Służba Cywilna - Forum Pracowników
Korpus Służby Cywilnej - Niezależne Forum Pracowników KSC

Praca w służbie cywilnej - Wolne stanowiska - organy centralne.

elsinore - 24 Maj 10, 11:13
Temat postu: Wolne stanowiska - organy centralne.
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz do spraw do spraw Wspólnej Polityki Rolnej i budżetu UE w Departamencie Analiz i Strategii

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie analiz i dokumentów z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej i budżetu UE,
* monitorowanie przebiegu dyskusji na temat Wspólnej Polityki Rolnej i innych polityk finansowanych z budżetu UE, w szczególności stanowisk państw członkowskich i instytucji wspólnotowych,
* udział w procesie koordynacji polityki integracyjnej (przygotowywanie instrukcji, opiniowanie, udział w pracach grup roboczych, negocjacje z przedstawicielami państw członkowskich).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, matematyczne, rolnicze, politologiczne, prawne lub na kierunku stosunki międzynarodowe albo studia podyplomowe z zakresu ww. nauk.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wiedza z zakresu integracji europejskiej, w tym szczególnie znajomość problematyki WPR
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego ,
o umiejętności analityczne oraz umiejętność argumentowania i negocjacji.

wymagania dodatkowe

* 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze objętym zakresem zadań,
* dobra znajomość innego języka roboczego UE,
* umiejętność samodzielnej pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność organizowania własnej pracy, umiejętność reprezentowania Urzędu na zewnątrz.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

Oświadczenia prosimy składać zgodnie z wzorem dostępnym w BIP UKIE na stronie www.ukie.gov.pl. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Kontakt tel. (22) 455 55 97. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd KIE z siedzibą w Warszawie przy Al. J.Ch.Szucha 23. Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-11-09

pod adres:

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Biuro Dyrektora Generalnego
J.Ch.Szucha 23,
00-580 Warszawa
z dopiskiem "NPF-5" na liście motywacyjnym i na kopercie
(o ważności aplikacji decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu).

elsinore - 24 Maj 10, 11:18

Główny Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy metrolog w Laboratorium Siły i Ciśnienia Zakładu Mechaniki i Akustyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Główny Urząd Miar
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Elektoralna 2
00-950 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie prac związanych z odtwarzaniem i przekazywaniem jednostki ciśnienia,
* wzorcowanie ciśnieniomierzy,
* udział w aktualizacji i opracowywaniu dokumentów systemu zarządzania w Laboratorium,
* udział w porównaniach międzylaboratoryjnych – krajowych i międzynarodowych – wykonywanie pomiarów.
* opracowywanie i analizowanie wyników pomiarów,
* uczestnictwo we współpracy z instytutami naukowo-badawczymi, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie prac laboratorium,
* udział w prowadzeniu szkoleń w zakresie wzorcowania ciśnieniomierzy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe techniczne, preferowany kierunek: mechatronika, mechanika, elektronika lub pokrewny lub uniwersyteckie o kierunku fizyka (preferowana specjalność: fizyka doświadczalna).
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dobra znajomość języka angielskiego,
o umiejętność analizowania wyników prowadzonych pomiarów i wyciągania wniosków, szacowania niepewności pomiaru,
o umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu Office (Word, Excel),
o rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
* zainteresowanie pracą badawczą,
* zainteresowania matematyczne,
* znajomość drugiego języka obcego (niemiecki, francuski).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 581 95 47

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31

pod adres:

Główny Urząd Miar
Biuro Dyrektora Generalnego
Elektoralna 2
00-139 Warszawa

lub składać w Recepcji w godz. 800 – 1600 z dopiskiem „oferta pracy - starszy metrolog M33”.

elsinore - 24 Maj 10, 11:20

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz do spraw sprawozdawczości i analiz statystycznych w Wydziale Analiz i Sprawozdawczości w Departamencie Polityki Rodzinnej o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadajace obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* gromadzenie, weryfikowanie pod względem poprawności i zatwierdzanie kwartalnych sprawozdań marszałków województw z realizacji świadczeń rodzinnych w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz zatwierdzanie danych ze zbiorów centralnych o odbiorcach świadczeń rodzinnych,
* tworzenie tabelarycznych zestawień danych w zakresie świadczeń rodzinnych, realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz danych dotyczących problematyki związanej z opieką nad dzieckiem i rodziną,
* pozyskiwanie danych na temat sytuacji demograficznej i społeczno-ekonomicznej oraz identyfikowanie potrzeb informacyjnych w kontekście dostępnych danych w celu określenia skutków finansowych projektów aktów prawnych dotyczących świadczeń rodzinnych; świadczeń z funduszu alimentacyjnego; świadczeń dla kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych,
* uczestniczenie w pracach Zespołu kwalifikującego projekty jednostek samorządu terytorialnego zgłoszone na konkurs o dofinansowanie lokalnych programów budowania systemu opieki nad dzieckiem i rodziną,
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na listy realizatorów świadczeń socjalnych (np. urzędów miast, gmin, ośrodków pomocy społecznej), a także obywateli – w sprawach dotyczących analiz sytuacji społeczno-ekonomicznej rodzin oraz aspektów finansowych realizacji przepisów z zakresu właściwości Departamentu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu ekonomii, polityki społecznej, socjologii lub stosowanych nauk społecznych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych,
o znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
o znajomość przepisów dotyczących problematyki związanej z opieką nad dzieckiem i rodziną,
o znajomość przepisów dotyczących kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych,
o umiejętność pozyskiwania i syntezy informacji,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie,
o umiejętność obsługi komputera, w tym dobra znajomość MS Excel.

wymagania dodatkowe

* komunikatywna znajomość języka angielskiego,
* znajomość oprogramowania służącego do gromadzenia i analizy danych (np. MS Access, QuickStat, sFundusz).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferujemy:

- umowę o pracę,
- ciekawe zadania,
- pracę w dużej organizacji,
- doskonalenie zawodowe.

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 661-13-94

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-26

pod adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DSR-1
(o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MPiPS)

elsinore - 24 Maj 10, 11:23

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw projektów – specjalność instalacje elektro-energetyczne BIURZE INFRASTRUKTURY I LOGISTYKI

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 23
00-580 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* bierze udział w planowaniu projektów i szacowaniu kosztów oraz kontroluje realizację harmonogramu i planu finansowego realizowanego projektu,
* koordynuje i monitoruje realizację projektu,
* zarządza ryzykiem i zmianą dla każdego z etapów projektu,
* prowadzi dokumentację projektową zgodnie z przyjętą metodyką przy uwzględnieniu zachodzących zmian,
* kontroluje jakość produktów projektu,
* monitoruje wykonanie budżetu projektu,
* raportuje realizację projektu i wykonanie budżetu projektu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe inżynierskie kierunkowe: instalacje elektro-energetyczne
* doświadczenie: 4 lata doświadczenia zawodowego przy projektowaniu, nadzorze lub wykonawstwie inwestycji
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
o znajomość narzędzi do zarządzania projektem (np. metodologia wg PRINCE2)

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w realizacji projektów w specjalności instalacje elektro-energetyczne,
* znajomość programów: typu AutoCAD,
* dyspozycyjność (praca pod presją czasu, delegacje),
* umiejętność pracy w zespole,
* znajomość drugiego języka obcego,
* uprawnienia SEP do 1KV.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171). (oświadczenie dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?linkID=5995&h=D144B6774351EFAC686B7719ECED9BA7&compdbId=20015196
* kopie dokumentów lub oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań koniecznych (np. certyfikaty, zaświadczenia, listy referencyjne itp.),
* oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),
* w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Obsługi Programów Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu.

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 7.200 PLN plus dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefoniczne lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (22) 523 8438,
+48 (22) 523 9780.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-26

pod adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Biuro Spraw Osobowych
Al. Szucha 23
00-580 Warszawa
z dopiskiem: ogłoszenie BIL 18/2010
Dziennik Podawczy czynny w godzinach 9.00-12.00 oraz 12.30-15.30

elsinore - 24 Maj 10, 11:27

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw projektów – specjalność instalacje sieci strukturalnych i Centra Przetwarzania Danych w BIURZE INFRASTRUKTURY I LOGISTYKI

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 23
00-580 Warszawa
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* bierze udział w planowaniu projektu oraz kontroluje realizację harmonogramu i planu finansowego realizowanego projektu,
* koordynuje i monitoruje realizację projektu,
* zarządza ryzykiem i zmianą dla każdego z etapów projektu,
* prowadzi dokumentację projektową zgodnie z przyjętą metodyką przy uwzględnieniu zachodzących zmian,
* kontroluje jakość produktów projektu,
* monitoruje wykonanie budżetu projektu,
* raportuje realizację projektu i wykonanie budżetu projektu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe inżynierskie
* doświadczenie: 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze okablowania strukturalnego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wiedza w zakresie systemów okablowania, systemów zasilania oraz systemów przeciwpożarowych,
o znajomość narzędzi do zarządzania projektem,
o dobra znajomość języka angielskiego.

wymagania dodatkowe

* znajomość drugiego języka obcego,
* dyspozycyjność (praca pod presją czasu, delegacje),
* umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171). (oświadczenie dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów lub oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań koniecznych (np. certyfikaty, zaświadczenia, listy referencyjne itp.)
* oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.)
* w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimyo przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Obsługi Programów Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu.
* formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?linkID=5972&h=9F7C7950E59E607D96817DFCB7792AB5&compdbId=20015196

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 7.200 PLN plus dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefoniczne lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (22) 523 8438,
+48 (22) 523 9780.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-26


pod adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Biuro Spraw Osobowych
Al. Szucha 23
00-580 Warszawa
z dopiskiem: ogłoszenie BIL 12/2010
Dziennik Podawczy czynny w godzinach 9.00-12.00 oraz 12.30-15.30

elsinore - 24 Maj 10, 11:28

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw projektów – specjalność ogólnobudowlana BIURZE INFRASTRUKTURY I LOGISTYKI

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 23
00-580 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* bierze udział w planowaniu projektu oraz kontroluje realizację harmonogramu i planu finansowego realizowanego projektu,
* koordynuje i monitoruje realizację projektu,
* zarządza ryzykiem i zmianą dla każdego z etapów projektu,
* prowadzi dokumentację projektową zgodnie z przyjętą metodyką przy uwzględnieniu zachodzących zmian,
* kontroluje jakość produktów projektu,
* monitoruje wykonanie budżetu projektu,
* raportuje realizację projektu i wykonanie budżetu projektu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe inżynierskie ogólnobudowlane
* doświadczenie: 4 lata doświadczenia zawodowego przy projektowaniu, nadzorze lub wykonawstwie inwestycji
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość narzędzi do zarządzania projektem (np. PRINCE2),
o dobra znajomość języka angielskiego,
o dobra organizacja pracy własnej.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w realizacji projektów o specjalności ogólnobudowlanej,
* znajomość drugiego języka obcego,
* znajomość programów: typu AutoCAD,
* dyspozycyjność (praca pod presją czasu, delegacje),
* umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171). (oświadczenie dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów lub oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań koniecznych (np. certyfikaty, zaświadczenia, listy referencyjne itp.)
* oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),
* w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Obsługi Programów Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu.
* formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?linkID=5978&h=7A4063FFDB2E7099A09C73E53A00121B&compdbId=20015196

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 7.200 PLN plus dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefoniczne lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (22) 523 8438,
+48 (22) 523 9780.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-26

pod adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Biuro Spraw Osobowych
Al. Szucha 23
00-580 Warszawa
z dopiskiem: ogłoszenie BIL 15/2010
Dziennik Podawczy czynny w godzinach 9.00-12.00 oraz 12.30-15.30

elsinore - 24 Maj 10, 11:28

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw ds. administracji bezpieczeństwem informacji (Administrator Bezpieczeństwa Informacji) w Samodzielnym Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie,
* przygotowywanie zasad Ochrony danych osobowych,
* opracowywanie wzorów dokumentów dotyczących Ochrony danych osobowych,
* przygotowywanie wniosków rejestracyjnych zbirów danych osobowych,
* współpraca przy projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych,
* kontrola przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych
* prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie,
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony danych,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych,
o znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych,
o znajomość procedur administracyjnych,
o umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
o umiejętność sprawnej pracy w warunkach stresowych,
o komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* studia podyplomowe lub szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji,
* znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów do przetwarzania danych osobowych,
* komunikatywna znajomość języka angielskiego,
* znajomość ustawy o służbie cywilnej,
* umiejętność organizacji pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Inne informacje:


Prosimy o podanie ewentualnego adresu poczty elektronicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22-63-49-478
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-26

pod adres:

Ministerstwo Zdrowia
Miodowa 15
00-952 Warszawa
z dopiskiem: „ specjalista ds. administracji bezpieczeństwem informacji (Administrator Bezpieczeństwa Informacji) w Samodzielnym Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych”

elsinore - 24 Maj 10, 11:29

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw projektów – specjalność systemy zabezpieczeń technicznych BIURZE INFRASTRUKTURY I LOGISTYKI

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 23
00-580 Warszawa
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* bierze udział w planowaniu projektu oraz kontroluje realizację harmonogramu i planu finansowego realizowanego projektu,
* koordynuje i monitoruje realizację projektu,
* zarządza ryzykiem i zmianą dla każdego z etapów projektu,
* prowadzi dokumentację projektową zgodnie z przyjętą metodyką przy uwzględnieniu zachodzących zmian,
* kontroluje jakość produktów projektu,
* monitoruje wykonanie budżetu projektu,
* raportuje realizację projektu i wykonanie budżetu projektu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe inżynierskie na kierunku elektronika lub automatyka
* doświadczenie: 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze systemów technicznego zabezpieczenia obiektów,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wiedza w zakresie systemów technicznego zabezpieczenia obiektów,
o znajomość narzędzi do zarządzania projektem (np. PRINCE2),
o dobra znajomość języka angielskiego.

wymagania dodatkowe

* znajomość drugiego języka obcego,
* dyspozycyjność (praca pod presją czasu, delegacje),
* umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171). (oświadczenie dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów lub oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań koniecznych (np. certyfikaty, zaświadczenia, listy referencyjne itp.)
* oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.)
* w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Obsługi Programów Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
* formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?linkID=5975&h=00629931BA7BFF85D42E0CE4A3F36AC9&compdbId=20015196

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 7.200 PLN plus dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefoniczne lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (22) 523 8438,
+48 (22) 523 9780.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-26

pod adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Biuro Spraw Osobowych
Al. Szucha 23
00-580 Warszawa
z dopiskiem: ogłoszenie BIL 14/2010
Dziennik Podawczy czynny w godzinach 9.00-12.00 oraz 12.30-15.30

elsinore - 24 Maj 10, 11:33

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Monitorowania Departamentu Funduszy Strukturalnych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki),
* współpraca z beneficjentami w zakresie realizacji projektów unijnych,
* weryfikacja wniosków o płatność beneficjentów wyłonionych w procedurze konkursowej w ramach Priorytetu III PO KL,
* weryfikacja, zatwierdzanie modyfikacji projektów konkursowych w celu zapewnienia zgodności wdrażanych projektów z prawem wspólnotowym i krajowym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o doświadczenie w obszarze funduszy strukturalnych,
o znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
o znajomość przepisów i zasad dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego (prawa UE oraz uregulowań krajowych, w tym wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego),
o znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (minimum poziom B1),
o bardzo dobra znajomość programu Excel.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe lub podyplomowe z zakresu integracji europejskiej lub zarządzania projektami unijnymi,
* doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie o jego znajomości na wymaganym poziomie,
* kopia dokumentu potwierdzającego znajomość programu Excel lub oświadczenie o jego znajomości na wymaganym poziomie,
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w obszarze funduszy strukturalnych.
* Pożądane są również kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Inne informacje:


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty nadesłane zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-738, 34-74-852 lub 34-74-170.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-27


pod adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 161
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

(z dopiskiem „Oferta pracy DFS/specjalista/2 etaty/zastępstwo ” )

elsinore - 24 Maj 10, 11:34

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: naczelnik wydziału w Wydziale Analiz Ilościowych w Departamencie Analiz Strategicznych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* kierowanie pracą Wydziału Analiz Ilościowych,
* koordynowanie procesu pozyskiwania, tworzenia, opisywania i obsługi narzędzi analitycznych oraz zapewnianie prawidłowej interpretacji wyników zastosowania narzędzi analitycznych, w tym modeli ekonomicznych umożliwiających ocenę wybranych procesów gospodarczych oraz skutków dokonywanej lub potencjalnej interwencji publicznej,
* dokonywanie oceny wybranych dokumentów, w tym projektów regulacyjnych pod względem sposobu realizacji deklarowanych celów oraz jakości informacji dot. skutków społeczno-ekonomicznych oraz dokonywanie ocen funkcjonowania wybranych regulacji,
* uczestniczenie w pracach zespołów międzyresortowych, w tym w szczególności mających na celu określenie optymalnego kształtu interwencji publicznej,
* kierowanie procesem pozyskiwania danych przydatnych w realizacji zadań Departamentu Analiz Strategicznych,
* sprawowanie nadzoru nad gromadzeniem i zapewnieniem odpowiedniego opisu danych przydatnych w pracy Departamentu Analiz Strategicznych oraz notatek, opinii i opracowań wykorzystujących wyniki prowadzonych w Wydziale Analiz Ilościowych prac,
* identyfikowanie, w tym na podstawie Planu Prac Rządu, propozycji regulacyjnych, które ze względu na swoje znaczenie lub występujące tendencje wymagają pogłębionej analizy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie nauk społecznych lub ścisłych
* doświadczenie: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze analiz ilościowych oraz powyżej 6 miesięcy doświadczenia w pracy naukowo-badawczej oraz powyżej 6 miesięcy doświadczenia w kierowaniu zespołem
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego, na poziomie co najmniej B2,
o znajomość programów do analizy statystycznej (np. STATA, SPSS, SAS) i relacyjnych baz danych (np. SQL),
o bardzo dobra znajomość statystyki,
o umiejętność samodzielnego planowania i ustalania priorytetów,
o umiejętność projektowania i doskonalenia procedur/systemów,
o umiejętność koordynacji złożonych przedsięwzięć,
o kreatywność,
o odporność na stres,
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o umiejętność argumentowania.

wymagania dodatkowe

* znajomość teorii ekonomii,
* oryginalność myślenia potwierdzona publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171). (oświadczenie dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy, w tym we wskazanych obszarach,
* kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 694 75 18.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-03

pod adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Dyrektora Generalnego, pok. 234
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
z dopiskiem: BDG-7122/13(2)/18/10

elsinore - 24 Maj 10, 11:48

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw ulg w zakresie niepodatkowych należności budżetowych w Wydziale Postępowań Administracyjnych w Sprawach Niepodatkowych Należności Budżetowych Departamentu Budżetu

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych jako organ I instancji i organ II instancji
* reprezentowanie Ministra SWiA przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi w sprawie skarg na decyzje i postanowienia opracowane przez Wydział
* opracowywanie projektów decyzji pierwszoinstancyjnych i drugoinstancyjnych (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) Ministra SWiA w sprawach postępowań administracyjnych w zakresie udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych
* opiniowanie oraz inicjowanie opracowywania przepisów z zakresu działania Wydziału
* opracowywanie dokumentacji niezbędnej dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze postępowań administracyjnych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych
o znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
o umiejętność organizacji pracy własnej
o umiejętność analizy i syntezy informacji
o umiejętność skutecznego komunikowania się

wymagania dodatkowe

* specjalizacja w zakresie prawa administracyjnego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej

Inne informacje:

Osoba wyłoniona w drodze naboru przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z późn. zm.).
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), oferty niekompletne oraz rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.mswia.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (0-22) 601 – 43 - 17.
Do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28


pod adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji –
Wydział Rekrutacji i Analizy Stanowisk Pracy,
ul. Batorego 5,
02-591 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: DB/WPAwSNNB – główny specjalista

elsinore - 24 Maj 10, 11:49

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz do spraw wsparcia realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych w Wydziale Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Departamentu Spraw Obywatelskich

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Pawińskiego 17/21,
02-106 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie rejestru wpływającej do Wydziału korespondencji
* załatwianie spraw z zakresu działania Wydziału, które nie wymagają prowadzenia postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie wystąpień przekazujących korespondencję do innych jednostek,
* opracowywanie zbiorczych statystyk dotyczących zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych realizowanych przez organy nadzorowane
* obsługiwanie zleceń dotyczących zamieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
* archiwizowanie dokumentacji i przekazywanie jej do Archiwum Zakładowego MSWiA

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość uregulowań prawnych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
o znajomość zasad obiegu dokumentów
o umiejętność organizacji pracy własnej
o umiejętność pracy w zespole
o umiejętność skutecznego komunikowania się

wymagania dodatkowe

* znajomość jednego z języków urzędowych UE
* znajomość zasad funkcjonowania organów administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), oferty niekompletne oraz rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.mswia.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (0-22) 602-82-03.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28

pod adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji –
Wydział Rekrutacji i Analizy Stanowisk Pracy,
ul. Batorego 5,
02-591 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: DSO/WELiDO-podreferendarz

elsinore - 24 Maj 10, 11:50

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz do spraw obsługi sekretariatu departamentu w Wydziale Administracyjnym Departamentu Informatyzacji

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Domaniewska 36/38,
02-672 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa sekretariatu kierownictwa Departamentu
* rejestracja korespondencji wychodzącej i przychodzącej z wykorzystaniem elektronicznego systemu obiegu dokumentów
* przygotowywanie korespondencji do wysyłki
* przekazywanie zadekretowanej korespondencji właściwym referentom spraw

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o doświadczenie w pracy na stanowisku sekretarskim
o znajomość zasad obiegu dokumentów,
o umiejętność pracy w zespole
o umiejętność skutecznego komunikowania się.
o umiejętność organizacji pracy własnej

wymagania dodatkowe

* roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), oferty niekompletne oraz rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.mswia.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (0-22) 601-55-26.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28

pod adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji –
Wydział Rekrutacji i Analizy Stanowisk Pracy,
ul. Batorego 5,
02-591 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: DI/WA-podreferendarz

elsinore - 24 Maj 10, 11:51

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw szkoleń w Wydziale Szkolenia i Rozwoju Zawodowego Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5,
02-591 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Kierowanie pracowników na studia i inne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz aplikacje
* Tworzenie Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego (IPRZ) członków korpusu służby cywilnej oraz kierowanie pracowników na szkolenia
* Opracowywanie programu z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Ministerstwa w obszarze działalności szkoleniowej
* Sporządzanie wykazów prowadzonych działań szkoleniowych w ujęciu osobowym, tematycznym i finansowym
* Opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie kompetencji Wydziału

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (np. szkolenia) lub wykształcenie w tym zakresie
o Znajomość ustawy o służbie cywilnej w obszarze szkoleń
o Znajomość zagadnień szkoleniowych z obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi
o Umiejętność organizacji pracy własnej
o Umiejętność analizy i syntezy informacji
o Umiejętność skutecznego komunikowania się

wymagania dodatkowe

* Umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne informacje:

Umowa na zastępstwo do sierpnia 2011 r.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), oferty niekompletne oraz rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.mswia.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (0-22) 601-51-70 lub (0-22) 601-50-83.
Do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28

pod adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji –
Wydział Rekrutacji i Analizy Stanowisk Pracy,
ul. Batorego 5,
02-591 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BKSiO/WSiRZ- specjalista

elsinore - 24 Maj 10, 11:52

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw rewizji finansowej w Wydziale ds. Jakości Rewizji Finansowej Departamentu Rachunkowości ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przeprowadzanie kontroli w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i sporządzanie protokołów kontroli oraz monitorowanie i kontrolowanie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz uczestniczenie, jako obserwator, w kontrolach przeprowadzanych przez Krajową Komisję Nadzoru,
* analizowanie raportów z kontroli podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przeprowadzanych przez Krajową Komisję Nadzoru, w tym zgłaszanie zastrzeżenia do protokołów i wniosków pokontrolnych,
* przygotowywanie projektów opinii oraz innych dokumentów dla Komisji Nadzoru Audytowego z zakr. systemu zapewnienia jakości, dot. odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów, zagadnień kontroli wykonyw. zawodu i działalności firm audytorskich, w tym analizowanie planów kontroli podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych sporządzanych przez Krajową Komisję Nadzoru,
* inicjowanie wystąpień do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz do Krajowej Komisji Nadzoru w sprawach dotyczących sprawowania przez te organy kontroli oraz postępowania dyscyplinarnego,
* monitorowanie i opracowywanie rocznych sprawozdań oraz analiz związanych z funkcjonowaniem systemu zapewnienia jakości, w celu przedstawienia ich Komisji Nadzoru Audytowego oraz publikacji na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne
* doświadczenie: 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości lub rewizji finansowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o tytuł biegłego rewidenta,
o wiedza i znajomość przepisów postępowania kontrolnego,
o wiedza i znajomość przepisów z zakresu rewizji finansowej,
o wiedza i znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
o dobra znajomość języka angielskiego,
o umiejętność interpretacji i analizy przepisów prawnych, zdolność analizy i syntezy informacji,
o zdolność przewidywania skutków proponowanych zapisów i wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin,
o inicjatywa, samodzielność i kreatywność w wykonywaniu zadań,
o asertywność i skuteczna komunikacja,
o umiejętność pracy w stresie.

wymagania dodatkowe

* 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z przeprowadzaniem kontroli w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
* poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do dokumentów z klauzulą POUFNE,
* wiedza specjalistyczna w zakresie delegowanych zadań, zwłaszcza umiejętność badania sprawozdań finansowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dyplomu biegłego rewidenta,
* kopie dokumentów potwierdzających 4 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze rachunkowości lub rewizji finansowej.

Inne informacje:

Do składania ofert zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-27

pod adres:

Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem „Oferta pracy – 2010/056/DR”

elsinore - 24 Maj 10, 11:55

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz do spraw rozwoju rynku finansowego w Wydziale Sektora Ubezpieczeń Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* uczestniczenie w przygotowaniu i opiniowaniu projektów regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego w zakresie działalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, a także pośrednictwa ubezpieczeniowego, na poziomie krajowym i unijnym,
* prowadzenie prac zmierzających do harmonizacji prawa polskiego prawem Unii Europejskiej w zakresie rynku ubezpieczeń,
* uczestniczenie w pracach dotyczących posiedzeń grup roboczych w Komisji Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej, a także Komitecie Ubezpieczeń i Emerytur Prywatnych OECD,
* opiniowanie projektów aktów prawnych przekazanych przez inne Departamenty Ministerstwa Finansów lub organy publiczne oraz przygotowanie stosownych opinii prawnych w zakresie działania Wydziału,
* prowadzenie prac związanych z działalnością Korporacji Kredytów Eksportowych S.A. (przygotowanie projektów decyzji w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej KUKE S.A., uczestniczenie w kontroli KUKE S.A., opiniowanie uchwał Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
o wiedza z zakresu rynku ubezpieczeń i regulacji prawnych tworzących jego otoczenie,
o wiedza z zakresu prawa wspólnotowego i działania instytucji Unii Europejskiej,
o komunikatywność,
o zdolność analitycznego myślenia,
o odporność na stres,
o dobra organizacja pracy.

wymagania dodatkowe

* aplikacja legislacyjna,
* komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub francuskiego,
* 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze instytucji finansowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28

pod adres:

Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem: „Oferta pracy – 2010 / 037 / FN”

elsinore - 24 Maj 10, 11:56

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw planowania i realizacji budżetu Centrali Ministerstwa Finansów w Wydziale Planowania i Realizacji Budżetu Centrali Ministerstwa Finansów Biura Administracyjnego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sporządzanie projektów planów dochodów i wydatków w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym, zgodnie ze zgłoszeniami komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów, weryfikacja zgłoszonych zadań z innymi wcześniej przekazanymi drukami planistycznymi (dot. głównie zadań finansowanych ze środków pomocowych),
* opracowywanie układu wykonawczego dla Centrali Ministerstwa Finansów na podstawie przydzielonych limitów,
* monitorowanie realizacji budżetu Centrali Ministerstwa Finansów w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym oraz sporządzanie wniosków i decyzji zmieniających plan finansowy Centrali Ministerstwa Finansów, również w zakresie środków pomocowych,
* sporządzanie miesięcznych i kwartalnych analiz z wykonania planów dochodów i wydatków, zadań finansowanych ze środków pomocowych oraz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
* przygotowywanie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i monitorowanie jego wykonania w zakresie zadań Centrali Ministerstwa Finansów,
* opracowywanie harmonogramu wydatków środków ujętych w planie Centrali Ministerstwa Finansów przy użyciu systemu komputerowego,
* opiniowanie wniosków złożonych przez komórki merytoryczne Ministerstwa Finansów w zakresie potrzeb finansowych i przedkładanie przełożonemu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dokładność, sumienność, dociekliwość, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętności analityczne,
o dobra znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych oraz obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy w zakresie rachunkowości lub planowania i wykonania budżetu,
* znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
* znajomość podstaw rachunkowości,
* znajomość zasad funkcjonowania i rozliczania projektów Unii Europejskiej,
* znajomość wewnętrznych procedur i uregulowań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31

pod adres:

Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem: Oferta pracy – 2010/058/BAD

elsinore - 24 Maj 10, 12:05

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale III Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Taborowa 33 w Warszawie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o nadanie statusu uchodźcy;
* rejestyrowanie w Systemie Informatycznym Pobyt wydanych ww. sprawach postanowień i decyzji;
* prowadzenie korespondecji z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz uchodźców oraz z organami administracji publicznej w zakresie spraw należących do zadań służbowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
o bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego w mowie i w piśmie;
o umiejętność analitycznego myślenia;
o umiejętność stylistycznego i syntetycznego redagowania tekstu;
o dobra organizacja pracy;
o umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach stresowych;

wymagania dodatkowe

* podstawowa znajomość języka chińskiego;
* znajomość ogólnej sytuacji społeczno-politycznej na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Chin i Azji Centralnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Nie przyjmujemy ofert pracy przesyłanych pocztą elektroniczną.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28


pod adres:

Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Kadr i Szkolenia
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Koszykowa 16
00-564 Warszawa

elsinore - 24 Maj 10, 12:12

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz do Wydziału Skarg i Wniosków w Departamencie Kontroli

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie, analizowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Ministerstwa Infrastruktury (MI),
* prowadzenie ewidencji spraw otrzymanych i przekazanych do realizacji komórkom organizacyjnym MI oraz innym jednostkom,
* przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz kierowanie do merytorycznego załatwienia przez właściwe komórki organizacyjne, spraw złożonych przez interesantów,
* sporządzanie okresowych ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez komórki organizacyjne MI oraz jednostki podległe i nadzorowane.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane administracja lub prawo
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego i rozporządzenia w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz umiejętność ich stosowania,
o umiejętność sporządzania pism urzędowych,
o umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie pakietu MS Word, MS Excel, MS Access.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630 16 16.
Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl
Zachęcamy do składania aplikacji osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28

pod adres:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy MK-49/10/1155”

elsinore - 24 Maj 10, 12:14

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz do Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Żeglugi w Departamencie Bezpieczeństwa Żeglugi

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* tworzenie i opiniowanie europejskich i międzynarodowych aktów prawnych w zakresie inspekcji morskiej statków na forum UE oraz Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w ramach prac Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz (UE) oraz Komitetu ds. Inspekcji Państwa Portu (Memorandum Paryskie),
* tworzenie i opiniowanie krajowych aktów prawnych w zakresie inspekcji morskiej w szczególności inspekcji Port State Control (PSC),
* promowanie i wdrażanie Polskiej Platformy Informatycznej Administracji Morskiej, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie promocji wdrażania elektronicznej wymiany danych, telematyki i Internetu i innych technologii i standardów handlu elektronicznego w transporcie morskim,
* tworzenie projektów decyzji Ministra w odpowiedzi na zgłoszone skargi, wnioski i odwołania od decyzji Dyrektorów Urzędów Morskich do Ministra Infrastruktury lub Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) z inspekcji statków morskich,
* nadzór i kontrola działalności merytorycznej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa poprzez sprawdzanie efektywności działania Służby, oraz Rady Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) jako organu doradczego Ministra,
* prowadzenie, w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, spraw związanych z powołaniem oraz nadzorowaniem działania Służby Morskiej Asysty Telemedycznej (Medical Radio).
* udział w pracach Podkomitetu ds. Ratownictwa i Łączności (COMSAR) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO),
* prowadzenie działań mających na celu określenie zakresu współpracy administracji morskiej z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym ds. wewnętrznych oraz podległymi tym ministrom służbami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane morskie o kierunku nawigacja lub budowa maszyn ze specjalnością eksploatacja siłowni okrętowych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
o ogólna znajomość zagadnień prawa krajowego, wspólnotowego i międzynarodowego z zakresu bezpieczeństwa morskiego,
o znajomość procesu legislacyjnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630 16 16.
Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl
Zachęcamy do składania aplikacji osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28

pod adres:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy GB-52/10/1158”

elsinore - 24 Maj 10, 12:16

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz do Wydziału Inwestycji w Departamencie Dróg i Autostrad ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* monitorowanie przygotowań i realizacji inwestycji drogowych ujętych w programie drogowym; diagnozowanie problemów i zagrożeń realizacji inwestycji drogowych, inicjowanie działań zaradczych eliminujących nieprawidłowości, opracowywanie informacji w tym zakresie dla Kierownictwa Departamentu Dróg i Autostrad oraz Kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury,
* przygotowywanie prezentacji w tym również map poglądowych na posiedzenia Kierownictwa Resortu, grup roboczych, konferencji itp.,
* uczestnictwo w przygotowywaniu/aktualizacji programu drogowego,
* opracowywanie odpowiedzi na interpelacje i wystąpienia poselskie i senatorskie,
* udzielanie informacji w zakresie prowadzonych zagadnień,
* prowadzenie bazy dotyczącej wzrostów wartości kosztorysowych na projektach drogowych,
* uczestniczenie w uzgadnianiu wniosków o zapewnienie finansowania i uruchamiania rezerw ceowych w zakresie inwestycji drogowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane ekonomiczne lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość sektora drogowego,
o znajomość zagadnień ochrony środowiska,
o znajomość zamówień publicznych,
o znajomość prawa budowlanego,
o znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych,
o dokładność i systematyczność w pracy,
o umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony – zastępstwo.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630 16 16.
Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl
Zachęcamy do składania aplikacji osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28

pod adres:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy TA-51/10/1157”

elsinore - 24 Maj 10, 12:17

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do Wydziału ds. Analiz, Sprawozdawczości i Monitorowania Kontroli w Departamencie Kontroli

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opiniowanie i analizowanie dokumentów związanych z przeprowadzanymi kontrolami w ramach Funduszu Spójności (FS), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) i kontroli resortowych w tym m.in. programu kontroli, wyników kontroli,
* współuczestnictwo w identyfikacji kluczowych problemów występujących w badanych obszarach oraz wnioskowanie w sprawie założeń do rocznych planów kontroli POIiŚ, FS oraz kontroli resortowej z uwzględnieniem priorytetów kontrolnych Ministra,
* prowadzenie działań związanych z wdrażaniem i stosowaniem prawa wspólnotowego poprzez analizę i zgłaszanie uwag do projektów podręczników procedur, wytycznych, porozumień, umów oraz innych dokumentów dotyczących wdrażania i stosowania prawa wspólnotowego w zakresie POIiŚ i FS w szczególności z zakresu systemu zarządzania i kontroli,
* przeprowadzanie analiz przedkontrolnych, opracowywanie programu i metodologii kontroli dla projektów współfinansowanych w ramach POIiŚ i FS, kontroli systemowych POIiŚ i FS, kontroli projektów Pomocy Technicznej POIiŚ, kontroli resortowych, oraz udział jako kierownik lub członek Zespołu Kontrolującego w przeprowadzaniu kontroli planowych i doraźnych projektów współfinansowanych w ramach
* współuczestnictwo w analizie i opracowywaniu projektó1)w wewnętrznych procedur postępowania pracowników Departamentu Kontroli,
* prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem rocznych planów kontroli oraz spraw związanych z koordynacją działań związanych z monitorowaniem terminowości udzielania odpowiedzi na wystąpienia i zalecenia pokontrolne w ramach kontroli będących we właściwości Departamentu Kontroli.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane ekonomiczne lub prawnicze
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
o znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania administracji publicznej,
o znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
o dobra znajomość problematyki UE w zakresie funduszy unijnych,
o znajomość zasad funkcjonowania funduszy unijnych,
o znajomość zagadnień związanych z finansowaniem jednostek budżetowych,
o znajomość zagadnień związanych z finansowaniem przedsiębiorstw,
o znajomość kpa,
o umiejętność sporządzania opinii i analiz.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zachęcamy do składania aplikacji osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630 16 16. Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28

pod adres:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy MK-50/10/1156”

elsinore - 24 Maj 10, 12:18

Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Projektów Funduszu Spójności Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* monitorowanie przygotowania projektów dla I osi priorytetowej PO IiŚ w tym doradzanie i współpraca z wnioskodawcami, Instytucjami Wdrażającymi, konsultantami inicjatywy JASPERS,
* koordynowanie kwestii związanych z przeprowadzaniem procedury konkursowej oraz oceną projektów indywidualnych (proponowanie składu osobowego zespołów oceniających projekty umieszczone na zatwierdzonej liście rankingowej, udział w przyg. dokumentów regulujących sposób przeprowadzania naboru projektów w trybie konkursowym, zapewnianie org.-adm. wsparcia Grupy Roboczej ds. oceny projektów),
* udzielanie wyjaśnień zainteresowanym stronom dotyczących możliwości, źródeł oraz warunków uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz uczestnictwo w spotkaniach, komitetach, grupach roboczych i konferencjach dotyczących wykorzystania funduszy unijnych na ochronę środowiska,
* uczestnictwo w pracach zespołów ds. oceny projektów w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ, monitorowanie realizacji tych projektów, udział w kontroli tych projektów przeprowadzanych przez Instytucje Wdrażające oraz analiza informacji pokontrolnych,
* uczestnictwo w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją PO IiŚ, opisu szczegółowego PO IiŚ oraz innych dokumentów służących wdrażaniu PO IiŚ, ze szczególnym uwzględnieniem I osi priorytetowej,
* weryfikacja informacji miesięcznych oraz okresowych raportów z realizacji I osi priorytetowej PO IiŚ przygotowywanych przez IW oraz weryfikowanie i zatwierdzanie danych dotyczących projektów dofinansowanych w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ wprowadzanych przez Instytucje Wdrażających do lokalnego systemu informatycznego(LSI) i przesyłanie ich do krajowego systemu informatycznego(KSI),
* współpraca z Departamentem Ekonomicznym w zakresie przepływów środków finansowych w ramach I osi prirytetowej PO IiŚ,
* uczestnictwo w opiniowaniu projektów aktów prawnych, planów, założeń, programów, opracowań studialnych i innych dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych w sektorze środowiska oraz udział w opiniowaniu treści wytycznych, wzorów wniosków i umów oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji PO IiŚ;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe techniczne lub z zakresu ochrony środowiska
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania projektami finansowanymi ze środków unijnych, wydawania decyzji administracyjnych dotyczących procesu inwestycyjnego lub przygotowywania (lub wdrażania) projektów infrastrukturalnych;
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy prawo ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych, ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych, ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
o znajomość wytycznych MRR regulujących funkcjonowanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz aktów prawnych regulujących funkcjonowanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
o umiejętność analizy i syntezy informacji, umiejętność sporządzania pism, notatek służbowych i raportów,
o umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność argumentowania,
o umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
o umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność obsługi komputera (Windows, pakiet MS Office, Internet, obsługa poczty elektronicznej).

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w administracji rządowej lub samorządowej,
* studia podyplomowe z zakresu zarządzania inwestycjami infrastrukturalnymi/ funduszami unijnymi,
* znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
* szkolenie z oceny projektów inwestycyjnych oraz cyklu inwestycyjnego, z zakresu przygotowywania studium wykonalności, analizy ekonomicznej i finansowej, z ustawy prawo zamówień publicznych, z zakresu problematyki ocen oddziaływania na środowisko, prawa budowlanego, z zakresu budżetu państwa (ustawy o finansach publicznych), zarządzania środkami unijnymi,
* komunikatywna znajomość innego języka Unii Europejskiej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 57 92 438, 57 92 252, 57 92 266 lub na stronie internetowej: http://www.mos.gov.pl/praca
UWAGA: Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Ministerstwo Środowiska zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28


pod adres:

Ministerstwo Środowiska
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

elsinore - 24 Maj 10, 12:19

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opracowywanie oraz koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem projektów rozwiązań organizacyjnych i prawnych z obszaru kształcenia, wychowania i opieki pedagogicznej organizowanej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach i placówkach oświatowych,
* monitorowanie i analiza skuteczności działania systemu kształcenia specjalnego oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego przez kuratorów oświaty,
* opracowywanie merytorycznych i organizacyjnych założeń programów służących podnoszeniu efektywności kształcenia, wychowania i opieki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
* realizacja zadań związanych z opracowywaniem i realizacją programów rządowych dotyczących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
* współpraca z innymi resortami oraz departamentami merytorycznymi MEN w celu wdrażania rozwiązań systemowych służących doskonaleniu jakości kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
* współpraca z kuratoriami oświaty, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
* przygotowywanie sprawozdań i analiz z realizacji prowadzonych zadań oraz materiałów dotyczących kształcenia, wychowania i opieki pedagogicznej organizowanej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach i placówkach oświatowych, przygotowywanych dla kierownictwa resortu, Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, urzędów centralnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
* doświadczenie: 5 lat doświadczenia zawodowego (staż pracy) w szkole lub placówce kształcenia specjalnego na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych bądź w nadzorze pedagogicznym
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość prawa oświatowego oraz postępowania administracyjnego i umiejętność stosowania ich w praktyce,
o bardzo dobra znajomość problematyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
o umiejętność przygotowywania opracowań, syntetycznych analiz,
o samodzielność i kreatywność,
o komunikatywność,
o umiejętność sprawnej organizacji czasu pracy, pracy w zespole, koordynowania pracy grupy i pracy pod presją czasu.

wymagania dodatkowe

* kwalifikacje z pedagogiki specjalnej lub psychologii,
* dodatkowe formy doskonalenia zawodowego w zakresie zarządzania oświatą lub administracji publicznej,
* znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
* umiejętność przygotowywania prezentacji oraz wystąpień publicznych na konferencjach, naradach szkoleniowych lub w innych okolicznościach mających związek z realizacją zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające 5 letni staż pracy w szkole lub placówce kształcenia specjalnego na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych bądź w nadzorze pedagogicznym,
* pożądane są również dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia oraz posiadane kwalifikacje.

Inne informacje:


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty nadesłane zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-738, 34-74-852 lub 34-74-170.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28


pod adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 161
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

(z dopiskiem „Oferta pracy główny specjalista DZSE/WSPE/8”)

elsinore - 24 Maj 10, 12:19

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz do Wydziału ds. Rewindykacji Mienia w Departamencie Orzecznictwa

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań administracyjnych,
* analizowanie zebrany materiał dowodowy oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć,
* przygotowywanie projektów pism procesowych oraz występowanie przed sądami,
* analiza orzecznictwa sądowego,
* korespondowanie ze stronami postępowania i innymi podmiotami,
* przyjmowanie interesantów indywidualnych,
* prowadzenie rozpraw administracyjnych w budynku Ministerstwa Infrastruktury oraz na terenie kraju.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami,
o znajomość przepisów dotyczących dekretu o gruntach warszawskich,
o znajomość przepisów dotyczących wywłaszczania nieruchomości,
o znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
o znajomość Kodeksu cywilnego odnośnie odpowiedzialności odszkodowawczej,
o umiejętność argumentowania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630 16 16.
Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl
Zachęcamy do składania aplikacji osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28

pod adres:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy BO-55/10/1161”

elsinore - 24 Maj 10, 12:26

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista ds. Informacji i Promocji POIiŚ w Departamencie Funduszy UE

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* planowanie i realizacja działań informacyjno-promocyjnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) zgodnie z wytycznymi UE, poprzez między innymi dobór odpowiednich narzędzi Public Relations, utrzymywanie aktywnej współpracyz mediami i ośrodkami opiniotwórczymi, ocenę potencjalnej skuteczności oddziaływania prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych na grupy docelowe
* przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych na temat wdrażania priorytetów transportowych POIiŚ,
* inicjowanie i realizacja działań związanych z udziałem Instytucji Pośredniczącej w wydarzeniach promocyjnych,
* udział w przygotowywaniu dokumentów programowych POIiŚ - Planu Komunikacji, Rocznych planów działań informacyjno-promocyjnych dla Ministerstwa Infrastruktury jako Instytucji Pośredniczącej w zakresie prowadzonych zadań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz aktualizacja tych planów, a także opracowywanie sprawozdań z ich realiz
* udział w przygotowaniu i realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zadań informacyjno-promocyjnych Instytucji Pośredniczącej oraz innej dokumentacji przekazywanej, - wykrywanie, identyfikowanie i informowanie o nieprawidłowościach w wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, w zakresie prowadzonych spraw.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane dziennikarstwo, public relations, stosunki międzynarodowe, politologia lub europeistyka
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z realizacją działań informacyjno-promocyjnych.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
o wiedza z zakresu Public Relations (PR), dziennikarstwa oraz funduszy UE,
o praktyczna znajomość narzędzi PR,
o umiejętność pracy w zespole,
o komunikatywność,
o umiejętność obsługi komputera w zakresie edycji tekstu, komunikacji, prezentacji multimedialnych oraz arkusza kalkulacyjnego (MS Office),

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zachęcamy do składania aplikacji osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630 16 16. Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28


pod adres:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy MU-48/10/1154”

elsinore - 24 Maj 10, 12:36

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw układów zbiorowych pracy w Wydziale Prawno-Legislacyjnym i Układów Zbiorowych Pracy w Departamencie Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sprawdzanie wpływających do rejestracji ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, porozumień o stosowaniu tych układów oraz protokołów do nich zawartych poprzez określenie czy postanowienia ww. nie są mniej korzystne od wszystkich regulacji prawnych, które obowiązują dla danego rodzaju pracowników nimi objętych,
* przygotowywanie wyjaśnień na zapytania partnerów społecznych w zakresie układów zbiorowych pracy dotyczących ich funkcjonowania, zakresu przedmiotowego oraz ich obowiązywania,
* uczestniczenie w opiniowaniu projektów aktów prawnych, opracowanych przez inne resorty oraz w projektach merytorycznie związanych z problematyką układów zbiorowych pracy,
* sprawdzanie pod względem formalno – prawnym wniosków o rejestrację układu, porozumienia lub protokołu dodatkowego oraz dokumentacji dołączonej do tego wniosku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o komunikatywna znajomość języka angielskiego,
o znajomość przepisów z zakresu zbiorowego prawa pracy,
o umiejętność stosowania prawa w praktyce,
o wiedza z zakresu dialogu społecznego,
o umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o znajomość podstawowych technik legislacyjnych,
o odporność na stres,
o umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych,
o umiejętności interpersonalne związane z częstymi kontaktami z różnymi środowiskami (związki zawodowe, samorządy, pracodawcy).

wymagania dodatkowe

* 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z zagadnieniami ekonomiczno - prawnymi w pracy na podobnym stanowisku lub we współpracy z partnerami społecznymi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o wykonaniu zlecenia/dzieła).

Inne informacje:

Oferujemy:

- umowę o pracę,
- ciekawe zadania,
- pracę w dużej organizacji,
- doskonalenie zawodowe.

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem nr 1 zamieszczonym na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=1699. Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 661-13-94

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31


pod adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DDP-9
(o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MPiPS)

elsinore - 24 Maj 10, 12:50

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw rachunkowości w Wydziale ds. Współpracy Międzynarodowej w Zakresie Rachunkowości i Rewizji Finansowej Departamentu Rachunkowości ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* współpraca przy realizacji zadań związanych z polityką europejską Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej, w tym przygotowywanie opinii i wkładów do instrukcji dla przedstawiciela Polski na posiedzenia komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej,
* sporządzanie opinii i rekomendacji kierowanych na posiedzenia Komisji Nadzoru Audytowego,
* opiniowanie dokumentów i projektów aktów prawnych wspólnotowych i krajowych w zakresie dotyczącym rachunkowości i rewizji finansowej,
* przygotowywanie odpowiedzi na zapytania instytucji i organizacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej,
* współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie zagadnień dotyczących rachunkowości i rewizji finansowej (m.in. Bank Światowy, Światowa Organizacja Handlu, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne lub administracyjne,
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości lub rewizji finansowej lub współpracy międzynarodowej lub administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2) ,
o wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,
o wiedza z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej,
o umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
o umiejętność analizowania i wnioskowania,
o umiejętność pracy w warunkach stresu,
o samodzielność,
o inicjatywa,
o kreatywność,
o umiejętność skutecznej komunikacji.

wymagania dodatkowe

* wiedza z zakresu funkcjonowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami,
* wiedza z zakresu prawa administracyjnego, rachunkowości i działalności biegłych rewidentów,
* znajomość aktów prawnych krajowych i Unii Europejskiej z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej,
* umiejętność argumentowania i przedstawiania stanowiska,
* wiedza w zakresie delegowanych zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* pożądane kopie dokumentów potwierdzających 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze rachunkowości lub rewizji finansowej lub współpracy międzynarodowej lub administracji publicznej.

Inne informacje:

Do składania ofert zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28

pod adres:

Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem „Oferta pracy – 2010/057/DR”

elsinore - 24 Maj 10, 12:53

Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Biurze Dyrektora Generalnego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie magazynów z materiałami biurowymi, artykułami chemicznymi i technicznymi w Ministerstwie Skarbu Państwa,
* prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką magazynową (m.in. wystawianie dokumentów RW- rozchód wewnętrzny, PZ – przyjęcie do magazynu, WZ – wydanie z magazynu),
* stała kontrola zapasów magazynowych i współpraca w tym zakresie z osobą odpowiedzialną za zaopatrzenie,
* przygotowywanie wykazów towarów niezbędnych do zakupu (uzupełnianie stanów magazynowych),
* dbałość o towary przechowywane w magazynie z uwzględnieniem terminów ich przydatności do użytku,
* przygotowywanie sprawozdań z prac magazynu na potrzeby wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku
* pozostałe wymagania niezbędne:
o obsługa komputera (środowisko MS Office),
o znajomość ustawy o służbie cywilnej,
o poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

wymagania dodatkowe

* znajomość programu magazynowego Symfonia Handel,
* dokładność, uczciwość i skrupulatność,
* umiejętność podnoszenia kwalifikacji w ramach samokształcenia,
* dobra organizacja pracy,
* odporność na stres,
* komunikatywność,
* umiejętność pracy w grupie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających minimum roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
* kopia „poświadczenia bezpieczeństwa” uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSP, w dziale ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie naboru telefonicznie lub na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 1 miesiąca. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 695-87-57.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-02

pod adres:

Ministerstwo Skarbu Państwa
Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 482
ul. Krucza 36
00-522 Warszawa
z dopiskiem „oferta na stanowisko inspektora w Biurze Dyrektora Generalnego”.

elsinore - 24 Maj 10, 12:54

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: kierownik kancelarii tajnej w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Krucza 38/42

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie rejestrów, dzienników i książek ewidencyjnych dokumentów zawierających informacje niejawne,
* przyjmowanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne,
* udostępnianie i wydawanie dokumentów niejawnych osobom uprawnionym oraz egzekwowanie ich zwrotu do kancelarii
* nadzorowanie wytwarzania i oznaczania dokumentów zawierających informacje niejawne,
* przeprowadzanie bieżących kontroli przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji stanowisk teleinformatycznych, na których przetwarzane są informacje niejawne,
* administrowanie pieczęciami służbowymi i stemplami oraz autoryzowanie pieczęcią urzędową określonych dokumentów wychodzących z Urzędu,
* prowadzenie i aktualizowanie wykazów stanowisk i osób, które mają dostęp do informacji niejawnych w Urzędzie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w tym powyżej 1 roku - w pracy związanej z ochroną informacji niejawnych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych wraz z przepisami wykonawczymi,
o znajomość podstawowych zagadnień z zakresu zasad funkcjonowania państwa i administracji publicznej,
o umiejętność obsługi komputera,
o umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,
o odporność na stres,
o wysoka kultura osobista,
o komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”
* zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych Unii Europejskiej i NATO, oznaczonych klauzulą EU SECRET i NATO SECRET
* kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje lub umiejętności,
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do udziału w naborze na to stanowisko.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 661 91 78.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31


pod adres:

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Biuro Budżetu i Finansów
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa

z dopiskiem: „oferta pracy - WIN”

elsinore - 24 Maj 10, 12:55

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw ds. rozstrzygania sporów międzyoperatorskich w Departamencie Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego w Wydziale Współpracy Międzyoperatorskiej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
01-211 Warszawa
ul. Kasprzaka 18/20

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ustalania bądź zmiany warunków współpracy w zakresie dostępu telekomunikacyjnego;
* prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu weryfikacji uzasadnienia kosztowego i ustalania opłat usług telekomunikacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
* opracowywanie i wdrażanie modeli w zakresie współpracy między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi;
* analizowanie i interpretowanie modeli kalkulacji kosztów usług przedsiębiorcy telekomunikacyjnego sieci ruchomej i sieci stacjonarnej;
* opiniowanie i udział w tworzeniu aktów prawnych, strategii i innych dokumentów rządowych z zakresu telekomunikacji w szczególności dostępu telekomunikacyjnego;
* udział w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, regulatorów europejskich i innych podmiotów;
* prowadzenie postępowań mających na celu powołania biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdań z rachunkowości regulacyjnej lub wyników kalkulacji kosztów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, telekomunikacyjne lub pokrewne;
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
o znajomość: przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, polskich i europejskich regulacji prawnych rynku telekomunikacyjnego, problematyki związanej z rynkiem telekomunikacyjnym;
o wiedza z zakresu: rachunkowości zarządczej, prowadzenia analiz finansowych;
o umiejętność: analitycznego myślenia, pracy w zespole, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
o biegła znajomość programu Excel;
o komunikatywność;

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych;
* poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „zastrzeżone”,
* umiejętność prowadzenia negocjacji,
* doświadczenie zawodowe w obszarze telekomunikacji,
* doświadczenie w prowadzeniu analiz ekonomicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane. Spełnienie wymogów formalnych nie jest równoznaczne z zaproszeniem do dalszej procedury selekcji. Nie otrzymanie zaproszenia do wzięcia udziału w rozmowach kwalifikacyjnych lub w kolejnych etapach procedury rekrutacyjnej w ciągu 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, równoznaczne jest z negatywnym rozpatrzeniem oferty. Po zakończeniu procesu naboru wszystkie oferty zostaną zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-03

pod adres:

(decyduje data stempla pocztowego lub dostarczenia do kancelarii Urzędu)
na adres:


Urząd Komunikacji Elektronicznej
Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

z dopiskiem „główny specjalista – DHRT-WWM”

elsinore - 24 Maj 10, 12:56

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw cenników i regulaminów usługi powszechnej i usług detalicznych oraz udogodnień i usług dodatkowych w Wydziale Usług Detalicznych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analizowanie projektów cenników i regulaminów usług telekomunikacyjnych lub ich zmian oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w przedmiotowym zakresie;
* analizowanie projektów cenników i regulaminów świadczenia usługi powszechnej lub ich zmian oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w tym zakresie;
* opracowywanie opinii do projektów unijnych dokumentów oraz przygotowywanie odpowiedzi na zapytania Komisji Europejskiej i innych międzynarodowych organizacji i instytucji telekomunikacyjnych;
* prowadzenie postępowań konsultacyjnych w zakresie spraw związanych z analizowanymi cennikami usługi powszechnej oraz cennikami i regulaminami usług detalicznych;
* udzielanie odpowiedzi na wnoszone do Prezesa UKE interpelacje, zapytania, skargi i wnioski w zakresie warunków świadczenia usługi powszechnej oraz usług świadczonych przez operatorów;
* prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do pokrycia dopłaty do kosztów świadczenia usługi powszechnej i wysokości ich udziałów w tej dopłacie;
* przygotowywanie – w przypadkach niewymagających przeprowadzenia kontroli – projektów decyzji w sprawie nakładania kar pieniężnych oraz informowanie Departamentu Kontroli i Egzekucji o zaistnieniu sytuacji wymagających przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub nałożenia kar pieniężnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne;
o znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
o umiejętność analizy materiału dowodowego i jego syntezy;
o umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office, Internet);
o umiejętność stosowania prawa w praktyce;
o umiejętność analitycznego myślenia;
o umiejętność pracy w zespole;
o komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* kursy/szkolenia/studia podyplomowe z zakresu telekomunikacji (jej aspekty techniczne, prawne i ekonomiczne);
* kursy/szkolenia/studia podyplomowe z zakresu ochrony konkurencji i regulacji sektora telekomunikacji;
* kursy/szkolenia/studia podyplomowe poświęcone tematyce Unii Europejskiej oraz integracji europejskiej;
* poświadczenie bezpieczeństwa (uprawnienie do dostępu do informacji);
* znajomość rynku telekomunikacyjnego zarówno polskiego jak i krajów europejskich;
* znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i kalkulacji kosztów;
* umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
* umiejętności negocjacyjne;
* zdolność prognozowania;
* umiejętność rozwiązywania problemów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane. Spełnienie wymogów formalnych nie jest równoznaczne z zaproszeniem do dalszej procedury selekcji. Nie otrzymanie zaproszenia do wzięcia udziału
w rozmowach kwalifikacyjnych lub w kolejnych etapach procedury rekrutacyjnej w ciągu 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, równoznaczne jest z negatywnym rozpatrzeniem oferty. Po zakończeniu procesu naboru wszystkie oferty zostaną zniszczone.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-30


pod adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji i Kadr
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
z dopiskiem „Specjalista na zastępstwo – DDRT ”

elsinore - 24 Maj 10, 12:57

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw kontroli wewnętrznej Wydział Kontroli Wewnętrznej Biuro Dyrektora Generalnego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
01-211 Warszawa
ul. Kasprzaka 18/20

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przeprowadzanie planowych oraz doraźnych kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych UKE, w tym przygotowywanie dokumentacji kontrolnej,
* rozpatrywanie skarg i wniosków, przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie w sprawie działalności UKE oraz sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz dotyczących rozpatrywanych skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania UKE,
* opracowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie skarg kierowanych do UKE przez odbiorców usług telekomunikacyjnych i pocztowych lub na wniosek komórek organizacyjnych UKE,
* monitorowanie realizacji Zasad Dobrej Administracji w tym udział w posiedzeniach i pracach Zespołu do monitorowania ich realizacji, inicjowanie działań mających wpływ na podnoszenie poziomu etycznego i kultury etycznej w UKE.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe w dziedzinie prawa, administracji lub ekonomii
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
o znajomość przepisów prawnych z zakresu: finansów publicznych i zamówień publicznych,
o umiejętność organizacji pracy,
o zdolność analitycznego myślenia, umiejętność redagowania tekstów,
o umiejętność formułowania wniosków, komunikatywność,
o umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.

wymagania dodatkowe

* podstawowa znajomość ustawy Prawo telekomunikacyjne i ustawy Prawo pocztowe,
* podstawowa znajomość przepisów prawa karnego i postępowania karnego,
* znajomość ustawy o służbie cywilnej,
* umiejętność stosowania prawa w praktyce.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane. Spełnienie wymogów formalnych nie jest równoznaczne z zaproszeniem do dalszej procedury selekcji. Nie otrzymanie zaproszenia do wzięcia udziału w rozmowach kwalifikacyjnych lub w kolejnych etapach procedury rekrutacyjnej w ciągu 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, równoznaczne jest z negatywnym rozpatrzeniem oferty. Po zakończeniu procesu naboru wszystkie oferty zostaną zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-04

pod adres:

(decyduje data stempla pocztowego lub dostarczenia do kancelarii Urzędu)

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

z dopiskiem „główny specjalista – BDG-WKW”

elsinore - 24 Maj 10, 12:57

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw legislacji i prawa unijnego w Wydziale Legislacji i Prawa Unijnego w Departamencie Prawnym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
01-211 Warszawa
ul. kasprzaka 18/20

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opiniowanie projektów aktów prawnych wpływających do Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
* koordynowanie prac związanych z opiniowaniem przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne projektów aktów prawnych wpływających do UKE;
* opracowywanie pod względem prawno - legislacyjnym projektów aktów prawnych;
* reprezentowanie Prezesa UKE na konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych w Rządowym Centrum Legislacji;
* reprezentowanie stanowiska Prezesa UKE na spotkaniach roboczych w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej;
* opiniowanie projektów aktów prawnych o charakterze wewnętrznym;
* przygotowywanie materiałów do publikacji w Dzienniku Urzędowym UKE i dokonywanie korekt tego dziennika,
* analizowanie przepisów prawa w zakresie ich zgodności z przepisami prawa europejskiego; reprezentowanie Prezesa UKE w komisjach i podkomisjach sejmowych i senackich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze;
* pozostałe wymagania niezbędne:
o min. 2 letnie doświadczenie w legislacji;
o znajomość ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe, ustawy o systemie oceny zgodności, ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej;
o znajomość: zasad techniki prawodawczej, procedur dotyczących tworzenia prawa w Polsce;
o umiejętności: analizy aktów prawnych, pracy w zespole, działania w sytuacjach stresowych, obsługi programu LEX;
o komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* ukończone studia podyplomowe w zakresie legislacji lub aplikacja legislacyjna;
* znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane. Spełnienie wymogów formalnych nie jest równoznaczne z zaproszeniem do dalszej procedury selekcji. Nie otrzymanie zaproszenia do wzięcia udziału w rozmowach kwalifikacyjnych lub w kolejnych etapach procedury rekrutacyjnej w ciągu 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, równoznaczne jest z negatywnym rozpatrzeniem oferty. Po zakończeniu procesu naboru wszystkie oferty zostaną zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-30

pod adres:

(decyduje data stempla pocztowego lub dostarczenia do kancelarii Urzędu)

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

z dopiskiem „główny specjalista – DP-WL”

elsinore - 24 Maj 10, 12:58

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Biurze Informatyki i Ewidencji Cudzoziemców

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Koszykowa 16 w Warszawie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* udział w pracach związanych z wdrożeniem, utrzymaniem i modernizacją systemów informatycznych;
* udział w pracach nad wdrożeniem Systemu Informacyjnego Schengen II i Wizowego Systemu Informacyjnego;
* zapewnienie bieżącej eksploatacji systemów;
* przygotowanie i opiniowanie dokumentacji technicznych systemów wykorzystywanych w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców
* udział w pracach komitetów i grup roboczych Unii Europejskiej zajmujących się problematyką konsultacji wizowych, Systemu Informacyjnego Schengen II i VIS

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe informatyczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
o znajomość zasad budowy i wdrażania systemów informatycznych;
o praktyczna znajomość baz danych;
o umiejętność przygotowywania dokumentacji technicznych na wykonanie, wdrożenie i uruchomienie systemów informatycznych;
o znajomość metodyki zarządzania projektami informatycznymi (np.PRINCE2);
o biegła znajomość języka angielskiego;
o komunikatywność;
o umiejętność pracy w zespole;
o umiejętność poprawnego i logicznego formułowania myśli w piśmie i w rozmowie;
o zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne".

wymagania dodatkowe

* wiedza z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego;
* wiedza dotycząca zasad funkcjonowania systemów informatycznych;
* znajomość SQL.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Nie przyjmujemy ofert pracy przesłanych pocztą elektroniczną.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-30


pod adres:

Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Kadr i Szkolenia
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Koszykowa 16
00-564 Warszawa

elsinore - 24 Maj 10, 12:58

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw aplikacji użytkowych i wspierania identyfikacji procesów w Wydziale Informatyzacji Procesów

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wspomaganie administrowania oraz utrzymywania platformy systemowej oraz aplikacyjnej;
* analizowanie problematyki związanej ze stosowaniem w Urzędzie podpisu elektronicznego i rozwiązywanie występujących problemów w tym zakresie;
* monitorowanie i dokumentowanie problemów i błędów występujących w procesie budowy i wdrożenia programów użytkowych;
* wspieranie projektowania procesów, analizowanie potrzeb i możliwości algorytmizacji i informatyzacji procesów zachodzących w Urzędzie;
* wspieranie projektowania i wykonywania pomocniczych aplikacji dla użytkowników systemu teleinformatycznego Urzędu, analizowanie ich działania, rozpoznawanie potrzeb zmian w tych aplikacjach w porozumieniu z użytkownikami, wdrażanie niezbędnych zmian w tych aplikacjach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wiedza na temat obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Urzędu, w szczególności obejmujących zarządzanie instytucją w tym: księgowość, kadry, płace, finanse;
o wiedza na temat podpisu elektronicznego i funkcjonowania administracji;
o ogólna wiedza z zakresu informatyki, w szczególności znajomość: działania urządzeń komputerowych,architektury systemów sieciowych,funkcjonowania usług sieciowych, struktury aplikacji sieciowych i bazodanowych, zasad programowania;
o bardzo dobra znajomość typowych aplikacji biurowych (np. Microsoft Office);
o znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia lub pokrewnym;
* przeszkolenie z zakresu zagadnień związanych ze stosowaniem podpisu elektronicznego;
* ścieżka certyfikacyjna kluczowych systemów, np. administrowanie bezpieczeństwem systemów opartych o rozwiązania Microsoft;
* znajomość języka SQL, HTML lub XML oraz co najmniej jednego języka programowania (np. Java, C) oraz umiejętność zastosowania co najmniej jednego z tych języków;
* doświadczenie w zakresie zarządzania bazami danych (Oracle, Informix lub MS SQL);
* doświadczenie w administrowaniu systemami sieciowymi (MS Windows, MS Exchange lub Linux);
* doświadczenie związane z informatyzacją zarządzania przedsiębiorstwem lub instytucją (księgowość, kadry, płace).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane. Spełnienie wymogów formalnych nie jest równoznaczne z zaproszeniem do dalszej procedury selekcji. Nie otrzymanie zaproszenia do wzięcia udziału
w rozmowach kwalifikacyjnych lub w kolejnych etapach procedury rekrutacyjnej w ciągu 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, równoznaczne jest z negatywnym rozpatrzeniem oferty. Po zakończeniu procesu naboru wszystkie oferty zostaną zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-03


pod adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji i Kadr
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
z dopiskiem „BI - Specjalista ds. aplikacji użytkowych”

elsinore - 24 Maj 10, 12:59

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw wsparcia informatycznego i technicznego pracowników Urzędu w Wydziale Informatyzacji Procesów

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wspomaganie administrowania oraz utrzymywania platformy systemowej oraz aplikacyjnej;
* wspieranie pracowników Urzędu znajomością aplikacji użytkowych;
* wspieranie projektowania procesów, analizowanie potrzeb i możliwości algorytmizacji i informatyzacji procesów zachodzących w Urzędzie;
* wspieranie projektowania i wykonywania pomocniczych aplikacji dla użytkowników systemu teleinformatycznego Urzędu, analizowanie ich działania, rozpoznawanie potrzeb zmian w tych aplikacjach w porozumieniu z użytkownikami, wdrażanie niezbędnych zmian w tych aplikacjach;
* wspieranie zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wiedza na temat: obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Urzędu, w szczególności obejmujących zarządzanie instytucją w tym: księgowość, kadry, płace, finanse;
o wiedza na temat podpisu elektronicznego i funkcjonowania administracji;
o ogólna wiedza z zakresu informatyki, w szczególności znajomość:działania urządzeń komputerowych,architektury systemów sieciowych,funkcjonowania usług sieciowych,struktury aplikacji sieciowych i bazodanowych, zasad programowania;
o bardzo dobra znajomość typowych aplikacji biurowych (np. Microsoft Office);
o znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia lub pokrewnym;
* przeszkolenie z zakresu zagadnień związanych ze stosowaniem podpisu elektronicznego;
* ścieżka certyfikacyjna kluczowych systemów, np. administrowanie bezpieczeństwem systemów opartych o rozwiązania Microsoft;
* znajomość języka SQL, HTML lub XML oraz co najmniej jednego języka programowania (np. Java, C) oraz umiejętność zastosowania co najmniej jednego z tych języków;
* doświadczenie w zakresie zarządzania bazami danych (Oracle, Informix lub MS SQL);
* doświadczenie w administrowaniu systemami sieciowymi (MS Windows, MS Exchange lub Linux);
* doświadczenie związane z informatyzacją zarządzania przedsiębiorstwem lub instytucją (księgowość, kadry, płace).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane. Spełnienie wymogów formalnych nie jest równoznaczne z zaproszeniem do dalszej procedury selekcji. Nie otrzymanie zaproszenia do wzięcia udziału
w rozmowach kwalifikacyjnych lub w kolejnych etapach procedury rekrutacyjnej w ciągu 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, równoznaczne jest z negatywnym rozpatrzeniem oferty. Po zakończeniu procesu naboru wszystkie oferty zostaną zniszczone.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-03

pod adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji i Kadr
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
z dopiskiem „BI - Specjalista ds. wsparcia informatycznego i technicznego”

elsinore - 24 Maj 10, 13:00

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz w Departamencie Legalizacji Pobytu i Wykazu Cudzoziemców

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Taborowa 33 w Warszawie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analizowanie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie spraw związanych z wjazdem i pobytem cudzoziemców na terytorium państw obszaru Schengen;
* uczestniczenie w spotkaniach z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w sprawach związanych z wjazdem i pobytem cudzoziemców na terytorium państw obszaru Schengen, w tym w grupach roboczych Rady Unii Europejskiej i sporządzanie z nich notatek i sprawozdań;
* udział w przygotowywaniu instrukcji wyjazdowych na grupy robocze instytucji UE w zakresie spraw migracyjnych;
* korespondowanie z osobami fizycznymi, prawnymi, organami administracji i innymi podmiotami w zakresie udzielania informacji prawnej dotyczącej wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski oraz udzielanie informacji telefonicznych w tym zakresie;
* opracowywanie informacji, notatek problemowych i sprawozdań dla potrzeb kierownictwa Departamentu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność analitycznego myślenia;
o dobra organizacja pracy;
o umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach stresowych;
o biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem.

wymagania dodatkowe

* znajomość innych języków obcych;
* znajomość przepisów prawa krajowego, europejskiego oraz międzynarodowego w dziedzinie przepływu osób;
* umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidzianych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego

Inne informacje:

Nie przyjmujemy ofert pracy przesłanych pocztą elektroniczną.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-30


pod adres:

Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Kadr i Szkolenia
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Koszykowa 16
00-564 Warszawa

elsinore - 24 Maj 10, 13:01

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz do spraw Międzynarodowej Współpracy w Dochodzeniu Należności w Wydziale Międzynarodowej Współpracy w Dochodzeniu Należności Departamentu Administracji Podatkowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* weryfikowanie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków innych państwa o pomoc w dochodzeniu należności pieniężnych oraz kierowanie ich do właściwego organu egzekucyjnego,
* weryfikowanie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków polskich wierzycieli i organów egzekucyjnych oraz przygotowywanie projektów wniosków Ministra Finansów do innych państw o pomoc przy dochodzeniu należności pieniężnych,
* monitorowanie realizacji wniosków polskich wierzycieli i organów egzekucyjnych przez inne państwa oraz nadzór nad realizacją wniosków państw obcych przez polskie organy egzekucyjne,
* przygotowywanie projektów rozliczeń kwot wyegzekwowanych na rzecz polskich i obcych wierzycieli,
* przygotowywanie projektów stanowisk oraz rozstrzygnięć Ministra Finansów, opracowywanie interpretacji przepisów prawa z zakresu międzynarodowej współpracy w dochodzeniu należności,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe : prawnicze lub ekonomiczne lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
o znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
o znajomość dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie egzekucji,
o znajomość podstaw prawa podatkowego,
o samodzielność, odpowiedzialność, odporność na stres, sumienność,
o zaangażowanie w realizację zadań,
o kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia,
o komunikatywność, wysoka kultura osobista,
o umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy,
o umiejętność interpretacji przepisów.

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie z zakresu integracji europejskiej, negocjacji,
* specjalistyczne szkolenia językowe, komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub innych języków Unii Europejskiej,
* 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* pożądane kopie dokumentów, certyfikatów potwierdzających wymaganą wiedzę.

Inne informacje:

Do składania ofert zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 694 56 75.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31

pod adres:

Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem ,,Oferta pracy – 2010/ 060 /AP”

elsinore - 24 Maj 10, 13:02

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw analiz i oceny uwarunkowań społeczno-ekonomicznych w Departamencie Analiz Strategicznych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sporządzanie i pozyskiwanie analiz makroekonomicznych wybranych procesów społeczno-gospodarczych, a także skutków wybranych interwencji publicznych, w tym na podstawie modeli ekonometrycznych i ekonomicznych oraz źródeł zagranicznych,
* identyfikowanie propozycji regulacyjnych, które ze względu na swoje istotne znaczenie społeczno-gospodarcze wymagają pogłębionej analizy ekonomicznej,
* dokonywanie oceny wybranych dokumentów, w tym projektów regulacyjnych, pod względem jakości informacji dotyczącej skutków makroekonomicznych,
* sporządzanie prognoz kategorii makroekonomicznych istotnych z punktu widzenia długofalowego rozwoju kraju,
* określanie potrzeb oraz przygotowywanie propozycji działań w zakresie realizacji polityk istotnych z punktu widzenia długofalowego rozwoju kraju, w celu ukierunkowywania polityki kraju.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy naukowo-badawczej lub analitycznej (na uczelni wyższej, w jednostce naukowej, w komórce analitycznej)
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego, na poziomie B2,
o myślenie strategiczne, kreatywność,
o zdolności analityczne,
o zdolność planowania i samodzielnej pracy, zdolność pracy zespołowej,
o znajomość teorii ekonomii, finansów publicznych i rynku pracy,
o biegła znajomość programów działających w systemie Windows (Word, Excel),
o znajomość ilościowych narzędzi analitycznych, w tym programów komputerowych do analizy danych (np. SPSS).

wymagania dodatkowe

* komunikatywna znajomość innego języka roboczego UE,
* umiejętność tworzenia i doskonalenia procedur/zasad,
* umiejętność koordynacji złożonych przedsięwzięć,
* oryginalność myślenia potwierdzona publikacjami w czasopismach naukowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie,
* kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy, w tym we wskazanym obszarze.

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 694 75 18.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-09


pod adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Dyrektora Generalnego, pok. 234
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
z dopiskiem: BDG-7122/14(2)/19/10

elsinore - 24 Maj 10, 13:03

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw dyscypliny finansów publicznych w Wydziale I – Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych Biura Dyscypliny Finansów Publicznych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie projektów: orzeczeń, postanowień, protokołów, zarządzeń i innych pism Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych i jej Przewodniczącego,
* przygotowywanie pism dotyczących dyscypliny finansów publicznych w zakresie interpretacji przepisów oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie,
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi skierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na prawomocne rozstrzygnięcia Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych i jej Przewodniczącego, a także skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz uczestniczenie w rozprawach przed tymi sądami, jako pełnomocnik,
* współpracowanie przy opiniowaniu projektów aktów prawnych i przedstawianiu propozycji treści przepisów prawa,
* koordynowanie procesu sporządzania uzasadnień orzeczeń i postanowień Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, a także badanie ich i zgłaszanie ewentualnych uwag wskazując na dotychczasowe orzecznictwo,
* udzielanie członkom składów orzekających Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych niezbędnych wyjaśnień w kwestiach faktycznych i prawnych,
* przygotowywanie materiałów na szkolenia organizowane dla członków Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz przewodniczących komisji orzekających pierwszej instancji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach wymagających interpretacji i opiniowania przepisów prawa, w szczególności prawa finansów publicznych oraz przepisów związanych z dochodzeniem odpowiedzialności w postępowaniach sankcyjnych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych,
o wiedza z zakresu m.in. prawa karnego, administracyjnego, cywilnego,
o dobra organizacja pracy,
o zdolność analitycznego myślenia i konstruowania odpowiednich wniosków,
o asertywność, odporność na stres, umiejętność przekonywania, umiejętność konsultowania kwestii drażliwych, komunikatywność,
o wysoka kultura osobista,
o umiejętność planowania działań (przynajmniej w okresie roku),
o umiejętność koordynowania prac realizowanych przez inne osoby.

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie z zakresu przetwarzania danych osobowych,
* dokładność, sumienność, terminowość,
* znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy w sprawie działania organów orzekających,
* znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy – Prawo zamówień publicznych,
* znajomość ustawy o rachunkowości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31


pod adres:

Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem: Oferta pracy – 2010/059/BDF

elsinore - 24 Maj 10, 13:03

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Departamencie Nauki, Szkolenia i Informacji Społecznej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Państwowa Agencja Atomistyki
ul. Krucza 36
00-522 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opracowanie koncepcji struktury oraz redagowanie strony internetowej PAA, odpowiedzialność za treści strony i ich formę,
* nadzorowanie prac nad budową nowej strony internetowej PAA,
* przygotowywanie oraz redagowanie artykułów i komunikatów PAA,
* opracowanie koncepcji funkcjonowania forum dyskusyjnego na stronie internetowej PAA,
* zastępowanie Rzecznika prasowego PAA podczas jego nieobecności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe w zakresie nauk ścisłych lub wyższe techniczne
* doświadczenie: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy redakcyjnej i współpracy z mediami
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność redagowania tekstów, sprawne posługiwanie się polszczyzną,
o znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
o bardzo dobra znajomość programów pakietu Office/Windows,
o podstawowa znajomość języka HTML oraz zasad tworzenia stron internetowych,

wymagania dodatkowe

* znajomość podstawowych zagadnień fizyki promieniowania jonizującego,
* podstawowe umiejętności typograficzne,
* podstawowa znajomość graficznych programów komputerowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
Dodatkowe informacje (022 695 98 38)

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31

pod adres:

Państwowa Agencja Atomistyki
Kadry
Krucza 36
00-522 Warszawa
Z dopiskiem: DNSiIS(2)

elsinore - 24 Maj 10, 13:21

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Wydziale Dotacji Rozwojowej II Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych, ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Chałubińskiego 8

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie zestawień beneficjentów realizujących projekty w ramach wszystkich działań Priorytetu 2 ZPORR w ramach 16 województw w celu potwierdzenia zbieżności kwot wykazywanych we wnioskach zbiorczych od Instytucji Pośredniczących do Instytucji Zarządzającej z kwotami przedstawianymi do rozliczenia na poziomie wniosku Beneficjent – Instytucja Wdrażająca,
* a następnie wniosku od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej.
* weryfikacja wniosków o zapewnienie finansowania oraz wniosków o uruchomienie środkówrezerwy celowej budżetu państwa oraz budżetu państwa otraz budżetu środków europejskich w ramach RPO,
* uaktualnianie bazy danych dotyczących danych finansowych z zakresie RPO w celu monitorowania alokacji wykorzystania środków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich na realizację RPO,
* planowanie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w zakresie RPO w celu sprawnego koordynowania wdrażania RPO,
* koordynacja i nadzór nad procesem przygotowania do zamknięcia pomocy dla ZPORR 2004 -2006,
* opiniowanie aktów wykonawczych dotyczących funduszy strukturalnych w celu zapewnienia spójności wytycznych z obowiązującym stanem prawnym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane magisterskie ekonomiczne lub prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zagadnień dotyczących przepływów finansowych Funduszy Strukturalnych i finansów publicznych,
o znajomość zagadnień w zakresie przepływów finansowych w ramach ZPORR i RPO,
o znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, poziom B1,
o umiejętność obsługi komputera (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, Internet, poczta elektroniczna),
o umiejętność pracy w zespole,
o komunikatywność,
o odporność na stres.

wymagania dodatkowe

* znajomość problematyki finansowania rozwoju regionalnego i zagadnień związanych z Unią Europejską (w szczególności polityka regionalna i fundusze strukturalne),
* znajomość zasad funkcjonowania administracji państwowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Umowa o pracę na czas określony - zastępstwo pracownika.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mrr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.: (0-22) 536 74 08

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31


pod adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
00-926 Warszawa
skr. poczt. 13
lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
z dopiskiem w liście motywacyjnym: DKR 64

elsinore - 24 Maj 10, 13:23

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Systemu Kontroli i Kwalifikowalności Wydatków Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Żurawia 4a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* odpowiadanie na zapytania Instytucji Zarządzających dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach perspektywy 2007-2013,
* odpowiadanie na zapytania Instytucji Zarządzających dotyczące systemu kontroli w ramach perspektywy 2007-2013,
* ocena rocznych planów kontroli przygotowywanych przez Instytucje Zarządzające krajowymi programami operacyjnymi
* realizacja zadań o charakterze organizacyjnym np. organizacja spotkań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie.
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o co najmniej roczne doświadczenie w pracy związanej z programami finansowanymi ze środków funduszy strukturalnych UE,
o dobra znajomość zasad wdrażania funduszy strukturalnych UE,
o dobra znajomość zagadnień związanych z kwalifikowalnością wydatków w perspektywie 2007-2013
o znajomość systemu kontroli w ramach NSRO,
o rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność redagowania pism,
o umiejętność pracy w zespole,
o dobra organizacja pracy,
o znajomość obsługi komputera (MS Word, Internet, poczta elektroniczna),
o znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B1.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie o profilu: stosunki międzynarodowe, europeistyka, ekonomia lub prawo.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Umowa o pracę na czas określony - zastępstwo pracownika.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mrr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 6934516

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31

pod adres:


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
00-926 Warszawa
skr. poczt. 13
lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
z dopiskiem w liście motywacyjnym: DKF 63

elsinore - 24 Maj 10, 13:24

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale ds. RPO I Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie spraw związanych z realizacją i kontrolą Kontraktu Wojewódzkiego i Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w szczególności kwestie związane z zasadami zarządzania i postępem realizacji programu;
* reprezentowanie MRR w komitecie monitorującym program;
* prowadzenie spraw dotyczących systemu wdrażania 16 RPO w zakresie stanu przygotowania instytucjonalnego, weryfikacji procedur i rekomendowania zmian w dokumentach operacyjnych, w tym Opisów systemu zarządzania i kontroli RPO i innych dokumentów niezbędnych do wdrażania 16 RPO;
* przygotowywanie stanowisk i wytycznych dla instytucji zaangażowanych w realizację RPO oraz opiniowanie wytycznych horyzontalnych MRR.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze, ekonomiczne, politologiczne lub z zakresu wsparcia rozwoju regionalnego, zarządzania programami/projektami współfinansowanymi ze środków UE.
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi,
o znajomość systemu i instrumentów realizacji polityki spójności w Polsce,
o znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem administracji rządowej, samorządowej, finansów sektora publicznego,
o znajomość języka angielskiego poziom B2,
o sprawna obsługa narzędzi informatycznych, w szczególności programy MS Office,
o umiejętność sporządzania prezentacji, analiz, notatek i pism,
o umiejętności sprawnej organizacji pracy,
o komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie zawodowe w pracy związanej z funduszami strukturalnymi UE.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mrr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel. 022 536 73 89

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07

pod adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
00-926 Warszawa
skr. pocztowa 13
lub składać w kancelarii, ul. Współna 2/4, pok. 1
z dopiskiem w liście motywacyjnym: DKR 68

elsinore - 24 Maj 10, 13:25

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Organizacji i Budżetu Departamentu Informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* administracja prawami licencyjnymi udzielonymi na oprogramowanie, monitorowanie,
* zapewnienie właściwego wyposażenia pracowników Ministerstwa w sprzęt i oprogramowanie komputerowe poprzez zarządzanie dostępem do sprzętu z uwzględnianiem źródeł finansowania,
* współpraca z innymi komórkami MRR w zakresie wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie komputerowe,
* prowadzenie szkoleń w ramach służby przygotowawczej dla nowych pracowników MRR,
* przygotowywanie umów oraz prowadzenie i kontrola realizacji zamówień publicznych
* zastępowanie stanowiska sekretarskiego,
* uczestniczenie w pracach komisji przetargowych w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej ze sporządzaniem umów lub w komórkach/działach IT,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o ogólna znajomość zagadnień informatycznych,
o znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, zagadnień dotyczących funduszy UE,
o biegła obsługa sprzętu komputerowego i innego sprzętu biurowego,
o umiejętność posługiwania się programami: MS Word, MS Excel, Lotus Notes,
o umiejętność sporządzania analiz, prezentacji, notatek i pism
o umiejętność pracy w zespole oraz pod presja czasu,
o umiejętność prowadzenia negocjacji,
o umiejętność organizacji pracy, komunikatywność,
o znajomość języka angielskiego na poziomie A1.

wymagania dodatkowe

* zdolność analitycznego i logicznego myślenia,
* znajomość elementów prawa finansów publicznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mrr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel. 022 461 31 02.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07

pod adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
00-926 Warszawa
skr. poczt. 13
lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
z dopiskiem w liście motywacyjnym: DI 67

elsinore - 24 Maj 10, 13:25

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale KSI SIMIK Departamentu Informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wykonywanie prac analitycznych i projektowych w obszarach funkcjonalnych i niefunkcjonalnych Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13),
* sporządzanie lub weryfikacja wyceny zlecenia realizacji funkcjonalności metodą Punktów Funkcyjnych oraz harmonogramu prac,
* opracowywanie, określanie defektów i weryfikacja modeli analitycznych dla KSI SIMIK 07-13,
* sporządzanie i weryfikacja dokumentacji projektowej,
* prowadzenie testów wstępnych, analiza defektów zgłaszanych w testach akceptacyjnych Systemu,
* analizowanie i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez użytkowników Systemu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane informatyka, ekonomia, zarządzanie.
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze analizy lub projektowania lub obsługi informatycznej systemów bazodanowych,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie A2,
o znajomość problemów oraz potrzeb biznesowych w zakresie wydatkowania funduszy UE,
o umiejętność interpretacji Modelu Przypadków Użycia, Modelu Analitycznego, analizowania tekstowych specyfikacji przypadków użycia,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o bardzo dobre zdolności komunikacyjne, a w szczególności zdolność precyzyjnego, jednoznacznego formułowania swoich myśli.

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie z modelowania procesów biznesowych,
* przeszkolenie z zakresu prowadzenia testów,
* znajomość narzędzi IBM Rational do modelowania systemów informatycznych i wspomagających zarządzanie wymaganiami,
* znajomość XML, XML-Schema (XSD),
* znajomość metodyki Punktów Funkcyjnych,
* znajomość zagadnień prawnych (prawa polskiego i unijnego) w zakresie administracji publicznej, zamówień publicznych, informatyzacji administracji publicznej i innych związanych z realizacją projektów informatycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć
na stronie: http://www.mrr.gov.pl/, w zakładce Ministerstwo, a także pod nr tel.: (0-22) 461 39 48.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07

pod adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
00-926 Warszawa
skr. poczt. 13
lub w kancelarii MRR, ul. Wspólna 2/4, pok. 1
z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym: DI 65

elsinore - 24 Maj 10, 13:29

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz w Wydziale Finansowo-Księgowym Biura Dyrektora Generalnego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Główny Inspektorat Sanitarny
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie rejestru dokumentów przychodzących i wychodzących Wydziału Finansowo-Księgowego,
* likwidatura dokumentów finansowo-księgowych,
* kontrola dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
* prowadzenie monitoringu wydatków Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
* prowadzenie rozliczeń z tytułu użytkowania telefonów służbowych przez pracowników Urzędu,
* prowadzenie rejestru not księgowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórce ekonomicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o finansach publicznych,
o znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji,
o znajomość ustawy o rachunkowości,
o znajomość programu EXCEL,
o bardzo dobra organizacja pracy własnej,
o zdolności analityczne,
o samodzielność,
o umiejętność pracy pod presją czasu.

wymagania dodatkowe

* odpowiedzialność,
* wysoka kultura osobista,
* komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
* kopia dowodu osbistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne informacje:

Dokumenty należy składać obowiązkowo z dopiskiem "podreferendarz w WFK BDG" na kopercie lub liście motywacyjnym. W przypadku ofert nadsyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 536-13-83.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31

pod adres:

Główny Inspektorat Sanitarny
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa

elsinore - 24 Maj 10, 13:30

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw administrowania polską domeną lokalną sieci s-TESTA w Wydziale Utrzymania Systemów Teletransmisyjnych i Telekomunikacyjnych Departamentu Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Pawińskiego 17/21 ,
02-106 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Administrowanie węzłem i polska domena lokalną s-TESTA w celu zapewnienia bezprzewodowej i bezawaryjnej pracy; kontrola działania sieci, usuwanie awarii
* Utrzymywanie współpracy z przyłączonymi użytkownikami sieci s-TESTA
* Współpraca z innymi organami administracji rządowej w zakresie przyłączenia ich do sieci s-TESTA; uzgadnianie warunków technicznych w zakresie przyłączania użytkowników instytucjonalnych
* Udział w opracowywaniu projektów budowy infrastruktury rozległych systemów i sieci teletransmisyjnych
* Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących powyższej tematyki w celu usprawnienia i podniesienia wydajności eksploatowanych systemów i sieci teleinformatycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe z zakresu telekomunikacji lub teleinformatyki
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach technicznych i organizacyjnych z zakresu infrastruktury sieci komputerowych LAN, WAN, MAN,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Wiedza z zakresu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych
o Znajomość problematyki związanej z zarządzaniem, budową i eksploatacją sieci teleinformatycznych
o Znajomość języka angielskiego
o Umiejętność organizacji pracy własnej
o Umiejętność pracy w zespole
o Umiejętność analizy i syntezy informacji
o Umiejętność skutecznego komunikowania się.

wymagania dodatkowe

* Roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
* Kursy z zakresu obsługi urządzeń i systemów teleinformatycznych
* Znajomość języka niemieckiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), oferty niekompletne oraz rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.mswia.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (0-22) 502-84-66 lub (0-22) 601-47-54.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07

pod adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji –
Wydział Rekrutacji i Analizy Stanowisk Pracy,
ul. Batorego 5,
02-591 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: DEPiT/WUSTiT-główny specjalista

elsinore - 24 Maj 10, 13:30

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie sprawozdawczości budżetowej, raportowania i analiz w Wydziale Ekonomicznym Departamentu Zdrowia ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Monitorowanie, analizowanie i raportowanie, na podstawie zagregowanych danych, sytuacji ekonomicznej ZOZ MSWiA oraz opracowywanie prezentacji multimedialnych w tym zakresie
* Inicjowanie, weryfikowanie i agregowanie informacji związanych z ekonomicznym aspektem funkcjonowania resortowej służby zdrowia (m.in. zobowiązania, należności, przychody, koszty),
* Sporządzanie sprawozdań finansowych w ramach sprawozdawczości budżetowej (kwartalnie, rocznie), w oparciu o program badań statystycznych oraz obowiązujące akty normatywne, celem przekazania do GUS, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia
* Koordynowanie tworzenia budżetu na zadania realizowane przez resortową służbę zdrowia w zakresie wydatków rzeczowych i majątkowych
* Analizowanie, ocenianie i opiniowanie wniosków podmiotów zewnętrznych o dofinansowanie przedsięwzięć informatyzacyjnych, wynikających z realizacji ustawy z dn. 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
* Przeprowadzanie kontroli zakładów opieki zdrowotnej MSWiA w zakresie sprawozdawczości budżetowej
* Prowadzenie spraw związanych z koordynacją zadań dotyczących informatyzacji ZOZ MSWiA, celem określenia potrzeb w tym zakresie oraz oszacowania kosztów realizacji informatyzacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w sporządzaniu analiz ekonomiczno - finansowych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, rachunkowości i budżetu państwa
o Znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia
o Wiedza z zakresu statystyki
o Umiejętność organizacji pracy własnej
o Umiejętność pracy w zespole
o Umiejętność analizy i syntezy informacji
o Umiejętność skutecznego komunikowania się.

wymagania dodatkowe

* Przeszkolenie w zakresie analizy sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych oraz metod ich kontroli
* Znajomość narzędzi stosowanych w analizie danych
* Znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), oferty niekompletne oraz rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.mswia.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (0-22) 508-18-68 lub (0-22) 601-47-54

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07

pod adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji –
Wydział Rekrutacji i Analizy Stanowisk Pracy,
ul. Batorego 5,
02-591 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: DZ/WE-główny specjalista

elsinore - 24 Maj 10, 13:31

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Oświaty Polskiej za Granicą Departamentu Współpracy Międzynarodowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Upowszechnianie języka polskiego w obcych systemach szkolnych w tym przygotowanie projektów i prowadzenie negocjacji umów w tym zakresie celem zwiększenia dostępności języka polskiego poza granicami kraju.
* Koordynowanie zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych nauczycieli niebędących obywatelami polskimi w celu umożliwienia im podejmowania pracy na terytorium RP.
* Organizowanie kursów języka polskiego i kursów adaptacyjnych dla repatriantów w celu ich integracji w społeczeństwie polskim.
* Ustalanie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego (staż pracy) w administracji publicznej lub w szkole lub placówce oświatowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
o znajomość drugiego języka europejskiego na poziomie minimum B2
o znajomość prawa oświatowego
o znajomość prawa oświatowego państw z obszaru realizowanych zadań (kraje anglosaskie i włoskojęzyczne)
o umiejętność radzenia sobie ze stresem
o umiejętność negocjowania
o umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

* znajomość języka włoskiego
* gotowość do wyjazdów w delegacje służbowe
* doświadczenie w kontaktach z instytucjami oświatowymi w innych państwach
* ukończona Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
* ukończony kierunek studiów związany ze Współpracą Międzynarodową
* łatwość formułowania myśli
* umiejętność prezentacji poglądów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w administracji publicznej lub w szkole lub placówce oświatowej,
* kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o jego znajomości na wymaganym poziomie,
* kopia dokumentu potwierdzającego znajomość drugiego języka europejskiego lub oświadczenie o jego znajomości na wymaganym poziomie.

Inne informacje:


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty nadesłane zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-738, 34-74-852 lub 34-74-170.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31

pod adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 161
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

(z dopiskiem „Oferta pracy starszy specjalista DWM/WOPG/6”)

elsinore - 24 Maj 10, 13:32

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Oświaty Polskiej za Granicą Departamentu Współpracy Międzynarodowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Obsługa zadań związanych z działaniem Zespołu Szkół oraz szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych przy polskich placówkach dyplomatycznych za granicą celem płynności ich funkcjonowania.
* Kontrola Dyrektora Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą celem zweryfikowania sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez niego w stosunku do dyrektorów szkół i kierowników szkolnych punktów konsultacyjnych.
* Organizacja konkursów, których przeprowadzanie leży w kompetencjach Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania celem wyboru dyrektorów szkół i placówek za granicą oraz nauczycieli kierowanych do szkół europejskich.
* Ustalanie organizacji nadzoru pedagogicznego nad szkołami, zespołami szkół i szkolnymi punktami konsultacyjnymi przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
* doświadczenie: 6 lat doświadczenia zawodowego (staż pracy) w szkole lub placówce oświatowej na stanowisku pedagogicznym
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka rosyjskiego lub języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
o doświadczenie w kontaktach z instytucjami oświatowymi w innych państwach
o znajomość prawa oświatowego
o opanowanie
o umiejętność radzenia sobie ze stresem
o umiejętność argumentowania
o umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

* znajomość zasad funkcjonowania finansów publicznych i budżetu państwa
* znajomość systemów oświaty innych państw
* znajomość drugiego języka obcego
* znajomość problematyki oświaty polskiej za granicą
* doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora szkoły.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w szkole lub placówce oświatowej na stanowisku pedagogicznym,
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w kontaktach z instytucjami oświatowymi w innych państwach,
* kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka rosyjskiego lub angielskiego lub oświadczenie o jego znajomości na wymaganym poziomie.

Inne informacje:


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty nadesłane zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-738, 34-74-852 lub 34-74-170.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31

pod adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 161
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
(z dopiskiem „Oferta pracy starszy specjalista DWM/WOPG/2”)

elsinore - 24 Maj 10, 13:33

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw rozwoju kadr w Biurze Dyrektora Generalnego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* organizowanie oraz koordynacja szkoleń powszechnych w służbie cywilnej, w tym w szczególności szkoleń językowych, szkoleń komputerowych, szkoleń centralnych oraz z zakresu BHP, oraz szkoleń specjalistycznych w KPRM
* sporządzanie merytorycznego i finansowego opisu dowodów księgowych, w tym w układzie budżetu zadaniowego,
* współpraca w przygotowywaniu rozwiązań proceduralnych oraz usprawnień,
* badanie potrzeb szkoleniowych oraz przygotowywanie planu szkoleń pracowników KPRM,
* prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych szkoleń powszechnych i specjalistycznych oraz praktyk studenckich, staży i pracy w formie wolontariatu,
* prowadzenie rejestru wydatków szkoleniowych Kancelarii w ramach odpowiednich paragrafów,
* współpraca w ramach przygotowywania projektów decyzji dotyczących finansowania nauki pracowników KPRM, podnoszących kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych, w tym m.in. przygotowanie projektów umów w sprawie finansowania nauki i udzielania urlopu szkoleniowego,
* organizowanie praktyk studenckich, staży dla osób bezrobotnych i wykonywanie świadczeń na rzecz KPRM w formie wolontariatu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w komórce szkoleniowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność efektywnej organizacji pracy na własnym stanowisku,
o umiejętność prezentacji na forum publicznym,
o umiejętność obsługi komputera oraz pakietu Office.

wymagania dodatkowe

* ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
* znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
* ukończone szkolenia: z prawa pracy, z zakresu ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zakresu komunikacji interpersonalnej, wystąpień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy we wskazanym obszarze

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 694-63-46, 694-73-68 lub 694-75-80.
Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-02

pod adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Dyrektora Generalnego, pok. 234
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
z dopiskiem: BDG-7122/16(2)/21/10

elsinore - 25 Maj 10, 12:30

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Zespole do spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w Biurze Ochrony ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, m.in.: gotowości obronnej państwa, kierowania bezpieczeństwem narodowym, szczególnej ochrony obiektów, militaryzacji, kontroli realizacji zadań obronnych;
* Organizacja i realizacja procesu planowania operacyjnego w DAR szkolnictwo wyższe mający w celu określenia zamiaru działania Ministra oraz zadań operacyjnych do realizacji w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny przez komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki nadzorowane;
* Organizacja i koordynowanie działania w ramach programowania obronnego w dziale administracji rządowej szkolnictwo wyższe, rozumianego jako ustalanie zadań obronnych do realizacji w czasie pokoju w celu przygotowania organów administracji rządowej do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
* Planowanie i organizowanie szkoleń obronnych w dziale administracji rządowej szkolnictwo wyższe we współpracy z Biurem Dyrektora Generalnego;
* Realizacja ogólnych zadań obronnych w dziale administracji rządowej szkolnictwo wyższe będące we właściwości biura;
* Opracowywanie projektów aktów prawnych i dokumentów normatywnych z zakresu powszechnego obowiązku obrony w odniesieniu do szkolnictwa wyższego oraz opiniowanie pozostałych aktów prawnych i dokumentów normatywnych wpływających do biura w celu uwzględniania w nich zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe (preferowane z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa narodowego lub pokrewne kierunki)
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach organizacyjnych realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa państwa
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu powszechnego obowiązku obrony i bezpieczeństwa państwa oraz spraw szkolnictwa wyższego,
o umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
o samodzielność i inicjatywa,
o umiejętność radzenia sobie ze stresem,
o umiejętność planowania i organizowania,
o umiejętność myślenia koncepcyjnego,
o współdziałanie i komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków w komórkach organizacyjnych właściwych ds. obronnych,
* znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),

Inne informacje:

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uznaje się datę stempla pocztowego widniejącego na kopercie.
Wybrani kandydaci, z listy osób spełniających wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022 5292 733.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-04


pod adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53
lub składać w Biurze Podawczym przy wejściu głównym, z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie „Główny Specjalista – BO 31/05”

elsinore - 25 Maj 10, 12:30

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Zespole do spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w Biurze Ochrony

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego wynikające z przepisów o zarządzaniu kryzysowym we współpracy z departamentami w zakresie właściwości Ministra i w odniesieniu do funkcjonowania obsługującego go urzędu;
* Organizacja w Ministerstwie procesu planowania i uzgadniania projektów planów, programów i innych dokumentów określonych przepisami o zarządzaniu kryzysowym w zakresie właściwości Ministra;
* Uczestnictwo w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i jednostkami nadzorowanym przez Ministra;
* Wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w których Biuro Ochrony pełni rolę koordynatora;
* Realizacja zadań nałożonych na Biuro Ochrony w zakresie zabezpieczenia prac Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa we współpracy z przedstawicielami departamentów właściwych merytorycznie ze względu na przyczyny powstania lub skutki sytuacji kryzysowej;
* Opiniowanie projektów aktów prawnych i dokumentów normatywnych z zakresu zarządzania kryzysowego w obszarze właściwości Ministra wpływających do ministerstwa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe (preferowane z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa narodowego lub pokrewne kierunki)
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach organizacyjnych realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa państwa
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa państwa oraz spraw nauki i szkolnictwa wyższego,
o umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
o samodzielność i inicjatywa,
o umiejętność radzenia sobie ze stresem,
o umiejętność planowania i organizowania,
o umiejętność myślenia koncepcyjnego,
o współdziałanie i komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków w komórkach organizacyjnych właściwych ds. spraw zarządzania kryzysowego;
* znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),

Inne informacje:

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uznaje się datę stempla pocztowego widniejącego na kopercie.
Wybrani kandydaci, z listy osób spełniających wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022 5292 733.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-04


pod adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Kadr i Szkolenia ul. Wspólna 1/3,
00-529 Warszawa 53
lub składać w Biurze Podawczym przy wejściu głównym, z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie „Główny Specjalista - BO 30/05"

elsinore - 25 Maj 10, 12:37

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: audytor wewnętrzny w Biurze Kontroli i Audytu

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przeprowadzanie audytów zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego oraz w uzasadnionych przypadkach poza rocznym planem audytu,
* sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów oraz przedstawianie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień,
* przeprowadzanie czynności sprawdzających, mających na celu ocenę dostosowania audytowanej działalności do wniosków zawartych w sprawozdaniach z audytu,
* opracowywanie rocznego planu audytu opartego na analizie ryzyka,
* przeprowadzanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Ministerstwa,
* dokonywanie systematycznej oceny kontroli zarządczej,
* obsługa organizacyjna Komitetu Audytu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe , preferowane w zakresie finansów, prawa lub administracji
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego (staż pracy),w komórkach związanych z audytem wewnętrznym i/lub kontrolą
* pozostałe wymagania niezbędne:
o posiadanie kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego, określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
o znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o systemie oświaty oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

wymagania dodatkowe

* ukończone studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego,
* ukończone szkolenia dla audytorów wewnętrznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
* kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty nadesłane zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-852, 34-74-738 lub 34-74-576.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-04

pod adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 161
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

(z dopiskiem „Oferta pracy: BKA audytor wewnętrzny.”)

elsinore - 25 Maj 10, 12:37

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw zapewnienia bezpieczeństwa i integralności danych Wydziale Utrzymania Systemu

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wspomaganie administrowania oraz utrzymywania platformy backupowej opartej o Veritas NetBackup;
* utrzymywanie, w tym instalowanie i konfigurowanie klastrów urządzeń CheckPoint;
* konfigurowanie urządzeń typu Brocade sieci SAN Urzędu;
* analizowanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
* przekształcanie wyników powyższych analiz w zestaw polityk zapewniających poprawne stosowanie zaproponowanych rozwiązań informatycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne techniczne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania bazami danych (Oracle, Informix).
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
o ogólna wiedza z zakresu informatyki, w szczególności znajomość: zagadnień związanych z siecią LAN oraz WAN, w tym obejmujących działanie urządzeń sieciowych, protokołów, składowanie danych;
o znajomość zagadnień związanych z tworzeniem kopii bezpieczeństwa danych z Veritas NetBackup for Unix (Solaris/AIX);
o znajomość zagadnień związanych z macierzami dyskowymi;
o znajomość zagadnień związanych z sieciami SAN;
o umiejętność konfigurowania urządzeń klasy CheckPoint;
o bardzo dobra znajomość takich systemów operacyjnych jak Solaris, AIX, Linux;
o co najmniej rok doświadczenia w zakresie zarządzania bazami danych (Oracle, Informix).

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe pokrewne do informatyki;
* przeszkolenie z zakresu zagadnień związanych z tworzeniem polityk bezpieczeństwa;
* ścieżka certyfikacyjna kluczowych systemów, np. administrowanie bezpieczeństwem systemów opartych o rozwiązania Microsoft;
* dobra znajomość Active Directory oraz MS Exchange;
* doświadczenie w zakresie zarządzania bazami danych (MS SQL Server 2005);
* doświadczenie w administrowaniu systemami sieciowymi (MS Windows Serwer 2003/2008, MS Exchange 2003).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane. Spełnienie wymogów formalnych nie jest równoznaczne z zaproszeniem do dalszej procedury selekcji.Nie otrzymanie zaproszenia do wzięcia udziału
w rozmowach kwalifikacyjnych lub w kolejnych etapach procedury rekrutacyjnej w ciągu 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, równoznaczne jest z negatywnym rozpatrzeniem oferty. Po zakończeniu procesu naboru wszystkie oferty zostaną zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-09

pod adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji i Kadr
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
z dopiskiem „BI-WUS”

elsinore - 26 Maj 10, 12:52

Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor (umowa na zastępstwo) w Departamencie Budżetu i Finansów ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Prowadzenie rejestru wniosków o uruchomienie wydatków publicznych finansowanych z funduszy celowych,
* Potwierdzanie możliwości zaciągania zobowiązań w ramach planów finansowych funduszy celowych, do wysokości limitów przydzielonych komórkom organizacyjnym i delegaturom,
* Prowadzenie rejestru umów oraz zmian zawartych umów (aneksów), których stroną jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, będących źródłem zobowiązań funduszy celowych,
* Współpraca z komórkami organizacyjnymi MSP i Delegaturami w zakresie rejestrowanych wniosków o uruchomienie wydatków publicznych oraz rejestrowanych umów,
* Przygotowywanie ogólnych informacji o zarejestrowanych umowach i kontrahentach oraz pism informujących o zarejestrowaniu umowy i nadanym numerze, a także przekazujących zaopiniowane przez DBiF projekty umów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, Ms Office),
o dobra znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych,
o znajomość ustawy o służbie cywilnej,
o umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego,
* kopia „poświadczenia bezpieczeństwa” uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSP, w dziale ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie naboru telefonicznie lub na wskazany
w ofercie adres poczty elektronicznej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 1 miesiąca. Dodatkowe informacje: tel. (22) 695-87-57.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07

pod adres:

Ministerstwo Skarbu Państwa
Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 482
ul. Krucza 36
00-522 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „oferta na stanowisko starszego inspektora w DBiF (umowa na zastępstwo)”

elsinore - 26 Maj 10, 12:55

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw BHP w Biurze Dyrektora Generalnego

Wymiar etatu: 0.25

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu BHP;
* dokonywanie analiz stanu BHP u pracodawcy oraz oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy;
* prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP;
* ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe na kierunku BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w służbie BHP
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zagadnień związanych z BHP;
o umiejętność analizy i syntezy informacji;
o komunikatywność;
o konsekwencja, zdecydowanie i samodzielność w działaniu.

wymagania dodatkowe

* 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium,
* znajomość zagadnień BHP związanych z pracą laboratorium.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w służbie BHP (świadectwa pracy, umowy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko)
* kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty)

Inne informacje:

Wszystkie wymagane oświadczenia, o treści wskazanej w ogłoszeniu, muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata i opatrzone datą.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 022 55 60 158.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-09

pod adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
lub składać, z dopiskiem BHP, w Kancelarii UOKiK pok. 116 (w przypadku ofert przesyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

elsinore - 26 Maj 10, 12:56

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw finansów w Wydziale Budżetu Resortu w Biurze Budżetu i Finansów o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadajace obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym przekazanych umów/porozumień i przygotowywanie przelewów,
* wprowadzanie do ewidencji finansowo-księgowej Dysponenta Głównego operacji bankowych realizowanych na rachunkach dochodów i wydatków budżetowych, wydatków niewygasających i na innych rachunkach pomocniczych,
* opiniowanie projektów umów i dokonywanie rozliczeń kwot dotacji na poszczególne podmioty i programy na podstawie dokumentów finansowych,
* sporządzanie sprawozdań finansowych Dysponenta Głównego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki,
* wykonywanie różnorodnych zestawień budżetowych i księgowych w arkuszu kalkulacyjnym Excel, przy wykorzystaniu danych z systemu informatycznego Qrezus, Trezor.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie pożądane ekonomiczne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w komórce organizacyjnej zajmującej się problematyką finansową w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o finansach publicznych,
o znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
o znajomość ustawy o rachunkowości,
o znajomość aktualnej ustawy budżetowej,
o znajomość rozporządzeń z zakresu zasad rachunkowości budżetowej i planu kont,
o umiejętność organizacji pracy,
o umiejętność analizy i syntezy,
o umiejętność komunikowania się w mowie i piśmie,
o umiejętność pracy w grupie,
o umiejętność obsługi komputera: MS Word, Excel, Lex, poczty elektronicznej.

wymagania dodatkowe

* znajomość programu księgowego QNT-Qrezus;
* programu bankowego Videotel;
* aplikacji Ministerstwa Finansów Trezor;
* znajomość ustawy o organizacjach pożytku publicznego;
* znajomość ustawy o pomocy społecznej;
* znajomość rozporządzeń z zakresu sprawozdawczości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagany okres doświadczenia zawodowego (np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o wykonaniu zlecenia/dzieła).

Inne informacje:

Oferujemy:

- umowę o pracę,
- ciekawe zadania,
- pracę w dużej organizacji,
- doskonalenie zawodowe.

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 661-13-94

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-08

pod adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: BBF-4
(o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MPiPS)

elsinore - 26 Maj 10, 12:57

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz do spraw rozwoju rynku finansowego w Wydziale Sektora Bankowego Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie i opiniowanie projektów regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania sektora bankowego i instytucji kredytowych,
* prowadzenie prac w zakresie tworzenia i implementacji regulacji Unii Europejskiej w zakresie działalności banków, w tym usług bankowych oraz adekwatności kapitałowej banków, a także uczestnictwo w pracach grup roboczych UE powołanych dla realizacji tych zadań,
* wykonywanie zadań w zakresie funkcjonowania Banku Gospodarstwa Krajowego,
* interpretacja przepisów z zakresu sektora bankowego i instytucji kredytowych,
* przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących kreowania i realizacji polityki państwa w zakresie sektora bankowego oraz opracowywanie wniosków w zakresie kształtowania polityki państwa,
* tworzenie regulacji prawnych w zakresie rezerw na ryzyko związane z działalnością banków i zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących adekwatności kapitałowej banków oraz rachunkowości banków.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
o wiedza z zakresu prawa dotyczącego funkcjonowania i organizacji rynku finansowego,
o wiedza z zakresu prawa wspólnotowego i działania instytucji Unii Europejskiej,
o wiedza z zakresu bankowości,
o wiedza z zakresu prawa cywilnego oraz prawa spółek handlowych,
o znajomość zasad legislacji,
o umiejętność interpretacji przepisów i stosownych ustaw,
o umiejętność analizowania, wnioskowania i argumentowania,
o umiejętność organizacji pracy własnej,
o umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, asertywność, umiejętność pracy pod presją czasu.

wymagania dodatkowe

* aplikacja legislacyjna lub radcowska,
* komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub francuskiego,
* 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze instytucji finansowych lub administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-08

pod adres:

Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem: „Oferta pracy – 2010 / 053 / FN”

elsinore - 26 Maj 10, 12:58

Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Koordynacji Pomocy Publicznej w Departamencie Wdrażania Programów Operacyjnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotow.projektów umów o dofinansowanie zawieranych przez wnioskodawców działania 4.5 PO IG - ,,Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki” oraz poddziałania 6.2.2 PO IG - ,,Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych ,,od podstaw”„ i zaświadczenia o udzielenie pomocy ,,de minimis”,
* przygotowywanie wzorów dokumentów aplikacyjnych oraz projektów dokumentów konkursowych wraz z rejestrem zmian, a także opiniowanie aktów normatywnych i dokumentów programowych związanych z naborem projektów w ramach działania 4.5 PO IG i poddziałania 6.2.2 PO IG,
* przygotowywanie prezentacji i wystąpień w zakresie programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem działania 4.5 PO IG i poddziałania 6.2.2 PO IG,
* prowadzenie spraw związanych z notyfikacją oraz potwierdzeniem pomocy dla tzw. dużych projektów, w tym m.in. kompletowanie dokumentów i przekazywanie do Komisji Europejskiej dokumentów w zakresie projektów wymagających zgłoszenia do Komisji Europejskiej,
* przeprowadzanie ocen dokumentacji związanych z oddziaływaniem na środowisko zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych,
* prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prac wydziału oraz wprowadzanie zawartych umów do Lokalnego Systemu Informatycznego i Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 2007-2013),
* prowadzenie korespondencji z podmiotami zainteresowanymi uzyskaniem dofinansowania w ramach działania 4.5 PO IG oraz poddziałania 6.2.2 PO IG, przygotowywanie informacji do zamieszczenia na stronach internetowych w zakresie dotyczącym wdrażanego poddziałania 6.2.2 i działania 4.5,
* udział w kontrolach projektów zatwierdzanych do wsparcia w ramach działania 4.5 PO IG i poddziałania 6.2.2 PO IG.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie, preferowane: ekonomiczne lub prawnicze
* doświadczenie: 4 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z funduszami strukturalnymi lub na podobnym stanowisku w administracji publicznej.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość dokumentów PO IG,
o znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
o znajomość przepisów ustawy o postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
o znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości,
o znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność organizacji pracy,
o umiejętność skutecznego komunikowania się,
o umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, poczty elektronicznej, Internetu, Lex.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku)
* w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub nostryfikacji dyplomu.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(0-22) 693-56-38.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-16


pod adres:

Ministerstwo Gospodarki
00-507 Warszawa
lub składać w kancelarii, pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DPO-43”

elsinore - 27 Maj 10, 13:48

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw szkód w majątku resortu SWiA oraz rozwiązań systemowych gospodarki finansowej resortu SWiA w Wydziale Systemowym Departamentu Budżetu ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Rozpatrywanie spraw dotyczących szkód w majątku resortu SWiA należących do właściwości Ministra SWiA oraz przygotowywanie projektów ugód oraz orzeczeń w tych sprawach
* Opracowywanie projektów decyzji Ministra SWiA w sprawach zwrotu dotacji (umorzenia, rozłożenia na raty) przez podmioty, którym je udzielono
* Prowadzenie spraw wynikających z ujawnienia okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w organach i jednostkach nadzorowanych przez Ministra SWiA oraz organizacjach pozarządowych,
* Opiniowanie, pod względem merytorycznym, projektów aktów prawnych oraz rozwiązań systemowych dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, podatków i innych dziedzin prawa powiązanych z gospodarką finansowa resortu,
* Dokonywanie ocen wniosków i projektów umów (aneksów) dotyczących zadań zlecanych przez Ministra SWiA jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych
* Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem wniosków o podjęcie czynności egzekucyjnych do właściwych Urzędów Skarbowych w celu należytego zabezpieczenia interesów dotującego i wyegzekwowania środków budżetowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub przekroczeniem terminów określonych w umowie,
* Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów decyzji Ministra SWiA w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań zgodnie z przepisami z zakresu finansów publicznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Znajomość przepisów z zakresu: Kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych
o Umiejętność organizacji pracy własnej
o Umiejętność pracy w zespole
o Umiejętność analizy i syntezy informacji
o Umiejętność skutecznego komunikowania się

wymagania dodatkowe

* Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej

Inne informacje:


Do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), oferty niekompletne oraz rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.mswia.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (0-22) 601-51-64 lub (0-22) 601-47-54.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07

pod adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji –
Wydział Rekrutacji i Analizy Stanowisk Pracy,
ul. Batorego 5,
02-591 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: DB/WS-specjalista-2

elsinore - 27 Maj 10, 13:49

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw opracowywania okresowych ocen realizacji budżetu resortu SWiA oraz naruszeń dyscypliny finansów publicznych w Wydziale Systemowym Departamentu Budżetu ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Współuczestnictwo w opracowywaniu dla Sejmu i Ministra Finansów informacji o wykonaniu budżetu państwa w częściach: 17, 27, 42, 43, 80,
* Współuczestnictwo w opracowywaniu dla potrzeb kierownictwa Ministerstwa, okresowych informacji nt. oceny gospodarki finansowej z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz zadań przez jednostki organizacyjne resortu
* Prowadzenie całokształtu spraw wynikających z ujawnienia okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez organizacje pozarządowe
* Opracowywanie projektów decyzji Ministra SWiA określających kwotę do zwrotu z tytułu nadpłaconych należności od zwracanych środków przez beneficjentów dotacji na podstawie podpisanych umów lub wydanych decyzji Ministra SWiA
* Opiniowanie, pod względem merytorycznym, projektów aktów prawnych oraz rozwiązań systemowych dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, podatków i innych dziedzin prawa powiązanych z gospodarką finansową resortu
* Opracowywanie projektów decyzji Ministra SWiA określających kwotę do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki z tytułu niedokonania zwrotu dotacji w terminie oraz innych przypadkach określonych w ustawie o finansach publicznych przez podmioty, którym je udzielono
* Sprawowanie nadzoru nad gromadzeniem i aktualizacją przepisów prawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Znajomość przepisów z zakresu: Kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych, odszkodowań
o Umiejętność organizacji pracy własnej,
o Umiejętność pracy w zespole
o Umiejętność analizy i syntezy informacji
o Umiejętność skutecznego komunikowania się.

wymagania dodatkowe

* Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej

Inne informacje:


Do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), oferty niekompletne oraz rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.mswia.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (0-22) 601-51-64 lub (0-22) 601-47-54.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07


pod adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji –
Wydział Rekrutacji i Analizy Stanowisk Pracy,
ul. Batorego 5,
02-591 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: DB/WS-specjalista-1

elsinore - 27 Maj 10, 13:54

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw realizacji budżetu i sprawozdawczości w Wydziale II Realizacji Budżetu Państwa

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sporządzanie (w tym również w systemie Trezor) i analiza miesięcznej, łącznej sprawozdawczości resortu, wynikającej z obowiązujących przepisów,
* uzgadnianie dochodów i wydatków cz. 24 oraz współuczestniczenie w procesie rozliczania uruchamianych i zwracanych środków z rezerw budżetu państwa,
* sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym oraz przygotowywanie do zatwierdzenia przez Ministra rocznych sprawozdań finansowych podległych instytucji (osób prawnych) oraz sporządzanie łącznego rocznego sprawozdania finansowego dysponenta głównego cz. 24,
* sporządzanie rocznych łącznych sprawozdań o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych,
* współudział w opracowywaniu okresowych informacji z wykonywania budżetu w części 24 i dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dla kierownictwa resortu, Ministra Finansów, Sejmu, Senatu oraz NIK,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie, kierunek: administracja, finanse i bankowość, ekonomia, zarządzanie, rachunkowość
* doświadczenie: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej przy sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów o finansach publicznych i aktów wykonawczych w zakresie sprawozdawczości budżetowej,
o praktyczne zastosowanie prawa, myślenie analityczne, rzetelność i terminowość, zorientowanie na osiąganie celów, przejawianie inicjatywy.

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie w zakresie rachunkowości budżetowej,
* umiejętność pracy zespołowej, łatwość formułowania myśli,
* 1,5 roku doświadczenia w pracy w dziale finansowo - księgowym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl,
* kopie świadectw pracy.

Inne informacje:

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa).

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-14


pod adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

elsinore - 31 Maj 10, 07:06

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Wydziale Spraw Europejskich w Departamencie Prawno-Legislacyjnym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
02-247 Warszawa, ul. Marcina Flisa 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* uczestnictwo w zadaniach związanych z wypracowaniem stanowiska RP w odniesieniu do projektów dokumentów opracowywanych w unijnym procesie prawodawczym i decyzyjnym w celu wspomagania innych komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie zabezpieczenia interesów krajowego lotnictwa cywilnego;
* przygotowywanie dokumentacji na potrzeby procesu prawodawczego i decyzyjnego UE oraz udział w pracach zespołów problemowych i grupach roboczych w celu przygotowania materiałów informacyjnych dla kierownictwa Urzędu;
* analizowanie kierunków rozwoju unijnego procesu prawodawczego i decyzyjnego w zakresie lotnictwa cywilnego;
* uczestnictwo w procesie opracowywania i aktualizacji dokumentów oraz procedur wewnętrznych, jak również uczestnictwo w pracach dotyczących procedur zewnętrznych służących zapewnieniu na płaszczyźnie krajowej, prawidłowego przebiegu unijnego procesu prawodawczego i decyzyjnego;
* monitorowanie i udział w koordynacji spraw związanych ze skargami KE na wadliwe stosowanie, implementowanie przepisów unijnych lub brak implementacji w obszarze lotnictwa cywilnego;
* monitorowanie zmian w projektach przepisów europejskich oraz analiza obowiązującego stanu unijnego systemu prawnego i przekazywanie informacji w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu informacji w tym zakresie;
* udział w procesie związanym z notyfikacją obowiązków wynikających z prawa unijnego w obszarze lotnictwa cywilnego;
* współdziałanie z Ministerstwem Infrastruktury oraz innymi jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej w zakresie członkostwa RP w UE;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
o ogólna wiedza z zakresu międzynarodowego, unijnego oraz polskiego prawa z zakresu lotnictwa cywilnego;
o znajomość materialnego oraz instytucjonalnego prawa UE;
o znajomość polskiego prawa administracyjnego i konstytucyjnego;
o komunikatywność i odporność na stres;

wymagania dodatkowe

* znajomość prawniczych programów komputerowych: LEX, Legalis, Eurlex, LexPolonica;
* znajomość obsługi programów komputerowych (Word, Excel, Power Point);
* znajomość problematyki lotniczej;
* umiejętność stosowania prawa w praktyce;
* dobra organizacja pracy;
* umiejętność argumentowania;
* umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 520-72-64 lub (0-22) 520 72 17

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-10


pod adres:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
Biuro Dyrektora Generalnego, Wydział Kadr
02-247 Warszawa, ul. Marcina Flisa 2
Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy LEP-4/4-15/2010 "

elsinore - 31 Maj 10, 07:06

Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw legislacji w Biurze Prawnym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opiniowanie i akceptowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa Gospodarki, w szczególności do ustawy – Prawo energetyczne,
* uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Prawniczych Rządowego Centrum Legislacji,
* opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów aktów normatywnych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej, projektów innych dokumentów rządowych oraz projektów stanowisk Ministra Gospodarki do projektów tych aktów,
* uczestniczenie w konferencjach uzgodnieniowych projektów aktów prawnych, posiedzeniach komisji sejmowych i senackich,
* sygnalizowanie właściwym komórkom organizacyjnym potrzeby zmian regulacji prawnych,
* udzielanie kierownictwu i komórkom organizacyjnym Ministerstwa Gospodarki konsultacji i wyjaśnień dotyczących stosowania prawa i orzecznictwa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wyższe prawnicze i 2 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych.
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego związane z opracowywaniem aktów prawnych.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów dotyczących prawa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego, w szczególności Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy – Prawo energetyczne,
o znajomość zasad tworzenia prawa i techniki prawodawczej, a także procesu legislacyjnego,
o umiejętność skutecznego komunikowania się,
o umiejętność analizy i syntezy informacji,
o umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, poczty elektronicznej, Internetu.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne”,
* znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku)
* ew. kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego
* ew. kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne”
* w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub nostryfikacji dyplomu.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 693-43-12.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07

pod adres:

Ministerstwo Gospodarki
00-507 Warszawa
lub składać w kancelarii, pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „BP-44”

elsinore - 31 Maj 10, 07:07

Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: naczelnik wydziału w Wydziale Budżetu i Przepływów Finansowych Departamentu Ekonomicznego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* kierowanie pracami Wydziału Budżetu i Przepływów Finansowych,
* nadzór i koordynacja działań związanych z weryfikacją i zatwierdzaniem poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową, a także w zakresie opiniowania umów i dokumentów,
* nadzór i kontrola całokształtu prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu resortu,
* nadzór prac związanych z dokonywaniem zmian w budżetach jednostek podległych (zmiany planu, zwiększenia/zmniejszenia planu), w tym wykonywanie prac związanych z wnioskowaniem o środki ujęte w rezerwach budżetu państwa,
* nadzór i kontrola całokształtu prac związanych z przygotowywaniem projektu budżetu resortu w zakresie środków przeznaczonych m.in. na PO IiŚ,
* nadzór działań związanych z udziałem pracowników Wydziału w kontrolach przeprowadzanych w Instytucjach Wdrażających,
* nadzór prac koordynatora ds. budżetu zadaniowego związanych z opracowaniem budżetu resortu w układzie zadaniowym, a także funkcji, celów i mierników oraz wykonaniem wydatków w układzie zadaniowym,
* nadzór i koordynacja działań związanych z przekazywaniem właściwym jednostkom środków finansowych przeznaczonych na ich bieżące funkcjonowanie, a także wynikających z zawartych przez dysponenta części umów dotacji, zgodnie ze zgłaszanym przez nie zapotrzebowaniem.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji w komórce finansowej na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych,
o znajomość ustawy o rachunkowości,
o umiejętność kierowania zespołem,
o umiejętność analizy i syntezy informacji,
o umiejętność skutecznej komunikacji,
o umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność organizacji pracy własnej,
o umiejętność obsługi komputera (Windows, pakiet MS Office- w szczególności Excel, Internet, obsługa poczty elektronicznej).

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy w administracji rządowej,
* komunikatywna znajomość języka angielskiego,
* znajomość procedur i wytycznych MRR,
* znajomość obsługi programów ENBEPE, TREZOR, SIMIK.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 57 92 438, 57 92 252, 57 92 207 lub na stronie internetowej: http://www.mos.gov.pl/praca.
UWAGA: Możliwe jest, że procedura naboru będzie obejmować zastosowanie testów psychologicznych.
Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Ministerstwo Środowiska zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07

pod adres:

Ministerstwo Środowiska
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DEnacz28/2010

elsinore - 31 Maj 10, 11:58

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Finansowania i Rozliczeń Programów Zdrowotnych w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* planowanie dochodów i wydatków w części 46 – zdrowie w zakresie zagadnień dotyczących programów polityki zdrowotnej,
* zatwierdzanie jednostkom budżetowym planu wydatków, dokonywanie zmian, monitoring prawidłowego wydatkowania przekazanych środków,
* opiniowanie umów zawieranych na realizację programów polityki zdrowotnej,
* finansowanie zadań w ramach realizowanych programów polityki zdrowotnej,
* weryfikowanie okresowych i końcowych rozliczeń pod względem zgodności z zapisami finansowymi umów,
* uruchamianie środków budżetowych: sporządzanie przelewów, zestawień zbiorczych, wykazów,
* monitoring stanu realizacji programów polityki zdrowotnej,
* prowadzenie komputerowej ewidencji zawartych umów, aneksów do umów, rozliczeń i zestawień w zakresie realizowanych programów polityki zdrowotnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach ekonomiczno-finansowych,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych,
o znajomość procedur opracowywania budżetu państwa,
o znajomość procedur wykonywania ustawy budżetowej,
o umiejętność obsługi komputera – znajomość Word, Excel.

wymagania dodatkowe

* roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub ochronie zdrowia,
* szkolenia z zakresu finansów publicznych, w tym opracowywania i wykonania budżetu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Inne informacje:

Prosimy o podanie ewentualnego adresu poczty elektronicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (22)-63-49-283.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11


pod adres:

Ministerstwo Zdrowia
Miodowa 15
00-952 Warszawa
z dopiskiem: „ specjalista w Wydziale Finansowania i Rozliczeń Programów Zdrowotnych w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji – umowa na zastępstwo”

elsinore - 31 Maj 10, 11:58

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Długoterminowej i Profilaktycznej Opieki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Publicznego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Zdrowia, ul. Długa 38/40, 02-238 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie spraw dotyczących osób niepełnosprawnych, opieki paliatywno-hospicyjnej pozostających w zakresie działania Ministerstwa Zdrowia,
* przygotowywanie odpowiedzi merytorycznych na interpelacje i zapytania poselskie a także inne pytania skierowane przez różne urzędy i instytucje,
* opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych skierowanych w ramach uzgodnień do Departamentu w zakresie dotyczącym podstawowych działań prowadzonych na tym stanowisku pracy,
* opracowywanie materiałów oraz dokonywanie analiz związanych merytorycznie z podstawowymi działaniami prowadzonymi na stanowisku pracy,
* współpraca merytoryczna z innymi organami administracji publicznej, instytucjami naukowymi oraz organizowanie i branie udziału w spotkaniach i konferencjach dotyczących zagadnienia niepełnosprawności oraz opieki paliatywno-hospicyjnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zdrowia albo w administracji publicznej,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o szczegółowa znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej,
o szczegółowa znajomość przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych, opieki paliatywno-hospicyjnej w systemie opieki zdrowotnej,
o wiedza w zakresie sposobów działania dotyczących realizowanych działań, które stosowane są za granicą, w tym w szczególności w innych krajach Unii Europejskiej,
o znajomość zasad funkcjonowania administracji rządowej,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność przygotowywania opracowań i analiz zbiorczych,
o komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Inne informacje:

Prosimy o podanie ewentualnego adresu poczty elektronicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22-53-00-203.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11


pod adres:

Ministerstwo Zdrowia
Miodowa 15
00-952 Warszawa
z dopiskiem: „ specjalista w Wydziale Długoterminowej i Profilaktycznej Opieki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Publicznego – umowa na zastępstwo”

elsinore - 31 Maj 10, 11:59

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: szef oddziału Księgowości i Sprawozdawczości Departamentu Budżetowego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Budżetowy
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Kierowanie właściwym i terminowym wykonaniem zadań przez podległych pracowników Oddziału.
* Kierowanie całokształtem prac związanych z księgowością finansową dysponenta głównego w celu sporządzenia rocznego bilansu i dostarczenia informacji o realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz realizacji przychodów i rozchodów Funduszu Modernizacji SZ.
* Kierowanie pracami związanymi z: realizacją wydatków ujętych w planie finansowym dysponenta głównego, przekazywaniem środków budżetowych do podległych dysponentów, wykorzystaniem środków pozabudżetowych i prowadzeniem rachunków bankowych.
* Kierowanie pracami związanymi z opracowaniem instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w zakresie wydatków finansowanych z rachunku dysponenta części budżetowej oraz zakładowego planu kont dysponenta głównego.
* Kierowanie pracami nad opracowaniem harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.
* Przygotowywanie do podpisu dyrektora Departamentu Budżetowego (w imieniu Ministra Obrony Narodowej) dokumentów dotyczących zezwoleń i upoważnień dla podległych dysponentów w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz otwierania rachunków pomocniczych sum na zlecenie i akredytywy budżetowej.
* Zastępowanie głównego księgowego budżetu resortu w czasie jego nieobecności dla zapewnienia ciągłości realizacji zdarzeń gospodarczych.
* Kierowanie pracami związanymi z terminowym i prawidłowym sporządzeniem sprawozdań określonych w przepisach o sprawozdawczości budżetowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze finansów publicznych,
o znajomość ustawy o finansach publicznych,
o znajomość ustawy o rachunkowości,
o znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
o znajomość ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP,
o umiejętność analizy przepisów finansowych i prawnych,
o umiejętność precyzyjnego formułowania myśli na piśmie oraz umiejętność zwięzłego wypowiadania się.
o umiejętność kierowania zespołem, umiejętność organizacji pracy własnej,
o odporność na stres, komunikatywność, sumienność,
o pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą „tajne”.

wymagania dodatkowe

* studia podyplomowe w zakresie prowadzenia i obsługi rachunków bankowych,
* doświadczenie w kierowaniu zespołem,
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171). (oświadczenie dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* pisemna zgoda kandydata na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, celem uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych (klauzula „tajne”) zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.).
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa – jeśli kandydat posiada.

Inne informacje:

Zachęcamy do składania ofert za pomocą kwestionariusza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie internetowej www.biuletyn.mon.gov.pl w zakładce zasady naboru kandydatów do pracy w MON oraz w siedzibie Departamentu Administracyjnego MON.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 684 00 42 lub 684 05 15.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-14

pod adres:

Ministerstwo Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218/-
00-911 Warszawa
lub składać w siedzibie Departamentu Administracyjnego (Biuro Przepustek),
Al. Niepodległości 218 do dnia 14/06/2010

elsinore - 31 Maj 10, 12:00

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw tłumaczeń pisemnych - język angielski w Biurze Archiwum i Zarządzania Informacją

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 23
00-580 Warszawa
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* dokonywanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski bieżących dokumentów na potrzeby poszczególnych departamentów/biur MSZ, z uwzględnieniem normy maksymalnie do 6 stron obliczeniowych dziennie (1600 znaków na stronę),
* dokonywanie weryfikacji językowej, redakcyjnej a w razie konieczności również weryfikacji merytorycznej przetłumaczonych dokumentów w Referacie Tłumaczeń bądź przekazanych przez inne departamenty/biura celem zapewnienia wysokiej jakości przekładu obsługi tłumaczeniowej departamentów MSZ,
* tworzenie zasobów terminologicznych w postaci bazy terminologicznej, słowników, glosariuszy celem zapewnienia wysokiej jakości przekładu,
* utrzymywanie kontaktów z ekspertami/specjalistami, pracownikami naukowymi różnych dziedzin w celu konsultowania terminologii.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność wykonywania tłumaczeń na najwyższym profesjonalnym poziomie z zachowaniem stylu odpowiedniego dla danego rodzaju dokumentu,
o wiedza ogólna w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej RP,
o poświadczenie bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego

wymagania dodatkowe

* ukończony drugi kierunek studiów preferowane kierunki ekonomiczne i humanistyczne,
* doświadczenie bilingwalne wynikające z wieloletniego pobytu w kraju anglojęzycznym obejmujące np. okres nauki, studiów, pracy zawodowej,
* min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w tłumaczeniu pisemnym, zdobyte również podczas pracy w organizacjach międzynarodowych,
* doświadczenie w tłumaczeniu ustnym
* umiejętność posługiwania się komputerowymi narzędziami translatorycznymi i terminologicznymi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie dokumentów lub oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań koniecznych (np. certyfikaty, zaświadczenia, listy referencyjne itp.)
* w przypadku ukończenia studiów wyższych magisterskich na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Obsługi Programów Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171). (oświadc
* formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=f909cc83f03c41018292d0a9ad6cc4dd

Inne informacje:


Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 7500 PLN + dodatek zadaniowy w wysokości 3000 PLN + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefoniczne lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (22) 523 8438,
+48 (22) 523 9780.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15

pod adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Biuro Spraw Osobowych
Al. Szucha 23
00-580 Warszawa

z dopiskiem BAZI 20/2010

elsinore - 31 Maj 10, 12:00

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Oddziale Implementacji Doktryn Zarządu Szkolenia P-7

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej
ul Rakowiecka 4a
00-911 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia procedur kadrowych żołnierzy zawodowej w Zarządzie Szkolenia P-7 oraz przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji żołnierzy kierowanych do służby poza granicami państwa, w tym misjiach i operacjach pokojowych. Uzgadnianie wymienionych dokumentów z pracownikami Zarządu P-7 oraz pracownikami Departamentu Kadr.
* Prowadzenie spraw personalnych oraz dokumentacji pomocniczej dotyczącej stanowisk służbowych żołnierzy Zarządu P-7 oraz członków korpusu służby cywilnej.
* Opracowywanie projektów wniosków personalnych , rozkazów i decyzji administracyjnych żołnierzy zawodowych oraz innych dokumentów dotyczących kadry i członków korpusu służby cywilnej Zarządu P-7.
* Opiniowanie projektów aktów prawnych, dokumentów normatywnych i innych materiałów w sprawach personalnych, społecznych, dyscyplinarnych i bhp.
* Udział w opiniowaniu dokumentów doktrynalnych opracowanych na podstawie ratyfikowanych i implementowanych dokumentów standaryzacyjnych Sojuszu, wydawnictw specjalistycznych będących w zakresie spraw organizacyjno - etatowych oraz monitorowanie procesu implementacji dokumentów doktrynalnych w SZ RP.
* Ustalanie nabywania uprawnień żołnierzy zawodowych do nagród jubileuszowych, dodatków za długoletnią służbę i innych świadczeń finansowych. Monitorowanie przestrzegania przepisów bhp oraz prowadzenie ewidencji szkolenia żołnierzy zawodowych i członków koprusu służby cywilnej.
* Weryfikowanie, uzupełnianie, komletowanie i przekazywanie do właściwych komórek organizacyjnych dokumentacji ewidencyjnej i opiniodawczej przeznaczonej do Teczek Akt Personalnych żołnierzy zawodowych Zarządu P-7.
* Przygotowywanie, uzgadnianie i kompletowanie dokumentacji przeznaczonej dla właściwego Wojskowego Biura Emerytalnego oraz uzupełnianie i przekazywanie do właściwej WKU Teczki Akt Personalnych żołnierzy zawodowych zwalnianych z zawodowej służby wojskowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o doświadczenie w pracy w zakresie problematyki zawodowej żołnierzy zawodowych lub/i członków korpusu służby cywilnej,
o znajomość przepisów bhp,
o znajomość przepisów: ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilej, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych,
o znajomość struktur organizacyjnych MON, Sztabu Generlnego WP, Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego SZ RP, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Dowództwa Wojsk Specjalnych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia,
o posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa oznaczonego klauzulą "tajne",
o znajomość pakietu MS Office,
o komunikatywność,
o sumienność.

wymagania dodatkowe

* studia podyplome z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
* doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
* znajomość Regulaminu Organizacyjnego Minsterstwa Obrony Narodej,
* umiejętność przejrzystego i dokładnego redagownia tesktów,
* znajomość specjalistycznych programów komputerowych "SZYK" i "SZYK XP",
* ikończenie specjalistycznego kursu kadrowego,
* ukończenie kursu z zakresu bhp.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zachęcamy do składania ofert za pomocą kwestionariusza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie internetowej www.mon.gov.pl w zakładce zasady naboru kandydatów do pracy w MON oraz w siedzibie Departamentu Administracyjnego MON.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 684 00 42 lub 684 05 15.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-14


pod adres:

Ministerstwo Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218/-
00-911 Warszawa

elsinore - 31 Maj 10, 12:01

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Oddziale Wyposażenia Indywidualnego Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Przygotowywanie propozycji dotyczących zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych.
* Sporządzenie dokumentacji do procedur zamówień publicznych.
* Analiza otrzymywanych ofert.
* Opracowywanie projektów umów.
* Uczestniczenie w Komisjach przetargowych lub negocjacyjnych.
* Sprawowanie nadzoru nad zawartymi umowami na dostawy uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
* Archiwizacja dokumentacji proceduralnej za dany rok.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o ogólna znajomość uregulowań prawnych dot. zamówień publicznych,
o znajomość pakietu MS Office,
o sumienność,
o komunikatywność,
o pisemna zgoda kandydata na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, mającego na celu uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową opatrzoną klauzula „poufne”.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
* doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem procedur zamówień publicznych,
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* pisemna zgoda kandydata na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, mającego na celu uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych stanowiacych tajemnicę państwową (klauzula "poufne") zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych(Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.) lub kopia posiadanego poświadczenia.

Inne informacje:

Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2800 zł brutto + wysługa lat.
Zachęcamy do składania ofert za pomocą kwestionariusza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie internetowej www.mon.gov.pl w zakładce zasady naboru kandydatów do pracy w MON oraz w siedzibie Departamentu Administracyjnego MON.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 684 00 42 lub 684 05 15.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-14


pod adres:

Ministerstwo Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218/-
00-911 Warszawa

elsinore - 31 Maj 10, 12:02

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Zespole Programowania Transformacji Departamentu Transformacji

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Transformacji
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Współudział w planowaniu procesu transformacji resortu Obrony Narodowej.
* Współudział w formułowaniu nowych koncepcji i kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz systemu obronnego.
* Współudział w prognozowaniu i wypracowywaniu kierunków rozwoju oraz zmian organizacyjnych i doktrynalnych w Siłach Zbrojnych RP.
* Współudział w określaniu kryteriów oceny przebiegu procesu reform i zmian transformacyjnych.
* Inicjowanie i uczestniczenie w organizowaniu przedsięwzięć transformacyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją.
* Współudział w pracach grup i zespołów roboczych powoływanych w komórkach /jednostkach organizacyjnych resortu.
* Współpraca z ekspertami resortu obrony narodowej i innych instytucji.
* Współudział w opracowywaniu dokumentów planistycznych sprawozdawczych związanych z procesem transformacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku pracy, w obszarze związanym z polityką bezpieczeństwa i obronności,
o wiedza z zakresu polityki bezpieczeństwa i obronności RP oraz w wymiarze międzynarodowym,
o wiedza z zakresu organizacji i zasad funkcjonowania resortu obrony narodowej,
o wiedza z zakresu organizacji i zasad funkcjonowania struktur NATO i UE,
o znajomość narodowej strategii bezpieczeństwa, strategii wojskowej oraz kierunków i założeń rozwoju obronności RP,
o znajomość kierunków i inicjatyw w zakresie rozwoju obronności w NATO i UE,
o samodzielność w zakresie opracowywania analiz, opinii i wniosków,
o komunikatywność i sumienność;
o umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz korzystania z Internetu,
o pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą „tajne”.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe o kierunku: stosunki międzynarodowe, politologia lub związane z obronnością,
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą „tajne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* pisemna zgoda kandydata na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, celem uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową (klauzula „tajne”) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.)
* lub kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa.

Inne informacje:

Zachęcamy do składania ofert za pomocą kwestionariusza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie internetowej www.biuletyn.mon.gov.pl w zakładce zasady naboru kandydatów do pracy w MON oraz w siedzibie Departamentu Administracyjnego MON.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 684 00 42 lub 684 05 15.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-14

pod adres:

Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Administracyjny
Oddział Kadr i Szkolenia Pracowników
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
lub składać w siedzibie Departamentu Administracyjnego (Biuro Przepustek),
Al. Niepodległości 218 do dnia: 14/06/2010

elsinore - 31 Maj 10, 12:02

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Oddziale Systemów Dowodzenia, Łączności i Rozpoznania Departamentu Polityki Zbrojeniowej

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Polityki Zbrojeniowej
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Organizowanie i udział w merytorycznym nadzorze nad realizacją prac (programów, tematów) rozwojowych i wdrożeniowych nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
* Organizowanie i odbiór wyników prac rozwojowych (badawczo-rozwojowych) i wdrożeniowych we współdziałaniu w tym zakresie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej.
* Organizowanie badań uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia wojskowego, środków bojowych i materiałowych prowadzonych w ramach działalności Oddziału.
* Opracowywanie orzeczeń o zakończeniu prac rozwojowych (badawczo-rozwojowych) i wdrożeniowych oraz opracowywanie planów zagospodarowania składników majątkowych pozostałych po zakończonych pracach zgodnie z procedurami obowiązującymi w MON.
* Przygotowywanie bieżących i okresowych informacji z realizacji zadań ujętych w planie prac R+W (B+R+W) oraz informowanie na bieżąco szefa Oddziału.
* Współuczestniczenie w opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie otrzymanych zadań i poleceń.
* Współuczestniczenie w opracowywaniu projektów umów na realizację prac rozwojowych (badawczo-rozwojowych) i wdrożeniowych zawieranych przez Departament Polityki Zbrojeniowej MON.
* Udział w procesie weryfikacji i zatwierdzania dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac wdrożeniowych i produkcji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie techniczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy, w instytucjach naukowych lub technicznych związanych z realizacja prac rozwojowych i wdrożeniowych,
o znajomość aktów prawnych obejmujących zakres działalności badawczej, rozwojowej i wdrożeniowej,
o znajomość ustawy Kodeks cywilny, znajomość ustawy o finansach publicznych,
o znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
o samodzielność w zakresie opracowywania analiz, opinii i wniosków, umiejętność precyzyjnego wypowiadania się w mowie i na piśmie,
o umiejętność koordynowania pracy zespołów roboczych;
o umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz korzystania z Internetu,
o komunikatywność i sumienność,
o odporność na stres i dobra organizacja czasu pracy,
o pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą „tajne”.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
* doświadczenie zawodowe w dziedzinie elektroniki,
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą „tajne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* pisemna zgoda kandydata na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, celem uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową (klauzula „tajne”) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.)
* lub kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa.

Inne informacje:

Zachęcamy do składania ofert za pomocą kwestionariusza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie internetowej www.biuletyn.mon.gov.pl w zakładce zasady naboru kandydatów do pracy w MON oraz w siedzibie Departamentu Administracyjnego MON.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 684 00 42 lub 684 05 15.Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-14

pod adres:

Ministerstwo Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218/-
00-911 Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Administracyjny
Oddział Kadr i Szkolenia Pracowników
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
lub składać w siedzibie Departamentu Administracyjnego (Biuro Przepustek),
Al. Niepodległości 218 do dnia: 14/06/2010

elsinore - 1 Czerwiec 10, 13:39

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz do spraw badań rynku w Wydziale Badań Rynku Departamentu Analiz Rynku

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie badań poszczególnych rynków, na których istnieją korzystne warunki dla występowania zakłóceń konkurencji lub zachodzą wzmożone procesy koncentracyjne,
* prowadzenie badań rynków dotyczących definiowania rynku właściwego,
* prowadzenie badań rynków dotyczących stanu konkurencji i stopnia koncentracji na poszczególnych rynkach krajowych,
* realizowanie na potrzeby Kierownictwa Urzędu, na podstawie ogólnodostępnych źródeł krajowych i zagranicznych, krótkich analiz ekonomicznych krajowych rynków

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (poziom B2),
o podstawowa znajomość zakresu działania UOKiK oraz organów UE w zakresie ochrony konkurencji,
o znajomość podstawowych zagadnień ekonomicznych, w szczególności dotyczących konkurencji i polityki konkurencji,
o zdolności analityczne,
o umiejętność pracy w zespole,
o odporność na stres,
o samodzielność,
o komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* podstawowa znajomość technik prowadzenia badań i analiz marketingowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe)

Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 556 04 96 lub (22) 826 39 62

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15

pod adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
lub składać w Kancelarii UOKiK pok. 116, z dopiskiem „DAR-REF" (w przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data stempla pocztowego).

elsinore - 1 Czerwiec 10, 13:39

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Prawa Cywilnego Departamentu Legislacyjno-Prawnego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opracowywanie pod względem redakcyjno – legislacyjnym projektów aktów normatywnych z zakresu kompetencji Wydziału,
* prowadzenie międzyresortowych uzgodnień dotyczących ww. projektów aktów normatywnych, a także realizowanie innych zadań w ramach procesu legislacyjnego,
* prowadzenie spraw wynikających z udziału kierownictwa resortu w posiedzeniach Sejmu, Senatu, Rady Ministrów oraz Komitetu Rady Ministrów, a także innych organów,
* współdziałanie w opracowywaniu projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez inne organy państwowe, w tym udział w konferencjach, posiedzeniach i komisjach, na których akty te są rozpatrywane,
* opracowywanie, w zakresie właściwości Wydziału, projektów stanowisk rządu dotyczących projektów ustaw kierowanych do Sejmu przez podmioty inne niż Rada Ministrów, prowadzenie uzgodnień międzyresortowych dotyczących tych projektów, a także współdziałanie w opracowywaniu projektów stanowisk rządu przygotowywanych przez inne organy,
* przygotowywanie opinii, co do treści obowiązujących przepisów prawa z zakresu kompetencji Wydziału dla naczelnych organów administracji państwowej oraz zainteresowanych komórek i jednostek organizacyjnych resortu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowisku związanym z opracowywaniem aktów prawnych lub przygotowywaniem opinii prawnych, albo ukończona Krajowa Szkoła Administracji Publicznej,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego, prawa spółdzielczego, a także postępowania cywilnego,
o znajomość zagadnień prawnych związanych z tworzeniem prawa, w tym w szczególności „Zasad techniki prawodawczej”,
o znajomość zasad funkcjonowania i organizacji administracji publicznej,
o umiejętność pracy koncepcyjnej, formułowania pism urzędowych i opinii prawnych,
o umiejętność posługiwania się komputerem (pakiet MS Office, Lex, Internet).

wymagania dodatkowe

* ukończona aplikacja legislacyjna, inna aplikacja prawnicza lub podyplomowe studium w zakresie zagadnień legislacyjnych,
* umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
* komunikatywność,
* dyspozycyjność,
* odporność na stres,
* bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym języka prawniczego (udokumentowany co najmniej poziom B2).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność obsługi komputera,
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie aplikacji lub podyplomowego studium w zakresie zagadnień legislacyjnych,
* kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Inne informacje:

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11

pod adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Legislacyjno-Prawny
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia.

elsinore - 1 Czerwiec 10, 13:40

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Wydziale Obsługi Finansowej Funduszy Europejskich w Departamencie Budżetu

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* weryfikowanie pod względem finansowym wniosków o płatność, złożonych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) z zakresu pomocy technicznej, weryfikowanie poświadczeń, deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność dla projektów realizowanych w ramach priorytetów VI, VII oraz VIII POIiŚ,
* prowadzenie wydzielonej ewidencji księgowej dla środków pochodzących z Funduszu Spójności (FS),
* realizowanie zadań w zakresie zarządzania finansowego POIiŚ, poprzez udział w przygotowywaniu dokumentów programowych, opracowywanie procedur, instrukcji oraz wytycznych,
* sprawowanie nadzoru nad zachowaniem przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z funduszy europejskich oddzielnego systemu rachunkowości dla środków wspólnotowych lub stosowaniem odpowiedniego kodu księgowego,
* przygotowywanie raportów nt. nieprawidłowości, powstałych w trakcie realizacji projektów UE, prowadzenie i monitorowanie spraw dotyczących wezwań do zapłaty, rejestru dłużników,
* sporządzanie decyzji w sprawie blokowania wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa przeznaczonych na realizację projektów UE,
* udział w opracowywaniu materiałów do projektu ustawy budżetowej w resorcie infrastruktury w zakresie programów i projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach: NPR 2004-2006 oraz NSRO 2007-2013,
* opiniowanie projektów zewnętrznych aktów prawnych, wytycznych związanych z NSRO 2007-2013 oraz innych dokumentów związanych z realizacją NPR 2004-2006 oraz NSRO 2007-2013.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
o znajomość struktur i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej oraz funduszy unijnych,
o zdolność analitycznego myślenia i konstruowania odpowiednich wniosków,
o umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania myśli,
o samodzielność i umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie środowiska Microsoft Office oraz programów finansowo–księgowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zachęcamy do składania aplikacji osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630 16 16. Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-15

pod adres:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy MB-56/10/1162”

elsinore - 1 Czerwiec 10, 13:40

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Prawa Państwowego Departamentu Legislacyjno-Prawnego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opracowywanie pod względem redakcyjno – legislacyjnym projektów aktów normatywnych z zakresu kompetencji Wydziału,
* prowadzenie międzyresortowych uzgodnień dotyczących ww. projektów aktów normatywnych, a także realizowanie innych zadań w ramach procesu legislacyjnego,
* prowadzenie spraw wynikających z udziału kierownictwa resortu w posiedzeniach Sejmu, Senatu, Rady Ministrów oraz Komitetu Rady Ministrów, a także innych organów,
* współdziałanie w opracowywaniu projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez inne organy państwowe, w tym udział w konferencjach, posiedzeniach i komisjach, na których akty te są rozpatrywane,
* opracowywanie, w zakresie właściwości Wydziału, projektów stanowisk rządu dotyczących projektów ustaw kierowanych do Sejmu przez podmioty inne niż Rada Ministrów, prowadzenie uzgodnień międzyresortowych dotyczących tych projektów, a także współdziałanie w opracowywaniu projektów stanowisk rządu przygotowywanych przez inne organy,
* przygotowywanie opinii, co do treści obowiązujących przepisów prawa z zakresu kompetencji Wydziału dla naczelnych organów administracji państwowej oraz zainteresowanych komórek i jednostek organizacyjnych resortu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w urzędach organów władzy publicznej na stanowisku związanym z opracowywaniem aktów prawnych lub przygotowywaniem opinii prawnych, albo ukończona Krajowa Szkoła Administracji Publicznej,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego, ustrojowego oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej, sądownictwa i prokuratury,
o znajomość zagadnień prawnych związanych z tworzeniem prawa, w tym w szczególności „Zasad techniki prawodawczej”,
o doświadczenie zawodowe związane z analizą hierarchicznej zgodności aktów normatywnych, w tym ich zgodności z Konstytucją RP,
o znajomość zasad funkcjonowania i organizacji administracji publicznej,
o umiejętność pracy koncepcyjnej, formułowania pism urzędowych i opinii prawnych,
o umiejętność posługiwania się komputerem (pakiet MS Office, Lex, Internet).

wymagania dodatkowe

* ukończona aplikacja legislacyjna, inna aplikacja prawnicza lub podyplomowe studium w zakresie zagadnień legislacyjnych,
* umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
* komunikatywność,
* dyspozycyjność,
* odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność obsługi komputera,
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie aplikacji lub podyplomowego studium w zakresie zagadnień legislacyjnych.

Inne informacje:

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11

pod adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Legislacyjno-Prawny
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia.

elsinore - 1 Czerwiec 10, 13:41

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Statystyki Departamentu Organizacyjnego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Organizacyjny
ul. Krasińskiego 65
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opracowywanie projektów programu badań statystycznych statystyki publicznej realizowanej przez resort sprawiedliwości,
* opracowywanie projektów formularzy statystycznych, założeń metodologicznych i organizacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji badań statystycznych,
* przygotowywanie logicznych i merytorycznych analiz danych statystycznych,
* uzgadnianie założeń walidacyjnych oraz weryfikacja i testowanie dedykowanych programów informatycznych, a także projektowanie i ich modernizacja,
* monitorowanie jakości i kompletności gromadzonych materiałów statystycznych,
* wykorzystywanie istniejących baz danych do sporządzania tablic publikacyjnych, wykresów, folderów oraz wydawnictw resortowych,
* prowadzenie bazy danych dla wydawnictw resortowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowisku związanym z projektowaniem systemów informatycznych „od podstaw” (projektowanie założeń i tablic wynikowych, testowanie programu i weryfikacja danych wynikowych),
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność projektowania wzorów formularzy statystycznych w postaci elektronicznej,
o znajomość regulacji prawnych z zakresu funkcjonowania statystyki publicznej oraz bezpieczeństwa baz danych,
o komunikatywna znajomość języka angielskiego.

wymagania dodatkowe

* ukończone studia podyplomowe w zakresie informatyki lub statystyki,
* zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania,
* znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa karnego i cywilnego (materialnego i procesowego),
* znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości,
* umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,
* dokładność,
* skrupulatność,
* umiejętność argumentowania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
* kopia dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające wymagany poziom znajomości języka angielskiego,
* kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność posługiwania się komputerem w wymaganym zakresie.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 56-18-617.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-06


pod adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Organizacyjny
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia.

elsinore - 1 Czerwiec 10, 13:43

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Informatyzacji Resortu Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
ul. Czerniakowska 100,


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* projektowanie systemów informatycznych w oparciu o analizę potrzeb użytkowników,
* przygotowywanie założeń informatycznych projektów,
* udział w planowaniu i realizacji przedsięwzięć organizacyjnych związanych z projektami,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe informatyczne lub wyższe techniczne,
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie analizy, projektowania i/lub zarządzania projektami dotyczącymi systemów informatycznych,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o doświadczenie zawodowe w sektorze IT,
o znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną.

wymagania dodatkowe

* znajomość metodyk projektowania systemów informatycznych, w tym udokumentowana znajomość zagadnień z zakresu zarządzania projektami (np. PRINCE FUNDATION),
* znajomość MS Project,
* umiejętności analityczno – projektowe,
* bardzo dobra organizacja pracy własnej,
* umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym o zróżnicowanych kompetencjach poszczególnych członków zespołu,
* umiejętność negocjacji,
* asertywność,
* odporność na stres,
* umiejętność precyzyjnego formułowania tez,
* komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
* kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające wymagany poziom znajomości języka angielskiego.
* kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń z zakresu zarządzania projektami,

Inne informacje:

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11


pod adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
ul. Czerniakowska 100,
00 - 454 Warszawa
z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia.

elsinore - 1 Czerwiec 10, 13:44

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista Wydziale Systemów Sądowych Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
ul. Czerniakowska 100,


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie założeń organizacyjno – informatycznych fragmentów projektu budowy systemu informatycznego wspomagającego pracę wydziałów w sądach,
* przygotowywanie elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacji funkcjonalnych oprogramowania i infrastruktury teleinformatycznej w zakresie systemów informatycznych i innych projektów realizowanych pod nadzorem Wydziału,
* nadzór i współpraca z wykonawcami oprogramowania lub innych prac zlecanych w ramach prowadzonego projektu, w tym ocena prac, prowadzenie konsultacji, bieżące testowanie oprogramowania,
* nadzór nad bieżącą eksploatacją wdrożonego systemu informatycznego,
* udział w planowaniu i realizacji przedsięwzięć organizacyjnych związanych z prowadzonymi przez Wydział projektami,
* weryfikacja zgodności systemu informatycznego z obowiązującymi lub projektowanymi aktami prawnymi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe inżynierskie o profilu: informatyka, elektronika lub pokrewnych,
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w branży informatycznej,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wiedza z zakresu zagadnień analityczno – projektowych dotyczących systemów informatycznych poparta co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w modelowaniu, projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych,
o doświadczenie w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia na systemy informatyczne i sprzęt informatyczny,
o znajomość metodyki prowadzenia projektów poparta doświadczeniem zawodowym w tym zakresie,
o znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na posługiwanie się dokumentacją techniczną,
o komunikatywność,
o samodzielność,
o inicjatywa i kreatywność,
o umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie we współpracy z wykonawcą oprogramowania oraz użytkownikami końcowymi systemu informatycznego,
* doświadczenie w przygotowywaniu specyfikacji wymagań dotyczących przedsięwzięć związanych z budową systemów informatycznych, w tym specyfikacji funkcjonalnej,
* znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
* kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające wymagany poziom znajomości języka angielskiego.

Inne informacje:

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11


pod adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
ul. Czerniakowska 100,
00 - 454 Warszawa
z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia.

elsinore - 1 Czerwiec 10, 13:44

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Statystyki Departamentu Organizacyjnego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Organizacyjny
ul. Krasińskiego 65

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* współpraca w procesie dostosowawczym statystyki publicznej realizowanej przez resort sprawiedliwości,
* wykorzystywanie istniejącej bazy danych Wydziału do opracowywania wydawnictw i zestawień statystycznych,
* uzgadnianie założeń walidacyjnych oraz weryfikacja i testowanie dedykowanych programów informatycznych,
* opracowywanie i weryfikacja danych statystycznych, tablic wynikowych i przeglądowych, prowadzenie dokumentacji badań statystycznych,
* przygotowywanie logicznych i merytorycznych analiz danych statystycznych, monitorowanie jakości i kompletności gromadzonych danych statystycznych,
* współpraca z Archiwum Zakładowym Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie archiwizacji dokumentacji statystycznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie przygotowywania opracowań i analiz statystycznych,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość regulacji prawnych z zakresu funkcjonowania statystyki publicznej oraz bezpieczeństwa baz danych,
o doświadczenie zawodowe w zakresie zastosowania technik informatycznych w statystyce,
o komunikatywna znajomość języka angielskiego,
o umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej.

wymagania dodatkowe

* ukończone studia podyplomowe w zakresie informatyki lub statystyki,
* zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania,
* znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości,
* znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa karnego i cywilnego (materialnego i procesowego),
* dokładność,
* skrupulatność,
* umiejętność argumentowania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
* kopia dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające wymagany poziom znajomości języka angielskiego,
* kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność posługiwania się komputerem w wymaganym zakresie.

Inne informacje:


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 56-18-617.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11


pod adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Organizacyjny
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia.

elsinore - 1 Czerwiec 10, 13:45

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Rachunkowości Budżetowej Biura Administracyjno-Finansowego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sprawowanie bieżącej kontroli realizacji wykonania budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości, opracowywanie opinii i analiz w tym zakresie,
* przygotowanie projektu planu finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości i nadzór nad przebiegiem jego wykonania, sporządzanie i opiniowanie projektów wniosków o jego zmianę,
* prowadzenie kontroli zaangażowania wydatków w stosunku do planu finansowego,
* sporządzanie projektów wniosków w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w tym zakresie,
* prowadzenie rozliczeń rezerw celowych, sporządzanie zestawień i analiz w tym zakresie,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości jednostki sektora finansów publicznych,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej stosowanych w państwowych jednostkach budżetowych,
o znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
o znajomość ustawy o rachunkowości,
o znajomość zasad i wytycznych dotyczących prowadzenia rozliczeń finansowych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych,
o umiejętność raportowania i sporządzania analiz,
o umiejętność sprawnej obsługi komputera (Word, Excel, Lex) oraz znajomość komputerowych programów finansowo – księgowych,
o umiejętność pracy w zespole,
o kreatywność,
o odpowiedzialność,
o dokładność i rzetelność.

wymagania dodatkowe

* ukończenie studiów podyplomowych z zakresu finansów, rachunkowości lub funduszy unijnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
* kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność pracy z komputerem,
* kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, w tym ukończenie studiów podyplomowych.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 52 12 518.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Do udziału w naborze zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11

pod adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Administracyjno-Finansowe
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

elsinore - 1 Czerwiec 10, 13:46

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista ds. strategii w Departamencie Lotnictwa

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analizowanie stanu i kierunku rozwoju lotnictwa cywilnego oraz rynku lotniczego pod katem regulacyjnym, operacyjnym i handlowym,
* uczestniczenie w opracowywaniu projektów strategii i programów w zakresie infrastruktury lotniczej,
* analizowanie i wnioskowanie w zakresie stosunków właścicielskich i zarządzania infrastrukturą lotniczą,
* uczestniczenie w opracowywaniu i wnioskowaniu w sprawach norm i regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych w zakresie właściwości stanowiska,
* przygotowywanie projektów oraz stanowisk/opinii Ministerstwa Infrastruktury w zakresie projektów aktów normatywnych w zakresie właściwości stanowiska we współpracy z Departamentem Prawnym,
* przygotowywanie projektów stanowisk do korespondencji skierowanej do ministra właściwego ds. transportu bądź bezpośrednio do Departamentu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie preferowane europeistyka lub stosunki międzynarodowe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w sektorze lotnictwa cywilnego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
o znajomość ustawy prawo lotnicze,
o znajomość uregulowań w zakresie infrastruktury lotniskowej oraz rynku lotniczego,

wymagania dodatkowe

* studia podyplomowe w obszarze lotnictwa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzające niezbędne doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630 16 16.
Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl
Zachęcamy do składania aplikacji osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11


pod adres:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy TL-59/10/1165”

elsinore - 1 Czerwiec 10, 13:47

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista ds. projektów nawigacyjnych w Departamencie Lotnictwa

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sprawowanie nadzoru nad realizacją programów rozwoju systemów nawigacyjnych oraz przestrzeganiem standardów bezpieczeństwa przez podległe jednostki,
* uczestniczenie w przygotowaniu oraz wdrażaniu projektu dotyczącego Funkcjonalnych Bloków Przestrzeni Powietrznej,
* opracowywanie oraz wnioskowanie w sprawach implementacji rozwiązań w ramach projektu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej,
* monitorowanie regulacji prawnych UE i międzynarodowych organizacji lotniczych a także innych aktów normatywnych w zakresie właściwości stanowiska,
* analizowanie i ocenianie niezbędnych do wypracowania stanowiska resortu w zakresie właściwości stanowiska,
* przygotowywanie projektów oraz stanowisk/opinii Ministerstwa Infrastruktury w zakresie projektów aktów normatywnych w zakresie właściwości stanowiska we współpracy z Departamentem Prawnym,
* przygotowywanie projektów stanowisk do korespondencji skierowanej do ministra właściwego ds. transportu bądź bezpośrednio do Departamentu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie preferowane w zakresie lotnictwa cywilnego
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w sektorze lotnictwa cywilnego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
o znajomość ustawy prawo lotnicze oraz międzynarodowych uregulowań w zakresie nawigacji,

wymagania dodatkowe

* studia podyplomowe w obszarze lotnictwa cywilnego,
* doświadczenie zawodowe związane z nawigacja w lotnictwie cywilnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzające niezbędne doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630 16 16.
Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl
Zachęcamy do składania aplikacji osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11


pod adres:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy TL-58/10/1164”

elsinore - 1 Czerwiec 10, 13:48

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista ds. prawnych w Departamencie Lotnictwa

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sprawowanie nadzoru nad wdrażeniem aktów normatywnych z obszaru lotnictwa cywilnego,
* współuczestnictwo w przygotowaniu i opiniowaniu projektów dokumentów rządowych, w tym aktów normatywnych w obszarze lotnictwa cywilnego, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa lotniczego,
* monitorowanie regulacji prawnych UE i międzynarodowych organizacji funkcjonujących w lotnictwie a także innych aktów normatywnych,
* opracowywanie i wnioskowanie w sprawach norm i regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych w obszarze lotnictwa cywilnego, w szczególności w zakresie czasu pracy personelu latającego,
* analizowanie i ocenianie niezbędnych do wypracowania stanowiska resortu w zakresie właściwości stanowiska,
* przygotowywanie projektów oraz stanowisk/opinii Ministerstwa Infrastruktury w zakresie projektów aktów normatywnych w zakresie właściwości stanowiska we współpracy z Departamentem Prawnym,
* przygotowywanie projektów stanowisk do korespondencji skierowanej do ministra właściwego ds. transportu bądź bezpośrednio do Departamentu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie preferowane w zakresie transportu lotniczego
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w sektorze lotnictwa cywilnego.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
o znajomość ustawy Prawo lotnicze,
o znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących czas pracy personelu latającego,
o znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym.

wymagania dodatkowe

* studia podyplomowe w obszarze lotnictwa cywilnego,
* minimum roczne doświadczenie zawodowe związane ze stosowaniem regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa lotniczego lub czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzające niezbędne doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630 16 16.
Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl
Zachęcamy do składania aplikacji osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11

pod adres:

Ministerstwo Infrastruktury


MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy TL-57/10/1163”

elsinore - 1 Czerwiec 10, 13:49

Główny Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Biurze Nadzoru

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-950 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wykonywanie czynności kontrolnych w okręgowych i obwodowych urzędach miar,
* kontrola działalności podmiotów, którym Prezes GUM udzielił zezwoleń i upoważnień,
* kontrola prawidłowości działania punktów legalizacyjnych,
* współpraca z jednostkami administracji publicznej w zakresie wymiany informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli,
* współpraca z wydziałami nadzoru okręgowych urzędów miar w zakresie przeprowadzanych kontroli oraz wymiana informacji o dokonanych w trakcie kontroli ustaleniach,
* przygotowywanie planów kontroli oraz sporządzanie sprawozdań i okresowych informacji o ich realizacji,
* analiza dokumentów z kontroli, protokółów, wpływających skarg i przygotowywanie okresowych raportów przestrzegania przepisów ustaw: Prawo o miarach, o systemie tachografów cyfrowych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
* monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy prawo o miarach, KPA oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
o doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
o umiejętności analityczne,
o umiejętność precyzyjnego i przejrzystego formułowania wypowiedzi w piśmie i mowie,
o umiejętność biegłej obsługi komputera,
o umiejętność współpracy w grupie,
o gotowość do częstych wyjazdów służbowych.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kontrolą i nadzorem,
* spostrzegawczość,
* samodzielność,
* komunikatywność,
* asertywność oraz odporność na stres,
* bardzo dobra organizacja warsztatu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 94 27

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18

pod adres:

Główny Urząd Miar
Biuro Dyrektora Generalnego
Elektoralna 2
00-139 Warszawa
lub składać w Recepcji w godz. 800 - 1600 z dopiskiem „oferta pracy - specjalista BN”.

elsinore - 1 Czerwiec 10, 13:51

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Rybactwa Departamentu Rybołówstwa ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie spraw dot. utrzymania, odtworzenia lub poprawy bytowania ryb w wodach, w tym mających na celu poprawę efektywności i bezpieczeństwa wędrówek ryb w wodach,
* prowadzenie spr. w szczególności związanych z wydawaniem opinii rozstrzygających uwzględnienie wspólnego interesu użytkowników wód przez inwestorów planujących realizację operacji w ramach środka ochrona i rozwój fauny i flory wodnej objętego osią priorytetową 3 – środ. służące wspólnemu interesowi, zawartą w PO RYBY 2007-2013”,
* przygotowywanie wkładów merytorycznych do projektów dokumentów programowych i strategicznych kształtujących zrównoważony rozwój rybactwa śródlądowego, w tym projektów dotyczących pomocy finansowej dla sektora rybackiego w ramach funduszy unijnych,
* opracowywanie proj. odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wystąpienia, skargi, wnioski, prośby o wyjaśnienia oraz interpretacje, a także innych pism w celu udzielania informacji, doradzania, uzgadniania i negocjowania propozycji rozw. służących wykonaniu zadań powierzonych organowi administracji z zakresu rybactwa śródlądowego, w tym zadań dot. wdrażania PO RYBY 2007-2013,
* współpr. z org. administracji, organiz. ryb. oraz jed. naukowymi w celu udzielania inform., uzgadniania, doradzania i negocjowania propozycji służących wykonaniu zadań pow. organowi administracji z zakr. rybactwa śródlądowego, w tym zadań dot. wdrażania PO RYBY 2007-2013” oraz spr. zw. z propozycjami zgłaszanymi przez środ. rybackie, naukę i administrację, również zagraniczną,
* przygotowywanie materiałów na posiedzenia komisji (w tym sejmowych), komitety, grupy robocze, opracowywanie proj. odpowiedzi na dezyderaty komisji, a także uczestniczenie w ww. posiedzeniach, jeżeli wymaga tego przełożony, w celu referowania i wyjaśniania stanowisk urzędu, w tym zadań dot. wdrażania PO RYBY 2007-2013,
* współpraca w przygotowywaniu dokumentacji merytorycznej w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym udział w przygotowywaniu umów zawieranych przez Ministerstwo w celu realizacji zadań urzędu znajdujących się w kompetencjach Wydziału Rybactwa, w tym zadań dotyczących wdrażania PO RYBY 2007-2013. Gros postępowań dotyczy zadań o bardzo dużym wymiarze finansowym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu rybactwa śródlądowego.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o 2-letni staż pracy,
o znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
o znajomość prawa z zakresu: rybactwa śródlądowego, kodeksu postępowania administracyjnego,
o umiejętność analitycznego myślenia i argumentowania,
o gotowość do krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych.

wymagania dodatkowe

* roczne doświadczenie w pracy w obszarze administracji rybackiej,
* studia doktoranckie w dyscyplinie rybactwa,
* wiedza o strukturach administracji państwowej, praktyczna znajomość przepisów o rybactwie śródlądowym, ochronie środowiska, prawie wodnym i zwalczaniu chorób ryb,
* umiejętność negocjacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu staż pracy.

Inne informacje:

Zatrudnienie na zastępstwo.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wszystkie wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: (0-22) 623-20-41.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11

pod adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
lub osobiście w MRiRW, pok. 139
z dopiskiem: „oferta pracy – Starszy Specjalista w Dep. RYB-zastępstwo”.

elsinore - 1 Czerwiec 10, 13:54

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Rynku Rybnego Departamentu Rybołówstwa

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30,
00-930 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie spraw dotyczących organizacji producentów rybnych oraz uczestniczenie w krajowych i zagranicznych spotkaniach związanych z funkcjonowaniem tych organizacji w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania skonsolidowanego rynku rybnego oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z przynależności Polski do UE przez organizację producentów rybnych,
* współpraca w opracowywaniu projektów aktów normatywnych z zakresu rynku rybnego w celu zapewnienia poprawności jego funkcjonowania i zgodności zasad z prawodawstwem krajowym i unijnym w tym na potrzeby realizacji PO RYBY 2007-2013,
* analizowanie prawodawstwa i funkcjonowania rynku rybnego w Polsce oraz UE w celu przygotowywania propozycji optymalizacji funkcjonowania sektora w tym zadań dotyczących PO RYBY 2007-2013,
* opiniowanie projektów aktów normatywnych w ramach uzgodnień wewnątrz- i zewnątrz- resortowych oraz opracowywanie projektów stanowisk i informacji Rządu wobec projektów unijnych aktów normatywnych w celu zapewnienia optymalnych warunków funkcjonowania rynku rybnego i wdrażania PO RYBY 2007-2013,
* współpraca przy tworzeniu i realizacji PO RYBY 2007-2013 w zakresie działalności organizacji producentów rybnych oraz podejmowanych przez nie działań interwencyjnych na rynku rybnym,
* współpraca, w tym uczestnictwo w spotkaniach, z organami administracji rządowej i samorządowej oraz jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie rynku rybnego w celu zapewnienia sprawności i transparentności działań na rynku rybnym,
* współpraca, w tym uczestnictwo w spotkaniach, z organizacjami społeczno-zawodowymi rybaków, przetwórców oraz importerów produktów rybnych w obszarze organizacji rynku rybnego w celu opracowania trendów rozwoju oraz identyfikacji obszarów ewentualnych zagrożeń na rynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ,preferowane z zakresu: administracji, ekonomii, ochrony środowiska lub rybactwa.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o 3-letni staż pracy w administracji publicznej,
o znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (potwierdzona certyfikatem),
o znajomość prawa i procedur administracyjnych,
o znajomość funkcjonowania administracji publicznej,
o znajomość zasad techniki legislacyjnej,
o znajomość obsługi komputera,
o gotowość do krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych.

wymagania dodatkowe

* 2-letnie doświadczenie w dziedzinie rybactwa lub legislacji,
* studia podyplomowe z zakresu: ekonomii, funduszy europejskich,
* przeszkolenie z zakresu: organizacji i funkcjonowania rynków żywnościowych oraz rynku rybnego Polski a także innych krajów, technologii żywności, opakowań, systemów kontroli jakości, bioróżnorodności i ochrony środowiska,
* upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: poufne,
* samodzielność,
* dobra organizacja pracy,
* umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych i ustnych,
* zaangażowanie i odpowiedzialność,
* obszerna wiedza na temat zagadnień rybactwa,
* znajomość zasad funkcjonowania UE ze szczególnym uwzględnieniem procesu decyzyjnego w UE.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu staż pracy,
* kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wszystkie wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: (0-22) 623-20-41.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11


pod adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
lub osobiście w MRiRW, pok. 139
z dopiskiem: „oferta pracy – Gł. Specjalista w Dep. RYB – Wydz. RR.”

elsinore - 1 Czerwiec 10, 13:55

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw wynagrodzeń w Wydziale Finansowym Biura Administracyjno - Finansowego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Sporządzanie list wynagrodzeń dla pracowników mnożnikowych wraz z rozliczeniem dni nieobecności w pracy z powodu: zasiłków chorobowych, zasiłków opiekuńczych, urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych i urlopów bezpłatnych,
* Sporządzanie list dotyczących wynagrodzeń z tytułu zryczałtowanych diet za uczestnictwo w komisjach resortowych,
* Wypełnianie dokumentów dotyczących kapitału początkowego – sporządzanie dla byłych i obecnych pracowników Ministerstwa informacji o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7),
* Sporządzanie dokumentów finansowych dotyczących naliczania nagród jubileuszowych, nagród, ryczałtów samochodowych, ekwiwalentów za urlop, odpraw, odszkodowań, odpłatności z tytułu świadczeń socjalnych itp.,
* Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich pracowników Ministerstwa oraz prowadzenie dziennika korespondencji Wydziału,
* Współpraca z Biurem Kadr, Szkolenia i Organizacji w zakresie wykonywanych czynności,
* Prowadzenie korespondencji dotyczącej rozliczeń finansowych wynikających z zakresu czynności, w tym zaświadczenia o zarobkach
* Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń oraz wszelkich innych sporządzanych dokumentów, np. zaświadczeń.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kadrowo-płacowym,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Znajomość Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej,
o Znajomość przepisów dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych oraz zasad naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych,
o Znajomość zasad obiegu dokumentów,
o Znajomość programu MS Excel,
o Umiejętność organizacji pracy własnej,
o Umiejętność analizy i syntezy informacji,
o Umiejętność skutecznego komunikowania się.

wymagania dodatkowe

* Znajomość programów kadrowo - płacowych,
* Znajomość obsługi programu PŁATNIK,
* Umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), oferty niekompletne oraz rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.mswia.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (0-22) 601–48–11, (0-22) 601-49-15 lub (0-22) 601-47-54

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-14


pod adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji –
Wydział Rekrutacji i Analizy Stanowisk Pracy,
Batorego 5
02-591 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BAF/WF- starszy referent

elsinore - 1 Czerwiec 10, 13:57

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Środowiskowym Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* koordynacja zadań związanych z ochroną różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich w ramach PROW 2007-2013,
* przygotowywanie propozycji rozwiązań w zakresie wdrażania pakietów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego,
* wykonywanie prac pomocniczych dotyczących monitoringu działań przyrodniczych w programie rolnośrodowiskowym,
* opiniowanie dokumentów i opracowań dotyczących ochrony środowiska na obszarach wiejskich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ,preferowane: rolnicze, biologiczne, z zakresu ochrony środowiska.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o 3-letni staż pracy,
o znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
o znajomość prawa ochrony środowiska (krajowego jaki i UE),
o gotowość do krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych.

wymagania dodatkowe

* 1,5-letnie doświadczenie w administracji związanej z ochroną środowiska i rozwojem obszarów wiejskich,
* znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
* umiejętność negocjacji,
* umiejętność pracy w zespole,
* umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz rozwiązywania problemów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu staż pracy.

Inne informacje:

Zatrudnienie na zastępstwo.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wszystkie wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: (0-22) 623-20-41.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11

pod adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
lub osobiście w MRiRW, pok. 139
z dopiskiem: „oferta pracy – Gł. Specjalista w DROW-zastępstwo”.

elsinore - 1 Czerwiec 10, 13:57

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Wydziale Kontroli, Monitorowania i Raportowania Wykorzystania Funduszy Pomocowych Departamentu Rybołówstwa ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* współuczestnictwo w monitorowaniu, raportowaniu oraz prowadzeniu sprawozdawczości okresowej z wdrażania PO RYBY 2007-2013,
* zbieranie danych statystycznych do monitorowania, współuczestnictwo w analizowaniu danych rzeczowych i finansowych PO RYBY 2007-2013,
* modyfikowanie formatów sprawozdań i informacji zarządczej dla PR RYBY 2007-2013,
* współuczestnictwo w pracach zespołu ewaluacyjnego PO RYBY 2007-2013 na poziomie NSRO,
* współuczestnictwo w przygotowywaniu i opiniowaniu projektów aktów normatywnych dotyczących PO RYBY 2007-2013,
* współuczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych w instytucjach Pośredniczących PO RYBY 2007-2013.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość obsługi komputera, oprogramowania MS Office,
o znajomość rozporządzeń dotyczących sprawozdawczości,
o kreatywność,
o umiejętność redagowania tekstów specjalistycznych,
o umiejętność koncepcyjnego myślenia,
o wiedza z zakresu aktów prawnych unijnych i krajowych związanych z PO RYBY 2007-2013,
o gotowość do wyjazdów służbowych.

wymagania dodatkowe

* 6-miesięczne doświadczenie w pracy w obszarze administracji publicznej w obszarze funduszy unijnych,
* podyplomowe studia w zakresie funduszy strukturalnych,
* znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zatrudnienie na zastępstwo.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wszystkie wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: (0-22) 623-20-41.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11

pod adres:

Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
lub osobiście w MRiRW, pok. 139
z dopiskiem: „oferta pracy – Referendarz w Dep. RYB-zastępstwo”.

elsinore - 1 Czerwiec 10, 13:59

Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz w Departamencie Odwołań ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Postępu 17A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Prowadzenie komputerowej ewidencji pism wpływających i wychodzących z departamentu.
* Zakładanie i prowadzenie akt spraw odwoławczych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w departamencie.
* Udzielanie osobom zainteresowanym informacji związanych z prowadzeniem postępowania odwoławczego.
* Odbieranie telefonów i prowadzenie terminarza spotkań w celu wsparcia w bieżącej pracy dyrektora i pracowników departamentu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
o umiejętność biegłej obsługi komputera,
o umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji,
o umiejętność organizacji pracy własnej,
o komunikatywność,
o wysoka kultura osobista.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzajacych posiadane doświadczenie.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Oferta powinna zawierać w liście motywacyjnym wskazanie stanowiska i komórki organizacyjnej, o które ubiega się kandydat.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 22) 458 77 25

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-08

pod adres:

Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
02-676 Warszawa

elsinore - 1 Czerwiec 10, 14:01

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

prezes Urzędu poszukuje kandydatów na stanowisko: młodszy ekspert ds. produktów leczniczych w Dziale Oceny Dokumentacji Produktów Leczniczych Roślinnych, Homeopatycznych i Farmakopealnych w Wydziale Oceny Dokumentacji w Pionie Produktów Leczniczych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* ocena skuteczności i bezpieczeństwa produktu leczniczego roślinnego, farmakopealnego lub homeopatycznego i wydanie opinii na podstawie dokumentacji farmakologiczno-toksykologicznej i klinicznej oraz druków informacyjnych w procesie dopuszczenia do obrotu, w procesie przedłużenia terminu ważności dopuszczenia oraz w procesie zmian porejestracyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe medyczne lub farmaceutyczne,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dobra znajomość języka angielskiego,
o znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne oraz regulacji w zakresie produktów leczniczych, w tym roślinnych i homeopatycznych,
o umiejętność argumentowania,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów świadczących o dodatkowych kwalifikacjach lub umiejętnościach,
* kopie świadectw pracy i kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie http://www.urpl.gov.pl; Praca;Druki dla osób ubiegających się o pracę),

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 4921140.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11


pod adres:

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
ZĄBKOWSKA 41
03-736 WARSZAWA, z dopiskiem w liście motywacyjnym „Młodszy ekspert ds. produktów leczniczych w Dziale Oceny Dokumentacji Produktów Leczniczych Roślinnych, Homeopatycznych i Farmakopealnych w Wydziale Oceny Dokumentacji Leczniczych Pionie Produktów Leczniczych” oraz z numerem ogłoszenia.

elsinore - 1 Czerwiec 10, 14:07

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Prezydialnym w Biurze Ministra

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Koordynowanie opiniowania przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa oraz prowadzenie bazy projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych kierowanych pod obrady Rady Ministrów i stałego Komitetu Rady Ministrów oraz w ramach uzgodnień międzyresortowych;
* Analiza protokołów ustaleń Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, zarządzeń Prezesa Rady Ministrów i innych dokumentów rządowych do wiadomości członków Rady Ministrów, w celu przygotowania informacji o zadaniach do wykonania przez Ministra lub zapoznania się przez Kierownictwo Ministerstwa oraz dyrektorów departamentów;
* Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla Ministra i Sekretarza Stanu (lub wyznaczonych do zastępowania członków Kierownictwa Ministerstwa) na posiedzenie Rady Ministrów oraz na zasadzie wzajemności stałego Komitetu Rady Ministrów;
* Organizacja prac związanych z opracowaniem projektu planu zadań zgłaszanych przez Ministerstwo do Programu prac Rządu oraz przygotowywanie cotygodniowego monitoringu w celu kontroli ich realizacji przez komórki organizacyjne Ministerstwa;
* Organizacja prac i opracowywanie projektu Programu prac legislacyjnych Ministra oraz monitorowanie jego wykonania, zapewnienie jego publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dokonywanie niezbędnych aktualizacji;
* Współpraca w organizacji posiedzeń Kolegium Ministerstwa;
* Przygotowywanie tygodniowych informacji o dokumentach kierowanych do zaopiniowania przez urzędy administracji rządowej w celu przekazania ich Kierownictwu Ministerstwa;
* Gromadzenie dokumentacji dotyczącej współpracy Ministra z Radą Ministrów, Komitetem Rady Ministrów, Ministerstwami i innymi organami administracji państwowej, instytucjami nauki i szkołami wyższymi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe (preferowane z zakresu administracji, zarządzania lub prawa)
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomości przepisów i problematyki dotyczącej: administracji publicznej, służby cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego, Regulaminu Pracy Rady Ministrów, dostępu do informacji publicznej,
o znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
o umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel),
o samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
o umiejętność radzenia sobie ze stresem,
o umiejętność planowania i organizowania,
o współdziałanie i komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku w administracji rządowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uznaje się datę stempla pocztowego widniejącego na kopercie.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu Wybrani kandydaci, z listy osób spełniających wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022 5292 733.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11

pod adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53
lub składać w Biurze Podawczym przy wejściu głównym, z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie „Starszy Specjalista – BM 32/06”

elsinore - 2 Czerwiec 10, 11:59

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw mapy zasadniczej i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Wspólna 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Rozpatruje sprawy związane z zakładaniem i aktualizacją mapy zasadniczej oraz GESUT na obszarze kraju w celu ujednolicenia i uporządkowania tych opracowań na obszarze kraju
* Opracowuje z dwuletnim wyprzedzeniem projekty programu badań statystycznych oraz projekty formularzy sprawozdawczych z zakresu mapy zasadniczej, GESUT oraz szczegółowej osnowy geodezyjnej w celu realizacji badań z tego zakresu
* Gromadzi, analizuje i weryfikuje dane oraz opracowuje tablice wynikowe z informacji pozyskanych w procesie przeprowadzonych badań statystycznych w celu wykonania interpretacji porównawczych
* Uczestniczy w pracach zespołów nowelizujących przepisy prawne i techniczne w celu usprawnienia i ujednolicenia realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb zakładania mapy zasadniczej i GESUT
* Uczestniczy w opiniowaniu wewnętrznych i zewnętrznych projektów aktów prawnych w celu zapewnienia ich zgodności i spójności z przepisami obowiązującymi w dziedzinie geodezji i kartografii
* Uczestniczy w rozpatrywaniu wniosków, zażaleń, skarg i listów od osób prawych i fizycznych w zakresie mapy zasadniczej oraz GESUT w celu wydania opinii w zakresie zgodności i spójności z przepisami obowiązującymi w dziedzinie geodezji i kartografii
* Przygotowuje wnioski, uczestniczy w postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzi dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań, w tym przygotowuje projekty umów cywilnoprawnych, a także uczestniczy w odbiorach zamówień w celu dokonania zakupu dostaw i usług z zakresu mapy zasadniczej i GESUT i zapewnienia prawidłowej realizacji planu rzeczowo-finansowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe geodezyjne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonawstwie geodezyjnym m.in. w realizacji prac dotyczących mapy zasadniczej i GESUT
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Znajomość przepisów prawnych i technicznych z dziedziny geodezji i kartografii oraz z dziedzin pokrewnych
o Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
o Umiejętność redagowania i analizy pism urzędowych
o Dobra znajomość narzędzi GIS
o Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office

wymagania dodatkowe

* Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej dotyczące m.in. realizacji zadań z zakresu mapy zasadniczej i GESUT
* Posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Przesłane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 661 82 80

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-12

pod adres:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wspólna 2
00-926 Warszawa

z dopiskiem „Ogłoszenie nr 124075 – starszy specjalista GI/MUD/4”

elsinore - 2 Czerwiec 10, 12:03

Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw prawnych aspektów Unii Europejskiej w Departamencie Integracji Europejskiej i Pomocy Publicznej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analizowanie i pomoc przy opiniowaniu nadsyłanych do DIEiPP materiałów pod kątem przepisów prawa gospodarczego i administracyjnego,
* współdziałanie z komórkami organizacyjnymi MSP w przedmiocie zagadnień związanych z problematyką integracji europejskiej i pomocy publicznej,
* analizowanie i pomoc przy opiniowaniu projektów aktów prawnych, nadsyłanych do DIEiPP zarówno w trybie uzgodnień wewnętrznych jak i uzgodnień międzyresortowych,
* monitorowanie decyzji Komisji Europejskiej oraz orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pod kątem ich potencjalnego wpływu na działania MSP.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dobra znajomość prawa wspólnotowego,
o znajomość prawa gospodarczego i administracyjnego,
o znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
o orientacja w zakresie środowiska MS „Windows”,
o znajomość ustawy o służbie cywilnej,
o poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
* kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego.
* kopie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSP, w dziale ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie naboru telefonicznie lub na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 1 miesiąca. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 695-87-57.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-12

pod adres:

Ministerstwo Skarbu Państwa
Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 482
ul. Krucza 36
00-522 Warszawa

z dopiskiem „oferta na stanowisko Starszego Specjalisty w DIEiPP.”

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:17

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw obsługi finansowo-księgowej Delegatury Samodzielne stanowisko ds. finansowo-księgowych

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Olsztyn
ul. Dworcowa 3
10-413 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie rachunkowości Delegatury poprzez wprowadzanie, dekretowanie i weryfikację dokumentów w programie finansowo-księgowym w zakresie wydatków i dochodów;
* dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowych stanowiących podstawę wydatkowania środków budżetowych;
* gospodarowanie zasobami finansowymi Delegatury;
* prowadzenie egzekucji należności budżetowych;
* administrowanie składnikami majątku powierzonego Delegaturze oraz przeprowadzanie inwentaryzacji;
* sporządzanie rocznych planów finansowo-rzeczowych dochodów i wydatków Delegatury.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe o kierunku ekonomicznym
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wiedza z dziedziny finansów publicznych i rachunkowości budżetowej oraz znajomość obowiązujących w tych dziedzinach przepisów prawa;
o znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie administracji;
o umiejętność analitycznego myślenia;
o skrupulatność;
o rzetelność;
o terminowość;
o umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;
o umiejętność współpracy w zespole;
o umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie z zakresu rachunkowości i finansów publicznych;
* szkolenia z zakresu zamówień publicznych;
* umiejętność obsługiwania programu finansowo - księgowego EGERIA;
* umiejętność obsługi programu bankowości elektronicznej VideoTel;
* doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane. Spełnienie wymogów formalnych nie jest równoznaczne z zaproszeniem do dalszej procedury selekcji. Nie otrzymanie zaproszenia do wzięcia udziału w rozmowach kwalifikacyjnych lub w kolejnych etapach procedury rekrutacyjnej w ciągu 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, równoznaczne jest z negatywnym rozpatrzeniem oferty. Po zakończeniu procesu naboru wszystkie oferty zostaną zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18


pod adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji i Kadr
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
z dopiskiem „Specjalista-Olsztyn”

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:17

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw ds. obsługi finansowo-księgowej Delegatury Samodzielne stanowisko ds. finansowo-księgowych w Delegaturze UKE w Szczecinie

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Szczecin
71-506 Szczecin, Al. Wyzwolenia 70

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie rachunkowości Delegatury poprzez wprowadzanie, dekretowanie i weryfikację dokumentów w programie finansowo-księgowym w zakresie wydatków i dochodów;
* kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowych stanowiących podstawę wydatkowania środków budżetowych;
* gospodarowanie zasobami finansowymi Delegatury;
* prowadzenie egzekucji należności budżetowych;
* administrowanie składnikami majątku powierzonego Delegaturze oraz przeprowadzanie inwentaryzacji;
* sporządzani rocznych planów finansowo-rzeczowych dochodów i wydatków Delegatury.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe wyższe o kierunku ekonomicznym
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w księgowości;
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wiedza z dziedziny finansów publicznych i rachunkowości budżetowej oraz znajomość obowiązujących w tych dziedzinach przepisów prawa;
o znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie administracji;
o umiejętność analitycznego myślenia;
o skrupulatność; rzetelność; terminowość;
o umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;
o umiejętność współpracy w zespole;
o umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie z zakresu rachunkowości i finansów publicznych;
* szkolenia z zakresu zamówień publicznych;
* doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej;
* umiejętność obsługiwania programu finansowo - księgowego EGERIA;
* umiejętność obsługi programu bankowości elektronicznej VideoTel.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane. Spełnienie wymogów formalnych nie jest równoznaczne z zaproszeniem do dalszej procedury selekcji. Nie otrzymanie zaproszenia do wzięcia udziału w rozmowach kwalifikacyjnych lub w kolejnych etapach procedury rekrutacyjnej w ciągu 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, równoznaczne jest z negatywnym rozpatrzeniem oferty. Po zakończeniu procesu naboru wszystkie oferty zostaną zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18

pod adres:


(decyduje data stempla pocztowego lub dostarczenia do kancelarii Urzędu)
na adres:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

z dopiskiem „specjalista-Szczecin”

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:18

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw obsługi finansowo-księgowej Delegatury Samodzielne stanowisko ds. finansowo-księgowych

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Poznań
ul. Dąbrowskiego 81/85
60-529 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie rachunkowości Delegatury poprzez wprowadzanie, dekretowanie i weryfikację dokumentów w programie finansowo-księgowym w zakresie wydatków i dochodów;
* dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowych stanowiących podstawę wydatkowania środków budżetowych;
* gospodarowanie zasobami finansowymi Delegatury;
* prowadzenie egzekucji należności budżetowych;
* administrowanie składnikami majątku powierzonego Delegaturze oraz przeprowadzanie inwentaryzacji;
* sporządzanie rocznych planów finansowo-rzeczowych dochodów i wydatków Delegatury.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe o kierunku ekonomicznym
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wiedza z dziedziny finansów publicznych i rachunkowości budżetowej oraz znajomość obowiązujących w tych dziedzinach przepisów prawa;
o znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie administracji;
o umiejętność analitycznego myślenia;
o skrupulatność;
o rzetelność;
o terminowość;
o umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;
o umiejętność współpracy w zespole;
o umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie z zakresu rachunkowości i finansów publicznych;
* doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej;
* szkolenia z zakresu zamówień publicznych;
* umiejętność obsługiwania programu finansowo - księgowego EGERIA;
* umiejętność obsługi programu bankowości elektronicznej VideoTel.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane. Spełnienie wymogów formalnych nie jest równoznaczne z zaproszeniem do dalszej procedury selekcji. Nie otrzymanie zaproszenia do wzięcia udziału w rozmowach kwalifikacyjnych lub w kolejnych etapach procedury rekrutacyjnej w ciągu 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, równoznaczne jest z negatywnym rozpatrzeniem oferty. Po zakończeniu procesu naboru wszystkie oferty zostaną zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18

pod adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji i Kadr
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
z dopiskiem „Specjalista-Poznań”

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:26

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Zespole Prawnym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Al. Zjednoczenia 25
01-839 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Prowadzenie postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów
* Prowadzenie postępowań w trybie art. 50-53 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) – zw. dalej „ustawą”
* Opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta
* Przygotowywanie wystąpień Rzecznika Praw Pacjenta do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta
* Wykonywanie zadań określonych w art. 55 ustawy
* Weryfikacja wymogów formalnych wpływających do Biura sprzeciwów, o których mowa w rozdziale 8 ustawy
* Obsługa bezpłatnej infolinii oraz przyjmowanie zgłaszających się do Biura petentów w zakresie zadań Zespołu Prawnego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługa prawną
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Umiejętność stosowania prawa w praktyce
o Biegła znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia
o Biegła znajomość prawa cywilnego (materialnego, procedury) oraz administracyjnego (w tym KPA oraz prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)
o Biegła znajomość ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
o Biegła znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wraz z aktami wykonawczymi
o Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, w tym przepisów określających kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej
o Znajomość przepisów i zasad tworzenia prawa oraz ogłaszania aktów prawnych
o Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi
o Znajomość języka angielskiego umożliwiająca udzielanie odpowiedzi w tym języku
o Umiejętność zrozumiałego tłumaczenia obowiązujących przepisów prawa w rozmowie bezpośredniej oraz za pośrednictwem infolinii

wymagania dodatkowe

* brak

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z obsługa prawną (świadectwo pracy, zaświadczenie)
* kopie innych dokumentów, potwierdzających dodatkowe kwalifikacje bądź umiejętności

Inne informacje:

O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 532-82-08.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu czasu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18

pod adres:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Al.Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
w zamkniętej kopercie koniecznie z dopiskiem: „Oferta pracy PR”

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:27

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Koordynacji Edukacji i Współpracy Międzynarodowej Departamentu Informacji, Promocji i Szkoleń,

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* planowanie, wdrażanie i obsługa projektów edukacyjnych o charakterze przekrojowym w szczególności dla potencjalnych beneficjentów, pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy UE na podstawie analizy zapotrzebowania,
* inicjowanie, realizacja i obsługa akcji społecznych, imprez i wydarzeń specjalnych mających na celu promocję funduszy europejskich,
* opracowywanie dokumentacji przetargowych, projektów umów oraz udział w pracach komisji przetargowych na usługi związane z edukacją i promocją funduszy europejskich,
* monitorowanie realizacji umów na prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych,w tym wizytacje w miejscach realizacji projektów,
* rozliczanie działań w ramach właściwych komponentów projektów na działania informacyjne i promocyjne, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, wdrażanych przez departament oraz prowadzenie dokumentacji i archiwizacji przebiegu realizacji prac,
* opracowanie i koordynacja realizacji planu szkoleń dla pracowników departamentu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie
* doświadczenie: 4 lata doświadczenia zawodowego w zakresie planowania i wdrażania projektów edukacyjnych lub organizacji szkoleń
* pozostałe wymagania niezbędne:
o 18-miesieczne doświadczenia związanego ze stosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych,
o bardzo dobra umiejętność wypowiadania się na piśmie,
o dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
o zdolność analitycznego myślenia,
o umiejętność obsługi komputera – MS Office, w tym umiejętność przygotowywania prezentacji w programie MS Power Point,
o umiejętność wystąpień publicznych,
o ogólna orientacja w tematyce funduszy europejskich,
o dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych,
o komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
o znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie B2.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
* znajomość i umiejętność stosowania programów graficznych,
* udział w tworzeniu planów i strategii szkoleniowych,
* znajomość technik i narzędzi prowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych oraz ewaluacji szkoleń.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mrr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 461 39 62


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-24

pod adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
00-926 Warszawa
skr. poczt. 13
lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
z dopiskiem w liście motywacyjnym: DIP 71

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:28

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw egzaminów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego

Wymiar etatu: 0.75

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. M. Flisa 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących przeprowadzania egzaminów praktycznych w celu zapewnienia prawidłowego, zgodnego z prawem krajowym oraz międzynarodowym wykonywaniem egzaminów praktycznych na terytorium RP;
* udział w opiniowaniu i przygotowaniu projektów zmian do przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, w celu tworzenia przepisów sprzyjających rozwojowi lotnictwa cywilnego w zakresie sprawdzania umiejętności praktycznych personelu lotniczego;
* prowadzenie konsultacji ze środowiskiem lotniczym w zakresie spraw związanych ze sprawdzaniem umiejętności praktycznych personelu lotniczego w celu opracowywania, uzupełniania procedur egzaminacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa lotniczego w Polsce;
* udział w przygotowywaniu propozycji nowych rozwiązań, kierunków rozwoju w obszarze sprawdzania umiejętności praktycznych personelu lotniczego oraz w procesie opracowywania i aktualizacji istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Wydziału procedur i zasad działania;
* przygotowywanie na potrzeby podmiotów zewnętrznych i wewnętrznych informacji dotyczących sprawdzania umiejętności praktycznych personelu lotniczego na terenie RP;
* uczestnictwo w pracach krajowych i międzynarodowych grup roboczych dotyczących licencjonowania personelu lotniczego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze lotnictwa cywilnego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o przeszkolenie w zakresie przepisów dotyczących licencjonowania personelu lotniczego;
o dobra znajomość przepisów prawa lotniczego, w szczególności dotyczących obszaru licencjonowania personelu lotniczego;
o dobra znajomość KPA;
o umiejętność argumentowania;
o umiejętność pracy w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu;
o umiejętność analizy i syntezy danych;
o umiejętność pracy w zespole;
o znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;

wymagania dodatkowe

* wykształcenie kierunkowe: lotnictwo lub prawo;
* przeszkolenie z zakresu przepisów operacyjnych;
* przeszkolenie z zakresu zarządzania bezpieczeństwem lotów;
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji zastrzeżonych;
* znajomość drugiego języka obcego (jednego z języków urzędowych UE lub oficjalnych języków ICAO) na poziomie komunikatywnym;
* doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie (data stempla pocztowego) i nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (022) 520 74 28.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18


pod adres:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
Biuro Dyrektora Generalnego, Wydział Kadr
ul. Marcina Flisa 2; 02-247 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy LPL/LKE/4-16/2010”

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:29

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych Departamentu Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* monitorowanie procesu organizacji systemu ochrony danych osobowych w obszarze stosowanych środków technicznych i organizacyjnych w celu wypracowania właściwych rozwiązań niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych,
* dokonywanie kontroli procesów przetwarzania danych osobowych – realizowanych przez upoważnionych pracowników komórek organizacyjnych w celu weryfikacji ich poprawności,
* dokonywanie kontroli systemów i sieci teleinformatycznych w celu poprawności stosowanych zabezpieczeń oraz legalności przetwarzania danych,
* opracowywanie i aktualizowanie dokumentów: „Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych” oraz „Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym” a także inne regulacje w celu wypracowania metod i sposobów ochrony danych osobowych,
* planowanie pracy oraz nadzór merytoryczny realizacji zadań wykonywanych przez pracowników zespołu ds. ochrony danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych,
* współuczestniczenie w prowadzeniu szkoleń pracowników komórek organizacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych w celu zapoznania z obowiązującymi przepisami i przekazania wymaganej wiedzy dotyczącej stosowania procedur.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ,preferowane: informatyczne, zarządzanie bezpieczeństwem informacji lub pokrewne.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o 3-letni staż pracy,
o znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
o bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
o bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych,
o umiejętność organizacji pracy, dostrzegania i analizy informacji, asertywność oraz łatwość komunikacji.

wymagania dodatkowe

* roczne doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa informacji,
* kurs, szkolenie administratora bezpieczeństwa informacji lub/oraz administratora danych osobowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu staż pracy.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wszystkie wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: (0-22) 623-20-41.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18


pod adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
lub osobiście w MRiRW, pok. 139
z dopiskiem: „oferta pracy – Gł. Specjalista w Dep. SON”.

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:30

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz do spraw obsługi finansowania projektów EFS w Wydziale Programów, Analiz i Współpracy w Departamencie Pożytku Publicznego o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadajace obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługiwanie finansowania projektów systemowych w ramach Podziałania 5.4.1 Priorytetu V PO KL, w tym m.in. uczestniczenie w opracowaniu budżetów poszczególnych projektów, prowadzenie zestawień wydatków środków w ramach poszczególnych projektów, przygotowywanie harmonogramów płatności, sporządzanie wniosków o uruchomienie rezerwy celowej, sporządzanie wniosków o zapewnienie finansowania,
* przygotowywanie analiz i prognoz wydatków dla Działania 5.4 w ramach Priorytetu V PO KL m.in. w podziale na lata i paragrafy budżetowe, w tym zapotrzebowania na środki z budżetu państwa w ujęciu rocznym i wieloletnim,
* przygotowywanie (we współpracy z osobami zaangażowanymi w realizację projektów) wniosków o płatność,
* przygotowywanie projektów wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania grantów badawczych, dotyczących działalności organizacji pozarządowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe pożądane ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych, w tym: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL,
o znajomość dokumentu Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL,
o znajomość Zasad finansowania w ramach PO KL 2007-2013 w Systemie Realizacji PO KL,
o znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
o ­znajomość przepisów dotyczących kryteriów oraz trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania,
o komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* komunikatywna znajomość języka angielskiego,
* wiedza z zakresu rachunkowości, przepływu środków finansowych, prawa zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferujemy:

- umowę o pracę,
- ciekawe zadania,
- pracę w dużej organizacji,
- doskonalenie zawodowe.

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 661-13-94

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21


pod adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DPP-4
(o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MPiPS)

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:30

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw planowania i wykonywania budżetu środków europejskich w Zespole ds. Środków Europejskich Departamentu Budżetu

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie dla Ministra SWiA propozycji podziału wstępnych kwot wydatków budżetu środków europejskich na podległych dysponentów
* opracowywanie zbiorczego projektu wydatków budżetu środków europejskich oraz wydatków budżetu państwa w zakresie finansowania zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych
* opracowywanie informacji o projekcie wydatków budżetu środków europejskich oraz wydatków budżetu państwa w zakresie finansowania zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych
* sporządzanie informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej kwotach wydatków
* tworzenie i aktualizowanie bazy danych dotyczących programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych
* analizowanie wniosków o dokonanie zmian w planach finansowych podległych dysponentów
* wprowadzanie zmian w planach finansowych podległych dysponentów w ciągu roku
* przygotowywanie wniosków do Ministra Rozwoju Regionalnego związanych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych
o znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
o znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania służb podległych Ministrowi SWiA
o umiejętność organizacji pracy własnej
o umiejętność analizy i syntezy informacji

wymagania dodatkowe

* znajomość planowania i wykonywania budżetu państwa, w szczególności w zakresie zasad i trybu przyznawania środków z budżetu UE
* znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), oferty niekompletne oraz rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, www.bip.mswia.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (0-22) 60-140-45.
Do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-22


pod adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji –
Wydział Rekrutacji i Analizy Stanowisk Pracy,
ul. Batorego 5,
02-591 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: DB/ZŚE - starszy specjalista

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:30

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw odszkodowań z tytułu wypadków pozostających w związku ze służbą w Wydziale Systemowym Departamentu Budżetu

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie spraw dotyczących odszkodowań przysługujących funkcjonariuszom, zajmujących kierownicze stanowiska w jednostkach podległych Ministrowi SWiA i żołnierzom byłych jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi SWiA
* reprezentowanie Ministra SWiA przed sądami powszechnymi w sprawach odszkodowań należących do właściwości departamentu
* opiniowanie umów ws. udzielania dotacji z budżetu resortu SWiA oraz opracowywanie projektów stanowisk Ministra SWiA w sprawach udzielania ulg w spłacie cywilnoprawnych należności pieniężnych
* opiniowanie przepisów oraz rozwiązań systemowych z zakresu finansów publicznych i innych dziedzin prawa powiązanych z gospodarką finansową jednostek sektora finansów publicznych
* opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących resortu SWiA oraz inicjowanie zmian dotyczących uchylenia bądź wydania nowych aktów prawnych i upoważnień Ministra, pozostających w zakresie działania Wydziału
* przygotowywanie notatek i opinii na posiedzenia Rady Ministrów, w celu syntetycznego zobrazowania Kierownictwu resortu zagadnień zawartych w analizowanych materiałach wraz ze stanowiskiem Departamentu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
o znajomość Kodeksu postępowania cywilnego
o znajomość przepisów z zakresu odszkodowań, finansów publicznych i rachunkowości
o umiejętność organizacji pracy własnej
o umiejętność pracy w zespole
o umiejętność analizy i syntezy informacji
o umiejętność skutecznego komunikowania się

wymagania dodatkowe

* doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), oferty niekompletne oraz rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.mswia.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (0-22) 601 – 72 – 55, (0-22) 601-47-54
Do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy również osoby niepełnosprawne

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-22

pod adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji –
Wydział Rekrutacji i Analizy Stanowisk Pracy,
ul. Batorego 5,
02-591 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: DB/WS – specjalista

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:31

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw obslugi kadrowej i naboru w Wydziale Kadr w Biurze Dyrektora Generalnego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2; 02-247 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy poprzez przygotowywanie projektów decyzji dotyczących m.in. zawarcia umowy o prace, awansowania, nagradzania, wyróżniania, odznaczania pracowników, jak również w zakresie sankcji za naruszenie obowiązków pracowniczych, wystawianie świadectw pracy ,
* prowadzenie spraw związanych z procesem rekrutacji, w tym: sporządzanie i przekazywanie do publikacji, w uzgodnieniu z zainteresowanymi departamentami/biurami, treści ogłoszeń do BIP, zbieranie i przekazywanie złożonych przez kandydatów ofert, uczestniczenie w rozmowach kwalifikacyjnych, wyborze kandydatów do zatrudnienia, w sporządzaniu stosownych protokółów,
* ustalanie uprawnień pracowników do dodatku stażowego, nagród jubileuszowych i innych świadczeń oraz przygotowywanie projektów decyzji w tych sprawach,
* prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
* przygotowywanie list obecności i prowadzenie ewidencji czasu pracy,
* uczestniczenie w przygotowywaniu sprawozdań i raportów związanych z obszarem dotyczącym zatrudnienia ,
* udzielanie pracownikom Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyjaśnień z zakresu prawa pracy, a w szczególności dotyczących uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy,
* współpraca z Urzędem Pracy przy organizacji staży dla bezrobotnych absolwentów w Urzędzie oraz przygotowywanie porozumień zawieranych z wolontariuszami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi kadrowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, ustawy Kodeks pracy i innych przepisów z obszaru obsługi kadrowej
o przeszkolenie w zakresie rekrutacji przeprowadzanej w oparciu o kompetencje,
o komunikatywność,
o umiejętność analizowania i wnioskowania,
o umiejętność pracy w zespole,
o dokładność i terminowość,
o dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel

wymagania dodatkowe

* studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
* przeszkolenie w zakresie stosowania przepisów ustawy o służbie cywilnej i ustawy Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych z obszaru prawa pracy,
* komunikatywna znajomość języka angielskiego,
* znajomość zasad sprawozdawczości dotyczącej obszaru kadrowego w służbie cywilnej,
* umiejętność obsługi programów kadrowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe

Inne informacje:

Umowa na zastępstwo. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 52-72-79.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-17

pod adres:

Urząd Lotnictwa Cywilnego, Wydział Kadr w Biurze Dyrektora Generalnego
ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym: "Oferta pracy:BDG-GP-3-17/2010"

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:31

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji w Wydziale Rachunkowości Departamentu Budżetu

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* dokonywanie okresowych finansowych ocen wykorzystania dotacji przekazywanych
* formułowanie ocen wykorzystania dotacji udzielanych na realizację przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego pod względem formalnym
* dokonywanie okresowych rozliczeń i formułowanie ocen wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu MSWiA
* uczestniczenie oraz inicjowanie działań zmierzających do odzyskania środków dotacji, które zostały przez beneficjentów wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, naruszeniem procedur określonych w przepisach, zostały pobrane nienależnie lub
* uczestniczenie w opiniowaniu i opracowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie przekazywania dotacji oraz finansów publicznych
* przygotowywanie materiałów i analiz z zakresu udzielanych przez MSWiA dotacji
* tworzenie i aktualizowanie bazy danych w zakresie udzielanych dotacji
* przygotowywanie informacji dotyczących wykorzystania środków pochodzących z rezerwy ogólnej i rezerw celowych budżetu państwa otrzymanych na realizację przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej i podatków
o znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
o umiejętność organizacji pracy własnej
o umiejętność analizy i syntezy informacji

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie w zakresie rozliczania dotacji
* znajomość języka angielskiego
* znajomość zasad udzielania i rozliczania dotacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), oferty niekompletne oraz rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, www.bip.mswia.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (0-22) 60-170-01.
Do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy również osoby niepełnosprawne

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-22


pod adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji –
Wydział Rekrutacji i Analizy Stanowisk Pracy,
ul. Batorego 5,
02-591 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: DB/WR - starszy specjalista

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:41

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw obsługi finansowo-księgowej Delegatury Samodzielne stanowisko ds. finansowo-księgowych

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bydgoszcz
ul. Wojska Polskiego 23
85-825 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie rachunkowości Delegatury poprzez wprowadzanie, dekretowanie i weryfikację dokumentów w programie finansowo-księgowym w zakresie wydatków i dochodów;
* dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowych stanowiących podstawę wydatkowania środków budżetowych;
* gospodarowanie zasobami finansowymi Delegatury;
* prowadzenie egzekucji należności budżetowych;
* administrowanie składnikami majątku powierzonego Delegaturze oraz przeprowadzanie inwentaryzacji;
* sporządzanie rocznych planów finansowo-rzeczowych dochodów i wydatków Delegatury.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe o kierunku ekonomicznym
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wiedza z dziedziny finansów publicznych i rachunkowości budżetowej oraz znajomość obowiązujących w tych dziedzinach przepisów prawa;
o znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie administracji;
o umiejętność analitycznego myślenia;
o skrupulatność;
o rzetelność;
o terminowość;
o umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;
o umiejętność współpracy w zespole;
o umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie z zakresu rachunkowości i finansów publicznych;
* szkolenia z zakresu zamówień publicznych;
* umiejętność obsługiwania programu finansowo - księgowego EGERIA;
* umiejętność obsługi programu bankowości elektronicznej VideoTel;
* doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane. Spełnienie wymogów formalnych nie jest równoznaczne z zaproszeniem do dalszej procedury selekcji. Nie otrzymanie zaproszenia do wzięcia udziału w rozmowach kwalifikacyjnych lub w kolejnych etapach procedury rekrutacyjnej w ciągu 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, równoznaczne jest z negatywnym rozpatrzeniem oferty. Po zakończeniu procesu naboru wszystkie oferty zostaną zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18

pod adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji i Kadr
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
z dopiskiem „Specjalista-Bydgoszcz”

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:44

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Rachunkowości Budżetowej Biura Administracyjno-Finansowego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sprawowanie bieżącej kontroli realizacji wykonania budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości, opracowywanie opinii i analiz w tym zakresie,
* przygotowanie projektu planu finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości i nadzór nad przebiegiem jego wykonania, sporządzanie i opiniowanie projektów wniosków o jego zmianę,
* prowadzenie kontroli zaangażowania wydatków w stosunku do planu finansowego,
* sporządzanie projektów wniosków w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w tym zakresie,
* prowadzenie rozliczeń rezerw celowych, sporządzanie zestawień i analiz w tym zakresie,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne
* doświadczenie: 5 lat doświadczenia zawodowego w finansach lub rachunkowości w administracji publicznej,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej stosowanych w państwowych jednostkach budżetowych,
o znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
o znajomość ustawy o rachunkowości,
o umiejętność raportowania i sporządzania analiz,
o umiejętność sprawnej obsługi komputera (Word, Excel, Lex) oraz znajomość komputerowych programów finansowo – księgowych, w tym systemu informatycznego Obsługi Budżetu Państwa TREZOR,
o umiejętność pracy w zespole,
o kreatywność,
o odpowiedzialność,
o dokładność i rzetelność.

wymagania dodatkowe

* ukończenie studiów podyplomowych z zakresu finansów, rachunkowości lub funduszy unijnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
* kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność pracy z komputerem,
* kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, w tym ukończenie studiów podyplomowych.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 52 12 518.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Do udziału w naborze zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-12


pod adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Administracyjno-Finansowe
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:44

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Stanowisku Pracy do Spraw Szkoleń i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opracowywanie i realizacja planu szkoleń członków korpusu służby cywilnej,
* opracowywanie nowych i weryfikacja istniejących rozwiązań systemowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie Sprawiedliwości,
* sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych w zakresie realizacji szkoleń,
* koordynowanie spraw związanych z naborem na szkolenia organizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz na szkolenia centralne członków korpusu służby cywilnej,
* organizowanie kursów językowych dla kierownictwa ministerstwa oraz członków korpusu służby cywilnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, prawo lub podyplomowe w tym zakresie
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,
o odporność na stres,
o komunikatywność,
o umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji szkoleń,
* ukończenie kursów lub szkoleń z zakresu organizacji i ewaluacji szkoleń.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
* kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Inne informacje:

Zawarcie umowy o pracę od dnia 13 września 2010 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 52 12 518.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Do udziału w naborze zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-12

pod adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia.

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:49

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Finansowym Departamentu Współpracy Terytorialnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Mysia 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* zarządzanie finansowe Programem Współpracy Transgranicznej (w tym m. in.: weryfikacja finansowa i merytoryczna raportów z realizacji projektu beneficjenta wraz z wnioskiem o płatność,
* sporządzanie deklaracji wydatków do Instytucji Certyfikującej, odzyskiwanie środków nienależnie wypłaconych, przeprowadzanie kontroli krzyżowych i doraźnych na miejscu, monitorowanie płynności finansowej w Programie, monitorowanie Programu pod kątem zasady n+3/n+2);
* przeprowadzanie kontroli I stopnia wydatków w ramach Pomocy Technicznej;
* udział w grupach roboczych w zakresie zarządzania finansowego i kontroli;
* współpraca z krajami partnerskimi w zakresie opracowania efektywnego systemu wymiany informacji w zakresie kontroli pierwszego stopnia;
* współpraca m. in. z Instytucją Certyfikującą, Wypłacającą, Wspólnym Sekretariatem Technicznym, Kontrolerami I stopnia, polskimi i zagranicznymi partnerami i beneficjentami;
* udział w przygotowaniu oraz późniejszym aktualizowaniu dokumentów, procedur, wytycznych, instrukcji wykonawczych, porozumień międzyinstytucjonalnych dla programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rozliczania lub kontroli funduszy unijnych,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość problematyki polityki regionalnej i strukturalnej UE,
o znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2),
o wiedza z zakresu funduszy strukturalnych, procedur zarządzania i kontroli finansowej programów współfinansowanych z funduszy UE,
o umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna, Power Point),
o skrupulatność,
o umiejętności analityczne, komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie.

wymagania dodatkowe

* znajomość ustawy o finansach publicznych,
* doświadczenie we wdrażaniu projektów finansowanych ze środków UE,
* znajomość procedur zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http://www.mrr.gov.pl/, w zakładce Ministerstwo, a także pod nr tel.: (0-22) 330 31 55.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-23

pod adres:


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
00-926 Warszawa
skr. poczt. 13
lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
z dopiskiem w liście motywacyjnym: DWT 68

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:50

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Koordynacji Edukacji i Współpracy Międzynarodowej Departamentu Informacji, Promocji i Szkoleń, ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ul. Wspólna

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* organizacja i obsługa seminariów, konferencji i imprez specjalnych dotyczących funduszy europejskich,
* opracowywanie dokumentacji przetargowych, projektów umów oraz udział w pracach komisji przetargowych na usługi związane z promocją funduszy europejskich,
* monitorowanie realizacji umów na prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych, w tym wizytacje w miejscach realizacji projektów,
* rozliczanie działań w ramach właściwych komponentów projektów na działania informacyjne i promocyjne, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, wdrażanych przez departament oraz prowadzenie dokumentacji i archiwizacji przebiegu realizacji prac,
* inicjowanie i realizacja współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi (np. instytucjonalnymi, społeczno-gospodarczymi) w zakresie organizacji wybranych konferencji i seminariów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie organizacji imprez/akcji/wydarzeń promocyjnych eventów/ konferencji
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
o znajomość języka angielskiego poziom B1,
o umiejętność obsługi komputera – MS Office,
o ogólna orientacja w tematyce funduszy europejskich,
o dyspozycyjność,
o komunikatywność,
o umiejętność wypowiadania się na piśmie,
o umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* staż, praktyka lub doświadczenie w pracy administracji publicznej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Umowa o pracę na czas określony-zastępstwo pracownika
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mrr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 461 39 62

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-16

pod adres:


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
00-926 Warszawa
skr. poczt. 13
lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
z dopiskiem w liście motywacyjnym: DIP 72

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:50

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Wydziale Kontroli Warunków Certyfikacji Departamentu Instytucji Certyfikującej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Mysia 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analizowanie raportów na temat stwierdzonych nieprawidłowości w ramach poszczególnych programów;
* analizowanie informacji o systemach kontroli wdrożonych w szczególności w instytucjach zarządzających oraz w instytucjach pośredniczących w certyfikacji;
* współpraca z ramienia departamentu z jednostkami kontrolującymi/audytującymi DIC
* przygotowywanie projektów dokumentów w sprawach należących do kompetencji Instytucji Certyfikującej oraz współpraca z wydziałami operacyjnymi DIC w tym zakresie;
* analizowanie informacji o wynikach kontroli i audytów wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz krajowego współfinansowania, prowadzonych przez uprawnione instytucje.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe pożądane: prawnicze, ekonomiczne lub pokrewne.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o samodzielność, umiejętność precyzyjnego formułowania ocen oraz ich argumentowania,
o znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem administracji rządowej, samorządowej;
o umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Word, Excel, PowerPoint, Internet, poczta elektroniczna;
o kreatywność, rzetelność, zdolność myślenia analitycznego,
o umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego B2,

wymagania dodatkowe

* znajomość zasad finansowego rozliczania funduszy strukturalnych, w tym znajomość systemu przepływów finansowych w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013,
* umiejętność analizy oraz interpretacji danych dotyczących wyników kontroli zawartych w systemach informatycznych,
* łatwość nawiązywania kontaktów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Umowa o pracę na czas określony –zastępstwo pracownika.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mrr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 330 31 01

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-16


pod adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
00-926 Warszawa
skr. poczt. 13
lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
z dopiskiem w liście motywacyjnym: DIC 70

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:51

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Procedur i Kontroli Departamentu Programów Ponadregionalnych, ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Chałubińskigo 8

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli systemowych i kontroli projektów na miejscu w zakresie prawidłowości wydatkowania środków oraz prawidłowości stosowania przepisów prawa,
* przygotowywanie i aktualizacja wzorów dokumentów niezbędnych do wdrażania PO RPW, w szczególności wniosku o płatność i kryteriów wyboru projektów,
* przygotowanie i udział w kontrolach w ramach PO RPW w zakresie weryfikacji prawidłowości wydatkowania środków, w szczególności zamówień publicznych, kwalifikowalności VAT, projektów generujących dochód i trwałości projektu, pomocy technicznej oraz dokonywanie kontroli poświadczenia i deklaracji wydatków;
* przygotowanie i aktualizacja wzorów dokumentów niezbędnych do wdrażania PO PRW, w szczególności wzoru wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania,w celu zapewnienia systemu prawidłowego procesu wnioskowania o środki PO RPW i ich rozliczania;
* przygotowanie i aktualizacja części instrukcji wykonawczych IZ PO RPW w zakresie kontroli finansowej i kontroli przestrzegania przepisów prawa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie, preferowane ekonomiczne.
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy z związanej z funduszami strukturalnymi i/lub kontrolą i/lub rachunkowością
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość systemu zarządzania NSRO,
o znajomość ustawy o finansach publicznych,
o znajomość zasad prowadzenia audytów i kontroli,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność sporządzania tekstów analitycznych i raportów,
o dobra znajomość pakietu MS Office – Excel, PowerPoint,
o bardzo dobra organizacja pracy własnej,
o samodzielność i inicjatywa,
o dobra znajomość języka angielskiego, poziom B2
o łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność prowadzenia negocjacji, umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* studia podyplomowe lub inne formy udokumentowanej wiedzy w zakresie rachunkowości i finansów, audytu i kontroli
* szkolenia lub inne formy udokumentowania wiedzy w zakresie funduszy UE;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferta dotyczy zatrudnienia na zastępstwo na czas określony.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mrr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 536 73 06

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-16

pod adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
skr. pocztowa 13
00-9526Warszawa
lub składać w kancelarii, pok.1
z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym: DPP 69

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:57

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów na stanowisko: ekspert do spraw administracji siecią teleinformatyczną w Biurze Informatyki i Telekomunikacji

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* administrowanie siecią teleinformatyczną Centrali MSZ,
* nadzorowanie pracy i dostępności sieci teleinformatycznej w Centrali MSZ
* konfigurowanie i monitorowanie aktywnych urządzeń w sieci,
* nadzorowanie pracy i dostępności sieci teleinformatycznej placówek zagranicznych podłączonych łączami WAN do Centrali MSZ,
* konfigurowanie, administrowanie i nadzorowanie pracy urządzeń zabezpieczających dostęp z/do sieci Internet w Centrali MSZ i na placówkach zagranicznych
* udział w planowaniu kierunków rozwoju i modernizacji sieci teleinformatycznej LAN i WAN w Centrali MSZ i na placówkach zagranicznych,
* prowadzenie dokumentacji technicznej sieci oraz wdrażanie nowych technologii sieciowych,
* zapewnienie II poziomu wsparcia technicznego dla pracowników MSZ.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej,
o wiedza specjalistyczna z zakresu administracji infrastrukturą teleinformatyczną, potwierdzona dwoma certyfikatami (np. z zakresu projektowania, instalacji i obsługi systemów sieciowych i urządzeń aktywnych, przełączania i routingu, zabezpieczeń)
o znajomość protokołów komunikacyjnych TCP/IP, w tym routingu, segmentacji sieci;
o znajomość konfiguracji urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej w stopniu umożliwiającym samodzielną administrację;
o znajomość technologii VPN,
o poświadczenie bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji niejawnych o klauzuli ?poufne? lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze poszerzonego postępowania sprawdzającego.

wymagania dodatkowe

* zdolność analitycznego myślenia oraz planowania,
* zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
* umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywność,
* umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu i w stresie
* gotowość wykonywania pracy zadaniowej (podróże służbowe zagraniczne).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171). (oświadczenie dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej,
* kopie dokumentów lub oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań koniecznych,
* oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),
* w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub nostryfikacji dyplomu.

Inne informacje:


Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ? od 5900 do 6200 PLN + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej Dz. U. Nr 170, poz. 1218 z późn. zm.) w zależności od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji.

Lista osób spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostanie opublikowana na stronach internetowych www.dsc.kprm.gov.pl oraz www.rekrutacja.msz.gov.pl
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefoniczne lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (22) 523 9780,
+48 (22) 523 8438, +48 (22) 523 8941.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-12


pod adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Biuro Spraw Osobowych i Szkolenia
ul. Litewska 2/4
00-581 Warszawa

z dopiskiem: ogłoszenie BIT 3/2009

elsinore - 8 Czerwiec 10, 15:58

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Finansowym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Al. Zjednoczenia 25
01-839 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie dekretacji dokumentów księgowo-finansowych,
* dokonywanie zapisów w systemach finansowo-księgowych,
* przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań budżetowych,
* bieżąca kontrola stopnia realizacji planu finansowego i raportowanie Głównemu Księgowemu o fakcie zagrożenia przekroczenia planu poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej,
* obsługa programu TREZOR,
* przygotowywanie przelewów elektronicznych przy pomocy programu VideoTel,
* sporządzanie listy płac pracowników,
* sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS, obsługa programu Płatnik.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w komórkach finansowo – księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o rachunkowości,
o biegła znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
o znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych i aktów wykonawczych,
o doświadczenie w przygotowywaniu budżetu i sporządzaniu sprawozdań budżetowych,
o sumienność, dyspozycyjność, dokładność,
o umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel),
o umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność pracy pod presją czasu oraz w warunkach stresu,
o umiejętność samodzielnego planowania czasu pracy,

wymagania dodatkowe

* znajomość obsługi komputera w zakresie programów: VideoTel, Trezor, Płatnik,
* studia podyplomowe z zakresu rachunkowości,
* znajomość zagadnień z zakresu rozliczania środków pochodzących z UE,
* certyfikat księgowy MF.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
* kopie innych dokumentów, potwierdzających dodatkowe kwalifikacje bądź umiejętności

Inne informacje:

O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 532-82-08.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu czasu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-12


pod adres:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Al.Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
w zamkniętej kopercie koniecznie z dopiskiem: „Oferta pracy – specjalista SWF”

elsinore - 9 Czerwiec 10, 11:32

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Prawa Gospodarczego Departamentu Legislacyjno-Prawnego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opracowywanie pod względem redakcyjno – legislacyjnym projektów aktów normatywnych z zakresu kompetencji Wydziału,
* prowadzenie międzyresortowych uzgodnień dotyczących ww. projektów aktów normatywnych, a także realizowanie innych zadań w ramach procesu legislacyjnego,
* prowadzenie spraw wynikających z udziału kierownictwa resortu w posiedzeniach Sejmu, Senatu, Rady Ministrów oraz Komitetu Rady Ministrów, a także innych organów,
* współdziałanie w opracowywaniu projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez inne organy państwowe, w tym udział w konferencjach, posiedzeniach i komisjach, na których akty te są rozpatrywane,
* opracowywanie, w zakresie właściwości Wydziału, projektów stanowisk rządu dotyczących projektów ustaw kierowanych do Sejmu przez podmioty inne niż Rada Ministrów, prowadzenie uzgodnień międzyresortowych dotyczących tych projektów, a także współdziałanie w opracowywaniu projektów stanowisk rządu przygotowywanych przez inne organy,
* przygotowywanie opinii, co do treści obowiązujących przepisów prawa z zakresu kompetencji Wydziału dla naczelnych organów administracji państwowej oraz zainteresowanych komórek i jednostek organizacyjnych resortu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w urzędach organów władzy publicznej na stanowisku związanym z opracowywaniem aktów prawnych lub przygotowywaniem opinii prawnych, albo ukończona Krajowa Szkoła Administracji Publicznej,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa gospodarczego,
o znajomość zagadnień prawnych związanych z tworzeniem prawa, w tym w szczególności „Zasad techniki prawodawczej”,
o znajomość zasad funkcjonowania i organizacji administracji publicznej,
o umiejętność pracy koncepcyjnej, formułowania pism urzędowych i opinii prawnych,
o umiejętność posługiwania się komputerem (pakiet MS Office, Lex, Internet),
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym języka prawniczego (udokumentowany co najmniej poziom B2).

wymagania dodatkowe

* ukończona aplikacja legislacyjna, inna aplikacja prawnicza lub podyplomowe studium w zakresie zagadnień legislacyjnych,
* umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
* komunikatywność,
* dyspozycyjność,
* odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność obsługi komputera,
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
* kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie aplikacji lub podyplomowego studium w zakresie zagadnień legislacyjnych,
* kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Inne informacje:

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-19


pod adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Legislacyjno-Prawny
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia.

elsinore - 9 Czerwiec 10, 11:32

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2; 02-247 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Uczestniczenie w procesach certyfikacyjnych oraz audytach doraźnych, podmiotów gospodarczych ubiegających się o wydanie lub przedłużenie certyfikatów operatorów lotniczych AOC i agentów obsługi naziemnej AHAC w celu zbadania zdolności podmiotu do trwałego i bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych oraz spełniania wymagań ustalonych dla wydania przez ULC właściwego certyfikatu;
* Prowadzenie ciągłego nadzoru nad przydzielonymi posiadaczami certyfikatu AOC w celu monitorowania zdolności do prowadzenia operacji lotniczych w sposób bezpieczny i zgodny z przyjętymi standardami;
* Wykonywanie inspekcji na pokładach statków powietrznych posiadaczy AOC w celu oceny poprawności wykonywanych operacji lotniczych. W tym także kontrole doraźne podmiotów gospodarczych w celu zbadania sytuacji nagłego zagrożenia bezpieczeństwa lotniczego;
* Inspekcjonowanie na ziemi zagranicznych statków powietrznych w ramach programu SAFA i polskich statków powietrznych w ramach programu SANA w celu zapewnienia standardów bezpieczeństwa prowadzenia operacji lotniczych w obszarze Polski;
* Opiniowanie dokumentacji operacyjnej podmiotów gospodarczych w celu oceny zgodności ich zawartości z obowiązującymi przepisami;
* Nadzór procesu aktualizacji dokumentów operacyjnych posiadaczy certyfikatu AOC;
* Przygotowywanie opinii i odpowiedzi na pisma interesantów ULC i innych departamentów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze lotnictwa cywilnego w tym: Minimum 2000h nalotu jako pilot w transporcie lotniczym lub doświadczenie w pracy w liniach lotniczych w obszarze operacji lotniczych;
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
o Szkolenia inspektorskie zgodne z Podręcznikiem Nadzoru Operacyjnego;
o Uprawnienia inspektorskie zgodnie z Podręcznikiem Nadzoru Operacyjnego;
o Znajomość przepisów z zakresu prawa i przepisów lotniczych;
o Komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* Wykształcenie wyższe;
* 2 lata doświadczenia zawodowego jako dowódca statku powietrznego z załogą wieloosobową lub doświadczenie w zakresie operacji naziemnych;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane
(liczy się data stempla pocztowego).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 022/520-72-13

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-22

pod adres:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
Biuro Dyrektora Generalnego, Wydział Kadr
ul. Marcina Flisa 2; 02-247 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy LOL-1/3-18/2010”

elsinore - 9 Czerwiec 10, 11:33

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Wydziale Kartoteki Karnej Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
ul. Czerniakowska 100,
00 - 454 Warszawa,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* tworzenie informatycznej oraz kartotekowej bazy danych osób podległych rejestracji w Krajowym Rejestrze Karnym,
* wydawania zaświadczeń w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski i zapytania o udzielenie informacji o osobie,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe (preferowane prawnicze lub administracyjne),
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania prawa,
o biegła znajomość obsługi komputera,
o zdolność analitycznego myślenia,
o umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* dokładność,
* systematyczność,
* obowiązkowość,
* umiejętność szybkiego przyswajania nowych informacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność posługiwania się komputerem.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 39-76-214.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Do udziału w naborze zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-14

pod adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
ul. Czerniakowska 100,
00 - 454 Warszawa,

elsinore - 9 Czerwiec 10, 11:34

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Koordynacji Funduszy Strukturalnych Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa finansowa projektów realizowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości, które są współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
* planowanie i ewidencjonowanie środków finansowych wydatkowanych z budżetu wymiaru sprawiedliwości na realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych,
* analiza finansowa stanu wydatkowania środków z funduszy strukturalnych w celu bieżącego monitorowania stanu ich wykorzystania,
* opracowywanie dokumentów sprawozdawczych w zakresie realizacji wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych oraz zasad planowania i realizacji budżetu państwa, w tym ustawy o finansach publicznych,
o umiejętność opracowywania projektów planów finansowych, sporządzania analiz i sprawozdań finansowych z wykonania budżetu projektu,
o znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych,
o doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych,
o umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
o umiejętności analityczne,
o umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi, w tym biegła umiejętność posługiwania się programem Excel.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
* znajomość zasad i wytycznych dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
* znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektami,
* komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
* kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające komunikatywną znajomość języka angielskiego,
* kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność posługiwania się komputerem w wymaganym zakresie.

Inne informacje:

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Do udziału w naborze zachęcamy także osoby niepełnosprawne.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-19


pod adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

elsinore - 9 Czerwiec 10, 11:36

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw Wdrażania/Realizacji Projektu „Program e-cło” w Wydziale Systemu Informacyjnego Służby Celnej, w Departamencie Służby Celnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie opinii dotyczących spójności logicznej i technicznej proponowanych rozwiązań infrastruktury technicznej i oprogramowania,
* udział w analizie wymagań dla systemu i opracowywaniu architektury i projektów technicznych dla systemów informatycznych,
* uczestnictwo w planowaniu, przygotowywaniu przedsięwzięć i przeprowadzaniu procedur przetargowych na Wykonawców projektów,
* monitorowanie przebiegu realizacji projektów, nadzorowanie i koordynowanie prac zespołów projektowych realizujących i rozwijających elementy Systemu Informacyjnego SC w aspekcie merytorycznym (architektury i standardów technicznych),
* realizacja wybranych przedsięwzięć projektowo-wdrożeniowych w aspekcie zapewnienia jakości, w tym przeprowadzanie testów systemu i audytów jakości,
* udział w zarządzaniu związanym z utrzymaniem wdrożonych komponentów Systemu Informacyjnego SC, w tym w zarządzaniu zmianą, wydajnością oraz wydaniami,
* rozpoznawanie rynku usług teleinformatycznych i technologii IT.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe techniczne informatyczne.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o doświadczenie zawodowe w sektorze usług informatycznych minimum 3 lata, w tym doświadczenie w realizacji projektów pół roku,
o znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE2 lub równoważnej,
o wiedza w zakresie projektowania, budowy i wdrażania systemów informacyjnych,
o znajomość zagadnień infrastruktury teleinformatycznej w odniesieniu do projektowania, budowy, architektury i wdrażania systemów informacyjnych,
o zdolność analitycznego i twórczego myślenia i umiejętność zarządzania zespołem analitycznym,
o umiejętność samodzielnej pracy,
o umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu,
o umiejętność pracy w zespole,
o znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym.

wymagania dodatkowe

* znajomość nowoczesnych metodyk budowy i zarządzania architekturą systemów IT (np. SOA, EAI, TOGAF),
* znajomość budowy systemów IT (np. UML, RUP),
* znajomość zarządzania utrzymaniem i usługami IT (np. ITIL),
* znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
* umiejętności negocjacyjne,
* chęć do poszerzania wiedzy,
* komunikatywność,
* przeszkolenie z zakresu analizy wymagań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21

pod adres:

Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem: „Oferta pracy – 2010/064/SC”

elsinore - 9 Czerwiec 10, 12:03

Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Wydziale Księgowości Budżetu Ministerstwa w Departamencie Budżetu i Finansów

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* kontrolowanie, uzgadnianie, dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych,
* analizowanie salda zobowiązań i należności przesyłanych przez kontrahentów,
* kontrolowanie otrzymanych dokumentów pod względem formalno - rachunkowym i finansowo - księgowym,
* analizowanie i uzgadnianie zapisów księgowych pod względem prawidłowości i zgodności, w tym analizowanie salda zobowiązań i należności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe , preferowane ekonomiczne.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
o znajomość zagadnień księgowości budżetowej,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność organizacji pracy własnej,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, poczty elektronicznej, Internetu, programów księgowych i magazynowych.

wymagania dodatkowe

* znajomość języka angielskiego lub innego języka roboczego UE,
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,
* ukończone szkolenia z obsługi programów finansowo-księgowych oraz bankowości elektronicznej,
* doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości, finansach publicznych lub w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* ew. kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych
* ew. kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”
* ew. kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia z obsługi programów finansowo-księgowych oraz bankowości elektronicznej
* ew. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
* w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub nostryfikacji dyplomu.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-55-86.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21

pod adres:

Ministerstwo Gospodarki
00-507 Warszawa
lub składać w kancelarii, pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13 z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DBF-45”

elsinore - 9 Czerwiec 10, 12:05

Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego Biura Dyrektora Generalnego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* udział w tworzeniu i organizacji systemowych rozwiązań podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników MŚ tj. Plan Szkoleń, Akademia Urzędnika, programy nauki języków obcych i inne (w tym zgłaszanie wniosków i koncepcji realizacji, administracja informacją i dokumentacją, nawiązywanie współpracy z wykonawcami, rekrutacja pracowników na szkolenia),
* organizacja służby przygotowawczej pracowników korpusu służby cywilnej (w tym tworzenie harmonogramów, administracja informacją i dokumentacją),
* prowadzenie spraw wynikających z organizacji szkoleń merytorycznych, w tym współpraca z partnerami zewnętrznymi tj. KPRM, oraz komórkami wewnętrznymi Ministerstwa Środowiska, poszukiwanie potencjalnych wykonawców szkoleń, administracja dokumentacją i informacją rekrutacja pracowników na szkolenia,
* udział w projektowaniu narzędzi służących do zarządzania zasobami ludzkimi opracowywanych w Ministerstwie Środowiska.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe z zakresu nauk społecznych
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie organizacji projektów i systemów w obszarze ZZL
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zagadnień w obszarze ZZL (organizacja projektów szkoleniowych- kształtowanie kompetencji, systemy motywacyjne, itp.),
o znajomość ustawy o służbie cywilnej,
o umiejętność organizacji pracy własnej,
o umiejętność analizy i syntezy informacji,
o umiejętność pracy w zespole,
o komunikatywność,
o umiejętność obsługi komputera (Windows, pakiet MS Office, Internet, obsługa poczty elektronicznej).

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w administracji publicznej,
* przeszkolenie z organizacji projektów szkoleniowych lub/i z zakresu zarządzania projektami.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 57 92 438, 57 92 252, 57 92 207 lub na stronie internetowej: http://www.mos.gov.pl/praca
UWAGA: Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Ministerstwo Środowiska zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18

pod adres:

Ministerstwo Środowiska
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym BDGstsp33/2010

elsinore - 9 Czerwiec 10, 12:05

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw planowanie, analiz i kontroli wewnętrznej w Zespole ds. Planowania Monitoringu i Analizy w Departamencie Operacyjno-Lotniczym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2; 02-247 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Przygotowywanie planów inspekcji i kontroli (miesięczne, kwartalne, roczne) dla inspektorów z uwzględnieniem wielu aspektów i informacji tj. zasoby ludzkie, wymagania przepisów, występujące zagrożenia, kwalifikacje inspektorów, dostępność inspektorów, terminy procesów certyfikacyjnych w celu realizacji zadań departamentu;
* Przeprowadzanie kontroli realizacji planowanych inspekcji i procesów w celu wykrycia opóźnień, zaniechań czy braków i podejmowanie działania zmierzającego do wyjaśnienia i usunięcia nieprawidłowości z jednoczesnym opracowaniem raportu;
* Wprowadzanie danych z raportów do baz danych z ich analizą w celu wykrycia zagrożeń bezpieczeństwa prowadzenia operacji lotniczych przez operatorów krajowych i zagranicznych;
* W oparciu o plany inspekcji i wyniki ich realizacji, analizowanie występujących braków i uczestnictwo w określeniu potrzeb szkoleniowych, personalnych i organizacyjnych;
* Uczestniczenie w pracach analitycznych i wyjaśniających stwierdzone podczas inspekcji i kontroli operatorów krajowych i zagranicznych niezgodności w celu ich eliminacji;
* Uczestniczenie w procesach wprowadzania poprawek do krajowych przepisów o bezpieczeństwie eksploatacji statków powietrznych;
* Uczestniczenie w tworzeniu procedur wewnętrznych w odniesieniu do obowiązujących przepisów, a także potrzeb organizacyjnych Departamentu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
o Ogólna znajomość zasad obiegu informacji i dokumentacji w administracji publicznej;
o Umiejętność posługiwania się MS Office i MS Access;
o Komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) i nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 022/520-72-13

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-22


pod adres:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
Biuro Dyrektora Generalnego, Wydział Kadr
ul. Marcina Flisa 2; 02-247 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy LOL-4/4-19/2010”

elsinore - 9 Czerwiec 10, 12:06

Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Zespole Prawa Energetycznego w Departamencie Energetyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa zespołu roboczego w Ministerstwie Gospodarki przygotowującego projekt nowej ustawy energetycznej, w tym uczestniczenie w przygotowywaniu projektu ustawy energetycznej na podstawie propozycji innych komórek organizacyjnych MG oraz prowadzenie procesu legislacyjnego tego projektu,
* przygotowywanie projektów interpretacji i wyjaśnień do przepisów ustawy – Prawo energetyczne,
* przygotowywanie projektów opinii i stanowisk do projektów aktów prawnych, nadsyłanych przez inne komórki organizacyjne Ministerstwa Gospodarki lub inne urzędy administracji publicznej, regulujących funkcjonowanie elektroenergetyki i ciepłownictwa,
* przygotowywanie ocen skutków regulacji pod względem ekonomicznym i technicznym,
* uczestniczenie w konferencjach i seminariach krajowych dotyczących upowszechniania i wyjaśniania regulacji prawnych obowiązujących w sektorze energii,
* uczestniczenie w pracach grup roboczych Rady Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej oraz komisji i podkomisji sejmowych i senackich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe , preferowane: prawnicze, techniczne lub ekonomiczne.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy – Prawo energetyczne,
o wiedza z zakresu procesu legislacyjnego, oceny skutków regulacji, notyfikacji, lobbingu,
o znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
o umiejętność skutecznego komunikowania się,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, poczty elektronicznej, Internetu.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
* znajomość ,,Zasad techniki prawodawczej”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* ew. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
* w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub nostryfikacji dyplomu.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-56-91 lub 693-50-35.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21

pod adres:

Ministerstwo Gospodarki
00-507 Warszawa
lub składać w kancelarii, pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13 z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DE-46”

elsinore - 9 Czerwiec 10, 12:07

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw koordynacji polityki rozwoju w Zespole ds. Koordynacji Polityki Rozwoju w Departamencie Analiz Strategicznych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Przygotowywanie ocen wybranych dokumentów, w tym projektów regulacyjnych pod względem zgodności z przyjętymi przez Radę Ministrów dokumentami strategicznymi
* Przygotowywanie propozycji działań w zakresie programowania prac rządu i realizacji polityki rozwoju
* Przygotowywanie i pozyskiwanie analiz lub opracowań eksperckich (w tym na podstawie źródeł zagranicznych) na potrzeby Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju
* Udział w pracach zespołów międzyresortowych, w tym w szczególności mających na celu określanie optymalnego kształtu wybranych interwencji regulacyjnych
* Realizowanie projektów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, ukierunkowanych w szczególności na wzmocnienie zdolności administracji do tworzenia długofalowych strategii lub programów rozwojowych o zasięgu ogólnokrajowym, regionalnym lub lokalnym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawa lub ekonomii
* doświadczenie: 4 lata doświadczenia zawodowego oraz co najmniej 2 lata w pracy analitycznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania administracji, mechanizmów i procesów gospodarczych, procesów stanowienia prawa na szczeblu krajowym oraz wspólnotowym oraz zasad finansowania w Unii Europejskiej
o Umiejętność pracy w zespole
o Umiejętność wystąpień publicznych
o Znajomość słownictwa języka angielskiego z zakresu ekonomii

wymagania dodatkowe

* Przeszkolenie z zakresu technik legislacyjnych, oceny skutków regulacji, identyfikacji obciążeń administracyjnych
* Uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne
* Bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz komunikatywna znajomość innego języka roboczego UE

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy, w tym we wskazanym obszarze

Inne informacje:

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 694 75 18.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-19

pod adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Dyrektora Generalnego, pok. 234
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
z dopiskiem: BDG-7122/ 18(1)/23/10

elsinore - 9 Czerwiec 10, 12:08

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do spraw kontroli w Departamencie Kontroli i Nadzoru

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Prowadzenie kontroli na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. Nr 146, poz. 1414 ze zm.) oraz kontroli wewnętrznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sposób sprawny i efektywny, z zapewnieniem sporządzenia właściwej jakości dokumentacji kontrolnej.
* Identyfikacja obszarów potencjalnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu administracji rządowej w celu sporządzenia propozycji do planu kontroli lub podjęcia systemowych działań usprawniających.
* Sporządzanie analiz dotyczących różnych aspektów funkcjonowania administracji rządowej i kontroli oraz przedstawianie wniosków i rekomendacji.
* Sporządzanie zawiadomień do właściwych organów o naruszeniu prawa, w tym dyscypliny finansów publicznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu kontroli lub audytu
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Bardzo dobra znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności uregulowań prawnych z zakresu administracji rządowej, finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości budżetowej, służby cywilnej, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych.
o Dobra znajomość terminologii dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, kontroli, audytu, ewaluacji, w tym krajowych i międzynarodowych standardów w tych dziedzinach.
o W wysokim stopniu opanowane umiejętności analityczne oraz umiejętności dokonywania syntezy - umiejętne stawianie hipotez, samodzielne wyciąganie wniosków poprzez analizę, porównanie i interpretację danych pochodzących z różnych źródeł, właściwa ocena istotności informacji, dostrzeganie relacji pomiędzy informacjami i wyciągnie wniosków z tych relacji.
o Kreatywność - wykorzystywanie wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych rozwiązań, w szczególności o charakterze systemowym.
o Skuteczna komunikacja pisemna i werbalna.
o Wysoka samodzielność i inicjatywa - zdolność do samodzielnego zdobywania informacji, określania obszarów wymagających zmian, formułowania wniosków i rozwiązań problemów, w szczególności systemowych.
o W bardzo wysokim stopniu opanowane umiejętności kontrolerskie/audytowe: rzetelność, gromadzenie materiału dowodowego oraz ocena jego istotności, stosowności i adekwatności; prawidłowe rozumienie i stosowanie kryteriów kontroli (w tym: legalności, rzetelności, celowości, gospodarności) oraz identyfikacji nieprawidłowości; precyzyjne formułowanie ocen, popartych właściwymi argumentami.
o Próbkowanie statystyczne; wysoka etyka zawodowa i kultura osobista oraz umiejętność podejmowania decyzji z zachowaniem bezstronności oraz zawodowego sceptycyzmu.
o Umiejętność pracy w zespole i kierowania pracą zespołu, w warunkach stresu i pod presją czasu.
o Biegła znajomość podstawowych aplikacji biurowych (edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny).

wymagania dodatkowe

* ukończone studia na kierunku: administracja publiczna, prawo, finanse publiczne, stosowane nauki społeczne, zarządzanie
* ukończenie aplikacji kontrolerskiej w Najwyższej Izbie Kontroli
* ukończone studia podyplomowe o kierunku kontrola, audyt lub ewaluacja
* ukończenie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
* uprawnienia do wykonywania zadań audytora wewnętrznego, określone w ustawie o finansach publicznych
* biegła znajomość pozostałych aplikacji biurowych oraz pisania bezwzrokowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy we wskazanej dziedzinie (np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, itp.)

Inne informacje:

Prosimy o przesłanie referencji, rekomendacji, opinii o pracy w przypadku ich posiadania.
Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 694-60-39

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30

pod adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Dyrektora Generalnego, pok. 234
Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa
z dopiskiem: BDG-7122/17(1)/22/10

elsinore - 10 Czerwiec 10, 12:17

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz do spraw publicznoprawnej ochrony konsumentów w Wydziale Strategii i Analiz Departamentu Polityki Konsumenckiej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* dokonywanie samodzielnej analizy rynku pod kątem istnienia praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
* analizowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców pod kątem występowania w nich niedozwolonych postanowień umownych,
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma konsumentów, przedsiębiorców i innych resortów m.in. w zakresie interpretacji przepisów prawa konsumenckiego oraz przedstawianie opinii prawnych w tym zakresie,
* opracowywanie projektów rządowej polityki konsumenckiej oraz projektów sprawozdań z wykonania Strategii Polityki Konsumenckiej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w stosowaniu prawa, w tym udokumentowane praktyki i staże
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (poziom B2),
o dobra znajomość prawa konsumenckiego,
o umiejętność stosowania prawa w praktyce,
o umiejętność rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia,
o umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych,
o komunikatywność,
o umiejętność wyszukiwania i korzystania z polskich i zagranicznych materiałów źródłowych.

wymagania dodatkowe

* znajomość drugiego języka obcego UE na poziomie komunikatywnym,
* umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko),
* kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 556 04 96 lub (22) 826 53 03

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-24

pod adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
lub składać w Kancelarii UOKiK pok. 116, z dopiskiem „DDK-REF" (w przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data stempla pocztowego)

elsinore - 10 Czerwiec 10, 12:20

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: sekretarz do spraw obsługi sekretariatu w Departamencie Ochrony Interesów Finansowych UE

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa biurowa Dyrektora i Zastępców Dyrektora oraz obsługa kancelaryjna Departamentu,
* prowadzenie ewidencji pism przychodzących i wychodzących, pism zastrzeżonych i stanowiących tajemnicę skarbową oraz rozdzielanie ich zgodnie z dekretacją,
* zaopatrywanie pracowników w narzędzia pracy, w tym materiały biurowe,
* przygotowanie i obsługa spotkań oraz konferencji organizowanych przez Dyrektora i Zastępców Dyrektora Departamentu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
o umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
o umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i piśmie,
o komunikatywność,
o kultura osobista,
o umiejętność organizacji pracy,
o umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* studium sekretarskie,
* sześciomiesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku sekretarza w administracji publicznej,
* komunikatywna znajomość języka angielskiego,
* przeszkolenie z zakresu przetwarzania danych osobowych,
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa „zastrzeżone”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Do składania ofert zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-20


pod adres:

Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem „Oferta pracy – 2010/063/DO”

elsinore - 10 Czerwiec 10, 12:20

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: naczelnik Wydziału Budżetu Resortu w Biurze Budżetu i Finansów

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sprawowanie organizacyjnego i merytorycznego nadzoru nad działalnością wydziału,
* nadzór nad opracowaniem budżetu dla części budżetowych, których dysponentem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej,
* zapewnienie płynności finansowej dla urzędu ministra, funduszy celowych oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie wydatków wynikających z planów finansowych,
* nadzór nad przygotowaniem wystąpień o uruchomienie środków z rezerwy ogólnej i rezerw celowych budżetu państwa,
* weryfikacja i nadzór nad opracowaniem sprawozdań w zakresie wykonania planu dochodów i wydatków, zatrudnienia i wynagrodzeń, planów finansowych funduszy celowych oraz bilansu,
* kontrola ewidencji i zdarzeń gospodarczych w programie księgowym,
* nadzór nad opracowaniem materiałów o projekcie budżetu i z wykonania budżetu, w celu przekazania informacji i sprawozdania dla właściwych Komisji Parlamentarnych, Ministerstwa Finansów i Najwyższej Izby Kontroli.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie pożądane ekonomiczne
* doświadczenie: 4 lata doświadczenia zawodowego w finansach publicznych i/lub w komórce organizacyjnej zajmującej się problematyką finansową w administracji publicznej,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych w zakresie gospodarki finansowej,
o znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
o znajomość ustawy o rachunkowości,
o znajomość zasad funkcjonowania służby cywilnej,
o umiejętność kierowania zespołem, zarządzania konfliktem oraz odporność na stres,
o umiejętność pracy i podejmowania decyzji pod presją czasu,
o umiejętność organizacji pracy, syntezy i analizy informacji,
o umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie,
o umiejętność obsługi programów komputera: MS Word, Excel, Lex, Internet,
o ­ poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego.

wymagania dodatkowe

* umiejętność obsługi programu TREZOR (Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa),
* umiejętność obsługi programu bankowego Videotel,
* umiejętność obsługi systemu finansowo-księgowego QNT - Qrezus.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o wykonaniu zlecenia/dzieła).

Inne informacje:

Oferujemy:

- umowę o pracę,
- ciekawe zadania,
- pracę w dużej organizacji,
- doskonalenie zawodowe.

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem nr 2 zamieszczonym na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=1699. Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 661-13-94

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-25

pod adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: BBF-5
(o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MPiPS)

elsinore - 10 Czerwiec 10, 12:23

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw nadzoru nad organizacjami pożytku publicznego w Wydziale Prawnym i Nadzoru w Departamencie Pożytku Publicznego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opracowywanie zagadnień stanowiących podstawę do analizy finansowo-ekonomicznej organizacji pożytku publicznego, w tym sporządzanie analiz z obszaru: sytuacji ekonomiczno-finansowej branży III-go sektora oraz analiz finansowych sprawozdań organizacji pożytku publicznego,
* prowadzenie prac nad przygotowaniem dokumentów programowych w ramach Programu Operacyjnego – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) 2009-2013r. oraz opiniowanie dokumentów dotyczących programów wieloletnich i operacyjnych w zakresie kwalifikowalności kosztów i zasad rozliczania dotacji,
* analizowanie sprawozdań częściowych i końcowych z realizacji zadań publicznych dofinansowanych ze środków PO FIO 2009-2013r. oraz przygotowywanie wezwań dotyczących zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem,
* prowadzenie prac nad przygotowaniem nowych regulacji dotyczących standardów rachunkowości w zakresie sprawozdawczości finansowej organizacji pożytku publicznego,
* udzielanie pisemnych i telefonicznych odpowiedzi, wyjaśnień i informacji o charakterze interpretacyjnym w zakresie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w aspekcie finansowo-rachunkowym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie pożądane o profilu finansowym lub ekonomicznym
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem analiz finansowych i ekonomicznych przedsiębiorstw
* pozostałe wymagania niezbędne:
o komunikatywna znajomość języka angielskiego,
o znajomość przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
o znajomość ustawy o fundacjach oraz ustawy prawo o stowarzyszeniach,
o znajomość ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego,
o znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
o znajomość zasad funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej,
o umiejętność organizacji pracy oraz pracy w grupie,
o umiejętność syntezy i analizy informacji oraz wnioskowania,
o dyspozycyjność, rzetelność i dokładność, wysoka kultura osobista,
o umiejętność obsługi komputera (MS Word, Excel, Lex, poczta elektroniczna, Internet).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o wykonaniu zlecenia/dzieła).

Inne informacje:

Oferujemy:

- umowę o pracę,
- ciekawe zadania,
- pracę w dużej organizacji,
- doskonalenie zawodowe.

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem nr 1 zamieszczonym na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=1699. Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 661-13-94

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-25

pod adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DPP-5
(o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MPiPS)

elsinore - 10 Czerwiec 10, 12:23

Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków UE

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Postępu 17A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Przygotowywanie projektów wystąpień do zamawiających z żądaniem udostępnienia dokumentów oraz wyjaśnień w sprawach dotyczących kontroli udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Perspektywy 2004-2006 i Perspektywy 2007-2013.
* Analizowanie i ocena zgodności postępowań o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Perspektywy 2004-2006 i Perspektywy 2007-2013 z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przygotowywanie projektów protokołów kontroli, informacji o wynikach kontroli oraz zaleceń pokontrolnych.
* Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o wszczęcie kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Perspektywy 2004-2006 i Perspektywy 2007-2013.
* Rozpatrywanie zastrzeżeń do wyników kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Perspektywy 2004-2006 i Perspektywy 2007-2013 oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na zastrzeżenia.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o co najmniej 1 rok doświadczenia w zamówieniach publicznych,
o znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
o umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych,
o umiejętność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w administracji publicznej,
* znajomość prawa Wspólnot Europejskich dotyczących zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie.

Inne informacje:

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Oferta powinna zawierać w liście motywacyjnym wskazanie stanowiska i komórki organizacyjnej, o które ubiega się kandydat. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 22) 458 77 25

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21


pod adres:

Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
02-676 Warszawa

elsinore - 14 Czerwiec 10, 07:03

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw obsługi Projektu systemowego dla wspierania budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu w Wydziale Koordynacji Projektów Departamentu Rozwoju Infrastruktury

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Koordynowanie zadań administracyjno-organizacyjnych związanych z obsługą Projektu systemowego, w tym: czuwanie nad przejrzystą wymianą informacji w urzędzie z bieżącej realizacji Projektu, monitorowanie i informowanie przełożonych o zagrożeniach i zdarzeniach mających wpływ na realizację Projektu;
* Sporządzanie niezbędnej dokumentacji, archiwizowanie i zarządzanie, zgodnie z obowiązującymi wymogami, dokumentacją dotyczącą Projektu oraz nadzorowanie korespondencji prowadzonej w ramach Projektu;
* Wykonywanie prac związanych z przygotowaniem i terminowym składaniem sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych oraz innych raportów z realizacji Projektu systemowego;
* Organizowanie spotkań roboczych w ramach Projektu;
* Udział w pracach związanych z prowadzeniem procedur przetargowych realizowanych na potrzeby Projektu systemowego, w tym przygotowywanie projektów SIWZ;
* Analizowanie zmian w przepisach prawa i wytycznych dotyczących zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji projektów współfinansowanych z budżetu UE
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
o wiedza na temat programów współfinansowanych z budżetu UE;
o znajomość zagadnień i aktów prawnych związanych z funduszami europejskimi;
o umiejętność obsługi pakietu MS Office
o umiejętności organizacyjne i planowania pracy;
o umiejętność pracy w zespole;

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w branży telekomunikacyjnej;
* doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
* certyfikat PRINCE2TM Foundation;
* odporność na stres;odporność na stres;
* znajomość ustaw: prawo telekomunikacyjne, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane. Nie otrzymanie zaproszenia do wzięcia udziału w rozmowach kwalifikacyjnych lub w kolejnych etapach procedury rekrutacyjnej w ciągu 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, równoznaczne jest z negatywnym rozpatrzeniem oferty. Spełnienie wymogów formalnych nie jest równoznaczne z zaproszeniem do dalszej procedury selekcji. Po zakończeniu procesu naboru wszystkie oferty zostaną zniszczone

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21

pod adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji i Kadr
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
z dopiskiem „Specjalista - DRI”

elsinore - 14 Czerwiec 10, 07:04

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw kontroli przewoźników lotniczych i postępowań administracyjnych w Wydziale Kontroli Przestrzegania Prawa Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2; 02-247 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie skarg pasażerów;
* wykonywanie prac związanych z prowadzeniem doraźnych kontroli przewoźników lotniczych w celu spełniania przez nich standardów w obszarze ochrony praw pasażerów w transporcie lotniczym;
* uczestniczenie w procesie tworzenia i opiniowania krajowych i międzynarodowych aktów prawnych oraz w pracach zespołów problemowych i grup roboczych organizacji międzynarodowych w celu standaryzacji procesów oraz procedur dotyczących ochrony prawa pasażerów;
* udzielanie informacji na temat przepisów prawa dotyczących ochrony praw pasażerów w transporcie lotniczym celem podniesienia wiedzy pasażerów co do możliwości dochodzenia swoich praw;
* współpraca z organami nadzoru innych krajów członkowskich oraz organami Wspólnoty w zakresie ochrony praw pasażerów;
* współpraca z innymi organami i organizacjami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia postępowań administracyjnych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o ogólna wiedza z zakresu prawa lotniczego i specyfiki transportu lotniczego;
o dobra znajomość procedur administracyjnych;
o bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących ochrony praw pasażerów w transporcie lotniczym;
o umiejętność interpretacji przepisów;
o umiejętność argumentowania i wnioskowania;
o umiejętność pracy w zespole;
o komunikatywna znajomość języka angielskiego;
o komunikatywna znajomość innego języka UE.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne;
* doświadczenie co najmniej 6 miesięcy w obszarze związanym z prawami pasażerów transportu lotniczego;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe

Inne informacje:

Umowa na zastępstwo. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 520-73-37

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-24


pod adres:

Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2 02-247 Warszawa, Biuro Dyrektora Generalnego - Wydział Kadr, z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym "Oferta pracy: KOPP-1/3-20/2010"

elsinore - 14 Czerwiec 10, 07:04

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Dyrektora Generalnego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i zakończeniem stosunku pracy pracowników urzędu;
* ustalanie uprawnień pracowniczych do urlopów, dodatków stażowych, odpraw, ekwiwalentów za urlop itp.;
* prowadzenie teczek akt osobowych pracowników;
* zgłaszanie i wyrejestrowywanie oraz aktualizowanie danych pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych przez program PŁATNIK.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w kadrach w administracji publicznej;
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych;
o znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych;
o podstawowa umiejętność obsługi programów PŁATNIK, MS Excel, MS Word, Lex, poczty elektronicznej;
o poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego.

wymagania dodatkowe

* znajomość programu QNT-Qrezus

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.).
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o wykonaniu zlecenia/dzieła).

Inne informacje:

Oferujemy:

- umowę o pracę,
- ciekawe zadania,
- pracę w dużej organizacji,
- doskonalenie zawodowe.

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem nr 2 zamieszczonym na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=1699. Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 661-13-63

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-25


pod adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: BDG-5
(o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MPiPS)

elsinore - 14 Czerwiec 10, 11:41

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw kontroli środków spożywczych w Wydziale Artykułów Żywnościowych Departamentu Inspekcji Handlowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie projektów programów kontroli oraz projektów zleceń kontroli wojewódzkim inspektorom Inspekcji Handlowej w obszarze jakości i prawidłowości obrotu środkami spożywczymi pochodzenia roślinnego, usług gastronomicznych, obrotu alkoholem i wyrobami tytoniowymi,
* opracowywanie, na podstawie sprawozdań z realizacji kontroli przez wojewódzkie inspektoraty IH, raportów z kontroli wraz z oceną funkcjonowania rynku i wnioskami do właściwych organów administracji rządowej,
* przygotowywanie projektów decyzji Prezesa UOKiK w postępowaniach odwoławczych od decyzji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej,
* nadzorowanie i koordynacja kontroli prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty IH

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe na kierunku technologia żywności lub pokrewne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli jakości środków spożywczych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa żywnościowego,
o znajomość przepisów z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych,
o umiejętność formułowania myśli,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o samodzielność

wymagania dodatkowe

* 2 lata doświadczenia zawodowego w organach urzędowej kontroli żywności,
* znajomość przepisów z zakresu ochrony konsumentów,
* znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomie B2,
* komunikatywność,
* umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko),
* kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 556 04 96 lub (22) 826 91 31

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-28

pod adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
lub składać w Kancelarii UOKiK pok. 116, z dopiskiem „DIH-GS" (w przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data stempla pocztowego).

elsinore - 14 Czerwiec 10, 11:43

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: naczelnik wydziału Wydziału Zaopatrzenia i Gospodarowania Składnikami Majątkowymi w Biurze Administracyjnym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* kierowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników, w celu sprawnego realizowania zadań będących w kompetencji wydziału,
* organizowanie oraz nadzorowanie realizacji zadań w zakresie planowania i realizacji zakupów i dostaw towarów i usług,
* organizowanie oraz nadzorowanie realizacji zadań dotyczących gospodarowania składnikami majątkowymi,
* koordynowanie opracowywania projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz umów dotyczących właściwości wydziału,
* organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie właściwości wydziału oraz uczestniczenie w przeprowadzaniu postępowań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie, preferowane z zakresu zarządzania, administracji publicznej, ekonomii, rachunkowości, logistyki.
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze zaopatrzenia lub gospodarowania składnikami majątkowymi, w tym minimum1 rok na stanowisku samodzielnym lub w kierowaniu zespołem,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość przepisów prawa zamówień publicznych,
o znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych oraz z zakresu rachunkowości,
o wiedza z zakresu zarządzania,
o samodzielność i inicjatywa w działaniu,
o bardzo dobra organizacja pracy,
o umiejętność zarządzania zespołem, w tym delegowania obowiązków,
o zdolności analityczne i umiejętność planowania w perspektywie długookresowej.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe magisterskie 5 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zaopatrzenia i transportu lub gospodarowania składnikami majątkowymi w administracji publicznej,
* bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, w tym w szczególności dotyczących dyscypliny finansów publicznych oraz przepisów z zakresu rachunkowości,
* przeszkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych,
* znajomość przepisów dotyczących zakładowego planu kont, klasyfikacji środków trwałych oraz gospodarowania składnikami majątkowymi, a także zasad przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych,
* wiedza z zakresu transportu i logistyki,
* znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, doświadczenie zawodowe oraz odbyte szkolenia i umiejętności językowe,
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ''poufne'' lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.)

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mrr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 461-36-67

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30

pod adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
00-926 Warszawa
skr. poczt. 13
lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
z dopiskiem w liście motywacyjnym: BA 79

elsinore - 14 Czerwiec 10, 11:43

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Utrzymania Systemów Teleinformatycznych Departamentu Informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opracowywanie standardów, procedur oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego, współpraca z właściwymi departamentami w zakresie opracowywania, aktualizacji i implementacji polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych w tym procedur w zakresie obsługi, eksploatacji, utrzymania i ochrony systemów informatycznych,
* pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zakresie przewidzianym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
* wykonywanie czynności wynikających z polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz weryfikowanie przestrzegania zapisów regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych Ministerstwa,
* analizowanie i testowanie nowych rozwiązań informatycznych obsługujących procesy biznesowe MRR w celu zapewnienia ich wsparcia oraz wykonywanie testów bezpieczeństwa aplikacji i systemów teleinformatycznych, prowadzenie dokumentacji wykonywanych przeglądów bezpieczeństwa
* monitorowanie działania systemów IT resortu pod kątem bezpieczeństwa świadczonych usług informatycznych
* administrowanie i monitorowanie serwerami aplikacyjnymi oraz bazodanowymi w celu zapewnienia stałego dostępu do kluczowych usług informatycznych użytkownikom resortu
* analizowanie zapotrzebowania oraz wykonywania prac związanych z wdrażaniem nowych systemów informatycznych z wykorzystaniem nowych technologii pod względem bezpieczeństwa IT,
* uczestniczenie w pracach komisji przetargowych w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe techniczne,preferowane informatyczne.
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy związanym z polityką bezpieczeństwa informatycznego.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych
o znajomość norm i standardów w dziedzinie bezpieczeństwa informacji
o biegła znajomość systemów Windows
o znajomość MSSQL/MySQL
o znajomość programów z pakietu MS Office, Lotus Notes
o znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
o umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
o samodzielność
o komunikatywność
o znajomość języka angielskiego na poziomie B2

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w projektowaniu lub implementacji mechanizmów zabezpieczeń

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do MRR).
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http://www.mrr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 461 35 34

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30

pod adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
00-926 Warszawa skr. poczt. 13
lub składać w kancelarii MRR
ul. Wspólna 2/4, pok.1
z wyraźnym dopiskiem na liście motywacyjnym: DI 76

elsinore - 14 Czerwiec 10, 11:44

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: radca prawny w Departamencie Prawnym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* reprezentowanie Ministra przed sądami administracyjnymi i powszechnymi,
* opiniowanie umów, w tym umów zawieranych w trybie zamówień publicznych,
* opracowywanie opinii prawnych z zakresu działania Ministra, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych, zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz finansów publicznych,
* opiniowanie projektów aktów prawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze wpis na listę radców prawnych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość systemu prawnego, w tym w szczególności:
o prawa funduszy strukturalnych,
o prawa i postępowania cywilnego,
o prawa i postępowania administracyjnego,
o prawa dotyczącego postępowania przed sądami administracyjnymi;
o prawa wekslowego,
o prawa finansów publicznych, zamówień publicznych i pomocy publicznej;
o znajomość zasad techniki legislacyjnej,
o umiejętność pracy w zespole,
o komunikatywność,

wymagania dodatkowe

* dobra znajomość języka obcego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Rozmowy kwalifikacyjne będą poprzedzone pisemnym testem wiedzy.
Pełny etat obejmuje 40 godzin tygodniowo pracy na rzecz pracodawcy.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mrr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 461 39 22


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30

pod adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
00-926 Warszawa
skr. poczt. 13
lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
z dopiskiem w liście motywacyjnym: DP 75

elsinore - 14 Czerwiec 10, 11:44

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz w Biurze Ministra

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Chałubinskiego 8

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* organizowanie dnia pracy Podsekretarza Stanu,
* rejestrowanie korespondencji i kierowania do poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa
* przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji do podpisu Podsekretarza Stanu i zwrot tej korespondencji do właściwych komórek organizacyjnych,
* prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem gości,
* organizowanie i rozliczanie wyjazdów służbowych,
* organizowanie i obsługa spotkań, konferencji i zebrań Podsekretarzowi Stanu,
* gromadzenie i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami aktów normatywnych i innych dokumentów niezbędnych Podsekretarzowi Stanu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku sekretarskim,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość aktów prawnych z zakresu rozwoju regionalnego,
o znajomość ustawy o Radzie Ministrów oraz regulaminu pracy Rady Ministrów,
o biegła obsługa biurowych programów komputerowych oraz innych urządzeń biurowych,
o znajomość języka angielskiego, poziom B1
o umiejętność formułowania wypowiedzi na piśmie,
o umiejętność pracy pod presja czasu,
o znajomość standardów obsługi klienta,
o komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy w administracji publicznej
* znajomość zasad obiegu dokumentów,
* umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,
* skrupulatność i dokładność,
* dyspozycyjność,
* umiejętność pracy w stresie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu ).
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mrr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 461 34 41.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30


pod adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
00-926 Warszawa
skr. poczt. 13
lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
z dopiskiem w liście motywacyjnym: BM 74

elsinore - 14 Czerwiec 10, 11:45

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz w sekretariacie Departamentu Programów Ponadregionalnych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Chałubińskiego 8

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* udzielanie informacji nt. funkcjonowania departamentu, w tym kierowanie interesantów zgłaszających się bezpośrednio i telefonicznie do właściwych merytorycznie pracowników oraz udzielanie im informacji co do czasu i trybu załatwiania spraw,
* prowadzenie obsługi kancelaryjnej departamentu w tym: przyjmowanie, rejestrowania oraz wysyłanie korespondencji,
* przygotowywanie, przedkładanie do podpisu pism na zlecenie dyrekcji,
* organizowanie i obsługa spotkań dyrekcji, w tym organizacja wyjazdów służbowych (delegacje krajowe i zagraniczne – np. przygotowywanie dokumentacji wyjazdowej, rezerwowanie hoteli i biletów na przejazd),
* obsługa spraw pracowniczych, w tym organizowanie naboru nowych pracowników,
* prowadzenie bazy teleadresowej instytucji, z którymi współpracuje Departament oraz bazy aktów prawnych opiniowanych przez Departament,
* prowadzenie bazy umów zawieranych przez Departament,
* zamawianie materiałów biurowych zgodnie z zapotrzebowaniem Departamentu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy w sekretariacie.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
o umiejętność sporządzania pism urzędowych i sprawozdań/ raportów,
o podstawowa znajomość języka angielskiego,
o umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.

wymagania dodatkowe

* komunikatywność i dyspozycyjność
* znajomość języka angielskiego, poziom B2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Umowa o pracę na czas określony -zastępstwo pracownika
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mrr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 536 73 73.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-23


pod adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
00-926 Warszawa
skr. poczt. 13
lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
z dopiskiem w liście motywacyjnym: DPP 78

elsinore - 14 Czerwiec 10, 11:46

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Rozwoju i Wdrażania Systemów Informatycznych Departamentu Informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* uczestniczenie w pracach analitycznych, projektowych - przygotowywanie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych - związanych z wprowadzaniem nowych narzędzi informatycznych wspomagających obsługę funduszy europejskich.
* tworzenie oprogramowania w technologii ASP, ASP.NET, AJAX.
* przeprowadzanie testów wprowadzanych rozwiązań informatycznych – akceptacyjnych, integracyjnych, wydajnościowych zgodnie z przyjętymi założeniami i wymaganiami.
* przygotowywanie dokumentacji projektowej, w tym technicznej i użytkowej.
* wdrażanie rozwiązań informatycznych dla potrzeb obsługi funduszy europejskich.
* administrowanie wdrożonymi rozwiązaniami informatycznymi na poziomie aplikacyjnym oraz udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie obsługi funkcjonalnej wdrożonych rozwiązań informatycznych.
* śledzenie zmian technologicznych oraz prawnych w zakresie rozwiązań teleinformatycznych, wykorzystanie zdobytych informacji dla potrzeb prac związanych z budową i rozwojem narzędzi informatycznych do obsługi funduszy europejskich.
* udział w pracach komisji przetargowych w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych finansowanych ze środków nowej perspektywy finansowej 2007-2013. w celu realizacji projektów informatycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe techniczne, preferowane wyższe informatyczne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania, analizy oraz wdrażania rozwiązań informatycznych, tworzenia aplikacji w technologii ASP, ASP.NET, AJAX, administrowania systemami informatycznymi.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość metodyk realizacji projektów,
o znajomość HMTL/XHTML, CSS, JavaScript, oraz technologii AJAX, ASP, ASP.NET,
o znajomość UML,
o umiejętność tworzenia aplikacji z wykorzystaniem technologii ASP, ASP.NET, AJAX,
o umiejętność pisania dokumentacji oraz prowadzenie prezentacji,
o znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
o zdolność analitycznego myślenia,
o komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* umiejętność administrowania serwerami IIS 6/7 oraz MSSQL Server 2005/2008,
* znajomość baz danych,
* znajomość zagadnień informatycznych,
* znajomość regulacji prawnych w zakresie informatyzacji państwa,
* odporność na stres,
* zdolność pracy pod presją czasu,
* znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mrr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 461 34 53


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30

pod adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
00-926 Warszawa
skr. poczt. 13
lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
z dopiskiem w liście motywacyjnym: DI 81

elsinore - 14 Czerwiec 10, 11:46

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Rozwoju i Wdrażania Systemów Informatycznych Departamentu Informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* uczestniczenie w pracach analitycznych, projektowych - przygotowywanie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych - związanych z wprowadzaniem nowych narzędzi informatycznych wspomagających obsługę funduszy europejskich.
* przeprowadzanie testów wprowadzanych rozwiązań informatycznych – akceptacyjnych, integracyjnych, wydajnościowych zgodnie z przyjętymi założeniami i wymaganiami.
* przygotowywanie dokumentacji projektowej, w tym technicznej i użytkowej.
* wdrażanie rozwiązań informatycznych dla potrzeb obsługi funduszy europejskich.
* administrowanie wdrożonymi rozwiązaniami informatycznymi na poziomie aplikacyjnym.
* udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie obsługi funkcjonalnej wdrożonych rozwiązań informatycznych.
* śledzenie zmian technologicznych oraz prawnych w zakresie rozwiązań teleinformatycznych, wykorzystanie zdobytych informacji dla potrzeb prac związanych z budową i rozwojem narzędzi informatycznych do obsługi funduszy europejskich.
* udział w pracach komisji przetargowych w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych finansowanych ze środków nowej perspektywy finansowej 2007-2013. w celu realizacji projektów informatycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe techniczne, preferowane wyższe informatyczne
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania, analizy oraz wdrażania rozwiązań informatycznych, administrowania systemami informatycznymi
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość metodyk realizacji projektów,
o znajomość metod i narzędzi analitycznych, projektowych
o znajomość UML,
o znajomość regulacji prawnych w zakresie informatyzacji państwa oraz ustawy prawo zamówień publicznych,
o znajomość baz danych,
o umiejętność pisania dokumentacji oraz prowadzenie prezentacji i szkoleń
o zdolność analitycznego myślenia,
o komunikatywność,kreatywność.

wymagania dodatkowe

* znajomość zagadnień informatycznych,
* odporność na stres, zdolność pracy pod presją czasu,
* umiejętność projektowania baz danych w systemie Lotus Designer,
* umiejętność tworzenia aplikacji w technologii ASP, ASP.NET, AJAX,
* znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mrr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 461 34 53

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30

pod adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
00-926 Warszawa
skr. poczt. 13
lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
z dopiskiem w liście motywacyjnym: DI 82

elsinore - 14 Czerwiec 10, 11:47

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Rozwoju i Wdrażania Systemów Informatycznych Departamentu Informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* uczestniczenie w pracach analitycznych, projektowych - przygotowywanie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych związanych z wprowadzaniem nowych narzędzi informatycznych wspomagających obsługę funduszy europejskich,
* tworzenie oprogramowania w technologii Lotus Domino,
* przeprowadzanie testów wprowadzanych rozwiązań informatycznych – akceptacyjnych, integracyjnych, wydajnościowych zgodnie z przyjętymi założeniami i wymaganiami,
* przygotowywanie dokumentacji projektowej, w tym technicznej i użytkowej,
* administrowanie wdrożonymi rozwiązaniami informatycznymi na poziomie aplikacyjnym,
* udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie obsługi funkcjonalnej wdrożonych rozwiązań informatycznych,
* śledzenie zmian technologicznych oraz prawnych w zakresie rozwiązań teleinformatycznych, wykorzystanie zdobytych informacji dla potrzeb prac związanych z budową i rozwojem narzędzi informatycznych do obsługi funduszy europejskich,
* udział w pracach komisji przetargowych w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych finansowanych ze środków nowej perspektywy finansowej 2007-2013.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe techniczne, preferowane wyższe informatyczne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania, analizy oraz wdrażania systemów informatycznych, programowania aplikacji w technologii Lotus Domino, administrowania systemami informatycznymi.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość metodyk realizacji projektów,
o znajomość środowiska Lotus Notes,
o umiejętność tworzenia rozwiązań informatycznych w technologii Lotus Domino,
o znajomość baz danych,
o znajomość metod prowadzenia testów systemów informatycznych,
o umiejętność pisania dokumentacji oraz prowadzenie prezentacji,
o znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
o zdolność analitycznego myślenia,
o komunikatywność,kreatywność.

wymagania dodatkowe

* znajomość zagadnień informatycznych,
* znajomość regulacji prawnych w zakresie informatyzacji państwa,
* odporność na stres,
* zdolność pracy pod presją czasu,
* znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mrr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 461 34 53

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30

pod adres:


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
00-926 Warszawa
skr. poczt. 13
lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
z dopiskiem w liście motywacyjnym: DI 80

elsinore - 15 Czerwiec 10, 14:59

Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Wydziale Postępowań i Środków Ochronnych w Departamencie Polityki Handlowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* udział w przygotowywaniu i realizacji polskiej polityki w obszarze instrumentów UE i WTO dot. ochrony rynku przed nieuczciwymi praktykami w handlu międzynarodowym (środki antydumpingowe, antysubsydyjne i przed nadmiernym importem),
* udział w pracach odpowiednich grup roboczych i komitetów UE i WTO oraz kontakty robocze z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz państwami członkowskimi UE i krajami trzecimi,
* współpraca z polskimi przedsiębiorcami w zakresie środków ochronnych,
* uczestnictwo w działaniach defensywnych w przypadku postępowań ochronnych prowadzonych przez kraje trzecie wobec polskiego eksportu (współpraca z Komisją, konsultacje bilateralne z krajami trzecimi, przygotowywanie uwag, udział w posiedzeniach wyjaśniających),
* opracowywanie projektów stanowisk Rządu RP w zakresie kompetencji wydziału,
* monitorowanie orzecznictwa ETS w zakresie środków ochronnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane kierunki: ekonomia, prawo lub międzynarodowe stosunki gospodarcze.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej,
o umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawa,
o umiejętność dokonywania analiz ekonomicznych,
o znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
o umiejętności z zakresu wystąpień publicznych,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, poczty elektronicznej, Internetu.

wymagania dodatkowe

* znajomość unijnych Rozporządzeń Podstawowych: Antydumpingowego, Antysubsydyjnego oraz dotyczącego Środków przed Nadmiernym Importem,
* znajomość porozumień WTO (Porozumienie o stosowaniu artykułu VI Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu 1994, Porozumienie w sprawie Subsydiów i Środków Wyrównawczych oraz Porozumienie w sprawie Środków Ochronnych),
* znajomość zasad WTO, prawa wspólnotowego i procedur przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS),
* znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur sądowo-administracyjnych,
* znajomość zagadnień związanych z integracją europejską i wielostronnymi stosunkami gospodarczymi oraz znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub nostryfikacji dyplomu.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-45-92 lub 693-45-09.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-25


pod adres:

Ministerstwo Gospodarki
00-507 Warszawa
lub składać w kancelarii, pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DPH-48”

elsinore - 15 Czerwiec 10, 15:02

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz w Departamencie Postępowań Uchodźczych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Taborowa 33 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* bezpośrednia obsługa kancelaryjna Departamentu,
* koordynacja obiegu korespondencji pocztowo-faksowej,
* bezpośredni kontakt z przedstawicielami jednostek Straży Granicznej oraz organizacji pozarządowych,
* terminowe realizowanie zadań zlecanych przez Dyrektora,
* dbałość o prawidłowy przebieg dokumentacji całego Departamentu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o cudzoziemcach,
o biegła znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o biegła obsługa narzędzi biurowych,
o dobra organizacja pracy,
o skrupulatność,
o umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach stresowych.

wymagania dodatkowe

* znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

W ofercie pracy proszę powołać się na numer ogłoszenia; nie przyjmujemy ofert pracy przesłanych pocztą elektroniczną.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-20


pod adres:

Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Kadr i Szkolenia
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Koszykowa 16
00-564 Warszawa

elsinore - 15 Czerwiec 10, 15:03

Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz do spraw ds. informatycznych w Biurze Organizacyjno-Finansowym ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Postępu 17A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Identyfikacja, diagnoza i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez użytkowników systemów informatycznych sieci wewnętrznej UZP.
* Instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania informatycznego .
* Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z dostępem do sieci wewnętrznej, zewnętrznej, poczty e-mail, aplikacji sieciowych, oraz innych rozwiązań informatycznych wdrażanych przez Urząd.
* Dokonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego, nie objętego umową serwisową, w tym wymiana uszkodzonych podzespołów, okablowania oraz części składowych sieci informatycznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie co najmniej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o 2 lata doświadczenia na pomocniczym stanowisku informatycznym (np. helpdesk),
o znajomość języka angielskiego na poziomie wystarczającym do czytania i rozumienia dokumentacji technicznych,
o bardzo dobra znajomość środowiska Microsoft Windows oraz pakietu biurowego Microsoft Office,
o znajomość działania i obsługi urządzeń biurowych (drukarki, faksy, skanery, urządzenia wielofunkcyjne),
o odpowiedzialność i umiejętność samodzielnej analizy przy rozwiązywaniu problemów,
o umiejętność organizacji pracy i czasu według priorytetów zgłaszanych problemów.

wymagania dodatkowe

* wiedza o systemie zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Oferta powinna zawierać w liście motywacyjnym wskazanie stanowiska i komórki organizacyjnej, o które ubiega się kandydat.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 22) 458 77 25

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-23


pod adres:

Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
02-676 Warszawa

elsinore - 15 Czerwiec 10, 15:03

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Rewindykacji Departamentu Gospodarki Ziemią

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opracowywanie projektów decyzji, postanowień Ministra oraz pism w sprawach nacjonalizacji nieruchomości rolnych, zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego oraz gospodarstw rolnych przejętych na rzecz Skarbu Państwa z różnych tytułów prawnych,
* analizowanie skarg, wniosków i odwołań od decyzji w sprawach nacjonalizacji nieruchomości rolnych i zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przejęć gospodarstw rolnych na rzecz Państwa,
* opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi na decyzje Ministra wnoszone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz projektów skarg kasacyjnych, a także branie udziału w rozprawach przed tymi sądami,
* opracowywanie projektów odpowiedzi Ministra na pozwy sądowe oraz barnie udziału w procesach sądowych o zapłatę w celu zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezgodnego z przepisami prawa przejęcia mienia na rzecz Skarbu Państwa,
* przyjmowanie interesantów w sprawach rewindykacyjnych w celu udzielania informacji i wyjaśnień oraz zapewnienia zainteresowanym stronom czynnego udziału w prowadzonych postępowaniach dotyczących mienia przejętego na rzecz Skarbu Państwa oraz rzetelnego i sprawnego przebiegu toczących się postępowań rewindykacyjnych,
* wykonywanie prac organizacyjnych związanych z gromadzeniem materiałów dowodowych w celu podjęcia prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy z zakresu rewindykacji mienia przejętego na rzecz Skarbu Państwa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o 3-letni staż pracy,
o znajomość organizacji i funkcjonowania organów administracji państwowej,
o umiejętność stosowania prawa w praktyce,
o umiejętność pracy koncepcyjnej, sporządzania pisemnych informacji i opracowań, podejmowania decyzji,
o komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność organizacji pracy,
o odporność na stres,
o umiejętność obsługi komputera (MS Office).

wymagania dodatkowe

* 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z orzecznictwem w zakresie gospodarki nieruchomościami,
* znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na komunikatywnym,
* wiedza z zakresu orzecznictwa, rolnictwa i geodezji rolnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu staż pracy.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wszystkie wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: (0-22) 623-20-41.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-25

pod adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
lub osobiście w MRiRW, pok. 139
z dopiskiem: „oferta pracy – Gł. Specjalista w Dep. GZ".

elsinore - 15 Czerwiec 10, 15:04

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw obsługi merytorycznej projektów internetowych w Centrum Informacyjnym Rządu

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie materiałów merytorycznych na strony internetowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
* monitoring ścieżki legislacyjnej rządowych projektów aktów prawnych,
* przygotowywanie analiz, tez, materiałów i opracowań merytorycznych przed wystąpieniami publicznymi, wywiadami i innymi formami kontaktu z mediami,
* przygotowywanie materiałów prasowych przed, w trakcie i po wizytach oraz spotkaniach zagranicznych Prezesa Rady Ministrów,
* analiza danych gospodarczych krajowych i zagranicznych,
* przygotowywanie okresowych i tematycznych materiałów informacyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze komunikacji publicznej lub politycznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o biegła znajomość procesu legislacyjnego,
o znajomość zasad komunikacji i funkcjonowania mediów,
o umiejętność redakcji tekstów.

wymagania dodatkowe

* wiedza z zakresu problematyki europejskiej,
* znajomość zasad PR,
* znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym,
* doświadczenie w pracy dziennikarskiej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie we wskazanym obszarze.

Inne informacje:

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 694-75-28.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-25

pod adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Dyrektora Generalnego, pok. 234
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
z dopiskiem: BDG-7122/19(2)/24/10

elsinore - 15 Czerwiec 10, 15:06

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw katastru nieruchomości w Wydziale Katastru Nieruchomości Departamentu Informacji o Nieruchomościach

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Wspólna 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Monitorowanie prowadzenia Państwowego Rejestru Granic w celu zachowania standardów obowiązujących w tym zakresie, prawidłowości pozyskiwania, modernizacji i udostępniania danych
* Przygotowywanie projektów stanowiska Głównego Geodety Kraju dotyczących stosowania przepisów prawa w zakresie ewidencji gruntów i budynków celu wyjaśnienia wątpliwości, co do ich stosowania
* Monitorowanie sporządzania krajowych zbiorczych zestawień danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali w celu właściwego zebrania danych przekazywanych organom statystyki publicznej i organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
* Inicjowanie działania dotyczącego modernizacji i rozwoju systemów PRG i ewidencji gruntów i budynków w celu zachowania tych systemów w zgodności z obowiązującymi standardami i zapewnienia ich technicznego rozwoju dostosowanego do potrzeb użytkowników
* Uczestniczenie w pracach międzynarodowych komisji granicznych w celu pozyskiwania danych o granicach państwa dla potrzeb PRG i ewidencji gruntów i budynków
* Przygotowywanie dokumentacji do udzielenia zamówienia publicznego z zakresu PRG oraz ewidencji gruntów i budynków w celu realizacji zamówienia
* Współuczestniczenie w przygotowaniu projektów przepisów prawa i standardów technicznych dotyczących PRG i ewidencji gruntów, w celu zapewnienia spójności z obowiązującymi przepisami prawa
* Opiniowanie projektów aktów prawnych w celu wyeliminowania niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie geodezji i kartografii

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe geodezyjne lub prawnicze, lub administracyjne
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowisku związanym z ewidencją gruntów i budynków
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z różnych dziedzin prawa, w szczególności ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, oraz znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz finansów publicznych
o znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
o zdolność logicznego myślenia i wyciągania wniosków
o umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Przesłane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 661 82 80.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-25


pod adres:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wspólna 2
00-926 Warszawa

z dopiskiem: „Ogłoszenie nr 124521 – główny specjalista, KN/WKN/2”

elsinore - 15 Czerwiec 10, 15:06

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Wydziale Obszarów Zależnych od Rybactwa Departamentu Rybołówstwa

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* udział w przygotowywaniu założeń funkcjonowania sieci lokalnych grup rybackich i obszarów zależnych od rybactwa w celu prawidłowej realizacji Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 w zakresie osi priorytetowej 4,
* współpraca przy przygotowywaniu kampanii informacyjnej na rzecz beneficjentów w zakresie rozpropagowania na terenie kraju idei tworzenia się lokalnych grup rybackich w celu skutecznej realizacji osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013,
* udział w procesie wyłaniania lokalnych grup rybackich na obszarach zależnych od rybactwa, z ramienia instytucji zarządzającej PO RYBY 2007-2013 w celu zapewnienia realizacji osi priorytetowej 4,
* opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz założeń wdrażania osi priorytetowej 4 w celu prawidłowej realizacji i zarządzania PO RYBY 2007-2013,
* opracowywanie projektów porozumień oraz stanowisk, a także sposobów załatwiania spraw w celu prawidłowej realizacji PO RYBY 2007-2013,
* uczestnictwo w spotkaniach, w tym wyjazdowych, z pracownikami Komisji Europejskiej w zakresie opracowywania i modyfikowania dokumentów programowych w zakresie osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ,preferowane humanistyczne, prawnicze lub z zakresu zarządzania i marketingu.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
o umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
o umiejętność pracy w grupie,
o gotowość do krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych.

wymagania dodatkowe

* 6-miesięczne doświadczenie w pracy w obszarze funduszy unijnych, w administracji publicznej,
* znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
* wiedza w zakresie funduszy europejskich,
* przeszkolenie w zakresie funduszy unijnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wszystkie wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: (0-22) 623-20-41.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-25


pod adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
lub osobiście w MRiRW, pok. 139
z dopiskiem: „oferta pracy – Referendarz w Dep. RYB”.

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:22

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw mapy zasadniczej i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Wspólna 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Rozpatruje sprawy związane z zakładaniem i aktualizacją mapy zasadniczej oraz GESUT na obszarze kraju w celu ujednolicenia i uporządkowania tych opracowań na obszarze kraju
* Opracowuje z dwuletnim wyprzedzeniem projekty programu badań statystycznych oraz projekty formularzy sprawozdawczych z zakresu mapy zasadniczej, GESUT oraz szczegółowej osnowy geodezyjnej w celu realizacji badań z tego zakresu
* Gromadzi, analizuje i weryfikuje dane oraz opracowuje tablice wynikowe z informacji pozyskanych w procesie przeprowadzonych badań statystycznych w celu wykonania interpretacji porównawczych
* Uczestniczy w pracach zespołów nowelizujących przepisy prawne i techniczne w celu usprawnienia i ujednolicenia realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb zakładania mapy zasadniczej i GESUT
* Uczestniczy w opiniowaniu wewnętrznych i zewnętrznych projektów aktów prawnych w celu zapewnienia ich zgodności i spójności z przepisami obowiązującymi w dziedzinie geodezji i kartografii
* Uczestniczy w rozpatrywaniu wniosków, zażaleń, skarg i listów od osób prawych i fizycznych w zakresie mapy zasadniczej oraz GESUT w celu wydania opinii w zakresie zgodności i spójności z przepisami obowiązującymi w dziedzinie geodezji i kartografii
* Przygotowuje wnioski, uczestniczy w postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzi dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań, w tym przygotowuje projekty umów cywilnoprawnych, a także uczestniczy w odbiorach zamówień w celu dokonania zakupu dostaw i usług z zakresu mapy zasadniczej i GESUT i zapewnienia prawidłowej realizacji planu rzeczowo-finansowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe geodezyjne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonawstwie geodezyjnym m.in. w realizacji prac dotyczących mapy zasadniczej i GESUT
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Znajomość przepisów prawnych i technicznych z dziedziny geodezji i kartografii oraz z dziedzin pokrewnych
o Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
o Umiejętność redagowania i analizy pism urzędowych
o Dobra znajomość narzędzi GIS
o Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office

wymagania dodatkowe

* Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej dotyczące m.in. realizacji zadań z zakresu mapy zasadniczej i GESUT
* Posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Przesłane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 661 82 80.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-28


pod adres:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wspólna 2
00-926 Warszawa

z dopiskiem: „Ogłoszenie nr 124574 – starszy specjalista GI/MUD/4”

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:22

Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Wydziale Zarządzania PO IG i SPO-WKP w Departamencie Funduszy Europejskich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* w zakresie projektów konkursowych: przygotowywanie kryteriów wyboru i ich opisu, opracowywanie wzorów dokumentacji aplikacyjnych, nadzorowanie procesu wyboru, oceny i wdrażania projektów dokonywanych przez Instytucje Wdrążające,
* w zakresie projektów indywidualnych i systemowych: przygotowywanie kryteriów wyboru i ich opisu, dokonywanie wyboru i oceny, nadzorowanie przygotowywania i realizowania projektów oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji działań,
* udział w zarządzaniu procedurami oraz nadzorowanie prawidłowego stosowania procedur przez Instytucje Wdrażające,
* opiniowanie listy wybranych projektów przygotowywanych przez Instytucje Wdrażające oraz zapewnianie przestrzegania oraz stosowania procedur odwoławczych dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym,
* udział w przygotowywaniu umów z beneficjentami projektów, w tym umów wstępnych z beneficjentami projektów indywidualnych,
* opracowywanie informacji o stanie wdrażanych Programów i realizowanych projektów (również w języku angielskim),
* weryfikowanie wniosków o płatność beneficjentów projektów indywidualnych i systemowych,
* współuczestniczenie w kontrolach realizacji działań w Instytucjach Wdrażających (Instytucjach Pośredniczących II stopnia) oraz kontrolach projektów na miejscu ich realizacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
o znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
o znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych,
o znajomość horyzontalnych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dla PO IG w zakresie programowania i wdrażania,
o znajomość tematyki związanej z pomocą publiczną,
o znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
o umiejętność skutecznego komunikowania się,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, poczty elektronicznej, Internetu.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie zawodowe przy projektach unijnych,
* ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej,
* znajomość zagadnień z zakresu przedsiębiorczości oraz innowacyjności.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub aktualne zaświadczenie zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku)
* ew. kopie dokumentów potwierdzających ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
* w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub nostryfikacji dyplomu.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(22) 693-45-49.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-29

pod adres:

Ministerstwo Gospodarki
00-507 Warszawa
lub składać w kancelarii, pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DFE-52”

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:23

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw kontroli ochrony informacji niejawnych w Wydziale Kontroli Ochrony Informacji Niejawnych i Postępowań Sprawdzających Biura Ochrony Informacji Niejawnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* udział w kontrolach w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych
* uczestniczenie w kontrolach doraźnych z zakresu ochrony informacji niejawnych
* przygotowywanie projektów decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawach związanych ze sprawą klauzuli i udostępnianiem materiałów innych niż operacyjne
* opracowywanie dokumentacji z prowadzonych kontroli
* udział w opracowywaniu rocznych sprawozdań z kontroli ochrony informacji niejawnych
* współpraca z komórkami organizacyjnymi ministerstwa w ramach prowadzonych kontroli

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego ,
o znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych
o umiejętność organizacji pracy własnej
o umiejętność pracy w zespole
o umiejętność analizy i syntezy informacji
o umiejętność skutecznego komunikowania się

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w prowadzeniu kontroli

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej

Inne informacje:

Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BOIN/WKOINiPS – starszy specjalista
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), oferty niekompletne oraz rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.mswia.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (0-22) 601 – 39 – 90, (0-22) 601-47-54

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30

pod adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji –
Wydział Rekrutacji i Analizy Stanowisk Pracy,
ul. Batorego 5,
02-591 Warszawa

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:23

Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor w Departamencie Reprywatyzacji i Rekompensat

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. nr 169 poz.1418 z późn. zm. ), dotyczących prowadzenia rejestru centralnego osób uprawnionych do rekompensaty, działającego w ramach ogólnokrajowego systemu informatycznego, a w szczególności:
* weryfikacja kompletności i prawidłowości formalnej danych osób uprawnionych zawartych w rejestrach wojewódzkich i przekazanych do rejestru centralnego, w celu wypłaty rekompensaty
* opracowywanie i przekazywanie do Banku Gospodarstwa Krajowego wykazów osób uprawnionych w celu wypłaty rekompensat przez BGK
* sporządzanie zestawień zbiorczych wypłaconych przez BGK rekompensat osobom uprawnionym
* dokonywanie korekt danych zawartych w rejestrze centralnym na podstawie wniosków poszczególnych urzędów wojewódzkich oraz Banku Gospodarstwa Krajowego
* współpraca z urzędami wojewódzkimi, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi MSP w zakresie gromadzenia danych osób uprawnionych, w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r.
* współpraca z odpowiednimi instytucjami i komórkami Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie funkcjonowania systemu informatycznego obsługującego rejestr centralny
* rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie wypłat rekompensat i uprawnień zabużańskich, w celu realizacji ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. oraz udzielanie osobom fizycznym i prawnym informacji o realizacji uprawnień zabużańskich w obecnym stanie prawnym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Kodeksu Cywilnego
o znajomość procedur administracyjnych

wymagania dodatkowe

* znajomość programów bazodanowych oraz systemów informatycznych
* znajomość zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia „poświadczenia bezpieczeństwa” uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSP, w dziale ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie naboru telefonicznie lub na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 1 miesiąca. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 695-87-57.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-26


pod adres:

Ministerstwo Skarbu Państwa
Biuro Kadr i Szkolenia
ul. Krucza 36/ Wspólna 6
00-522 Warszawa
pok. 482
z dopiskiem na kopercie „oferta na stanowisko starszego inspektora w DRiR”

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:24

Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Wydziale Organizacji i Koordynacji w Departamencie Jednostek Nadzorowanych i Podległych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora,
* prowadzenie terminarza spotkań, narad Dyrektora i Zastępcy Dyrektora oraz przygotowywanie obsługi organizacyjno-recepcyjnej spotkań z interesantami,
* sporządzanie standardowych pism na polecenie Dyrektora i Zastępcy Dyrektora,
* przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych,
* prowadzenie rejestru pism niejawnych,
* sporządzanie listy obecności pracowników Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych oraz rejestrowanie ich absencji,
* archiwizowanie i przekazywanie akt spraw Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora do Archiwum Ministerstwa Gospodarki.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zasad funkcjonowania służby cywilnej,
o umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
o znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
o umiejętność skutecznego komunikowania się,
o umiejętność organizacji pracy,
o umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, poczty elektronicznej, Internetu.

wymagania dodatkowe

* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,tajne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub aktualne zaświadczenie zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku)
* ew. kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”
* w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub nostryfikacji dyplomu.

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-42-50.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-28


pod adres:

Ministerstwo Gospodarki
00-507 Warszawa
lub składać w kancelarii, pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DNP-51”

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:27

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw koordynacji współpracy transgranicznej i międzyregionalnej (z Federacją Rosyjską, w tym Obwodem Kaliningradzkim i Regionem St. Petersburga, Litwą, Łotwą oraz Estonią) w Wydziale Współpracy Transgranicznej Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* koordynacja prac polskich części rad i komisji międzyrządowych współpracy transgranicznej i międzyregionalnej; prowadzenie sekretariatów, monitorowanie wykonania zaleceń, organizowanie posiedzeń oraz spotkań, przygotowywanie materiałów będących w kompetencji resortu SWiA,
* opiniowanie, przygotowywanie analiz i informacji oraz innych materiałów merytorycznych dla potrzeb kierownictwa resortu w zakresie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej z Rosją, Litwą, Łotwą oraz Estonią oraz prowadzenie wykazu umów dotyczących tej współpracy
* udział w pracach grup roboczych i zespołów problemowych ds. współpracy transgranicznej i międzyregionalnej z Rosją, Litwą, Łotwą i Estonią, różnego szczebla, jak również w przygotowaniach konferencji i seminariów dotyczących przedmiotowej problematyki
* współpraca z jednostkami administracji centralnej, terenowej administracji rządowej, samorządami, organami statutowymi euroregionów i instytucjami pozarządowymi w zakresie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej RP z Rosją, Litwą, Łotwą oraz Estonią
* monitorowanie współpracy zagranicznej samorządów ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Rosją, Litwą, Łotwą oraz Estonią
* współuczestnictwo w nawiązywaniu współpracy z Rosją, Litwą, Łotwą oraz Estonią w formie bilateralnych projektów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu stosunków międzynarodowych, politologii, administracji lub europeistyki
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego we współpracy międzynarodowej (w tym: staże, praktyki, wolontariat),
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wiedza z zakresu problematyki międzynarodowej
o znajomość procedur administracyjnych
o znajomość języka angielskiego oraz języka rosyjskiego
o umiejętność organizacji pracy własnej
o umiejętność pracy w zespole
o umiejętność analizy i syntezy informacji
o umiejętność skutecznego komunikowania się
o dyspozycyjność

wymagania dodatkowe

* doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
* kopia dokumentów potwierdzających posiadanie kompetencji językowych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej

Inne informacje:

Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: DUEiWM/WWT - specjalista
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), oferty niekompletne oraz rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.mswia.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (0-22) 601–43-09, (0-22) 601-47-54.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30

pod adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji –
Wydział Rekrutacji i Analizy Stanowisk Pracy,
ul. Batorego 5,
02-591 Warszawa

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:29

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Prognoz Fiskalnych Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* projektowanie, budowanie i utrzymywanie bazy danych dla mikrosymulacyjnego modelu sektora gospodarstw domowych,
* projektowanie modelu mikrosymulacyjnego i opracowywanie analiz skutków zmian w polityce fiskalnej,
* współpraca przy analizie potrzeb informacyjnych kierownictwa Ministerstwa Finansów w obszarze analiz i symulacji w zakresie skutków zmian finansowych w polityce fiskalnej kraju,
* współpraca z innymi departamentami Ministerstwa Finansów oraz innymi resortami w celu rozwoju modelu i implementacji algorytmów symulacyjnych zgodnych z przepisami prawa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe informatyczne lub ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2),
o doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku i 3 miesięcy w obszarze projektowania i oprogramowania baz danych,
o umiejętność zaawansowanego projektowania baz danych w środowiskach MS SQL lub Oracle,
o umiejętność programowania w języku T-SQL (MS SQL) lub PL-SQL (Oracle SQL),
o zdolność do pracy pod presja czasu,
o umiejętność organizacji pracy własnej,
o zdolności analityczne.

wymagania dodatkowe

* specjalizacja w zakresie metod ilościowych lub projektowania baz danych,
* ukończone kursy informatyczne z zakresu VB, Access, SPSS,Clementine,
* znajomość innych pakietów statystyczno-ekonometrycznych,
* umiejętność programowania systemów z użyciem platformy MS.NET Framework,
* znajomość metod przetwarzania i obróbki statystycznej danych w środowiskach pakietów statystycznych – np. SPSS lub innych alternatywnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30

pod adres:

Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem: ,,Oferta pracy- 2010/20/ PF”

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:29

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw audytu wewnętrznego w Samodzielnym Wydziale Audytu Wewnętrznego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wykonywanie czynności wspomagających audytora wewnętrznego w przeprowadzaniu audytu wewnętrznego poprzez niezależne badanie systemów kontroli zarządczej w jednostce
* obsługa organizacyjna komitetu audytu, w tym współudział w przygotowaniu zbiorczych informacji o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej oraz proponowanych usprawnieniach kontroli
* prowadzenie sekretariatu Samodzielnego Wydziału Audytu Wewnętrznego
* współudział w przygotowaniu rocznego planu audytu wewnętrznego i planowania dla obszarów ryzyka na kolejne 3 lata
* współudział w przygotowaniu sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie audytu wewnętrznego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii, prawnicze lub administracyjne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych, rachunkowości lub administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi
o Umiejętność organizacji pracy własnej
o Umiejętność analizy i syntezy informacji
o Umiejętność skutecznego komunikowania się

wymagania dodatkowe

* Znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej

Inne informacje:


Zatrudnienie na zastępstwo.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty niekompletne i rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.mswia.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (0-22) 601–39–57 lub (0-22) 601-47-54.
Do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30


pod adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji –
Wydział Rekrutacji i Analizy Stanowisk Pracy,
ul. Batorego 5,
02-591 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: SWAW - specjalista

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:30

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw legislacji i obsługi prawnej w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Legislacji i Obsługi Prawnej II Departamentu Prawnego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opiniowanie projektów aktów prawnych pod względem prawnym i redakcyjnym,
* sporządzanie opinii prawnych o znacznym stopniu złożoności, w celu wyjaśniania i interpretacji przepisów prawa,
* uczestnictwo w konferencjach, naradach, zespołach i komisjach, w tym w szczególności w posiedzeniach Komisji Prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji,
* koordynowanie prac w sprawach zewnętrznych projektów aktów prawnych, dla których Departament Prawny jest departamentem wiodącym,
* udzielanie bieżącej pomocy prawno-legislacyjnej departamentom merytorycznym,
* weryfikowanie, przed przedłożeniem do podpisu, projektów aktów prawnych i przygotowywanie dokumentacji do podpisu Ministra Finansów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budżet, finanse publiczne lub instytucje finansowe.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu kompetencji Ministra Finansów,
o dokładność, obowiązkowość,
o umiejętność analizowania i wnioskowania,
o umiejętność interpretacji przepisów,
o umiejętność negocjowania i argumentowania,
o odporność na stres.

wymagania dodatkowe

* 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji rządowej,
* znajomość programów prawniczych Lex, Legalis,
* znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu komunikatywnym,
* znajomość zasad techniki legislacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z budżetem, finansami publicznymi lub instytucjami finansowymi.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-26

pod adres:

Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem: „Oferta pracy – 2010/069/PR”

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:31

Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Zarządzania PO IG i SPO-WKP w Departamencie Funduszy Europejskich

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Gospodarki
Pl.Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* w zakresie projektów konkursowych: przygotowywanie kryteriów wyboru i ich opisu, opracowywanie wzorów dokumentacji aplikacyjnych, nadzorowanie procesu wyboru, oceny i wdrażania projektów dokonywanych przez Instytucje Wdrążające,
* w zakresie projektów indywidualnych i systemowych: przygotowywanie kryteriów wyboru i ich opisu, dokonywanie wyboru i oceny, nadzorowanie przygotowywania i realizowania projektów oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji działań,
* nadzorowanie prawidłowego stosowania procedur przez Instytucje Wdrażające,
* opiniowanie listy wybranych projektów przygotowywanych przez Instytucje Wdrażające oraz zapewnianie przestrzegania oraz stosowania procedur odwoławczych dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym,
* przygotowywanie umów z beneficjentami projektów, w tym umów wstępnych z beneficjentami projektów indywidualnych,
* opracowywanie informacji o stanie wdrażanych Programów i realizowanych projektów (również w języku angielskim),
* weryfikowanie wniosków o płatność beneficjentów projektów indywidualnych i systemowych,
* współuczestniczenie w kontrolach realizacji działań w Instytucjach Wdrażających (Instytucjach Pośredniczących II stopnia) oraz kontrolach projektów na miejscu ich realizacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w szczególności ustawy o Narodowym Planie Rozwoju,
o znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
o znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych,
o znajomość horyzontalnych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dla PO IG w zakresie programowania i wdrażania,
o znajomość tematyki związanej z pomocą publiczną,
o znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
o umiejętność skutecznego komunikowania się,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, poczty elektronicznej, Internetu.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie zawodowe przy projektach unijnych,
* ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej,
* znajomość zagadnień z zakresu przedsiębiorczości oraz innowacyjności.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub aktualne zaświadczenie zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku)
* ew. kopie dokumentów potwierdzających ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej
* w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub nostryfikacji dyplomu.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(22) 693-45-49.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-29

pod adres:

Ministerstwo Gospodarki
00-507 Warszawa
lub składać w kancelarii, pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DFE-50”

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:32

Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Wydziale Wspierania Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Departamencie Instrumentów Wsparcia ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Gospodarki
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie spraw związanych z realizacją poddziałania 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarki,
* udział w opracowywaniu dokumentów i materiałów stanowiących podstawę do wykonania zadań w ramach poddziałania 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów,
* współpraca z siecią wsparcia eksportu/biznesu/handlu, w tym z Centrami Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP (WPHI), z Instytucją Pośredniczącą i Instytucją Wdrażającą w zakresie poddziałania 6.2.1,
* prowadzenie działań informacyjnych w zakresie dostępnych instrumentów wsparcia przedsiębiorców, w tym poddziałania 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów aktów prawnych dotyczących problematyki funduszy strukturalnych,
o znajomość problematyki zarządzania projektami,
o wiedza na temat źródeł finansowania działalności eksportowej przedsiębiorstw,
o znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
o umiejętności negocjacyjne,
o umiejętność organizacji pracy,
o umiejętność skutecznego komunikowania się,
o umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, poczty elektronicznej, Internetu.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie zawodowe w obszarze funduszy strukturalnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku)
* w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub nostryfikacji dyplomu.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-53-89.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-21

pod adres:

Ministerstwo Gospodarki
00-507 Warszawa
lub składać w kancelarii, pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DIW-49”

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:34

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista ds. prawnych w Departamencie Lotnictwa

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie projektów aktów normatywnych,
* uczestniczenie w pracach związanych z opracowywaniem merytorycznym aktów normatywnych przygotowanych przez inne podmioty,
* przygotowywanie stanowisk/opinii Ministerstwa Infrastruktury w zakresie projektów aktów normatywnych zewnętrznych w zakresie właściwości Stanowiska,
* monitorowanie regulacji prawnych UE i międzynarodowych organizacji lotniczych a także innych aktów normatywnych mających wpływ na lotnictwo cywilne i dokonywanie ocen i analiz niezbędnych do wypracowania stanowiska resortu w tych sprawach,
* przygotowywanie projektów stanowisk do korespondencji skierowanej do ministra właściwego ds. transportu bądź bezpośrednio do Departamentu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego obszarze prawa i legislacji w administracji publicznej.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
o znajomość ustawy Prawo lotnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
o znajomość KPA,
o znajomość procesu legislacyjnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzające niezbędne doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630 16 16.
Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl
Zachęcamy do składania aplikacji osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-29

pod adres:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy TL-60/10/1166”

elsinore - 16 Czerwiec 10, 13:42

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw rozpatrywania interwencji, skarg w zakresie rynku telekomunikacyjnego i pocztowego oraz postępowań mediacyjnych w Wydziale Kontroli Telekomunikacyjnej i Pocztowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Siemianowice Śląskie
ul. Wróblewskiego 75
41-106 Siemiwnowice Śląskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie, rozpatrywanie wniosków o interwencję oraz skarg dotyczących dostarczania lub świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych, kierowanych przez odbiorców tych usług i przygotowywanie wystąpień do operatorów;
* prowadzenie postępowań mediacyjnych w sporach pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i ich abonentami oraz w sporach pomiędzy operatorami pocztowymi i konsumentami ich usług;
* prowadzenie postępowań kontrolnych i pokontrolnych z zakresu rynku pocztowego;
* prowadzenie rejestru postępowań mediacyjnych, interwencyjnych i skargowych rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe z zakresu telekomunikacji lub pokrewne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wiedza z zakresu rynku telekomunikacyjnego i pocztowego oraz znajomość przepisów z zakresu telekomunikacji, poczty oraz postępowania administracyjnego;
o umiejętność analitycznego myślenia, terminowość;
o prawo jazdy kategorii B;
o umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie z zakresu KPA, Kodeksy cywilnego;
* przeszkolenie z zakresu telekomunikacji;
* przeszkolenie z zakresu poczty;
* znajomość obsługi programu MARTA, DOK.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia prawa jazdy kat. B.

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane. Spełnienie wymogów formalnych nie jest równoznaczne z zaproszeniem do dalszej procedury selekcji. Nie otrzymanie zaproszenia do wzięcia udziału
w rozmowach kwalifikacyjnych lub w kolejnych etapach procedury rekrutacyjnej w ciągu 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, równoznaczne jest z negatywnym rozpatrzeniem oferty. Po zakończeniu procesu naboru wszystkie oferty zostaną zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30

pod adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji i Kadr
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
z dopiskiem „Siemianowice Śląskie - Specjalista

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:36

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: naczelnik Wydziału Kontroli Funduszy Strukturalnych 2 w Departamencie Kontroli i Nadzoru

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie zadań kontrolnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
* Koordynowanie opracowywania i bieżąca aktualizacja planów kontroli i wizytacji;
* Koordynowanie sporządzania sprawozdań z realizacji Rocznego Planu Kontroli;
* Nadzór nad prowadzeniem kontroli finansowanych projektów oraz kontroli prawidłowości wykorzystania środków przez beneficjentów na miejscu realizacji projektów;
* Przygotowywanie zestawień o wykrytych w trakcie kontroli nieprawidłowościach;
* Nadzór nad przygotowywaniem informacji pokontrolnych oraz raportów o wykrytych w trakcie kontroli nieprawidłowościach;
* Bieżący nadzór nad terminowością i kompletnością danych w zakresie przeprowadzonych kontroli wprowadzanych do Krajowego Systemu Informatycznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe (preferowane o profilu ekonomicznym, prawniczym lub technicznym)
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w tym minimum 1 rok na stanowisku związanym z kierowaniem/koordynowaniem pracy zespołu
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zasad kontroli funduszy strukturalnych,
o znajomość przepisów i problematyki: ustawy o służbie cywilnej, zamówieniach publicznych, finansach publicznych oraz o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
o znajomość wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli, sprawozdawczości oraz kwalifikowalności wydatków;
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
o dyspozycyjność (częste wyjazdy służbowe),
o umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, planowania i organizacji pracy,
o umiejętność skutecznej komunikacji;
o umiejętność zarządzania personelem;
o zaangażowanie, inicjatywa i samodzielność.

wymagania dodatkowe

* 2 lata doświadczenia zawodowego w jednym z obszarów (kontrola, audyt, zamówienia publiczne, zarządzanie projektami) lub na samodzielnym stanowisku w dziale finansowym;
* znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171). (oświadczenie dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* ew. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
* ew. kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego.

Inne informacje:

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uznaje się datę stempla pocztowego widniejącego na kopercie.
Wybrani kandydaci, z listy osób spełniających wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022 52 92 733.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-27

pod adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53
lub składać w Biurze Podawczym przy wejściu głównym, z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie „Naczelnik Wydziału – DKN 35/06”

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:36

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Zespole ds. Obsługi Finansowej Pomocy Technicznej PO IŚ w Departamencie Finansowania Szkół Wyższych o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadajace obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Przygotowywanie projektów wniosków o płatność od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej PO IiŚ w ramach realizacji rocznych planów działań PT PO IiŚ;
* Weryfikacja wniosków o refundację kosztów dla projektów realizowanych przez Instytucję Wdrażającą w ramach PT PO IiŚ, otrzymywanych przez IP w trybie miesięcznym bądź kwartalnym;
* Opracowywanie części sprawozdawczej wniosków o płatność w ramach PO IiŚ;
* Wprowadzanie danych dotyczących Priorytetu XIV PO IiŚ do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) SIMIK;
* Przygotowanie informacji dla celów opracowania raportów z realizacji projektów PT PO IiŚ;
* Przygotowywanie informacji dotyczących prognozowania wydatków z realizowanych projektów pomocy technicznej w ramach PO IiŚ;
* Przygotowywanie części dokumentacji na potrzeby projektów Rocznych Planów Działań w ramach PT PO IiŚ dla Instytucji Zarządzającej;
* Przygotowywanie propozycji budżetu MNiSW w zakresie Pomocy Technicznej PO IiŚ w części 38.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie (preferowane wyższe)
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie środków pomocowych UE
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość obowiązujących aktów prawnych dotyczących przepisów ogólnych w zakresie funduszy strukturalnych,
o znajomość szczegółowych wytycznych w zakresie realizacji PO IŚ,
o znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
o umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel),
o samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
o umiejętność myślenia analitycznego,
o umiejętność organizowania,
o współdziałanie i komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* współdziałanie i komunikatywność.
* umiejętność pracy z bazą danych KSI SIMIK.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uznaje się datę stempla pocztowego widniejącego na kopercie.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu Wybrani kandydaci, z listy osób spełniających wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022 5292 733.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-27


pod adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Wspólna 1/3,
00-529 Warszawa 53
lub składać w Biurze Podawczym przy wejściu głównym, z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie „Inspektor – DFS 34/06”

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:37

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Zespole ds. Finansowania Działalności Dydaktycznej w Departamencie Finansowania Szkół Wyższych o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadajace obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Gromadzenie i weryfikacja jednostkowych sprawozdań finansowych (np. rachunków strat i zysków, bilansów uczelni publicznych);
* Gromadzenie i weryfikacja jednostkowych sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni publicznych;
* Współpraca z GUS przy weryfikowaniu danych zawartych w sprawozdaniu finansowym na wzorze F-01/s "Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych za rok..." w zakresie uczelni publicznych części 38 „Szkolnictwo wyższe”;
* Monitorowanie zmian w rozwiązaniach systemowych zawartych w aktach prawnych mających bezpośredni lub pośredni wpływ na gospodarkę finansową uczelni publicznych oraz opiniowanie aktów prawnych w tym obszarze;
* Współudział w pracach legislacyjnych dotyczących spraw szkolnictwa wyższego w celu wprowadzenia rozwiązań systemowych w zakresie wewnętrznych i zewnętrznych aktów normatywnych;
* Gromadzenie danych jednostkowych z obowiązującej sprawozdawczości dotyczących gospodarki finansowej uczelni publicznych, w układzie wieloletnim wg poszczególnych uczelni;
* Współudział w konstrukcji projektu wydatków budżetu państwa części 38 „Szkolnictwo wyższe”;
* Współudział w opracowywaniu materiałów budżetowych dla Ministerstwa Finansów, Sejmu i Senatu w zakresie budżetu części 38 „Szkolnictwo wyższe”.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe (preferowane z zakresu ekonomii, rachunkowości lub studia podyplomowe z tego zakresu)
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów i problematyki dotyczącej: ustawy o finansach publicznych, zasad rachunkowości,
o umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel),
o samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
o umiejętność radzenia sobie ze stresem,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność planowania zadań i organizowania czasu pracy,
o komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* 6 miesięcy doświadczenia na stanowisku związanym ze sprawozdawczością finansową,
* znajomość przepisów i problematyki dotyczącej obszaru szkolnictwa wyższego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uznaje się datę stempla pocztowego widniejącego na kopercie.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu Wybrani kandydaci, z listy osób spełniających wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022 5292 733.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-27


pod adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53
lub składać Biurze Podawczym przy wejściu głównym, z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie „Specjalista -DFS 33/06”

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:37

Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Monitorowania Programów Offsetowych i Obsługi Komitetu do Spraw Umów Offsetowych w Departamencie Programów Offsetowych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Gospodarki
Pl.Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* monitorowanie realizacji zawartych umów offsetowych,
* uczestniczenie w przygotowywaniu założeń do ofert offsetowych przez zagranicznych dostawców oraz w analizowaniu i ocenianiu ofert offsetowych zagranicznych dostawców, projektów zobowiązań offsetowych,
* prowadzenie spraw związanych z międzynarodową współpracą z zakresu problematyki offsetowej, w tym uczestniczenie na forum UE i NATO,
* uczestniczenie w negocjowaniu warunków umów offsetowych,
* przygotowywanie informacji i notatek na temat realizacji zobowiązań offsetowych ujętych w monitorowanych umowach offsetowych dla kierownictwa ministerstwa i Komitetu do Spraw Umów Offsetowych,
* analizowanie sprawozdań zagranicznych dostawców z realizacji zobowiązań offsetowych,
* uczestniczenie w kontrolach prawidłowości realizacji zobowiązań offsetowych u offsetobiorców,
* prowadzenie ewidencji dokumentacji dotyczącej monitorowanych umów offsetowych (zobowiązań offsetowych).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe , preferowane kierunki: ekonomia, administracja lub prawo.
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów regulujących problematykę offsetową (procedur związanych z zawieraniem umów offsetowych oraz realizacją zobowiązań wynikających z takich umów ),
o umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
o znajomość zasad funkcjonowania przedsiębiorstw o różnych formach własności,
o znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
o znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
o umiejętność stosowanie prawa w praktyce,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność skutecznego komunikowania się,
o umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, poczty elektronicznej, Internetu.

wymagania dodatkowe

* ukończone szkolenie z technik negocjacyjnych,
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”,
* znajomość ustawy o finansach publicznych,
* znajomość prawa gospodarczego,
* doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku)
* ew. kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenie z technik negocjacyjnych
* ew. kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
* w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub nostryfikacji dyplomu.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-51-90.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-01


pod adres:

Ministerstwo Gospodarki
00-507 Warszawa
lub składać w kancelarii, pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DOF-55”

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:38

Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Zespole ds. Organizacyjnych w Departamencie Regulacji Gospodarczych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Gospodarki
Pl.Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie projektów regulaminów wewnętrznych departamentu, projektów decyzji dyrektora departamentu oraz propozycji procedur związanych z funkcjonowaniem departamentu,
* współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników departamentu,
* przygotowywanie okresowych informacji i analiz dotyczących stanu realizacji zadań departamentu ujętych w planie działania Ministerstwa Gospodarki oraz Rady Ministrów,
* prowadzenie prac związanych z planowaniem budżetu departamentu, w tym budżetu zadaniowego, analizowanie i przedkładanie sprawozdań z wykorzystania środków budżetowych,
* opracowanie ścieżek audytu oraz oceny ryzyka dla zadań realizowanych przez departament,
* prowadzenie rejestru zawieranych umów związanych z realizacją zadań departamentu oraz opracowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień dyrektora i zastępców dyrektora.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o służbie cywilnej,
o umiejętności analityczne,
o umiejętność organizacji pracy,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność skutecznego komunikowania się,
o umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office, Internet, poczta elektroniczna.

wymagania dodatkowe

* znajomość ustawy o finansach publicznych,
* znajomość tematyki związanej z zarządzaniem jakością w administracji publicznej,
* doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* ew. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
* w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub nostryfikacji dyplomu.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-59-22.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-22

pod adres:

Ministerstwo Gospodarki
00-507 Warszawa
lub składać w kancelarii, pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DRE-54”

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:38

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw kontroli w Wydziale Kontroli w Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadajace obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przeprowadzanie kontroli systemowych w Instytucjach Pośredniczących II stopnia (IP2), kontroli projektów systemowych i konkursowych w PO KL,
* sporządzanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli oraz zapoznawanie się z dokumentacją projektu,
* sporządzanie informacji pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli oraz formułowanie i rekomendowanie zaleceń pokontrolnych,
* sprawowanie roli tzw. opiekuna IP2 tj. monitorowanie funkcjonowania IP2 z wywiązywania się z nałożonych na nią obowiązków w zakresie określonym w porozumieniu z IP2 oraz dokumentach programowych,
* przygotowywanie, rekomendowanie do zatwierdzenia Rocznych Planów kontroli IP2.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem kontroli i/lub w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o komunikatywna znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego,
o znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
o znajomość problematyki związanej z nadzorem i kontrolą tj.: znajomość procedur postępowania kontrolnego oraz przepisów prawa związanych z kontrolą prowadzoną przez organy administracji publicznej;
o wiedza z zakresu pomocy publicznej;
o znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości;
o znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
o znajomość zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego;
o umiejętność analizy i syntezy informacji;
o umiejętność dokumentowania ustaleń kontroli;
o obsługa komputera: Access, MS Word, Excel, Lex, poczta elektroniczna, Internet.

wymagania dodatkowe

* znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
* znajomość procedury Instytucji Pośredniczącej w PO KL i Instytucji Wdrażającej w SPO RZL;
* znajomość Instrukcji Wykonawczych oraz Wytycznych w zakresie procedury odwoławczej dla programów operacyjnych PO KL;
* znajomość programów: SIMIK, KSI, PEFS;
* znajomość dokumentów programowych tj.: Zasady Kontroli w ramach PO KL 2007-2013, Zasady Finansowania, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL;
* znajomość zasad konkurencyjności;
* znajomość ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o wykonaniu zlecenia/dzieła).

Inne informacje:

Oferujemy:
- umowę o pracę (na zastępstwo),
- ciekawe zadania,
- pracę w dużej organizacji,
- doskonalenie zawodowe.

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 661-13-94

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30


pod adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DWF-4
(o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MPiPS)

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:38

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz do Wydziału Legislacji Zewnętrznej w Departamencie Prawnym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie procesu uzgodnień dokumentów rządowych,
* opracowywanie projektów stanowisk Ministra Infrastruktury do projektów aktów prawnych nadsyłanych przez inne resorty w ramach uzgodnień międzyresortowych,
* przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Ministrów,
* przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komitetu Rady Ministrów,
* reprezentowanie Ministra Infrastruktury w posiedzeniach Komisji Prawniczych organizowanych przez Rządowe Centrum Legislacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o ogólna wiedza na temat zadań Ministra Infrastruktury,
o znajomość procedury legislacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630 16 16.
Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl
Zachęcamy do składania aplikacji osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-29

pod adres:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy ML-61/10/1167”

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:39

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw kontroli w Wydziale Kontroli w Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadajace obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przeprowadzanie kontroli systemowych w Instytucjach Pośredniczących II stopnia (IP2), kontroli projektów systemowych i konkursowych w PO KL,
* sporządzanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli oraz zapoznawanie się z dokumentacją projektu,
* sporządzanie informacji pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli oraz formułowanie i rekomendowanie zaleceń pokontrolnych,
* sprawowanie roli tzw. opiekuna IP2 tj. monitorowanie funkcjonowania IP2 z wywiązywania się z nałożonych na nią obowiązków w zakresie określonym w porozumieniu z IP2 oraz dokumentach programowych,
* przygotowywanie, rekomendowanie do zatwierdzenia Rocznych Planów kontroli IP2.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem kontroli i/lub w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o komunikatywna znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego,
o znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
o znajomość problematyki związanej z nadzorem i kontrolą tj.: znajomość procedur postępowania kontrolnego oraz przepisów prawa związanych z kontrolą prowadzoną przez organy administracji publicznej;
o wiedza z zakresu pomocy publicznej;
o znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości;
o znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
o znajomość zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego;
o umiejętność analizy i syntezy informacji;
o umiejętność dokumentowania ustaleń kontroli;
o obsługa komputera: Access, MS Word, Excel, Lex, poczta elektroniczna, Internet.

wymagania dodatkowe

* znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
* znajomość procedury Instytucji Pośredniczącej w PO KL i Instytucji Wdrażającej w SPO RZL;
* znajomość Instrukcji Wykonawczych oraz Wytycznych w zakresie procedury odwoławczej dla programów operacyjnych PO KL;
* znajomość programów: SIMIK, KSI, PEFS;
* znajomość dokumentów programowych tj.: Zasady Kontroli w ramach PO KL 2007-2013, Zasady Finansowania, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL;
* znajomość zasad konkurencyjności;
* znajomość ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o wykonaniu zlecenia/dzieła).

Inne informacje:

Oferujemy:
- umowę o pracę,
- ciekawe zadania,
- pracę w dużej organizacji,
- doskonalenie zawodowe.

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 661-13-94

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30

pod adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DWF-3
(o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MPiPS)

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:40

Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Zespole ds. Prezydencji i Współpracy z Instytucjami UE w Departamencie Spraw Europejskich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie spraw związanych z przygotowaniami do polskiej Prezydencji w UE, w tym prowadzenie Sekretariatu projektu „Polska Prezydencja UE w MG”,
* współpraca w prowadzeniu spraw związanych z przygotowaniem MG do polskiej Prezydencji w zakresie działań komunikacyjnych i promocyjnych (w ramach Zespołu ds. Komunikacji i PR projektu „Polska Prezydencja UE w MG”) oraz w zakresie programowym (w ramach Zespołu ds. Programowych, w zakresie polityki energetycznej),
* prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra Gospodarki nad merytoryczną działalnością pionu Ministerstwa w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE oraz dokonywanie ich ocen,
* analizowanie priorytetów Prezydencji Rady UE, identyfikowanie tematów z zakresu kompetencji MG oraz monitorowanie stanu realizacji zadań będących we właściwości resortu,
* koordynowanie procesu wypracowywania priorytetów MG wobec kolejnych Prezydencji,
* prowadzenie spraw związanych z oceną realizacji priorytetów kolejnych Prezydencji UE w zakresie kompetencji MG, również pod kątem zgłaszanych przez MG postulatów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe , preferowane kierunki: ekonomia, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, prawo, integracja europejska.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość problematyki: integracji europejskiej, procesu decyzyjnego UE, podstaw prawa UE,
o wiedza z zakresu makroekonomii,
o znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
o umiejętności analitycznego myślenia,
o umiejętność syntetycznego ujmowania zagadnień,
o umiejętność skutecznego komunikowania się,
o umiejętności z zakresu wystąpień publicznych,
o umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, poczty elektronicznej, Internetu.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
* znajomość języka francuskiego lub niemieckiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* ew. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
* ew. kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych
* w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub nostryfikacji dyplomu.

Inne informacje:

Umowa na czas określony w celu zastępstwa do dnia 31.12.2010 r.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-50-75.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-22


pod adres:

Ministerstwo Gospodarki
00-507 Warszawa
lub składać w kancelarii, pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DSE-53”

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:42

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny księgowy resortu w Departamencie Budżetu i Administracji

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie rachunkowości Urzędu
* wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
* dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym
* sporządza plany budżetu Urzędu
* sporządza sprawozdania finasowe (bilans, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu jednostki), sprawozdania budżetowe oraz statystyczne
* nadzoruje pracę Wydziału Finansowo-Księgowego
* naliczanie i rozliczanie środków z ZFŚS

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe albo ekonomiczne średnie, policealne lub pomaturalne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych, a w przypadku wykształcenia średniego 6-letnia praktyka w księgowości w tym 3-letni staż pracy w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
o doświadczenie w przygotowywaniu budżetu i sporządzaniu sprawozdań budżetowych
o znajomość prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych
o niekaralność za przestępstwa popełnione przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe
o umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
o umiejetność stosowania prawa w praktyce;
o umiejętność kierowania zespołem
o komunikatywność

wymagania dodatkowe

* znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
* znajomość programów Xpertis Finanse i Księgowość, Płatnik, Lotus Notes, Trezor, Videotel

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie (świadectwa pracy, zaświadczenia)
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na postępowanie sprawdzające;
* oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przestepstwo karno-skarbowe

Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać treści wskazane w ogłoszeniu.
Wszystkie wymagane oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Proces rekrutacji trwa około1 miesiąca od momentu ukazania się ogłoszenia.
Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 022 55 60 355.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-27

pod adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
lub składać, z dopiskiem DBA-GKR, w Kancelarii UOKiK pok. 116 (w przypadku ofert przesyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

elsinore - 17 Czerwiec 10, 13:45

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz w Departamencie Informatyki

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188
00-950 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Zapewnia poprawne działanie drukowania w Urzędzie – w tym opieka nad serwerem wydruku, wdraża do eksploatacji oraz konfiguruje w systemie nowo zakupiony sprzęt drukujący oraz przygotowuje zamówienia na sprzęt do drukowania oraz materiały eksploatacyjne do drukarek.
* Obsługa systemu HelpDesk: przyjmowanie zgłoszeń użytkowników, usuwanie zgłaszanych usterek w pracy sprzętu i oprogramowania, analiza zgłaszanych problemów i opracowywanie rozwiązań do „bazy wiedzy”, koordynacja realizacji zgłoszeń.
* Przyjmowanie i włączanie do eksploatacji nowego sprzętu, wymiana sprzętu u użytkowników. Zarządzanie licencjami na oprogramowanie: ewidencjonowanie licencji, analiza zapotrzebowania na oprogramowanie. Przeglądanie logów systemowych, analiza i raportowanie wykrytych nieprawidłowości, opracowywanie rozwiązań zaistniałych problemów.
* Eksploatacja sprzętu informatycznego: przyjmowanie zgłoszeń usterek od pracowników, zgłaszanie sprzętu do napraw gwarancyjnych, przyjmowanie i włączanie do eksploatacji nowego sprzętu, wymiana sprzętu u użytkowników, ewidencja sprzętu i zmiana lokalizacji sprzętu.
* Zarządzanie i tworzenie kopii zapasowych logów systemowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie techniczne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Znajomość budowy i działania urządzeń informatycznych, w szczególności drukarek.
o Znajomość systemów operacyjnych rodziny Windows.
o Znajomość działania sieci komputerowych.
o Umiejętności argumentowania.

wymagania dodatkowe

* Język angielski komunikatywny.
* Wyższe informatyczne lub pokrewne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 196 z 2005 r., poz. 1631).
* Kopie świadectw pracy.

Inne informacje:

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-22) 579-00-67

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-27


pod adres:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Wydział Kadr i Szkolenia
Al. Niepodległości 188
00-950 Warszawa

elsinore - 21 Czerwiec 10, 08:49

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw kontroli w Wydziale Kontroli Departamentu Zezwoleń i Koncesji ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Domaniewska 36/38,
02-672 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie i wykonywanie kontroli działalności gospodarczej koncesjonowanej i regulowanej celem oceny jej legalności
* prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym opracowywanie projektów decyzji Ministra SWiA w sprawach cofnięcia, ograniczenia koncesji i wydania zakazu wykonywania działalności regulowanej oraz wykreślenia z rejestru
* analizowanie i weryfikowanie wpływających protokołów kontroli, informacji i zawiadomień w sprawach nieprawidłowości w działalności gospodarczej koncesjonowanej i regulowanej
* prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach skarg na działalność gospodarczą koncesjonowaną i regulowaną
* przygotowywanie pisemnych informacji, opracowywanie opinii i stanowisk departamentu na zapytania i wnioski
* opracowywanie okresowych informacji zbiorczych oraz materiałów statystycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wiedza z zakresu koncesjonowanej i regulowanej działalności gospodarczej
o znajomość procedur administracyjnych
o umiejętność organizacji pracy własnej
o umiejętność pracy w zespole
o umiejętność analizy i syntezy informacji
o umiejętność skutecznego komunikowania się.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej

Inne informacje:

Z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: DZiK-WK - specjalista
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), oferty niekompletne oraz rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.mswia.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (0-22) 601–17-44, (0-22) 601-47-54.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-02


pod adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji –
Wydział Rekrutacji i Analizy Stanowisk Pracy,
ul. Batorego 5,
02-591 Warszawa

elsinore - 21 Czerwiec 10, 08:50

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

prezes Urzędu poszukuje kandydatów na stanowisko: młodszy ekspert ds. produktów leczniczych w Wydziale Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych w Pionie Produktów Leczniczych ,

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* ocena formalna środowiskiem merytoryczna dokumentacji badania klinicznego. Badanie zgodności dokumentacji z wymaganymi Dobrej Praktyki Klinicznej oraz aktualnym stanem prawnym,
* wprowadzanie danych dotyczących badania klinicznego do europejskiej bazy EudraCT,
* wprowadzanie badań do ewidencji badań klinicznych,
* przygotowywanie decyzji, wezwań oraz pism w sprawie badań klinicznych do podpisu Ministra Zdrowia,
* przygotowywanie odpowiedzi na pisma kierowane do wydziału CEBK,
* analiza dokumentacji nowych ośrodków włączanych do badania oraz zmian w ośrodkach już uczestniczących pod kątem zgodności z Dobrą Praktyką Kliniczną i aktualnym stanem prawnym,
* obsługa podmiotów zewnętrznych,
* praca w europejskich grupach roboczych za granicą.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe medyczne lub pokrewne,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość prawa farmaceutycznego farmaceutycznego zakresie dotyczącym badań klinicznych,
o znajomość zasad Dobrej Praktyki Klinicznej,
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
o samodzielność wnioskowania,
o kreatywność,
o stosowanie prawa w praktyce,
o umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* dobra znajomość języka niemieckiego i francuskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów świadczących o dodatkowych kwalifikacjach lub umiejętnościach,
* kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie http://www.urpl.gov.pl; Praca;Druki dla osób ubiegających się o pracę),

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 4921140.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-28


pod adres:

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
ZĄBKOWSKA 41
03-736 WARSZAWA, z dopiskiem w liście motywacyjnym „Młodszy ekspert ds. produktów leczniczych w Wydziale Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych w Pionie Produktów Leczniczych ” oraz z numerem ogłoszenia.

elsinore - 21 Czerwiec 10, 08:50

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

prezes Urzędu poszukuje kandydatów na stanowisko: audytor wewnętrzny w Samodzielnym Stanowisku Pracy w Pionie Prezesa Urzędu,

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny procesów, systemów oraz procedur istniejących w Urzędzie w celu dostarczenia Prezesowi racjonalnego zapewnienia, o prawidłowości funkcjonowania mechanizmów zarządzania i kontroli wewnętrznej,
* dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny funkcjonowania Urzędu w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności oraz przejrzystości i jawności,
* podejmowanie działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
* prowadzenie analizy ryzyka podległego obszaru,
* opracowywanie i przedkładanie Prezesowi Urzędu: rocznego planu audytu wewnętrznego, programów zadań audytowych, sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych, sprawozdań z wykonywania planu audytu za rok poprzedni,
* informowanie Prezesa Urzędu o przypadkach naruszeń prawa i naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
* prowadzenie akt stałych i bieżących audytu wewnętrznego,
* współdziałanie z podmiotami upoważnionymi do przeprowadzenia kontroli i audytu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o co najmniej roczny staż pracy na stanowisku audytora wewnętrznego,
o bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonanych do tej ustawy, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, standardów audytu wewnętrznego, standardów kontroli finansowej, w jednostkach sektora finansów publicznych oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej,
o posiadanie co najmniej jednej z poniższych kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego: jeden z certyfikatów- CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, złożyła w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, posiada uprawnienia biegłego rewidenta,
o posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,
o umiejętność obsługi komputera,
o znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

wymagania dodatkowe

* 5-cio letni staż pracy,
* staż pracy w jednostkach administracji publicznej,
* umiejętność sprawnej komunikacji interpersonalnej,
* mile widziane posiadanie stopnia niepełnosprawności,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów świadczących o dodatkowych kwalifikacjach lub umiejętnościach,
* kopie świadectw pracy i kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie http://www.urpl.gov.pl; Praca;Druki dla osób ubiegających się o pracę),

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 4921140.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-28


pod adres:

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
ZĄBKOWSKA 41
03-736 WARSZAWA, z dopiskiem w liście motywacyjnym „audytor wewnętrzny w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Audytu Wewnętrznego w Pionie Prezesa Urzędu” oraz z numerem ogłoszenia.

elsinore - 21 Czerwiec 10, 08:52

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz do spraw rozwoju rynku finansowego w Wydziale Nadzoru i Wymogów Kapitałowych Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* współuczestniczenie w implementacji prawa europejskiego dotyczącego nadzoru nad rynkiem finansowym i wymogów kapitałowych instytucji finansowych,
* współuczestniczenie w przygotowywaniu i opiniowaniu polskich oraz wspólnotowych projektów regulacji prawnych dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym i wymogów kapitałowych instytucji finansowych,
* współuczestniczenie w opracowywaniu stanowiska strony polskiej oraz wkładów do takich stanowisk w zakresie projektów europejskich aktów prawnych, w szczególności związanych z nadzorem i wymogami kapitałowymi oraz uczestniczenie w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej,
* przygotowywanie interpretacji przepisów oraz odpowiedzi na wpływające pytania, skargi, wnioski oraz interpelacje i zapytania poselskie z zakresu nadzoru nad rynkiem finansowym oraz wymogów kapitałowych,
* opiniowanie projektów aktów prawnych przekazanych przez inne Departamenty lub organy administracji,
* obsługa przedstawiciela Ministra w Komisji Nadzoru Finansowego – przy współpracy z innymi komórkami Departamentu,
* opracowywanie analiz, raportów i opracowań zbiorczych w zakresie właściwości Wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
o wiedza z zakresu rynku finansowego i regulacji prawnych tworzących jego otoczenie,
o komunikatywność,
o kreatywność,
o umiejętność pracy pod presją czasu.

wymagania dodatkowe

* ukończone studia podyplomowe na kierunku finanse, bankowość, wymogi kapitałowe lub rachunkowość,
* wiedza ogólna w zakresie prawa wspólnotowego i działania instytucji Unii Europejskiej,
* znajomość zasad legislacji,
* 2 miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze instytucji finansowych lub administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-28


pod adres:

Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem: „Oferta pracy – 2010 / 068 / FN”

elsinore - 21 Czerwiec 10, 15:38

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Parlamentarno-Prezydialnym Biura Ministra ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* koordynowanie przygotowywania propozycji do Planów Pracy Rządu,
* monitorowanie realizacji zadań wynikających z Planów Pracy Rządu, w celu przygotowywania cotygodniowej aktualizacji „Informacji o stanie realizacji zadań wynikających z Planów Pracy Rządu” dla potrzeb KPRM,
* koordynacja przygotowania odpowiedzi (lub innych materiałów) w związku z korespondencją otrzymywaną z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z Kancelarii Prezydenta, od Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i od Rzecznika Praw Obywatelskich oraz realizacją zadań wynikających z programów rządowych,
* upowszechnianie w Ministerstwie informacji dotyczących niepublikowanych uchwał Rady Ministrów i zarządzeń Prezesa Rady Ministrów z zakresu działania MRR,
* wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura Ministra.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zadań i struktury organizacyjnej Ministerstwa,
o znajomość regulaminów Sejmu i Senatu RP, ustawy o Radzie Ministrów, Regulaminu pracy Rady Ministrów, ustawy o działach administracji rządowej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ustawy o służbie cywilnej oraz znajomość prawa pracy,
o znajomość zagadnień dotyczących problematyki Unii Europejskiej, funduszy strukturalnych, polityki spójności i konkurencyjności,
o biegła obsługa biurowych programów komputerowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna, program Office Objects Document Manager) oraz innych urządzeń biurowych,
o umiejętność korzystania z przepisów prawa,
o kreatywność i komunikatywność,
o umiejętność w pracy w zespole,
o umiejętność działania w warunkach stresu spowodowanego presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Umowa o pracę na czas określony - zastępstwo pracownika.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mrr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 461-34-16


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30

pod adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
skr. poczt. 13
00-926 Warszawa
lub składać w kancelarii MRR, ul. Wspólna 2/4, pok. nr 1
z dopiskiem w liście motywacyjnym: BM 86

elsinore - 21 Czerwiec 10, 15:38

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Systemu Kontroli i Kwalifikowalności Wydatków w Departamencie Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Żurawia 4a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie tzw. kontroli krzyżowych polegających na weryfikacji dokumentów finansowo-księgowych, w oparciu o dane zgromadzone w informatycznych bazach danych SIMIK 2004-2006 oraz KSI SIMIK 2007-2013,
* merytoryczna i techniczna obsługa Komitetu ds. Kontroli i Audytu Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 2007-2013,
* przygotowywanie - w oparciu o sprawozdania okresowe Instytucji Zarządzających - informacji dotyczących kontroli realizacji programów operacyjnych w celu zamieszczenia ich w sprawozdaniu rocznym z realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
* ocena rocznych planów kontroli przygotowywanych przez Instytucje Zarządzające krajowymi programami operacyjnymi,
* odpowiadanie na zapytania Instytucji Zarządzających dotyczące systemu kontroli w ramach perspektywy 2007-2013
* realizacja zadań o charakterze organizacyjnym np. organizacja spotkań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskiepożądane o profilu: ekonomia, stosunki międzynarodowe, europeistyka lub prawo
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z wdrażaniem funduszy strukturalnych UE
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dobra znajomość zasad wdrażania funduszy strukturalnych UE
o dobra znajomość zagadnień związanych z systemem kontroli w ramach NSRO
o zdolność analitycznego myślenia
o umiejętność pracy w zespole
o umiejętność redagowania pism
o skrupulatność i dokładność
o dobra organizacja pracy
o dobra znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel, Internet, poczta elektroniczna)
o znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

wymagania dodatkowe

* znajomość systemów SIMIK 2004-2006 oraz KSI SIMIK 07-13.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Umowa o pracę na czas określony - zastępstwo pracownika.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mrr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 693 45 47

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-05

pod adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
00-926 Warszawa
skr. poczt. 13
lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
z dopiskiem w liście motywacyjnym: DKF 87

elsinore - 21 Czerwiec 10, 15:39

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Wydziale Rozwoju Terytorialnego Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* udział w pracach nad opracowaniem i wdrażaniem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) w kontekście wymiaru środowiska naturalnego oraz koordynacja tworzenia oceny oddziaływania na środowisko projektu KPZK,
* udział w pracach nad opracowaniem i wdrażaniem KPZK w zakresie systemu implementacji, w tym udział w opracowaniu systemu monitorowania realizacji celów KPZK i KSRR w celu usprawnienia wdrażania krajowej polityki przestrzennej,
* opracowanie strony kartograficznej i graficznej KPZK, przygotowanie nowych map oraz wprowadzanie zmian, w tym wynikających z konsultacji społecznych projektu,
* aktualizacja zakładki poświęconej rozwojowi terytorialnemu na stronie internetowej, w celu propagowania tej tematyki i prac MRR w tym zakresie,
* organizacja konferencji, seminariów, warsztatów związanych z KPZK i z terytorialnym wymiarem polityki rozwoju w celu rozpowszechniania informacji, w tym obszarze przygotowywania umów zawieranych na potrzeby Wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe z zakresu: geografii, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość programów graficznych (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel DRAW),
o znajomość problematyki związanej z polityką przestrzenną i polityką regionalną,
o znajomość programów GIS (np. MapInfo),
o biegła obsługa komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office, Lotus,
o znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, poziom B1,
o komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej i pod presją czasu,
o umiejętność organizacji pracy własnej.

wymagania dodatkowe

* znajomość zagadnień dotyczących terytorialnego wymiaru polityki spójności UE,
* umiejętność publicznego prezentowania prac,
* doświadczenie w pracy w obszarze związanym z gospodarka przestrzenną np. JST oraz przy organizacji konferencji,
* odbyte praktyki związane z planowaniem przestrzennym lub rozwojem regionalnym,
* zdolność analizy i syntezy informacji,
* zaangażowanie, nastawienie na rozwój, odpowiedzialność, sumienność, inicjatywa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* – Aplikacja kandydata: CV oraz List motywacyjny w języku polskim i angielskim w formacie europejskim

Inne informacje:

Umowa o prace na czas określony zastępstwo pracownika.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mrr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 461 35 91

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30

pod adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
00-926 Warszawa
skr. poczt. 13
lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
z dopiskiem w liście motywacyjnym: DKS 84

elsinore - 21 Czerwiec 10, 15:40

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Wydziale Finansów Funduszy Strukturalnych I w Departamencie Ekonomiczno - Finansowym ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa finansowo-księgowa w ramach rachunku programowego w zakresie SPO RZL oraz obsługa finansowo-księgowa przepływów finansowych dokonywanych w ramach PO KL, z wyłączeniem wydatków realizowanych w ramach projektów pomocy technicznej, w tym:
* sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów m.in. wniosków o udzielenie i przekazanie transzy dotacji celowej, informacji z BGK,
* dekretacja dokumentów księgowych,
* wystawianie poleceń przelewów i przekazywanie do akceptacji i zatwierdzania osobom upoważnionym zgodnie z bankową „Kartą wzorów podpisów” ,
* kontrola i potwierdzanie dostępności środków budżetowych zgodnie z obowiązującym planem finansowym oraz monitorowanie wydatków,
* ewidencja księgowa wpływów oraz zrealizowanych płatności,
* sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz innych informacji w zakresie dokonywanych płatności,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe profil ekonomiczny lub inne nieprofilowane wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu rachunkowości
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów ustaw o finansach publicznych, rachunkowości, o służbie cywilnej,
o znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych
o umiejętność obsługi programów komputerowych (środowisko Windows)
o umiejętność sporządzania analiz i sprawozdań finansowych
o komunikatywność, sprawna organizacja pracy własnej,
o systematyczność, dokładność,
o umiejętności analityczne.

wymagania dodatkowe

* znajomość przepisów prawa wspólnotowego,
* doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych lub rachunkowości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Umowa o prace na czas określony zastępstwo pracownika.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mrr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 461 34 41.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-30

pod adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
00-926 Warszawa
skr. poczt. 13
lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
z dopiskiem w liście motywacyjnym: DEF 77

elsinore - 22 Czerwiec 10, 14:23

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz do spraw finansowania rolnictwa w Wydziale Akredytacji i Finansowania Agencji Płatniczych Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sporządzanie zleceń przelewów dla Departamentu Instytucji Płatniczej oraz Budżetu Państwa w ramach wydatków środków europejskich oraz prowadzenie ewidencji zdarzeń w tym zakresie w celu zapewnienia zasilenia rachunków wojewodów na wyprzedzające finansowanie PROW 2007-13,
* analizowanie i ewidencjonowanie dokumentacji związanej z wnioskami o wydanie decyzji Ministra Finansów o zapewnienie finansowania ze środków budżetu państwa w odniesieniu do PROW 2007-13 wraz z projektami decyzji w celu udzielania rekomendacji do wydania tych decyzji,
* współpraca w ramach sprawozdawczości w zakresie druku Rb 28 – Programy- WPR dysponentów części budżetowych wraz z ewidencją w tym zakresie w celu realizacji zadań sprawozdawczych i monitorowania limitu wydatków z tego tytułu,
* współpraca w zakresie sprawozdawczości w ramach części 97 budżetu państwa w celu realizacji zadań sprawozdawczych dotyczących dysponenta tej części budżetu państwa,
* współpraca w zakresie planowania budżetu i sprawozdawczości w odniesieniu do środków na finansowanie wyprzedzające w celu zapewnienia w ustawach budżetowych środków na finansowanie wyprzedzające PROW 2007-13.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o biegła umiejętność obsługi arkuszy kalkulacyjnych,
o umiejętność interpretacji przepisów,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność organizacji pracy,
o umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie,
o komunikatywna znajomość języka angielskiego.

wymagania dodatkowe

* wiedza w zakresie funkcjonowania rolniczych funduszy UE,
* ogólna wiedza z zakresu finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* pożądane kopie dokumentów, certyfikatów potwierdzających wymaganą wiedzę.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 022 694 57 10.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-02

pod adres:

Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem ,,Oferta pracy – 2010/072/RR”

elsinore - 22 Czerwiec 10, 14:23

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz w Wydziale Informacji Biura Ministra ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie komputerowej ewidencji wpływu i sposobu załatwiania korespondencji,
* przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją,
* udzielanie informacji z zakresu działalności Wydziału interesantom z zewnątrz i pracownikom ministerstwa,
* obsługa konferencji prasowych kierownictwa ministerstwa,
* przygotowywanie opracowań statystycznych z zakresu działalności Wydziału,
* okresowe archiwizowanie korespondencji załatwionej,
* obsługa urządzeń biurowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości,
o umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (MS Office, Lex, Excel, Internet),
o doświadczenie w pracy kancelaryjnej,
o łatwość formułowania wypowiedzi w mowie i w formie pisemnej,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność analizy i syntezy informacji,
o umiejętność organizacji pracy własnej,
o samodzielność.

wymagania dodatkowe

* co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
* komunikatywna znajomość języka angielskiego,
* znajomość zasad archiwizacji korespondencji,
* rzetelność i dokładność w wypełnianiu powierzonych obowiązków,
* operatywność, dyspozycyjność,
* komunikatywność,
* odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność posługiwania się komputerem,
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego.

Inne informacje:

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-27


pod adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Ministra
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

elsinore - 22 Czerwiec 10, 14:23

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Rachunkowości Budżetowej Biura Administracyjno-Finansowego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* dekretowanie i ewidencjonowanie w systemie finansowo-księgowym dowodów księgowych i wyciągów bankowych,
* przygotowywanie i realizowanie przelewów bezgotówkowych, obsługa bankowości elektronicznej,
* bieżąca analiza i uzgadnianie kont rozrachunków, potwierdzanie sald z kontrahentami,
* analizowanie stanu poniesionych wydatków oraz okresowe sporządzanie raportów w tym zakresie,
* sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie i trybie wynikającym z obowiązujących regulacji prawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości jednostki sektora finansów publicznych,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej stosowanych w państwowych jednostkach budżetowych,
o znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
o znajomość ustawy o rachunkowości,
o znajomość zasad i wytycznych dotyczących prowadzenia rozliczeń finansowych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych,
o umiejętność raportowania i sporządzania analiz,
o umiejętność sprawnej obsługi komputera (Word, Excel, Lex) oraz znajomość komputerowych programów finansowo – księgowych,
o umiejętność pracy w zespole,
o odpowiedzialność,
o dokładność i rzetelność.

wymagania dodatkowe

* ukończenie studiów podyplomowych z zakresu finansów lub/i rachunkowości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
* kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność pracy z komputerem,
* kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, w tym ukończenie studiów podyplomowych.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 12 518.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Do udziału w naborze zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-02


pod adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Administracyjno-Finansowe
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

elsinore - 22 Czerwiec 10, 14:25

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Wydziale Kartoteki Karnej Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
ul. Czerniakowska 100,
00 - 454 Warszawa,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* tworzenie informatycznej oraz kartotekowej bazy danych osób podległych rejestracji w Krajowym Rejestrze Karnym,
* wydawania zaświadczeń w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski i zapytania o udzielenie informacji o osobie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane prawnicze lub administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania prawa,
o biegła znajomość obsługi komputera,
o zdolność analitycznego myślenia,
o umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* dokładność,
* systematyczność,
* obowiązkowość,
* umiejętność szybkiego przyswajania nowych informacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność posługiwania się komputerem.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 39-76-214.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Do udziału w naborze zachęcamy także osoby niepełnosprawne.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-02


pod adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
ul. Czerniakowska 100,
00 - 454 Warszawa,

elsinore - 28 Czerwiec 10, 07:36

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw obsługi administracyjno-finansowej projektu GBDOT w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Wspólna 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Prowadzi dokumentację i repozytorium projektu GBDOT w celu zapewnienia prawidłowego obiegu i ułatwienia dostępu do dokumentów wytwarzanych w ramach projektu
* Przygotowuje oraz prowadzi, we współpracy z komórką zamówień publicznych, postępowania o udzielenie zamówień publicznych w celu zakupu towarów i usług dla projektu
* Przygotowuje, we współpracy z zespołem finansowo – księgowym, informacje finansowe związane ze sprawozdawczością budżetową projektu GBDOT, sporządza plany i harmonogramy rzeczowo-finansowe, rozlicza środki finansowe (rezerwę celową) zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków w celu zapewnienia zgodności finansowej projektu
* Uczestniczy w przygotowywaniu planów i harmonogramów realizacji zadań projektowych, kontroluje wykonanie harmonogramów, sporządza raporty z realizacji zadań w ramach projektu GBDOT w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji projektu
* Sporządza, we współpracy z zespołem finansowo – księgowym, oraz weryfikuje wnioski beneficjenta o płatność zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu GBDOT w celu uzyskania refundacji ze środków europejskich
* Prowadzi, we współpracy z zespołem finansowo – księgowym, ewidencję finansową projektu oraz dokonuje weryfikacji i opisu faktur związanych z realizacją projektu GBDOT, w celu zapewnienia sprawozdawczości budżetowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku przy obsłudze finansowo-księgowej projektów współfinansowanych ze środków UE
* pozostałe wymagania niezbędne:
o Znajomość zasad księgowości i sprawozdawczości budżetowej
o Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych
o Umiejętność analitycznego myślenia
o Umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej
o Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office

wymagania dodatkowe

* Doświadczenie w pracy w administracji publicznej
* Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
* Umiejętność pracy w zespole
* Znajomość metodyki zarządzania projektami

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Przesłane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 661 82 80

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-05


pod adres:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wspólna 2
00-926 Warszawa

z dopiskiem: "Ogłoszenie nr 124793 - specjalista GI/GBDOT/10"

elsinore - 28 Czerwiec 10, 07:36

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: audytor wewnętrzny w Departamencie Audytu Sektora Finansów Publicznych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przeprowadzanie oceny prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych,
* dokumentowanie czynności w zakresie oceny oraz uzgadnianie ustaleń stanu faktycznego w celu sporządzenia projektu Wyników oceny prowadzenia audytu wewnętrznego, zawierającego ustalenia stanu faktycznego oraz sformułowane wnioski i zalecenia,
* opracowywanie założeń merytorycznych i organizacyjnych związanych z realizacją zaplanowanych zadań, w szczególności: kryteriów przeprowadzania oceny, programów, list sprawdzających, kwestionariuszy i innych dokumentów,
* opracowywanie planów oceny prowadzenia audytu wewnętrznego,
* opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych ocen,
* współuczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz interpretacji przepisów związanych z kontrolą zarządczą i audytem wewnętrznym,
* przygotowywanie materiałów i informacji, wynikających z przeprowadzonych analiz Wyników oceny prowadzenia audytu wewnętrznego, w celu wskazania najczęściej pojawiających się nieprawidłowości w zakresie audytu wewnętrznego oraz promowania rozwiązań i wytycznych mających ograniczyć niepożądane zjawiska i praktyki.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej oraz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku audytora wewnętrznego
o uprawnienia i kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
o praktyczna znajomość zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego,
o znajomość zagadnień z zakresu audytu wewnętrznego, metodologii audytu wewnętrznego, w tym analizy ryzyka i oceny systemów kontroli,
o znajomość Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego,
o wiedza z zakresu finansów publicznych,
o znajomość zagadnień obejmujących funkcjonowanie administracji publicznej,
o umiejętność pracy w zespole a także koordynowania prac,
o zdolność logicznego i analitycznego myślenia,
o umiejętność negocjacji, samodzielność i kreatywność oraz umiejętność pracy pod presją czasu oraz w warunkach stresu,

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie z metodologii audytu wewnętrznego,
* przeszkolenie ze standardów audytu wewnętrznego,
* poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego,
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
* kopia dokumentu poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-10

pod adres:

Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem: „Oferta pracy – 2010/073/DA”

elsinore - 28 Czerwiec 10, 07:42

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw budżetu państwa w Wydziale Inwestycji w Departamencie Budżetu Państwa

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wykonywanie prac obejmujących: opracowywanie projektu ustawy budżetowej i uzasadnienia w zakresie wydatków inwestycyjnych; analizę materiałów planistycznych, uzgodnienia z dysponentami, opracowywanie planu wydatków oraz ich uzasadnienia jak również prace nad prognozą wieloletnią wydatków i dotacji inwestycyjnych,
* prowadzenie samodzielnej, bieżącej korespondencji z zakresu systemu i trybu finansowania inwestycji, w tym odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie w celu udzielania informacji i wyjaśnień z zakresu realizowanych inwestycji ze środków budżetu państwa,
* kreowanie i opracowywanie przepisów dotyczących finansowania inwestycji z budżetu państwa, prowadzenie trybu legislacyjnego, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz interpretacja przepisów z zakresu finansowania inwestycji w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i spójności funkcjonowania obowiązującego systemu finansów publicznych,
* przygotowywanie projektów decyzji Ministra Finansów dotyczących podziału rezerw budżetowych na wydatki inwestycyjne oraz projektów zmian tych decyzji, a po ich podpisaniu przez Ministra Finansów rejestrowanie w informatycznym systemie obsługi budżetu państwa TREZOR w celu zapewnienia prawidłowości stosowania obowiązujących przepisów w zakresie finansów publicznych,
* współpraca z dysponentami części budżetowych w zakresie finansowanych przez nich inwestycji – w tym inwestycji wieloletnich oraz programów wieloletnich w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów inwestycyjnych w danym roku budżetowym,
* przygotowywanie rocznego i półrocznego opracowania sprawozdań z wykonania wydatków budżetowych na inwestycje oraz udział w pracach komisji sejmowych i senackich obejmujących rozpatrywanie projektu ustawy budżetowej, sprawozdania z wykonania budżetu państwa w celu przedstawiania przygotowanych materiałów, danych, udzielania informacji i wyjaśnień.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze
* doświadczenie: 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o przeszkolenie w zakresie Excela,
o znajomość ustawy o finansach publicznych,
o umiejętność interpretacji przepisów,
o umiejętność analizowania i wnioskowania,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność negocjacji,
o komunikatywność,
o odporność na stres,
o umiejętność sprawnego przetwarzania informacji.

wymagania dodatkowe

* 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansowania inwestycji,
* przeszkolenie z obsługi systemu informatycznego TREZOR,
* znajomość przepisów i procedur finansowania inwestycji,
* dyspozycyjność,
* zaangażowanie w działaniu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-05


pod adres:

Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem: „Oferta pracy – 2010/071/BP”

elsinore - 28 Czerwiec 10, 07:43

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: sekretarz do spraw sekretarz wiceprezesa UOKiK w Departamencie Budżetu i Administracji

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie kalendarza Wiceprezesa,
* prowadzenie wykazu spraw terminowych,
* przyjmowanie oraz łączenie rozmów telefonicznych Wiceprezesa,
* rejestrowanie w systemie elektronicznym korespondencji kierowanej do Wiceprezesa,
* redagowanie pism na polecenie Wiceprezesa,
* przekazywanie bieżących poleceń Wiceprezesa pracownikom Urzędu oraz koordynowanie przygotowywania materiałów przez komórki organizacyjne na zlecenie Wiceprezesa,
* nadzorowanie prawidłowego i terminowego uzupełniania danych w bazie danych dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów,
* przygotowywanie sprawozdania z działalności komórek organizacyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
o umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i piśmie,
o umiejętność organizacji pracy oraz rozwiązywania problemów,
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o obowiązkowość,
o komunikatywność,
o kultura osobista,
o dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,
* znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
* rozpoczęte studia wyższe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko),
* kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 556 04 96

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-05

pod adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
lub składać w Kancelarii UOKiK pok. 116, z dopiskiem „SWP" (w przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data stempla pocztowego)

elsinore - 28 Czerwiec 10, 07:43

Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referent prawny w Wydziale I Departamentu Prawnego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów aktów wykonawczych do ustaw z zakresu ochrony środowiska, zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawie, udostępniania informacji o środowisku, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody, prawa atomowego oraz problematyki organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
* kontrola aktów prawa miejscowego w zakresie ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami,
* koordynacja procesu opiniowania projektów normatywnych, w ramach uzgodnień międzyresortowych, przez zainteresowane komórki organizacyjne Ministerstwa oraz podmioty podległe i nadzorowane,
* sporządzanie opinii prawnych z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz opiniowanie stanowisk przygotowywanych przez inne departamenty z tego zakresu,
* opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych,
* opiniowanie projektów zarządzeń oraz decyzji Ministra przygotowywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa,
* udział w Komisjach Prawniczych, konferencjach uzgadniających, w podkomisjach i komisjach sejmowych i senackich,
* przygotowywanie i kontrola formalnoprawna pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora Generalnego oraz Ministra Środowiska.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, postępowania administracyjnego oraz dotyczących procesu legislacyjnego,
o komunikatywna znajomość języka angielskiego,
o umiejętność skutecznej komunikacji,
o umiejętność organizacji pracy własnej,
o umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
o umiejętność analizy i syntezy informacji,
o umiejętność pracy w zespole,
o bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet MS Office- w szczególności Word, Internet, obsługa poczty elektronicznej, LEX).

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w administracji publicznej w obsłudze prawnej i/lub w zakresie legislacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 57 92 438, 57 92 252, 57 92 207 lub na stronie internetowej: http://www.mos.gov.pl/praca
UWAGA: Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Ministerstwo Środowiska zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-28

pod adres:

Ministerstwo Środowiska
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DPref35/2010

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:19

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw współpracy z mediami w Wydziale Mediów Departamentu Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* współpraca ze środkami masowego przekazu, przygotowywanie i udzielanie odpowiedzi przedstawicielom mediów, dotyczących bieżących wydarzeń w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów,
* współpraca z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, Laboratoriów oraz Delegatur w zakresie komunikacji społecznej,
* organizowanie konferencji prasowych, spotkań z mediami i akcji edukacyjnych,
* przygotowywanie komunikatów prasowych z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów,
* redagowanie i dokonywanie korekty tekstów dla dziennikarzy,
* organizowanie wywiadów pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych UOKiK w mediach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy dziennikarskiej lub w biurze prasowym w administracji publicznej lub PR
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie,
o znajomość technik public relations,
o umiejętność analizy i syntezy informacji oraz argumentacji,
o erudycja, kreatywność i komunikatywność,
o umiejętność pracy pod presją czasu.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe dziennikarskie lub prawnicze,
* ogólna orientacja w życiu społeczno-gospodarczo-politycznym kraju oraz Unii Europejskiej,
* dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko),
* kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.

Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 556 04 96 lub (22) 826 37 59

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-05

pod adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
lub składać w Kancelarii UOKiK pok. 116, z dopiskiem „DZK-SS" (w przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data stempla pocztowego).

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:22

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym Biura Dyrektora Generalnego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Koszykowa 16 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa kancelaryjno-biurowa sekretriatu Biura Dyrektora Generalnego i Wydziału Adm.-Gosp. tzn. rejestrowanie i rozdzielanie napływającej korespondencji, przygotowywanie materiałów do wysłania na zewnątrz i w ramach Urzędu,
* prowadzenie rejestru umów przygotowywanych oraz nadzorowanych przez Wydział Adm.-Gosp.,
* prowadzenie spraw dot. gospodarki sprzętem transportowym znajdującym się w dyspozycji Wydziału Adm.-Gosp.,
* prowadzenie spraw związanych z rejestracją, przeglądami technicznymi, naprawami i ubezpieczeniem pojazdów Urzędu będących w dyspozycji Wydziału Adm.-Gosp.,
* prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Urzędu od wszelkich szkód i nieprzewidzianych zdarzeń oraz opłacaniem podatków od nieruchomości Urzędu w Warszawie,
* opisywanie merytoryczne rachunków dot. realizacji umów wynajmu lub użyczenia oraz wystawianie not obciążeniowych oraz re-faktur dot. min. opłat eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem przez podmioty zewnętrzne pomieszczeń w budynkach Urzędu na terenie Warszawy,
* prowadzenie spraw związanych z realizacją umów dot. usług telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz Urzędu,
* pełnienie funkcji łącznika kadrowego w Wydziale Adm.-Gosp..

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność obsługi urządzeń i systemów teleinformatycznych,
o umiejętność organizacji pracy własnej,
o umiejętność skutecznego komunikowania się,
o dokładność i sumienność.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku sekretarskim.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

w ofercie pracy proszę powołać się na numer ogłoszenia; nie przyjmujemy ofert pracy przesłanych pocztą elektroniczną.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-29

pod adres:

Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Kadr i Szkolenia
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Koszykowa 16
00-564 Warszawa

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:24

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Inicjatyw Europejskich Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie spraw związanych z oceną, potwierdzaniem i uznawaniem efektów uczenia się z zakresu kształcenia zawodowego, nabytych poza formalnym systemem kształcenia, w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się,
* współdziałanie na forum Unii Europejskiej w zakresie realizacji Planu działań na rzecz uczenia się dorosłych: Na naukę zawsze jest odpowiednia pora,
* nadzór merytoryczny nad projektem Model systemu wdrażania i upowszechniana kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
* współdziałanie na forum Unii Europejskiej w ramach grupy roboczej Komisji Europejskiej poświęconej językom obcym na rzecz miejsc pracy,
* udział w przygotowaniach do sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie UE w II połowie 2011 r. w zakresie wynikającym z właściwości departamentu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie, preferowane: europeistyka / andragogika / administracja
* doświadczenie: 4 lata doświadczenia zawodowego (w tym 3 lata stażu pracy w administracji publicznej lub w jednostce systemu oświaty lub w szkolnictwie wyższym).
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego (C1),
o znajomość przepisów prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących kształcenia zawodowego i ustawicznego,
o znajomość struktur Unii Europejskiej,
o umiejętność krytycznego i analitycznego myślenia,
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o kreatywność, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów

wymagania dodatkowe

* preferowany staż pracy w administracji publicznej lub w jednostce systemu oświaty lub w szkolnictwie wyższym (na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych)
* przeszkolenie z zakresu funkcjonowania UE, realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, zamówień publicznych,
* komunikatywna znajomość innego języka obcego UE,
* znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
* znajomość zagadnień związanych z kształceniem zawodowym i ustawicznym w krajach UE.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe oraz wymagany staż pracy,
* kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o jego znajomości na wymaganym poziomie.

Inne informacje:


Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty nadesłane zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-738, 34-74-852 lub 34-74-170.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-05

pod adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al.J.CH.Szucha 25
00-918 Warszawa

(z dopiskiem „Oferta pracy - główny specjalista DKZU/WIE/3”)

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:25

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz w Biurze Administracyjnym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J.Ch. Szucha 25
00-918 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Przejmowanie i sprawdzanie poprawności uporządkowanych akt przekazanych do archiwum zakładowego przez komórki organizacyjne Ministerstwa.
* Gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych akt oraz ich ewidencjonowanie w wykazie spisów zdawczo – odbiorczych.
* Udzielanie wskazówek pracownikom Ministerstwa w zakresie archiwizacji dokumentacji.
* Poszukiwanie i udostępnianie akt osobom upoważnionym.
* Porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym.
* Opracowywanie materiałów archiwalnych przeznaczonych do przekazania do Archiwum Akt Nowych.
* Wydzielanie na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania minął.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego (staż pracy) w archiwum zakładowym w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wymagany kurs II stopnia z zakresu kancelaryjno – archiwalnego;
o inicjatywa, komunikatywność;
o umiejętność optymalnego organizowania zadań w czasie;
o umiejętność pracy w grupie.

wymagania dodatkowe

* znajomość języka angielskiego i/lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających ukończony kurs II stopnia z zakresu kancelaryjno – archiwalnego,
* kopie dokumentów potwierdzających wymagany dwuletni staż pracy w archiwum zakładowym w administracji publicznej

Inne informacje:


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty nadesłane zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-738, 34-74-852 lub 34-74-170.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-05

pod adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al.J.CH.Szucha 25
00-918 Warszawa

(z dopiskiem „Oferta pracy BA archiwista)

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:50

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Planów Gospodarowania Wodami Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Świętokrzyska 36,
00-116 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie spraw w zakresie opracowywania programu wodno-środowiskowego kraju i istotnych problemów gospodarki wodnej, w tym wypracowywanie stanowiska, opiniowanie aktów prawnych oraz prowadzenie bieżącej korespondencji,
* uczestniczenie w tworzeniu i udoskonalaniu przepisów prawnych z zakresu gospodarowania wodami oraz ochrony wód w celu zgodności polskiego prawodawstwa z prawodawstwem Unijnym,
* inicjowanie, nadzorowanie pod względem merytorycznym oraz opiniowanie ekspertyz i prac naukowo-badawczych dotyczących realizacji zadań związanych z opracowaniem programu wodno-środowiskowego kraju,
* uczestniczenie w pracach krajowej grupy roboczej ds. planów gospodarowania wodami i programu wodno-środowiskowego w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań związanych ze sporządzeniem programu wodno-środowiskowego kraju,
* uczestniczenie w pracach międzynarodowych grup roboczych utworzonych na potrzeby wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE oraz Wspólnej Strategii Wdrażania (Common Implementation Strategy) w celu zapewnienia zgodności prac na szczeblu krajowym i Komisji Europejskiej,
* przygotowywanie i prowadzenie wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w celu prawidłowego przygotowania zakresu merytorycznego i uzyskania oczekiwanego efektu realizacji prac naukowo-badawczych i ekspertyz.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe z zakresu gospodarki wodnej, ochrony środowiska lub hydrogeologii
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w tym min. 1 rok pracy w organach administracji publicznej w dziale gospodarka wodna lub ochrona środowiska
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
o znajomość środowiska Arc GIS,
o znajomość zagadnień z zakresu hydrogeologii (oraz specyfiki wód podziemnych),
o umiejętność analizowania problemów i proponowania sposobów ich rozwiązania,
o znajomość funkcjonowania prawa krajowego i unijnego w obszarze związanym z ochroną środowiska.

wymagania dodatkowe

* znajomość protokołu dyplomatycznego,
* dyspozycyjność – gotowość do wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych ,
* znajomość zasad tworzenia prawa,
* znajomość przepisów prawa zamówień publicznych,
* umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

Dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "DPZW/pgw/3-1/2010".
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 37-20-259.
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Aplikacje nieodebrane w okresie 3 miesięcy od terminu składania dokumentów oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.
UWAGA
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-15


pod adres:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa
(kl. IV, piętro III, pok 54/1 - kancelaria)

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:50

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: radca prawny w Kierownictwie Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Opiniowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wniosków o tryb i zasady zamówienia oraz umów, protestów i odwołań.
* Uczestnictwo w komisjach przetargowych i negocjacyjnych w charakterze doradcy strony zamawiającej.
* Zastępstwo prawne i procesowe w charakterze pełnomocnika zamawiającego przed Urzędem Zamówień Publicznych oraz przed sądami.
* Prowadzenie szkolenia z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych i innych aktów prawnych z problematyki zamówień.
* Interpretacja przepisów z zakresu prawa podatkowego, finansowego, celnego i cywilnego.
* Opiniowanie aktów prawnych dotyczących zamówień, przepisów odnośnie certyfikacji i ceł oraz przepisów offsetowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze, wpis na listę radców prawnych.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku radcy prawnego,
o znajomość Kodeksu cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet),
o odporność na stres,
o komunikatywność,
o sumienność,
o pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą „poufne”.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie na stanowisku związanym z opiniowaniem procedur zamówień publicznych,
* znajomość procedur legislacyjnych,
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171). (oświadczenie dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* pisemna zgoda kandydata na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego (do klauzuli „poufne”), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.) lub kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa.

Inne informacje:

Wynagrodzenie proponowane na ww. stanowisku wynosi ok. 4600 zł- brutto plus dodatek za wysługę lat pracy. Zachęcamy do składania ofert za pomocą kwestionariusza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie internetowej www.mon.gov.pl w zakładce zasady naboru kandydatów do pracy w MON oraz w siedzibie Departamentu Administracyjnego MON.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 684 00 88, 684 00 42.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-15


pod adres:

Ministerstwo Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
lub składać w siedzibie Departamentu Administracyjnego (Biuro Przepustek),
Al. Niepodległości 218 do dnia 15/07/2010

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:51

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Oddziale Systemów Informatycznych i Baz Danych Departamentu Informatyki i Telekomunikacji.

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Wytyczanie kierunków prowadzenia prac naukowo - badawczych w obszarze systemów informatycznych.
* Opracowywanie planów modernizacji systemów informatycznych resortu ON.
* Współpraca z instytucjami pozaresortowymi i organizacjami NATO w zakresie wdrażania nowych technologii informatycznych oraz projektów o zasięgu pozaresortowym.
* Analizowanie systemów informacyjnych w resorcie ON pod kątem ich optymalizacji i informatyzacji.
* Analizowanie i opiniowanie potrzeb w zakresie systemów informatycznych zgłaszanych przez użytkowników instytucjonalnych i indywidualnych.
* Ścisła współpraca z innymi komórkami Departamentu i instytucjami podległymi w zakresie projektów wymagających szczególnej wiedzy eksperckiej oraz organami administracji państwowej w zakresie realizacji programów o wymiarze narodowym.
* Rozpoznawanie nowoczesnych technologii informatycznych umożliwiających skuteczniejsze działanie w zakresie realizacji zadań integracji systemów informatycznych.
* Opracowywanie planów przedsięwzięć na kolejny tydzień i sporządzanie meldunków tygodniowych z przedsięwzięć zrealizowanych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o doświadczenie w zakresie projektowania systemów informatycznych,
o umiejętność definiowania struktur informacyjnych dla budowanych systemów informatycznych,
o znajomość inżynierii programowania,
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
o bardzo dobra znajomość języka niemieckiego,
o umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet),
o odporność na stres,
o komunikatywność,
o sumienność,
o pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą „tajne”.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie na stanowisku analityka w zakresie budowy systemów IT ,
* przeszkolenie z zakresu: metodyki Prince2, modelowanie procesów biznesowych, znajomość jednego z modułów funkcjonalnych narzędzia klasy ERP, udział w projektach realizowanych w oparciu o Metodykę Prince2, kursy informatyczne: Quering SQL , Cristal Reports,
* umiejętności syntetycznej analizy i doświadczenie w pracy analitycznej,
* doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych,
* certyfikat NATO o klauzuli „tajne”,
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* pisemna zgoda kandydata na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego (do klauzuli „tajne”), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.) lub kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa.

Inne informacje:

Wynagrodzenie proponowane na ww. stanowisku wynosi ok.3300 zł.,- brutto plus dodatek za wysługę lat pracy. Zachęcamy do składania ofert za pomocą kwestionariusza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie internetowej www.mon.gov.pl w zakładce zasady naboru kandydatów do pracy w MON oraz w siedzibie Departamentu Administracyjnego MON.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 684 00 88, 684 00 42.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-15

pod adres:

Ministerstwo Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
lub składać w siedzibie Departamentu Administracyjnego (Biuro Przepustek),
Al. Niepodległości 218 do dnia 15/07/2010

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:51

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Zespole Obsługi Korespondencji w Sekretariacie Ministra Obrony Narodowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Sekretariat Ministra Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Przygotowywanie korespondencji wchodzącej kierowanej do Ministra, dyrektora Sekretariatu oraz Gabinetu Politycznego Ministra w celu zapewnienia sprawnego obiegu dokumentów.
* Analizowanie bieżącej korespondencji, przygotowania szefowi Zespołu syntetycznych wniosków i propozycji umożliwiających ich dalszy obieg.
* Przygotowywanie projektów pism na podpis Ministra i dyrektora Sekretariatu MON.
* Współudział w sprawdzaniu pod względem redakcyjnym i gramatycznym projektów pism (dokumentów) kierowanych do podpisu (rozpatrzenia) przez Ministra i Dyrektora Sekretariatu MON.
* Współpraca z Kancelarią w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów napływających do Sekretariatu MON, dokonanie korekty wpisów i kontroli prawidłowości przesyłania pism.
* Bieżące informowanie szefa Zespołu o przekroczeniu obowiązujących terminach udzielania odpowiedzi na pisma wychodzące z Sekretariatu MON w celu kontroli przestrzegania terminowości realizacji tych pism.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* pozostałe wymagania niezbędne:
o doświadczenie na podobnym stanowisku pracy lub/i w administracji publicznej,
o znajomość struktury organizacyjnej Ministerstwa
o znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnej,
o umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet),
o umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi na piśmie i w mowie,
o umiejętność pracy w zespole,
o kreatywność,sumienność,
o odporność na stres,
o komunikatywność,
o pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą „poufne”.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe, preferowane magisterskie
* pożądana znajomość programu prawniczego Lex.
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* pisemna zgoda kandydata na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego (do klauzuli „pufne”), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.) lub kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa,

Inne informacje:

Wynagrodzenie proponowane na ww. stanowisku wynosi ok. 2240,- brutto plus dodatek za wysługę lat pracy. Zachęcamy do składania ofert za pomocą kwestionariusza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie internetowej www.mon.gov.pl w zakładce zasady naboru kandydatów do pracy w MON oraz w siedzibie Departamentu Administracyjnego MON.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 684 00 42, 684 05 15.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-15


pod adres:

Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Administracyjny
Oddział Kadr i Szkolenia Pracowników
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
lub składać w siedzibie Departamentu Administracyjnego (Biuro Przepustek),
Al. Niepodległości 218 do dnia 15/07/2010

elsinore - 28 Czerwiec 10, 08:52

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Oddziale Komunikacji Społecznej Departamentu Prasowo – Informacyjnego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Prasowo-Informacyjny
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Praca w newsroomie – opracowywanie i udzielanie odpowiedzi na pytania przedstawicieli mediów ogólnopolskich, regionalnych i zagranicznych.
* Współorganizowanie, obsługa informacyjna i fotograficzna konferencji i briefingów z udziałem kierownictwa resortu Obrony Narodowej, przygotowywanie komunikatów prasowych oraz współorganizowanie obchodów uroczystości państwowych.
* Przygotowywanie materiałów informacyjnych (aktualności) na stronę internetową Ministerstwa Obrony Narodowej.
* Współpraca z instytucjami państwowymi – dotycząca bieżących wydarzeń w MON w celu zsynchronizowania działalności informacyjnej Departamentu oraz budowania wzajemnych korzystnych relacji miedzy przedstawicielami mediów a służbami prasowymi resortu
* Stała współpraca z rzecznikami Rodzajów Sił Zbrojnych oraz oficerami prasowymi Polskich Kontyngentów Wojskowych w celu informowania społeczeństwa o wydarzeniach związanych z działalnością resortu ON.
* Gromadzenie i aktualizacja danych kontaktowych dziennikarzy zajmujących się tematyką wojskową oraz prowadzenie bazy danych teleadresowych oficerów prasowych w celu ułatwienia kontaktu i budowania wzajemnych pozytywnych relacji miedzy dziennikarzami a personelem prasowym resortu.
* Udział w dyżurach porannych, popołudniowych i weekendowych pełnionych przez pracowników w celu przygotowywania monitoringu mediów przeznaczonego dla kadry kierowniczej oraz personelu prasowego i pracowników resortu ON.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe humanistyczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz prasowej,
o dobra znajomość języka angielskiego,
o umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet),
o umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi na piśmie i w mowie,
o umiejętność pracy w zespole,
o odporność na stres,
o komunikatywność,
o sumienność,
o pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane dziennikarstwo, kontakty zagraniczne, politologia.
*  posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* pisemna zgoda kandydata na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego (do klauzuli „zastrzeżone”), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.) lub kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa,

Inne informacje:

Wynagrodzenie proponowane na ww. stanowisku wynosi ok. 2800,- brutto plus dodatek za wysługę lat pracy. Zachęcamy do składania ofert za pomocą kwestionariusza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie internetowej www.mon.gov.pl w zakładce zasady naboru kandydatów do pracy w MON oraz w siedzibie Departamentu Administracyjnego MON.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 684 00 42, 684 05 15.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-15

pod adres:

Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Administracyjny
Oddział Kadr i Szkolenia Pracowników
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
lub składać w siedzibie Departamentu Administracyjnego (Biuro Przepustek),
Al. Niepodległości 218 do dnia 15/07/2010

elsinore - 29 Czerwiec 10, 14:08

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Finansowym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Al. Zjednoczenia 25
01-839 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie dekretacji dokumentów księgowo-finansowych,
* dokonywanie zapisów w systemach finansowo-księgowych,
* przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań budżetowych,
* bieżąca kontrola stopnia realizacji planu finansowego i raportowanie Głównemu Księgowemu o fakcie zagrożenia przekroczenia planu poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej,
* obsługa programu TREZOR,
* przygotowywanie przelewów elektronicznych przy pomocy programu VideoTel,
* sporządzanie listy płac pracowników,
* sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS, obsługa programu Płatnik.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w komórkach finansowo – księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o rachunkowości,
o biegła znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
o znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych i aktów wykonawczych,
o doświadczenie w przygotowywaniu budżetu i sporządzaniu sprawozdań budżetowych,
o sumienność, dyspozycyjność, dokładność,
o umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel),
o umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność pracy pod presją czasu oraz w warunkach stresu,
o umiejętność samodzielnego planowania czasu pracy,

wymagania dodatkowe

* znajomość obsługi komputera w zakresie programów: VideoTel, Trezor, Płatnik,
* studia podyplomowe z zakresu rachunkowości,
* znajomość zagadnień z zakresu rozliczania środków pochodzących z UE,
* certyfikat księgowy MF.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
* kopie innych dokumentów, potwierdzających dodatkowe kwalifikacje bądź umiejętności

Inne informacje:

O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 532-82-08.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu czasu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-09


pod adres:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Al.Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
w zamkniętej kopercie koniecznie z dopiskiem: „Oferta pracy – specjalista SWF”

elsinore - 29 Czerwiec 10, 14:10

Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Wydziale Polityki Personalnej Biura Kadr i Szkolenia

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie kadrowych aplikacji i baz danych,
* sporządzanie raportów i dostarczanie informacji w celu opracowywania analiz kadrowo-płacowych i statystycznych na potrzeby wewnętrznej i zewnętrznej polityki informacyjnej,
* wspieranie opracowywania projektów dotyczących budowy baz danych w celu prawidłowego przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych kadrowych,
* świadczenie pomocy technicznej w zakresie obsługi sprzętu oraz programów komputerowych,
* ustalanie praw dostępu w celu zachowania spójności i jednoznaczności gromadzonych informacji,
* archiwizowanie dokumentów dotyczących spraw znajdujących się w kompetencji Wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie , preferowane statystyczne lub informatyczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość obsługi aplikacji biurowych, w tym: Word, Excel,
o umiejętność analitycznego myślenia i znajomość podstaw analizy statystycznej,
o skrupulatność, rzetelność i terminowość,
o umiejętność komunikacji interpersonalnej,
o umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność pracy w stresie,
o znajomość ustawy o służbie cywilnej,
o poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

wymagania dodatkowe

* umiejętność obsługi baz danych,
* znajomość obsługi aplikacji MS Access

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia „poświadczenia bezpieczeństwa” uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej,
* wskazanie adresu poczty elektronicznej w celach kontaktowych.

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSP, w dziale ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie naboru telefonicznie lub na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 1 miesiąca. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 695-87-57.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-09

pod adres:

Ministerstwo Skarbu Państwa
Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 482
ul. Krucza 36
00-522 Warszawa
z dopiskiem „ogłoszenie nr 124931”

elsinore - 30 Czerwiec 10, 12:15

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Prognoz Fiskalnych Departamenu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analizowanie wydatków jednostek sektora finansów publicznych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych,
* prowadzenie analiz z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych w zakresie sektora finansów publicznych,
* analizowanie doświadczeń i rozwiązań innych krajów w zakresie rozwiązań instytucjonalnych wspierających dyscyplinę finansów publicznych,
* monitorowanie działań i prowadzenie analiz w zakresie finansów publicznych,
* przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie oraz opiniowanie aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych w zakresie sektora finansów publicznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie profilowe ekonomiczne
* doświadczenie: 1 rok 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze analiz makroekonomicznych lub sektora finansów publicznych,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
o znajomość zagadnień i przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem sektora finansów publicznych,
o znajomość metod i narzędzi analitycznych;
o umiejętność analizy i interpretacji danych statystycznych oraz dokumentów,
o umiejętność pracy pod presją czasu,
o umiejętność pracy w zespole,
o zdolności interpersonalne,
o kreatywność,
o umiejętność argumentowania.

wymagania dodatkowe

* umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i w piśmie,
* znajomość metod statystycznych i ekonometrycznych, w tym pakietu EViews.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* pożądane kopie dokumentów (certyfikatów) potwierdzających wymaganą wiedzę.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-20

pod adres:

Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem: „Oferta pracy –2010/ 074/PF”

elsinore - 30 Czerwiec 10, 12:17

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw finansów w Wydziale Budżetu Resortu w Biurze Budżetu i Finansów o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadajace obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym przekazanych umów/porozumień i przygotowywanie przelewów,
* wprowadzanie do ewidencji finansowo-księgowej Dysponenta Głównego operacji bankowych realizowanych na rachunkach dochodów i wydatków budżetowych, wydatków niewygasających i na innych rachunkach pomocniczych,
* opiniowanie projektów umów i dokonywanie rozliczeń kwot dotacji na poszczególne podmioty i programy na podstawie dokumentów finansowych,
* sporządzanie sprawozdań finansowych Dysponenta Głównego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki,
* wykonywanie różnorodnych zestawień budżetowych i księgowych w arkuszu kalkulacyjnym Excel, przy wykorzystaniu danych z systemu informatycznego Qrezus, Trezor.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie pożądane ekonomiczne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w komórce organizacyjnej zajmującej się problematyką finansową w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o finansach publicznych,
o znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
o znajomość ustawy o rachunkowości,
o znajomość aktualnej ustawy budżetowej,
o znajomość rozporządzeń z zakresu zasad rachunkowości budżetowej i planu kont,
o umiejętność organizacji pracy,
o umiejętność analizy i syntezy,
o umiejętność komunikowania się w mowie i piśmie,
o umiejętność pracy w grupie,
o umiejętność obsługi komputera: MS Word, Excel, Lex, poczty elektronicznej.

wymagania dodatkowe

* znajomość programu księgowego QNT-Qrezus;
* programu bankowego Videotel;
* aplikacji Ministerstwa Finansów Trezor;
* znajomość ustawy o organizacjach pożytku publicznego;
* znajomość ustawy o pomocy społecznej;
* znajomość rozporządzeń z zakresu sprawozdawczości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o wykonaniu zlecenia/dzieła).

Inne informacje:

Oferujemy:

- umowę o pracę,
- ciekawe zadania,
- pracę w dużej organizacji,
- doskonalenie zawodowe.

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 661-13-94

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: BBF-6
(o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MPiPS)

elsinore - 5 Lipiec 10, 07:39

Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Zespole ds. informacji Biura Prasowego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* pozyskiwanie informacji z departamentów merytorycznych i opracowywanie na ich podstawie informacji prasowych,
* kontaktowanie się z dziennikarzami i redakcjami,
* pisanie wywiadów na podstawie pozyskanych informacji,
* udział w organizacji konferencji prasowych,
* udział w organizacji warsztatów i szkoleń dla dziennikarzy,
* udział w konferencjach i spotkaniach z dziennikarzami organizowanych przez instytucje resortowe,
* wprowadzanie informacji (artykuły, pliki multimedialne) na stronę internetową Ministerstwa Środowiska, dbanie o zawartość merytoryczną strony internetowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe humanistyczne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego z mediami lub/i w zakresie komunikacji społecznej lub/i marketingu
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej i prawa prasowego,
o znajomość zagadnień z zakresu Public Relations,
o ogólna wiedza z zakresu problematyki ekologicznej,
o umiejętność redagowania tekstów,
o umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
o umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność argumentowania,
o bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole,
o bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet MS Office- w szczególności Word, Internet, obsługa poczty elektronicznej, LEX).

wymagania dodatkowe

* obsługa programów do obróbki multimediów (Photoshop/Premiere),
* komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 57 92 438, 57 92 252, 57 92 207 lub na stronie internetowej: http://www.mos.gov.pl/praca
UWAGA: Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Ministerstwo Środowiska zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-08


pod adres:

Ministerstwo Środowiska
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym BPstsp41/2010

elsinore - 5 Lipiec 10, 07:39

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale KSI SIMIK Departamentu Informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Wspólna 2/4
02-926 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wykonywanie prac analitycznych i projektowych w obszarach funkcjonalnych i niefunkcjonalnych Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13),
* sporządzanie lub weryfikacja wyceny zlecenia realizacji funkcjonalności metodą Punktów Funkcyjnych oraz harmonogramu prac,
* opracowywanie, określanie defektów i weryfikacja modeli analitycznych dla KSI SIMIK 07-13,
* sporządzanie i weryfikacja dokumentacji projektowej,
* prowadzenie testów wstępnych, analiza defektów zgłaszanych w testach akceptacyjnych Systemu,
* analizowanie i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez użytkowników Systemu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane informatyka, ekonomia, zarządzanie.
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze analizy lub projektowania lub obsługi informatycznej systemów bazodanowych,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie A2,
o znajomość problemów oraz potrzeb biznesowych w zakresie wydatkowania funduszy UE,
o umiejętność interpretacji Modelu Przypadków Użycia, Modelu Analitycznego, analizowania tekstowych specyfikacji przypadków użycia,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o bardzo dobre zdolności komunikacyjne, a w szczególności zdolność precyzyjnego, jednoznacznego formułowania swoich myśli.

wymagania dodatkowe

* przeszkolenie z modelowania procesów biznesowych,
* przeszkolenie z zakresu prowadzenia testów,
* znajomość narzędzi IBM Rational do modelowania systemów informatycznych i wspomagających zarządzanie wymaganiami,
* znajomość XML, XML-Schema (XSD),
* znajomość metodyki Punktów Funkcyjnych,
* znajomość zagadnień prawnych (prawa polskiego i unijnego) w zakresie administracji publicznej, zamówień publicznych, informatyzacji administracji publicznej i innych związanych z realizacją projektów informatycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do MRR).
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http://www.mrr.gov.pl/, w zakładce Ministerstwo, a także pod nr tel.: (0-22) 461 35 16.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-19


pod adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
00-926 Warszawa
skr. poczt. 13
lub w kancelarii MRR, ul. Wspólna 2/4, pok. 1
z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym: DI 90

elsinore - 5 Lipiec 10, 07:40

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Statystyki Departamentu Organizacyjnego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* współpraca w procesie dostosowawczym statystyki publicznej realizowanej przez resort sprawiedliwości,
* wykorzystywanie istniejącej bazy danych Wydziału do opracowywania wydawnictw i zestawień statystycznych,
* uzgadnianie założeń walidacyjnych oraz weryfikacja i testowanie dedykowanych programów informatycznych,
* opracowywanie i weryfikacja danych statystycznych, tablic wynikowych i przeglądowych, prowadzenie dokumentacji badań statystycznych,
* przygotowywanie logicznych i merytorycznych analiz danych statystycznych, monitorowanie jakości i kompletności gromadzonych danych statystycznych,
* współpraca z Archiwum Zakładowym Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie archiwizacji dokumentacji statystycznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie,
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość regulacji prawnych z zakresu funkcjonowania statystyki publicznej,
o umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych technik posługiwania się MS Excel),
o komunikatywna znajomość języka angielskiego,
o umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej.

wymagania dodatkowe

* ukończone studia podyplomowe w zakresie informatyki lub statystyki,
* obsługa informatycznych programów biurowych MS Access, Adobe Acrobat,
* zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania,
* znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości,
* znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa karnego i cywilnego (materialnego i procesowego),
* znajomość technik informatycznych stosowanych w statystyce,
* dokładność i obowiązkowość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające wymagany poziom znajomości języka angielskiego,
* kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność posługiwania się komputerem w wymaganym zakresie.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 56-18-617.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-11


pod adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Organizacyjny
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia.

elsinore - 5 Lipiec 10, 07:40

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Monitoringu i Ewaluacji w Departamencie Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* koordynacja procesem wdrażania systemu SIMIK 04-06, nadzór nad procesem wdrażania nowych funkcjonalności w systemie;
* monitorowanie działania SIMIK 04-06 w instytucji, diagnoza awarii SIMIK oraz podejmowanie niezbędnych działań w celu ich usunięcia, instalacja oraz konfiguracja oprogramowania do obsługi Systemu SIMIK na stacjach roboczych dołączanych do sieci SIMIK-NET.
* opracowanie i opiniowanie materiałów i prezentacji w zakresie tematyki dotyczącej systemów informatycznych do obsługi wykorzystania pomocy unijnej;
* pomoc we wdrożeniu SIMIK 04-06 przy współpracy z administratorami SIMIK i pracownikami Instytucji, poprzez m.in. pomoc w przygotowaniu procedur/ wytycznych związanych z SIMIK, ich ocenę i przedstawianie propozycji ich usprawnienia, zademonstrowanie początkującym użytkownikom podstawowych zasad działania SIMIK, pomoc przy opracowaniu i wprowadzaniu poprawek do podręczników użytkownika,
* opracowywanie instrukcji stanowiskowych dla użytkowników instytucji przy współpracy z użytkownikami i osobami odpowiedzialnymi za eksploatację SIMIK.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane informatyczne lub ekonomiczne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą systemu SIMIK.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość programów wspomagających prace analityczne i raportowanie, w szczególności pakietu MS Office, w zakresie koniecznym do realizacji powierzonych zadań,
o znajomość zagadnień związanych z systemami baz danych (pożądana znajomość MS Access, narzędzi Oracle), w zakresie koniecznym do realizacji powierzonych zadań,
o znajomość podstaw języka SQL,
o znajomość zagadnień związanych z sieciami informatycznymi, teletransmisją danych, a w szczególności oprogramowania udostępniającego usługi terminalowe, w zakresie koniecznym do realizacji powierzonych zadań,
o umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną, FTP, listami dyskusyjnymi,
o umiejętność obsługi aplikacji systemu SIMIK (Generator Wniosków, Weryfikator Wniosków, SIMIK, Generator Wniosków Płatniczych),
o znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
o zdolność analitycznego i logicznego myślenia,
o umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, skrupulatność i dokładność,

wymagania dodatkowe

* znajomość nowoczesnych języków manipulowania danymi, np. SQL,
* znajomość nowoczesnych narzędzi analityczno raportujących, np. Oracle Discoverer,
* znajomość zasad funkcjonowania administracji państwowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowaniu o jego terminie telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej..
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mrr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 536 74 31.
Dziękujemy za zainteresowanie oferta pracy w MRR.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-19

pod adres:


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
00-926 Warszawa
skr. poczt. 13
lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
z dopiskiem w liście motywacyjnym: DKR 89

elsinore - 5 Lipiec 10, 07:41

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Koordynacji Programowania i Ewaluacji, Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Wspólna 2/4
02-926 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie procedur i mechanizmów ich monitorowania w odniesieniu do zarządzania alokacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ;
* przygotowywanie propozycji zapisów Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zmian w zapisach programu oraz uczestniczenie w negocjacjach tych zapisów z Komisją Europejską;
* analizowanie i opiniowanie projektów dokumentów programowych (szczegółowy opis priorytetów);
* merytoryczny udział w działaniach departamentu i resortu związanych z przygotowaniem polityki spójności na kolejną perspektywę 2014-2020 (głównie zapisów dotyczących kwestii finansowych);
* udział w weryfikacji procedur instytucji pośredniczących pod kątem ich kompletności i wypełnienia wymogów wytycznych w zakresie projektów generujących dochód w ramach POIiŚ oraz wspomaganie instytucji pośredniczących w ich przygotowaniu;
* przygotowywanie wyjaśnień i interpretacji zapisów dotyczących projektów generujących dochód w ramach POIiŚ;
* informowanie potencjalnych beneficjentów, inne instytucje i podmioty o zakresie, formie i warunkach wsparcia w ramach POIiŚ dotyczącym projektów generujących dochód;
* opracowywanie materiałów informacyjnych, zestawień i opinii w zakresie projektów generujących dochód oraz kwestii dotyczących zarządzania alokacją w ramach POIiŚ dla kierownictwa ministerstwa, na posiedzenia Komitetu ds. Europejskich, Rady Ministrów, Sejmu oraz opiniowanie dokumentów rozpatrywanych przez ww. organy dotyczące wykonywanego zakresu obowiązków.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane o profilu ekonomicznym
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z funduszami UE lub analizami finansowymi.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zasad przygotowywania analiz finansowo-ekonomicznych;
o znajomość zasad funkcjonowania UE, ze szczególnym uwzględnieniem zasad wdrażania funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności oraz znajomość zasad działania administracji publicznej;
o umiejętność obsługi komputera;
o umiejętność samodzielnego konstruowania wniosków i formułowania ocen, umiejętność ich argumentowania;
o umiejętność negocjacji;
o umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność;
o umiejętność pracy pod presją czasu;
o znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

wymagania dodatkowe

* znajomość języka angielskiego na poziomi C1 lub innego języka UE na poziomie B1-C1.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Umowa na zastępstwo.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do MRR).
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszeń i zasad naboru do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie : http://www.mrr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel. (22) 461 32 31.
Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy w MRR.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
00-926 Warszawa
skr. poczt. 13
lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok. 1
z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym: DPI 88

elsinore - 5 Lipiec 10, 07:46

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw rozstrzygania sporów kompetencyjnych i analiz prawnych i organizacyjnych w Wydziale Zarządzania Organizacją Biura Dyrektora Generalnego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analiza akt spraw, przy rozpatrywaniu których powstał spór kompetencyjny pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w celu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego i wskazania komórki właściwej do załatwienia sprawy oraz określenia trybu współdziałania komórek przy załatwianiu określonych spraw,
* monitorowanie zmian przepisów powszechnie obowiązujących, wskazywanie i inicjowanie konieczności zmian w regulacjach wewnętrznych Ministerstwa Finansów. Opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych lub koordynowanie przygotowywania tych regulacji wewnątrz ministerstwa lub biura, w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami,
* przygotowywanie stanowiska Biura Dyrektora Generalnego do projektów aktów normatywnych przesyłanych w ramach uzgodnień wewnątrz resortowych w celu zapewnienia poprawności przebiegu procesu legislacyjnego,
* sporządzanie projektów stanowisk Dyrektora Generalnego i Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego lub projektów opinii w celu zapewnienia realizacji obowiązków ustawowych i regulaminowych oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania instytucji i osób fizycznych kierowane do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów,
* analizowanie, opiniowanie i uzgadnianie z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa projektów regulacji wewnętrznych określających zakres działania tych komórek organizacyjnych i ich strukturę organizacyjną w celu uszczegółowienia zakresu działań komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz zapewnienia jednolitej i przejrzystej formy tych regulacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze obsługi prawnej lub w obszarze zarządzania organizacją
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość zasad legislacji,
o znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
o znajomość ustawy o służbie cywilnej,
o umiejętność interpretacji i stosowania prawa,
o umiejętność organizacji pracy własnej,
o umiejętność argumentowania,
o umiejętność skutecznej komunikacji,
o odporność na stres.

wymagania dodatkowe

* znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
* znajomość organizacji Ministerstwa Finansów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w obszarze obsługi prawnej lub w obszarze zarządzania organizacją.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-16


pod adres:

Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem: „Oferta pracy – 2010/ 075/BDG”

elsinore - 5 Lipiec 10, 07:47

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista ds. Informacji i Promocji POIiŚ w Departamencie Funduszy UE

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych na temat wdrażania priorytetów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),
* planowanie i realizacja działań informacyjno-promocyjnych POIiŚ zgodnie z wytycznymi UE, poprzez między innymi dobór odpowiednich narzędzi Public Relations, utrzymywanie aktywnej współpracy z mediami i ośrodkami opiniotwórczymi, ocenę potencjalnej skuteczności oddziaływania prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych na grupy docelowe,
* inicjowanie i realizacja działań związanych z udziałem Instytucji Pośredniczącej w wydarzeniach promocyjnych w celu promocji Ministerstwa Infrastruktury,
* udział w przygotowywaniu dokumentów programowych POIiŚ - Planu Komunikacji, Rocznych planów działań informacyjno-promocyjnych dla Ministerstwa Infrastruktury jako Instytucji Pośredniczącej w zakresie prowadzonych zadań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz aktualizacja tych planów, a także opracowywanie sprawozdań z ich realiz
* udział w przygotowaniu i realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zadań informacyjno-promocyjnych Instytucji Pośredniczącej oraz innej dokumentacji przekazywanej,
* wykrywanie, identyfikowanie i informowanie o nieprawidłowościach w wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, w zakresie prowadzonych spraw.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane dziennikarstwo, public relations, stosunki międzynarodowe, politologia lub europeistyka
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z realizacją działań informacyjno-promocyjnych.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
o wiedza z zakresu Public Relations (PR), dziennikarstwa oraz funduszy UE,
o praktyczna znajomość narzędzi PR oraz warsztatu dziennikarskiego,
o umiejętność pracy w zespole,
o komunikatywność,
o umiejętność obsługi komputera w zakresie edycji tekstu, komunikacji, prezentacji multimedialnych oraz arkusza kalkulacyjnego (MS Office).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zachęcamy do składania aplikacji osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630 16 16. Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-15

pod adres:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy MU-64/10/1170”

elsinore - 5 Lipiec 10, 07:47

Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji IV

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opracowywanie zadań operacyjnych dla nadzorowanych przedsiębiorców,
* organizowanie wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Ministerstwie Skarbu Państwa,
* opracowywanie dokumentów oraz podejmowanie czynności przygotowujących Ministra Skarbu Państwa do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
* prowadzenie prac planistycznych związanych z Planem Reagowania Obronnego RP,
* opracowywanie Narodowego Kwestionariusza Przygotowań Obronnych oraz Resortowego programu pozamilitarnych przygotowań obronnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie
* doświadczenie: 5 lat doświadczenia zawodowego w tym 2 lata na stanowiskach związanych z obronnością państwa lub w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość regulacji prawnych dotyczących realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców,
o znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz problematyki prawnej funkcjonowania przedsiębiorców,
o zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania,
o umiejętność obsługi komputera (koniecznie środowisko Windows, pakiet Microsoft Office),
o poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych klauzula „Tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

wymagania dodatkowe

* systematyczność, odpowiedzialność,
* komunikatywność,
* wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających 5 lat doświadczenia zawodowego w tym 2 lata na stanowiskach związanych z obronnością państwa lub w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej,
* kopia „poświadczenia bezpieczeństwa” uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych klauzula „Tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSP, w dziale ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie naboru telefonicznie lub na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 1 miesiąca. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 695-87-57.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-14

pod adres:

Ministerstwo Skarbu Państwa
Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 482
ul. Krucza 36
00-522 Warszawa
z dopiskiem „oferta na stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji IV”

elsinore - 5 Lipiec 10, 07:48

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Prawa Państwowego Departamentu Legislacyjno-Prawnego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opracowywanie pod względem redakcyjno–legislacyjnym projektów aktów normatywnych z zakresu kompetencji Wydziału,
* prowadzenie międzyresortowych uzgodnień dotyczących ww. projektów aktów normatywnych, a także realizowanie innych zadań w ramach procesu legislacyjnego,
* prowadzenie spraw wynikających z udziału kierownictwa resortu w posiedzeniach Sejmu, Senatu, Rady Ministrów oraz Komitetu Rady Ministrów, a także innych organów,
* współdziałanie w opracowywaniu projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez inne organy państwowe, w tym udział w konferencjach, posiedzeniach i komisjach, na których akty te są rozpatrywane,
* opracowywanie, w zakresie właściwości Wydziału, projektów stanowisk rządu dotyczących projektów ustaw kierowanych do Sejmu przez podmioty inne niż Rada Ministrów, prowadzenie uzgodnień międzyresortowych dotyczących tych projektów, a także współdziałanie w opracowywaniu projektów stanowisk rządu przygotowywanych przez inne organy,
* przygotowywanie opinii, co do treści obowiązujących przepisów prawa z zakresu kompetencji Wydziału dla naczelnych organów administracji państwowej oraz zainteresowanych komórek i jednostek organizacyjnych resortu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w urzędach organów władzy publicznej na stanowisku związanym z opracowywaniem aktów prawnych lub przygotowywaniem opinii prawnych, albo ukończona Krajowa Szkoła Administracji Publicznej,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego, ustrojowego oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej, sądownictwa i prokuratury,
o znajomość zagadnień prawnych związanych z tworzeniem prawa, w tym w szczególności „Zasad techniki prawodawczej”,
o doświadczenie zawodowe związane z analizą hierarchicznej zgodności aktów normatywnych, w tym ich zgodności z Konstytucją RP,
o znajomość zasad funkcjonowania i organizacji administracji publicznej,
o umiejętność pracy koncepcyjnej, formułowania pism urzędowych i opinii prawnych,
o umiejętność posługiwania się komputerem (pakiet MS Office, Lex, Internet),
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym terminologii prawniczej.

wymagania dodatkowe

* ukończona aplikacja legislacyjna, inna aplikacja prawnicza lub podyplomowe studium w zakresie zagadnień legislacyjnych,
* umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
* komunikatywność,
* dyspozycyjność,
* odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność obsługi komputera,
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie aplikacji lub podyplomowego studium w zakresie zagadnień legislacyjnych,
* kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Inne informacje:

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-11

pod adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Legislacyjno-Prawny
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia.

elsinore - 5 Lipiec 10, 07:48

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: audytor wewnętrzny w Ministerstwie Sprawiedliwości o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadajace obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* ocena systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości, dokonywanie oceny zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
* prowadzenie zadań audytowych oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,
* współpraca przy opracowywaniu rocznego planu audytu oraz sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego,
* opracowywanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku audytora wewnętrznego,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o spełnienie wymagań określonych w ustawie o finansach publicznych,
o znajomość międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego,
o znajomość standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
o znajomość ustaw: o finansach publicznych; o rachunkowości; prawa zamówień publicznych i aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw,
o znajomość zasad i organizacji funkcjonowania administracji publicznej,
o umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (MS Office, Lex, Excel, Internet).

wymagania dodatkowe

* doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
* znajomość zasad i wytycznych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
* znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości,
* komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność posługiwania się komputerem,
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
* kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego,
* kopie dokumentu potwierdzających uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 23-90-642.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-16


pod adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia.

elsinore - 5 Lipiec 10, 07:49

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw rozstrzygania sporów o współkorzystanie lub dostęp do infrastruktury przedsiębiorstw użyteczności publicznej i jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Koordynacji Projektów Departamentu Rozwoju Infrastruktury

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 3

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
01-211 Warszawa
ul. Kasprzaka 18/20


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z rozstrzyganiem sporów dotyczących w szczególności ustalania bądź zmiany warunków współpracy w zakresie dostępu do infrastruktury przedsiębiorstw użyteczności publicznej lub infrastruktury jednostek samorządu terytorialnego;
* opracowywanie modeli w zakresie współpracy między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a przedsiębiorstwami użyteczności publicznej w zakresie współkorzystania lub dostępu do infrastruktury;
* przygotowywanie opinii w sprawie wykonywania działalności w telekomunikacji przez jednostki samorządu terytorialnego;
* analizowanie działalności jednostek samorządu terytorialnego w obszarze telekomunikacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, telekomunikacyjne lub pokrewne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
o znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne;
o znajomość ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
o znajomość polskich i europejskich regulacji prawnych rynku telekomunikacyjnego;
o znajomość podstawowych zasad prawa konkurencji;
o umiejętność pracy w zespole;
o umiejętność obsługi programu LEX;
o samodzielność i kreatywność;
o komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* 1 rok doświadczenia w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub analiz ekonomicznych lub w sektorze telekomunikacyjnym;
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”;
* umiejętność prowadzenia analiz ekonomicznych;
* umiejętność oceny kosztorysów inwestycyjnych;
* znajomość problemów inwestycji telekomunikacyjnych;
* zdolności negocjacyjne;
* znajomość ustawy Prawo energetyczne, przepisów o pomocy publicznej i procesie inwestycyjnym w telekomunikacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane. Spełnienie wymogów formalnych nie jest równoznaczne z zaproszeniem do dalszej procedury selekcji. Nie otrzymanie zaproszenia do wzięcia udziału w rozmowach kwalifikacyjnych lub w kolejnych etapach procedury rekrutacyjnej w ciągu 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, równoznaczne jest z negatywnym rozpatrzeniem oferty. Po zakończeniu procesu naboru wszystkie oferty zostaną zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji i Kadr
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
z dopiskiem „specjalista -DRI”

elsinore - 5 Lipiec 10, 07:50

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw szkoleń i rekrutacji pracowników w Wydziale Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* realizowanie zadań związanych z planowaniem, organizowaniem, dofinansowaniem i oceną szkoleń pracowników, w tym prowadzenie dokumentacji i aktualizowanie danych w systemie informatycznym;
* przygotowywanie i publikowanie ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy oraz koordynowanie procesu rekrutacji i selekcji w wyznaczonych komórkach organizacyjnych UKE, w tym branie udziału w pracach komisji rekrutacyjnych;
* uczestniczenie w procesie przygotowywania, uaktualniania i wdrażania narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności służących ocenie kompetencji kandydatów do pracy oraz w procesie tworzenia i ewaluacji ścieżek rozwoju zawodowego pracowników;
* prowadzenie spraw związanych z organizacją służby przygotowawczej pracowników UKE oraz z wdrażaniem nowych pracowników;
* organizowanie praktyk zawodowych i studenckich w Urzędzie;
* przygotowywanie analiz, danych z zakresu szkoleń oraz naborów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu ustawy o służbie cywilnej, szkoleń w służbie cywilnej, dokształcania pracowników oraz zamówień publicznych,
o wiedza na temat zasad przeprowadzania procesu rekrutacji i selekcji, rozwoju zawodowego pracowników oraz tworzenia i stosowania narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi,
o umiejętność:przeprowadzania uzgodnień, pracy w zespole, pracy pod presją czasu, twórczego rozwiązywania problemów, obsługi komputera w zakresie pakietu Office,
o komunikatywność,
o odporność na stres,
o systematyczność.

wymagania dodatkowe

* wykształcenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub psychologii,
* szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, organizacji szkoleń, zarządzania kompetencjami, przeprowadzania procesu rekrutacji,
* uprawnienia do przeprowadzania i oceny testów psychologicznych,
* poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone",
* umiejętność obsługi informatycznych programów kadrowych,
* doświadczenie w zakresie prowadzenia rekrutacji, selekcji, procesu rozwoju zawodowego pracowników.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane. Spełnienie wymogów formalnych nie jest równoznaczne z zaproszeniem do dalszej procedury selekcji. Nie otrzymanie zaproszenia do wzięcia udziału w rozmowach kwalifikacyjnych lub w kolejnych etapach procedury rekrutacyjnej w ciągu 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, równoznaczne jest z negatywnym rozpatrzeniem oferty. Po zakończeniu procesu naboru wszystkie oferty zostaną zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-15

pod adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji i Kadr
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
z dopiskiem „specjalista –BAK”

elsinore - 5 Lipiec 10, 07:54

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista Wydziale Informatyzacji Resortu Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
ul. Czerniakowska 100,
00 - 454 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* projektowanie systemów informatycznych w oparciu o analizę potrzeb użytkowników,
* przygotowywanie założeń informatycznych projektów,
* udział w planowaniu i realizacji przedsięwzięć organizacyjnych związanych z projektami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe informatyczne lub wyższe techniczne,
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie analizy, projektowania i/lub zarządzania projektami dotyczącymi systemów informatycznych,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o doświadczenie zawodowe w sektorze IT,
o znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną.

wymagania dodatkowe

* znajomość metodyk projektowania systemów informatycznych, w tym udokumentowana znajomość zagadnień z zakresu zarządzania projektami (np. PRINCE FUNDATION),
* znajomość MS Project,
* umiejętności analityczno – projektowe,
* bardzo dobra organizacja pracy własnej,
* umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym o zróżnicowanych kompetencjach poszczególnych członków zespołu,
* umiejętność negocjacji,
* asertywność,
* odporność na stres,
* umiejętność precyzyjnego formułowania tez,
* komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
* kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń z zakresu zarządzania projektami,
* kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające wymagany poziom znajomości języka angielskiego.

Inne informacje:

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-11

pod adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
ul. Czerniakowska 100,
00 - 454 Warszawa
Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia.

elsinore - 5 Lipiec 10, 07:54

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Rejestrów Sądowych Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
ul. Czerniakowska 100,
00 - 454 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* współpraca z wykonawcami oprogramowania lub innych prac zlecanych w ramach realizowanych projektów, w tym ocena prac, bieżące testowanie oprogramowania,
* przygotowywanie elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacji funkcjonalnych oprogramowania i sprzętu w zakresie realizowanych i eksploatowanych systemów informatycznych,
* nadzór nad bieżącą eksploatacją wdrożonego oprogramowania,
* przygotowywanie założeń organizacyjno-informatycznych dla budowanych systemów informatycznych,
* weryfikacja zgodności systemu informatycznego z obowiązującymi lub projektowanymi aktami prawnymi,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe o profilu technicznym lub inne wyższe oraz ukończone studia podyplomowe o profilu informatycznym,
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w branży informatycznej,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na posługiwanie się dokumentacją techniczną,
o co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w tworzeniu projektów informatycznych.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie we współpracy z jednostkami zewnętrznymi,
* doświadczenie w przygotowywaniu specyfikacji wymagań dotyczących przedsięwzięć związanych z budową systemów informatycznych,
* umiejętność pracy w zespole,
* kreatywność i inicjatywa,
* samodzielność,
* komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
* kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające wymagany poziom znajomości języka angielskiego.

Inne informacje:

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-11


pod adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
ul. Czerniakowska 100,
00 - 454 Warszawa
Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia.

elsinore - 5 Lipiec 10, 07:55

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Wydziale ds. Gruntów Warszawskich w Departamencie Orzecznictwa ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Wesoła

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań administracyjnych,
* analizowanie zebrany materiałów dowodowych oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięcia,
* przygotowywanie projektów pism procesowych oraz występowanie przed sądami,
* analizowanie orzecznictwa sądowego,
* korespondowanie ze stronami postępowania i innymi podmiotami,
* prowadzenie rozpraw administracyjnych w budynku Ministerstwa oraz na terenie kraju.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami,
o znajomość przepisów dotyczących dekretu o gruntach warszawskich,
o znajomość przepisów dotyczących wywłaszczania nieruchomości,
o znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
o znajomość Kodeksu cywilnego odnośnie odpowiedzialności odszkodowawczej,
o umiejętność argumentowania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony – zastępstwo.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630 16 16.
Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl
Zachęcamy do składania aplikacji osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy BO-63/10/1169”

elsinore - 5 Lipiec 10, 07:56

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Wydziale Warunków Technicznych Pojazdów i Przewozów Specjalnych w Departamencie Transportu Drogowego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* koordynowanie spraw związanych z implementacją prawa UE do prawa polskiego w zakresie warunków technicznych pojazdów,
* prowadzenie, nadzorowanie prac legislacyjnych oraz opracowywanie projektów aktów normatywnych z uwzględnieniem wdrażania standardów UE do prawodawstwa krajowego,
* prowadzenie postępowań administracyjnych w I i II instancji w sprawach związanych z warunkami technicznymi pojazdów,
* prowadzenie spraw związanych z integracją wymagań ze standardami UE w celu tworzenia na szczeblu krajowym warunków formalno-prawnych dla optymalnych regulacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska,
* prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji w zakresie warunków technicznych pojazdów oraz procedur administracyjnych w zakresie homologacji pojazdów,
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz skargi i wnioski w sprawach szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz warunków technicznych pojazdów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane prawnicze lub techniczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
o wiedza w zakresie homologacji typu pojazdów,
o znajomość prawa o ruchu drogowym, przepisów wykonawczych do niego oraz regulacji międzynarodowych w tym zakresie,
o znajomość problematyki Unii Europejskiej,
o znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz przepisów kpa,
o umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony – zastępstwo.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630 16 16.
Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl
Zachęcamy do składania aplikacji osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12


pod adres:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy TD-62/10/1168”

elsinore - 5 Lipiec 10, 08:04

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw mediacji, skarg oraz kontroli z zakresu telekomunikacji i poczty w Wydziale Kontroli Telekomunikacyjnej i Pocztowej w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Szczecin
71-506 Szczecin, Al. Wyzwolenia 70

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie kontroli i postępowań pokontrolnych z zakresu poczty,
* prowadzenie postępowań mediacyjnych w sprawach sporów cywilnoprawnych między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub operatorem świadczącym usługi pocztowe,
* przyjmowanie i rozpatrywanie skarg na działalność przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych,
* prowadzenie kontroli i postępowań pokontrolnych z zakresu telekomunikacji,
* wykrywanie przypadków nielegalnego wykonywania działalności telekomunikacyjnej i pocztowej,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe telekomunikacyjne lub pokrewne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w dziedzinie telekomunikacji lub poczty,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o prawo jazdy kategorii B,
o wiedza z zakresu funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego,
o znajomość ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe, o swobodzie działalności gospodarczej, przepisów z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego oraz umiejętność ich interpretacji,
o umiejętność poprawnego formułowania korespondencji pisemnej,
o komunikatywność i asertywność.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
* szkolenie z zakresu: poczty, telekomunikacji, z zakresu obsługi klienta,
* poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne".

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane. Spełnienie wymogów formalnych nie jest równoznaczne z zaproszeniem do dalszej procedury selekcji. Nie otrzymanie zaproszenia do wzięcia udziału
w rozmowach kwalifikacyjnych lub w kolejnych etapach procedury rekrutacyjnej w ciągu 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, równoznaczne jest z negatywnym rozpatrzeniem oferty. Po zakończeniu procesu naboru wszystkie oferty zostaną zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-15


pod adres:

(liczy się data stempla pocztowego)

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
z dopiskiem „specjalista –Szczecin”

elsinore - 5 Lipiec 10, 08:32

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Zespole ds. Obsługi Finansowej Pomocy Technicznej PO IŚ w Departamencie Finansowania Szkół Wyższych o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadajace obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Sporządzanie informacji (w tym zestawień finansowych) dot. postępów we wdrażaniu XIII Priorytetu PO IiŚ dla Departamentu Wdrożeń i Innowacji oraz kierownictwa MNiSW;
* Sporządzanie dla Instytucji Zarządzającej informacji miesięcznych, raportów kwartalnych, sprawozdań okresowych i rocznych z realizacji XIII Priorytetu PO IiŚ;
* Analiza dokumentów programowych, wykonawczych (instrukcje, podręczniki) dotyczących perspektywy 2007 - 2013 i współudział w ich aktualizacji;
* Udział w sporządzaniu poświadczeń i deklaracji wydatków od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie w zakresie obsługi funduszy strukturalnych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość obowiązujących aktów prawnych dotyczących przepisów ogólnych w zakresie funduszy strukturalnych,
o znajomość szczegółowych wytycznych w zakresie realizacji PO IŚ,
o znajomość przepisów i problematyki: ustawy o finansach publicznych, ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
o umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel),
o samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
o umiejętność organizowania pracy własnej,
o współdziałanie i komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
* przeszkolenie w zakresie funduszy strukturalnych,
* umiejętność pracy z bazą danych KSI SIMIK.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uznaje się datę stempla pocztowego widniejącego na kopercie.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu Wybrani kandydaci, z listy osób spełniających wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022 5292 733.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53
lub składać w Biurze Podawczym przy wejściu głównym, z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie „Specjalista – DFS 39/07”

elsinore - 5 Lipiec 10, 08:40

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw wsparcia informatycznego i technicznego pracowników Urzędu w Wydziale Informatyzacji Procesów Biura informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wspomaganie administrowania oraz utrzymywania platformy systemowej oraz aplikacyjnej;
* wspieranie pracowników Urzędu znajomością aplikacji użytkowych;
* wspieranie projektowania procesów, analizowanie potrzeb i możliwości algorytmizacji i informatyzacji procesów zachodzących w Urzędzie;
* wspieranie projektowania i wykonywania pomocniczych aplikacji dla użytkowników systemu teleinformatycznego Urzędu, analizowanie ich działania, rozpoznawanie potrzeb zmian w tych aplikacjach w porozumieniu z użytkownikami, wdrażanie niezbędnych zmian w tych aplikacjach;
* wspieranie zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wiedza na temat: obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Urzędu, w szczególności obejmujących zarządzanie instytucją w tym: księgowość, kadry, płace, finanse; podpisu elektronicznego i funkcjonowania administracji;
o ogólna wiedza z zakresu informatyki, w szczególności znajomość: działania urządzeń komputerowych, architektury systemów sieciowych, funkcjonowania usług sieciowych, struktury aplikacji sieciowych i bazodanowych, zasad programowania,
o bardzo dobra znajomość typowych aplikacji biurowych (np. Microsoft Office);
o znajomość języka angielskiego na poziomie B1;

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia lub pokrewnym;
* przeszkolenie z zakresu zagadnień związanych ze stosowaniem podpisu elektronicznego;
* ścieżka certyfikacyjna kluczowych systemów, np. administrowanie bezpieczeństwem systemów opartych o rozwiązania Microsoft;
* znajomość języka SQL, HTML lub XML oraz co najmniej jednego języka programowania (np. Java, C) oraz umiejętność zastosowania co najmniej jednego z tych języków;
* doświadczenie w zakresie zarządzania bazami danych (Oracle, Informix lub MS SQL);
* doświadczenie w administrowaniu systemami sieciowymi (MS Windows, MS Exchange lub Linux);
* doświadczenie związane z informatyzacją zarządzania przedsiębiorstwem lub instytucją (księgowość, kadry, płace).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane. Spełnienie wymogów formalnych nie jest równoznaczne z zaproszeniem do dalszej procedury selekcji. Nie otrzymanie zaproszenia do wzięcia udziału
w rozmowach kwalifikacyjnych lub w kolejnych etapach procedury rekrutacyjnej w ciągu 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, równoznaczne jest z negatywnym rozpatrzeniem oferty. Po zakończeniu procesu naboru wszystkie oferty zostaną zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-20


pod adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji i Kadr
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
z dopiskiem „BI - Specjalista ds. wsparcia informatycznego i technicznego”

elsinore - 5 Lipiec 10, 08:41

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Uczelni Niepublicznych w Departamencie Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadajace obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Prowadzenie spraw dotyczących tworzenia uczelni niepublicznych lub związków uczelni niepublicznych;
* Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem uprawnień do prowadzenia kierunków studiów na poziomie pierwszego stopnia (makrokierunków i studiów międzykierunkowych) w uczelniach niepublicznych;
* Prowadzenie spraw związanych z zawieszaniem, cofnięciem oraz przywracaniem uprawnień do prowadzenia kierunków studiów (makrokierunków, i studiów międzykierunkowych);
* Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem odpisów, wyciągów i zaświadczeń o danych zawartych w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych;
* Prowadzenie rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych w celu umożliwienia wydawania aktualnych odpisów, wyciągów i zaświadczeń o danych zawartych w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych;
* Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli, w szczególności dotyczących wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń zawartych w rejestrze uczelni.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów i problematyki ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
o umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel),
o samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
o umiejętność myślenia analitycznego,
o umiejętność organizowania pracy własnej,
o współdziałanie i komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze szkolnictwa wyższego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uznaje się datę stempla pocztowego widniejącego na kopercie.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu Wybrani kandydaci, z listy osób spełniających wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022 5292 733.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-12

pod adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53
lub składać w Biurze Podawczym przy wejściu głównym, z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie „Starszy Specjalista – DNS 38/07"

elsinore - 5 Lipiec 10, 08:41

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: naczelnik wydziału Inwestycji w Departamencie Finansowania Szkół Wyższych o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadajace obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Kierowanie pracami wydziału w celu zapewnienia prawidłowej organizacji prac wydziału;
* Koordynacja i współudział w opracowywaniu propozycji strategii rozwoju infrastruktury publicznych szkół wyższych;
* Nadzór nad opracowaniem budżetu państwa w części 38-szkolnictwo wyższe w zakresie wydatków majątkowych;
* Nadzór nad opracowaniem rocznych projektów planów inwestycyjnych szkolnictwa wyższego w celu opracowania planu inwestycji;
* Nadzór nad przyjmowaniem i weryfikacją programów i projektów inwestycyjnych uczelni o dofinansowanie inwestycji w celu realizacji resortowego planu inwestycji;
* Nadzór na przygotowaniem decyzji Ministra o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w celu realizacji resortowego planu inwestycyjnego;
* Analiza opracowywanych analiz i ocen zadań inwestycyjnych szkolnictwa wyższego w zakresie realizacji rzeczowej i finansowej;
* Nadzór nad procesem przygotowywania rozliczeń zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ramach resortowego planu inwestycyjnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego na budowie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
o przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa,
o znajomość przepisów i problematyki: prawa budowlanego, ustawy o finansach publicznych, administracji publicznej,
o umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel),
o umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, planowania i organizacji pracy,
o umiejętność skutecznej komunikacji,
o umiejętność zarządzania personelem;
o zaangażowanie, inicjatywa i samodzielność.

wymagania dodatkowe

* 1 rok doświadczenia zawodowego w na stanowisku związanym z kierowaniem/koordynowaniem pracy zespołu,
* znajomość pracy w administracji publicznej oraz finansowania inwestycji z budżetu państwa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171). (oświadczenie dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* ew. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

Inne informacje:

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uznaje się datę stempla pocztowego widniejącego na kopercie.
Wybrani kandydaci, z