Wolne stanowiska - ochrona środowiska.

ogłoszenia

Moderatorzy: aga764, Lady Zgaga, wjawor

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Wolne stanowiska - ochrona środowiska.

Postautor: elsinore » wtorek 25 maja 2010, 12:28

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Opole
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. 1 Maja 6
45-068 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opiniowanie i uzgadnianie w formie postanowień przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z uwzględnieniem obszarów NATURA 2000, w ramach postępowania w spr. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszar Natura 2000, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
* prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko realizowanych na terenach zamkniętych, zmiany lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny, przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
* prowadzenie postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć w przypadku, będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, sztucznych zbiorników wodnych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spełeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
o znajomość kpa, prawa ochrony środowiska, ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
o umiejętność komunikowania się i pracy w zespole,
o umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych
o zdolność analitycznego myślenia, odpowiedzialność
o umiejętność analizy opracowań eksperckich
o umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows)

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska
* 0,5 roku doświadczenia zawodowego w pracy związanej z ochroną środowiska
* przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko
* znajomość języków obcych - angielski w stopniu komunikatywnym
* umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji, asertywność oraz kreatywność w działaniu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* inne dokumenty i oświadczenia (np. potwierdzające odbyte szkolenia, staż pracy, itp.)

Inne informacje:


Kandydaci zakwalifikowani zostana poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej lub testu.
Dodatkowe informacje:(77) 44 72 325
Niewykorzystane oferty zostaną zniszczone komisyjnie.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07


pod adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
1 Maja 6
45-068 Opole

lub osobiście w sekretariacie RDOŚ w Opolu (pokój nr 312, III piętro) z dopiskiem; "Oferta pracy - inspektor ds. ocen oddziaływania ns środowisko przedsięwzięć"

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » środa 26 maja 2010, 12:53

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Siedlce
Wydziale Spraw Terenowych I w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 23
08-110 Siedlce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie spraw związanych z wydawaniem postanowień uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięć dla których przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko,
* przygotowywanie opinii dotyczących obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zakresie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną środowiska
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; Prawo ochrony środowiska; Prawo wodne; o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; o ochronie przyrody; Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych,
o zdolność analitycznego myślenia,
o odpowiedzialność,
o umiejętność analizy opracowań eksperckich,
o umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows);

wymagania dodatkowe

* znajomość Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
* asertywność,
* kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

Inne informacje:


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-08


pod adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
H. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » środa 26 maja 2010, 12:54

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy do spraw ds. obsługi finansowo-księgowej w Oddziale Finansów i Budżetu Wydziału Organizacyjno-Finansowego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Henryka Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie obsługi finansowo-księgowej polegającej na sporządzaniu: listy płac oraz dokumentów towarzyszących (deklaracji rozliczeniowych) w tym obliczaniu z tego tytułu obowiązkowych potraceń od wypłat dokonanych,
* prowadzenie obsługi kasowej jednostki w celu dokonywania wpłat i wypłat środków budżetowych w formie gotówkowej,
* sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i innych oraz analiz (miesięcznych, kwartalnych i rocznych),
* przygotowywanie poleceń przelewów w celu wypłat należnych świadczeń,
* prowadzenie dokumentacji związanej z ZFŚS w celu wypłaty pracownikom należnych świadczeń socjalnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości w komórce płacowej w zakresie naliczania wynagrodzeń,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów prawa z zakresu: ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń pieniężnych z ZUS, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu Pracy oraz przepisów szczegółowych w zakresie płac.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w zakresie obsługi finansowo-księgowej,
* co najmniej 1 rok doświadczenia w administracji publicznej,
* systematyczność i dokładność,
* samodzielność,
* zdolność analitycznego myślenia,
* umiejętność pracy w zespole,
* komunikatywność,
* rzetelność,
* uczciwość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.).
* kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
* kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe,

Inne informacje:

- oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną po upływie 1 miesiąca licząc od daty upływu terminu komisyjnie zniszczone,
- informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie Urzędu w zakładce praca,
- dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane,
- kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 556-56-12

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-08

pod adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
H. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » środa 26 maja 2010, 12:57

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Henryka Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Prowadzenie procedur dotyczących oględzin i szacowania szkód, wysokości wypłat odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta podlegające ochronie.
* Prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń regionalnego dyrektora ochrony środowiska w stosunku do gatunków chronionych
* opiniowanie wniosków GDOŚ w sprawie wydawania zezwolenia na zrywanie, niszczenie, uszkadzanie, przemieszczanie, hodowlę, zbywanie, nabywanie, oferowanie do sprzedaży, wymiany i darowizny, wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granice państwa okazów gatunków roślin i grzybów objętych ochroną ścisłą
* Prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na czynności podlegające zakazom i ograniczeniom w stosunku do dziko żyjących zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz opiniowanie wniosków GDOŚ na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą
* Prowadzenie postępowań w sprawie ustalania i likwidowania stref ochrony ostoi roślin i zwierząt
* Prowadzenie spraw dotyczących chwytania dzikich zwierząt, w tym rannych i osłabionych, przemieszczenia do ośrodka lub do miejsca regularnego przebywania
* Prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na posiadanie, przetrzymywanie, sprowadzanie z zagranicy żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczanych do kategorii II
* Opiniowanie i uzgadnianie przedkładanych projektów dofinansowywanych ze środków UE. Przygotowywanie projektów i wniosków o finansowanie zadań z zakresu ochrony gatunków ze środków unijnych i innych źródeł pozabudżetowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie biologii, leśnictwa lub ochrony środowiska
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze ochrony środowiska
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu ustawy o ochrony przyrody,
o znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
o ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk,
o znajomość form ochrony przyrody,
o komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność organizacji pracy,
o umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

* umiejętność pracy z systemami GIS, znajomość nazewnictwa łacińskiego,
* znajomość konwencji międzynarodowych z zakresu ochrony przyrody,
* znajomość ustawy o lasach, prawa łowieckiego, prawa wodnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną po upływie 1 miesiąca licząc od daty upływu terminu komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 556-56-56 .

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-02

pod adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
H. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » czwartek 27 maja 2010, 13:54

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko: pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Wymiar etatu: 0.2

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kraków
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
31-112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie oraz wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne w celu zapewnienia właściwego stosowania przepisów prawa w tym zakresie,
* przygotowywanie dokumentów związanych z ochroną informacji niejawnych,
* przeprowadzanie, na wniosek Dyrektora RDOŚ w Krakowie, zwykłego postępowania sprawdzającego w odniesieniu do osób zajmujących lub ubiegających się o stanowiska, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz „poufne”,
* prowadzenie okresowych kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne,
* prowadzenie szkoleń związanych z ochroną informacji niejawnych,
* koordynowanie oraz realizacja zadań związanych z powszechnym obowiązkiem obrony.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 3 miesiące doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z ochroną informacji niejawnych,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”,
o odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przez służby ochrony państwa,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o systematyczność, dokładność
o bardzo dobra znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wykonawczych do niej,
o umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* umiejętność pracy pod presją czasu,
* samodzielność, rzetelność,
* znajomość przepisów Kodeksu postępowania admininstracyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 012-619-81-40

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-08


pod adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
31-112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31
Sekretariat pok. 2
z dopiskiem Nr ogłoszenia 123 856

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » poniedziałek 31 maja 2010, 07:09

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw Konwencji Berneńskiej w Wydziale Obszarów, Siedlisk Chronionych i Krajobrazu Departamentu Ochrony Przyrody

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie Krajowego Sekretariatu Konwencji Berneńskiej; współpraca w zakresie merytorycznym z Sekretariatem Konwencji, krajowymi organami ochrony przyrody oraz ekspertami,
* udział w spotkaniach dotyczących Konwencji Berneńskiej, w tym posiedzeniach Stałego Komitetu (StC), konferencjach, warsztatach oraz spotkaniach grup roboczych, przygotowywanie raportów z tych spotkań,
* analizowanie dokumentów i raportów opracowywanych przez Sekretariat i organy Konwencji oraz w ramach prac prowadzonych w tym zakresie przez właściwe organy Unii Europejskiej sporządzanie projektów opinii, wniosków i rekomendacji wynikających z przeprowadzonej analizy,
* prowadzenie prac w celu wdrożenia postanowień Konwencji Berneńskiej, rekomendacji StC i innych dokumentów Konwencji, w tym prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, nadzorowanie tłumaczeń, organizowanie spotkań,
* przygotowywanie okresowych raportów z wdrażania Konwencji Berneńskiej w Polsce (tzw. czteroletnie) oraz raportów z wydanych derogacji dla gatunków wymienionych w Konwencji (tzw. dwuletnie),
* opiniowanie projektów aktów prawnych, strategii oraz innych dokumentów, pod względem ich zgodności z postanowieniami Konwencji Berneńskiej, przygotowywanie propozycji zmian do prawodawstwa krajowego wynikających z dokumentów Konwencji Berneńskiej,
* sporządzanie raportów, projektów odpowiedzi na wystąpienia posłów i senatorów oraz projekty innych pism dot. Konwencji Berneńskiej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe z zakresu nauk biologicznych, leśnych, o Ziemi, rolniczych
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony przyrody lub ochrony środowiska
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość prawa krajowego i międzynarodowego z zakresu ochrony przyrody, w tym ochrony gatunkowej roślin oraz zadrzewień (ustawa o ochronie przyrody, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, dyrektywa siedliskowa, dyrektywa ptasia, Konwencja Berneńska),
o znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
o znajomość problematyki ochrony przyrody, w tym ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów oraz obszarów chronionych,
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
o dobra organizacja pracy własnej,
o umiejętność zarządzania projektem,
o umiejętność pracy w zespole,
o wiedza przyrodnicza,
o umiejętność pracy w warunkach stresu,
o obsługa komputera (MS Office, poczta elektroniczna).

wymagania dodatkowe

* znajomość problematyki dotyczącej inwazyjnych gatunków obcych
* podstawowa znajomość języka francuskiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 92 162.
Uwaga: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Wszystkie dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty, które wpłynęły po terminie, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07


pod adres:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: GDOŚ/DOP-6/2010

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » poniedziałek 31 maja 2010, 07:09

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw ochrony gatunkowej zwierząt w Wydziale Ochrony i Zarządzania Gatunkami Chronionymi, Zadrzewień i Terenów Zieleni Departamentu Ochrony Przyrody

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* analiza wniosków i przygotowywanie projektów decyzji oraz postanowień dotyczących odstępstw od zakazów w zakresie ochrony gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową,
* przygotowanie projektów odpowiedzi na wystąpienia posłów i senatorów,
* udział w opracowywaniu projektów strategii ochrony gatunków zwierząt oraz opiniowanie projektów czynnej ochrony zwierząt i innych dokumentów komórek organizacyjnych w zakresie ochrony gatunkowej zwierząt,
* inicjowanie nowych przepisów, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych,
* analiza przepisów prawa międzynarodowego i wspólnotowego pod kątem wynikających z nich obowiązków dla Polski.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe z zakresu nauk biologicznych, leśnych, o Ziemi, rolniczych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość prawa krajowego, wspólnotowego i międzynarodowego z zakresu ochrony przyrody, w tym ochrony gatunkowej zwierząt (ustawa o ochronie przyrody, Dyrektywa Siedliskowa, Dyrektywa Ptasia, Konwencja Berneńska),
o znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
o znajomość problematyki ochrony przyrody, w tym ochrony w tym ochrony gatunkowej zwierząt,
o wiedza przyrodnicza,
o dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność pracy w warunkach stresu,
o umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie.
o umiejętność obsługi komputera: MS Office, Internet, poczta elektroniczna.

wymagania dodatkowe

* roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej w zakresie ochrony przyrody/środowiska, w jednostkach badawczo-rozwojowych, administracji Lasów Państwowych lub przedsiębiorstwach zajmujących się problematyką ochrony przyrody/środowiska
* ­znajomość przepisów ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Prawo Łowieckie, Konwencji Waszyngtońskiej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 92 162.
Uwaga: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Wszystkie dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty, które wpłynęły po terminie, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07


pod adres:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: GDOŚ/DOP- 6/2010

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » poniedziałek 31 maja 2010, 11:57

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko: analityk laboratorium ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gdańsk
Gdańsk Trakt Św. Wojciecha 293
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wykonywanie badań fitoplanktonu,zooplanktonu i bentosu
* wykonywanie badań bakteriologicznych
* wykonywanie badań na zawartość chlorofilu
* oznaczanie przewodności właściwej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe chemiczne
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszazre związanym z laboratorium
* pozostałe wymagania niezbędne:
o predyspozycje do obsługi urządzeń technicznych
o kursy i szkolenia potwierdzające wykształcenie
o umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

* komunikatywność i inicjatywa
* praktyka lub staż w laboratorium
* opanowanie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


dodatkowych informacji udziela Pan Ryszard Potrykus kierownik Laboratorium
tel. 0583094911 w 46

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-05

pod adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Trakt Św. Wojciecha 293
80-001 Gdańsk

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » wtorek 01 cze 2010, 14:01

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw Konwencji Krajobrazowej w Wydziale Obszarów, Siedlisk Chronionych i Krajobrazu Departamentu Ochrony Przyrody

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie Krajowego Sekretariatu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej - KSKK, analiza dokumentów opracowywanych przez sekretariat i organy Konwencji oraz w ramach prac prowadzonych w tym zakresie przez właściwe organy Wspólnoty Europejskiej; sporządzanie opinii, wniosków i rekomendacji wynikających z przeprowadzonej analizy,
*  współpraca w zakresie merytorycznym z regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska w celu poprawnej realizacji powierzonych zadań merytorycznych. Określanie miejsca i zakresu problematyki krajobrazu w planowaniu przestrzennym szczebla regionalnego i lokalnego oraz w politykach i programach branżowych,
* rozpatrywanie skarg, zażaleń oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, w celu wyjaśnienia przepisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej,
* analizowanie polityki i programów międzynarodowych, które mogą mieć znaczenie dla ochrony krajobrazu, a także postanowień innych konwencji i dyrektyw unijnych mogących mieć związek z Europejską Konwencją Krajobrazową,
* przygotowywanie propozycji nowelizacji istniejących i projektowanych aktów prawnych, w części dotyczącej ochrony krajobrazu,
* opiniowanie projektów aktów prawnych, strategii oraz projektów inwestycyjnych pod względem ich zgodności z Europejską Konwencją Krajobrazową.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe z zakresu nauk biologicznych, leśnych, o Ziemi, rolniczych
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub ochrony przyrody
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów materialnego (Europejska Konwencja Krajobrazowa, Prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody i akty wykonawcze, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko),
o znajomość prawa ustrojowego (ustawa o administracji rządowej w województwie),
o znajomość procesowego prawa administracyjnego,
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
o wiedza przyrodnicza,
o dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność pracy w warunkach stresu,
o obsługa komputera (MS Office, poczta elektroniczna),
o komunikatywność.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w administracji publicznej w zakresie ochrony przyrody/środowiska, w jednostkach badawczo-rozwojowych, administracji Lasów Państwowych lub przedsiębiorstwach zajmujących się powyższą problematyką

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 92 162.
Uwaga: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Wszystkie dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty, które wpłynęły po terminie, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11


pod adres:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: GDOŚ/DOP-7/2010

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » środa 02 cze 2010, 11:58

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw ochrony gatunkowej w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Opole
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. 1-go Maja 6
45-068 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie spraw zw. z ustalaniem i likwidacją stref ochrony ostoi roślin i zwierząt, prowadzenie rejestru tych stref oraz przygotowywanie projektów zezwoleń na odstępstwa od zakazów ustanowionych dla gatunków strefowych
* realizowanie zadań zw. z przygotowaniem projektów uzgodnień w sprawach zw. z usuwaniem drzew lub krzewów
* realizowanie zadań związanych z szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową
* współpraca w realizacji zadań związanych z ochroną gatunkową, w tym zadań związanych z zarządzaniem obszarami Natura 2000
* współpraca w procesie przygotowania projektów zezwoleń na wykonywanie czynności podlegajacych zakazom w stosunku do gatunków objetych ochroną ścisłą i częściową

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe w zakresie biologii, leśnictwa lub ochrony środowiska
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomośc ustawy o ochronie przyrody
o znajomość kpa
o umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

wymagania dodatkowe

* 3 m-ce stażu pracy w administracji publicznej na stanowiskach zw. z ochroną przyrody lub w innych jednostkach realizujących zadania z zakresu ochrony przyrody lub leśnictwa
* ogólna wiedza przyrodnicza w szczególności z zakresu dendrologii
* umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk
* kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
* umiejętność organizacji pracy
* umiejętność analitycznego myślenia i poszukiwania informacji, poruszania się po terenie
* odpowiedzialność i terminowość
* znajomość ogólnych zasad wyceny nieruchomości lub szacowania szkód

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* inne dokumenty i oświadczenia (np. potwierdzające odbyte szkolenia, staż pracy, itp.)

Inne informacje:


Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej lub testu.
Dodatkowe informacje: tel.(77) 44 72 325

Niewykorzystane ofery zostaną zniszczone komisyjnie.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-12

pod adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
1 Maja 6
45-068 Opole

lub osobiście w sekretariacie RDOŚ w Opolu (pok.312, III piętro) z dopiskiem; "oferta pracy- is. inspektor ds. ochrony gatunkowej".

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » środa 02 cze 2010, 12:03

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw Konwencji Ramsarskiej w Wydziale Obszarów, Siedlisk Chronionych i Krajobrazu Departamentu Ochrony Przyrody

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie Krajowego Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej - KSKR, analiza dokumentów i raportów opracowywanych przez sekretariat i organy Konwencji oraz w ramach prac prowadzonych w tym zakresie przez właściwe organy Unii Europejskiej; sporządzanie opinii, wniosków i rekomendacji wynikających z przeprowadzonej analizy,
* współpraca w zakresie merytorycznym z regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska oraz dyrektorami parków narodowych
* udział w konferencjach oraz posiedzeniach organów Konwencji Ramsarskiej (COP, Standing Committee) oraz w spotkaniach tematycznych grup roboczych krajowych i międzynarodowych dotyczących Konwencji Ramsarskiej, przygotowywanie raportów ze spotkań,
* rozpatrywanie skarg, zażaleń oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, w celu wyjaśnienia przepisów Konwencji Ramsarskiej,
* przygotowywanie propozycji nowelizacji istniejących oraz projektów nowych aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody, w części dotyczącej obszarów wodno-błotnych w rozumieniu Konwencji Ramsarskiej,
* opiniowanie projektów aktów prawnych, strategii oraz innych dokumentów, pod względem ich zgodności z postanowieniami Konwencji Berneńskiej, przygotowywanie propozycji zmian do prawodawstwa krajowego wynikających z dokumentów Konwencji Berneńskiej,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe z zakresu nauk biologicznych, leśnych, o Ziemi, rolniczych
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony przyrody lub ochrony środowiska
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów materialnego (Europejska Konwencja Krajobrazowa, Prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody i akty wykonawcze, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko),
o znajomość prawa ustrojowego (ustawa o administracji rządowej w województwie),
o znajomość procesowego prawa administracyjnego (kodeks postępowania administracyjnego),
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
o dobra organizacja pracy własnej,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o umiejętność pracy w zespole,
o wiedza przyrodnicza,
o umiejętność pracy w warunkach stresu,
o komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 92 162.

Uwaga: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Wszystkie dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty, które wpłynęły po terminie, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-12


pod adres:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: GDOŚ/DOP-7/2010

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » środa 02 cze 2010, 12:05

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw ochrony przyrody i krajobrazu w planowaniu przestrzennym w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.667

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kraków
31-112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów planistycznych w zakresie ochrony przyrody,
* prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy na obszarach chronionych przyrodniczo.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe o kierunku biologia, lub architektura krajobrazu, lub ochrona środowiska
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej związanej z ochroną przyrody w planowaniu przestrzennym
* pozostałe wymagania niezbędne:
o podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska, oraz prawa UE z zakresu ochrony przyrody,
o umiejętność organizacji pracy,
o umiejętność obsługi komputera,
o umiejętność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie zawodowe w uzgadnianiu w zakresie ochrony przyrody projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na obszarach chronionych,
* umiejętność obsługi programów GIS,
* samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność,
* prawo jazdy kat.B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.

Inne informacje:

kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 12 619-81-26


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07

pod adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Smoleńsk 29-31
31-112 Kraków,
Sekretariat pok. 2
z dopiskiem Nr ogłoszenia 124080

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » wtorek 08 cze 2010, 15:29

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć,
* przygotowywanie opinii o kartach informacyjnych przedsięwzięć i raportach o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z ocenami oddziaływania na środowisko
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; Prawo ochrony środowiska; Prawo wodne; o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; o ochronie przyrody; Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych,
o zdolność analitycznego myślenia,
o odpowiedzialność,
o umiejętność analizy opracowań eksperckich,
o umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows);

wymagania dodatkowe

* znajomość Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
* asertywność,
* kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-25

pod adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
H. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
z dopisanym nr ogłoszenia

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » wtorek 08 cze 2010, 15:42

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw informatyki w Wydziale ds. Administracyjno-Technicznych, Zamówień Publicznych, Przeciwpożarowych, BHP oraz Obronnych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Katowice
40-024 Katowice,
ul. Powstańców 41a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* opracowywanie planów w zakresie rozwiązań i standardów informatycznych dla Inspektoratu oraz nadzór nad ich realizacją w celu zapewnienia kompatybilności urządzeń i oprogramowania wykorzystywanych w Inspektoracie,
* opiniowanie celowości zakupu oraz koordynowanie zaopatrzenia poszczególnych stanowisk pracy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w celu zapewnienia racjonalności wydatków przy nabywaniu urządzeń komputerowych niezbędnych do właściwego funkcjonowania Inspektoratu,
* zapewnienie technicznej sprawności sieci komputerowej Inspektoratu oraz sprawowanie nadzoru nad jej prawidłową eksploatacją w celu umożliwienia urzędowi wewnętrznej i zewnętrznej łączności elektronicznej koniecznej w bieżącej działalności,
* nadzorowanie stosowania legalnego oprogramowania w Wojewódzkim Inspektoracie w celu zapewnienia zgodnej z prawem eksploatacji urządzeń komputerowych,
* nadzorowanie fnkcjonowania i aktualizacja strony internetowej Inspektoratu i BIP oraz zabezpieczenie udostępnionych treści publicznych w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do bieżących informacji o działalności Inspektoratu i jego publikacji,
* inicjowanie i organizowanie szkoleń w zakresie korzystania z posiadanego oprogramowania w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników Inspektoraru w zakresie optymalnego wykorzystania możliwości poszczególnych urządzeń i programów komputerowych,
* współdziałanie z GIOŚ, Śląskim Urzędem Wojewódzkim i organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie systemów informatycznych w celu zapewnienia bieżącej komunikacji elektronicznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe informatyczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu informatyki.

wymagania dodatkowe

* umiejętność administrowania siecią.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Umowa o pracę na czas zastępstwa. Wynagrodzenie zasadnicze ok. 2.100,-zł. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-12

pod adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Powstańców 41a
40-024 Katowice

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » wtorek 08 cze 2010, 15:52

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw administrowania serwisem interenetowym w Departamencie Informacji o Środowisku


Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* administrowanie oraz zarządzanie prawidłowym działaniem serwisu internetowego,
* administrowanie oraz zarządzanie merytoryczne platformą e-learningową,
* prowadzenie stałego monitoringu merytorycznego aplikacji wykorzystywanych w realizowanych projektach,
* raportowanie oraz rozwiązywanie problemów z funkcjonowaniem strony internetowej, platformy e-learningowej oraz innych aplikacji,
* udzielanie wsparcia współpracownikom w zakresie eksploatacji oraz obsługi aplikacji,
* prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu obsługi serwisu/platformy,
* współpraca z administratorami sieci, systemów oraz serwerów GDOŚ w celu optymalizacji funkcjonowania powierzonych systemów,
* projektowanie i tworzenie prezentacji graficznych - publikacji, ulotek, banerów, plakatów, itp.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe techniczne, preferowane informatyczne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administrowaniu stronami internetowymi i/lub platformami e-learningowymi
* pozostałe wymagania niezbędne:
o doświadczenie w administrowaniu systemami LMS, LCMS lub CMS,
o bardzo dobra praktyczna znajomość pakietów graficznych Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Illustrator,
o znajomość technologii webowych tj.: HTML, CSS, PHP,
o bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (minimum wersja XP),
o bardzo dobra znajomość systemu Windows XP,
o umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
o umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
o umiejętność pracy w zespole,
o komunikatywność,
o dobra organizacja pracy.

wymagania dodatkowe

* znajomość technik komunikacyjnych wykorzystywanych w kształceniu on-line,
* znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do czytania dokumentacji technicznej,
* dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022 57 92 162.
Uwaga: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Wszystkie dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty, które wpłynęły po terminie, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-17

pod adres:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie GDOS/DIŚ-4/2010


Wróć do „Praca w służbie cywilnej”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość