczecin

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:13

Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw weryfikacji deklaracji podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług w Dziale ds. Obsługi Deklaracji w zakresie Podatków Pośrednich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Biała Podlaska
21-500 Biała Podlaska ul. Prosta 19

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* weryfikacja i wprowadzanie do systemu POLTAX deklaracji dla podatku od towarów i usług z zadeklarowaną kwotą zwrotu podatku, korekty deklaracji, deklaracji złożonych po przekroczeniu ustawowego terminu oraz decyzji i postanowień wydanych przez organy podatkowe,
* przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie oceny zasadności zwrotu bezpośredniego podatku od towarów i usług,
* przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie oceny prawidłowości sporządzania deklaracji dla podatku od towarów i usług z wykazaną kwotą do wpłaty lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, ustawy Ordynacja podatkowa,
o doświadczenie w pracy w w administracji skarbowej (umowa o pracę, staż absolwencki, przygotowanie zawodowe, zastępcza służba wojskowa, umowa wolontarystyczna, umowy cywilno-prawne ),
o umiejętność obsługi komputera,
o komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne,
* odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy w administracji skarbowej.

Inne informacje:

Umowa na zastępstwo. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (83) 3449560.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30


pod adres:

Urząd Skarbowy
Prosta 19
21-500 Biała Podlaska

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:13

Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw obsługi windykacji należności pieniężnych w Dziale Egzekucyjnym ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Biała Podlaska
21-500 Biała Podlaska ul. Prosta 19

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie zajęć wierzytelności, wynagrodzenia za pracę, praw majątkowych, świadczeń emerytalno-rentowych, rachunków bankowych,
* uczestnictwo w kompletowaniu i przydziale oraz odbiorze służby poborcom skarbowym,
* przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawie złożonych środków zaskarżeń.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu postępowania egzekucyjnego, Kodeksu postępowania administracyjnego,
o oświadczenie w pracy w administracji skarbowej (umowa o pracę, staż absolwencki, przygotowanie zawodowe, zastępcza służba wojskowa, umowa wolontarystyczna, umowy cywilno-prawne ),
o umiejętność obsługi komputera,
o komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne,
* odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy w administracji skarbowej.

Inne informacje:

Umowa na zastępstwo. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (83) 3449560.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-01

pod adres:

Urząd Skarbowy
Prosta 19
21-500 Biała Podlaska

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:14

Urząd Skarbowy w Żarach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor referat egzekucji administracyjnej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Żary

ul. Osadników Wojskowych nr 3
68-200 ŻaryZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym tytułów wykonawczych wystawionych przez rachunkowość Urzędu Skarbowego w Żarach oraz tytułów wykonawczych obcych wierzycieli w celu prowadzenia egzekucji administracyjnej. Wstępne ustalenie w bazach US danych o majątku zobowiązanych
* Prowadzenie korespondencji z wierzycielami oraz z jednostkami samorządu terytorialnego, prowadzącymi ewidencje ludności z określonego obszaru w celu sprawdzenia właściwości miejscowej organu egzekucyjnego , weryfikacja adresu
* sporządzanie obciążeń wierzycieli opłatą komorniczą oraz kosztami egzekucyjnymi w celu uzyskania zwrotu poniesionych kosztów
* sporządzanie zestawień czynności wykonywanych przez poborców skarbowych oraz wysyłanie do zobowiązanych informacji o sposobie rozliczenia uzyskanej kwoty w celu kontroli prawidłowości pracy poborców
* dokonywanie zwrotów tytułów wykonawczych bądź wydawanie postanowień stwierdzających niedopuszczalność egzekucji w celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w tym zakresie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa egzekucyjnego i postępowania administracyjnego oraz elementów prawa cywilnego
o umiejętność stosowania prawa w praktyce

wymagania dodatkowe

* umiejętność posługiwania się programami komputerowymi stosowanymi w urzędach skarbowych
* doświadczenie zawodowe 1,5 roku w administracji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

-dodatkowe informacje pod numrem telefonu 68 4560510
-zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie pisemnego sprawdzianu wiedzy merytorycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnejDokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-02


pod adres:

Urząd Skarbowy
Osadników Wojskowych 4
68-200 Żary

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:14

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw bieżącej obsługi i weryfikacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w Dziale Podatku Dochodowego od Pozostałych Osób Fizycznych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Łódź
Łódź, ul. Zachodnia 47

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Formalna i rachunkowa kontrola deklaracji (zeznań podatkowych, informacji) w celu zapewnienia poprawności danych wprowadzanych do systemu komputerowego.
* Udzielanie informacji podatnikom o sposobie załatwiania spraw oraz z zakresu przepisów podatku dochodowego i Ordynacji podatkowej w celu dostarczenia podstawowej wiedzy podatnikowi.
* Wprowadzanie do systemu POLTAX dokumentów związanych z wymiarem takich jak: postanowienia, decyzje – w celu usprawnienia wykonania zadań.
* Kompletowanie dokumentacji w aktach podatkowych podatnika w celu ich dalszej archiwizacji.
* Segregowanie deklaracji i tworzenie paczek w celu przekazania ich do stanowisk wprowadzających dane.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
o umiejętność obsługi komputera,
o niekaralność.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe,
* co najmniej półroczna praktyka w administracji państwowej,
* znajomość przepisów podatkowych,
* umiejętność analitycznego myślenia,
* umiejętność obsługi systemów komputerowych POLTAX, POLTAX 2B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających staż pracy w administracji państwowej.

Inne informacje:

Umowa na czas określony.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
42 25-35-610 lub 25-350-611.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-05


pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź - Bałuty
ul. Zachodnia 47, pok. 217
91-066 Łódź

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:15

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw obsługi deklaracji VAT i sporządzania rejestrów w Dziale Podatków Pośrednich

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Łódź
Łodź, ul. Zachodnia 47

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Przyjmowanie z kancelarii deklaracji i informacji składanych w podatku od towarów i usług, dokonywanie ich weryfikacji formalnej i rachunkowej, segregowanie deklaracji – tworzenie z nich paczek i przekazywanie ich do wprowadzenia do systemów POLTX i VIES.
* Wprowadzanie do POLTAX decyzji wymiarowych i innych dokumentów, podlegających wprowadzeniu, przekazywanych przez dział oraz inne organy wewnętrzne i zewnętrzne. Anulowanie deklaracji VAT – w celu wprowadzenia do POLTAX korekt deklaracji (w tym korekt dokonanych przez US). Tworzenie rejestrów w tym zakresie.
* Tworzenie rejestrów wymiarowych wprowadzonych deklaracji VAT, przekazywanie rejestrów do Działu Rachunkowości Podatkowej, wraz z deklaracjami VAT. Stała współpraca w tym zakresie. Tworzenie raportów danych w POLTAX w celach sprawozdawczych i analitycznych.
* Kserowanie – wprowadzonych do POLTAX – deklaracji VAT – z wykazaną kwotą do zwrotu – przekazywanie na rejony, celem realizacji zwrotu.
* Zatwierdzanie w POLTAX deklaracji VAT błędnych. Tworzenie z nich kserokopii i przekazywanie na rejony dla prowadzenia czynności wyjaśniających.
* Tworzenie wysyłek dokumentów VAT i przekazywanie informacji w tym zakresie do Centralnego Systemu Ministerstwa Finansów.
* Tworzenie raportów danych w POLTAX w celach sprawozdawczych i analitycznych.
* Archiwizacja dokumentów, spisywanie paczek i przekazywanie ich do archiwum.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność biegłej obsługi komputera,
o znajomość przepisów prawa podatkowego – VAT i Ordynacji podatkowej,
o komunikatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,
o odporność na stres,
o umiejętność samodzielnego myślenia,
o umiejętność pracy w zespole,
o niekaralność.

wymagania dodatkowe

* co najmniej roczne doświadczenie w obszarze prawa podatkowego, doświadczenie w pracy w Dziale Podatków Pośrednich,
* umiejętność obsługi programów komputerowych POLTAX, POLTAX 2B, WHTAX, EWIDENCJE, VIES, KONTROLA.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w obszarze prawa podatkowego, doświadczenie w pracy w Dziale Podatków Pośrednich.

Inne informacje:

Umowa na czas określony.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
42 25-35-610 lub 25-35-611.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-05

pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź - Bałuty
ul. Zachodnia 47, pok. 217
91-066 Łódź

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:15

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw orzecznictwa w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dziale Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Łódź
Łódź, ul. Zachodnia 47

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Prowadzenie postępowań podatkowych, pod nadzorem doświadczonego pracownika, wszczętych z urzędu lub na wniosek celem przygotowywania projektów decyzji w zakresie podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą.
* Przygotowywanie akt spraw związanych z odwołaniem od decyzji w celu przekazania ich do organu drugiej instancji.
* Analizowanie oraz weryfikowanie wpływających deklaracji podatkowych w celu zapewnienia poprawności składanych rozliczeń podatkowych i dostarczenia aktualnej informacji o podatniku.
* Wprowadzanie do systemu POLTAX danych z decyzji wymiarowych w celu dostarczenia danych umożliwiających szybką realizację zaległości podatkowych lub dokonania zwrotu nadpłat; wprowadza pozostałe dokumenty o charakterze informacyjnym związane z prowadzonymi sprawami (wnioski, odwołania, postanowienia itp.).
* Wprowadzanie danych i ustaleń pokontrolnych do podsystemu KONTROLA w celach statystycznych.
* Archiwizacja dokumentów, spisywanie paczek i przekazywanie ich do składnicy akt.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomości przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przepisów ordynacji podatkowej,
o umiejętności analizy przepisów prawa podatkowego i ich interpretacji,
o umiejętność obsługi komputera,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność organizacji pracy własnej,
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o komunikatywność,
o samodzielność,
o niekaralność.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne,
* co najmniej roczna praktyka w administracji lub pracy biurowej,
* umiejętność obsługi systemów komputerowych POLTAX, EWIDENCJE, CZM, KONTROLA.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających staż pracy w administracji lub pracy biurowej.

Inne informacje:

Umowa na czas określony – zastępstwo.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
42 25-35-610 lub 25-35-611.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-29


pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź - Bałuty
ul. Zachodnia 47, pok.217
91-066 Łódź

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:16

Urząd Skarbowy w Zakopanem

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Zakopane


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* księgowanie operacji finansowych na kartach kontowych;
* dokonywanie zwrotu nadpłat podatków;
* kontrolowanie terminowości wpłat nalezności;
* analizowanie kart kontowych;
* wystawianie postanowien, upomnien, i tytułów wykonawczych;
* sporządzanie odpisów kont szczegółowych podatników;
* prowadzenie korespondencji z podatnikami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zasad rachunkowości i rozporządzeń wykonawczych;
o umiejetność analitycznego myslenia;
o umiejętność biegłej obsługi komputera;
o umiejętność pracy w zespole;
o odporność na stres.

wymagania dodatkowe

* samodzielność i inicjatywa w działaniu;
* znajomość systemu POLTAX-2B;
* komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-05

pod adres:

Urząd Skarbowy
Szymony 14
34-500 Zakopane

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:16

Urząd Skarbowy w Nowym Targu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy w Dziale Rachunkowości Podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Nowy Targ
Urząd Skarbowy
ul. Parkowa 13
34-400 Nowy Targ

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* ksiegowanie operacji finansowych na kontach płatników
* analiza nadpłat i zaległości podatkowych
* sprawdzanie zgodności przypisów i odpisów
* obsługa kart kontowych
* obsługa stron
* wykonywanie innych zadań wynikajacych z właściwości komórki organizacyjnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub pokrewne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość obsługi programu komputerowego POLTAX2B
o obowiązkowość, dokładność, rzetelność
o komunikatywność i samodzielność
o zdolność analitycznego myślenia
o umiejętność pracy w zespole
o co najmniej 3-miesięczny staż w organach skarbowych lub stą pracy organizowany przez PUP w organach administracji rządowej albo samorządowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty nie spełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18/26 30 435

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-29


pod adres:

Urząd Skarbowy
Parkowa 13
34-400 Nowy Targ

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:16

Urząd Skarbowy w Nowym Targu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Dziale Podatku Dochodowego od osób fizycznych nie prowadzacych działalności gospodarczej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Nowy Targ
Urząd Skarbowy
ul. Parkowa 13
34-400 Nowy Targ

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* merytoryczna, formalna i rachunkowa kontrola dokumentów składanych przez podatników
* prowadzenie postępowań podatkowych
* obsługa programów komputerowych w zakresie działalnia komórki
* obsługa stron
* wykonywanie innych zadań wynikajacych z właściwości rzeczowej komórki

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub pokrewne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów dotyczących podatku dochocowego od osób fizycznych oraz Ordynacji Podatkowej
o umiejętność obsługi komputera
o obowiązkowość dokładność, rzetelność
o komunikatywność i samodzielność
o zdolność analitycznego myślenia
o umiejetność pracy w zespole
o co najmniej 3-miesięczny staż w organach skarbowych lub staż pracy organizowany przez PUP w organach administracji rządowej lub samorządowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty nie spełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18/26 30 435

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-29


pod adres:

Urząd Skarbowy
Parkowa 13
34-400 Nowy Targ
Urząd Skarbowy
Parkowa 13
34-400 Nowy Targ

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:17

Urząd Skarbowy w Nowym Sączu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy w Dziale Rachunkowości Podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Nowy Sącz
Urząd Skarbowy
ul. Barbackiego 10
33-300 Nowy SączZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* księgowanie operacji finansowych na kartach kontowych,
* dokonywanie zwrotu nadpłat,
* analiza kart kontowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane ekonomiczne lub administracyjne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie rachunkowości podatkowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych,
o biegła obsługa komputera,
o dokładność i systematyczność,
o umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony – umowa na czas zastępstwa. Oferty niekompletne, niespełniające wymogów oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-29

pod adres:

Urząd Skarbowy
Barbackiego 10
33-300 Nowy Sącz

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:17

Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw obsługi podatnika i wprowadzania danych w Dziale Bezpośredniej Obsługi Podatnika i Wprowadzania Danych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy
Warszawa- Ursynów
ul.Wynalazek 3
02-677 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie, deklaracji wniosków oraz wszelkiej korespondencji kierowanej do urzędu
* bieżąca obsługa podatników
* wstępna weryfikacja formalna i merytoryczna składanych dokumentów w tym weryfikacja danych z formularzy PIT i VAT, składanych przez podatników osobiście w urzędzie
* tworzenie paczek deklaracji PIT i VAT
* tworzenie paczek deklaracji PIT i VAT udzielanie informacji z zakresu przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatków pośrednich

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność obsługi komputera
o komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, w warunkach stresu i pod presją czasu
o obsługa programu World
o umiejętność zwięzłego i jasnego formułowania wypowiedzi

wymagania dodatkowe

* znajomość przepisów z zakresu podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja Podatkowa
* znajomość systemów komputerowych (podsystem: POLTAX, EWIDENCJE, Biblioteka Akt),
* umiejętność analitycznego myślenia
* dokładność oraz otwarty stosunek do klienta,
* asertywność oraz umiejętność przekonywania

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia postępowanie rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 54 86 809

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-04


pod adres:

Urząd Skarbowy
Warszawa-Ursynów
Wynalazek 3
02-677 Warszawa

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:18

Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy do spraw od księgowego do starszego kontrolera rozliczeń II Dział Rachunkowości Podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo
ul. Białobrzeska 53 A
02-325 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* księgowanie przypisów, odpisów,
* wpłat i zwrotów podatkowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie pożądane ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zasad rachunkowości,
o znajomość Ordynacji podatkowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

Inne informacje:

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Do pierwszego etapu selekcji nie będziemy zapraszać wszystkich kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne podane w ogłoszeniu. Urząd skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na danym stanowisku. Brak kontaktu jest równoważny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakonczeniu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 570-89-01

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-29


pod adres:

Urząd Skarbowy
Białobrzeska 53 a
02-325 Warszawa

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:22

Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent Dział Przenoszenia Odpowiedzialności Ulg Podatkowych oraz Funkcji Wierzyciela.

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo
ul. Białobrzeska 53A
02-325 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie ewidencji wpływu wniosków oraz sposobu roztrzygnięcia sprawy, rejestrów odwołań, wysyłanie korespondencji do podatnika i innych organów,
* zbieranie materiałów dowodowych do wniosków w zakresie informacji o podatniku, udzielonej pomocy publicznej oraz wystawianie wezwań, zawiadomień w trakcie postępowania oraz sporządzanie informacji o wnioskodawcy w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu gminy,
* udzielanie informacji petentom o sposobie załatwienia spraw i o obowiązujących przepisach w zakresie prawa podatkowego i pomocy publicznej, przygotowywanie akt w celu zapoznania podatnika z zebranym materiałem dowodowym oraz przygotowanie projektu postanowienia w trybie art. 200 ustawy - Ordynacja podatkowa, przygotowanie decyzji w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
* przygotowanie akt odwołwczych i przesłanie ich do jednostki nadrzędnej oraz podpisywanie zawiadomień do podatnika, współpraca z innymi w zakresie wzajemnego przekazywania informacji o wnioskach i sposobie ich załatwienia, obsługa systemu POLTAX,
* przygotawanie pism w zakresie współpracy z innymi organami skarbowymi oraz organami samorządu teryterialnego, sporządzanie raportów, analiz i sprawozdań z zakresu pomocy publicznej,
* prowadzenie rejestru hipotek i zastawów skarbowych, przygotowanie informacji dla instytucji zewnętrznych, w szczególności komorników sądowych, ZUS oraz urzędów skarbowych,
* prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatników i płatników, gromadzenie informacji o majątku podatników mogących być przedmiotem zastawu lub hipoteki,
* monitorowanie działań windykacyjnych prowadzonych przez inne organy egzekucyjne oraz przygotowywanie pism procesowych kierowanych do tych organów, monitorowanie zaległości podatkowych pod kątem zagrożenia przedawnieniem, prowadzenie akt podatkowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie preferowane wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne lub studia w toku na jednym z w/w kierunków.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów podatkowych w szczególności ustawy - Ordynacja podatkowa, przepisów krajowych i unijnych dotyczących pomocy publicznej,
o odporność na stres,
o komunikatywność,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność organizacji pracy własnej,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* obsługa systemu POLTAX,
* gotowość do samokształcenia,
* doświadczenie w pracy biurowej min 1 rok

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Do pierwszego etapu selekcji nie będziemy zapraszać wszystkich kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne podane w ogłoszeniu. Urząd skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na danym stanowisku. Brak kontaktu jest równoważny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(22) 570-89-01.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-04

pod adres:

Urząd Skarbowy
Białobrzeska 53 a
02-325 Warszawa

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:26

Urząd Skarbowy w Ciechanowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent Referat Planowania Kontroli i Analiz ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Ciechanów
Urzad Skarbowy w Ciechanowie
ul. Warszawska 58

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Identyfikowanie i analizowanie negatywnych zjawisk w zakresie podatku dochodwego od osób fizycznych
* Azaliza oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia na podstawie odrębnych ustaw

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze , ekonomiczne lub administracyjne /magisterskie/
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dobra znajomość prawa podatkowego
o znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych

wymagania dodatkowe

* doświadczenia zawodowe w służbach skarbowych
* zdolność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* świadectw pracy
* zaświadczeń o ukończeniu kursów, szkoleń

Inne informacje:


Oferty kandydatów niekompletne, niespełniające wymagań formalnych lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty odrzucone będą komisyjnie niszczone. Dodatkowe informacje mozna uzyskać pod nr 23/672-44-30 w. 202

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-04

pod adres:

Urząd Skarbowy
Warszawska 58
06-400 Ciechanów

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:31

Izba Skarbowa w Białymstoku

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Wieloosobowym stanowisku d/s rachunkowości budżetowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Białystok
15 - 026 Białystok
ul. Słonimska 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sporządzanie przelewów środków finansowych na wydatki budżetowe i majątkowe oraz wydatki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
* sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym prawidłowości opisania dokumentów księgowych w celu dokonania prawidłowych rozliczeń z kontrahentami
* opracowywanie zbiorczych zestawień dot. miesięcznego zapotrzebowania na środki budżetowe urzędów skarbowych i izby skarbowej w ramach systemu Trezor w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki jednostek
* sporządzanie kwartalnych zestawień z wypłaconych dodatków z tytułu przyznanych stopni służbowych urzędników służby cywilnej oraz odprowadzonych składek ZUS w celu sporządzenia sprawozdań z rozliczenia rezerwy celowej do Ministerstwa Finansów
* sporządzanie zaświadczeń RP-7 o wynagrodzeniach obecnych i byłych pracowników w celu naliczenia podstawy emerytury lub renty przez ZUS
* sporządzanie miesięcznych raportów kasowych
* prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników w celu sporządzania zaświadczeń dotyczących zarobków pracowników
* prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórce księgowości
* pozostałe wymagania niezbędne:
o biegła obsługa komputera
o znajomość przepisów z zakresu rachunkowości
o umiejętność analitycznego myślenia
o rzetelność, dokładność

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie z obsługi programów Video Tel i Trezor
* znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
* umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w komórce księgowości

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 869 - 6090


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30


pod adres:

Izba Skarbowa
Słonimska 1
15-026 Białystok

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:34

Urząd Skarbowy w Sosnowcu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw podatku dochodowego od osób prawnych w Dziale podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Sosnowiec
Urząd Skarbowy w Sosnowcu
ul. 3 Maja 20
41-200 Sosnowiec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa programów komputerowych ( POLTAX, BIBLIOTEKA AKT, CZM ),
* zatwierdzanie zeznań podatkowych CIT-8,
* sporządzanie rejestrów przypisów i odpisów,
* analiza akt i deklaracji podatkowych ( czynności sprawdzające ),
* orzekanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zagadnień dot. prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych,
o znajomość ustawy Ordynacja podatkowa,
o samodzielność w pracy, dokładność i odpowiedzialność,
o umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych i ustnych w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny,
o znajomość pracy na komputerze,
o zdolność analitycznego myślenia,
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o umiejętność komunikowania się z podatnikiem,
o dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

* odporność na stres,
* umiejętność organizacji czasu pracy,
* kreatywność,
* kultura osobista i komunikatywność,
* umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Postępowanie składa się z dwóch etapów: część pisemna i część ustna. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie części pisemnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 3688680.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30

pod adres:

Urząd Skarbowy
3 Maja 20
41-200 Sosnowiec
pokój 411

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:35

Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Drugim oddziale podatku od towarów i usług w Wydziale ds. interpretacji w zakresie podatków pośrednich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bielsko-Biała
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej
ul. Traugutta 2a
43-300 Bielsko-Biała


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowanie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji Podatkowej w zakresie podatków pośrednich,
* przygotowywanie informacji podatkowych z zakresu podatków pośrednich,
* czuwanie nad aktualnością przygotowywanych informacji podatkowych,
* analiza interpretacji pod względem jednolitości,
* stałe doskonalenie w zakresie wiedzy merytorycznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub wyższe oraz studia podyplomowe w zakresie prawa, ekonomii lub administracji.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz ordynacji podatkowej,
o komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
o dobra znajomość obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* umiejętność prostego i precezyjnego formułowania odpowiedzi,
* umiejętność pracy pod presją czasu,
* rzetelność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy, zaświadczenia dotyczące ewentualnych staży.

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie składać się z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.
Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 819-84-60

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30

pod adres:

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej
ul. Traugutta 2a
43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem "oferta pracy- wydział ds. interpretacji w zakresie podatków pośrednich"

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:35

Urząd Skarbowy w Będzinie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł w Dziale podatku dochodowego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Będzin
Urząd Skarbowy w Będzinie
42-500 Będzin
ul. I Armii Wojska Polskiego 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu, w tym gromadzenie, analizowanie i ocenianie materiału dowodowego oraz przygotowywanie projektów postanowień i decyzji,
* analizowanie oświadczeń majątkowych składanych przez posłów, senatorów, pracowników samorządowych,
* prowadzenie ewidencji informacji o poniesionych wydatkach, sporządzanie zestawień i raportów o stanie reaiizacji zadań z zakresu dochodów z nieujawnionych źródeł,
* udzielanie informacji podatnikom i płatnikom z zakresu podatku dochodowego,
* prowadzenie czynności sprawdzających deklaracji podatkowych,
* przyjmowanie, rejestrowanie, weryfikowanie pod względem formalnym zeznań rocznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne.
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego,
o komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespole oraz współpracy z innymi pracownikami,
o otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
o umiejętność rozwiązywania problemów oraz pracy w sytuacjach stresowych,
o umiejętność analitycznego myślenia i argumentacji,
o umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy,
* kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Inne informacje:

Z kandydatem zostanie zawarta umowa na czas określony - tzw. umowa na zastępstwo. Postępowanie składa się z dwóch etapów: test wiedzy oraz rozmowy z komisją. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie. Oferty nie spełniające wymagań formalnych i niezbędnych nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu ( 32) 762 77 81 lub 762 77 82.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30


pod adres:

Urząd Skarbowy
I Armii Wojska Polskiego 1
42-500 Będzin
kadry
z dopiskiem " Oferta pracy"

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:36

Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Oddziale podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podatków dochodowych z kapitałów pieniężnych i udziału w zyskach osób prawnych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bielsko-Biała
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej
ul. Traugutta 2a
43-300 Bielsko-Biała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowanie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji Podatkowej w zakresie podatków dochodowych oraz podatków majątkowych,
* przygotowywanie informacji podatkowych z zakresu podatków dochodowych oraz podatków majątkowych,
* czuwanie nad aktualnością przygotowywanych informacji podatkowych,
* analiza interpretacji pod względem jednolitości,
* stałe doskonalenie w zakresie wiedzy merytorycznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub wyższe oraz studia podyplomowe w zakresie prawa, ekonomii lub administracji.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz ordynacji podatkowej,
o komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
o dobra znajomość obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* umiejętność prostego i precezyjnego formułowania odpowiedzi,
* umiejętność pracy pod presją czasu,
* rzetelność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy, zaświadczenia dotyczące ewentualnych staży.

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie składać się z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.
Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 819-84-60


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30


pod adres:

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej
ul. Traugutta 2a
43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem "oferta pracy- wydział ds. interpretacji w zakresie podatków dochodowych oraz podatków majątkowych"

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:38

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw wprowadzania danych w Dziale Ewidencji i Identyfikacji Podatników oraz Wprowadzania Danych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Poznań
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu
pl. Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przetwarzanie danych w podsystemach informatycznych w celu zarejestrowania dokumentu wraz z odnotowaniem danych szczegółowych
* sortowanie dokumentów wg zadanych kryteriów w celu przygotowania materiałów do przetworzenia
* weryfikacja otrzymanych dokumentów w celu przygotowania ich do przetworzenia
* tworzenie raportów o złożonych dokumentach wymiaru w celu przekazania komórkom wymiarowym
* archiwizacja dokumentów wymiarowych, w szczególności rejestrów deklaracji
* współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w organach podatkowych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność sprawnej obsługi komputera i urządzeń biurowych
o bardzo dobra znajomość systemu POLTAX
o umiejętność pracy pod presją czasu
o umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych

wymagania dodatkowe

* znajomość przepisów prawa podatkowego
* samodzielność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje kandydata

Inne informacje:

Informację w sprawie zakwalifikowania do dalszego postepowania rekrutacyjnego kandydaci mogą uzyskać w dniach 8-9 lipca 2010r. w godz. 9.00-13.00 pod nr tel. 61 850-94-66 powołując się na nr oferty. Prosimy o podawanie adresów e-mail. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30


pod adres:

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy
plac Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:39

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw ewidencji podatników i płatników Dziale Ewidencji i Identyfikacji Podatników oraz Wprowadzania Danych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Poznań
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu
pl. Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* udzielanie pisemnych odpowiedzi na pisma oraz kierowanie zapytań "urzędu" do innych jednostek (sądów, prokuratury, organów kontroli skarbowej, organów podatkowych, organów celnych, policji, ZUS, itp.) w sprawach dotyczących właściwości organów podatkowych
* kontrola poprawności i kompletności zgłoszeń identyfikacyjnych, aktualizacyjnych lub innych dokumentów oraz ich wprowadzanie do systemu POLTAX
* analiza akt rejestracyjnych podmiotów i współuczestnictwo w tworzeniu bazy danych
* przekazywanie informacji o podatnikach/płatnikach do poprzednio właściwych organów podatkowych
* odnotowywanie podmiotów w systemie POLTAX
* tworzenie i aktualizowanie akt rejestracyjnych podmiotów
* rejestracja pism w sytemie Biblioteka Akt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w organach podatkowych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ustaw: Ordynacja podatkowa oraz o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
o umiejętność sprawnej obsługi komputera
o znajomość systemu POLTAX i Biblioteka Akt
o umiejętność pracy pod presją czasu
o umiejętność pracy w zespole
o umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych

wymagania dodatkowe

* znajomość przepisów prawa podatkowego
* umiejętność taktownej i kulturalnej obsługi petenta

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje kandydata

Inne informacje:

Informację w sprawie zakwalifikowania do dalszego postępowania rekrutacyjnego kandydaci mogą uzyskać w dniach 8-9 lipca 2010r. w godz. od 9.00 do 13.00 pod nr telefonu 61 850-94-66 powołując się na nr oferty. Prosimy o podawanie adresu e-mail. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30


pod adres:

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy
plac Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:40

Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent ww Referacie Ewidencji i Identyfikacji Podatników oraz Wprowadzania Danych. O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadajace obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Nowy Tomyśl
ul. Kolejowa 38
64-300 Nowy Tomyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej, w celu wydania prawidłowej decyzji,
* wprowadzanie danych z dokumentów zgłoszeniowych i aktualizacyjnych podatników nieprowadzących działalności gospodarczej do systemu POLTAX, w celu prowadzenia prawidłowej ewidencji podatników,
* kontrolowanie pod względem formalnym dokumentów zgłoszeniowych i aktualizacyjnych podatników nieprowadzących działalności gospodarczej, w celu zapewnienia poprawności danych,
* obsługiwanie stanowiska informacyjnego w zakresie ewidencji i identyfikacji podatników, w celu udzielania pomocy podatnikom w wypełnieniu obowiązków rejestracyjnych,
* zakładanie oraz bieżąca aktualizacja teczek stałych akt rejestracyjnych podmiotów, w celu prawidłowej archiwizacji dokumentów,
* obsługiwanie wniosków podatników, w celu potwierdzenia nadania NIP podmiotowi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dobra znajomość prawa podatkowego,
o praktyczna umiejętność obsługi komputera,
o umiejętność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku i umiejętności obsługi specjalistycznych programów komputerowych (POLTAX),
* umiejętność pracy pod presją czasu,
* komunikatywność i samodzielność,
* umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* Kopie świadectw cpracy.

Inne informacje:

Osoby składające oferty pracy zostaną powiadomione na piśmie, czy zostały zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie i procedurze dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Przewidywany termin zatrudnienia - 01.08.2010r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 614423166 wew. 151.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-04

pod adres:

Urząd Skarbowy
Kolejowa 38
64-300 Nowy Tomyśl

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:41

Urząd Skarbowy w Złotowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent Referacie Podatków Pośrednich oraz Ulg i Umorzeń ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Złotów
Urząd Skarbowy w Złotowie Aleja Piasta 25, 77 – 400 Złotów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

*  prowadzenie postępowań podatkowych oraz czynności sprawdzających w zakresie podatku od towarów i usług w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póź. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.)
*  prowadzenie postęp. podatk. oraz czynności sprawdzających w zakresie zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budow. mieszkan. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.08.2005 r. o zwrocie osobom fizy. niektórych wydatków związanych z budow. mieszkan. ( Dz. U. Nr. 177, poz. 1468 z póź. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 3 miesiące doświadczenia zawodowego 3 miesiące pracy w administracji
* pozostałe wymagania niezbędne:
o  znajomość przepisów prawa podatkowego: ustawy z dn. 11.03.2004 r. w sprawie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póź. zm.),ustawy z dn. 29.08.2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budow. mieszka.( Dz. U. Nr. 177, poz. 1468 z póź. zm.), ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.)
o  umiejętność analitycznego myślenia
o  analizy i interpretacji przepisów
o  stosowania prawa w praktyce
o  pracy w zespole
o  komunikatywność

wymagania dodatkowe

*  praca pod presją czasu i w sytuacjach stresujących
*  umiejętność rozwiązywania problemów
*  umiejętność obsługiwania specjalistycznych programów komputerowych
*  umiejętność formułowania wniosków

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
*  kopia dowodu osobistego
*  kopie świadectw pracy
*  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień

Inne informacje:

Zatrudnienie w ramach zastępstwa na czas określony.
Za datę nadesłania oferty uważa się datę wpływu do urzędu.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-67) 263 54 20 wew. 55.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30

pod adres:

Urząd Skarbowy
Aleja Piasta 25
77-400 Złotów
z dopiskiem „Zastępstwo”

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:41

Urząd Skarbowy w Gryficach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw obsługi kancelaryjno – administracyjnej w Referacie Ogólnym ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gryfice
Urząd Skarbowy w Gryficach
ul. Niepodległości 54 a
72-300 Gryfice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie, otwieranie, sprawdzanie, ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym również w systemie informatycznym w aplikacji Biblioteka Akt oraz przekazywanie jej do poszczególnych komórek organizacyjnych,
* udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw,
* wydawanie zaświadczeń,
* sprawdzanie prawidłowości wnoszenia opłaty skarbowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o ogólna znajomość Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania administracyjnego,
o znajomość ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o dobra znajomość obsługi komputera,
o komunikatywność, dokładność, staranność, systematyczność.

wymagania dodatkowe

* preferowane wykształcenie wyższe,
* umiejętność pracy w zespole,
* odporność na stres,
* doświadczenie zawodowe w administracji skarbowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
* kopie świadectw pracy.

Inne informacje:

- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w Urzędzie Skarbowym lub data stempla pocztowego).
- Kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
- Oferty po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (91) 38-78-485.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-29

pod adres:

Urząd Skarbowy w Gryficach
Niepodległości 54 a
72-300 Gryfice

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:47

Urząd Skarbowy w Słubicach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw orzecznictwa w podatku od towarów i usług w referacie Podatków Pośrednich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Słubice
Urząd Skarbowy
ul. Wojska Polskiego 155
69-100 Słubice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* dokonywanie wymiaru i orzecznictwa w sprawie podatku od towarów i usług,
* obsługiwanie deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług,
* sporządzanie zaświadczeń VAT-25,
* przyjmowanie interesantów i udzielanie ustnie informacji o przepisach prawa podatkowego
* sporządzanie zawiadomień o popełnieniu czynu zabronionego lub wykroczeń skarbowych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ogólne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów: ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących oraz aktów wykonawczych
o zdolność analitycznego myślenia,
o umiejętność stosowania prawa w praktyce

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe administracyjne, ekonomiczne,
* przeszkolenie s systemu POLTAX, BIBLIOTEKA AKT, aplikacja KASY
* biegła obsługa komputera,
* umiejhętność przekazywania informacji w sposób jasny,
* umiejętność pracy w zespole,
* doświadczenie zawodowe- minimum 6 misięcy w administracji państwowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* świadectwa pracy

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony zastępstwo.
Za datę nadesłania oferty uznaje się datę stempla pocztowego.
Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o miejscu, terminie i metodach selekcji w postępowaniu kwalifikacyjnym telefonicznie.
O wynikach naboru kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 750 15 43

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30


pod adres:

Urząd Skarbowy
Wojska Polskiego 155
69-100 Słubice

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:47

Urząd Skarbowy w Słubicach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw wydawania zaświadczeń w Referacie ewidencji i identyfikacji podatników oraz wprowadzania danych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Słubice
Urząd Skarbowy
ul. Wojska Posliego 155
69-100 Słubice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań w sprawie wydania zaświadczeń;
* udzielanie informacji z zakresu przepisów podatkowych w sprawach zaświadczeń a także informacji o sposobie załatwiania spraw w urzędzie;
* bezpośrednia obsługa klientów w zakresie wydawania zaświadczeń

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ogólne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność przekonywania, konsultacji kwestii drażliwych oraz rozwiązywania konfliktów;
o umiejętność pracy w stale zmieniającym się otoczeniu prawnym;
o umiejętność stosowania prawa w praktyce;
o umiejętność komunikowania się z klientem;
o umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, zwięzły i zrozumiały;

wymagania dodatkowe

* wykształcenie: wyższe
* przeszkolenie w zakresie obsługi POLTAX, Ewidencje US, Biblioteka akt
* doświadczenie zawodowe - 1 rok w administracji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Zatrudnienie na zastępstwo.
Za datę nadesłania oferty uznaje się datę stempla pocztowego.
Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie i metodach selekcji w postępowaniu kwalifikacyjnym.
O wynikach naboru kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Dodatkowe informacje 95 750 15 43


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30


pod adres:

Urząd Skarbowy
Wojska Polskiego 155
69-100 Słubice

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:49

Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy
Warszawa-Bielany
01-844 Warszawa
ul. Skalbmierska 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Wprowadzanie do systemu POLTAX danych z deklaracji i informacji podatkowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Staż w organach administracji skarbowej;
o Znajomość systemu POLTAX;
o Samodzielność i dobra organizacja pracy;
o Umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* Komunikatywność;
* Zdolność analitycznego myślenia;
* Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje:

Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wszystkie składane dokumenty powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Postępowanie rekrutacyjne może się składać z testu i części ustnej.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30


pod adres:

Urząd Skarbowy
Warszawa-Bielany
ul. Skalbmierska 5
01-844 Warszawa
Kadry pok.326
tel.(0-22) 835-33-19; 56 93 274

elsinore - 29 Czerwiec 10, 09:10

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy do spraw analizy danych i sporządzania sprawozdań w Referacie Analiz i Sparwozdawczości w Dziale Rachunkowości Podatkowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Poznań
Poznań, ul. Chłapowskiego 17/18
Poznań, ul. Zamenhofa 138
Swarzędz, ul. Dworcowa 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* kontrola i analiza danych wynikających w urządzeń księgowych w celu dostarczenia prawidłowej informacji o stanie środków na rachunkach bankowych oraz o stopniu realizacji wykonania budżetu państwa oraz budżetów gmin
* koordynacja i weryfikacja oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań na podstawie danych uzyskanych od pracowników różnych komórek urzędu w celu przekazania prawidłowych danych
* obsługa programu Oracle Discoverer i tworzenie raportów w celu zweryfikowania danych w systemach oraz przeprowadzenia szczegółowej analizy badanego zjawiska
* sporządzanie sprawozdań i analiza danych w clu przedstawienia stopnia realizacji zadań zgodnie z zasadami oraz terminarzem przedstawionym w wytycznych dla naczelników urzędów
* przygotowywanie danych oraz zbieranie informacji z innych komórek urzędu w celu sporządzenia kwartalnej oraz rocznej wskaźnikowej analizy opisowej z wykonania zadań
* analiza danych uzyskanych w testach poprawności w celu załadowania prawidłowych danych do hurtowni WHTAX

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym lub rachunkowym
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zasad rachunkowości i przepisów podatkowych
o umiejętność pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach nieprzewidywalnych
o umiejętność pracy w zespole
o samodzielność i własna inicjatywa
o umiejętność formułowania wniosków i argumentowania

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe
* obsługa programów Poltax, Poltax 2B, Whtax, Trezor, Word, Excel
* doświadczenie zawodowe w zakresie analizy danych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kwestionariusz osobowy dostępny na stronie www.pus.poznan.pl lub w siedzibie Urzędu
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony.
Zapraszamy do składania ofert osoby posiadające orzeczony stopień o niepełnosprawności.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mail.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-05

pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
CHŁAPOWSKIEGO 17/18
60-965 POZNAŃ

elsinore - 29 Czerwiec 10, 09:11

Izba Skarbowa w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale ds. Interpretacji w zakresie Podatków Pośrednich w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Leszno
Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Lesznie
Ul. J. Dekana 6
64-100 Leszno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego - w zakresie podatków pośrednich - w trybie art.14b Ordynacji Podatkowej,
* przygotowywanie odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz odpowiedzi na skargi kierowane do WSA,
* współpraca przy opracowywaniu skarg kasacyjnych kierowanych do NSA
* monitorowanie jednolitości interpretacji prawa podatkowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatków pośrednich oraz Ordynacji Podatkowej,
o komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
o dobra znajomość obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w administracji podatkowej lub celnej,
* umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,
* rzetelność i odpowiedzialność,
* umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne informacje:

Umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 065 61 11 900

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-09

pod adres:

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Lesznie
Ul. J. Dekana 6
64-100 Leszno
z dopiskiem „oferta pracy – interpretacje PP”.

elsinore - 29 Czerwiec 10, 14:01

Urząd Skarbowy w Żarach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista dział rachunkowości podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Żary
ul. Osadników Wojskowych nr 4
68-200 Żary

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analiza akt podatników z zaległościami biorąc pod uwagę czynniki powodujące zawieszenie bądź przerwanie biegu terminu przedawnienia w celu określenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
* monitorowanie zmiany o stanie zaległości podatników, które w najbliższej przyszłości mogą ulec przedawnieniu oraz występowanie z wnioskiem o ustalenie etapu realizacji postępowania egzekucyjnego i zastosowania środka egzekucyjnego w celu przerwania biegu terminu przedawnienia
* wnioskowanie o odpisanie przedawnionego zobowiązania podatkowego z uwzględnieniem zawieszenia biegu terminu daty przerwania biegu terminu przedawnienia i zdarzenia, które je spowodowały oraz daty przedawnienia w celu aktualizacji danych w kartotekach księgowych
* kontrolowanie korzystania z instytucji hipoteki przymusowej oraz wnioskowanie o przeniesienie odpowiedzialności na osoby trzecie i następców prawnych w celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych na majątku dłużnika prowadzenia egzekucji wobec osób trzecich i następców prawnych
* współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w celu zgromadzenia koniecznych do ustalenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze podatkowym lub finansowym
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość rachunkowości , przepisów formalnego i materialnego prawa podatkowego oraz prawa egzekucyjnego
o umiejętność stosowania prawa w praktyce
o umiejętność pracy w zespole
o umiejętności koncepcyjne, komunikacyjne, gospodarowanie czasem

wymagania dodatkowe

* umiejętność posługiwania się programami komputerowymi stosowanymi w urzędach skarbowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* świadectwa pracy

Inne informacje:


-dodatkowe informacje pod numerem telefonu 68 4560510
-zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie pisemnego sprawdzianu wiedzy merytorycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-13

pod adres:

Urząd Skarbowy
Osadników Wojskowych 4
68-200 Żary

elsinore - 29 Czerwiec 10, 14:03

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw orzecznictwa w zakresie podatków pośrednich w Dziale Podatków Pośrednich

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Łódź
Pierwszy Urząd Skarbowy
Łódź-Górna
ul. Wróblewskiego 10
93-578 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w celu określenia lub ustalenia zobowiązań podatkowych w prawidłowej wysokości
* Prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach o stwierdzenie nadpłat w celu zwrotu nadpłaty podatnikowi bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę
* Prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach odpowiedzialności podatkowej osób trzecich w celu przygotowania projektu decyzji orzekającej o odpowiedzialności
* Przygotowywanie akt spraw związanych ze składanymi środkami odwoławczymi wraz z oceną zarzutów celem ich przekazania do rozpatrzenia przez organ II instancji
* Wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli podatkowej w celu dokonania weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń podatkowych
* Sporządzanie analiz pokontrolnych w celu oceny całego zebranego materiału dowodowego pod kątem wydania decyzji wymiarowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe : ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Znajomość przepisów prawa : podatkowego, materialnego i procesowego
o umiejętność obsługiwania podstawowych programów komputerowych
o zdolność analitycznego myślenia
o dobra organizacja pracy i samodzielność

wymagania dodatkowe

* umiejętność obsługi podsystemu informatycznego Poltax
* staż pracy w urzędzie skarbowym na podobnym stanowisku
* komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
* wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kserokopie ukończenia studiów podyplomowych , kursów, szkleń, itp.
* kserokopie ewentualnych świadectw pracy

Inne informacje:


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje (w tym informacje o wyniku postępowania rekrutacyjnego) można uzyskać pod numerem telefonu (0-42) 25-88-124

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-09


pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
Łódź-Górna
Wieloosobowe Stanowisko Pracy
Kadr i Szkolenia, pok. 115
Wróblewskiego 10
93-578 Łódź

elsinore - 29 Czerwiec 10, 14:03

Urząd Skarbowy w Łasku

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor na stanowisku spraw karnych skarbowych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Łask
Urząd Skarbowy w Łasku. 98-100 Łask, ul 9 Maja 31

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
* prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe
* przekazywanie informacji do KCIK oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania
* reprezentowanie Urzędu Skarbowego w toku postępowań przed sądami powszechnymi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów Kodeksu karnego skarbowego
o znajomość przepisów Kodeksu postępowania karnego
o komunikatywność

wymagania dodatkowe

* umiejętność obsługi systemów informatycznych
* znajomość przepisów o przekazywaniu i przetwarzaniu informacji kryminalnych
* znajomość przepisów podatkowych
* znajomość przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
* znajomość przepisów o rachunkowości
* umiejętnośc pracy pod presją czasu
* odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można otrzymać pod numerem 43 671 1300.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-09

pod adres:

listownie na adres:
Urząd Skarbowy
9 Maja 31
98-100 Łask
lub osobiście w sekretariacie Urzędu Skarbowego w Łasku pok. nr 18 z dopiskiem "oferta pracy"

elsinore - 29 Czerwiec 10, 14:07

Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw wprowadzania danych i czynności sprawdzających, w zakresie podatków majątkowych w Referacie Orzecznictwa - Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych i Prawnych oraz Podatki Majątkowe ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Sokołów Podlaski
ul. Węgrowska 5
08-300 Sokołów Podlaski
woj.Mazowieckie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* ewidencjonowanie - wprowadzanie do rejestrów papierowych i systemu informatycznego danych ze źródłowych dokumentów, z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn
* prowadzenie czynności sprawdzających, w tym analiza zgłoszeń akt i deklaracji podatkowych oraz przygotowanie informacji /wniosków o stwierdzonych nieprawidłowościach, w zakresie wymiaru i poboru ww.podatków,
* udział w obsłudze intertesantów w zakresie ww. podatków majatkowych,
* przygotowywanie pism oraz danych do zaświadczeń w ww. zakresie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz ordynacji podatkowej,
o obowiązkowość, rzetelność, systematyczność i odpowiedzialność,
o zdolność analitycznego myślenia,
o umiejętność obsługi komputera,
o komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* odbyty lub w trakcie staż pracy w Urzędzie Skarbowym,
* odporność na stres,
* znajomość obsługi programów komputerowych - w szczególności CZM i POLTAX

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu

Inne informacje:


- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane( liczy się data stępla
pocztowego)
- oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone
- dodatkowe informacje można uzyskać pod
nr. telefonu (25 781 27-61).

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-05


pod adres:

Urząd Skarbowy
Węgrowska 5
08-300 Sokołów Podlaski

elsinore - 29 Czerwiec 10, 14:13

Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Oddziale Kontroli Środków Unii Europejskiej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Opole
Urząd Kontroli Skarbowej
Ul. Drzymały 22
45-342 Opole


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Przeprowadzanie czynności kontrolnych pod nadzorem inspektora kontroli skarbowej w zakresie m.in.:
* celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej,
* audytu instytucji w celu uzyskania zapewnienia prawidłowości funkcjonowania systemu wdrażania środków Unii Europejskiej,
* dokumentowania przeprowadzonych czynności kontrolnych,
* sporządzania niezbędnych analiz i sprawozdań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne lub inne wyższe o specjalności przydatnej do kontroli skarbowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność posługiwania się przepisami prawa podatkowego, prawa wspólnotowego,
o umiejętność stosowania prawa w praktyce,
o znajomość zagadnień audytorskich,
o umiejętność obsługi komputera,
o umiejętność współpracy w zespole,
o odporność na stres.

wymagania dodatkowe

* znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
* posiadanie prawo jazdy kat. B,
* umiejętność rozwiązywania zadań problemowych,
* komunikatywność i kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:


Oferty niespełniające wymagań formalnych nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni listownie o terminie postępowania rekrutacyjnego .
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-77) 401-78-14


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-09


pod adres:

Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Drzymały 22
45-342 Opole

elsinore - 29 Czerwiec 10, 14:13

Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy w Referacie ds. Wstępnej Obsługi Dokumentów i ds. Księgowości na Kartach Kontowych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Kędzierzyn-Koźle
Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu; ul. Piotra Skargi 19; 47-224 Kędzierzyn-Koźle


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Wprowadzanie do podsystemu rachunkowości podatkowej dokumentów wpłat i zwrotów załączonych do wyciągu bankowego.
* Sprawdzanie pod względem rachunkowym rejestrów przypisów/ odpisów, sprawdzanie kompletności dołączonych dokumentów źródłowych oraz poprawności zastosowanych formularzy dla wprowadzonych dokumentów.
* Odnotowywanie na kartach kontowych zajęć wierzytelności dokonywanych przez organy egzekucji sądowej i administracyjnej, prowadzenie korespondencji z właściwymi organami egzekucyjnymi.
* Księgowanie wpłat, zwrotów, przypisów i odpisów na kontach szczegółowych podatników/ płatników na podstawie dokumentów źródłowych.
* Dokonywanie zwrotów nadpłat podatkowych.
* Wystawianie zawiadomień i postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty.
* Stała współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu i z innymi instytucjami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy na podobnym stanowisku w administracji
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zasad rachunkowości, przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
o umiejętność obsługi komputera,
o zdolność analitycznego myślenia,
o komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
o odporność na stres,
o dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe ekonomiczne,
* znajomość systemu informatycznego: Poltax 2 B, Poltax, Biblioteka Akt.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy,
* kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności.

Inne informacje:

Umowa o pracę na czas określony ( zastępstwo ). Każde oświadczenie kandydata oraz list motywacyjny i życiorys powinno być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomione o terminie sprawdzianu wiedzy i rozmowie kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostana komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można będzie uzyskać pod nr telefonu (77) 4061785.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-05

pod adres:

Urząd Skarbowy
Piotra Skargi 19
47-224 Kędzierzyn-Koźle
lub osobiście w Kancelarii Urzędu Skarbowego w pokoju nr 209.

elsinore - 29 Czerwiec 10, 14:17

Urząd Skarbowy w Nidzicy

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw orzecznictwa, obsługi podatników i dokumentów w zakresie podatku od spadków i darowizn w Referacie podatków dochodowych i majątkowych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Nidzica
Urząd Skarbowy
13-100 Nidzica
ul. Żeromskiego 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* ewidencjonowanie w systemie informatycznym deklaracji, aktów notarialnych i innych dokumentów źródłowych, danych dotyczacych podatku od spadku i darowizn,
* przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie podatku od towarów i usług,
* przeprowadzenie postępowań w zakresie podatku od spadków i darowizn,
* tworzenie, zatwierdzanie paczek, rejestrów przypisów i odpisów,
* sporządzanie projektów decyzji wymiarowych,
* sprządzanie wniosków o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych oraz wpisów zastawów skarbowych do rejestru,
* przygotowywanie informacji i sprawozdań z powierzonego odcinka pracy,
* obsługa klienta.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego, w szczególności podatku od spadków i darowizn
o komunikatywność,
o odporność na stres,
o wnikliwość i rzetelność,
o umiejętność obsługi komputera,

wymagania dodatkowe

* znajomość prawa cywilnego,
* przeszkolenia w systemie POLTAx, CzM

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Inne informacje:


Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
Oferty odrzucone zostana komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 896252997 wew. 205

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-09


pod adres:

Urząd Skarbowy
Żeromskiego 11
13-100 Nidzica

elsinore - 29 Czerwiec 10, 14:19

Urząd Skarbowy w Gryfinie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw karnych skarbowych w Wieloosobowym stanowisku ds karnych skarbowych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gryfino
Urząd Skarbowy
ul. Szczecińska 24
74-100 Gryfino

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
* prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe,
* przekazywanie informacji do KCIK oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania,
* reprezentowanie Urzędu Skarbowego w toku postępowań przed sądami powszechnymi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów Kodeksu karnego skarbowego,
o znajomość przepisów Kodeksu postępowania karnego

wymagania dodatkowe

* Umiejętność obsługi systemów informatycznych.
* Znajomość przepisów:
* o przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych,
* podatkowych,
* o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
* o rachunkowości.
* Umiejętność pracy pod presją czasu.
* Odporność na stres.
* Staż pracy w administracji skarbowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu

Inne informacje:

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-09

pod adres:

Sala Obsługi Podatnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie lub listownie z dopiskiem "oferta pracy"

elsinore - 30 Czerwiec 10, 12:16

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Dziale Obsługi Kancelaryjnej i Wprowadzania Danych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Stawki 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wprowadzanie do systemu POLTAX danych z deklaracji podatkowych, informacji oraz zatwierdzanie poprawnych deklaracji, informacji w celu zapewnienia kompletności i aktualizacji bazy danych,
* wprowadzanie do systemu Biblioteka Akt dokumentów złożonych osobiście w kancelarii i przyjętych z poczty,
* tworzenie paczek z deklaracji, drukowanie rejestrów i raportów w celu przekazania do działu rachunkowości,
* obsługa systemu SP*ED dotyczącego deklaracji złożonych elektronicznie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność obsługi komputera
o znajomość prawa podatkowego, Ordynacji podatkowej,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność pracy pod presją czasu,

wymagania dodatkowe

* dokładność i systematyczność,
* zdolność analitycznego myślenia,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* dodatkowo: kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Inne informacje:

Umowa o pracę w zastępstwie.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. List motywacyjny oraz każde z wymaganych oświadczeń powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
Dodatkowe informacje: tel. 22-860-71-12

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-08

pod adres:

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
00-193 Warszawa
ul. Stawki 2
Kadry pok. 1517 p XV

elsinore - 30 Czerwiec 10, 12:18

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Referacie Pomocy Publicznej i Ulg w Spłacie Zobowiązań ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Pierwszy Urząd Skarbowy
Warszawa - Śródmieście
ul. Lindleya 14
02-013 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sporządzanie projektów decyzji w/s ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz w/s orzekania o odpowiedzialności osób trzecich
* analiza dokumentów finansowych
* obsługa dokumentów w systemie Poltax

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie lub wyższe preferowane ekonomiczne, administracyjne, prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wykształcenie średnie poparte 2-letnim doświadczeniem w administracji skarbowej
o znajomośc prawa podatkowego
o zdolność analitycznego myślenia
o umiejętność obsługi komputera
o umiejętnośc formułowania pisemnych wypowiedzi

wymagania dodatkowe

* staż pracy w organach podatkowych na zbliżonym stanowisku
* praktyczna umiejętność stosowania prawa podatkowego
* umiejętność pracy w zespole i szybkiego działania
* znajomość systemu Poltax
* odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dowodu osobistego
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-05

pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
Lindleya 14
02-013 Warszawa

pok.108

elsinore - 30 Czerwiec 10, 12:21

Urząd Skarbowy w Wejherowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw organizacyjnych w Referacie ds. Kadr i Szkoleń oraz Spraw Organizacyjnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Wejherowo
Wejherowo,
ul. Sobieskiego 346

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia pracowników Urzędu,
* ustalanie potrzeb dotyczących napraw i konserwacji oraz brakowanie inwentarza biurowego,
* prowadzenie magazynu druków oraz magazynu materiałów biurowych i gospodarczych, prowadzenie ewidencji z tym związanych oraz sporządzanie planu zaopatrzenia w druki,
* gospodarowanie pieczęciami a także samochodami słuzbowymi oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
* nadzór nad zasobami archiwalnymi Urzędu w tym wydawanie i przyjmowanie akt, nadzór nad likwidacją fizyczną dokumentacji oraz nad wyposażeniem archiwum,
* pełnienie funkcji Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. W tym celu prosimy o podanie nr tel. i adresu elektronicznego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskac pod nr tel. (0-58) 736 38 30.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

Urząd Skarbowy
Sobieskiego 346
Wejherowo
kancelaria

elsinore - 30 Czerwiec 10, 12:26

Urząd Skarbowy w Obornikach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy w Referacie Rachunkowości Podatkowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Oborniki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* księgowanie wpłat/zwrotów, przypisów/odpisów na kartach kontowych w systemie POLTAX2B,
* analiza kart kontowych w celu likwidacji zaległości podatkowych i nadpłat na kartach kontowych,
* wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
* wystawianie postanowień w celu udokumentowania zaliczenia wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet istniejących zaległości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne preferowane wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość prawa podatkowego oraz Ordynacji podatkowej,
o znajomość zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa,
o umiejętność biegłej obsługi komputera

wymagania dodatkowe

* umiejętność pracy w zespole,
* umiejętność analitycznego myślenia,
* komunikatywność,
* odporność na stres,
* 6 miesięcy stażu w księgowości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 061 29-75-416

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12


pod adres:

Urząd Skarbowy
Rynek 4
64-600 Oborniki

elsinore - 30 Czerwiec 10, 12:27

Urząd Skarbowy w Obornikach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy w Referacie Rachunkowości Podatkowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Oborniki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analizowanie danych zawartych na dowodach wpłat i wprowadzanie wtórników dowodów wpłat i zwrotów do systemu POLTAX2B
* prowadzenie ewidencji sum do wyjaśnienia oraz ich rozliczanie według właściwych subkont
* współpraca z komornikiem sądowym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne prferowane wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość prawa podatkowego oraz Ordynacji podatkowej,
o znajomość zasad rachunkowości oraz planu kont,
o umiejętność biegłej obsługi komputera

wymagania dodatkowe

* 6 miesięcy stażu w księgowości,
* umiejętność pracy w zespole,
* umiejętność analitycznego myślenia,
* komunikatywność,
* odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 061 29-75-416

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

Urząd Skarbowy
Rynek 4
64-600 Oborniki

elsinore - 5 Lipiec 10, 07:34

Urząd Skarbowy w Świdnicy

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy księgowy do spraw księgowania przypisów/odpisów,wpłat i zwrotów w Dziale Rachunkowości Podatkowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Świdnica
Urząd Skarbowy w Świdnicy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie nr 1-3
58-105 Świdnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie kart kontowych i innych urządzeń ewidencji księgowej,
* bieżące księgowanie wpłat i zwrotów,
* wystawianie wezwań, upomnień i tytułów wykonawczych,
* wystawianie postanowień.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o podstawowa znajomość zagadnień rachunkowości,
o biegła znajomość obsługi komputera,
o rzetelność, dokładność, samodzielność, sumienność,
o dobra organizacja pracy własnej.

wymagania dodatkowe

* znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy Ordynacja podatkowa
* umiejetność szybkiego uczenia się,
* kurs w zakresie rachunkowości
* doświadczenie w podobnym zakresie pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* świadectw pracy,
* dokumentów potwierdzających podwyższone kwalifikacje zawodowe (kursy, studia podyplomowe).

Inne informacje:

Dopuszczeni kandydaci do postępowania rekrutacyjnego, zostaną powiadomieni telefonicznie. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem.
Oferty odrzucone, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74/8561427

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

Urząd Skarbowy
Marii Skłodowskiej-Curie 1-3
58-100 Świdnica
Kancelaria - pok. 107

elsinore - 5 Lipiec 10, 07:37

Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy do spraw analizy realizacji zobowiązań podatkowych w dziale rachunkowości podatkowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bydgoszcz
85-032 Bydgoszcz
ul. Tadeusza rejtana 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analiza kart kontowych, wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych oraz aktualizowanie tytułów wykonawczych przed przydziałem ich poborcom skarbowym w celu ściągnięcia zaległości w trybie egzekucji administracyjnej,
* wyjaśnianie wpłat nieprzypisanych i innych nadpłat, przekazywanie informacji o nadpłatach do komórek podatkowych w celu likwidacji nadpłat,
* ustalanie stanu zaległości, terminowości dokonanych wpłat dla potrzeb komórek organizacyjnych urzędu,
* obsługa programu ,,Ewidencje'' w celu sprawdzania zgodności i terminowości należnych zaliczek na podatek zadeklarowanych w zeznaniu rocznym z zaliczkami wpłaconych w ciągu roku podatkowego - deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, zeznań rocznych. W sytuacjach wystąpienia rozbieżności drukowanie i przekazywanie kart informacyjnych do komórek podatkowych w celu utworzenia dokumentów wewnętrznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 2 miesiące doświadczenia zawodowego w rachunkowości podatkowej lub w administracji
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność organizacji pracy własnej,
o skrupulatność, rzetelność, staranność, dokładność,
o otwarty stosunek do klienta,
o umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
o umiejętność pracy w zespole
o umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe,
* przeszkolenie z zakresu aplikacji Poltax 2B,
* znajomość zasad rachunkowości i podstawowych przepisów podatkowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52-339-74-86. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-11

pod adres:

Trzeci Urząd Skarbowy
Tadeusz Rejtana 5
85-032 Bydgoszcz

elsinore - 5 Lipiec 10, 07:37

Urząd Skarbowy w Łęcznej

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy do spraw rachunkowości podatkowej w Wieloosobowym stanowisku pracy rachunkowości podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Łęczna
Urząd Skarbowy
Al. Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* weryfikacja rejestrów przypisów/odpisów wraz z dokumentami źródłowymi,
* sprawdzanie oraz przygotowywanie dokumentacji stanowiącej podstawę zwrotu podatku,
* prowadzenie bieżącej analizy sald końcowych,
* poszukiwanie majątku dłużnika w celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych poprzez zastaw skarbowy oraz wpis hipoteki przymusowej,
* podejmowanie na bieżąco czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych tj.: terminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
* naliczanie odsetek za zwłokę od kwot wpłaconych po terminie płatnosci, dokonywanie przerachowań oraz przygotowywanie postanowień w sprawie zaliczenia wpłat lub zwrotów na poczet zaległości podatkowych,
* współuczestniczenie w gromadzeniu danych w celu sporządzenia sprawozdań,
* przygotowywanie informacji o popełnieniu przestępstwa/wykroczenia skarbowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zasad rachunkowości,
o znajomość ustawy Ordynacja podatkowa,
o zdolność analitycznego myślenia,
o samodzielność,
o dokładność,
o obowiązkowość,
o terminowość.

wymagania dodatkowe

* znajomość aplikacji POLTAX, POLTAX2B,
* odpowiedzialność,
* umiejętność pracy w zespole,
* doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (081) 752-36-13.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-06


pod adres:

Urząd Skarbowy
Al. Jana Pawła II 95
21-010 ŁĘCZNA

elsinore - 5 Lipiec 10, 07:38

Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Podatków od Spadków i Darowizn oraz Podatku od Czynności Cywilnoprawnych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Zduńska Wola
Urzad Skarbowy
ul. Zielona 15
98-220 Zduńska Wola

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analizowanie wpływających informacji i zeznań podatkowych z zakresu podatku od spadków i darowizn oraz pcc w celu opracowania projektu decyzji ustalającej wysokość podatku,
* przyjmowanie stron oraz udzielanie informacji w zakresie obowiązujących przepisów w celu rzetelnego sporządzenia dokumentacji,
* ewidencjonowanie wpływających informacji i zeznań podatkowych a także wydawanych przez naczelnika decyzji w celu zapewnienia kompletności baz danych,
* opracowywanie projektów decyzji ustalających wysokość podatku oraz projektów decyzji o ulgach w podatku od spadków i darowizn celem załatwienia sprawy podatnika.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa w zakresie podatków od spadków i darowizn,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność rozwiązywania problemów,
o rzetelność, dokładność, odpowiedzialność.

wymagania dodatkowe

* znajomość programów komputerowych tj. CZM, POLTAX,
* znajomość informatycznych systemów prawnych,
* staż pracy w administracji skarbowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* świadectw pracy

Inne informacje:

Umowa na czas określony – zastępstwo. Oferty otrzymane po terminie ( liczy się data stempla pocztowego na kopercie ) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Dodatkowe informacje można będzie uzyskać pod nr telefonu 43 824-19-20

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-06

pod adres:

Urząd Skarbowy
Zielona 15
98-220 Zduńska Wola

elsinore - 5 Lipiec 10, 07:55

Urząd Skarbowy w Sierpcu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw planowania kontroli i współpracy z innymi organami w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Planowania Kontroli oraz Współpracy z Innymi Organami ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Sierpc
Urząd Skarbowy w Sierpcu
ul. Piastowska 48
09-200 Sierpc

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* pozyskiwanie, gromadzenie i analiza informacji wewnętrznych i zewnętrznych stanowiących źródło kontroli,
* dokonywanie analizy i oceny zleceń, wniosków, pism i informacji mogących stanowić podstawę wszczęcia postępowania kontrolnego bądź czynności sprawdzających,
* identyfikowanie i analizowanie negatywnych zjawisk w zakresie poboru podatków z ustaleniem błędów podatkowych zamierzonych i niezamierzonych,
* analiza zaewidencjonowanych źródeł kontroli,
* typowanie podmiotów do kontroli,
* przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie czynności sprawdzających,
* rozpatrywanie, dokonywanie oceny i weryfikacja informacji zawartych w doniesieniach w zakresie naruszenia przepisów prawa podatkowego oraz przygotowanie odpowiedzi o sposobie ich wykorzystania skierowanych do wnioskodawców ,
* gromadzenie informacji o wydatkach nie mających pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów i ich analiza,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o przeszkolenie z obsługi programów komputerowych wykorzystywanych na stanowisku pracy
o znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
o komunikatywność,
o odporność na stres,
o umiejętność pracy w zespole,
o dokładność,
o umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,
o umiejętność analitycznego myślenia i argumentacji proponowanych rozwiązań spraw problemowych

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
* podstawy obsługi komputera aplikacji i systemów komputerowych funkcjonujących w Urzędzie Skarbowym,
* uprawnienia księgowego,
* poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową,
* znajomość i umiejętność obsługi aplikacji POLTAX, podsystemu KONTROLA, Biblioteka akt, CZM, Ewidencje,
* umiejętność efektywnego działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych,
* umiejętność wykorzystania w realizacji zadań pozyskanych informacji od współpracowników, przełożonych i radcy prawnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy innych dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia.

Inne informacje:

Praca na zastępstwo.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie sprawdzianu. Oferty niekompletne lub złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można będzie uzyskać pod nr. tel.(024) 275 63 13, wew. 129.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-06


pod adres:

Urząd Skarbowy
PIASTOWSKA 48
09-200 SIERPC

elsinore - 5 Lipiec 10, 07:57

Urząd Skarbowy w Mońkach

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw analizy informacji o dochodach z nieujawnionych źródeł i likwidatury w Referacie podatku dochodowego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Mońki
Urząd Skarbowy w Mońkach
ul. Ełcka 41a
19-100 Mońki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* weryfikacja informacji w sprawie przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
* wystawianie kwitów wpłaty i wypłaty z kasy Urzędu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane o profilu ekonomicznym, administracyjnym lub prawniczym
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
o dobra organizacja pracy
o samodzielność i umiejętność zarządzania czasem

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy w administracji skarbowej
* umiejętność pracy w zespole
* otwartość na zmiany
* dokładność i rzetelność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dowodu osobistego

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani zostaną powiadomieni
o terminie rozmowy wstępnej. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 727 99 33.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

Urząd Skarbowy
Ełcka 41A
19-100 Mońki

elsinore - 5 Lipiec 10, 08:02

Urząd Skarbowy w Wejherowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw wprowadzania danych z deklaracji i dokumentów do ewidencji komputerowych, do wykonywania czynności związanych z obsługą kancelaryjną Urzędu w Referacie Wstępnej Obsługi Klienta

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Wejherowo
ul. Sobieskiego 346
84-200 Wejherowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* tworzenie paczek z deklaracji wpływających do Urzędu
* wprowadzania danych z deklaracji i dokumentów do ewidencji komputerowych
* wykonywania czynności związanych z obsługą kancelaryjną Urzędu
* tworzenie rejestrów przypisów/odpisów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność biegłej obsługi komputera
o znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań wymaganych na powyższym stanowisku pracy

wymagania dodatkowe

* umiejętność dobrej organizacji pracy
* umiejętność pracy pod presją czasu
* mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.
W tym celu prosimy o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 7363830 lub 58 7363828.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12


pod adres:

Urząd Skarbowy w Wejherowie
Sobieskiego 346
84-200 Wejherowo
Kancelaria

elsinore - 5 Lipiec 10, 08:02

Urząd Skarbowy w Wejherowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw egzekucji administracyjnej w Referacie Egzekucji

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Wejherowo
Wejherowo,
ul. Pucka 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie orzecznictwa w zakresie egzekucji administracyjnej,
* opracowywanie składanych przez uczestników postępowań środków zaskarżenia w celu przekazania do rozpatrzenia organowi nadzoru,
* udział w spisach inwentarza oraz w postępowaniach prowadzonych w celu zabezpieczenia spadków przeprowadzanych na zlecenie sądu,
* udział w czynnościach egzekucyjnych, w szczególności w zakresie egzekucji z ruchomości oraz nieruchomości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o samodzielność i umiejętność dobrej organizacji pracy,
o znajomość przynajmniej podstawowych pojęć i procedur w zakresie egzekucji oraz postepowania administracyjnego,
o umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. W tym celu prosimy o podanie nr telefonu i adresu elektronicznego. Oferty odrzucone zostana komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 736 38 30.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

Urząd Skarbowy
Sobieskiego 346
Wejherowo
kancelaria

elsinore - 5 Lipiec 10, 08:02

Urząd Skarbowy w Elblągu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw kancelaryjno informacyjnych w Dziale Spraw Ogólnych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Elbląg
Urząd Skarbowy
ul. Adama Mickiewicza 43
82-300 Elbląg

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Przygotowywanie informacji wg zasad określonych w Dziale VII Ordynacji podatkowej.
* Prowadzenie rejestru wpływajacych wniosków oraz zbieranie informacji i przygotowywanie odpowiedzi.
* Obsługa kancelaryjna Urzędu Skarbowego w zakresie korespondencji wychodzącej, w tym: rejestracja pism wychodzących,oznakowanie przesyłek znakami opłaty oraz innymi znakami dotyczącymi trybu doręczeń,oznakowanie kopert i zwrotek nalepkami adresowymi, aktualiz. danych na listach podawczych,prowadzenie książki kontroli wpłat oraz opłat wykonanych przez maszynę do frankowania.
* Obsługa stanowiska podawczego, w tym:przyjmowanie korespondencji , kwitowanie, opatrzenie pieczęcią wpływu,sprawdzenie: kompletności , właściwości rzeczowej i miejscowej, obowiązku wniesienia opłaty skarbowej, rozdział na piony organizacyjne, wprowadzenie do ewidencji korespondencji wpływającej , informowanie interesantów o sposobie i miejscu załatwienia spraw.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne).
o Umiejetność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku.
o Umiejetność prowadzenia rozmowy z tzw. "trudnym klientem".

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów poświadczających poprzednie zatrudnienie,
* kopie dokumentów poświadczających nabyte kwalifikacje.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru. Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru, oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje mozna uzyskać pod. nr tel. /55/ 6115739


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-09


pod adres:

Urząd Skarbowy
Mickiewicza 43
82-300 Elbląg

lub osobiście w sali Obsługi Podatnika - stanowisko 20.

elsinore - 5 Lipiec 10, 08:27

Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: radca prawny do spraw ds obsługi prawnej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Radzyń Podlaski
Urząd Skarbowy
21-300 Radzyń Podlaski
ul. Lubelska 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa związanych z działalnością Urzędu Skarbowego w celu przedstawienia aktualnego stanu prawnego zleconych spraw,
* opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów normatywnych wydawanych przez Naczelnika oraz projektów umów zawieranych przez Urząd Skarbowy w celu zapewnienia ich zgodności z prawem,
* wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania Urzędu w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
* informowanie kadry kierowniczej Urzędu o zmianach w obowiązujących aktach prawnych w zakresie działania Urzędu w celu zapewnienia bieżącej aktualizacji stanu prawnego,
* przygotowywanie pism procesowych w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez okręgową izbę radców prawnych,
o dobra znajomość prawa administracyjnego, podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, cywilnego, gospodarczego oraz z zakresu zamówień publicznych
o umiejętność obsługi komputera
o asertywność, umiejętność podejmowania decyzji, przekonywania i konsultowania kwestii drażliwych
o rzetelność, odpowiedzialność, sumienność,
o kandydat nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek, prowadzić kancelarii prawnej oraz pozostawać w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym urzędem administracji państwowej,

wymagania dodatkowe

* ukończone kursy podwyższające kwalifikacje zawodowe
* umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia wpisu na listę radców prawnych,
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie lub nadesłanie (liczy się data stempla pocztowego) wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru – proszę o podanie telefonu do kontaktu.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-83) 352-11-09

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-08

pod adres:

Urząd Skarbowy
Lubelska 1
21-300 Radzyń Podlaski

elsinore - 5 Lipiec 10, 08:30

Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: od Inspektora do Starszego Komisarza Skarbowego Dział Kontroli Podatkowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo
ul. Białobrzeska 53A
02-325 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przeprowadzanie źródłowych kontroli podatkowych,
* przeprowadzanie czynności sprawdzających.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie lub wyższe w zależności od stanowiska, administracyjne,ekonomiczne lub prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów podatkowych,
o orientacja w specjalizacjach pokrewnych,
o umiejętność zastosowania swojej wiedzy w praktyce, precyzowania wniosków i zdolność analitycznego myślenia,
o łatwość pisemnego formułowania myśli,
o umiejętność obsługi komputera,
o umiejętność pracy w zespole,
o samodzielność, odpowiedzialność, uczciwość.

wymagania dodatkowe

* staż pracy w organach podatkowych lub służbach finansowo-księgowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Do pierwszego etapu selekcji nie będziemy zapraszać wszystkich kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne podane w ogłoszeniu. Urząd skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na danym stanowisku. Brak kontaktu jest równoważny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 570-89-01

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

Urząd Skarbowy
Białobrzeska 53 a
02-325 Warszawa

elsinore - 5 Lipiec 10, 08:47

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Dziale Podatków Pośrednich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Poznań
Pierwszy Welkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu
pl. Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analizowanie danych zawartych w deklaracjach podatkowych dla podatku od towarów i usług pod względem merytorycznym i rachunkowym i ich zatwierdzenie w systemie POLTAX
* orzecznictwo w zakresie podatku od towarów i usług (przygotowanie projektów decyzji, postanowień)
* wykonywanie czynności sprawdzających

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość procedur wynikających z ustawy: Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku od towarów i usług
o umiejętność sprawnej obsługi komputera
o zdolność analitycznego myślenia
o umiejętność pracy pod presją czasu
o samodzielność i inicjatywa

wymagania dodatkowe

* umiejętność pracy w zespole
* rzetelność, odpowiedzialność, dokładność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Informacje w sprawie zakwalifikowania do dalszego postępowania rekrutacyjnego kandydaci mogą uzyskać w dniach 13 i 14 lipca 2010r. w godz. od 9.00 do 13.00 pod numerem telefonu 61 850 94 66 powołując się na numer oferty. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mail. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-07


pod adres:

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy
Plac Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań

elsinore - 5 Lipiec 10, 12:14

Izba Skarbowa w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Wydziale Konsultantów w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Toruń
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
ul. Św. Jakuba 20
87-100 Toruń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* udzielanie informacji telefonicznych w zakresie obowiązującego systemu podatkowego,
* opracowywanie i aktualizacja aplikacji
* przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących uregulowań prawa podatkowego,
* przygotowywanie i prowadzenie szkoleń merytorycznych,
* czuwanie nad aktualnością przygotowywanych materiałów,
* monitorowanie SIP w celu wychwycenia rozbieżności interpretacyjnych i sygnalizowanie rozbieżności w zakresie udzielanych odpowiedzi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub inne uzupełnione kierunkowymi studiami podyplomowymi
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego materialnego, w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatków majątkowych oraz Ordynacji podatkowej,
o komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

* umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,
* umiejętność pracy pod presją czasu,
* rzetelność i odpowiedzialność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-15


pod adres:

Izba Skarbowa
Dr. E. Warmińskiego 18
85-950 Bydgoszcz
z dopiskiem "oferta pracy ITK"

elsinore - 5 Lipiec 10, 12:14

Urząd Skarbowy w Kraśniku

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw orzecznictwa w podatku od spadków i darowizn Referacie podatków majątkowych i opłat ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kraśnik
ul. Tadeusza Kościuszki nr 5
23-200 KraśnikZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opracowywanie analizy materiału dowodowego w celu ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn;
* analiza składanych zgłoszeń SD-Z2 pod kątem dopełnienia warunków do skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn
* opracowywanie decyzji w sprawach z zakresu podatku od spadków i darowizn
* przygotowywanie zaświadczeń w sprawie uregulowania podatku od spadków i darowizn
* wprowadzanie do aplikacji CZM danych pochodzących ze składanych zeznań podatkowych SD-3; SD-3A oraz SD-Z2

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
o znajomość ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy Kodeks Cywilny
o komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
o umiejętność analitycznego myślenia oraz działania w sytuacjach stresowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie

Inne informacje:

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz otrzymane po terminie będą odrzucone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (81) 884 30 37 wew. 103

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-10

pod adres:

Urząd Skarbowy
Tadeusza Kościuszki 5
23-200 Kraśnik

elsinore - 5 Lipiec 10, 12:15

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: kontroler rozliczeń do spraw wstępnej obsługi dokumentów i rozrachunków z podatnikami i płatnikami w Referacie rachunkowości podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Tomaszów Lubelski
Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim
ul. Rolnicza 17
22-600 Tomaszów Lubelski
woj. lubelskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* księgowanie dowodów wpłat i zwrotów w celu uzyskania zapisu na kartach kontowych operacji finansowych oraz kontrolowanie terminowości i zupełności wpłat w celu naliczenia odsetek i innych kosztów ubocznych oraz wydania postanowień o zaliczeniu wpłaty.
* rozliczanie deklaracji, zeznań rocznych i ich korekt oraz dokonywanie zwrotów nadpłat podatków i zaliczenia ich na zaległe, bieżące i przyszłe zobowiązania podatkowe wraz z wydaniem postanowień w celu rozliczenia podatnika lub płatnika z budżetem.
* podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w celu windykacji należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych .
* gromadzenie danych do wydania zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzeniu wysokości zaległości podatkowych oraz przygotowywanie zaświadczeń lub postanowień o odmowie wydania zaświadczenia .
* rozpatrywanie wniosków i załatwianie spraw z zakresu rachunkowości podatkowej w celu obsługi klientów Urzędu i jednostek nadrzędnych .

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o Rachunkowości ,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o zdolność analitycznego myślenia,
o komunikatywność ;

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe ekonomiczne,
* obsługa komputera ,
* praca w rachunkowości przy zastosowaniu metod informatycznych - co najmniej 6 miesięcy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

-Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru.
-Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniali wymagania formalne będą opublikowane na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim.
-Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
-Wyniki naboru będą zamieszczone na stronie internetowej BIP US w Tomaszowie Lubelskim i BIP KPRM oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu .
-Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.(84)6660110

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

Urząd Skarbowy
Rolnicza 17
22-600 Tomaszów Lubelski

elsinore - 5 Lipiec 10, 12:16

Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw orzecznictwa w podatku od spadków i darowizn w Samodzielnym Referacie Podatków od Spadków, Darowizn i Czynności Cywilnoprawnych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Piotrków Trybunalski
Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wronia 65
97-300 Piotrków Tryb.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Analizowanie wpływających informacji i zeznań podatkowych z zakresu podatku od spadków i darowizn i prowadzenie postępowań podatkowych,
* Ewidencjonowanie wpływających informacji dotyczących podatku od spadków i darowizn w programie komputerowym „Czynności Majątkowe”,
* Opracowywanie projektów decyzji dotyczących ulg i zwolnień w podatku od spadków i darowizn,
* Przygotowywanie oraz wydawanie zaświadczeń,
* Wprowadzanie do systemu komputerowego POLTAX danych wynikających z dokumentów,
* Opracowywanie wniosków o ukaranie za wykroczenia i przestępstwa skarbowe,
* Przyjmowanie interesantów oraz udzielanie informacji w zakresie obowiązujących przepisów,
* Zakładanie akt podatkowych prowadzonych spraw.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne
* doświadczenie: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w organach skarbowych lub staż zorganizowany przez powiatowe urzędy pracy w organach administracji rządowej albo samorządowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa w zakresie podatku od spadków i darowizn, i ustawy Ordynacja podatkowa,
o umiejętność obsługi komputera,
o komunikatywność, samodzielność,
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o umiejętność kulturalnej i taktownej obsługi klienta.

wymagania dodatkowe

* bardzo dobra organizacja pracy,
* umiejętność pracy w zespole,
* umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy,
* kopie dokumentów potwierdzające staż pracy w organach skarbowych lub staż zorganizowany przez powiatowe urzędy pracy w organach administracji rządowej albo samorządowej.

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie następnego etapu rekrutacji. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 44 645-01-41

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

Urząd Skarbowy
Wronia 65
97-300 Piotrków Tryb.
pok. 420, IV piętro
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy” – w przypadku przesyłania oferty pocztą

elsinore - 5 Lipiec 10, 12:21

Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Dziale Podatku od Towarów i Usług ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany
01-844 Warszawa ul. Skalbmierska 5


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przeprowadzanie czynności sprawdzających dotyczących deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług ze zwrotem różnicy podatku,
* Przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie zasadności i poprawności korekt deklaracji VAT, z których wynika nadpłata.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o praktyczna znajomość obsługi komputera,
o znajomość przepisów prawa podatkowego w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej,
o umiejętność stosowania wiedzy w praktyce,
o zdolność analitycznego myślenia i komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* znajomość programu informatycznego POLTAX,
* staż pracy w skarbowości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje:

Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wszystkie składane dokumenty powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Postępowanie rekrutacyjne może się składać z testu i części ustnej.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-10

pod adres:

Urząd Skarbowy
Skalbmierska 5
01-844 Warszawa

Kadry pok.326
tel.(0-22) 835-33-19; 56 93 274

elsinore - 5 Lipiec 10, 12:26

Urząd Skarbowy w Białogardzie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy księgowy do spraw do spraw ksiegowania danych i dystrybucji dochodów w Dziale Rachunkowości Podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Białogard
Urząd Skarbowy w Białogardzie
ul.Mickiewicza 3
78-200 Białogard

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* księgowanie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów oraz decyzji na kartach kontowych podatników i uzgadnianie zaksięgowanych operacji z dokumentami księgowymi,
* sporządzanie postanowień w zakresie zaliczenia wpłat po terminie, nadpłat na zaległości i zobowiązania bieżące, zaliczenia zwrotu na zobowiązania bieżące i zaległości zgodnie z wnioskiem podatnika lub z urzędu,
* ewidencjonowanie, sporządzanie i zgłaszanie wierzytelności Urzędu do komorników sądowych w przypadkach gdy prowadzona jest licytacja majątku podatnika.
* dokonywanie dystrybucji dochodów budżetowych do budżetu państwa, kosztów upomnień na dochody oraz ewidencjonowanie zrealizowanych przelewów,
* obsługa kont sum do wyjaśnienia, wyjaśnianie wpłat nieprawidłowo opisanych lub niewłaściwie skierowanych,
* dokonywanie zwrotów podatków, a w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów Ordynacji podatkowej,
o umiejętność jasnego przekazywania informacji,
o uprzejmość,
o umiejętność przekonywania,
o umiejętność obsługi komputera,
o umiejętność nalaitycznego myślenia, wyciągania wniosków.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne,
* przeszkolenie z obsługi programów komputeowych wykorzystywanych na stanowisku pracy,
* umiejętność pracy pod presją czasu,
* umiejętność pracy w zespole,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, odbyte kursy, szkolenia.

Inne informacje:

Prosimy o umieszczenie na kopercie dopisek: "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej".Otrzymane aplikacje po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Po zakończonym naborze aplikacje kandydatów będą komisyjnie zniszczone. Inne informacje pod numerem telefonu : 94 311 04 04 lub 311 04 14

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-18


pod adres:

Urząd Skarbowy
Mickiewicza 3
78-200 Białogard

elsinore - 6 Lipiec 10, 14:25

Izba Skarbowa w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Wydziale Konsultantów w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Toruń
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
ul. Św. Jakuba 20
87-100 Toruń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* udzielanie informacji telefonicznych w zakresie obowiązującego systemu podatkowego,
* opracowywanie i aktualizacja aplikacji "Poradnik Pytań i Odpowiedzi" w celu wykorzystania w trakcie udzielania informacji telefonicznej i doskonalenia swoich umiejętności,
* przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących uregulowań prawa podatkowego,
* przygotowywanie i prowadzenie szkoleń merytorycznych,
* czuwanie nad aktualnością przygotowywanych materiałów,
* monitorowanie SIP w celu wychwycenia rozbieżności interpretacyjnych i sygnalizowanie rozbieżności w zakresie udzielanych odpowiedzi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub inne uzupełnione kierunkowymi studiami podyplomowymi
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego materialnego, w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatków majątkowych oraz Ordynacji podatkowej,
o komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

* umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,
* umiejętność pracy pod presją czasu,
* rzetelność i odpowiedzialność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostajną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-11

pod adres:

Izba Skarbowa
Dr. E. Warmińskiego 18
85-950 Bydgoszcz
z dopiskiem "oferta pracy ITK2"

elsinore - 6 Lipiec 10, 14:26

Izba Skarbowa w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Wydziale Konsultantów w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Toruń
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
ul. Św. Jakuba 20
87-100 Toruń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* udzielanie informacji telefonicznych w zakresie obowiązującego systemu podatkowego,
* opracowywanie i aktualizacja aplikacji "Poradnik Pytań i Odpowiedzi" w celu wykorzystania w trakcie udzielania informacji telefonicznej i doskonalenia swoich umiejętności,
* przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących uregulowań prawa podatkowego,
* przygotowywanie i prowadzenie szkoleń merytorycznych,
* czuwanie nad aktualnością przygotowywanych materiałów,
* monitorowanie SIP w celu wychwycenia rozbieżności interpretacyjnych i sygnalizowanie rozbieżności w zakresie udzielanych odpowiedzi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub inne uzupełnione kierunkowymi studiami podyplomowymi
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego materialnego, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej,
o komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

* umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,
* umiejętność pracy pod presją czasu,
* rzetelność i odpowiedzialność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-11

pod adres:

Izba Skarbowa
Dr. E. Warmińskiego 18
85-950 Bydgoszcz
z dopiskiem "oferta pracy ITK1"

elsinore - 6 Lipiec 10, 14:27

Urząd Skarbowy w Rypinie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: kontroler rozliczeń do spraw prowadzenia rozliczeń podatników z urzędem w Referacie Rachunkowości Podatkowej i Budżetowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Rypin
Urząd Skarbowy
87-500 Rypin
ul. Dojazdowa 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* kontrola wyciągów bankowych i rozdział między księgowych uzgodnionych wyciagów bankowych wraz z dokumentami wpłat
* dystrybucja wpływów do jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych
* ustalanie, księgowanie i wyjaśnienie "wpływów do wyjaśnienia"
* prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji podatkowej, w szczególności przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i przerachowań w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT-4 )
* kontrola terminowości wpłat należności od podatników i niezwłoczne podejmowanie działań zmierzających do przymusowego ściągnięcia należności budżetowych
* analiza i likwidacja nadpłat
* bieżąca analiza stanu na kartach kontowych podatników i płatników, w tym w szczególności kontrolowanie zaległości, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych
* gromadzenie i przekazywanie do budżetu dochodów państwowej jednostki budżetowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne lub ogólne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, oraz przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej i ustawy o rachunkowości
o umiejętność dobrej obsługi komputera
o umiejetność dobrej organizacji pracy
o umiejetność redagowania pism
o umiejetność pracy w zespole
o samodzielność, systematyczność i komunikatywność
o umiejętność taktownej i kulturalnej obsługi klienta

wymagania dodatkowe

* odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
* doświadczenie w pracy biurowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:


Zatrudnienie na czas określony - umowa na zastępstwo.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do rozmowy.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

Urząd Skarbowy
Dojazdowa 10
87-500 Rypin

elsinore - 6 Lipiec 10, 14:38

Urząd Skarbowy w Ciechanowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw przenoszenia odpowiedzialności i zabezpieczeń Referat Funkcji Wierzyciela, Przenoszenia Odpowiedzialności i Zabezpieczeń oraz Pomocy Publicznej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Ciechanów
Urzad Skarbowy w Ciechanowie
ul Warszawska 58

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Orzecznictwo w zakresie przenoszenia odpowiedzialności za zaległości podatkowe na osoby trzecie i następców prawnych
* Orzecznictwo w zakresie zabezpieczeń należności Skarbu Państwa
* Orzecznictwo w zakresie zastawów skarbowych
* Prowadzenie ewidencji i wnioskowanie o wpis hipotek
* Ustanawianie i prowadzenie rejestru zastawów skarbowych
* Kierownie wniosków dot. pomocy państw obcych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane ekonomiczne, prawnicze i administracyjne /magisterstkie/
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego w zakresie zastawów skarbowych, hipotek i zabezpieczeń oraz postępowań podatkowych /ustawa - Ordynacja podatkowa/
o znajomość ogólnych zasad administracyjnego postępowania egzekucyjnego /ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji/

wymagania dodatkowe

* znajomość obsługi komputera
* dokładność, systematyczność, dyspozycyjność, wysokoa etyka zawodowa

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* świadectw pracy
* zaświadczeń, dyplomów potwierdzających uzupełnienie wykształcenia

Inne informacje:

Oferty kandydatów niekompletne, niespełniające wymagań formalnych lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostana powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty odrzucone będą komisyjnie niszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 23/672-44-39 w.202

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

Urząd Skarbowy
Warszawska 58
06-400 Ciechanów

elsinore - 6 Lipiec 10, 14:44

Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw ewidencji tytułów wykonawczych i rozliczeń z wierzycielami w dziale egzekucji ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany
01-844 Warszawa ul. Skalbmierska 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* kwalifikowanie wpływających tytułów wykonawczych pod względem spełnienia wymogów formalnych w celu przyjęcia ich do egzekucji lub zwrotu do wierzyciela;
* rejestrowanie przyjmowanych tytułów wykonawczych i ewidencji tytułów wykonawczych w aplikacji egapoltax;
* podział przyjętych tytułów wykonawczych wg właściwych rejonów egzekucyjnych i przekazywanie tytułów osobom prowadzącym rejony egzekucyjne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o biegła obsługa komputera,
o ogólna wiedza z zakresu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ,
* oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępsto skarbowe.

Inne informacje:

Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wszystkie składane dokumenty powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Postępowanie rekrutacyjne może się składać z testu i części ustnej.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-11


pod adres:

Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany
ul. Skalbmierska 5
01-844 Warszawa
Kadry pok.326
tel.(0-22) 835-33-19; 56 93 274

elsinore - 6 Lipiec 10, 15:04

Urząd Skarbowy w Węgrowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Samodzielnym Referacie Egzekucji Administracyjnej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Węgrów
Urząd Skarbowy
ul. Kościelna 4
07-100 Węgrów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* dokonywanie czynności sprawdzających otrzymanych tytułów wykonawczych w tym dopuszczalności egzekucji administracyjnej, wprowadzanie danych z tytułów wykonawczych i dokonanych czynności do systemu Egapoltax w celu zapewnienia poprawności, kompletności i aktualności bazy danych
* przygotowywanie projektów postanowień w celu dokonania rozstrzygnięć
* stosowanie środków egzekucyjnych w celu wykonania obowiązków objętych tytułami egzekucyjnymi
* kwalifikowanie spraw do przydziału poborcy skarbowemu, dokonywanie przydziału i odbioru służby, rozliczanie i kontrola pracy poborcy w celu właściwego i terminowego załatwienia sprawy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wiedza w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji, Kodeksu postępowania administracyjnego
o komunikatywność
o umiejętność działania w sytuacjach stresowych
o umiejętności redakcyjne
o umiejętność pracy w zespole
o znajomość pakietu Office w zakresie podstawowych jego funkcji

wymagania dodatkowe

* obsługa programów komputerowych Egapoltax, Biblioteka Akt, Poltax

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminach sprawdzianu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydatów którzy nie zostali wybrani podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-13

pod adres:

Urząd Skarbowy
Kościelna 4
07-100 Węgrów
Kancelaria, pokój nr 2

elsinore - 6 Lipiec 10, 15:06

Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw do spraw wymiaru i orzecznictwa w Referacie Podatków Pośrednich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Tarnobrzeg
Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 12
39-400 Tarnobrzeg

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wszczynanie i prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług
* analizowanie i ocenianie zebranego materiału dowodowego po przeprowadzonym postępowaniu kontrolnym
* wprowadzanie do systemu POLTAX danych z dokumentów objętych słownikami dotyczących załatwianych spraw
* prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji
* prowadzenie spraw z zakresu złożonych odwołań od decyzji organu pierwszej instancji
* analizowanie składanych deklaracji , informacji VAT-7,VAT-7K

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dobra znajomość przepisów prawa podatkowego w zakresie VAT, przepisów UE i Ordynacji podatkowej
o obsługa komputera w zakresie edytorów biurowych
o umiejętność analitycznego myślenia
o komunikatywność z umiejętnością argumentowania, asertywność
o umiejętność współpracy w zespole oraz działania w sytuacjach stresowych
o kultura osobista

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe ekonomiczne , prawnicze lub administracyjne
* umiejętność pracy w programach POLTAX, Biblioteka AKT, KONTROLA
* doświadczenie zawodowe w administracji skarbowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (ukończone kursy, studia podyplomowe)
* kopie świadectw pracy, zaświadczeń

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0-15 8514302

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

Urząd Skarbowy
Wyspiańskiego 12
39-400 Tarnobrzeg

elsinore - 6 Lipiec 10, 15:07

Urząd Skarbowy w Będzinie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw orzecznictwa podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą w Dziale Podatku Dochodowego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Będzin
Urząd Skarbowy w Będzinie
42-500 Będzin
ul. I Armii Wojska Polskiego 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* współudział w weryfikacji protokołów kontroli, gromadzenia materiałów dowodowych oraz prowadzeniu postępowań podatkowych,
* przyjmowanie, rejestrowanie, weryfikowanie pod względem formalnym zeznań rocznych,
* prowadzenie czynności sprawdzających deklaracji podatkowych,
* udzielanie informacji podatnikom z zakresu podatku dochodowego,
* wprowadzanie do systemu POLTAX decyzji i postanowień wydanych w toku prowadzonych postępowań oraz korekt deklaracji składanych w związku z przeprowadzoną kontrolą.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne.
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego,
o komunikatywność,
o odporność na stres,
o umiejętność pracy w zespole,
o dokładność,
o umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywności i argumentacji,
o umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy,
* kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Inne informacje:

Postępowanie składa się z dwóch etapów: test wiedzy oraz rozmowy z komsją. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie. Oferty nie spełniające wymagań formalnych i niezbędnych nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 762 77 81, 762 77 82.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-16


pod adres:

Urząd Skarbowy
I Armii Wojska Polskiego 1
42-500 Będzin
kadry - pokój 81 lub 82 lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data stempla pocztowego)

elsinore - 6 Lipiec 10, 15:08

Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Referacie Podatków Pośrednich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Nowy Tomyśl
ul. Kolejowa 38
64-300 Nowy Tomyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opracowywanie kart oceny zasadności zwrotu podatku od towarów i usług, przedkładanie ich do akceptacji uprawnionym osobom w celu dokonania zwrotu przysługującego podatku.
* dokonywanie czynności sprawdzających deklaracji w celu przekazania ich do komórki wprowadzania danych, a następnie do komórki rachunkowości podatkowej,
* przygotowywanie zaświadczeń potwierdzających uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku, z tytułu nabycia środka transportu w celu umożliwienia podatnikom rejestracji pojazdów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość prawa podatkowego,
o praktyczna umiejętność obsługi komputera,
o umiejętność analitycznego myślenia,

wymagania dodatkowe

* umiejętność pracy pod presją czasu,
* komunikatywność,
* samodzielność,
* umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Osoby składające oferty pracy zostaną powiadomione na piśmie, czy zostały zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie i procedurze dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Przewidywany termin zatrudnienia – 01.09.2010r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 614423166 wew. 151

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-11

pod adres:

Urząd Skarbowy
Kolejowa 38
64-300 Nowy Tomyśl

elsinore - 6 Lipiec 10, 15:10

Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw wprowadzanie i przetwarzania dokumentów podatkowych w systemie POLTAX w Dziale Informatyki oraz Ewidencji i Identyfikacji Podatników

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Poznań
Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady
ul. Wojciechowskiego 3/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wprowadzanie do aplikacji POLTAX danych podstawowych i szczegółowych z dokumentów podatkowych wpływających do Urzędu Skarbowego oraz dokonywanie walidacji,
* obsługa podatnika, wstępne sprawdzanie poprawności deklaracji,
* przetwarzanie korekty deklaracji za lata ubiegłe,
* zatwierdzanie poprawny deklaracji w systemie POLTAX,
* tworzenie rejestrów przypisów/odpisów, sprawdzanie zgodności rejestrów z dokumentami źródłowymi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne lub informatyczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o jasność i precyzyjność argumentowania w kontaktach z podatnikiem,
o znajomość obsługi komputera,
o samodzielność i umiejętność dobrej organizacji pracy,

wymagania dodatkowe

* doświadczenie na zbliżonym stanowisku pracy,
* komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Za datę nadesłania ofert uważa się datę stempla pocztowego. Prosimy o podawanie adresów e-mail. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie czynności rekrutacyjnych.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc na nr tel. (061) 8-270-137.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-16

pod adres:

Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady
Wojciechowskiego 3/5
60-685 Poznań
KADRY

elsinore - 6 Lipiec 10, 15:10

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Dziale Podatku Dochodowego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Poznań
Poznań, ul. Chłapowskiego 17/18
Poznań, ul. Zamenhofa 138
Swarzędz, ul. Dworcowa 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie orzekania w sprawach podatku dochodowego o osób fizycznych i prawnych,
* prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych poprzez analizę i weryfikację dokumentów pod kątem prawidłowości, terminowości i rzetelności wykonania obowiązków ciążących na podatnikach i płatnikach,
* prowadzenie postępowań w celu rozpatrzenia indywidualnych wniosków skierowanych przez podatników w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
* przygotowywanie decyzji zabezpieczających wykonanie zobowiązań podatkowych przed wydaniem decyzji określającej zobowiązanie,
* prowadzenie postępowań w sprawach orzekania o odpowiedzialności osób trzecich, następców prawnych oraz płatników i inkasentów za zobowiązania podatkowe,
* współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz organami zewnętrznymi, przygotowując m.in. odpowiedzi na ich zapytania,
* wprowadzanie i zatwierdzanie dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych w systemie Poltax i Poltax 2B.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o umiejętność pracu w zespole,
o umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe prawnicze lub ekonomiczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje kandydata,
* kwestionariusz osobowy dostępny na stronie www.pus.poznan.pl lub Biurze Podawczym w siedzibie urzędu.

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony-ZASTĘPSTWO.
Zapraszamy do składania ofert osoby posiadające orzeczony stopień o niepełnosprawności.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mail.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-11

pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
CHŁAPOWSKIEGO 17/18
60-965 POZNAŃ

elsinore - 7 Lipiec 10, 14:54

Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw obsługi deklaracji w podatku od towarów i usług w Dziale Podatków Pośrednich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Wrocław
Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki
ul. Sztabowa 100
53-310 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* formalna i merytoryczna weryfikacja deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług, tworzenie paczek z deklaracjami, wzywanie podatników, zatwierdzanie rejestrów w systemie Poltax,
* przeprowadzanie czynności wyjaśniających,
* udzielanie informacji podatnikom z zakresu podatku od towarów i usług, przyjmowanie interesantów / podatników,
* kompletowanie, weryfikowanie dokumentów dotyczacych kas rejestrujących,
* typowanie podatników do kontroli podatkowej i skarbowej,
* prowadzenie rejestrów i współuczestniczenie w przygotowywaniu sprawozdań, analiz w ramach właściwości rzeczowej komórki,
* przyjmowanie i weryfikowanie wniosków składanych przez podatników,
* współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie o profilu prawniczym, administracyjnym lub ekonomicznym
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej,
o umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
o odpowiedzialność i umiejętność organizacji pracy własnej,
o umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* ukończone studia podyplomowe w zakresie podatkowym lub rachunkowości,
* doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne - nie będą rozpatrywane.
List motywacyjny i oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Prosimy o podanie w ofercie numeru ogłoszenia, którego dana oferta dotyczy.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki
Sztabowa 100
53-310 Wrocław

elsinore - 7 Lipiec 10, 14:56

Izba Skarbowa w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Oddziale Podatku od Towarów i Usług Transakcje Krajowe w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Toruń
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
ul. Św. Jakuba 20
87-100 Toruń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej,
* opracowywanie odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa w celu ponownej weryfikacji udzielonej indywidualnej interpretacji,
* opracowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
* przygotowywanie informacji podatkowych,
* czuwanie nad aktualnością przygotowywanych informacji podatkowych,
* analiza interpretacji pod względem jednolitości,
* przygotowywanie sprawozdań i prowadzenie statystyk

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub inne uzupełnione kierunkowymi studiami podyplomowymi
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej,
o komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
o dobra znajomość obsługi komputera,
o umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi

wymagania dodatkowe

* rzetelność i odpowiedzialność,
* umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

Izba Skarbowa
Dr. E. Warmińskiego 18
85-950 Bydgoszcz
z dopiskiem "oferta pracy ITPP"

elsinore - 7 Lipiec 10, 14:57

Izba Skarbowa w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Oddziale Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Toruń
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
ul. Św. Jakuba 20
87-100 Toruń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej,
* opracowywanie odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa w celu ponownej weryfikacji udzielonej indywidualnej interpretacji,
* opracowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
* przygotowywanie informacji podatkowych,
* czuwanie nad aktualnością przygotowywanych informacji podatkowych,
* analiza interpretacji pod względem jednolitości,
* przygotowywanie sprawozdań i prowadzenie statystyk

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lun inne uzupełnione kierunkowymi studiami podyplomowymi
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatków majątkowych oraz Ordynacji podatkowej
o komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
o dobra znajomość obsługi komputera
o umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi

wymagania dodatkowe

* rzetelność i odpowiedzialność,
* umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

Izba Skarbowa
Dr. E. Warmińskiego 18
85-950 Bydgoszcz
z dopiskiem "oferta pracy ITPB2"

elsinore - 7 Lipiec 10, 14:57

Izba Skarbowa w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Oddziale Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Toruń
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
ul. Św. Jakuba 20
87-100 Toruń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej,
* opracowywanie odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa w celu ponownej weryfikacji udzielonej indywidualnej interpretacji
* opracowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
* przygotowywanie informacji podatkowych,
* czuwanie nad aktualnością przygotowywanych informacji podatkowych,
* analiza interpretacji pod względem jednolitości,
* przygotowywanie sprawozdań i prowadzenie statystyk

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub inne uzupełnione kierunkowymi studiami podyplomowymi
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatków majątkowych oraz Ordynacji podatkowej,
o komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
o dobra znajomość obsługi komputera,
o umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi

wymagania dodatkowe

* rzetelność i odpowiedzialność,
* umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy iinnych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

Izba Skarbowa
Dr. E. Warmińskiego 18
85-950 Bydgoszcz
z dopiskiem "oferta pracy ITPB1"

elsinore - 7 Lipiec 10, 14:59

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw kancelaryjnych i udzielania informacji w Dziale spraw ogólnych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Lublin
Pierwszy Urząd Skarbowy
w Lublinie
ul.Sądowa 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie dokumentów składanych przez podatników
* prowadzenie komputerowej rejestracji pism
* weryfikacja pod względem merytorycznym pism wpływających do Urzędu
* sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym
* wydawanie druków, udzielanie podstawowych informacji
* prowadzenie dzienników korespondencyjnych
* prowadzenie korespondencji wpływającej i wychodzącej z Urzędu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego praca w Urzędzie Skarbowym
* pozostałe wymagania niezbędne:
o obsługa komputera
o umiejętność działania w sytuacjach stresowych
o znajomość podstawowych przepisów prawa podatkowego

wymagania dodatkowe

* 6-m-cy pracy w kancelarii
* umiejętności interpersonalne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* dokument potwierdzający staż pracy

Inne informacje:

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
Sądowa 5
20-027 Lublin
Pierwszy Urząd Skarbowy
Sądowa 5
20-027 Lublin
pokój 218

elsinore - 7 Lipiec 10, 15:01

Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: komisarz skarbowy do spraw kontroli podatkowej w Dziale kontroli podatkowej

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Zielona Góra
Lubuski Urząd Skarbowy
ul. Dr. Pieniężnego 24
Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie kontroli podatowych i czynności sprawdzających,
* wykonywanie czynności na zlecenie innych urzędów skarbowych ( głównie czynności sprawdzające transakcje, przesłuchania świadków w ramach tzw. pomocy prawnej )
* bieżące i kompletne wprowadzanie danych do posystemu KONTROLA
* sporzadzanie wniosków o ukaranie i zawiadomień o popełnionych przestępstwach związanych z prowadzonymi kontrolami celem przekazania do stanowiska ds. karnych skarbowych lub prokuratury
* przygotowywanie wniosków w sprawie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w toku kontroli podatkowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w kontroli
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość prawa podatkowego
o umiejętność stosowania przepisów w praktyce
o inicjatywa
o umiejętność pracy w zespole
o samodzielność
o zdolność analitycznego myślenia
o umiejętność działania w sytuacjach stresowych

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne
* znajomość języka angielskiego lub niemieckiego udokumentowana certyfikatem
* umiejętność obsługi aplikacji KONTROLA , VIES, IDEA

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne informacje:


Oferty nie kompletne, otrzymane po terminie ( data stempla pocztowego) i nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni o terminie rozmów kwalifikacyjnych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 684560906; 684560910

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-17

pod adres:

Lubuski Urząd Skarbowy
Dr. Pieniężnego 24
65-054 Zielona Góra

elsinore - 7 Lipiec 10, 15:01

Urząd Skarbowy w Głownie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: oskarżyciel skarbowy do spraw Karnych Skarbowych na Jednoosobowym Stanowisku Pracy

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Głowno
95-015 Głowno, ul. Sikorskiego 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
* prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe
* przekazywanie informacji do KCIK oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania
* reprezentowanie urzędu skarbowego w toku postępowań prze sądami powszechnymi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* doświadczenie: 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w zakresie karno skarbowych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów Kodeksu karnego skarbowego
o znajomość przepisów Kodeksu postępowania karnego
o komunikatywność

wymagania dodatkowe

* umiejętność obsługi systemów informatycznych
* znajomość przepisów o przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych
* znajomość przepisów podatkowych
* znajomość przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
* znajomość przepisów o rachunkowości
* umiejętność pracy po presją czasu
* odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dowodu osobistego
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
* kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu

Inne informacje:

·zatrudnienie na czas określony
·oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
·oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
·kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej
·dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: [42] 719-19-72


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-17

pod adres:

Urząd Skarbowy
Sikorskiego 3
95-015 Głowno

elsinore - 7 Lipiec 10, 15:03

Urząd Skarbowy w Piasecznie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Referacie Orzecznictwa

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Piaseczno
ul. Czajewicza 2/4
05-500 Piaseczno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sporządzanie projektów postanowień i decyzji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług
* dokonywanie czynności w toku popstępowania podatkowego tj.sporządzanie wezwań, przeprowadzanie dowodów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane prawnicze lub ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług
o umiejętność stosowania prawa w praktyce-zwłaszcza przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
o umiejętność analitycznego myślenia
o rzetelność
o dokładność
o odpowiedzialność
o umiejętność pracy w zespole
o odporność na stres
o samodzielność

wymagania dodatkowe

* staż pracy w organach podatkowych
* umiejętność obsługi systemów informatycznych tj Poltax, Lex
* znajomość zasad rachunkowości

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zatrudnienie: umowa na czas określony. Kandydat zakwalifikowany zostanie powiadomiony o terminie rozmowy wstepnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje pod nr tel 22 750-19-31 w.307

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-17

pod adres:

Urząd Skarbowy
Czajewicza 2/4
05-500 Piaseczno

elsinore - 7 Lipiec 10, 15:06

Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Kadr i Szkolenia

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Trzeci Urząd Skarbowy
Warszawa - Śródmieście
ul. Lindleya 14
02-013 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy pracowników, przygotowywanie planów urlopów pracowników Urzędu;
* upowszechnianie informacji o wolnych stanowiskach pracy, weryfikacja pod względem fomalnym ofert, udział w rekrutacji;
* przygotowywanie oraz prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników - sporządzanie sprawozdań z zakresu szkoleń;
* zakładanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz wydawanie legitymacji służbwych pracowników ;
* weryfikowanie opisów stanowisk pracy oraz prowadzenie komputerowej bazy opisów stanowisk pracy;
* realizacja procesu służby przygotowawczej w Urzędzie;
* współdziałanie w procesie dokonywania ocen okresowych pracowników;
* rozpowszechnianie przepisów prawa pracy wśród pracowników.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych;
o znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych;
o znajomość obsługi programu płatnik.

wymagania dodatkowe

* wykształecenie wyższe administracyjne lub prawnicze;
* znajomość obsługi programu kadrowego;
* rok doświadczenia w pracy w kadrach.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy.

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rekrutacji. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-17

pod adres:

Trzeci Urząd Skarbowy
Lindleya 14
02-013 Warszawa
pok. 313

elsinore - 7 Lipiec 10, 15:10

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Dziale Egzekucji

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gdynia
ul. św. Piotra 12
81-347 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań w związku z orzeczeniami przekazanymi przez sądy karne oraz inne podmioty;
* przyjmowanie do składnicy egzekucyjnej przedmiotów stanowiących własność Skarbu Państwa;
* kieruje do sądu wnioski o rozstrzygnięciu wątpliwości, co do wykonania orzeczenia o przepadku przedmiotów;
* prowadzenie postępowań w zakresie egzekucji z ruchomości dotyczących odebranych rzeczy;
* prowadzenie księgi magazynowej;
* prowadzenie kontroli dłużników zajętych wierzytelności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* doświadczenie: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa w szczególności: - przepisów postępowania egzekucyjnego w administracji, postępowania administracyjnego, przepisów prawa karnego wykonawczego; ustawy Ordynacja podatkowa; Konstytucji RP,
o znajomość systemu podatkowego,
o umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i działania w sytuacjach stresujących;
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność komunikacji z klientem,

wymagania dodatkowe

* minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w Dziale Egzekucji;
* umiejętność obsługi systemu POLTAX, Biblioteka Akt.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zdobyte doświadczenie,
* kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów oraz o podanie nr ogłoszenia, którego dotyczą składana przez Państwa dokumenty.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: (58) 690-23-06

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-17

pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
Władysława IV 2/4
81-353 Gdynia

elsinore - 7 Lipiec 10, 15:14

Urząd Skarbowy w Szczecinku

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w samodzielnym referacie podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Szczecinek
Urząd Skarbowy
ul. Mickiewicza 13-14
78-400 Szczecinek

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań podatkowych celem przygotowania projektów decyzji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz w zakresie ulg uznaniowych
* prowadzenie czynności sprawdzających i postępowań podatkowych celem określenia prawidłowej kwoty zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
* prowadzenie czynności sprawdzających dotyczących zeznań, deklaracji, informacji i oświadczeń składanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
* weryfikacja i obsługa dokumentów wymiarowych w systemie POLTAX oraz w innych podsystemach informatycznych, w tym tworzenie rejestru przypisów i odpisów i ich zatwierdzanie
* kompletowanie akt podatkowych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajmość przepisów prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej
o umiejętność stosowania prawa w praktyce
o komunikatywność
o rzetelność i obowiązkowość

wymagania dodatkowe

* umiejętność pracy w zespole
* umiejętność organizacji pracy własnej
* umiejętność działania w sytuacjach stresowych
* umiejętność obsługi komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 094 37 14 654

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-17

pod adres:

Urząd Skarbowy
Mickiewicza 13/14
78-400 Szczecinek

elsinore - 8 Lipiec 10, 13:19

Urząd Skarbowy w Sochaczewie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Samodzielnym Referacie Kontroli Podatkowej, Planowania Kontroli i Analiz ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Sochaczew
Urząd Skarbowy w Sochaczewie
Ul. Władysława Grabskiego 1b
96 – 500 Sochaczew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie kontroli źródłowych u podatników, płatników i inkasentów,
* sporządzanie protokołów pokontrolnych i oceny zebranego materiału dowodowego
* wprowadzanie danych z ustaleń pokontrolnych do Podsystemu Kontrola,
* przeprowadzanie czynności sprawdzających własnych oraz na zlecenie innych organów,
* dokonywanie oceny i weryfikacji informacji zawartych w doniesieniach w zakresie naruszenia przepisów prawa,
* sporządzanie wniosków o ukaranie,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość prawa podatkowego materialnego i proceduralnego,
o znajomość przepisów prawa Unii Europejskiej,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
o umiejętność pracy w zespole
o umiejętność rozwiązywania problemów,

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w obszarze prawa podatkowego materialnego i proceduralnego,
* umiejętność obsługi komputera, (Word, Excell),
* umiejętność obsługi programu komputerowego LEX
* prawo jazdy,
* doświadczenie w administracji skarbowej co najmniej 1 rok,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy
* kopie zaświadczeń , uprawnień itp.

Inne informacje:

tel. kontaktowy :
046 862 21 18 w. 27


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-20


pod adres:


Urząd Skarbowy w Sochaczewie
Ul. Władysława Grabskiego 4
96 – 500 Sochaczew

elsinore - 8 Lipiec 10, 13:20

Urząd Skarbowy w Sochaczewie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Samodzielnym Referacie Kontroli Podatkowej, Planowania Kontroli i Analiz

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Sochaczew
Urząd Skarbowy w Sochaczewie
Ul. Władysława Grabskiego 1b
96 – 500 Sochaczew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analizowanie informacji wewnętrznych i zewnętrznych (deklaracji, wniosków, pism),
* analizowanie ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego,
* typowanie podmiotów do kontroli,
* sporządzanie planów kontroli

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość prawa podatkowego materialnego i proceduralnego,
o znajomość przepisów prawa Unii Europejskiej,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
o umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w obszarze prawa podatkowego,
* wiedza w zakresie analizy ekonomicznej,
* umiejętność obsługi komputera, (Word, Excell), oraz aplikacji używanych w urzędzie,
* umiejętność obsługi programu komputerowego LEX

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy
* kopie zaświadczeń , uprawnień itp.

Inne informacje:

tel. kontaktowy :
046 862 21 18 w. 27

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-20


pod adres:


Urząd Skarbowy w Sochaczewie
Ul. Władysława Grabskiego 4
96 – 500 Sochaczew

elsinore - 8 Lipiec 10, 13:21

Urząd Skarbowy w Sochaczewie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Samodzielnym Referacie Podatku Dochodowego od Osób Prawnych oraz Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Sochaczew
Urząd Skarbowy w Sochaczewie
Ul. Władysława Grabskiego 4
96 – 500 Sochaczew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie korespondencji do organów podatkowych, administracji państwowej, samorządowej, ZUS, celem przekazania lub uzyskania informacji niezbędnych w prowadzonych czynnościach i postępowaniach podatkowych.
* prowadzenie czynności sprawdzających zeznań, deklaracji, informacji i oświadczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w celu weryfikacji rzetelności danych w nich zawartych
* obsługa w systemie POLTAX dokumentów wymiarowych
* gromadzenie materiałów dowodowych i prowadzenie postępowań podatkowych celu określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą .

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego z zakresu ustawy Ordynacja podatkowa
o umiejętność obsługi komputera
o umiejętność pracy w zespole
o umiejętność działania w sytuacjach stresowych

wymagania dodatkowe

* umiejętność analitycznego myślenia
* komunikatywność
* kreatywność
* doświadczenie w administracji skarbowej – 1rok

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy
* kopie zaświadczeń , uprawnień itp.

Inne informacje:


tel. kontaktowy :
046 862 21 18 w. 27

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-20


pod adres:

Urząd Skarbowy w Sochaczewie
Ul. Władysława Grabskiego 4
96 – 500 Sochaczew

elsinore - 8 Lipiec 10, 13:22

Izba Skarbowa w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor w Referacie Nieujawnionych Źródeł Przychodów

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w postępowaniu odwoławczym od decyzji i postanowień Naczelników Urzędów Skarbowych i Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej,
* przygotowywanie projektów decyzji w pierwszej i drugiej instancji dotyczących uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych, stwierdzenia nieważności oraz wznowienia postępowania,
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do WSA,
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na spory kompetencyjne między urzędami skarbowymi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane: prawnicze lub administracyjne
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji podatkowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów Ordynacji podatkowej,
o znajomość przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
o znajomość obsługi komputera,
o umiejętność zwięzłego i jasnego formułowania wniosków na piśmie,

wymagania dodatkowe

* dobra organizacja pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego.
Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wszystkie składane dokumenty powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: 022 56 18 282

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-22


pod adres:

Izba Skarbowa
Felińskiego 2B
01-513 Warszawa

elsinore - 8 Lipiec 10, 13:23

Urząd Skarbowy w Sochaczewie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Samodzielnym Referacie Podatku od Towarów i Usług

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Sochaczew
Urząd Skarbowy w Sochaczewie
ul. Władysława Grabskiego 1b
96-500 Sochaczew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Opracowywanie wszelkiego rodzaju decyzji i postanowień w zakresie podatku od towarów i usług
* Opracowywanie odpowiedzi na odwołania i zażalenia od wydawanych decyzji i postanowień w zakresie podatku od towarów i usług
* Przeprowadzanie różnego rodzaju czynności sprawdzających w zakresie podatku od towarów i sług
* Opracowywanie wszelkiego rodzaju pism w zakresie podatku od towarów i usług
* Sprawdzanie prawidłowości złożonych deklaracji podatkowych VAT pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich zatwierdzanie w systemie POLTAX;
* Weryfikacja i wyjaśnienia dokumentów błędnych, współpraca w prowadzeniu rejestru paczek oraz przekazywaniu dokumentów do referatowej biblioteki akt podatkowych
* Sporządzanie zaświadczeń VAT-25
* Obsługa klientów i udzielanie szczegółowych informacji w zakresie działania referatu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Znajomość przepisów prawa podatkowego, a w szczególności z zakresu podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej
o Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
o Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
o Umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

* Umiejętność obsługi komputera
* Umiejętność obsługi programu komputerowego LEX

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy
* kopie zaświadczeń , uprawnień itp.

Inne informacje:


tel. kontaktowy :
046 862 21 18 w. 27

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-20


pod adres:

Urząd Skarbowy w Sochaczewie
Ul. Władysława Grabskiego 4
96-500 Sochaczew

elsinore - 8 Lipiec 10, 13:24

Izba Skarbowa w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Referacie Nieujawnionych Źródeł Przychodów

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w postępowaniu odwoławczym od decyzji i postanowień Naczelników Urzędów Skarbowych i Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej,
* przygotowywanie projektów decyzji w pierwszej i drugiej instancji dotyczących uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych, stwierdzenia nieważności oraz wznowienia postępowania,
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do WSA,
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na spory kompetencyjne między urzędami skarbowymi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane: prawnicze lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów Ordynacji podatkowej,
o znajomość przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
o znajomość obsługi komputera,
o umiejętność zwięzłego i jasnego formułowania wniosków na piśmie.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy (minimum rok pracy w administracji),
* dobra organizacja pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego.
Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wszystkie składane dokumenty powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: 022 56 18 282

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-22


pod adres:

Izba Skarbowa
Felińskiego 2B
01-513 Warszawa

elsinore - 8 Lipiec 10, 13:27

Urząd Skarbowy w Płocku

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw orzecznictwa w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w Referacie Pomocy Publicznej i Ulg w Spłacie Zobowiązań Podatkowych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Płock
Urząd Skarbowy
ul. 1-go Maja 10
09-402 Płock

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań w zakresie pomocy publicznej oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
* zbieranie w toku prowadzonych postępowań kompletnego materiału dowodowego,
* dokładne i rzetelne przeprowadzanie analizy zasadności wniosków,
* opracowywanie decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz innych pism,
* wprowadzanie dokumentów do systemu informatycznego POLTAX, tworzenie i zatwierdzanie rejestrów, a także obsługa pozostałych programów i aplikacji,
* sporządzanie informacji, sprawozdań i analiz z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy,
* opracowywanie odpowiedzi na zarzuty z wniesionych odwołań i zażaleń,
* sporządzanie zawiadomień o naruszeniu przepisów prawa podatkowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów Ordynacji podatkowej oraz prawa podatkowego i przepisów dot. pomocy publicznej,
o umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji,
o umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
o umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji.

wymagania dodatkowe

* umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
* umiejętność pracy pod presją czasu,
* odporność na stres,
* umiejętność rozmowy z trudnym klientem,
* 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
* kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (doświadczenie zawodowe).

Inne informacje:


Oferty złożone lub wysłane po terminie oraz nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie i procedurze dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 024 268-63-26.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-20

pod adres:

Urząd Skarbowy
1-go Maja 10
09-402 Płock
z dopiskiem: „Oferta pracy – starszy referent ds. do spraw orzecznictwa w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych”

elsinore - 8 Lipiec 10, 13:28

Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw od Inspektora do Oskarżyciela Skarbowego Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Karnych Skarbowych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo
ul. Białobrzeska 53A
02-325 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
* prowadzenie postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia skarbowe,
* prowadzenie akt spraw karnych skarbowych,
* występowanie przed sądem w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
* sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw karnych skarbowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie wyższe lub wyższe prawnicze - w zależności od stanowiska
* pozostałe wymagania niezbędne:
o doświadczenie w administracji skarbowej - ( od Starszego Inspektora do Oskarżyciela Skarbowego - doświadczenie na stanowisku pracy ds. karnych skarbowych w administracji skarbowej),
o znajomość prawa karnego skarbowego, prawa karnego i postępowania karnego, podstawowych zagadnień prawa podatkowego i budżetowego, postępowania podatkowego oraz prawa cywilnego i handlowego,
o umiejętność analitycznego myślenia oraz formułowania wniosków,
o odporność na stres,
o umiejętność negocjacji,
o odpowiedzialność, samodzielność,
o wysoka kultura osobista,
o otwartość na podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
o umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* umiejętność pracy w zespole,
* komunikatywność,
* umiejętność organizacji pracy własnej,
* gotowość do samokształcenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Do pierwszego etapu selekcji nie będziemy zapraszać wszystkich kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne podane w ogłoszeniu. Urząd skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na danym stanowisku. Brak kontaktu jest równoważny z niezakwalifikwaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.Oferty osób niezakwilifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 570-89-01.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-13

pod adres:

Urząd Skarbowy
Białobrzeska 53 a
02-325 Warszawa

elsinore - 8 Lipiec 10, 13:30

Urząd Skarbowy w Wołominie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy w Dziale Rachunkowości Podatkowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Wołomin
05-200 Wołomin
ul. Przejazd 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* terminowe księgowanie danych dokumentów przypisy/odpisy, wpłaty na kontach szczegółowych podatników, płatników
* analiza kont podatników
* wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, not księgowych
* przygotowywanie informacji do zaświadczeń o zaleganiu bądź niezaleganiu w podatkach

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie preferowane ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność biegłej obsługi komputera
o podstawowa znajomość procedur podatkowych
o komunikatywność
o samodzielność
o dokładność, solidność

wymagania dodatkowe

* doświadczenie zawodowe w organach podatkowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających kwalifikacje

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony na zastępstwo.
Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Dodatkowe informacje: (022) 787-75-82 wew. 143.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-13


pod adres:

Urząd Skarbowy
Przejazd 2
05-200 Wołomin

elsinore - 8 Lipiec 10, 13:36

Urząd Skarbowy w Kętrzynie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw bezpośredniej obsługi podatników oraz wydawania zaświadczeń w Dziale ogólnym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kętrzyn
11-400 Kętrzyn
ul. Powstańców Warszawy 13

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* bezpośrednia obsługa podatników, w tym udzielanie informacji z zakresu spraw podatkowych,
* przyjmowanie, analizowanie wniosków i wydawanie zaświadczeń VAT z tytułu nabycia środków transportu oraz zaświadczeń o dochodach i o niezaleganiu,
* przyjmowanie i wydawanie druków i formularzy podatkowych,
* przygotowywanie, opracowywanie i przedstawianie do akceptacji projektów pism i postanowień,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego,
o umiejętności analityczne

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy w organach podatkowych,
* samodzielność w realizacji zadań

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty niespełniające wymagań fomalnych lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i sposobie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: 89-751-32-04 wew. 136

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-19

pod adres:

Urząd Skarbowy
Powstańców Warszawy 13/-
11-400 Kętrzyn

elsinore - 8 Lipiec 10, 13:36

Urząd Skarbowy w Kępnie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw podatków majątkowych i opłat w Wieloosobowym Stanowisku ds. Podatków Majątkowych i Opłat ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Kępno
Urząd Skarbowy w Kępnie
63-600 Kepno
ul. Rynek 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie , przypisywanie deklaracji PCC-3
* prowadzenie rejestru zaświadczeń wydawanych na wniosek stron o zwolnienie transakcji z podatku od czynności cywilnioprawnych
* analiza wpływających informacji pod kątem ustalenia wartości rynkowej przedmiotu transakcji i prawidłowości sporządzania deklaracji
* sporządzanie zawiadomień karnych w przypadku składania deklaracji po terminie
* prowadzenie biblioteki akt podatkowych
* udzielanie informacji podatnikom

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość prawa konstytucyjnego , podatkowego i Ordynacji podatkowej
o znajomość ustawy o służbie cywilnej
o umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

* umiejętność pracy w zespole , komunikatywność , samodzielność , dyspozycyjność , punktualność , samodyscyplina

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dowodu osobistego

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane ( liczy się data wpływu ).Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy i rozmowie kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje tel. 62 - 7829313

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-15


pod adres:

Urząd Skarbowy
Rynek 4
63-600 Kępno
"Oferta pracy"

elsinore - 8 Lipiec 10, 13:37

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw egzekucji administracyjnej należności pieniężnych w Dziale Egzekucyjnym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Poznań
Poznań, ul. Zamenhofa 138
Swarzędz, ul. Dworcowa 7
Poznań, ul. Chłapowskiego 17/18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* realizacja spraw egzekucyjnych poprzez stosowanie ustawowych środków egzekucyjnych przewidzianych przepisami prawa m.in. egzekucji z wynagrodzenia za pracę, egzekucji ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego, egzekucji z rachunków bankowych i innych wierzytelności
* weryfikacja, kompletowanie, przydział, analiza, kontrola merytoryczna tytułów wykonawczych zleconych do załatwienia poborcy skarbowemu, planowanie, kontrola i rozliczanie pracy poborców skarbowych
* przygotowywanie projektów orzeczeń w zakresie postępowania egzekucyjnego
* sporządzanie planów podziałów kwot uzyskanych z egzekucji, rozliczanie wyegzekwowanych należności w celu przekazania ich na rachunki bankowe wierzycieli
* przygotowywanie wniosków do sądu o nadanie tytułom wykonawczym sądowej klauzuli wykonalności w celu wyjawienia majątku, odpowiadanie na wezwania i zapytania sądu, uczestnictwo w rozprawach sądowych - wyjawienia majątku
* kierowanie zapytań do organów administracji publicznej i podległych im jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów dot. informacji o posiadanych składnikach majątkowych oraz miejsca pobytu zobowiązanych
* przygotowywanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez wierzycieli, dłużników zajętej wierzytelności i zobowiązanych w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych
* kontrola dłużników zajętej wierzytelności

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks postępowania cywilnego, ordynacja podatkowa
o zdolność analitycznego myślenia
o umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych
o bardzo dobra znajomość obsługi komputera
o umiejętności interpersonalne

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne
* znajomość obsługi programów komputerowych Poltax, Egapoltax

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje kandydata,
* kwestionariusz osobowy dostępny na stronie www.pus.poznan.pl lub Biurze Podawczym w siedzibie urzędu.

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony.
Zapraszamy do składania ofert osoby posiadające orzeczony stopień o niepełnosprawności.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mail.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-18


pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
CHŁAPOWSKIEGO 17/18
60-965 POZNAŃ

elsinore - 8 Lipiec 10, 13:37

Urząd Skarbowy w Grodzisku Wielkopolskim

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Dziale Podatku Dochodowego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadajace obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Grodzisk Wielkopolski
Urząd Skarbowy w Grodzisku Wlkp.
ul. Chopina 7
62 - 065 Grodzisk Wlkp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie czynności sprawdzających przyjętych deklaracji, zeznań i informacji
* wprowadzanie do systemu komputerowego danych z deklaracji, zeznań informacji podatkowych
* prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie zachowania terminu składania zeznań i deklaracji
* monitorowanie wykonania obowiązków przez płatników PIT
* ujawnianie przesłanek zabezpieczenia zobowiązań podatkowych na majątku podatnika w toku postępowań podatkowych celem zapewnienia sprawnego wyegzekwowania zaległości
* obsługa interesantów z zachowaniem terminów załatwiania spraw

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze bądź administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
o umiejętność analizowania, wyciągania wniosków oraz stosowania prawa w praktyce
o umiejętność obsługi komputera i pakietu OFFICE
o komunikatywność
o odporność na stres

wymagania dodatkowe

* umiejętność pracy w zespole
* dobra organizacja pracy własnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających okres i charakter dotychczasowego zatrudnienia

Inne informacje:

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niekompletne, niespełniające wymagań formalnych zostaną odrzucone.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 4426-437

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-13


pod adres:

Urząd Skarbowy
Chopina 7
62-065 Grodzisk Wlkp.

elsinore - 12 Lipiec 10, 07:48

Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw egzekucji administracyjnej Dziale Egzekucyjnym ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Wrocław
Wrocław
Urząd Skarbowy
Ostrowskiego 5
53-238 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie rejonu egzekucyjnego w celu ściągania i zabezpieczania należności podlegających z mocy prawa egzekucji administracyjnej
* koordynacja pracy poborców skarbowych, przydzielanie i rozliczanie służby poborcom skarbowym oraz kontrolowanie pod względem merytorycznym wykonania służby celem zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji zadań
* stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji za wyjątkiem przewidzianych do stosowania przez poborców skarbowych tj. egzekucji z pieniędzy
* współpraca z sądami, organami ścigania oraz innymi instytucjami
* pozyskiwanie informacji o źródłach majątku zobowiązanych, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne
* przygotowywanie projektów postanowień wydawanych w toku postępowań egzekucyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość prawa podatkowego
o umiejętność stosowania prawa w praktyce
o umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
o komunikatywność
o rzetelność i obowiązkowość

wymagania dodatkowe

* umiejętność obsługi komputera - pakiet biurowy oraz aplikacje specjalistyczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie i metodzie selekcji. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po 2 tygodniach od zakończenia procedury rekrutacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-71) 79-77-113


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-16

pod adres:

Urząd Skarbowy
Ostrowskiego 5
53-238 Wrocław
pok. 113 (kadry)

elsinore - 12 Lipiec 10, 07:48

Urząd Skarbowy w Tucholi

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw do spraw orzecznictwa podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą w Referacie Podatku Dochodowego od osób Fizycznych i Prawnych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Tuchola
Urząd Skarbowy w Tucholi
89-500 Tuchola
Plac Zamkowy 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* współudział w weryfikacji protokołów kontroli, gromadzenia materiałów dowodowych oraz prowadzeniu postępowań podatkowych,
* weryfikowanie pod względem formalnym zeznań rocznych,
* prowadzenie czynności sprawdzających deklaracji podatkowych,
* udzielanie informacji podatnikom z zakresu podatku dochodowego,
* wprowadzanie do systemu POLTAX decyzji i postanowień wydanych w toku prowadzonych postępowań oraz korekt deklaracji składanych w związku z przeprowadzoną kontrolą.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej w obszarze związanym z orzecznictwem podatkowym pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa podatkowego,
o komunikatywność,
o odporność na stres,
o umiejętność pracy w zespole,
o dokładność,
o umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność i argumentację,
o umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy,
* kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie. Oferty nie spełniające wymagań formalnych i niezbędnych nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.52 336 33 07.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-15

pod adres:

Urząd Skarbowy
Plac Zamkowy 4
89-500 Tuchola

elsinore - 12 Lipiec 10, 07:49

Urząd Skarbowy w Żninie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Referacie Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Żnin
88-400 Żnin;
ul.Kl. Janickiego 18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analiza merytorycznej i rachunkowej prawidłowości rozliczania podatków na podstawie składanych deklaracji,
* przetwarzanie danych w systemie informatycznym,
* wprowadzanie do systemu POLTAX dokumentów wymiarowych,
* dokonywanie czynności sprawdzających,
* przygotowywanie projektów pism i decyzji,
* obsługa interesantów,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne,prawnicze lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ordynacji podatkowej,
o znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
o znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
o umiejętność analizowania i stosowania przepisów,
o systematyczność i dokładność
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o wysoka kultura osobista,

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w organach skarbowych,
* samodzielność odpowiedzialność,
* dobra organizacja pracy,
* komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
* dyspozycyjność i gotowość do samokształcenia,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celó